STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium"

Transkript

1 STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium

2 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande och en sund och trygg studiemiljö [Gymnasielag 21 (1268/2013)] Studerandevården i Pargas svenska gymnasium (PSG) styrs av tre olika planer: 1. Välfärdsplanen i Pargas stad 2. Elevvårds- och studerandevårdsplanen för Pargas stad, svensk utbildning 3. Den skolvisa studerandevårdsplanen Studerandevården ordnas genom ett yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet. Studerandevården ska bestå av både gemensam och individuell studerandevård (Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 3 ) Den studerande har rätt att avgiftsfritt få sådan studerandevård som förutsätts för att den studerande ska kunna delta i utbildningen, med undantag av sjukvårdstjänster för studerande som fyllt 18 år. (Lag om elev-och studerandevård 3 och 9 ) Studerandevården angår alla som arbetar vid gymnasiet och alla anställda som ansvarar för studerandevårdstjänsterna. Gymnasiets personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom skolan. (Lag om elev- och studerandevård 3 ) 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium a. Gemensam studerandevård Gymnasiets rektor och lärare bär ansvaret för välbefinnandet i skolan. Studeranden och vårdnadshavare informeras om studerandevården vid gemensamma samlingar, föräldramöten, via skolans hemsida och Wilma. De skall också handledas i att söka de studerandevårdstjänster som de behöver. Studerandena vid PSG samt deras vårdnadshavare har möjlighet att delta och få sin röst hörd i den gemensamma studerandevården. Målet är en såväl fysisk och psykisk som socialt trygg studiemiljö där studerandes och personalens säkerhet garanteras i alla situationer.

3 Studerandevårdsarbetet planeras, följs upp och genomförs i tre olika grupper på olika nivåer. Alla studerandevårdsgrupper ska vara yrkesövergripande. 1. Styrgruppen (gemensam för hela Pargas stad). Ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av utbildningsanordnarens studerandevård. Består av: a. Utbildningschefen för finsk utbildning, ordförande b. Utbildningschefen för svensk utbildning c. Social- och hälsovårdsdirektören d. Ledande läkaren e. Ledande skolkuratorn f. Vårdchefen 2. Studerandevårdsgruppen i PSG. Ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av gymnasiets studerandevård. Till den viktigaste uppgiften hör att främja hälsa, välbefinnande och trygghet i skolan. Denna grupp behandlar inte några ärenden som gäller enskilda studerande. Bildningsnämndens svenska sektion utser rektor som ansvarig person och fastställer sammansättningen av gruppen enligt följande: a. Rektorn b. Skolhälsovårdaren c. Skolkuratorn d. Skolpsykologen e. Studiehandledaren Till gruppen kan även vid behov höra andra sakkunniga, t.ex. en representant från studerandekåren och lärare. 3. Expertgruppen i PSG. Sammansättningen av expertgruppen är beroende av ärendet. Denna grupp behandlar ärenden som berör enskilda studerande eller en grupp av studerande. Behovet av stöd eller andra studerandevårdstjänster undersöks. För att experter skall få utnämnas till medlemmar i gruppen krävs samtycke av den studerande eller, om han eller hon inte har förutsättningar att bedöma vad samtycke innebär, samtycke av vårdnadshavaren. Anteckningar görs i studerandevårdsjournaler och handlingarna samlas i studerandevårdsregistret. Medlemmarna i expertgruppen kan vara: a. Skolkuratorn

4 b. Skolhälsovårdaren c. Skolpsykologen d. Studiehandledaren e. Grupphandledaren/ någon annan lärare f. Behövliga samarbetspartner eller studerandes närstående (förutsätter specifikt skriftligt samtycke) Det rekommenderas att skolkuratorn är med i gruppen och, i egenskap av ansvarsperson, för anteckningar i studerandevårdsjournalen. Kuratorn samlar journalerna i studerandevårdsregistret. Kuratorn är också ansvarig för studerandevårdsregistret, vilket utbildningsanordnaren upprätthåller. Samtliga grupper har egna uppgifter och sammansättningen varierar utgående från uppgifterna. Samtliga tre grupper skall vara yrkesövergripande. b. Individuell studerandevård Till den individuellt inriktade studerandevården hör skolhälsovården, psykolog- och kuratorstjänster för en enskild studerande eller yrkesövergripande individuellt inriktade insatser som avgörs i expertgruppen. Syftet med den individuella studerandevården är att främja välbefinnande, hälsa och studieförmåga och att identifiera individuella behov i anslutning till dem eller till den studerandes livssituation. Målet är också att i ett tidigt skede förebygga problem och tillhandahålla det stöd som behövs. Hit hör inte ärenden som berör ordnandet av undervisning eller behandling av pedagogiska utredningar inte heller utredningar av mobbningsfall. Individuell studerandevård skall alltid genomföras i samverkan med den studerande och med hans eller hennes samtycke. Den studerandes egna önskemål, åsikter samt önskemål gällande åtgärder och lösningar som berör honom eller henne bör respekteras. En vårdnadshavare kan aldrig förbjuda en minderårig att anlita studerandevårdstjänster. (Lag om elev- och studerandevård 18 ) Skolhälsovårdspersonalen och psykologerna antecknar det individuella studerandevårdsarbetet i en patientjournal och andra journalhandlingar. På motsvarande sätt antecknar kuratorerna inom studerandevården klientuppgifter i en klientjournal. 3. Studerandevårdsplanen Utbildningsanordnaren ansvarar för att en studerandevårdsplan utarbetas, genomförs och utvecklas för PSG.

5 Studerandevårdsplanen har utarbetats i samverkan med skolans personal, studerande och vårdnadshavare. Planen ska ses över inom ett år efter att stadens välfärdsplan för barn och unga har setts över. (Lag om elev- och studerandevård 13 ) Studerandevård och tillgängliga studerandevårdstjänster för studeranden vid Pargas svenska gymnasium Grunduppgifter: Pargas svenska gymnasium Skolgatan Pargas Behov Varje år genomförs en skolvis och en landsomfattande skoltrivselenkät. Resultatet av enkäten följs upp av lärarkåren och studerandevårdsgruppen och då behov föreligger tar man itu med missförhållanden. Studerandena informeras om resultaten vid grupphandledarträffarna. Tillgängliga resurser Till PSG:s studerandevårdspersonal hör skolhälsovårdaren, skolläkaren, skolkuratorn och skolpsykologen. Skolhälsovårdaren är anträffbar alla skoldagar. Skolläkaren har mottagning enligt tidsbeställning. Skolkuratorn har mottagning i gymnasiet en och en halv dag i veckan. Skolpsykologen har mottagning enligt tidsbeställning. Samtliga studerande i åk 1 kallas till hälsogranskning. Inför uppbådet kallas pojkarna till läkargranskning. Även flickorna genomgår en läkargranskning i åk 2. Relationen mellan behov och resurser De tillgängliga resurserna mellan den gemensamma (t.ex. skolvisa studerandevårdsgruppens arbete) och den individuella studerandevården skall fördelas på ett ändamålsenligt sätt. Utvecklingen och uppföljningen av studerandevården sker inom studerandevårdsgruppen i PSG. Arbets- och ansvarsfördelningen inom det yrkesövergripande studerandevårdsarbetet samt samarbetet mellan olika yrkesgrupper (lärare, rektor, skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog, ev. studiehandledare och annan personal) bör den för fallet aktuella expertgruppen ta ställning till.

6 Gemensam studerandevård vid Pargas svenska gymnasium Generella åtgärder som befrämjar hälsa, välbefinnande och trygghet i gymnasiet Det har tidigare nämnts att PSG:s studerande har tillgång till skolhälsovårdare, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog. Dessa arbetar för att främja studerandens hälsa och välbefinnande i skolan. Studerande, som anses eller anser sig vara i behov av någon form av psykisk hjälp, hänvisas i första hand till kuratorn, som därefter bedömer behovet av fortsatt hjälp och stöd. Enligt Lagen om elev och studerandevård 15 skall studerande ges hjälp samma eller nästa dag, senast inom 7 arbetsdagar. Förutom att vi har nära tillgång till skolhälsovårdare har vi i lärarrummet ett välutrustat första hjälp-skåp. Målet är att alla lärare i gymnasiet har en första hjälp-utbildning. Den av Institutet för hälsa och välfärd (THL) utförda nationella hälsoundersökning ordnas vartannat år. Skolans egen trivselenkät utförs och utvärderas varje år. Under sin gymnasietid får de studerande möjlighet att lyssna på en av mycket uppskattad föreläsning om droger och deras skadeverkningar. Den fysiska studiemiljön är en viktig del av trivseln i skolan. Genom att aktivt lyfta fram vikten av ändamålsenliga utrymmen, städad miljö och bra luftkvalitet vill man tillsammans med fastighetsverket åtgärda de brister som förekommer. PSG har satsat på regelbunden handledning i form av utvecklingssamtal med den enskilda studerande - tillsammans med grupphandledaren (2ggr/år), studiehandledaren (minst 1 gång/år) samt rektorn (vid behov). Studiehandledningen vid PSG förverkligas enligt punkt 2 i läroplanen. I studiehandledningen ingår en obligatorisk kurs på åk 1 och en fördjupad kurs på åk 2 samt studiebesök till olika läroanstalter. Därutöver ordnar studiehandledaren individuella träffar med studeranden. Hälsa är därtill ett återkommande ämne eftersom hälsokunskapens första kurs är obligatorisk för samtliga studerande. Då det gäller rutinerna i själva studerandevårdsarbetet eller om det finns behov av att höra sakkunniga, t.ex. polisen eller barnskyddet hänvisas det till de tre olika studerandevårdsgrupperna som har behandlats ovan. En krisplan i fall av akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer finns omnämnd i säkerhetsplanen för PSG. I skolans Krisplan (bilaga) och Räddningsplan (ej offentlig) beskrivs hur man går tillväga vid akuta kriser och hotfulla situationer. Akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer som kan uppstå är en plötslig olycka, dödsfall bland studerande eller personalen eller en närstående, en olycka i kemikalieförrådet, brand i skolan eller hot utifrån/av utomstående person. Samarbete och åtgärder som stärker de studerandes delaktighet

7 Studerandekåren, som bevakar studerandes intressen i skolan, fyller en viktig funktion då det gäller de studerandes trivsel och trygghet i skolan samt deras delaktighet i skolans dagliga verksamhet. I viktiga ärenden strävar man efter att höra studerandekåren innan beslut fattas. Två gånger per år (på hösten och våren) inbjuds ordförande för studerandekåren till ett lärarmöte, då viktiga och aktuella frågor, som berör alla i PSG, behandlas. För att öka trivseln i skolan ordnar studerandekårens styrelsemedlemmar special dagar, t.ex. annorlunda kläder-dagen och trafikljusdagen. Studerandekårens styrelse besluter också om vart pengarna från studerandes dagsverke skall gå. PSG:s studerandekår samarbetar med Paraisten Lukios studerandekår och ordnar tillsammans jippon för samtliga elever och t.ex. valdebatter inför kommunal- och riksdagsval. Första årets studerande kan under vårterminen ansöka om att få bli tutorer för kommande studerande. Tutorverksamheten innefattar en kurs, där studerande blir mer medvetna om skolmiljön ur olika perspektiv, lär sig gruppdynamik och om sig själva. Under den första skolveckan ordnar skolans tutorer en bekantningsdag där de nya studerande uppmärksammas med aktiviteter som befrämjar samhörigheten och samarbetet i grupperna. Uppföljning och förebyggande av frånvaro samt hur man tar itu med frånvaro beskrivs närmare i gymnasiets Handlingsplan vid skolfrånvaro. Föräldrarna får kännedom över handlingsplanen under föräldramöten. I Pargas svenska gymnasium tolereras inte våld, mobbning, trakasserier eller kränkande beteende. Hur man i skolan arbetar för att ta itu med mobbning och trakasserier beskrivs närmare i Planen för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier och i läroplanen. På individnivå är det på allas ansvar att ta itu med mobbning och trakasserier då detta uppmärksammas. För den enskilda studerande erbjuds hjälp och stöd av studerandevårdstjänsterna. De åtgärder som görs för att förebygga användningen av tobaksvaror, alkohol och andra rusmedel och hur man ingriper mot användningen finns beskrivet i Handlingsplanen för att förebygga och ingripa vid användningen av tobak, alkohol och andra rusmedel. Inom ramen för den allmänna studerandevården arbetar man med generella insatser för att befrämja trivsel, gemenskap och samvaro i skolan. I den läsårsvisa planen för studerandevården är verksamheten närmare beskriven. Samarbete och åtgärder som stärker vårdnadshavarnas delaktighet Samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig del av skolans arbete. Kontakten mellan hem och skola sköts i första hand via Wilma. Vårdnadshavarna har automatiskt tillgång till studerandes Wilma ända till studerande fyller 18 år, varefter den med studerandes skriftliga lov kan bibehållas. Vårdnadshavarna uppmanas att ta kontakt till skolan i alla ärenden som känns aktuella, oklara eller behöver åtgärdas. Skolans handlingsplaner

8 finns på skolans hemsida. För att stärka samarbetet mellan hem och skola ordnas föräldramöten en gång per år/ årskurs. Studerande och deras vårdnadshavare bereds tillfälle att utvärdera studerandevården vid skolan. Vårdnadshavarna har möjlighet att medverka i den med Sarlinska skolan gemensamma Hem och skola föreningen. Studerande och deras vårdnadshavare delges information om behandlingen av uppgifter i ärenden som gäller en enskild studerande och om vad lagen föreskriver via Wilma, via skolans hemsida och genom muntlig information på föräldramöten och samlingar med de studerande. För att vårdnadshavaren skall kunna få information gällande vården av den studerande eller för att en vårdnadshavare skall kunna bli kallad till ett expertgruppsmöte måste den studerande ge sitt samtycke till det. Samarbetet med ungdomsarbetet, barnskyddet, polisen och övriga parter som behövs för att utveckla studerandevården Skolan samarbetar med andra myndigheter t.ex. polis och sociala myndigheter vid behov. Som utomstående samarbetspartner fungerar Folkhälsans tonårspoliklinik i Pargas och vid behov kommunala hälso- och socialvården och specialsjukvården. Individuell studerandevård vid Pargas svenska gymnasium Den individuella studerandevården vid Pargas svenska Gymnasium följer Gymnasielagen 21 (1268/2013) och Lag om elev- och studerandevård 3 (1287/2013) och 9. All studerandevård och frågor i anslutning till den sker med den berörda studerandes samtycke. För att behandla enskilda studerandes ärenden kan expertgruppsmöten sammankallas. Expertgruppen fattar inga förvaltningsbeslut utan gör överenskommelser. Expertgruppen sammansätts med sakkunniga enligt behov t.ex. hälsovårdare, kurator, psykolog, studiehandledare, grupphandledare eller annan lärare som behövs. Skriftligt samtycke av den berörda studerande krävs för att kalla in utomstående i en expertgrupp och för att lämna ut uppgifter. Varje expertgrupp ska ha en ansvarsperson som ser till att mötena protokollförs. För detta ändamål finns ett färdigt formulär, studerandevårdsjournal, hos kuratorn som även ansvarar för uppbevaringen av journalen i studerandevårdsregistret. Med ett specifikt skriftligt samtycke av studerande får a. behövliga samarbetspartner inom studerandevården eller b. närstående till studerande delta i behandlingen av ärendet. Hälsovårdaren informerar skolpersonalen enligt behov i frågor som gäller vård, specialdiet eller medicinering som en sjukdom kräver. Därutöver skriver hälsovårdaren

9 ut intyg vid specialbehov, t.ex. dieter. Ifall studerande själv önskar kan lärare informeras om eventuella diagnoser. Skolhälsovården erbjuder hälsogranskning åt studerande i åk 1 och 2. Hälsogranskningen utförs av hälsovårdaren i åk 1 och av skolläkaren i åk 2. Utöver detta kan studerande vid behov boka tid hos skolläkaren. Vid akut sjukdom kan studerande hänvisas till jourmottagningen vid hälsovårdscentralen, vanligen efter att först ha besökt skolhälsovårdaren. Skolkurator träffar alla första årets studerande för en genomgång av studerandes vardags rutiner, psykiska hälsa, sociala relationer, fritidssysselsättning i förhållande till studierna. Lärarna kan vid behov konsultera eller hänvisa studerande till kuratorstjänster. Genomförande och uppföljning av studerandevårdsplanen Utbildningsanordnaren ska tillsammans med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet i Pargas stad ansvara för att egenkontroll av studerandevården genomförs. (Lag om elev- och studerandevård 26 ) Vad gäller genomförandet i gymnasiet se punkterna ovan. Studerandevårdsplanen uppdateras och granskas årligen före utgången av maj månad. Som grund för uppdateringen ligger studerandenas och lärarnas skriftliga utvärdering av skolåret. Skolans rektor bär ansvaret för att studerandevårdsplanen följs upp. Studerande, lärare, vårdnadshavare, annan personal och eventuella samarbetspartner informeras om gymnasiets studerandevårdsplan och viktiga resultat inom studerandevården via skolans hemsida, Wilma samt vid gemensamma samlingar och föräldramöten. BILAGOR: Handlingsplan vid skolfrånvaro

10 Krisplan Plan hur skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasserier

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4A.2 Gemensam elevvård 4A.3 Individuell elevvård 4A.4 Elevvårdsplaner 4A.4.1 Välfärdsplan 4A.4.2 Elevvården

Läs mer

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 1 ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 2 Innehåll 1. Studerandevård... 3 2. Studerandevårdsplaner... 3 3. Yrkesövergripande samarbete

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 Med psykolog- och kuratorstjänster avses att elevhälsans psykolog och kurator ger stöd och

Läs mer

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen)

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Uppdatering av kapitlet Elevvårdsarbete i Borgå stads kommunala läroplan (För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Elevhälsoarbetets verksamhetsprinciper...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken?

Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken? Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken? 4.11.2013 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för

Läs mer

MATTLIDENS GYMNASIUM HANDLINGSPLAN FÖR MOBBNINGSFÖREBYGGANDE OCH MOBBNINGSINGRIPANDE ARBETE I MATTLIDENS GYMNASIUM

MATTLIDENS GYMNASIUM HANDLINGSPLAN FÖR MOBBNINGSFÖREBYGGANDE OCH MOBBNINGSINGRIPANDE ARBETE I MATTLIDENS GYMNASIUM MATTLIDENS GYMNASIUM HANDLINGSPLAN FÖR MOBBNINGSFÖREBYGGANDE OCH MOBBNINGSINGRIPANDE ARBETE I MATTLIDENS GYMNASIUM Planen uppgjord av arbetsgruppen för trygghet och trivsel Senast uppdaterad augusti 2009

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete har bl.a. bestått av samarbete med skolpersonal och av klientarbete med elever

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Läsårsplan Iniö skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 19 elever. Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Klasser och undervisningspersonal Elever Fsk 2 elever Åk 1 5 elever Åk

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft Sibbo Lovisa Kotka Borgå Innehållsförteckning 1. Uppgörandet av läroplanen................................ 1 2. Läroplanens innehåll....................................

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

3=delvis av samma åsikt. 4=helt av samma åsikt

3=delvis av samma åsikt. 4=helt av samma åsikt 11. Rektor lyssnar till både föräldrar och elever 7 6 5 4 3 1 11. Rektor lyssnar till både föräldrar och elever 1=helt 4=helt 12. Rektor tar itu med uppkomna problem 6 5 4 3 1 12. Rektor tar itu med uppkomna

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LIVSKUNSKAP. Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51. Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola

LIVSKUNSKAP. Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51. Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola LIVSKUNSKAP Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51 Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola SANT-plan för grund- och gymnasieskolan i Piteå kommun Mål SANT-undervisningen

Läs mer

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Svaranvisningar Alla frågor i webbformuläret besvaras på en gång. Det går inte att avbryta svarandet och fortsätta senare. När

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET BILAGA 1 (10) 4/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET KAPITEL 5.4 Elevvård I grunderna för läroplanen

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Handbok för elevvården i Gymnasierna i Borgå

Handbok för elevvården i Gymnasierna i Borgå Handbok för elevvården i Gymnasierna i Borgå Kommunal läroplan för elevvården i gymnasiet 1.8.2011 Svenskspråkiga utbildningssektionen 14.6.2011 0 Handbok för elevvården i gymnasierna i Borgå 1 Inledning

Läs mer

Norra Korsholms skola. Elevvårdsplan. Läsåret 2015-16

Norra Korsholms skola. Elevvårdsplan. Läsåret 2015-16 Norra Korsholms skola Elevvårdsplan Läsåret 2015-16 4.5 Den skolspecifika elevvårdsplanen 4.5.1 Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster 4.5.2 Gemensam elevvård och tillvägagångssätt

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Handbok för studerandevård inom svenskspråkig gymnasieutbildning i Åbo 2012

Handbok för studerandevård inom svenskspråkig gymnasieutbildning i Åbo 2012 Handbok för studerandevård inom svenskspråkig gymnasieutbildning i Åbo 2012 1 Inledning Bakgrund Skolcentralens (numera Ämbetsverket för fostran och utbildning) och Åbo yrkesinstituts samarbetsgrupp beslöt

Läs mer

Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på fyra yrkesförberedande gymnasieprogram:

Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på fyra yrkesförberedande gymnasieprogram: Elevhälsoplan Bakgrund Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på fyra yrkesförberedande gymnasieprogram: El- och energiprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Nyköping Verksamhetsår 2013/2014 Nyköping 20131008 Vision På Kunskapsskolan tar vi tydligt avstånd från diskriminering och alla former

Läs mer

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-05-14 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning.

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Rektor Carl

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling. för Landvetterskolans tidigaredel 2009-10-21

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling. för Landvetterskolans tidigaredel 2009-10-21 Likabehandlingsplan för Landvetterskolans tidigaredel Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling 2009-10-21 Innehåll 1. Ställningstagande 3. 2. Mål 3. 3. Åtgärder för att nå målen 4. 4. Förebyggande

Läs mer

TOPELIUSGYMNASIETS LÄROPLAN 2016

TOPELIUSGYMNASIETS LÄROPLAN 2016 TOPELIUSGYMNASIETS LÄROPLAN 2016 1 Innehållsförteckning 1 GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPDRAG OCH VÄRDEGRUND... 3 1.1 Gymnasieutbildningens uppdrag... 3 1.2 Värdegrunden... 3 2 UNDERVISNINGEN... 5 2.1 Synen

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011-11-24 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inledning Vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling gäller i tolv månader och revideras årligen i anslutning till höstlovet.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011-2012 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 1-6

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 1-6 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 1-6 3.6.2014 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 1-6 Handlingsplanen har skapats enligt uppdrag a barnens och ungdomarnas

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Elevhälsoplan Ekebygymnasiet

Elevhälsoplan Ekebygymnasiet Elevhälsoplan Ekebygymnasiet Bakgrund Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på tre yrkesförberedande gymnasieprogram: El- och energiprogrammet Hotell-

Läs mer

PLAN FÖR ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA 2016

PLAN FÖR ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA 2016 Bilaga Plan för elev- och studerandehälsa Kotka Svenska Samskola PLAN FÖR ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA 2016 1. Förebyggande gemensam och individuell vård I egenskap av utbildningsanordnare upprätthåller och

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Donnerska skolans elevvårdsplan

Donnerska skolans elevvårdsplan Donnerska skolans elevvårdsplan 2016 2017 Innehåll Bakgrund... 3 Totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster... 3 Den gemensamma elevvården och tillvägagångssätt... 3 Ordnandet av individuell

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Mariebergsskolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Mariebergsskolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling vårt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid vår skola

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN KATEDRALSKOLAN 2009 I LUND ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN Med bilagor Mentorsplan Plan för åtgärder mot kränkande behandling Plan mot droger Likabehandlingsplan Gymnasieskolan har blivit en nästintill obligatorisk

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner av diskriminering och kränkande behandling 3. Skolans organisation för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 Innehåll 1. Tyngdpunkter i fostrings- och undervisningsarbetet 2 2. Undervisningsarrangemang 3 2.1 Undervisningsgrupper och gruppstorlekar 3 2.2 Timresursen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 24.5.2016 Studerandevården är en viktig del av verksamhetskulturen i gymnasieutbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten.

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten. 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande och en sund och trygg studiemiljö.

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! BÄSTA VÅRDNADSHAVARE Att inleda det första skolåret upplevs både med glädje och spänning. I detta häfte finns information som är nyttig då en familjemedlem skall inleda sin skolgång.

Läs mer

Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning. Reviderad 2013-2014

Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning. Reviderad 2013-2014 Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning Reviderad 2013-2014 1. Mål Målsättning: Samtliga elever på vår skola ska känna sig

Läs mer

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling Åkers skola och Fritidshem Läsåret 2011/2012 Innehåll Inledning Definitioner och begrepp Diskriminering Trakasserier Kränkande behandling Mobbning

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012 23 Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Hillerstorpsskolan 2011/2012 Från den 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567).

Läs mer