Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät"

Transkript

1 Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen Välj. *Om samkommun, vilka kommuner hör till samkommunen? Den första kommun. Välj kommun

2 Välj kommun välj kommun välj 10.. kommun välj 11.. kommun välj kommun välj kommun välj kommun välj kommun välj 1. Om mer än 10 kan du skriva här 17. Fungerar social- och hälsovården i er kommun

3 nmlkj tillsammans nmlkj separat Skede II Frågor som gäller (arrangörsansvarig) instans i kommunen eller inom samarbetsområdet Kommunens allmänna skyldigheter (2 kapitlet) Samarbete (4 ) 18. Sker ett samarbete i er kommun i syfte att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand (4 )? Ja Nej 1.Mellan olika sektorer i kommunen nmlkj nmlkj 2.Med andra offentliga instanser nmlkj nmlkj 3.Med organisationer som företräder den äldre befolkningen nmlkj nmlkj 4.Med allmännyttiga samfund nmlkj nmlkj.med församlingen nmlkj nmlkj.med näringslivet nmlkj nmlkj 7.Med andra nmlkj nmlkj 19. Om ni svarade ja på föregående fråga punkt 7, med andra, berätta med vem. 20. Plan för att stödja den äldre befolkningen ( ) Har kommunen utarbetat en plan över sina åtgärder för att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för att ordna och utveckla den service och närståendevård som äldre personer behöver, och som betonar boende i hemmet och prioriterar rehabilitering. Om ni svarar ja, öppnas det tilläggsfrågor på enkäten, annars styrs ni automatiskt till frågan 23. * 21. Innehåller denna plan en bedömning av den äldre befolkningens ställning i er kommun och de tjänster de äldre

4 behöver ( ) på basis av offentlig statistik separata enkäter på basis av utredningar om verksamhet och servicebehov när det gäller att främja välbefinnandet nej 1.den äldre befolkningens välbefinnande gfedc gfedc gfedc gfedc 2.tillräckligheten och kvaliteten i fråga om de tjänster som står till buds för den äldre befolkningen 3.faktorer som påverkar den äldre befolkningens servicebehov 4.faktorer när det gäller att förutse den äldre befolkningens boende och boendekrav.faktorer som främjar den äldre befolkningens rehabilitering gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc.annat, vad gfedc gfedc gfedc gfedc 22. Har följande faktorer inkluderats i planen som gäller den äldre befolkningen ( ) för att stöda välbefinnandet, funktionsförmågan och möjligheten att klara sig på egen hand för att främja möjligheten att bo hemma fastställts mål fastställts åtgärder gjorts en bedömning av nödvändiga resurser fastställts ansvarsområden för olika sektorer fastställts samarbete mellan offentliga instanser, företag, organisationer, allmännyttiga samfund gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc för att främja rehabilitering gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc för att ordna och utveckla nödvändiga tjänster för att göra det möjlighet att bo hemma för att ordna och utveckla närståendevården gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc 23. Har en välfärdsberättelse sammanställts i er kommun (se även hälsovårdslagen 12 1 momentet)? * 24. Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet ( )

5 Sker det en uppföljning av om de äldre i er kommun upplever att servicen är tillräcklig och håller bra kvalitet ( )? * Ja I någon mån Inte alls Genom att regelbundet samla in respons från klienterna nmlkj nmlkj nmlkj Genom att regelbundet samla in respons från klienternas anhöriga eller närstående nmlkj nmlkj nmlkj Genom att regelbundet samla in respons från personalen nmlkj nmlkj nmlkj På annat sätt nmlkj nmlkj nmlkj 2. Om ni svarade på föregående fråga ja eller i någon mån, berätta hur uppföljningen sker. A) Genom att regelbundet samla in respons från klienterna 2. B) Genom att regelbundet samla in respons från klienternas anhöriga eller närstående 27. C) Genom att regelbundet samla in respons från kommunens personal 28. D) Uppföljningen sker på annat sätt, hur?

6 29. Har verksamhetsenheterna i er kommun i bruk något annat kvalitetssystem som mäter om den äldre befolkningens service är tillräcklig och kvalitativ ( )? * 30. Om ni svarade ja på föregående fråga, berätta hurdant kvalitetssystem ni har i bruk 31. Följer man i kommunen med socialombudsmannens årliga redogörelser ( )? * 32. Om svaret är ja, hur har informationen utnyttjats då beslut fattas i kommunen? 33. Sammanställer er kommun regelbundet information om de ekonomiska resurser som har använts för den äldre befolkningens service ( )? * 34. Sammanställer er kommun information om antalet anställda och hurdan utbildning de har som tillhandahåller service för äldre ( )? * 3. Följer er kommun systematiskt med personalstyrkan vid olika verksamhetsenheter ( )? * Ja Nej Har inte

7 Hälsovårdscentral bäddavdelning nmlkj nmlkj nmlkj Ålderdomshem nmlkj nmlkj nmlkj Effektiverat serviceboende (heldygnsomsorg) nmlkj nmlkj nmlkj Vanligt serviceboende nmlkj nmlkj nmlkj Hemvård nmlkj nmlkj nmlkj Hemsjukvård nmlkj nmlkj nmlkj Hemvård nmlkj nmlkj nmlkj Dagverksamhet nmlkj nmlkj nmlkj Servicehandledning nmlkj nmlkj nmlkj Rådgivningstjänster för äldre nmlkj nmlkj nmlkj Ansvarspersoner när det gäller stöd för närståendevård nmlkj nmlkj nmlkj Klientansvariga nmlkj nmlkj nmlkj Minneskoordinatorer nmlkj nmlkj nmlkj Andra, vilka? nmlkj nmlkj nmlkj 3. Om ni svarade ja på punkten Andra, berätta vilken uppföljning det gäller 37. Finns det i er kommun ett uppföljningssystem för att sammanställa en rapport om planerade och förverkligade vakanser när det gäller anställda vid olika verksamhetsenheter ( )? * 38. Om ni svarade ja på föregående fråga, hurdant system har ni i bruk? Språk som service ska tillhandahållas på (8 )

8 39. Har den äldre befolkningen i er kommun möjlighet att få service inte endast på kommunens eget/egna språk, utan även på andra nordiska språk (8 ) antingen direkt eller med hjälp av en tolk (8 )? * Ja Nej finska nmlkj nmlkj svenska nmlkj nmlkj isländska nmlkj nmlkj norska nmlkj nmlkj danska nmlkj nmlkj andra språk nmlkj nmlkj 40. Om ni svarade andra språk på föregående fråga, på vilka språk är det möjligt att få service? Kommunens resurser (9 ) 41. Var budgetanslagen tillräckliga år 2012 för att ordna äldreservicen i er kommun när det gäller följande tjänster för den äldre befolkningen (9 )? * Helt tillräckliga Tämligen tillräckliga Tämligen otillräckliga Helt otillräckliga För att främja hälsa och välmående Tjänster inom hälso- och sjukvården För att stöda välbefinnandet, funktionsförmågan och möjligheten att klara sig på egen hand Socialservice för äldre 42. Tror ni att utgifterna för att ordna social- och hälsovårdstjänster för den äldre befolkningen kommer att öka i er kommun då ålderslagen träder i kraft ? * 43. Om ni svarade ja på föregående fråga, särskilt hur riktas utgifterna?

9 44. Sammanställer er kommun regelbundet information om de resurser som riktas till att stöda den äldre befolkningens funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand (9 )? * Expertis (10 ) 4. Har er kommun tillgång till sådan expertis som krävs för att svara mot servicebehovet hos den äldre befolkningen (10 )? * Ja Nej för att främja välfärd och hälsa nmlkj nmlkj gerontologiskt vårdarbete nmlkj nmlkj gerontologiskt socialarbete nmlkj nmlkj geriatri nmlkj nmlkj läkemedelsbehandling nmlkj nmlkj näring nmlkj nmlkj multiprofessionell rehabilitering nmlkj nmlkj mun- och tandvård nmlkj nmlkj annat, vad? nmlkj nmlkj 4. Om ni svarade ja på punkten annat i föregående fråga, berätta hurdan expertis det finns 47. På vilket sätt har ni ordnat tillgången på expertis i er kommun när det gäller servicebehov bland äldre personer (10 )?

10 48. Enligt er bedömning, har er kommun tillräcklig tillgång till utbildad arbetskraft i relation till servicebehovet bland äldre personer (10 )? * nmlkj a)tillgången till utbildad arbetskraft är tillräcklig nmlkj b) Tillgången till utbildad arbetskraft är ganska bra nmlkj c) Tillgången till utbildad arbetskraft är inte tillräcklig och det gäller följande yrkesgrupper 49. Om ni svarade på föregående fråga att tillgången till utbildad personal inte är tillräcklig, berätta vilka yrkesgrupper det gäller 0. Då ålderslagen träder i kraft kommer det, enligt er bedömning, att inverka på antalet utbildade arbetstagare som behövs för att producera och ordna social- och hälsovårdstjänster för äldre i er kommun (10 )? * nmlkj a) Ökar nmlkj b) Oförändrat nmlkj c) Minskar Äldreråd (11 ) 1. Har er kommun inrättat ett äldreråd eller motsvarande (11 )? Om ni svarar ja, öppnas tilläggsfrågor på enkäten, annars styrs ni automatiskt till frågan 7 * Äldrerådets verksamhet 2. Äldrerådet kan i stor utsträckning påverka frågor som gäller den äldre befolkningen så som välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet (11 ) * Ja Nej

11 1.genom att delta i beredningen av den plan som fastställer den äldre befolkningens välbefinnande och tjänster 2.genom att delta i utvärderingen av hur den plan som fastställer den äldre befolkningens välbefinnande och tjänster har verkställts 3.genom att delta inom kommunens olika sektorer (t.ex. samhällsplanering, planläggning, trafikarrangemang, kultur- och trafiktjänster, social- och hälsovårdstjänster) när det gäller att planera, bereda och följa upp verksamhet som inverkar på den äldre befolkningens ställning och handlingsmöjligheter nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 4.på annat sätt nmlkj nmlkj 3. Om ni svarade på föregående fråga på annat sätt, berättä hur 4. Sörjer kommunen för äldrerådets verksamhet när det gäller (11 ) * Ja Nej Möteslokaler nmlkj nmlkj Mötestillbehör nmlkj nmlkj Stöd från tjänstemännen, hurdant? nmlkj nmlkj Annat stöd nmlkj nmlkj. Om ni svarade på föregående fråga stöd från tjänstemänne, berättä hurdant stöd finns att få.. Om ni svarade på föregående fråga annat stöd, berätta hurdant stöd finns att få. Tjänster som främjar välbefinnandet (12 )

12 7. Har kommunen ordnat rådgivningstjänster som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand (12 )? * 8. Har kommunen ordnat hälsoundersökningar eller mottagningar eller hembesök som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand (12 )? Om ni svarar ja, öppnas tilläggsfrågor på enkäten, annars styrs ni automatiskt till frågan 3 * Hälsobefrämjande tjänster 9. om svaret är ja, har de riktats till riskgrupper så som Ja Nej äldre närståendevårdare nmlkj nmlkj dementa nmlkj nmlkj missbrukare nmlkj nmlkj mentalvårdsklienter nmlkj nmlkj mindre bemedlade nmlkj nmlkj jourpoliklinikernas storbrukare nmlkj nmlkj nyblivna änklingar nmlkj nmlkj andra nmlkj nmlkj 0. Om ni svarade på föregående fråga andra, berätta till vilken riskgrupp. 1. Ingår det i de rådgivningstjänster, hälsoundersökningar, mottagningar eller hembesök som riktas till äldre i er kommun (12 ) Alltid Oftast Ibland Sällan

13 handledning för att främja välbefinnande, hälsosamma levnadsvanor och funktionsförmågan samt förebygga sjukdomar och olyckor? identifiering av samt tidiga stödåtgärder i anknytning till sociala och hälsorelaterade problem till följd av sämre hälsa och funktionsförmåga hos den äldre befolkningen? handledning i socialvård och andra socialskyddsfrågor handledning i sjukvård, multiprofessionell rehabilitering och trygg läkemedelsbehandling? handledning i tjänster som främjar välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand? annat 2. Om ni svarade på föregående fråga annat, berätta vad. utredning av servicebehovet 3. Äldre personers servicebehov och att tillgodose det (3 kapitlet) Anser ni att kommunen i tillräcklig omfattning särskilt för den äldre befolkningen har ordnat (13 ) * kortvarig vård vid hälsovårdscentralens bäddavdelning (akut vård, rehabilitering, fortsatt vård efter specialsjukhus) Tillräcklig Tämligen tillräcklig Måttlig Otillräcklig Finns inte behov nmlkj långvård vid hälsovårdscentralens bäddavdelning nmlkj vård vid ålderdomshem nmlkj effektiviserat serviceboende för äldre (heldygnsomsorg) nmlkj vanligt serviceboende för äldre nmlkj missbrukartjänster särskilt för äldre nmlkj mentalvårdstjänster särskilt för äldre nmlkj hemvård (hemservice och/eller hemsjukvård) nmlkj 4. Om det behövs, kan här beskrivas hur hemvården har organiserats i er kommun

14 . Anser ni att social- och hälsoservicen för äldre i er kommun (13 ) * Alltid Oftast Ibland Sällan håller hög kvalitet är tillräckliga ges i rätt tid främjar rehabilitering främjar förmågan att klara sig på egen hand ökar delaktigheten förebygger behovet av annan service prioriterar tjänster i hemmet. Hur ofta förverkligas följande principer när det gäller långvård för äldre personer (14 ) * behovsprövade social- och hälsovårdstjänster som huvudsakligen ordnas i äldre personers eget hem eller på något annat hemlikt ställe där de bor långvarig institutionsvård i ålderdomshem eller på hälsovårdscentralens bäddavdelning erbjuds endast vid vägande skäl (medicinskt motiverade, värdigt liv, säker vård) äldre personer erbjuds tjänster på ett sådant sätt att de upplever att deras liv är tryggt, betydelsefullt och värdigt äldre personer ges en möjlighet att upprätthålla sociala kontakter och delta i meningsfull verksamhet som främjar och upprätthåller deras välbefinnande och hälsa äldre makar ges en möjlighet att bo tillsammans då ena eller båda är i behov av boendeservice med heldygnsomsorg äldre personer, som har flyttat till boendeservice med heldygnsomsorg, garanteras i mån av möjlighet att vårdarrangemangen är bestående Alltid Oftast Ibland Sällan andra principer 7. Om ni svarade på föregående fråga andra principer, berätta vilka.

15 8. Enligt 14 i ålderslagen ska kommunen i första hand ge äldre personer långvarig vård och omsorg med hjälp av social- och hälsovårdstjänster som ordnas i deras eget hem eller på något annat hemlikt ställe där de bor. Kan en äldre person förvänta sig ovan nämnda service till exempel i följande fall? * Alltid Oftast Ibland Sällan a.servicebehovet förutsätter hjälp regelbundet fyra gånger per dag b.servicebehovet förutsätter hjälp regelbundet tre gånger per dag c.servicebehovet förutsätter hjälp regelbundet under veckoslut d.servicebehovet förutsätter regelbunden hjälp nattetid e.servicebehovet förutsätter inte regelbunden hjälp nattetid f.utökat servicebehov förutsätter att hjälpen omedelbart utökas (t.ex. hjälp i form av sjukvård) g.för att stöda rehabiliteringen förutsätts (under en viss tid) att hjälp fås av en fysioterapeut eller ergoterapeut hemma hos klienten h.sjukhuspersonalen anser att den planerade utskrivningen på fredag kväll eller veckoslutet förutsätter hjälp av hemvården redan på fredag kväll eller veckoslutet i.närståendevårdaren håller lagstadgad semester j.närståendevårdaren insjuknar 9. Utredning av servicebehovet (1 ) Hur genomförs i er kommun huvudsakligen en utredning av servicebehovet (1 ) hos en äldre person i följande fall En äldre person har tagit kontakt för att få en bedömning av socialservicebehovet så som avses i socialvårdslagens 40 a * gfedc a.yrkesutbildad person inom socialvården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc b.yrkesutbildad person inom hälsovården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc c.separat enhet gör bedömningen gfedc d.multiprofessionell grupp gör en bedömning (t.ex. SAS-grupp utredning-bedömning-placering) gfedc e.på annat sätt 70. Om ni svarade på föregående fråga på annat sätt, berätta hur?

16 71. En äldre person har lämnat in ansökan till kommunen angående socialtjänster för att få socialtjänster som stöder funktionsförmågan eller för att klara av vanliga sysslor i vardagen * gfedc a.yrkesutbildad person inom socialvården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc b.yrkesutbildad person inom hälsovården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc c.separat enhet gör bedömningen gfedc d.multiprofessionell grupp gör en bedömning (t.ex. SAS-grupp utredning-bedömning-placering) gfedc e.på annat sätt 72. Om ni svarade på föregående fråga på annat sätt, berätta hur? 73. I samband med verksamhet som främjar välbefinnandet (bl.a. rådgivningstjänst för äldre, hembesök som ökar välbefinnandet, 12 ) har en bedömning gjorts tillsammans med den äldre att det finns behov av regelbunden hjälp för att stöda funktionsförmågan eller klara av vanliga sysslor i vardagen * gfedc a.yrkesutbildad person inom socialvården har gjort bedömningen ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc b.yrkesutbildad person inom hälsovården har gjort bedömningen ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc c.separat enhet har gjort bedömningen gfedc d.multiprofessionell grupp har gjort bedömningen (t.ex. SAS-grupp utredning-bedömning-placering) gfedc e.på annat sätt 74. Om ni svarade på föregående fråga på annat sätt, berätta hur? 7. En anmälan har gjorts angående en äldre persons servicebehov, och den äldre personen eller hans anhöriga, närstående eller intressebevakare anser att det är nödvändigt att utreda behovet. (En bedömning av servicebehovet i hemmet kan till exempel komma på fråga då en äldre person skrivs ut från sjukhus.)

17 * gfedc a.yrkesutbildad person inom socialvården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc b.yrkesutbildad person inom hälsovården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc c.separat enhet gör en bedömning gfedc d.multiprofessionell grupp gör en bedömning (t.ex. SAS-grupp utredning-bedömning-placering) gfedc e.på annat sätt 7. Om ni svarade på föregående fråga på annat sätt, berätta hur? 77. En äldre person har regelbundet tagit del av kommunens socialtjänster men situationen förändras väsentligt (utökat behov av service, närvårdaren kan inte fortsätta o.dyl.) * gfedc a.yrkesutbildad person inom socialvården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc b.yrkesutbildad person inom hälsovården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc c.separat enhet gör bedömningen gfedc d.multiprofessionell grupp gör en bedömning (t.ex. SAS-grupp utredning-bedömning-placering) gfedc e.på annat sätt 78. Om ni svarade på föregående fråga på annat sätt, berätta hur? 79. Tjänster som kan ges i hemmet svarar inte längre mot den äldre personens servicebehov * gfedc a.yrkesutbildad person inom socialvården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc b.yrkesutbildad person inom hälsovården gör en bedömning ensam eller tillsammans med arbetspar gfedc c.separat enhet gör bedömningen gfedc d.multiprofessionell grupp gör en bedömning (t.ex. SAS-grupp utredning-bedömning-placering) gfedc e.på annat sätt

18 80. Om ni svarade på föregående fråga på annat sätt, berätta hur 81. I samband med utredningen av servicebehovet görs en bedömning (1 ) * till vilka delar den äldre klienten klarar de funktioner som hör till normal livsföring i sin egen boende- och närmiljö Systematiskt Sporadiskt Inte alls nmlkj nmlkj nmlkj vad den äldre personen behöver stöd och hjälp med nmlkj nmlkj nmlkj hur tillgänglig den äldre personens omgivning är (ramper etc.) nmlkj nmlkj nmlkj hur tryggt den äldre personens boende är nmlkj nmlkj nmlkj hurdan tillgång till närservice den äldre personen har nmlkj nmlkj nmlkj 82. I samband med utredningen av servicebehovet görs en bedömning (1 ) av den äldre personens funktionsförmåga mångsidigt och med hjälp av tillförlitliga bedömningsinstrument * Systematiskt Sporadiskt Inte alls fysisk funktionsförmåga nmlkj nmlkj nmlkj psykisk funktionsförmåga nmlkj nmlkj nmlkj kognitiv funktionsförmåga nmlkj nmlkj nmlkj social funktionsförmåga nmlkj nmlkj nmlkj 83. Hurdana bedömningsmetoder/mätinstrument använder ni för att mäta funktionsförmågans olika dimensioner? 84. På vilket sätt och från vilka källor (t.ex. har ni säkrat att de bedömningsmetoder ni har valt är tillförlitliga och kan upprepas?

19 8. Hurdana möjligheter har en äldre person i er kommun att få en utredning av servicebehovet, enligt er bedömning (1 ) I akuta fall får klienten samma dag eller senast följande vardag nmlkj Alltid nmlkj Oftast nmlkj Ibland nmlkj Sällan 8. Klienten får en utredning av servicebehovet i andra än akuta fall * Alltid Oftast Ibland Sällan senast inom 7 vardagar inom 7 14 dagar det tar över 14 dagar Serviceplan (1 ) Serviceplan, beslut och väntetider 87. Har er kommun en enhetlig serviceplansmodell som är i bruk bland alla aktörer som är med och tillhandahåller regelbundna social- och hälsovårdstjänster för den äldre personen? * 88. Finns följande delar med i den serviceplan för äldre personer som används i er kommun? * a)den äldre personens synpunkter om vilka servicealternativ som han eller hon behöver b)synpunkter av anhörig som deltar i vården av den äldre personen om vilka servicealternativ som behövs Alltid vid behov nej nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj c)möjlighet till rehabilitering och rehabiliteringsplan nmlkj nmlkj nmlkj

20 d)identifierade och förväntade krissituationer, inklusive en plan inför sådana, görs upp på basis av den äldre personens hälsotillstånd och rådande omständigheter e)hjälp som anhöriga till en äldre person ger och stöd för den (inkl. stöd för närståendevård) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj f)en plan utifall att en anhörig insjuknar eller dör nmlkj nmlkj nmlkj g)planerade regelbundna tjänster inom hemvården nmlkj nmlkj nmlkj h)stödtjänster inom hemvården (butiks-, måltids-, säkerhets-, transport- o.dyl. tjänster) nmlkj nmlkj nmlkj i)övriga socialtjänster nmlkj nmlkj nmlkj j)planerade tjänster inom primärvården nmlkj nmlkj nmlkj k)planerade tjänster inom specialsjukvården nmlkj nmlkj nmlkj l)planerade tjänster som främjar hälsa och välbefinnande, bland annat individuella kulturella behov, förhoppningar förverkligas nmlkj nmlkj nmlkj 89. När en serviceplan utarbetas för en äldre person har då den yrkesutbildade personen, som sammanställer klientens plan, i regel följande journal- och klientuppgifter till sitt förfogande med klientens samtycke * a)klientuppgifterna från kommunens socialbyrå b)hemvårdens patientjournal- och klientuppgifter c)hälsovårdcentralens patientjournaluppgifter d)specialsjukvårdens patientjournaluppgifter Nej Endast på särskild begäran Rätt att läsa elektroniska klientuppgifter Gemensamt datasystem 90. När en serviceplan har sammanställts för en äldre person, finns planen i regel till förfogande då den äldre besöker följande yrkesutbildade personer och klienten har gett sitt samtycke till att uppgifterna är i gemensam användning * Nej Ja a)kommunens socialarbetare nmlkj nmlkj b)hemvårdens socialhandledare nmlkj nmlkj c)hälsovårdscentralläkare nmlkj nmlkj d)yrkesutbildad person inom specialsjukvården nmlkj nmlkj e)yrkesutbildad person inom social- och hälsovården som är anställd hos en privat serviceproducent och ska verkställa planen f)annan yrkesgrupp nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 91. Om ni svarade på föregående fråga annan yrkesgrupp, berätta vilken yrkesgrupp?

21 92. Medger datasystemet eller dokumentationspraxis i er kommun att följa upp (antingen genom separat uppföljning eller fortlöpande uppdaterad uppföljning via till exempel resursplaneringssystemet) hur en serviceplan som har utarbetats för en äldre person har förverkligats när det gäller följande tjänster * Nej Ja, separat uppföljning Ja, fortlöpande uppföljning a)när hemvården inleds nmlkj nmlkj nmlkj b)hur hemvården dagligen verkställts nmlkj nmlkj nmlkj c)uppnådda mål inom hemvården nmlkj nmlkj nmlkj d)hur rehabiliteringsplanen verkställts nmlkj nmlkj nmlkj e)uppnådda rehabiliteringsmål nmlkj nmlkj nmlkj f)hur stödtjänster har verkställts nmlkj nmlkj nmlkj g)flyttat till serviceboende eller institution med heldygnsomsorg nmlkj nmlkj nmlkj Ansvarig arbetstagare (17, tillämpas fr.o.m ) 93. Utses i er kommun en ansvarig arbetstagare för en äldre person som behöver hjälp i frågor som har samband med utförandet och samordningen av tjänster? * 94. Ja, i så fall, för hurdana klienter utses en ansvarig arbetstagare för en bräcklig äldre person som bor ensam hemma med stöd av tjänster i hemmet Alltid Oftast Ibland Sällan för en klient som vårdas med stöd för närståendevård och behöver mycket hjälp för person som anses behöva hjälp i frågor som har samband med utförandet och samordningen av tjänster i annat fall 9. Om ni svarade på föregående fråga i annat fall, berätta när?

22 9. Medför utnämnandet av en ansvarig arbetstagare extra kostnader för kommunen 97. hurdana kostnader Beslut om beviljande av socialservice samt rätt till service (18 ) och väntetider (2 ) 98. Fattas förvaltningsbeslut i er kommun när det gäller att inom äldreomsorgen bevilja klienten boendeservice dygnet runt eller institutionsvård så som avses i socialvårdslagen Alltid Oftast Ibland Aldrig a) positivt beslut fattas om tjänsten kan beviljas b) beslut fattas endast om det är negativt c) placeras i kö och positivt beslut fattas då en plats blir ledig d) beslut fattas endast om klientavgift e) på annat sätt 99. Om ni svarade på föregående fråga på annat sätt, berätta hur Till vilken yrkesgrupp hör i regel den person som fattar beslut?

23 nmlkj a) socialarbetare nmlkj b) läkare nmlkj d) annan 101. Om ni svarade på föregående fråga annan, berätta vilken yrkesgrupp Har er kommun anvisningar för ett skriftligt ändringssökande som bifogas förvaltningsbeslutet? 103. Fattas förvaltningsbeslut i er kommun när det gäller att bevilja klienten hemservice/tjänster i hemmet? Alltid Oftast Ibland Aldrig a) positivt beslut fattas om tjänsten kan beviljas b) beslut fattas endast om det är negativt c) placeras i kö och positivt beslut fattas då tjänsten kan inledas d) beslut fattas endast om klientavgift 104. Till vilken yrkesgrupp hör i regel den person som fattar beslut? nmlkj a) socialarbetare nmlkj b) läkare nmlkj d) annan 10. Om ni svarade på föregående fråga annan, berätta vilken yrkesgrupp fattar besluten? 10. Har er kommun anvisningar för ett skriftligt ändringssökande som bifogas förvaltningsbeslutet?

24 107. Inom vilken tid får en äldre person i regel brådskande socialservice (18 )? nmlkj samma dag nmlkj senast följande dag nmlkj inom en vecka nmlkj det tar över en vecka 108. Inom vilken tid fattas i regel beslut angående icke brådskande socialservice för äldre person (18 )? nmlkj inom en vecka nmlkj över en vecka mindre än en månad nmlkj 1 2 månader nmlkj inom tre månader nmlkj över tre månader efter beslutet 109. Inom vilken tid får en äldre person tillgång till beviljad icke brådskande socialservice (18 )? nmlkj inom en vecka nmlkj över en vecka mindre än en månad nmlkj 1 2 månader efter beslutet nmlkj inom tre månader efter beslutet nmlkj över tre månader efter beslutet 110. Följer man i er kommun med väntetiderna till socialservice (2 )? 111. Om ni svarade på föregående fråga ja, berätta hur.

25 112. Om man följer med dem, offentliggörs då väntetiderna till socialservice i er kommun (2 )? 113. Om ni svarade på föregående fråga ja, berätta hur de offentliggörs? 114. Medger datasystemet eller dokumentationspraxis i er kommun att dröjsmål och väntetider följs upp (2 )? Ja Nej a)dröjsmål eller väntetid för att utreda servicebehov nmlkj nmlkj b)dröjsmål eller väntetid innan serviceplanen är klar nmlkj nmlkj c)dröjsmål eller väntetid innan beslut fattas om service nmlkj nmlkj d)dröjsmål eller väntetid från beslut om service tills servicen verkställs nmlkj nmlkj 11. Vilka av följande tjänster i er kommun är sådana som klienten kan behöva vänta i mer än tre månader på att ska verkställas (Ålderslagen 18, 2 )? gfedc a)stöd för närståendevård gfedc b)hemvård gfedc c)rehabilitering som sker hemma gfedc d)renoveringar i bostaden gfedc e)kortvarig omsorg dygnet runt, till exempel i samband med närståendevårdarens lagstadgade semester gfedc f)en bestående flytt till serviceboende, utan omsorg och tillsyn av yrkesutbildad personal dygnet runt gfedc g)en bestående flytt till serviceboende dygnet runt gfedc h)långvarig institutionsvård Ledning 11. Hur verkställs ledningsarbetet, enligt er bedömning, i de verksamhetsenheter i er kommun som erbjuder social- och hälsovårdstjänster för äldre. Alltid Oftast Ibland Sällan ledningsarbetet är klientinriktat ledningsarbetet stöder rehabiliteringsfrämjande arbetsmetoder

26 ledningsarbetet utvecklar samarbetet mellan olika myndigheter och yrkesgrupper yrkesgrupper ledningsarbetet utvecklar arbetsrutinerna annat 117. Om ni svarade på föregående fråga annat, berätta på hurdant sätt Vad anser ni om lokalerna vid de verksamhetsenheter som erbjuder social- och hälsovårdstjänster för äldre (22 )? Alltid Oftast Ibland Sällan lokalerna är tillräckliga lokalerna är trygga lokalerna är tillgängliga för alla (ramper etc) lokalerna är hemtrevliga lokalerna är lämpliga med tanke på de servicebehov äldre klienter har något annat, vad? 119. Om ni svarade på föregående fråga något annat, berätta hurdana Hur stor andel av verksamhetsenheterna i er kommun som erbjuder äldreomsorg bedömer ni att har en egenkontrollplan (23 )? nmlkj Merparten nmlkj Tämligen stor andel nmlkj Tämligen liten andel nmlkj Har ingen 121. Om verksamhetsenheterna har egenkontrollplan, är den offentlig och kan alla ta del av den (23 )?

27 122. Om ni svarade ja, var är den offentlig? gfedc På verksamhetsenheternas anslagstavlor gfedc På verksamhetsenheternas webbsidor gfedc På kommunens webbsidor enligt verksamhetsenhet gfedc Vet ej 123. Hur sker uppföljningen av strukturen i egenkontrollplanen och verkställandet av den vid verksamhetsenheterna i er kommun (23 )? 124. Hur bedömer ni att myndighetstillsynen verkställs i er kommun när det gäller verksamhet med anknytning till tjänster för äldre (24 )? Alltid Oftast Ibland Sällan inom den egna verksamheten inom den privata serviceverksamheten inom köptjänster inom andra privata tjänster som produceras på kommunens område inom allmännyttiga samfund andra, vilka 12. Om ni svarade på föregående fråga andra, berätta hur. 12. Vilken instans i er kommun verkställer myndighetstillsyn (24 )?

28 Slutligen har ni en möjlighet att ge era synpunkter och tankar om 127. Vilka saker i anknytning till tjänsterna upplever ni, ur er kommuns perspektiv, att utgör de största utmaningarna när det gäller att verkställa ålderslagen som träder i kraft i juli? 128. Inom vilka områden har er kommun lyckats skapa ny och funktionell praxis när det gäller tjänster för den äldre befolkningen? 129. Finns det andra frågor som borde tas upp? Ett stort tack för att ni deltog i denna uppföljningsenkät om ålderslagen! 0% genomfört

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre PROPOSITIONENS

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 95 SN 96 SN 97 SN 98 SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 SN 105

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

Hälsofrämjande aktivitet (TEA) inom den grundläggande hälsovården 2010

Hälsofrämjande aktivitet (TEA) inom den grundläggande hälsovården 2010 Hälsofrämjande aktivitet (TEA) inom den grundläggande hälsovården 2010 Svarsanvisningar Vi rekommenderar att ni först fyller i pappersformuläret. Besvarandet av enkäten kan avbrytas med knappen "Avbryt"

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 19.12.2013 1 (5) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Anvisningar för dem som gör hembesök som främjar välbefinnandet Tupu Holma & Hannele Häkkinen Bakgrund I Finland har

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem

Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem SAS: Utreda, bedöma, placera Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem SAS-verksamhetens principer i äldreomsorgen Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 1. Syfte och målsättning Syftet

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Välkommen! Uppföljningen består av tre delar:

Välkommen! Uppföljningen består av tre delar: Uppföljning av ålderslagens tillämpning Enkät för verksamhetsenheter med effektiviserat (heldygnsomsorg) serviceboende, ålderdomshem och hälsovårdcentralernas långvårdsenheter och avdelningar situationen

Läs mer

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården Alla skall ha rätt till ett hälsosamt och tryggt liv Utgångspunkten för kommun- och servicestrukturreformen

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED CANCER Anpassningskurser för personer

Läs mer

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registreringssystem (MawellCareCC program) för huvudstadsregionens (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo,

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Beslut om begränsningsåtgärder inom specialomsorg om utvecklingsstörda

Beslut om begränsningsåtgärder inom specialomsorg om utvecklingsstörda 1 Beslut om begränsningsåtgärder inom specialomsorg om utvecklingsstörda Begränsningsåtgärderna som beskrivs i tabellen får användas inom specialomsorger som är oberoende av en persons vilja och specialomsorger

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

1(7) Belopp: 100 000 Tidsplan: 3/2016 12/2017. Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

1(7) Belopp: 100 000 Tidsplan: 3/2016 12/2017. Beskrivning och motivering av informationsbehovet: 3.3.1 Hur producerar olika länder tjänsterna för främjande av barns och ungas hälsa och välfärd genom samarbete mellan olika förvaltningar såsom social- och hälsovården och skolväsendet? Belopp: 100 000

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Studiedag 5.11.2014, Vasa ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo,Vasa förvaltningsdomstol Varför förvaltningsdomstolen? Barnskyddslag 683/1983 (gamla

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4A.2 Gemensam elevvård 4A.3 Individuell elevvård 4A.4 Elevvårdsplaner 4A.4.1 Välfärdsplan 4A.4.2 Elevvården

Läs mer

Nätverket för seniorservice

Nätverket för seniorservice Stadsfullmäktige 144 11.11.2015 Nätverket för seniorservice Arbetsgruppen för servicenätverk och organisation 24.03.2015 70 1. Dagsläget 1.1 Servicens generella utgångspunkter Den sociala tryggheten för

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN

ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN Social- och hälsovårdsn. 46 22.04.2015 ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN SOHÄN 22.04.2015 46 Beredning: I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen,

Läs mer

Föreskrift 2/2012 1 (14)

Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrifter om innehållet och upprättandet av planer för egenkontroll för serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården Bemyndigande Målgrupp Giltighetstid Lag om

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED HUDSJUKDOMAR - Anpassningskurser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny socialvårdslag

Läs mer

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Innehåll Förord... 1 1. Programmets mål... 2 2. Värden... 3 3. Attityder... 4 4. Kommunikation... 4 5. Livsmiljö, byggande och tillgänglighet... 5 6.

Läs mer

Service inom förmyndarverksamheten

Service inom förmyndarverksamheten Service inom förmyndarverksamheten Innehåll Hur får man en intressebevakare?... 3 Intressebevakarens uppgifter... 4 Begränsning av handlingsbehörigheten... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning...

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS UNDERSÖKNING OCH VÅRD SOM HÖR TILL REHABILITERINGEN AV FRONTVETERANER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS UNDERSÖKNING OCH VÅRD SOM HÖR TILL REHABILITERINGEN AV FRONTVETERANER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS ANVISNING UNDERSÖKNING OCH VÅRD SOM HÖR TILL REHABILITERINGEN AV FRONTVETERANER 1. INLEDNING Veteranbefolkningen bestod i slutet av år 1999 av drygt 160 000 personer.

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD 1 FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED CANCER Anpassningskurser för

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017

INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017 INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017 1 Innehåll 1. VERKSAMHETSIDÉ... 4 2. GRUND FÖR INSTRUKTIONEN... 4 3. SAMMANTRÄDES- OCH FÖRVALTNINGSFÖRFARANDE... 4 3.1. Tid och plats för sammanträde...

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Läkemedelsplan inom dagvården

Läkemedelsplan inom dagvården Läkemedelsplan inom dagvården 18.11.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 07.10.2014 Överskötare Marjo Orava och kvalitetsgruppen för barnrådgivning 2 (8) Innehållsförteckning sid 1. Läkemedelsbehandlingens

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

ATT BRY SIG OM TAR VI PÅ ALLVAR!

ATT BRY SIG OM TAR VI PÅ ALLVAR! DIN HJÄLPANDE HAND ATT BRY SIG OM TAR VI PÅ ALLVAR! Vilka är Basic Care Unit? Basic Care Unit AB är ett företag med specialisering inom omsorg och hemtjänst. Vår policy är att Du och Dina behov står i

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN Med stöd av handikappservicelagen kan färdtjänst och därtill hörande följeslagarservice ordnas för en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom Nationella

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Att främja befolkningens hälsa Enkät till hälsovårdscentralerna hösten 2008

Att främja befolkningens hälsa Enkät till hälsovårdscentralerna hösten 2008 Att främja befolkningens hälsa Enkät till hälsovårdscentralerna hösten 2008 Svarsanvisningar Vi rekommenderar att ni först fyller i pappersformuläret. Besvarandet av frågor i webbformuläret kan avbrytas

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Finlandssvensk samling rf 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Carola Antskog 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning

Läs mer