Upprättad: Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål"

Transkript

1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: Registrets namn Karleby hälsocentrals patientregister 2. Registeransvarig Karleby stad Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, KARLEBY Tfn (växel) 3. Registerärendenas handläggare och/eller kontaktperson Registerärendenas handläggare: Servicedirektören för hälsovårdstjänster/chefsläkaren Karleby hälsocentral Mariegatan Karleby Tfn Kontaktperson: Ledningens sekreterare Karleby hälsocentral Mariegatan Karleby Tfn Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål Uppgifterna i registret används till att säkerställa kvaliteten på vården i klient-/patientrelationen, till att planera, förverkliga och följa upp forskning och vård, till fakturering, statistikföring och planering av den registeransvarigas verksamhet samt till undervisning och vetenskaplig forskning. Behandlingen av uppgifter baserar sig på lagar och förordningar om vård och undersökning av patienter: Folkhälsolag (66/1972) Lag om specialiserad sjukvård (1062/1989) Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010) Förordning om medicinsk rehabilitering (1015/1991) Lag om rehabilitering av frontveteraner Lag om skada, ådragen i militärtjänst (1184/1988) Mentalvårdslag (1116/1990)

2 2 5. Registrets datainnehåll Socialvårdslag, socialvårdsförordning (710/1982, 607/1983) Konvention om barnets rättigheter (60/1991) Barnskyddslag, barnskyddsförordning (417/2007, 1010/1963) Förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (380/2009) Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) Förordning om journalhandlingar (298/2009) Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) Lag och förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992, 912/1992) Lag och förordning om yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården (559/1984, 564/1994) Arkivlag (841/1994) Patientens identifierings- och kontaktuppgifter - namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, närmaste anhörig/kontaktperson, intressebevakare - vid behov yrke, personlig läkare, personlig skötare. Uppgifter om patientens hälsotillstånd som är nödvändiga med tanke på patientens vård, såsom - medicinska riskfaktorer - uppgifter om planering, förlopp, uppföljning och utvärdering av hälsorådgivningen och vården som rör öppenvårdsbesök och vårdavdelningsepisoder - specialarbetares utlåtanden och råd och anteckningar som gäller vården - begäran om konsultation och konsultationssvar - remisser och vårdrapporter - intyg och utlåtanden - slutliga utlåtanden om vården - laboratoriesvar som köps av Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice - röntgensvar av undersökningar som gjorts på hälsocentralens röntgenavdelning - hälso- och vårdrelaterade uppgifter om tjänster som upphandlats hos privata serviceproducenter och svar från undersökningar som har gjorts hos privata serviceproducenter. Övriga uppgifter som är nödvändiga med tanke på vården, t.ex. uppgifter från socialarbetare, dietist och hjälpmedelsutlåning. Uppgifter som har fåtts från övriga registeransvariga med tillstånd av

3 3 patienten. 6. Regelmässiga uppgiftskällor Verksamhetens fakturering, statistikföring och planering. För de olika datasystem med vilka uppgifter samlas in har det upprättats datasystembeskrivningar. Lagar: Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) Personuppgiftslag (523/1999) Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) Befolkningsregistercentralen Uppgifter som fåtts av patienten. Uppgifter som fåtts av patientens anhöriga/kontaktperson med patientens samtycke. Hälso- och sjukdomsuppgifter som uppkommit inom social- och hälsovårdsväsendet i Karleby. Social- och hälsovårdsväsendet upphandlar laboratorieundersökningstjänster av Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice. Hälsocentralens datasystem genererar en begäran om undersökningar i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts datasystem. Sjukvårdsdistriktet överför laboratoriesvar till hälsocentralens datasystem. Mammografibaserade screeningar för cancer och kliniska mammografiundersökningar och ultraljudsundersökningar som görs på grund val av remisser skrivna av hvc-läkare upphandlas av företaget M.A.S.T. Data Oy. Företaget har även hand om den elektroniska arkiveringen av mammografibilder. Vid behov skickas bilderna till hälsocentralen som bildkopior eller via en elektronisk förbindelse före den 1 juli 2012 och därefter via en elektronisk förbindelse. Begäran om en undersökning skickas i pappersform till den privata serviceproducenten. Hälso- och vårdrelaterade uppgifter om tjänster som upphandlats hos privata serviceproducenter och svar från undersökningar som gjorts hos privata serviceproducenter överförs antingen i pappersform till hälsocentralens arkiv eller produceras direkt i hälsocentralens datasystem. Uppgifter som med tillstånd av patienten har fåtts från andra

4 4 organisationer som inte hör till det gemensamma registret. Finlands Cancerorganisation Försvarsmakten Karleby stad, bildningsväsendet 7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES Patientuppgifter är sekretessbelagda och personalen har tystnadsplikt. Patientuppgifter från olika verksamhetsenheter som ingår i det gemensamma patientregistret för regionen Mellersta Österbotten får överlåtas utan separat samtycke av patienten efter att han eller hon fått information om det gemensamma patientregistret och möjligheten i anknytning till detta att i samband med en vårdrelation överlåta patientuppgifter som finns i olika delregister till andra serviceproducenter som ingår i det gemensamma patientregistret för regionen Mellersta Österbotten utan separat samtycke av patienten. Patienten måste informeras om att han eller hon har rätt att förbjuda att uppgifterna överlåts mellan den registeransvariga och olika delregister. Förbudet kan även återkallas och ett återkallat förbud kan meddelas på nytt. Utanför det gemensamma registret överlåts uppgifter i regel endast med patientens/klientens samtycke. Regelmässigt utlämnande av patientuppgifter: - till kommunerna utlämnas antalet besök och vårddagar i samband med kommunfaktureringen - Institutet för hälsa och välfärd: vårdanmälningsregistret, cancerregistret, synskaderegistret, registret över smittsamma sjukdomar - Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea: registret över läkemedelsbiverkningar, implantatregistret, narkotikaregistret. Personuppgifter kan överlåtas till ett land utanför Europeiska Unionen med patientens samtycke med hänsyn till sekretessbestämmelserna, om landet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå enligt 22 i personuppgiftslagen (523/1999). Till myndigheter och övriga som har på lag baserad rätt att få en pappersutskrift av uppgifterna. Förteckningar över obetalda klient-/patientavgifter skickas i maskinspråk en gång i månaden till indrivningsbyrån och vid behov till

5 5 8. Principerna för skyddet av registret utsökningsmyndigheten. Utlämnandet av uppgifterna regleras av utsökningsbalken (705/2007 särskilt 64 och 67 ) och lagen om indrivning av fordringar (lagen om ändring av lagen om indrivning av fordringar 28/2005 särskilt 10 och 10 a ). Lagar: Personuppgiftslag (523/1999) Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) Förordning om journalhandlingar (298/2009) Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) Lag om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) Förordning om riksomfattande personregister för hälsovården (774/1989) Lag om olycksfallsförsäkring (608/1948) Trafikförsäkringslag (279/1969) Folkpensionslag (568/2007) Sjukförsäkringslag (1224/2004) Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) Barnskyddslag (417/2007) Lag om förmyndarverksamhet (442/1999) Lag om intressebevakningsfullmakt (648/2007) Lag om smittsamma sjukdomar (583/1986) Lag om utredande av dödsorsak (459/1973) Vägtrafiklag (267/1981) Strafflag (39/1889) Rättegångs Balk (4/1734) Lagstiftningens allmänna principer: Patientuppgifter är enligt lag sekretessbelagda. Patientuppgifter får inte ges utomstående. Patientuppgifter får endast användas för vård av patienten i fråga och av personer som deltar i uppgifter i anslutning till vården = vårdrelation. Den registeransvarigas högsta ledning beslutar om organisatoriska lösningar och ger arbetstagare rätt att använda uppgifter i patientregistret i den utsträckning arbetsuppgifterna kräver detta. Förvaring, arkivering, förstöring och övrig behandling av data styrs av en informationshanteringsplan och datasäkerhetsanvisningar. A. Manuellt material (förvaringsplats och skyddande) Journalhandlingar förvaras i kanslilokaler under övervakning, efter avslutad vård flyttas handlingarna till patientjournalarkivet i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Användningen av handlingarna övervakas.

6 6 9. Den registrerades rätt till insyn B. ADB-register (principerna för rätten att använda registret och övervakningen av användningen samt det fysiska skyddet av apparatur) Patientdatasystemets leverantör Tieto och loggrapportsproducenten Neotide har en utomstående webbuppkoppling till patientregistret. Alla arbetstagare undertecknar en användarförbindelse. Lösenord byts ut regelbundet och vikarier och studerande får användarrättigheter endast för den tid anställningsförhållandet varar. I systemets loggfil (uppföljning av fingeravtryck) sparas alla besök i patientfilerna och loggfilerna kontrolleras med hjälp av stickprov. ADButrustning och servrar förvaras i skyddade och övervakade lokaler. Principer och ansvar gällande datasäkerheten beskrivs i social- och hälsovårdsväsendets informationssäkerhetspolicy. Klienten/patienten har rätt att granska registeruppgifter som rör honom/henne. Granskningsrätten genomförs utan dröjsmål. Granskningsrätten kan förvägras endast i undantagsfall. Rätten kan till exempel förvägras på grund av att informationen kan medföra allvarlig fara för klientens/patientens hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter. Användningen av granskningsrätten är kostnadsfri en gång per år. Granskningsrätten genomförs antingen i samband med ett personligt besök eller med en personligt undertecknad blankett för begäran om granskning av registeruppgifter. Blanketten finns på Karleby stads webbplats på social- och patientombudsmannens sida. 10. Korrigering av felaktig uppgift Den registeransvarige ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av klienten/patienten rätta, utplåna eller komplettera en patientuppgift som ingår i klient-/patientregistret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Begäran om rättelse görs skriftligen. Blanketten finns på Karleby stads webbplats på social- och patientombudsmannens sida. Om klientens/patientens yrkande är berättigat, stryks eventuella felaktiga uppgifter över eller flyttas till en bakgrundsfil på så sätt att såväl den felaktiga som den korrigerade uppgiften går att läsa vid ett senare tillfälle. I fråga om den gjorda rättelsen så ska namnet på och tjänsteställningen för den person som har gjort rättelsen samt datum för rättelsen antecknas i journalhandlingarna.

7 7

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Personuppgiftslagen som guide!

Personuppgiftslagen som guide! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ Broschyr för registeransvariga Personuppgiftslagen som guide! Bygg upp förtroendet: det lönar sig. INNEHÅLL Vad är personuppgiftslagen? 3 När tillämpas personuppgiftslagen? 3 Är

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Sammanfattning 4

1. Inledning 2. 2. Sammanfattning 4 Biobanker och personuppgiftslagen Datainspektionens rapport 2004:2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Sammanfattning 4 3. Regler 6 3.1. Personuppgiftslagen 6 3.1.1. Allmänt 6 3.1.2. Definitioner 7

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ETISK FÖRHANDSPRÖVNING INOM HUMANIORA OCH SAM- HÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ETISK FÖRHANDSPRÖVNING INOM HUMANIORA OCH SAM- HÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ETISK FÖRHANDSPRÖVNING INOM HUMANIORA OCH SAM- HÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER Helsingfors universitet har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisning

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll

Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll 24.6.2014 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Kungsvägens arbetshälsa och intern kontroll 4 2.1 Balansering av ekonomi som ett strategiskt mål 4 2.2 Tjänsternas

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING Uppdaterad 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Innehåll: 1. Inledning...3 2. Direktmarknadsföring till en privatperson...3 2.1. förmedlad per telefonsamtal

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

1. Bakgrund och frågeställningar

1. Bakgrund och frågeställningar 132830, 2 PM Till: Från: Inera AB Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 4 november 2012 Angående: Juridisk slutrapport 1. Bakgrund och frågeställningar Vi har av Inera AB ( Inera ) fått i uppdrag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Cancerpatientens. sociala förmåner

Cancerpatientens. sociala förmåner Cancerpatientens sociala förmåner 1 Innehåll CANCERPATIENTENS SOCIALA FÖRMÅNER I ETT NÖTSKAL.... 2 Myndigheterna är skyldiga att ge råd.... Socialarbetaren.... Patientombudsmannen.... Socialombudsmannen....

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Fimea utvecklar, utvärderar och informerar INFORMATION FÖR RATIONELL LÄKEMEDELSANVÄNDNING PUBLIKATIONSSERIEN 1/2012

Fimea utvecklar, utvärderar och informerar INFORMATION FÖR RATIONELL LÄKEMEDELSANVÄNDNING PUBLIKATIONSSERIEN 1/2012 Fimea utvecklar, utvärderar och informerar PUBLIKATIONSSERIEN 1/2012 INFORMATION FÖR RATIONELL LÄKEMEDELSANVÄNDNING Nuläge och strategi för läkemedelsinformationen fram till 2020 INFORMATION FÖR RATIONELL

Läs mer

Tillsvidare, maximalt Europeiska Unionens strukturfonders programperiod 2007 2013

Tillsvidare, maximalt Europeiska Unionens strukturfonders programperiod 2007 2013 Enligt sändlista 27.2.2009 645/023/2009 ANVISNING Utfärdad Förvaltningsmyndighetens anvisning 01/2009 Giltighetstid Tillsvidare, maximalt Europeiska Unionens strukturfonders programperiod 2007 2013 Författningsgrund

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer