ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD"

Transkript

1 ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd , trädde i kraft Godkänd , trädde i kraft Godkänd , trädde i kraft Godkänd , trädde i kraft

2 Sidan 2 av 11 INNEHÅLL 1 Stöd för närståendevårdare syfte och innehåll Uppskattning av servicebehov Vårdberoendegrupperna och vårdarvodet Närståendevårdaren Vård- och serviceplan Ledighet för närståendevårdaren Lagstadgad ledighet Tillfällig vård under närståendevårdarens frånvaro p.g.a. hälsovård eller annat Övrig ledighet, rekreationsledighet Avtal om stöd för närståendevård Förfaringssätt för ansökan och beslut om beviljande av stöd Utbetalning av vårdarvode Avbruten vård Uppsägning av ett avtal om stöd för närståendevård Individuell prövning Lagar och förordningar om stöd för närståendevård... 11

3 Sidan 3 av 11 INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 1 Stöd för närståendevårdare syfte och innehåll Syftet med lagen om stöd för närståendevård (937/2005) är att främja närståendevård som gynnar den vårdbehövande genom att trygga tillräckliga social- och hälsovårdstjänster samt en kontinuerlig vård och stöd för närståendevårdarens arbete. Närståendevård betyder att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Stöd för närståendevård är en helhet som omfattar tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården. I 3 i lagen om stöd för närståendevård beskrivs de allmänna förutsättningarna för beviljandet av stöd för närståendevård. Kommunen kan bevilja stöd för närståendevård om någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp eller av någon annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg i hemförhållanden en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som närståendevården ställer närståendevården i kombination med andra social- och hälsovårdstjänster är tillräcklig med tanke på den vårdbehövandes välbefinnande, hälsa och säkerhet den vårdbehövandes hem till sina sanitära och övriga förhållanden är lämpligt för den vård som skall tillhandahållas där; och beviljande av stöd bedöms vara förenligt med den vårdbehövandes bästa I 5 2 mom. i lagen om stöd för närståendevård bestäms om stödet då närståendevårdaren under en övergångsfas då behandlingen är tung kortvarigt är förhindrad att arbeta för egen eller någon annans räkning. En tung övergångsfas kan till exempel vara övergången från en behandlingsform till en annan, skolstarten för ett barn med funktionshinder eller konvalescensen efter en allvarlig olycka. Då är vården så bindande och krävande att vårdarvodet följer vårdberoendegrupp I eller II. Kommunen beviljar stöd för närståendevård efter behovsprövning och ur de anslag som reserverats för ändamålet. Behovet av vård och omsorg kartläggs individuellt i varje enskilt fall. Den person som ansöker om närståendevård skall ha Esbo som hemkommun i enlighet med lagen om hemkommun (201/1994). Vården och omsorgen kan av särskilda skäl också ordnas hemma hos närståendevårdaren. Om vården sker hemma hos vårdaren dygnet runt tillämpas dock familjevårdarlagen ifall också övriga villkor för familjevård uppfylls.

4 Sidan 4 av 11 Utgångspunkten för beviljande av stöd för närståendevård är att den vårdbehövande behöver vård och annan omsorg för att klara sig hemma. Stöd för närståendevård beviljas inte om den vårdbehövande bor i en allmän eller privat verksamhetsenhet inom social- och hälsovården. Verksamhetsenheterna ska erbjuda tillräckliga tjänster som garanterar klienterna regelbunden vård och omsorg samt trygghet. Dessa tjänster kan inte ersättas med en närvårdares insats. 2 Uppskattning av servicebehov Beslutet om stöd för närståendevård fattas alltid utifrån en mångsidig bedömning av den vårdbehövandes och vårdarens funktionsförmåga och resurser. Klientens helhetsbehov av social- och hälsovårdstjänster uppskattas också. Då beslutet fattas beaktas också andra alternativa och kompletterande sätt att ordna den service klienten behöver. Närståendevården är en del av social- och hälsovårdens servicestruktur. Tack vare stödet för närståendevård minskar ofta behovet av intensiv öppenvård och anstaltsvård. Bedömningen av behovet av service utförs av ett mångprofessionellt team och vid behov används mätare som mäter funktionsförmågan (såsom Rava, MMSE och mätare utvecklade för barn och unga). Vid uppskattningen av behovet av närståendevård för vård av barn och unga beaktas den vårdbehövandes och vårdarens helhetssituation, barnets ålder, den sociala omgivningen samt den vårdbehövandes fysiska och psykiska kondition. Ett barns eller en ung persons behov av vård och hjälp jämförs med behoven av vård, omsorg, vägledning och övervakning för barn eller unga i samma ålder. Förvärvsinkomsterna, rätten till alterneringsersättning enligt 13 i lagen om alterneringsledighet eller rätt till specialvårdspenning enligt 10 kapitlet i sjukförsäkringslagen inverkar inte på beviljandet av stöd för närståendevård eller vårdarvodet. 3 Vårdberoendegrupperna och vårdarvodet Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Behovet av vård och omsorg kartläggs individuellt i varje situation. Vårdarvodet justeras varje kalenderår med den koefficient som avses i 7 b i lagen om pension för arbetstagare (395/1961). Utöver vårdarvodet ska kommunen ordna övriga nödvändiga tjänster som vårdarbetet kräver. Om närståendevårdaren utöver vårdarvodet beviljas andra tjänster (till exempel hemvård, personlig assistent, vård under en del av dygnet), följer vårdarvodet den vårdberoendegrupp som svarar mot hur bindande och krävande vården är. Förvärvsinkomsterna, rätten till alterneringsersättning enligt 13 i lagen om alterneringsledighet eller rätt till specialvårdspenning enligt 10 kapitlet i sjukförsäkringslagen inverkar inte på beviljandet av stöd för närståendevård eller vårdarvodet.

5 Sidan 5 av 11 Regelbunden växelvård (här avses inte växelvård under den tid då närvårdaren har lagstadgad ledighet) gör vården mindre bindande och mindre krävande. Vårdarvodet minskas då enligt följande: En vecka i kortvarig anstaltsvård dygnet runt och tre veckor hemma i närståendevård per månad på regelbunden basis minskar arvodet för närståendevård med 25 procent. Två veckor i kortvarig anstaltsvård dygnet runt och två veckor hemma i närståendevård per månad på regelbunden basis minskar arvodet för närståendevård med 50 procent. Vårdberoendegrupp I Vårdarvode 1457, 42 euro/månad (år 2009) För personer som behöver mycket vård och omsorg dygnet runt. Vårdarbetet kräver av närståendevårdaren arbete dygnet runt. Vården är så bindande att närvårdaren i allmänhet inte kan gå på jobb utanför hemmet. Till denna grupp hör personer vars vårdberoende är att jämföra med personer i anstaltsvård. Vårdberoendet bedöms i en multiprofessionell arbetsgrupp. Den vårdbehövande behöver rikligt med vård dygnet runt, omsorg och uppsikt i alla dagliga göromål. Den vårdbehövande behöver hjälp av en annan person vid till exempel förflyttning, toalettbesök, tvätt, på- och avklädning och vid måltider. Till denna grupp hör också personer som lider av svår demens. För demenspatienter ska ett läkarutlåtande om demenssjukdomens art och hur långt den har framskridit förevisas. Till denna grupp hör också personer som i livets slutskede vårdas hemma på den vårdbehövandes och de anhörigas/närståendes begäran. Hospisvården baserar sig på ett beslut av en läkare. Närståendevård är ett alternativ till hospisvård på en vårdanstalt. Vårdberoendegrupp II Vårdarvode 672,80 euro/månad (år 2009) För personer som behöver mycket vård och omsorg och kontinuerlig hjälp för att klara av sina dagliga funktioner. De behöver vård och omsorg också om natten. Vårdarbetet kräver i regel av närståendevårdaren arbete dygnet runtoch arbetet är fysiskt och/eller psykiskt tungt. Vården är så bindande att närvårdaren i allmänhet kan gå på deltidsjobb utanför hemmet. Den vårdbehövande kan regelbundet tillbringa en del av dagen utanför hemmet, t.ex. i skola, dagvård, rehabiliterande arbetsverksamhet, dagverksamhet el. dyl. utan att närståendevårdarens vårdarvode påverkas.

6 Sidan 6 av 11 Vårdberoendegrupp III Vårdarvode 370,00 euro/månad (år 2009) För personer som behöver mycket vård och omsorg. De behöver mycket hjälp kontinuerligt för att klara av sina dagliga funktioner, men ingen eller endast lite hjälp under natten. Närståendevårdaren är mycket bunden vid arbetet som är fysiskt och/eller psykiskt tungt. Skötsel av den vårdbehövandes ärenden och av hemmet utgör inte en tillräcklig grund för beviljande av stöd för närståendevård. Den vårdbehövande kan regelbundet tillbringa en del av dagen eller flera gånger i veckan utanför hemmet, t.ex. i skola, dagvård, rehabiliterande arbetsverksamhet, dagverksamhet eller liknande. Till denna grupp av vårdbehövande kan också hänföras barn och unga som behöver rikligt med hjälp om natten, men där närståendevårdaren inte har vårdansvar på dagen. Arvodet höjs inte om den vårdbehövande vårdas hemma hos närståendevårdaren dygnet runt t.ex. på grund av skol- eller dagvårdsledigheter. 4. Närståendevårdaren Närståendevårdaren skall vara en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära vars hälsa och funktionsförmåga motsvarar de krav vårduppgiften ställer. Som närståendevårdare lämpar sig en person som den vårdbehövande godkänner som sin vårdare och som i fråga om ålder, fysisk kondition och livssituation är lämplig för uppgiften. För att kunna fatta beslut om stöd för närståendevård gör staden en helhetsbedömning för att fastställa om vårdaren klarar de uppgifter som ingår i närståendevården. I bedömningen beaktas närståendevårdarens fysiska och psykiska hälsa, eventuella sjukdomar och den behandling de eventuellt kräver funktionsförmåga och resurser såsom förmågan att klara av dagliga rutiner sociala nätverk Den beslutande tjänsteinnehavaren har rätt att kontrollera den potentiella närståendevårdarens lämplighet som vårdare genom att be om ett utlåtande av läkare och/eller annan sakkunnig inom social- och hälsovården. Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen (55/2001) till Esbo stad eller till den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare. Bestämmelser om pensionsskydd för närståendevårdare finns i lagen om kommunala pensioner (549/2003).

7 Sidan 7 av 11 Närståendevårdaren är försäkrad enligt 57 paragrafens 1 moment i lagen om olycksfallsförsäkring Stödet för närståendevård kan påverka förmåner som utbetalas av Folkpensionsanstalten eller arbetskraftsbyrån. Närvårdaren ska själv kontrollera hur stödet för närståendevård påverkar andra förmåner. 5 Vård- och serviceplan Staden gör tillsammans med den vårdbehövande och närståendevårdaren upp en vårdoch serviceplan. I planen beskrivs följande: innehållet och omfånget av den vård närståendevårdaren ger innehållet och omfånget av annan socialservice och hälsovård som den vårdbehövande skall få innehållet och omfånget av den socialservice som behövs för att stödja närståendevårdaren i hans/hennes vårduppgifter hur vården ordnas då närståendevårdaren har lagstadgad ledighet eller är frånvarande för att sköta sin egen hälsa eller annat 6 Ledighet för närståendevårdaren 6.1 Lagstadgad ledighet Målet med närståendevårdarens ledighet är att han eller hon skall hämta krafter, vilket är en förutsättning för att vårdkvaliteten skall tryggas. Närståendevårdaren har rätt till minst tre dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Närvårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oavsett om den vårdbehövande regelbundet under en ringa del av dygnet erbjuds social- och hälsovårdstjänster, rehabilitering eller undervisning utanför hemmet. Den vårdbehövande kan anses tillbringa en ringa del av dygnet utanför hemmet om den regelbundna frånvaron från hemmet räcker högst 5 7 timmar per vardag i snitt. Smärre avbrott i närståendevården tar inte heller bort rätten till lagstadgad ledighet för en närvårdare som utför bindande vårdarbete. Närståendevårdaren har inte rätt till lagstadgad ledighet om närståendevården avbryts för över fem dygn under en kalendermånad av annat skäl än lagstadgad ledighet. Närvårdaren anses i regel inte vara bunden vid vården dygnet runt om den vådbehövande regelbundet får annan vård över sju timmar per vardag i snitt och får därför inte heller i sådana fall rätt till lagstadgad ledighet. Kommunen skall sörja för att vården av den vårdbehövande ordnas på ett ändamålsenligt sätt under vårdarens ledighet. Den lagstadgade ledigheten inverkar inte sänkande på vårdarvodets storlek.

8 Sidan 8 av 11 För vården av den vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade ledighet debiterar staden 9,90 euro per dygn (6 b i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården), om tjänsten inte är gratis med stöd av andra lagar. Vårdaren har möjlighet att spara sina lagstadgade lediga dagar och vara ledig under längre tider åt gången. De intjänade lagstadgade lediga dagarna skall dock hållas senast inom februari månad följande år. Då närståendevårdaren tar ut sin intjänade lagstadgade dygnet runt-ledighet ordnas vården av den vårdbehövande på något av tre olika sätt: vård dygnet runt: 3 x 24 timmar familjevård: 3 x 24 timmar en vikarierande närståendevårdare: 3 x 24 timmar Om det undantagsvis av särskilda hälso- eller vårdskäl är nödvändigt, kan den lagstadgade ledigheten för närståendevårdaren möjliggöras genom dygnet runt-vård av den vårdbehövande i hemmet. Behovet av hemmavård bedöms av en multiprofessionell arbetsgrupp. I regel hör de vårdbehövande i vårdberoendegrupp I till dem som kan få dygnet runt-vård i hemmet. Ifall lagstadgad ledighet inte hålls med hjälp av ovan stående arrangemang, kan närvårdaren välja hemmavård som köps för 1 3 st. servicesedlar à 100 euro per månad (en servicesedel motsvarar ett dygn lagstadgad ledighet per månad) Det är också möjligt att ordna vården under närståendevårdarens ledighet (3 dygn per månad) som en kombination av ovan nämnda vårdformer, till exempel ett dygn ledighet och två servicesedlar á 100 euro. Närståendevårdaren beviljas lagstadgad ledighet av den tjänsteinnehavare som beslutar om stödet för närståendevård utifrån en skriftlig ansökan. Kommunen ska se till att det i realiteten är möjligt för närståendevårdaren att ta ut sin lagstadgade ledighet. Om klienten köper hemvård med servicesedel skall han eller hon själv välja tjänsteleverantör (av dem som staden godkänt) och beställa servicen. Servicesedeln täcker enbart kostnader för service som ersätter närståendevårdarens vårdinsatser. Det går inte att köpa till exempel städning med servicesedeln. Vårdarvodet för familjevård bestäms enligt de taxor som social- och hälsovårdsnämnden har godkänt för vårdarvoden och ersättning av kostnader för familjevården inom handikappservicen. Den vikarierande närståendevårdarens arvode bestäms enligt den taxa som social- och hälsovårdsnämnden har godkänt för vårdarvoden och ersättning av kostnader för familjevården inom handikappservicen.

9 Sidan 9 av Tillfällig vård under närståendevårdarens frånvaro p.g.a. hälsovård eller annat Det kan gälla planerad eller plötslig, oförutsedd frånvaro. Om klienten inte kan ordna ersättande vård via sina egna nätverk är andra alternativ bl.a. dag- och tillfällig vård, hemservice med servicesedel och i mån av möjlighet kommunens egen hemvård. För servicen debiteras en avgift i enlighet med de klientavgiftstaxor som social- och hälsovårdsnämnden godkänt. 6.3 Övrig ledighet, rekreationsledighet Utöver de lagstadgade lediga dagarna kan kommunen ordna fler lediga dagar för närståendevårdaren i form av s.k. rekreationsledighet. Under rekreationsledigheten kan klienten t.ex. få tillfällig vård dygnet runt eller tillfällig vård, delta i dagverksamhet eller få hemservice med servicesedel. Närståendevårdaren beviljas rekreationsledighet av den tjänsteinnehavare som beslutar om stödet för närståendevård på basis av en ansökan. För servicen debiteras en avgift i enlighet med de klientavgiftstaxor som social- och hälsovårdsnämnden godkänt. 7 Avtal om stöd för närståendevård Ett avtal om stöd för närståendevård skall ingås mellan närståendevårdaren och kommunen. En vård- och serviceplan skall bifogas avtalet. Ett avtal om stöd för närståendevård gäller tills vidare. Av särskilda skäl kan avtalet ingås för viss tid. Särskild skäl för ett visstidsavtal kan till exempel vara ändringar i den vårdbehövandes eller närståendevårdarens livssituation eller ändringar i barns eller ungas utvecklingsskeden. Avtalet om stöd för närståendevård ska innehålla uppgifter om: närståendevårdarens vårdarvode och betalningssätt rätten till lediga dagar ordnandet av lagstadgad ledighet och annan ledighet längden på ett avtal på viss tid utbetalningen av vårdarvodet när vården avbryts av omständigheter som beror på vårdaren eller på den vårdbehövande (om andra än hälsoskäl) uppsägandet av avtalet 8 Förfaringssätt för ansökan och beslut om beviljande av stöd Ansökan om stöd för närståendevård ska göras skriftligt på en särskild blankett. För vård av vårdbehövande under 65 år ska ansökan riktas till handikappservice och för vård av vårdbehövande över 65 år ska ansökan riktas till hemvårdens centraliserade tjänster. Den vårdbehövandes behov av vård, hjälp och andra nödvändiga tjänster ska alltid uppskattas under ett hembesök. Vid uppskattningen av barns och ungas behov av vård används en särskild blankett som hjälpmedel.

10 Sidan 10 av 11 Beslutet om stöd för närståendevård fattas av en socialarbetare, hemvårdshandledare eller en annan tjänsteinnehavare i enlighet med stadens principer för delegering. Den beslutsfattande tjänsteinnehavaren svarar också för att ett avtal om närståendevård ingås och att en vård- och serviceplan görs upp. Stöd för närståendevård utbetalas från och med början av den påföljande månaden efter att ansökan har lämnats in och stödets betalningstid är i regel tillsvidare. En klient som är missnöjd med tjänsteinnehavarens beslut kan senast inom 14 dagar begära att social- och hälsovårdsnämndens sektion för social trygghet tar upp beslutet till behandling. Senast inom 30 dagar efter att ha tagit del av nämndens beslut kan klienten yrka på ändring vid Helsingfors förvaltningsdomstol. 9 Utbetalning av vårdarvode Vårdarvodet för närståendevård betalas retroaktivt till närståendevårdaren en gång i månaden sista dagen i månaden. Om den vårdbehövande är ett barn betalas stöd för närståendevård tidigast från och med den påföljande månaden efter att utbetalandet av föräldrapenning upphört. Vårdarvodet är skattepliktig inkomst från vilken staden innehåller förskottsskatt och betalar pensionsförsäkringsavgift. Närståendevårdarens vårdarvode är inte underkastat arbetsgivares socialskyddsavgift. För närståendevårdare som fyllt 65 år betalas inte pensionsförsäkringsavgift. 10 Avbruten vård Om vården avbryts tillfälligt p.g.a. förändringar i klientens hälsa upphör betalningen av vårdarvode till närståendevårdaren en månad senare. Om vården avbryts för en längre tid än fem (5) dygn per månad på grund av omständigheter som gäller närståendevårdaren, men inte tillskrivs hälsan, utbetalas inte vårdarvode för de dagar vården avbryts. Närståendevårdaren är skyldig att informera tjänsteinnehavaren om avbrott i vården. 11 Uppsägning av ett avtal om stöd för närståendevård Kommunen kan säga upp ett avtal om stöd för närståendevård så att det upphör att gälla tidigast två månader efter uppsägningen och närståendevårdaren så att det upphör att gälla tidigast en månad efter uppsägningen. Om den vårdbehövandes eller närståendevårdarens hälsa eller säkerhet äventyras av att avtalet fortsätter att gälla, kan parterna häva avtalet med omedelbar verkan. Oavsett uppsägningstiden upphör avtalet att gälla vid utgången av den månad då vården blivit obehövlig till följd av förändringar i den vårdbehövandes hälsotillstånd.

11 Sidan 11 av Justering av vård- och serviceplanen och avtalet om närståendevård Vård- och serviceplanen justeras i regel en gång per år och alltid då det sker betydande förändringar i omständigheterna eller vårdbehovet. Avtalet om stöd för närståendevård justeras vid behov. Närståendevårdaren är den som i första hand är skyldig att meddela om ändringar i vården eller omständigheterna. 13 Individuell prövning Stöd för närståendevård beviljas i enlighet med lagen om stöd för närståendevård och denna instruktion. Besluten grundar sig på individuell prövning med beaktande av behovet av vård och omsorg. 14 Lagar och förordningar om stöd för närståendevård Lag om stöd för närståendevård (937/2005) Lag om ändring av 4 och 6 i lagen om stöd för närståendevård (950/2006) Lag om ändring av socialvårdslagen (938/2005) Lag om ändring av 6 b i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (939/2005) Familjevårdarlagen (312/1992) Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) Källa Social- och hälsovårdsministeriet (2006) Stöd för närståendevård. Handbok för kommunala beslutsfattare. Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2005:31

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013

Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013 Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013 (Social- och hälsovårdsutskottet 2.4.2013 18) (Social- och hälsovårdsutskottet 16.6.2014 50) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2016 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre PROPOSITIONENS

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE Esbo stad Social- och hälsovårdssektorn Familje- och socialtjänster Handikappservice Handboken gäller från och med 1.3.2016 och ersätter Esbo stads handbok

Läs mer

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Tillämpningsregler för förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Sida 2 av Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Dessa tillämpningsregler används för vägledning i att

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN Med stöd av handikappservicelagen kan färdtjänst och därtill hörande följeslagarservice ordnas för en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 1 (17) Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 2 (17) Innehåll 1 Anmälningstrafiken till anställningsregistret... 3 1.1 Anmälan av uppgifter om anställningar

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

Närståendevårdarnas ålder och kön

Närståendevårdarnas ålder och kön Närståendevården, Tillsyn 2012 Här presenteras en sammanställning av kommunernas och närståendevårdarnas svar på den tillsyn av närståendevården som gjordes genom enkätutskick till kommunerna och närståendevårdarna.

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Studiedag 5.11.2014, Vasa ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo,Vasa förvaltningsdomstol Varför förvaltningsdomstolen? Barnskyddslag 683/1983 (gamla

Läs mer

Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014

Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014 Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014 Bildningssektorn, Åbo stad Svenskspråkig fostran och undervisning 1 Kriterier för elevantagning till svenskspråkig

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Regler för placering, peng och avgift 2015

Regler för placering, peng och avgift 2015 1(20) Regler för placering, peng och avgift 2015 1. Gemensamma regler för vårdnadshavare och huvudman... 2 1.1 Förskola och pedagogisk omsorg... 2 Föräldraledig för vård av annat barn... 3 Omsorg vid föräldraledighet

Läs mer

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter 2016-04-29 Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter Vem kan fa fö rsköla, fritidshem öch pedagögisk ömsörg? 1. Förskola, fritidshem och

Läs mer

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Social omsorg 2 Biståndet ska stärka Dina möjligheter att bo kvar hemma eller att på andra sätt leva ett värdigt liv. Socialtjänstlagen talar om

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 12.2.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 februari 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 12 februari 2015 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Färdtjänst (handikapp)

Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...4 Ansökan...5 Färdtjänstkortets betydelse och användning...

Läs mer

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a och 31 i lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:11swe. Socialvården i Finland

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:11swe. Socialvården i Finland Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:11swe Socialvården i Finland Helsingfors, Finland 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2096-9 (inh.) ISBN 952-00-2097-7 (PDF) Bilder: Mari Soini Layout och

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny socialvårdslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2006 Nr 81 83 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 SÅ RÄKNAR VI UT DIN AVGIFT I den här broschyren kan du läsa om våra avgifter för omsorg, stöd, samt kostnader för mat. Du kan också läsa om hur vi räknar

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen.

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. 1 Innehåll: 1 Syfte med förskola och fritidshem sid3 2 Placering av barn/elever på förskola och fritids 3 Alla barns

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 151117 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2014 ORDFÖRANDENS SPALT Vård i hemmet Ett av målen i regeringsprogrammet är att möjliggöra självständigt boende och utveckla de tjänster som förs till

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

RP 80/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 80/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Kommunal protokollskrivning i praktiken

Kommunal protokollskrivning i praktiken 2011-12-21 12/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Landstinget Kommunal protokollskrivning i praktiken BAKGRUND/SYFTE Gemensamt för

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900).

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900). BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer