POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, Rovaniemi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi"

Transkript

1 INRIKESMINISTERIET POLISAVDELNINGEN Polisens högsta ledning PB Statsrådet REGISTERBESKRIVNING 1. Informationssystemets namn ( och dess delregister) 2. Registeransvarig (adress, besöksadress och telefonnummer) 3. Placeringen av (Registerföring, enhet och adress) 4. Ansvarsperson (tjänsteställning och telefonnummer) 5. Den person som sköter s registerärenden i den registerförande enheten (tjänsteställning och telefonnummer) 6. Den grund på vilken förs (Författning) 7. Användningssyftet med SCHENGENS NATIONELLA INFORMATIONSSYSTEM, som har följande delregister: 1. Den nationella enheten i Schengens informationssystem 2. Schengenregistret för registreringar POLISENS HÖGSTA LEDNING Inrikesministeriet Postadress: PB 26, Statsrådet Besöksadress: Sparbankskajen 2 A, Helsingfors Telefon (09) /växeln POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, Rovaniemi Regeringsrådet Aulis Gerlander Inrikesministeriet, polisavdelningen, tfn (09) Polisens datacentral Datatjänstsekreterare tfn (09) Centralkriminalpolisen, tfn (09) Kriminalöverkonstapel Petri Huhtanen Kriminalöverkonstapel Mauno Hartonen Polislagen 493/1995, polisförordningen 1112/1995, personuppgiftslagen 523/1999, lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 761/2003 jämte i dessa senare gjorda ändringar samt Schengenavtalen Schengens nationella informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling. Om användningssyftet med systemet bestäms i artiklarna i Schengenkonventionen (FördrS 23/2001). Den nationella enheten i Schengens informationssystem har som mål att i enlighet med bestämmelserna i Schengenkonventionen bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, och att med hjälp av de uppgifter som överförs via detta system inom de avtalsslutande parternas territorium tillämpa konventionens bestämmelser om personers rörlighet. Päivitetty (5)

2 8. De källor som i regel används för Polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna, utlänningsbyrån, utrikesministeriet, finska diplomatiska beskickningar, konsulat som förestås av en utsänd konsul och annan finsk beskickning, om utrikesministeriet har beviljat en namngiven finsk medborgare som tjänstgör där fullmakt att bevilja visum och uppehållstillstånd (behöriga Schengenmyndigheter) samt behöriga myndigheter i de stater som anslutit sig till Schengenavtalet. 9. Normalt utlämnande och normal användning av uppgifterna i Om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete föreskrivs i 6 kap. lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Polisen får lämna ut uppgifter till de behöriga Schengenmyndigheterna ur Schengens nationella informationssystem för ändamål som anges i artiklarna i Schengenkonventionen. Polisen får lämna ut uppgifter som registrerats i till de behöriga Schengenmyndigheterna för andra ändamål än de för vilka uppgifterna har inhämtats och registrerats enligt vad som anges om detta i artikel 102 i Schengenkonventionen. Utan hinder av sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut uppgifter även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form. Om polisens rätt att få uppgifter ur Schengens informationssystem bestäms i artiklarna 101 och 102 i Schengenkonventionen. Med hjälp av den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem gör den tekniska stödfunktionen alla de avtalsslutande parternas nationella enheter i identiska till sitt innehåll. Om lagenligt utlämnande av uppgifter ur polisens personregister beslutar den registeransvarige eller någon annan polisenhet som den registeransvarige har förordnat till uppgiften. Päivitetty (5)

3 10. De typer av information innehåller 11. Informationssystemets art samt principerna för sekretessen För tillämpandet av de bestämmelser i Schengenkonventionen som rör bevarandet av allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, samt rörlighet för personer, inhämtas och registreras sådana uppgifter som anges i artiklarna i Schengenkonventionen om personer som har efterlysts för att anhållas i utlämningssyfte utlänningar som meddelats inreseförbud försvunna personer för utredande av uppehållsort personer som med hänsyn till sin egen säkerhet tillfälligt bör omhändertas vittnen, åtalade som förelagts att infinna sig för hörande vid domstolsförhandling i samband med brottmål personer som skall dömas till påföljd för brott eller inställa sig för verkställighet av frihetsberövande personer för övervakning eller kontroll fordon för övervakning eller kontroll stulna, bortförda eller försvunna a) motorfordon (cylindervolym över cm 3 ) b) släpvagnar och husvagnar (tjänstevikt över 750 kg) c) skjutvapen d) blankodokument e) utfärdade legitimationshandlingar (pass, ID-kort, körkort) f) registrerade sedlar Endast följande personuppgifter kan registreras a) efternamn och förnamn, eventuellt separat registrering av alias b) särskilda yttre oföränderliga fysiska kännetecken c) andra förnamnets intialbokstav d) födelsedatum och födelseort e) kön f) nationalitet g) uppgift om huruvida personen är beväpnad h) uppgift om huruvida personen kan tillgripa våld i) syftet med registreringen j) begärt förfarande X ADB Informationssystemet är ett permanent register som är avsett att användas av de behöriga Schengenmyndigheterna i de stater som anslutit sig till Schengenkonventionen, och det förs med hjälp av automatisk databehandling. Utomstående användning av registret är förhindrad. Användaren har i sin arbetsuppgift personlig användningsrätt och ett personligt lösenord som har beviljats enligt den registeransvariges anvisningar. 12. Sökvillkor 13. Informationssystemets storlek efternamn och förnamn/ efternamn och personbeteckning/ efternamn och födelsedatum identifierare registerbeteckning och tillverkningsnummer Informationssystemet är riksomfattande Päivitetty (5)

4 14. Den tid uppgifterna i bevaras Uppgifter i Schengens nationella informationssystem utplånas med iakttagande av vad som bestäms i artiklarna 112 och 113 i Schengenkonventionen: Artikel Personuppgifter som registrerats i Schengens informationssystem för personefterlysning, skall inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för det syfte i vilket de lämnats. Senast tre år efter registreringen skall den rapporterande avtalsslutande parten undersöka om uppgifterna måste bevaras. För de rapporter som avses i artikel 99 är denna tidsfrist ett år. 2. I förekommande fall skall varje avtalsslutande part i enlighet med sin nationella lagstiftning bestämma kortare tidsfrister för undersökning. 3. Schengens informationssystems tekniska stödfunktion skall automatiskt underrätta de avtalsslutande parterna med en månads varsel om raderingar som har programmerats in i systemet. 4. En rapporterande avtalsslutande part kan, inom tidsfristen för undersökningen, besluta att rapporten skall kvarstå, om detta visar sig nödvändigt för det syfte som ligger till grund för denna. Förlängd tidsfrist för en rapport måste meddelas till den tekniska stödfunktionen. Bestämmelserna i punkt 1 skall gälla vid förlängd rapport. Artikel Andra uppgifter än de som avses i artikel 112 skall bevaras i högst tio år, uppgifter angående utfärdade legitimationshandlingar och registrerade sedlar i högst fem år och uppgifter angående motorfordon, släpvagnar och husvagnar i högst tre år. 2. Raderade uppgifter skall bevaras under ytterligare ett år vid den tekniska stödfunktionen. Under denna tidsfrist skall de inte kunna utnyttjas för annat än för att i efterhand kontrollera deras riktighet och att registreringen skett i överensstämmelse med lagen. Därefter skall de förstöras. 15. Uppgifternas offentlighet I enlighet med 27 lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet får en uppgift som har konstaterats vara felaktig inte bevaras i Schengens nationella informationssystem Ej offentliga Offentliga X Sekretessbelagda Författningsgrund: Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 24 Päivitetty (5)

5 16. Rätt till insyn Ja/inskränkt X Nej/inskränkt, hur: Författningsgrund: Personuppgiftslagen (523/1999) 26, 27, 28 och 29 Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 44, 45 och 47 I enlighet med 45 lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet gäller rätten till insyn över huvud taget inte bl.a. uppgifterna i Schengens nationella informationssystem i de fall som avses i artikel i Schengenkonventionen. Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de ovan nämnda uppgifterna om den registrerade är lagenliga. 17. Hur rätten till insyn skall förverkligas Uppgifterna för utövande av insyn lämnas ut av den registeransvarige eller någon annan av polisinrättningen i häradet förordnad peson som sköter enhetens registerärenden, och den registrerade bereds möjlighet att bekanta sig med uppgifterna om sig själv. Uppgifterna ges på begäran i skriftlig form. Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att uppgifterna om den registrerade är lagenliga. Vid utövande av rätten till insyn i uppgifterna iden datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem iakttas ett förfarande i enlighet med 47 lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. 18. Hur registerbeskrivningen över skall hållas tillgänglig Registerbeskrivningen över Schengens nationella informationssystem hålls allmänt tillgänglig på den registeransvariges verksamhetsställe och på polisinrättningen i varje härad. Registerbeskrivningen finns också i polisens riksomfattande datanät. 19. Anmälan till dataombudsmannen 20. De bestämmelser som gäller ibruktagandet av och delregistren samt de föreskrifter, anvisningar och beslut som meddelats av den registeransvarige Personuppgiftslagen 36 (Ingen anmälningsplikt, eftersom behandlingen av personuppgifter regleras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet). Författning: Schengens nationella informationssystem har fastställts bli taget i bruk. ( Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 761/2003) Författning: Innehållet i (artiklarna i Schengenkonventionen FördrS 23/2001) Föreskrift: Uppgifterna för utövande av insyn ges av den registeransvarige och polisinrättningen i varje härad (Inrikesministeriets föreskrift dnr SM /Si-2, som gäller från ) Datum Underskrift Aulis Gerlander, regeringsråd Päivitetty (5)

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt Systemet för övervakning av personuppgiftslagen

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

Personuppgiftslagen som guide!

Personuppgiftslagen som guide! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ Broschyr för registeransvariga Personuppgiftslagen som guide! Bygg upp förtroendet: det lönar sig. INNEHÅLL Vad är personuppgiftslagen? 3 När tillämpas personuppgiftslagen? 3 Är

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till polislag och vissa lagar i samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny polislag som ersätter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Lagens syfte är att trygga

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

Fingeravtryck i uppehållstillstånd

Fingeravtryck i uppehållstillstånd Fingeravtryck i uppehållstillstånd Slutbetänkande av Viseringsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING Uppdaterad 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Innehåll: 1. Inledning...3 2. Direktmarknadsföring till en privatperson...3 2.1. förmedlad per telefonsamtal

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 749/2012 Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Kreditupplysningslag (1973:1173) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kreditupplysningslag (1973:1173) SFS nr: 1973:1173 Departement/myndighet:

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:61

Regeringens proposition 1999/2000:61 Regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer