KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN"

Transkript

1 KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

2 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket beaktas och utvärderas 3 4. KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET Beviljande av hemvård Hemvård för barnfamiljer Kriterierna för hänvisning vidare från hemvården 5 5. ANDRA TJÄNSTER ÄN HEMVÅRDENS REKOMMENDERAS 5 6. TJÄNSTERNAS INNEHÅLL 5 Personlig hygien 6 Bastuservice 6 Näring 6 Matservice 6 Klädvård 7 Lokalvård 7 Hjälp med att gå ut och ledsagarhjälp 7 Hjälp med att uträtta ärenden 7 Andra uppgifter 7 Sjukvårdsuppgifter 8 Utskrivningsteamet 8 Kvällar och veckoslut 8 Nattvård 8 Hemvården omfattar inte 9 1

3 1. INLEDNING Hemvårdens uppgift är att på bästa sätt, inom ramen för de personalresurser kommunen har, bidra till att göra det möjligt för klienten att bo och leva i sitt eget hem. Detta sker med hjälp av rådgivning, handledning, vård och omsorg samt ett rehabiliterande arbetssätt. Med ett rehabiliterande arbetssätt menas att klienten uppmuntras att använda de resurser hon har och att själv göra de uppgifter och sysslor hon klarar av med hemvårdspersonalen som handledare och sporrare. Inom hemvården utförs aktiviteterna i mån av möjlighet tillsammans med klienten, inte i stället för henne. Syftet med kriterierna för beviljande av hemvård är att beskriva hur tjänsterna tilldelas vuxna kimitoöbor som behöver hemvård. Med hjälp av beviljandekriterierna ges hemvårdens tjänster till personer som på grund av nedsatt fysisk eller kognitiv funktionsförmåga behöver vård och omsorg som stöd för hemmaboendet. Som hjälp vid bedömning av funktionsförmågan och hjälpbehov används RaVa-mätare. Med RaVa-mätare samlas information om den äldres mobilitet, av- och påklädning, ätande, skötsel av personlig hygien, sinnesstämning och minnesförmåga. Även andra kompletterande mätare av funktionsförmågan används vid behov. Närståendevården kan stödas med hjälp av hemvårdstjänster. 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER Med hemvårdens tjänster avses hemservice enligt socialvårdslagen (710/1982) och hemsjukvård enligt folkhälsolagen (66/1972). Hemvårdskriterierna har granskats och är i samklang med riktlinjerna för de nya kvalitetsrekommendationerna. Hemvården erbjuder följande tjänster: vård- och omsorgstjänster hälso- och sjukvård förebyggande och rehabiliterande tjänster (t.ex hembesök i syfte att förbättra välbefinnandet hos äldre människor) dag-centerverksamhet stödtjänster (t.ex. måltidsservice och trygghetstelefon) stöd för närståendevård 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS Hemvården är indelad i fyra geografiska områden: Kimito, Dragsfjärd centrum (Dalsbruk) + Hitis/Rosala, Lammala och Dragsfjärd periferi (Kärra-B:boda). Vi garanterar att servicebehovet utvärderas inom sju vardagar, i enlighet med vad vårdgarantin och den nya äldrevårdslagen kräver. Vården för klienter som behöver brådskande hjälp inleds om möjligt samma dag. Behovet och mängden av hemvård utvärderas under ett första hembesök hos klienten, som görs av sjukskötaren/hälsovårdaren i det egna området. Behovet av tjänster utvärderas i 2

4 samarbete med klienten och klientens närstående på ett övergripande sätt så att också privata tjänsteproducenter, frivilligarbetet och den närmaste kretsens möjlighet att bistå beaktas. Under det första hembesöket beaktas och utvärderas hur klienten klarar sig hemma med hänsyn till sitt hälso- respektive sjuktillstånd, sin fysiska och kognitiva funktionsförmåga och sociala situation samt eventuella hinder för utförandet av en framgångsrik hemvård hemmiljön och bostadsförhållandena tidigt konstaterande av minnesstörningar och hänvisning till undersökning närståendes andel i omsorgen eller vården klientens nätverk av hjälpare i övrigt klientens hjälpbehov: hemvårds- och omsorgstjänsterna, tjänster som upprätthåller funktionsförmågan, sjukvårdstjänster och stödtjänster planeras tillsammans behovet av hjälpmedel och eventuell ombyggnad av hemmet behovet av ekonomiskt bidrag: råd och bistånd med att ansöka om bidrag. När klientens behov av tjänster och vård utvärderas använder man sig av olika mätare (RaVa, MMSE (minnestest), Hur man klarar vardagen-profil ). Användningen av mätare ger en objektiv bild av klientens situation och underlättar också uppskattningen av vård- och omsorgsbehovet. 4. KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET 4.1 Beviljande av hemvård Den som inte klarar sina dagliga aktiviteter på egen hand, med hjälp av anhöriga eller annan service kan få regelbunden hemvård. Utgångspunkten är då att vården och omvårdnaden av klienten kräver professionell kompetens från social- och hälsovården. Behovet av omsorg, omvårdnad eller sjukvård ska vara återkommande. RaVa-index skall i regel vara minst 1,50 (bilaga 1). Om besöksfrekvensen är mindre än en gång i veckan rekommenderas klienten i första hand till privata tjänsteproducenter. Förmannen för hemvården på området där klienten bor fattar beslutet om inledande av hemvård. Besluten följer god förvaltningspraxis och ser till att kommuninvånarna är likställda och får jämlik behandling. Vård- och serviceplanen utarbetas och servicen granskas sedan regelbundet och alltid vid behov. Mängden vård och omsorg kan ökas eller minskas beroende på klientens funktionsförmåga och servicebehov. Klienten ska godkänna vård- och serviceförbindelsen med sin namnteckning. I och med att vård- och serviceplanen har upprättats och undertecknats åtar sig kunden att ta emot den gemensamt avtalade vården och omsorgen. 3

5 Regelbunden hemvård kan också beviljas vid lägre RaVa-index i t.ex. följande situationer: Den berörda personen har minnesstörningar eller mentala problem och medicineringen kan inte skötas ordentligt utan besök från hemvården. Den berörda personen sköts i huvudsak av en närståendevårdare och hemvården behövs som stöd för närståendevården. Hemvårdens personal gör tillfälliga sjukvårdsbesök, om kunden av hälsoskäl inte kan söka vård hos hälsocentralen eller privata tjänsteproducenter. Tillfälliga besök kan göras hos personer som omfattas av stödet för närståendevård, hos personer med minnesstörningar eller mentala problem och hos utvecklingsstörda. Hemvårdens personal har i regel möjlighet att besöka klienten högst tre gånger i dygnet. Om det finns ett ständigt behov av mera tjänster, begärs en servicebehovsutredning av den yrkesövergripande SAS-arbetsgruppen (står för Selvitä-Arvioi-Sijoita = utredning-utvärderingplacering) för placering på en vårdplats med rätt vårdintensitet. Hemvårdens stödtjänster syftar till att hjälpa äldre människor att klara sig så bra som möjligt hemma på egen hand. Vid beviljandet av stödtjänster får klienterna servicerådgivning och handledning om vad andra serviceproducenter kan erbjuda. Omsorgsnämnden beslutar om klientavgifterna för hemvården och stödtjänsterna. Avgiften som tas ut för hemvården bestäms enligt förordning (464/388/2008 om klientavgifter inom socialoch hälsovården) och utgår från gällande vård- och serviceplan. Avgiftsbeslutet fattas inom ungefär två veckor efter att inkomstutredningen inlämnats. Klientavgiften justeras i samband med att vård- och serviceplanen förändras. Uppgifterna om klientens inkomster kontrolleras varje år inom februari och träder i kraft fr.o.m. 1 mars. Detta avgiftsbeslut fattas inom ungefär en månad från det att inkomstutredningen inlämnats. Klientavgiftsbeslutet är ett skriftligt tjänsteinnehavarbeslut och klienten har rätt att yrka på rättelse. Samma tjänsteman får besluta om nedsättning och äldreomsorgschefen får besluta om efterskänkning av klientavgiften för hemvård med stöd av 11 i lagen om klientavgifter i socialoch hälsovården. 4.2 Hemvård för barnfamiljer En barnfamilj har möjlighet att få hemvård vid nedsatt funktionsförmåga, pga familjeförhållanden, vid belastande livssituationer, sjukdom och förlossning. På vilket sätt kan hemvården hjälpa? Hemvårdens personal kan sköta barn, vägleda i fostringsfrågor och stöda föräldraskapet, upprätthålla familjens vardagsrutiner och funktionsförmåga i en förändrad livssituation. Hemvården kan också ges som en förebyggande barnskyddsåtgärd. Hemvården ger inte städservice. Dessa tjänster kan erbjudas från företag inom branschen. Målsättningen med hemvård för barnfamiljer är att hjälpa familjen att hitta sina egna styrkor och att klara vardagen. Hemvård kan man få tillfälligt eller planenligt under en längre tid. Efter en vårdtid på tre månader utvärderas vården och eventuella andra åtgärder övervägs. 4

6 Med klientens lov kan hemvården vid behov samarbeta med t.ex. barnrådgivning, dagvård, skola och sociala sektorn. Klienten betalar för hemvården enligt bruttoinkomsterna, familjens storlek och servicefrekvens. Avgiften är vanligen en månadsavgift. Vid tillfällig hjälp debiteras engångsavgift. 4.3 Kriterierna för hänvisning vidare från hemvården Besöksbehovet är 4/dygn eller mera, eller vården och omsorgen mera än 100 timmar/mån Vården kräver kontinuerligt två personers arbetsinsats Ombyggnad av bostaden hjälper inte 5. ANDRA TJÄNSTER ÄN HEMVÅRDENS REKOMMENDERAS Ex. på situationer när andra tjänster rekommenderas: Hemvården kan inte ta sig an klienter som inte själva vill ha några tjänster, som med aggressivt beteende hotar den anställdas säkerhet eller som inte binder sig till samarbetet trots att de inser dess betydelse med tanke på vården. Ett undantag utgör klienter med minnesproblem som inte nödvändigtvis inser sin egen situation. Klienter med ett RaVa-index under 1,5 med normalt eller lindrigt nedsatt minne. De som endast behöver städtjänster. Om hjälpbehovet gäller uppföljning av hur klienten mår t.ex. p.g.a. medicinering eller sjukvårdsåtgärd. Detta kan följas upp på hälsostationen. Om hjälpbehovet gäller enbart utportionering av mediciner i dosett (medicinutdelning) undersöks möjligheten att apoteket delar medicinen. 6. TJÄNSTERNAS INNEHÅLL Hemvårdens personal utför vård och omsorg med ett rehabiliterande grepp så att klienten får hjälp med att utnyttja den egna funktionsförmågan och sin egen aktivitet. Klientens närstående och närmaste omgivning tas med i planeringen av vården och omsorgen och de får stöd för att delta i vården. När vården inleds gör man upp en skriftlig vård- och serviceplan som regelbundet utvärderas när ändringar i behov av vård och omsorg sker och när målsättningar ska revideras. Vårdplanen fungerar som grund för klientavgiften och den uppdateras regelbundet. I Kimitoöns kommun används Abilita Hälso- och sjukvårds informationsbehandlingsprogram för upprätthållande av klientuppgifter och dokumentering. Vårdaren skriver in besöksuppgifterna i klientregistret. Inskrivningar och utskrivningar samt registrering av verksamheten utgör grund för fakturering och rapportering. Med hemvårdens mobildel kan vårdåtgärder läsas och registreras via mobiltelefon direkt i klientens hem. 5

7 Om klienten inte förhåller sig positivt till vården, t.ex. upprepade gånger inte är hemma under avtalad tid eller inte följer läkarens vårdanvisningar, diskuterar hemvårdens personal med klienten och vid behov med de närstående. Den fortsatta vården besluts sedan tillsammans med den behandlande läkaren och teamdragaren. Om klienten är starkt påverkad av rusmedel under hembesöket, kontrolleras allmän-tillståndet och vid behov görs vårdbesöket senare på nytt. Fortsätter situationen ständigt på samma sätt, görs en ny bedömning av klientens behov av service och vård med den behandlande läkaren. Av arbetarskyddsskäl får hemvårdens personal be klienter låta bli att röka under hembesök. Om det framkommer hälsofarliga omständigheter i hemmet, får personalen be arbetarskyddet om ett hembesök för att utvärdera hälsoriskerna i arbetet. Klienten eller närstående ska se till att sällskapsdjur inte beter sig hotande eller störande. För att säkerställa att arbetet är tillräckligt ergonomiskt för personalen förutsätts det att klienten tar emot sådana hjälpmedel som krävs i vården (bl.a. lyftanordning). Personlig hygien Till vården av den personliga hygienen hör att hjälpa klienten att tvätta sig, antingen i duschen eller i bastun en gång i veckan. Hjälp i egen bastu ges endast om det inte finns andra tvättmöjligheter i hemmet. Därtill får klienten efter behov hjälp med den dagliga hygienen. Till den personliga hygienen hör också tandborstning och rengöring av protes, att smörja in huden, raka skägg, klippa naglar och rengöra hörselapparater. Bastuservice Bastuservice utanför hemmet anordnas i samband med Dag-centerbesök och är främst avsedd för hemvårdsklienter som saknar dusch- eller tvättmöjligheter hemma. För besöket debiteras en besöksavgift. Näring Klienten får råd gällande en hälsosam och mångsidig kosthållning. Om klienten inte själv kan tillreda sina måltider, beställs de som matservice, alternativt inhandlas färdigrätter. Hemvårdens personal tillreder måltider endast av särskilda skäl. Om detta förhandlas separat med förmannen inom hemvårdsdistriktet. Särskilda skäl kan till exempel vara en mycket speciell diet eller medicinska skäl. I samband med besöken tillreder hemvårdens personal morgonmål, mellanmål och kvällsmål. Dessutom uppmanar hemvårdens personal klienten att inta tillräckligt mycket vätska samt värmer upp måltiderna. Särskild uppmärksamhet ägnas personer med minnesproblem, med högt BMI behandling av sår samt klienter som skrivits ut efter en längre period av institutionsvård. Matservice Matservicen är avsedd för pensionärer med nedsatt rörelseförmåga eller minneslösa som har svårt att själva ta sig ut för att äta eller få sig sin dagliga mat tillredd. För måltiderna debiteras portionsavgift. 6

8 Klädvård Tvätten tvättas i klientens egen eller i husbolagets tvättmaskin. Vid behov används tvättinrättning eller tvättservice. Strykning, mangling och klädtvätt för hand ingår inte i tjänsterna. Tvätt av mattor, gardiner och borddukar hänvisas till närstående eller till privata serviceproducenter. Lakan och dynvar byts en gång i månaden. Det är önskvärt att anhöriga diskar efter sig när de varit på besök. Hjälp med att gå ut och ledsagarhjälp Hemvårdens personal går ut med klienter som dagligen har behov av övrig hemvård, när arbetsläget tillåter. Av medicinska skäl, t.ex. rehabilitering efter stroke, kan hemvården gå ut och gå en begränsad tid. Hemvårdens personal strävar till att klienterna ska behandlas lika. Ledsagarhjälp ordnas i första hand med hjälp av anhöriga, den närmaste kretsen eller frivilligarbete. Lokalvård Hemvårdens personal ser till att hemmet hålls i ordning, om klienten inte själv är i stånd att göra det eller om det inte kan ordnas på annat sätt (närstående eller köptjänster). Hemvårdens personal tar hand om städning i syfte att upprätthålla en tillräcklig hygiennivå. Den dagliga lokalvården omfattar rengöring av bord och arbetsytor i köket. WC- och duschutrymmen kontrolleras dagligen och tvättas efter behov, dock minst en gång i månaden. De rum som klienten använder dagligen dammsugs en gång i månaden, eller oftare om hälsotillståndet kräver det (t.ex. astma). Disken diskas, soporna förs ut och kylskåpet rengörs vid behov. Portativ, urinflaskor och slaskhinkar töms och tvättas i samband med besöken. För grundstädning hänvisas klienten till privata serviceproducenter. Hjälp med att uträtta ärenden Uppköp kan vid behov skötas av hemvården. Uppköpen sköts högst två gånger i veckan, från en butik i närheten. Specialprodukter klienten vill ha får anhöriga eller andra i den närmaste kretsen ta hand om. Hemvårdens personal tar hand om nödvändiga apoteksärenden, om klienten eller anhöriga inte kan sköta dem. såväl butiksuppköp som apoteksärenden förutsätter att klienten öppnar ett konto för faktureringen. Hemvårdens personal tar inte emot kontanter av klienten för uppköp. Bankärenden och motsvarande sköter primärt klienten själv eller klientens intresse-bevakare eller gode man. För personer med minnesproblem rekommenderas en intressebevakare. Hemvårdens personal sköter bankärenden endast i undantagsfall. Räkningar hänvisas till direktdebitering eller betalningstjänst. Andra uppgifter Hemvårdens personal bistår vid bedömning av klientens behov av hjälpmedel och hjälper till med anskaffning och installation. Tillsammans med klienten och de anhöriga handleder en anställd vid hemvården ansökan om ekonomiska förmåner som klienten har rätt till (vårdbidrag för pensionstagare, medicinersättningar, klientavgiftstak för institutionsvård, bostadsbidrag osv.) 7

9 Posten hämtas från postlådan. Snöarbeten utförs i den mån det är nödvändigt för att man ska kunna ta sig in och ut. Hemvården förutsätter att vägen är plogad till fastigheten, för att tryggt kunna ta sig fram till klienten. Ved och vatten bärs in och bostaden eldas med ved om det inte finns andra uppvärmningsmöjligheter. Om klienten inte har anhöriga, kan hemvården hjälpa till med att beställa ved och uppvärmningsolja. Hemvårdens personal strävar till att kontrollera klientens brandvarnare två gånger om året. Sjukvårdsuppgifter Sjukvårdstjänster ges i hemmet till klienter som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva kan söka vård utanför hemmet t.ex. hos den egna hälsostationen. Hemvårdens sjukvårdspersonal har i regel möjlighet att ronda med en av hälsocentralens läkare en gång per vecka. Hemvårdens klienter kan få en del vårdartiklar och -utrustning avgiftsfritt enligt separat anvisning. Teamets sjukvårdspersonal ansvarar för beställningen och användningen av vårdartiklar och - redskap. Medicinering Om hemvårdens personal enligt vårdplanen handhar medicinhanteringen ansvarar den för medicinutdelningen. Om klienten själv eller anhöriga ansvarar för medicinhanteringen kan hemvårdens personal inte delta i distributionen av läkemedel till klienten. Rehabiliteringen främjas av att klienten själv eller med ledsagare från den närmaste kretsen sköter sina laboratoriebesök. Lyckas detta inte, kan blodprov endast av motiverade skäl tas hemma. Utskrivningsteamet Centrala personer inom utskrivningsteamet i Kimitoöns kommun är vårdkoordinatorn, teamdragaren i det egna området, förmannen och ev. representanter från utskrivningsstället. Om utskrivning sker från hälsocentralens bäddavdelningar har bäddavdelningens fysioterapeut en viktig roll. Fysioterapeuten gör vid behov hembesök tillsammans med klienten till hemmet innan utskrivningen och ser till att klienten får nödvändiga hjälpmedel och att rehabiliteringen fortsätter därhemma. Utskrivningsteamet arbetar för att hemvårdsklienter efter anstaltsvård snabbt och tryggt ska återanpassa sig till hemmet. Kvällar och veckoslut Personaldimensioneringen för vård och omsorg är mindre under kvällar och veckoslut. På öarna i skärgården kan kvälls- och veckoslutshjälp inte erbjudas. Servicebehovet där kan eventuellt lösas med hjälp av stöd för närståendevård. Det är önskvärt att anhöriga på förhand meddelar personalen, om de tänker besöka och ta hand om klienten under kvällar, veckoslut eller högtider. Kvällar och veckoslut kan hemvårdsklienter som skrivs ut från sjukhus tas hem, förutsatt att det har avtalats tillräckligt tidigt med ledaren för hemvården. Om det krävs ett kvällsbesök endast för medicineringens skull, konsulteras läkaren för en eventuell ändring av medicineringstiden. Nattvård Inom Kimitoöns kommun har vi tillsvidare inte möjlighet att erbjuda våra hemvårdsklienter nattvård. För tillfälligt behov av besök under natten finns avtal med ambulansen. För anordnande av sådana besök kontaktas hemvårdens förman inom det distrikt man är bosatt. 8

10 Hemvården omfattar inte Storstädning, fönstertvätt, gardinbyte, städning av anhörigas rum eller utrymmen som inte används (såsom källare och vind), byte av blomjord Mangling och strykning av tvätt (små juldukar utgör undantag) Att sköta och rasta sällskapsdjur Avfrostning av frys Festarrangemang Transport av klienten i egen bil/hemvårdens bil Gårds- och trädgårdsarbete 9

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

BORGÅ STADS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET SAMT DESS INNEHÅLL

BORGÅ STADS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET SAMT DESS INNEHÅLL BORGÅ STADS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET SAMT DESS INNEHÅLL 2 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 3 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER... 3 Hemvården erbjuder följande tjänster:... 4 3. HUR

Läs mer

SERVICEBESKRIVNING FÖR HEMVÅRDEN I VASA (Sohvnmd 02.02.2016 12)

SERVICEBESKRIVNING FÖR HEMVÅRDEN I VASA (Sohvnmd 02.02.2016 12) SERVICEBESKRIVNING FÖR HEMVÅRDEN I VASA (Sohvnmd 02.02.2016 12) Servicen inom hemvården förverkligas klientbaserat och genom arbetsmetoder som främjar funktionsförmågan och som samtidigt stöder klienternas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Information om hemservice

Information om hemservice Information om hemservice 22.10.2014 Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservicen är att stöda klientens

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRD

KRITERIER FÖR HEMVÅRD KRITERIER FÖR HEMVÅRD 1. Hemvård Hemvården omfattar vård, omsorg och sjukvård som ges hemma hos kunden. Hemvården är avsedd för personer som inte klarar av de dagliga sysslorna utan hjälp av en annan person

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

Information om hemservice

Information om hemservice Information om hemservice 5.9.2016 Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Med hemservice strävar man till att stöda klientens

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo 25.5.2015, 27 Innehåll Hemvårdstjänster. 3 1. Utvärderingsbesök... 4 2. Vård- och serviceplan.. 5 3. Omsorgstjänster

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2016 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem

Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem SAS: Utreda, bedöma, placera Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem SAS-verksamhetens principer i äldreomsorgen Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 1. Syfte och målsättning Syftet

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet. Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller trygghetsboende. Hemtjänsten hjälper Dig som inte klarar av den dagliga livsföringen på

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 19.12.2013 1 (5) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Anvisningar för dem som gör hembesök som främjar välbefinnandet Tupu Holma & Hannele Häkkinen Bakgrund I Finland har

Läs mer

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017 Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017 Äldrepolitiskt program för Kimitoöns kommun Omsorgsavdelningen, Kimitoöns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Välbefinnande... 3 2.1 Välbefinnandet

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Uppföljning har genomförts genom enkät hos samtliga kommunala och privata utförare av hemtjänst.

Uppföljning har genomförts genom enkät hos samtliga kommunala och privata utförare av hemtjänst. Social- och omsorgskontoret södertälje kommun ANKOM södertälje KOMMUN 2015-08- 1 3 onr.. H~... \5..1.0o..... B r r1 an Hemtjänsten- uppföljning juni 2015 Inga-Lena Palmgren utredare stab Telefon (direkt):

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT Givet 30.3.2012 Liggarnummer 774 Diarienummer 4401/3/10 1 (8) Ärende Ändringssökande Besvär som gäller ordnande av personlig assistans på grund av handikapp Social-

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsområde Äldreomsorg Karlstad 2013-04-12 Verksamhetsutvecklare Reviderad 2013-09-11, 2015-12-21 Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst Bakgrund En genomförandeplan

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014-01- z 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål m 1109-13 KLAGANDE c Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Hallsbergs

Läs mer

Pengar, tid och ett gott liv 2015

Pengar, tid och ett gott liv 2015 Pengar, tid och ett gott liv 2015 I Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv tog vi reda på vad finländarna skulle ändra på i sitt liv om de inte behövde tänka på pengar. Enkäten gjordes sommaren

Läs mer

Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell

Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell Metoden för vårdbehovsmätning är tänkt att spegla de resurser som behövs för att erbjuda den enskilde god vård i särskilt boende för äldre personer. Aktivitetsförmågan

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Råd vid värmebölja. Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2016-05-31

Råd vid värmebölja. Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2016-05-31 Råd vid värmebölja Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2016-05-31 Innehållsförteckning Rapportens namn 1 1 Bakgrund 2 Definition 3 Klassificering av värme enligt SMHI 4 Riskpersoner 5

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Läkemedelsplan inom dagvården

Läkemedelsplan inom dagvården Läkemedelsplan inom dagvården 18.11.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 07.10.2014 Överskötare Marjo Orava och kvalitetsgruppen för barnrådgivning 2 (8) Innehållsförteckning sid 1. Läkemedelsbehandlingens

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

södertälje kommun - uppföljning 1nom hemtjänsten Utredare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret

södertälje kommun - uppföljning 1nom hemtjänsten Utredare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Social- och omsorgskontoret södertälje kommun 7 r l - uppföljning 1nom hemtjänsten Utredare: Inga-Lena Palmgren södertälje kommun, / Brukarinflytande, uppföljning inom hemtjänsten den 26 maj 2014 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING Gäller från 1.1.2011 INNEHÅLL SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING...

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom Nationella

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION Vårdplanerare (06) 826 4782 vardagar kl. 9-12 Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Kirurgisk vårdavdelning 7 040 6534107 Fysiatri och rehabiliterigstjänster 040 6534254 FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Service inom förmyndarverksamheten

Service inom förmyndarverksamheten Service inom förmyndarverksamheten Innehåll Hur får man en intressebevakare?... 3 Intressebevakarens uppgifter... 4 Begränsning av handlingsbehörigheten... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning...

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Förmaksfladder är attacker eller långvariga perioder med snabb regelbunden hjärtfrekvens (hög puls). Hos disponerade

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:29 Diarienr: 09/2099 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2009-05-12 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Socialnämnden

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 Verkställigheter och insatser för hemtjänstpersonal SoL Hemtjänst Personlig omvårdnad Följande insatser ingår

Läs mer

Värmebölja/höga temperaturer

Värmebölja/höga temperaturer SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTIN Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-05-31 Beslutad i ledningsgruppen 160607 Värmebölja/höga temperaturer BAKGRUND Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

Kriterier för hemservice. Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll

Kriterier för hemservice. Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll Kriterier för hemservice Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll Fastställda i vård- och omsorgsnämnden i Malax 133 16.12.2014 1. Hemservice...2 1.2. Verksamhetsprinciper för hemservice...2 2.

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016

Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016 Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016 A. Klientavgifter som indexjusteras Hvc-läkarens mottagning/besöksavgift (avgiften debiteras för de 3 första besöken under kalenderåret 20,90 Hälsocentraljour

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola eller i familjedaghem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska

Läs mer

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version 8.1.2013 I:\Datastöd\\2013\Kommunprodukter\Äldreomsorg\Äldreomsorg kommunprodukter kort version

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Slutrapport september 2010 Ulla Edwardsson Carina Edholm Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 BAKGRUNDSUPPGIFTER Respondentens officiella namn Pargas stad Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Patrik Nygrén

Läs mer

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Axxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 HEJ och välkommen att bo på

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen.

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. 1 Innehåll: 1 Syfte med förskola och fritidshem sid3 2 Placering av barn/elever på förskola och fritids 3 Alla barns

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer