GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA"

Transkript

1 STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam för hela Pargas stad) Studerandevårdsgruppen i PSG Expertgruppen i PSG. 4 b. Individuell studerandevård 5 3. Studerandevårdsplanen 5 Studerandevård och tillgängliga studerandevårdstjänster för studeranden vid Pargas svenska gymnasium 6 Hur skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasserier [Gymnasielag 21 (1267/2013), Lag om elev- och studerandevård, 13 ] 9 Verksamhet vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer 9 Individuell studerandevård vid Pargas svenska gymnasium 10 Samarbetet med de studerande och deras vårdnadshavare 11 Genomförande och uppföljning av studerandevårdsplanen 11 2

3 Tillämpningen av studerandevårdslagen vid Pargas svenska gymnasium från och med den Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande och en sund och trygg studiemiljö [Gymnasielag 21 (1268/2013) Studerandevården i Pargas svenska gymnasium styrs av två olika planer: 1. Välfärdsplanen för barn och unga 2. Studerandevårdsplanen för Pargas stad Studerandevården ordnas genom ett yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet. Studerandevården ska bestå av både gemensam och individuell studerandevård (Lag om elev- och studerandevård (1287/2013)3 ) Den studerande har rätt att avgiftsfritt få sådan studerandevård som förutsätts för att den studerande ska kunna delta i utbildningen, med undantag av sjukvårdstjänster för studerande som fyllt 18 år. (Lag om elev-och studerandevård 3 och 9 ) Studerandevården angår alla som arbetar vid gymnasiet och alla anställda som ansvarar för studerandevårdstjänsterna. Gymnasiets personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom skolan.(lag om elev- och studerandevård 3 ) 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium a. Gemensam studerandevård Gymnasiets lärare och rektor bär ansvaret för välbefinnandet i skolan. Studeranden och vårdnadshavare informeras om studerandevården i gymnasiet. Detta sker vid gemensamma samlingar, föräldramöten, via skolans hemsida och Wilma. De skall också handledas i att söka de studerandevårdstjänster som de behöver. Studerandena vid Pargas svenska gymnasium samt deras vårdnadshavare har möjlighet att delta och få sin röst hörd i den gemensamma studerandevården. Målet är en såväl fysisk och psykisk som social trygg studiemiljö. De studerandes och personalens säkerhet skall garanteras i alla situationer. 3

4 Studerandevårdsarbetet planeras, följs upp och genomförs i tre olika grupper på olika nivåer. Alla studerandevårdsgrupper ska vara yrkesövergripande. 1. Styrgruppen (gemensam för hela Pargas stad). Ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av utbildningsanordnarens studerandevård. Består av: a. Utbildningschefen för finsk utbildning, ordförande b. Utbildningschefen för svensk utbildning c. Social- och hälsovårdsdirektören d. Ledande läkaren e. Ledande skolkuratorn f. Hälsovårdschefen 2. Studerandevårdsgruppen i PSG. Ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av gymnasiets studerandevård. Till den viktigaste uppgiften hör att främja hälsa, välbefinnande och trygghet i skolan. Denna grupp behandlar inte några ärenden som gäller enskilda studerande. Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion utser rektor som ansvarig person och fastställer sammansättningen av gruppen enligt följande: a. Rektorn b. Skolhälsovårdaren c. Skolkuratorn d. Skolpsykologen e. Studiehandledaren Till gruppen kan även vid behov höra andra sakkunniga, t.ex. en representant från studerandekåren och lärare. 3. Expertgruppen i PSG. Sammansättningen av expertgruppen är beroende av ärendet. Denna grupp behandlar ärenden som berör enskilda studerande eller en grupp av studerande. Behovet av stöd eller andra studerandevårdstjänster undersöks. För att experter skall få utnämnas till medlemmar i gruppen krävs samtycke av den studerande eller, om han eller hon inte har förutsättningar att bedöma vad samtycke innebär, samtycke av vårdnadshavaren. Anteckningar görs i studerandevårdsjournaler och handlingarna samlas i studerandevårdsregistret. Medlemmarna i expertgruppen kan vara: a. Skolkuratorn b. Skolhälsovårdaren c. Skolpsykologen d. Studiehandledaren e. Grupphandledaren/ någon annan lärare f. Behövliga samarbetspartner eller studerandes närstående (förutsätter specifikt skriftligt samtycke) 4

5 Det rekommenderas att skolkuratorn är med i gruppen och, i egenskap av ansvarsperson, för anteckningar i studerandevårdsjournalen. Kuratorn samlar journalerna i studerandevårdsregistret. Kuratorn är också ansvarig för studerandevårdsregistret, vilket utbildningsanordnaren upprätthåller. Samtliga grupper har egna uppgifter och sammansättningen varierar utgående från uppgifterna. Samtliga tre grupper skall vara yrkesövergripande. b. Individuell studerandevård Till den individuellt inriktade studerandevården hör skolhälsovården, psykolog- och kuratorstjänster för en enskild studerande eller yrkesövergripande individuellt inriktade insatser som avgörs i expertgruppen. Syftet med den individuella studerandevården är att främja välbefinnande, hälsa och studieförmåga och att identifiera individuella behov i anslutning till dem eller till den studerandes livssituation. Målet är också att i ett tidigt skede förebygga problem och tillhandahålla det stöd som behövs. Hit hör inte ärenden som berör ordnandet av undervisning eller behandling av pedagogiska utredningar inte heller utredningar av mobbningsfall. Individuell studerandevård skall alltid genomföras i samverkan med den studerande och med hans eller hennes samtycke. Den studerandes egna önskemål, åsikter samt önskemål gällande åtgärder och lösningar som berör honom eller henne bör respekteras. En vårdnadshavare kan aldrig förbjuda en minderårig att anlita studerandevårdstjänster. (Lag om elev- och studerandevård 18 ) Skolhälsovårdspersonalen och psykologerna antecknar det individuella studerandevårdsarbetet i en patientjournal och andra journalhandlingar. På motsvarande sätt antecknar kuratorerna inom studerandevården klientuppgifter i en klientjournal. 3. Studerandevårdsplanen Utbildningsanordnaren ansvarar för att en studerandevårdsplan utarbetas, genomförs och utvecklas för Pargas svenska gymnasium. Studerandevårdsplanen har utarbetats i samverkan med skolans personal, studerande och vårdnadshavare. Planen ska ses över inom ett år efter att stadens välfärdsplan för barn och unga har setts över. (Lag om elev- och studerandevård 13 ) 5

6 Studerandevård och tillgängliga studerandevårdstjänster för studeranden vid Pargas svenska gymnasium Grunduppgifter: Pargas svenska gymnasium Skolgatan Pargas Behov : 191 studerande Resultat från trivselenkäten april 2014: Pargas svenska gymnasium genomförde den 9 april en landsomfattande skoltrivselenkät. Den av utbildningsstyrelsen upprättade "skolans trivselprofil" besvarades av studerande i årskurs 1 och 2 (inkl. kombistuderande) och kommer att följas upp med samma undersökning på hösten varje läsår. Resultatet från trivselenkäten våren 2014 visade att studerandena trivs och mår bra i skolan och bl.a. lärarnas arbetsinsats värderas högt. Resultatet avvek inte nämnvärt från det nationella samplet. Tillgängliga resurser Till PSG:s studerandevårdspersonal hör skolhälsovårdaren, skolläkaren, skolkuratorn och skolpsykologen. Skolhälsovårdaren är tillgänglig varje skoldag under lunchtid samt enligt tidsbeställning. Skolläkaren har mottagning enligt tidsbeställning. Skolkuratorn har mottagning i PSG en och en halv dag i veckan. Skolpsykologen har mottagning enligt tidsbeställning. Samtliga studerande i ÅK 1 kallas till hälsogranskning. Inför uppbådet kallas pojkarna till läkargranskning. Även flickorna genomgår en läkargranskning i ÅK 2. Relationen mellan behov och resurser De tillgängliga resurserna mellan den gemensamma (t.ex. skolvisa studerandevårdsgruppens arbete) och den individuella studerandevården skall fördelas på ett ändamålsenligt sätt. 6

7 Utvecklingen och uppföljningen av studerandevården sker inom studerandevårdsgruppen i PSG. Arbets- och ansvarsfördelningen inom det yrkesövergripande studerandevårdsarbetet samt samarbetet mellan olika yrkesgrupper (lärare, rektor, skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog, ev. studiehandledare och annan personal) bör expertgruppen i PSG ta ställning till från fall till fall. Gemensam studerandevård vid Pargas svenska gymnasium Det har tidigare nämnts att PSG:s studerande har tillgång till skolhälsovårdare, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog. Dessa arbetar för att främja studerandens hälsa och välbefinnande i skolan. Studerande, som anses eller anser sig vara i behov av någon form av psykisk hjälp, skickas i första hand till kuratorn, som därefter bedömer behovet av fortsatt hjälp och stöd. Förutom att vi har nära tillgång till skolhälsovårdare har vi i lärarrummet ett välutrustat första hjälp-skåp. PSG:s lärare kommer också att delta i en första hjälp-utbildning inom en snar framtid. Varje gymnasiestuderande får träffa skolläkaren minst en gång under gymnasietiden. Hälsa är därtill ett återkommande ämne eftersom hälsokunskapens första kurs är obligatorisk för samtliga studerande. STAKES hälsoundersökning ordnas med jämna mellanrum och skolans egen trivselenkät utförs och utvärderas varje år. Under sin gymnasietid får de studerande möjlighet att lyssna på en, enligt dem, mycket uppskattad föreläsning om droger och deras skadeverkningar. PSG har satsat på regelbunden handledning i form av utvecklingssamtal med den enskilda studerande - tillsammans med grupphandledaren (2ggr/ år), studiehandledaren (minst 1 gång/ år) samt rektorn (vid behov). För att stärka samarbetet mellan hem och skola ordnas föräldramöten en gång per år/ årskurs. Föräldrarna har även tillgång till Wilma. Efter att den studerande har blivit myndig kan vårdnadshavaren med sitt barns samtycke fortsättningsvis ha tillgång till Wilma, detta är något vi försöker uppmuntra till. Då det gäller rutinerna i själva studerandevårdsarbetet eller om det finns behov av att höra sakkunniga, t.ex. polisen eller barnskyddet hänvisas det till de tre olika studerandevårdsgrupperna som har behandlats ovan. Ytterligare finns det i vår läroplan en antimobbningsplan för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasserier. En krisplan i fall av akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer finns omnämnd i säkerhetsplanen för PSG. Studerandekåren, som bevakar elevernas intressen i skolan, fyller också en viktig funktion då det gäller de studerandes trivsel och trygghet i skolan samt deras delaktighet i skolans dagliga verksamhet. I viktiga ärenden strävar man efter att höra studerandekåren innan beslut fattas. Två gånger per år (på hösten och våren) inbjuds ordförande för studerandekåren till ett lärarmöte, då viktiga, aktuella frågor, som berör alla i PSG, behandlas. För att öka trivseln i skolan ordnar studerandekårens styrelsemedlemmar specialdagar, t.ex. annorlunda kläder-dagen och trafikljusdagen, och för att öka samhörigheten mellan eleverna ordnar de bekantningsdagen, som infaller under den 7

8 första skolveckan i augusti. Studerandekårens styrelse besluter också om vart pengarna från elevernas dagsverke skall gå. PSG:s studerandekår samarbetar med Paraisten Lukios motsvarande och ordnar tillsammans jippon för samtliga elever och t.ex. valdebatter inför kommunal- och riksdagsval. Skolan har få egentliga ordningsregler (i samarbete med studerandekåren har man t.ex. utarbetat några få matsalsregler). I stället har skolan valt att fokusera på frånvaro, som delvis är ett problem på andra stadiet. Vi har förtydligat våra regler för frånvaro och lärarna går i början av varje kurs i genom dem samt betonar vikten av att vara närvarande och ta ansvar för sina studier. Kollegiet har kommit överens om följande: Regler för frånvaro - Vid fler än fem timmars frånvaro från en kurs kan eleven bli obedömd. Då har eleven rätt att delta i en sommartent. - Om frånvaron överstiger 50% av kursen, måste eleven gå om den. I vissa enskilda kurser informerar läraren om avvikande praxis. - I fall en elev är förhindrad att delta i kursprovet, bör skolan underrättas om orsaken till detta senast samma dag kl Giltig frånvaro Baserar sig på anmälan per telefonsamtal eller i Wilma av vårdnadshavare eller av en myndig elev: - Hälsorelaterad frånvaro OBS! Vid upprepad hälsorelaterad frånvaro kan läkarintyg krävas av eleven. - Skriftlig anhållan om och beviljad ledighet för resa (av rektor) - Muntligt tillstånd om frånvaro av grupphandledaren (under tre dagar) - Bilskolans körprov ( inssin ) / teoriprov / halkbana och mörkerkörning - Representation eller annan orsak Följder: Rätt till omtagning i prov eller delprestation/ delprov Ogiltig frånvaro - Skolk / jobb / ej anmäld frånvaro per telefonsamtal eller i Wilma - Bilskolans körlektioner - Försening max. 20 minuter Följder: Leder till underkänt vitsord i delprestationer/ delprov samt till omtagningsrätt i prov först på sommarens omtagningstillfälle i juni. 8

9 Hur skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasserier [Gymnasielag 21 (1267/2013), Lag om elev- och studerandevård, 13 ] I Pargas svenska gymnasium tolereras inte våld, mobbning och trakasserier. Hur man i skolan arbetar för att ta itu med mobbning och trakasserier beskrivs i Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier och i läroplanen. Inom ramen för den allmänna studerandevården arbetar man med generella insatser för att befrämja trivsel, gemenskap och samvaro i skolan. I den läsårsvisa planen för studerandevården är verksamheten närmare beskriven. Elevkårens arbete i styrelsen och i nära samarbete med lärarkollegiet ökar delaktigheten i skolvardagen. I början av läsåret uppmärksammas de nya studerande med aktiviteter som befrämjar samhörigheten och samarbetet i grupperna. På individnivå är det på allas ansvar att ta itu med mobbning och trakasserier då detta uppmärksammas. För den enskilda studerande erbjuds hjälp och stöd av studerandevårdstjänsterna. Samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig del av skolans arbete och de uppmanas att ta kontakt med skolans personal om de uppmärksammar mobbning, trakasserier eller våld. Skolan samarbetar med andra myndigheter t.ex. polis och sociala myndigheter vid behov. Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier nämns under föräldramötet under åk 1 och finns till förfogande på skolans hemsida. Då planen uppdateras ges den för utlåtande till skolans elevkårsstyrelse. Verksamhet vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer En krisplan ska beredas i samarbete med myndigheter som behövs och med hänsyn till övriga anvisningar för krissituationer och hotfulla eller farliga situationer, exempelvis en räddningsplan.[(räddningslag (379/2011) 15 och statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) 1 och 2 ]. Akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer som kan uppstå är en olycka i kemikalieförrådet, brand i skolan eller hot utifrån/av utomstående person. Olycka i kemikalieförrådet Beroende på olyckans omfattning utryms kemiklassen eller hela skolan. Läraren bedömer om man skall tillkalla brandkåren eller om situationen kan skötas på egen hand. Brand i skolan Om en brand uppstår i skolan utryms hela skolan och brandkåren tillkallas. Om branden är begränsad kan man försöka släcka den med brandsläckare. 9

10 Hot utifrån 1. Hotfull situation på skolgården Om det är möjligt låses skolans dörrar och polis tillkallas vid behov. 2. Hotfull person i korridoren Klassrummens dörrar låses och blockeras. Läraren försöker nå rektor och de andra lärarna per telefon. Rektor/läraren tillkallar vid behov polis. Då situationen är uppklarad informerar rektor om vad som skett till utbildningsanordnaren, lärarna, de studerande samt vårdnadshavarna. Åtgärder vid krissituationer förbereds genom beredskapsövningar. Vid behov ordnar kurator och skolhälsovårdaren stöd och eftervård för studerande och lärare. Årligen vid skolårets början informeras personalen om krisplanen. De studerande och vårdnadshavarna informeras årligen till valda delar. Omfattningen av beredskapsövningarna framgår ur krisplanen. Efter en beredskapsövning elller en akut situation utvärderas krisplanen och vid behov uppdateras den. Individuell studerandevård vid Pargas svenska gymnasium Den individuella studerandevården vid Pargas svenska Gymnasium följer Gymnasielagen 21 (1268/2013) och Lag om elev- och studerandevård 3 (1287/2013) och 9. All studerandevård och frågor i anslutning till den sker med den berörda studerandes samtycke. För att behandla enskilda studerandes ärenden kan expertgruppsmöten sammankallas. Expertgruppen fattar inga förvaltningsbeslut utan gör överenskommelser. Expertgruppen sammansätts med sakkunniga enligt behov t.ex. hälsovårdare, kurator, psykolog, studiehandledare, grupphandledare eller annan lärare som behövs. Skriftligt samtycke av den berörda studerande krävs för att kalla in utomstående i en expertgrupp och för att lämna ut uppgifter. Samtyckesblanketten är tillgänglig i elektronisk form i mappen PSG-lärare på Google Drive. Varje expertgrupp ska ha en ansvarsperson som ser till att mötena protokollförs. För detta ändamål finns ett färdigt formulär, studerandevårdsjournal, hos kuratorn som även ansvarar för uppbevaringen av journalen i studerandevårdsregistret. Med ett specifikt skriftligt samtycke av studerande får a. behövliga samarbetspartner inom studerandevården eller b. närstående till studerande 10

11 delta i behandlingen av ärendet. Vid akuta behov har studerande rätt att få tid till kuratorn eller psykologen redan samma dag. Hälsovårdaren informerar skolpersonalen enligt behov i frågor som gäller vård, specialdiet eller medicinering som en sjukdom kräver. Därutöver skriver hälsovårdaren ut intyg vid specialbehov, t.ex. dieter. Ifall studerande själv önskar kan lärare informeras om eventuella diagnoser. Skolhälsovården erbjuder hälsogranskning åt studerande i åk 1 och 2. Hälsogranskningen utförs av hälsovårdaren i åk 1 och av skolläkaren i åk 2. Utöver detta kan studerande vid behov boka tid hos skolläkaren. Vid akut sjukdom kan studerande hänvisas till jourmottagningen vid hälsovårdscentralen, vanligen efter att först ha besökt skolhälsovårdaren. Studiehandledningen vid PSG förverkligas enligt punkt 2 i läroplanen. I studiehandledningen ingår en obligatorisk kurs på åk 1 och en fördjupad kurs på åk 2 samt studiebesök till olika läroanstalter. Därutöver ordnar studiehandledaren individuella träffar med studeranden. Som utomstående samarbetspartner fungerar Folkhälsans tonårspoliklinik i Pargas och vid behov kommunala hälso- och socialvården. Samarbetet med de studerande och deras vårdnadshavare Studerande och deras vårdnadshavare delges information om behandlingen av uppgifter i ärenden som gäller en enskild studerande och om vad lagen föreskriver via Wilma, via skolans hemsida och genom muntlig information på föräldramöten och samlingar med de studerande. Studerande och deras vårdnadshavare bereds tillfälle att utvärdera studerandevården vid skolan. För att vårdnadshavaren skall kunna få information gällande vården av den studerande eller för att en vårdnadshavare skall kunna bli kallad till ett expertmöte måste den studerande ge sitt samtycke till det. Genomförande och uppföljning av studerandevårdsplanen Utbildningsanordnaren ska tillsammans med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet i Pargas stad ansvara för att egenkontroll av studerandevården genomförs. (Lag om elev- och studerandevård 26 ) Vad gäller genomförandet i gymnasiet se punkterna ovan. Studerandevårdsplanen uppdateras och granskas årligen före utgången av maj månad. Som grund för uppdateringen ligger studerandenas och lärarnas skriftliga 11

12 utvärdering av skolåret. Skolans rektor bär ansvaret för att studerandevårdsplanen följs upp. Studerande, lärare, vårdnadshavare, annan personal och eventuella samarbetspartner informeras om gymnasiets studerandevårdsplan och viktiga resultat inom studerandevården via skolans hemsida, Wilma samt vid gemensamma samlingar och föräldramöten. 12

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4A.2 Gemensam elevvård 4A.3 Individuell elevvård 4A.4 Elevvårdsplaner 4A.4.1 Välfärdsplan 4A.4.2 Elevvården

Läs mer

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 1 ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 2 Innehåll 1. Studerandevård... 3 2. Studerandevårdsplaner... 3 3. Yrkesövergripande samarbete

Läs mer

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 Med psykolog- och kuratorstjänster avses att elevhälsans psykolog och kurator ger stöd och

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen)

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Uppdatering av kapitlet Elevvårdsarbete i Borgå stads kommunala läroplan (För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Elevhälsoarbetets verksamhetsprinciper...

Läs mer

Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken?

Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken? Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken? 4.11.2013 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för

Läs mer

MATTLIDENS GYMNASIUM HANDLINGSPLAN FÖR MOBBNINGSFÖREBYGGANDE OCH MOBBNINGSINGRIPANDE ARBETE I MATTLIDENS GYMNASIUM

MATTLIDENS GYMNASIUM HANDLINGSPLAN FÖR MOBBNINGSFÖREBYGGANDE OCH MOBBNINGSINGRIPANDE ARBETE I MATTLIDENS GYMNASIUM MATTLIDENS GYMNASIUM HANDLINGSPLAN FÖR MOBBNINGSFÖREBYGGANDE OCH MOBBNINGSINGRIPANDE ARBETE I MATTLIDENS GYMNASIUM Planen uppgjord av arbetsgruppen för trygghet och trivsel Senast uppdaterad augusti 2009

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft Sibbo Lovisa Kotka Borgå Innehållsförteckning 1. Uppgörandet av läroplanen................................ 1 2. Läroplanens innehåll....................................

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete har bl.a. bestått av samarbete med skolpersonal och av klientarbete med elever

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Läsårsplan Iniö skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 19 elever. Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Klasser och undervisningspersonal Elever Fsk 2 elever Åk 1 5 elever Åk

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Nyköping

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Nyköping Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Kunskapsskolan Nyköping enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling. för Landvetterskolans tidigaredel 2009-10-21

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling. för Landvetterskolans tidigaredel 2009-10-21 Likabehandlingsplan för Landvetterskolans tidigaredel Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling 2009-10-21 Innehåll 1. Ställningstagande 3. 2. Mål 3. 3. Åtgärder för att nå målen 4. 4. Förebyggande

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt 1 Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt Kyrkslätts gymnasium i samarbete med Winellska skolan Denna läroplan baserar sig på den gällande läroplanen i Kyrkslätts kommun

Läs mer

Handbok för elevvården i Gymnasierna i Borgå

Handbok för elevvården i Gymnasierna i Borgå Handbok för elevvården i Gymnasierna i Borgå Kommunal läroplan för elevvården i gymnasiet 1.8.2011 Svenskspråkiga utbildningssektionen 14.6.2011 0 Handbok för elevvården i gymnasierna i Borgå 1 Inledning

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET BILAGA 1 (10) 4/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET KAPITEL 5.4 Elevvård I grunderna för läroplanen

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

TOPELIUSGYMNASIETS LÄROPLAN 2016

TOPELIUSGYMNASIETS LÄROPLAN 2016 TOPELIUSGYMNASIETS LÄROPLAN 2016 1 Innehållsförteckning 1 GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPDRAG OCH VÄRDEGRUND... 3 1.1 Gymnasieutbildningens uppdrag... 3 1.2 Värdegrunden... 3 2 UNDERVISNINGEN... 5 2.1 Synen

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Svaranvisningar Alla frågor i webbformuläret besvaras på en gång. Det går inte att avbryta svarandet och fortsätta senare. När

Läs mer

3=delvis av samma åsikt. 4=helt av samma åsikt

3=delvis av samma åsikt. 4=helt av samma åsikt 11. Rektor lyssnar till både föräldrar och elever 7 6 5 4 3 1 11. Rektor lyssnar till både föräldrar och elever 1=helt 4=helt 12. Rektor tar itu med uppkomna problem 6 5 4 3 1 12. Rektor tar itu med uppkomna

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! BÄSTA VÅRDNADSHAVARE Att inleda det första skolåret upplevs både med glädje och spänning. I detta häfte finns information som är nyttig då en familjemedlem skall inleda sin skolgång.

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Handbok för studerandevård inom svenskspråkig gymnasieutbildning i Åbo 2012

Handbok för studerandevård inom svenskspråkig gymnasieutbildning i Åbo 2012 Handbok för studerandevård inom svenskspråkig gymnasieutbildning i Åbo 2012 1 Inledning Bakgrund Skolcentralens (numera Ämbetsverket för fostran och utbildning) och Åbo yrkesinstituts samarbetsgrupp beslöt

Läs mer

Norra Korsholms skola. Elevvårdsplan. Läsåret 2015-16

Norra Korsholms skola. Elevvårdsplan. Läsåret 2015-16 Norra Korsholms skola Elevvårdsplan Läsåret 2015-16 4.5 Den skolspecifika elevvårdsplanen 4.5.1 Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster 4.5.2 Gemensam elevvård och tillvägagångssätt

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Nyköping Verksamhetsår 2013/2014 Nyköping 20131008 Vision På Kunskapsskolan tar vi tydligt avstånd från diskriminering och alla former

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på fyra yrkesförberedande gymnasieprogram:

Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på fyra yrkesförberedande gymnasieprogram: Elevhälsoplan Bakgrund Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på fyra yrkesförberedande gymnasieprogram: El- och energiprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning.

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Rektor Carl

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013 sidan 1 av 8 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2013 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011-11-24 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inledning Vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling gäller i tolv månader och revideras årligen i anslutning till höstlovet.

Läs mer

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 24.5.2016 Studerandevården är en viktig del av verksamhetskulturen i gymnasieutbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Mariebergsskolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Mariebergsskolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling vårt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid vår skola

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Planen utvärderas varje år Övertygelse (vision) Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla har

Läs mer

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-05-14 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Laestadiusskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Laestadiusskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Laestadiusskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Likabehandlingsgruppen december 2014 Grunduppgifter Verksamhet som omfattas av likabehandlingsplanen Laestadiusskolan Pajala, Gymnasie-

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

SLOTTSSKOLANS handlingsplan mot mobbning 2012/13

SLOTTSSKOLANS handlingsplan mot mobbning 2012/13 SLOTTSSKOLANS handlingsplan mot mobbning 2012/13 Var och en som arbetar eller är elev vid har ansvar för att främja likabehandling och motverka alla former av kränkande behandling. Hos oss ska alla elever

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer