Anvisning 3/ (8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning 3/2013 1 (8)"

Transkript

1 Anvisning 3/ (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom barnskyddet Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira genomförde under år 2012 bland enheterna som dygnet runt erbjuder vård och fostran inom barnskyddet en enkät om genomförandet av självbestämmanderätten. Anvisningen har utformats på basis av utredningen och med syftet att understryka barns självbestämmanderätt och förpliktelserna enligt barnskyddslagen (417/2007) samt förenhetliga anvisningarna om, genomförandet av och inskrivningspraxis för begränsningsåtgärder. Anvisningen är ägnad för att ge personalerna vid barnskyddsenheterna handledning i hur man kan särskilja mellan normala uppfostringsmetoder och användningen av begränsningsåtgärder som inkräktar på barnens grundläggande fri- och rättigheter enligt barnskyddslagen. Syftet är att handleda aktörerna så att de stöder barnens självbestämmanderätt. Grunderna för självbestämmanderätten Enligt 7 1 mom. i Finlands grundlag (731/1999) har alla rätt till liv och till personlig frihet, integritet och trygghet. Moment 3 i samma paragraf föreskriver att den personliga integriteten inte får kränkas och ingen får berövas sin frihet godtyckligt eller utan laglig grund. En viktig grundläggande fri- och rättighet som ska beaktas inom socialvården är skyddet för privatlivet som föreskrivs i 10 i grundlagen. Utöver privatlivet skyddar bestämmelsen även heder och hemfrid och hänvisar för personuppgifter till den särskilda personuppgiftslagen (523/1999). Skyddet för privatlivet avser att brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden är okränkbar. Även rörelsefriheten enligt 9 i grundlagen är en grundläggande fri- och rättighet som garanteras alla. Grundlagens 6 reglerar särskilt om att barn ska ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. Enligt artikel 12 i internationella konventionen om barnets rättigheter (FördrS 60/1991) ska barnets åsikter tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Enligt artikel 13 i konventionen ska barnet ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, då detta inte gör intrång på andras rättigheter. Enligt artikel 20 har ett barn som har omhändertagits rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida. Självbestämmanderätt enligt barnskyddslagen Enligt barnskyddslagen ska vid genomförandet av barnskydd barnets bästa beaktas i första hand (4 ). När ett barn har omhändertagits, har det organ som ansvarar för socialvården för uppnåendet av syftet med omhän-

2 Anvisning 3/ (8) dertagandet rätt att besluta om barnets vistelseort samt vård, uppfostran och tillsyn, den övriga omsorgen om barnet samt om sådan undervisning och hälsovård som behövs för att förverkliga dessa (45 ). Vid omvårdnaden av ett barn som har omhändertagits ska samarbete med barnet, föräldrarna och vårdnadshavarna eftersträvas (45 ). Enligt barnskyddslagen 58 ska man när barn vårdas, fostras och uppväxtförhållandena ordnas iaktta vad som föreskrivs i 1 i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (1983/361). Enligt lagen bör barnets uppfostras så att det får förståelse, trygghet och ömhet. Barnet får inte undertryckas, agas eller utsättas för annan kränkande behandling. Barnet bör stödas och uppmuntras i sin utveckling till självständighet, ansvarsfullhet och vuxenhet. Enligt 58 i barnskyddslagen ska även barnets vård och fostran ordnas och barnet behandlas så, att dess personliga integritet respekteras. Det är en grundläggande fri- och rättighet för barn att de ska bemötas som jämlika individer och de ska ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. Enligt 5 i barnskyddslagen "ska ett barn enligt sin ålder och utvecklingsnivå tillförsäkras rätten att få information i ett barnskyddsärende som rör barnet och möjligheten att framföra sina åsikter i ärendet. Då behovet av barnskydd bedöms, då beslut fattas om ett barn eller en ung person och då barnskydd genomförs, ska särskild uppmärksamhet fästas vid barnets eller den unga personens åsikter och önskemål. Även i 20 i barnskyddslagen framhävs att då barnskydd genomförs ska barnets önskemål och åsikt utredas och beaktas enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. Inom barnskyddet är barnens rätt till deltagande och att bli hörd i frågor som gäller dem själva lika viktig som inom service för vuxna. Barnets intresse och skydd kan innebära att ett beslut inte följer barnets åsikter, men den som fattar beslutet ska motivera för barnet varför beslutet har tagits på ett sätt som avviker från dess åsikter. Även riksdagens biträdande justitieombudsman har i ett beslut av den understrukit att det är viktigt för ett barn att det genuint kan uppleva sig vara delaktig i beslut som gäller honom eller henne och frågor som påverkar det dagliga livet. I 54 i barnskyddslagen föreskrivs att Barnet har rätt att träffa sina föräldrar, syskon och andra barnet närstående personer genom att ta emot gäster eller företa besök utanför platsen för vård utom hemmet samt att hålla kontakt med dem i övrigt per telefon eller genom att sända och ta emot brev eller därmed jämförbara andra förtroliga meddelanden eller andra försändelser. I 15 kap. i barnskyddslagen föreskrivs om sökande av ändring i beslut enligt barnskyddslagen. Enligt 89 5 mom. i lagen får ändring i barnskyddsärenden gällande ett barn sökas särskilt av barnet självt om det har fyllt 12 år och av barnets vårdnadshavare. Rätten till ändringssökande i ärenden gällande begränsningsåtgärder rörande barn gäller begränsning av kontakterna (63 ), omhändertagning av ämnen och föremål (65 ), underlåtelse att frambefordra eller överlåta ett meddelande eller en försändelse

3 Anvisning 3/ (8) (67 4 mom.), begränsning av rörelsefriheten (69 ), isolering (70 ) och ordnande av särskild omsorg (72 ). Användning av begränsningsåtgärder Inom barnskyddet är det fråga om begränsningsåtgärder när man med åtgärderna blir tvungen att inkräkta på barnets grundläggande fri- och rättigheter enligt grundlagen. Begränsningsåtgärder enligt barnskyddslagen är begränsning av kontakterna (62 ), omhändertagning av ämnen och föremål (65 ), kroppsvisitation och kroppsbesiktning (66 ), granskning av egendom och försändelser samt kvarhållande av försändelser (67 ), fasthållande (68 ), begränsning av rörelsefriheten (69 ), isolering (70 ) och särskild omsorg (71 ). Begränsningsåtgärder kan, med undantag av begränsning av kontakterna, endast tillämpas på barn som omhändertagits för sådan vård utom hemmet som är ordnad som anstaltsvård. Ett barn som placerats genom stödåtgärder inom öppenvården får inte utsättas för begränsningsåtgärder. Ett omhändertaget barn som placerats i familjevård får endast utsättas för begränsning av kontakterna, om detta är nödvändigt med tanke på barnets fördel. Begränsningsåtgärder ska alltid genomföras så tryggt som möjligt och med respekt för barnets människovärde. Ett barn får utsättas för dem endast i den utsträckning som uppnåendet av syftet med beslutet som lett till placering i vård utom hemmet, barnets egen eller någon annans hälsa eller säkerhet eller tryggandet av något annat intresse som anges i de nämnda bestämmelserna nödvändigt kräver. Det är förbjudet att tillämpa begränsningsåtgärder som straff och de får endast tillämpas för ett syfte som finns särskilt definierat i föreskrifterna om begränsningarna. Till begränsningsåtgärd ska alltid väljas det lindrigaste möjliga alternativet av åtgärder och tillämpningen av den ska upphävas genast när det är möjligt. Begränsningarna kan inte motiveras med anstaltens regler, därför att begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter ska utgå från lag och individuell, situationsbetingad bedömning. Man kan således inte automatiskt utsätta alla barn och unga i en enhet för begränsningar, vid t.ex. intagningen, i form av s.k. anpassningsperiod eller metoder för att stoppa. "Razzior" i bostadsrum, visitation av fickor, kvarhållning av föremål eller avlyssning av telefonsamtal tillåts inte som systematiska förfaringssätt, utan de ska utgå från individuell bedömning och de noggrant avgränsade villkor som föreskrivs i barnskyddslagen. Riksdagens biträdande justitieombudsman har i ett beslut (Dnr 4138/2/09) konstaterat, att begränsningar av rörelsefriheten som föreskrivs 69 i barnskyddslagen riktar sig mot den personliga frihet som garanteras av mänskliga och grundläggande fri- och rättigheter, varför motiveringar för frihetsberövande ska tolkas snävt. Alla barnskyddsenheter ska vara förtrogna med lagstiftningen och förfaringssätt gällande begränsningar samt efterleva dem. För kontrollen och tillsynen över tillämpningen av begränsningsåtgärderna som föreskrivs i

4 Anvisning 3/ (8) i barnskyddslagen ska barnskyddsanstalten anteckna förståeligt och sakligt de begränsningsåtgärder som den tillämpar. Anteckningen ska omfatta en beskrivning av den begränsande åtgärden, grunden för åtgärden och åtgärdens varaktighet, namnet på den eller de som har beslutat om åtgärden, genomfört åtgärden i praktiken och närvarit vid genomförandet samt vid behov de särskilda skäl som avses i 66 1 mom. och 67 3 mom. Vidare ska nämnas åtgärdens eventuella inverkan på planen för vård och fostran. När anteckningen görs ska också nämnas på vilket sätt barnet har hörts före beslutet om den begränsande åtgärden eller genomförandet av åtgärden, samt barnets åsikt i saken. Innehållet av anteckningarna ska för kännedom sändas månatligen till den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter enligt 13 (74 ). I kapitel 11 i barnskyddslagen föreskrivs detaljerat om allmänna villkor för tillämpning av begränsningsåtgärder, beslut gällande begränsningar, deras varaktighet och personer med rätt att fatta beslut samt förhållanden som ska antecknas i beslut. Beträffande delgivande och rätt att söka ändring i beslut ska iakttas vad som föreskrivs om detta i lagarna (89 ). Orsakerna till begränsande åtgärder som riktats mot ett barn och åtgärdernas eventuella inverkan på planen för vård och fostran samt klientplanen ska diskuteras tillräckligt med barnet. Om klientplanen behöver ses över omedelbart, ska föreståndaren för anstalten eller en av föreståndaren förordnad person i anstaltens vård- och fostringspersonal genast underrätta den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter om saken. Vid en översyn av klientplanen för barnet ska särskilt bedömas hur syftet för de begränsande åtgärder som riktats mot barnet har uppnåtts och deras inverkan på klientplanen. Det är viktigt att begränsande åtgärder enligt barnskyddslagen förklaras förståeligt för barnen som bor i barnskyddsenheten. Barnen ska ha rätt uppfattning om syftet med och grunderna för begränsande åtgärder samt om, att tillämpningen av dem utgår från en rätt som föreskrivs i lag. Biträdande justitieombudsmannen har i en lösningspraxis (4138/2/2009) ansett att ett samtycke, givet av barnet och vårdnadshavaren, under inga omständigheter berättigar till användning av begränsande åtgärder. Enhetens skriftliga regler och anvisningar Kontrollen över barnens uppträdande och ställande av gränser ska utgå från en positiv relation till barnen. Genomförande av barns och ungas självbestämmanderätt innebär inte att de inte hade eller kunde ställas förpliktelser och ansvar enligt deras ålder, t.ex. visavi uppstigning, skolgång, tider för hemkomst och sovdags, eller skötseln av hemmet. Syftet med fostrande gränser är uttryckligen att fostra, dvs. stötta och hjälpa barnet att fungera som medlem i en gemenskap, inte att självändamålsenligt bestraffa barnet. Fostrande gränser ska inte göra intrång på barnets grundläggande fri- och rättigheter, utan de ställs för ordnandet av barnets vård och omsorg. I sina fostringsuppgifter ska personalen kunna ställa trygga, konsekventa och förståeliga gränser för barns och ungas oacceptabla uppförande.

5 Anvisning 3/ (8) Enligt 6 i lagen om privat socialservice (922/2011) ska varje producent av privat socialservice ha utarbetat en plan för egenkontroll, vari dels även krävs en plan för hur man i enheten strävar efter att minska behovet av att begränsa grundläggande fri- och rättigheter. Enheten ska utformas en skriftlig handledning om begränsande åtgärder, i vilken nedtecknas förfarandet vid beslutsfattning, och anvisningar om hur begränsande åtgärder tillämpas tryggt med respekt för klientens människovärde. För att skillnaden mellan normala uppfostringsmetoder och de begränsande åtgärder som utgår från lagarna ska vara tydlig, ska även konsekvenserna av brott mot de uppfostringsmetoder och regler som tillämpas i enheten finnas till påseende i skriftlig form. Regler får inte vara godtyckliga eller överdrivna och de kan inte ha samma syfte och varaktighet som de begränsande åtgärder som avses i barnskyddslagen. Även om det inte än krävs egenkontroll av den offentliga servicen inom socialvården, rekommenderar Valvira ändå att det även inom den offentliga servicen tas en egenkontroll i användning som styr tillämpningen av begränsande åtgärder. Rätt att upprätthålla sociala relationer Rätt att besluta om sitt utseende Det organ som ansvarar för socialvården och platsen för vården av barnet utom hemmet ska stödja och främja kontakterna mellan barnet och föräldrarna samt andra barnet närstående personer. Vården av barnet utom hemmet ska ordnas så att avståndet till den plats där barnet är placerat inte är ett hinder för att upprätthålla kontakt med barnet närstående personer (54 ). Ett barn som vårdas utom hemmet ska tillförsäkras för barnets utveckling viktiga, fortgående och trygga mänskliga relationer. Barnet har rätt att träffa sina föräldrar, syskon och andra barnet närstående personer genom att ta emot gäster eller företa besök utanför platsen för vård utom hemmet samt att hålla kontakt med dem i övrigt per telefon eller genom att sända och ta emot brev eller därmed jämförbara andra förtroliga meddelanden eller andra försändelser. Barn och unga har rätt att upprätthålla de sociala relationer som är viktiga för dem, vilket för de unga även gäller sällskapsförhållanden. Samtidigt ska barn skyddas mot all tänkbar kränkning av den sexuella självbestämmanderätten och sexuellt utnyttjande. Total begränsning av umgänget mellan flickor och pojkar, eller att det i reglerna ställs ett allmänt förbud mot att vistas i rummet för ett barn eller en ung som är av ett annat kön, accepteras inte. Däremot möjliggör t.ex. skyldigheten att hålla dörrarna öppna, om det finns flera barn i rummet, kontrollen av att olika situationer inte är förknippade med osakligheter. Mängden personal ska vara tillräcklig, så att detta inte begränsar barnens och de ungas vardag eller sociala umgänge. Allmänna förbud och begränsningar gällande barnens utseende ska bedömas utgående från respekten för barnens och de ungas självbestämmanderätt. Vid gränsdragning mellan det som är tillåtet respektive förbjudet visavi ett barns utseende framhävs principiellt personens omfattande

6 Anvisning 3/ (8) självbestämmanderätt, som inte får oproportionerligt begränsas. Ett sakligt sätt att verkställa fostringsansvaret i frågor om utseendet är att ge generell, fostrande styrning till gemensamma diskussioner och tillämpa betänketid (före t.ex. håret färgas). För bl.a. piercing och tatuering bör även beaktats att för appliceringar av dessa krävs samtycken. Ändringar av ett barns utseende ska således övervägas individuellt och fall för fall, varvid man ska framhäva barnens och ungas självbestämmanderätt. Det är nödvändigt att man alltid framför exakta motiveringar för förbud. Rätt att besluta om sina disponibla medel När ett barn eller en ung person har placerats utom hemmet (placering som stödåtgärd vid öppen vård, enligt föreskrifterna om eftervård eller vård utom hemmet), ska kommunen se till att barnets eller den unga personens studier och fritidssysselsättning vid behov stöds ekonomiskt. Enligt 55 i barnskyddslagen ska dispositionsmedel dessutom varje kalendermånad ställas till barnets eller den unga personens förfogande för personliga behov, med beaktande av dennes ålder och uppväxtmiljö, minst enligt följande: 1) för barn under 15 år ett belopp som motsvarar barnets individuella behov 2) för barn som har fyllt 15 år och för unga personer minst ett belopp som motsvarar en tredjedel av det underhållsstöd som enligt 9 i lagen om underhållsstöd (580/2008) ska betalas för ett barn ( /88). En minderårig har rätt att själv bestämma om användningen av sina disponibla medel. Utbetalningen av minimum beloppet av de disponibla medlen får inte vara bundet till vederlag, t.ex. skyldighet att arbeta eller städa. Om det på enheten i reglerna/husets praxis bestäms om städturer för barnen ska konsekvenserna av att man underlåter att följa dem eller försummar någon annan förpliktelse vara någon fostrande utväg i stället för att innehålla minimum beloppet av disponibla medel. Om betalning av disponibla medel i annan form, t.ex. biografbiljetter, ska överenskommas särskilt med barnet samt socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden. Skadeståndsansvaret för skador som orsakas av barn bestäms dels enligt 2 samt 24 och 26 i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och dels enligt 1-2 i kap. 2 i skadeståndslagen (412/1974). Personer under 18 år har inte behörighet att ingå rättsligt bindande avtal eller andra rättshandlingar. Lagstiftaren har ansett att minderåriga personer saknar den psykiska mogenhet som krävs för ingående av avtal. Minderåriga personer kan dock ingå rättshandlingar, som är sedvanliga i förhållande till omständigheterna och av ringa betydelse. Biträdande justitieombudsmannen har i ett beslut (Dnr 3572/4/11) tagit ställning till saken och konstaterar att en barnskyddsanstalt inte ensam kan överenskomma om skadestånd med en omhändertagen ung person, utan saken ska överenskommas med vårdnadshavaren eller någon annan laglig representant.

7 Anvisning 3/ (8) Barnets placeringsplats ska föra bok över utbetalningen av de dispositionsmedel som getts till barnet. Enligt barnskyddslagen ska bokföringen årligen sändas för kännedom till den socialarbetare som enligt 13 b ansvarar för barnets angelägenheter (74 ). Genomförande av självbestämmanderätt som kriterium för kvaliteten på vård utom hemmet Barnskyddsenheterna ska verkställa intern kontroll över tillämpningen av begränsande åtgärder enligt barnskyddslagen. Det att man stärker förutsättningarna för begränsande åtgärder och kompetensen för tillämpning av sådana, och minskar behovet av att tillämpa dem, är att utveckla kvaliteten på vården utom hemmet. Regelbunden utveckling av barnskyddsenhetens arbetspraxis, arbetshandledning, arbetsintroduktion och utbildning för personalen, samt diskussioner med barnen, förbättrar vardagen för barnen som vårdas utom hemmet och för enhetens personal. Under vård utom hemmet ha barn rätt till nära och fortgående mänskliga relationer, god vård och integritet samt rätt till okränkbar fysisk och psykisk självbestämmanderätt. Respekten för barns grundläggande fri- och rättigheter och självbestämmanderätt ingår i barnskyddsenheternas vård- och fostringsuppgift och är ett av de viktigaste kriterierna för god vård utom hemmet. Med tanke på genomförandet av barnens rättsskydd är det nödvändigt att det finns en klar skillnad mellan tillämpningen av lagenliga begränsande åtgärder, och konsekvenserna av brott mot uppfostringsmetoder och regler. Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter eller en annan anställd inom barnskyddet samt den anställda som svarar för vård och fostran av barn som vårdas utom hemmet ska samarbeta med barnet och dess föräldrar och vårdnadshavare samt med en representant för platsen för vården utom hemmet så att den vård barnet behöver fortgående kan tryggas (52 ). För barnet ska, på ett sätt som antecknas noggrannare i klientplanen, ordnas tillräcklig möjlighet till ett personligt möte på tu man hand med den socialarbetare som ansvarar för dess angelägenheter eller en annan anställd inom barnskyddet för att samtala om frågor som gäller barnet självt och genomförandet av vården utom hemmet (53 ). Det är särskilt viktigt att detta ordnas för barn som placerats i familjevård, emedan det i en fosterfamilj, till skillnad mot anstaltsvård, inte finns flera vuxna att ty sig till, om det finns problem i verksamheten hos fosterfamiljen. Fostringsuppgiften för barnskyddsenheten och förpliktelserna för socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden omfattar att man på ett förståeligt sätt berättar för barnet om dess rättigheter och skyldigheter inom vården utom hemmet, samt att de grundläggande fri- och rättigheterna enligt grundlagen och barnens rättigheter som fastställs i internationella barnkonventionen också gäller denne. Dessutom ska berättas för barn som fyllt 12 om deras rätt att söka ändring i beslut som gäller dem själva och om möjligheten att framställa anmärkning enligt 23 i klientlagen (812/2000) med anledning av hur han eller hon bemötts till den kommunala tjänsteman som tillsatts för uppgiften. Oavsett framställda anmärkningar har barn och unga personer rätt att lämna klagomål riksdagens justitieom-

8 Anvisning 3/ (8) budsman och regionförvaltningsverket. Barnen ska ges kontaktuppgifterna för regionförvaltningsverket, socialombudsmannen och övriga laglighetsövervakare samt vid behov handledning i hanteringen av ärenden. Direktör Katariina Rautalahti Katariina Rautalahti Jurist Riitta Husso Riitta Husso Tilläggsuppgifter Jurist Riitta Husso, tfn Inspektör Kristiina Ruuskanen, tfn Valviras utredning om genomförande av självbestämmanderätt vid socialvårdsservice dygnet runt (Utredningar 1:2013) Valviras tillsynsprogram: Vård och fostran dygnet runt inom barnskyddet (4:2012) För kännedom Social- och hälsovårdsministeriet Finlands Kommunförbund Regionförvaltningsverk, överdirektörer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller begränsningar i vård utom hemmet tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo Vasa förvaltningsdomstol Åren 2012-2015

Läs mer

BARNSKYDDET 2012. THL/1851/5.09.00/2012 Bilaga. http://www.thl.fi/statistik/barnskydd

BARNSKYDDET 2012. THL/1851/5.09.00/2012 Bilaga. http://www.thl.fi/statistik/barnskydd THL/1851/5.09.00/2012 Bilaga Mer information: Tuula Kuoppala tfn 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen tfn 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Uppgifter om barn och unga som placerats utanför

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Studiedag 5.11.2014, Vasa ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo,Vasa förvaltningsdomstol Varför förvaltningsdomstolen? Barnskyddslag 683/1983 (gamla

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0101/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende (Dnr 934/2016) Inledning Förslaget behandlar nya föreskrifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2010 Nr 1377 1385 INNEHÅLL Nr Sidan 1377 Lagomändringavlagenomhemkommun... 4585 1378 Lagomändringavsocialvårdslagen... 4587 1379

Läs mer

REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET

REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET Broschyrtext juli 2004 REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET Allmänt Lagstiftning: Finlands grundlag - Arbetsavtalslagen - Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män - Andra lagar - Strafflagen

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Hvordan velge tilsynsobjekter Risikovurdering i tillsyn av barnskydd

Hvordan velge tilsynsobjekter Risikovurdering i tillsyn av barnskydd Hvordan velge tilsynsobjekter Risikovurdering i tillsyn av barnskydd Överinspektör Eine Heikkinen Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 10.6.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä

Läs mer

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002)

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002) Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002) Sisällys Inledning... 3 Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET POLISEN I FINLAND POLISEN I FINLAND I Finland verkar en polis. Polismannen kan vara kvinna eller man. Polisen kan röra sig och uppträda antingen uniformerad eller civilklädd. Polisen har ändå alltid med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning:

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning: Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) OBSERVATIONSUTLÅTANDE Blankett M2 (fyll i på blankettens språk) om person som föreslås bli intagen för psykiatrisk sjukhusvård oberoende av

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen 1 OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I denna anvisning beskrivs de bestämmelser om undervisningen

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Diskrimineringslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Diskrimineringslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Diskrimineringslag Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja likabehandling

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (art. 2) Barnets bästa (art. 3) Rätt till liv, överlevnad och utveckling (art. 6) Åsiktsfrihet och rätt att göra

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1329/2014 Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 I enlighet med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 263/2015 Familjevårdslag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/389 EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA (2010/C 83/02) 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/391 Europaparlamentet,

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2007:1315 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kontaktuppgifter till den tjänsteinnehavare som har gjort ansökan och det organ som denna företräder

Kontaktuppgifter till den tjänsteinnehavare som har gjort ansökan och det organ som denna företräder Ansökan till förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller omhändertagande av ett barn (43 2 mom. i barnskyddslagen) Kontaktuppgifter till den tjänsteinnehavare som har gjort ansökan och det organ som

Läs mer

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för?

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för? Svar med anledning av frågor från SVT Nyheter SVT Nyheter har ställt några frågor till Göta hovrätt om den dom som hovrätten nyligen har meddelat i ett uppmärksammat mål om kränkningsersättning. I det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen De viktigaste ändringarna Jämställdhetsplan och lönekartläggning Jämställdhetsplanen utarbetas av arbetsgivaren

Läs mer

OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER

OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. ISSN 1236:116XVirhe. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER 1999:4 Adoptionsrådgivning handbok för adoptionsrådgivare Helsingfors 1999 Si- Innehåll davirhe. Kirjanmerkkiä

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

Lyssna mer till barnen

Lyssna mer till barnen Lyssna mer till barnen En av positiva upptäckterna i mitt jobb är barnens beredskap att berätta om saker som gäller dem. Det säger barnombudsmannen Maria Kaisa Aula och konstaterar att vuxna måste få ännu

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2003 Nr 61 68 INNEHÅLL Nr Sidan 61 Lag om ändring av strafflagen... 137 62 Lag om ändring av 8 kap. 4 bokföringslagen... 143 63 Lag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 1998:319 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 28 maj 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken?

Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken? Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken? 4.11.2013 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för

Läs mer

Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015

Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015 Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 29/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 c barnskyddslagen, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen samt 30 c lagen om planering

Läs mer

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 37.5 Att utreda barn Innehållsförteckning Inledning Rättsregler och andra utgångspunkter Syftet med

Läs mer

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR)

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Överförmyndaren 1(8) ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Den 1 juli 1995 ändrades lagen om föräldrars rätt att själva förvalta underårigas tillgångar, men även i fortsättningen är föräldrarna skyldiga

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om privata säkerhetstjänster Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och tillämpningsområde Syftet med denna

Läs mer

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP 1 Lagstiftning om lån med karaktären av ett bidrag Lagen om grundförbättring

Läs mer

Barns bästa klart att vi alla vill barnens bästaeller? Carin Oldin & Simon Rundvist Barnombudsträffar våren 2011

Barns bästa klart att vi alla vill barnens bästaeller? Carin Oldin & Simon Rundvist Barnombudsträffar våren 2011 Barns bästa klart att vi alla vill barnens bästaeller? Carin Oldin & Simon Rundvist Barnombudsträffar våren 2011 Olika Lika BARN DÄR HÄR DÅ NU Barnkonventionen Barnkonventionen FN:s konvention om barnets

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att ge exempel på kopplingen mellan fall och regelverk ur ett

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter.

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter. Resumé BARNSKYDDET I det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) för åren 2008-2011 uppställdes som målsättning, att antalet barn som placerats utom hemmet ska minska i relation

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialtjänstförordning; utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:937 Utkom från trycket den 7 december 2001 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

SEXUELLA ÖVERGREPP MOT FÖRSKOLEBARN:

SEXUELLA ÖVERGREPP MOT FÖRSKOLEBARN: SEXUELLA ÖVERGREPP MOT FÖRSKOLEBARN: BARNS RÄTT ATT KOMMA TILL UTTRYCK I RÄTTSLIGA SAMMANHANG Emelie Ernberg Doktorand, Göteborgs universitet emelie.ernberg@psy.gu.se Sexuella övergrepp mot förskolebarn:

Läs mer

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Jämställdhetsarbetets juridiska grund... 3 3. Målsättningar

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Placering av barn över nationsgränserna med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. (Ds 2009:62) Svar på remiss från

Placering av barn över nationsgränserna med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. (Ds 2009:62) Svar på remiss från SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0936/2009 SID 1 (7) 2010-01-14 Handläggare: Monica Petersson Telefon: 08-508 25 028 Till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Gäller läsåret 2013/2014 Bakgrund En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

Inspektion den 27 29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun

Inspektion den 27 29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 6532-2013 Sid 1 (5) Inspektion den 27 29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän:

Läs mer

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga HFD 2015 ref 7 Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

Inledning 4. Den anställdas och arbetsgemenskapens etiska överväganden och ansvar 10. Förhållandet till det omgivande samhället 24

Inledning 4. Den anställdas och arbetsgemenskapens etiska överväganden och ansvar 10. Förhållandet till det omgivande samhället 24 Inledning 4 Om yrkesetikens betydelse 5 En internationell definition av arbetet i socialbranschen 7 De mänskliga rättigheterna och människovärdet 7 Samhällelig rättvisa 9 Den anställdas och arbetsgemenskapens

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Vad är ett bra förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Vad är ett bra förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden Vad är ett bra förvaltningsförfarande i Förvaltningsrättsdomare Timo Tervonen Östra Finlands förvaltningsdomstol Barnskyddsutbildning 11.11.2015 Förvaltningsdomstolens perspektiv Allmänna principer och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny socialvårdslag

Läs mer