AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016"

Transkript

1 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets förordning om ändring av klientavgifter inom social- och hälsovården (1350/2015). De belopp som justeras med folkpensionsindex höjs med 1,74 % och de belopp som justeras med arbetspensionsindex höjs med 1,78 %. De jämnstora klientavgifterna höjs enligt grundtrygghetsnämndens beslut med 15 % (regeringsprogrammet gav möjlighet att höja med 27,5%) Hälsocentralens öppenvårdsavgifter 1. Besöksavgift för läkarbesök per besök 18,50 Avgift uppbärs för de tre första hälsocentralsbesöken under kalenderåret. Avgiften uppbärs inte av veteraner, veteraner som hör till specialgrupper, klienter vid stadens egna boendeserviceenheter enligt socialvårdslagen eller personer under 18 år. Hälsocentralsavgift uppbärs inte av personer som omfattas av lagen om specialomsorger för utvecklingsstörda 1 paragraf 1 mom. Av 18 år fyllda utsocknes personer uppbärs för varje besök (gäller inte vid byte av hälsocentral) 18,50 Oberoende av ålder uppbärs av personer från nordiska länder, Storbritannien och personer från EU/ETA-länder som har E111-blankett eller EU-kort och av personer från sk. avtalsländer 18,50 EU/ETA- invånare som saknar E111- blankett och andra utländska 137,12 personer betalar produktionspris för besöket 2. HNS samjoursavgifter enligt HNS fullmäktigebeslut 32,70 Vardagar mellan kl och 8.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar debiteras personer som fyllt 18 år per besök Vid HVC-samjouren uppbärs vardagar mellan kl 8 och 20 avpersoner som fyllt 18 år 16,40 3. Besök vid sjukskötarmottagningen 10,10 Uppbärs för de tre första besöken under kalenderåret. Ifall patienten även besöker läkare uppbärs endast avgift för läkarbesök. Avgift för besök vid sjukskötarmottagningen uppbärs då besöket gäller bedömning av vårdbehov, sjukvård eller uppföljning. Avgift uppbärs även för besök som gäller vaccinationer som inte hör till det nationella vaccinationsprogrammet. För internationellt vaccinationsintyg uppbärs separat avgift, se intyg grupp Fysioterapi (7 paragraf) Individuell fysioterapi per vårdtillfälle 10,10 5. Vård i serie (11 paragraf) 10,10 Avgiften uppbärs för högst 45 vårdtillfällen per kalenderår Ovan nämnda avgifter räknas till avgiftstaket (691 /kalenderår) 1

2 Avgifter i munhälsovården (9 ) För undersökning och behandling av mun och tänder debiteras enligt grundtrygghetsnämndens beslut om en förhöjning på 15 %. Avgifter uppbärs av 18 år fyllda. Kommunens egen prövning: veteraner och veteraner som hör till specialgrupper debiteras inte för besök hos yrkesutbildad munhälsovårdspersonal. Veteraners kostnader för protetisk vård, laboratoriebesök och liknande samt besök hos privata yrkesutövare inom munhälsovård ersätts med högst 250 per kalenderår efter ersättning från FPA. Grundavgift för undersökning och behandling av mun och tänder (förordning om klientavgifter 9 1 mom) Utförd av munhygienist 9,20 Utförd av tandläkare 11,70 Utförd av specialtandläkare 17,10 Utöver grundavgiften debiteras följande avgifter för undersökning och behandling enligt gällande åtgärdsklassificering för munhygieniska åtgärder: Övriga undersökningar och behandlingar - undersökningar enligt grupp SA 7,60 - bilddiagnostik per tandbild 7,60 Panoramaröntgenbild av käkar och hela tandgården 16,90 - förebyggande vård som hänför sig till främjande av munhälsa enligt grupp SC 7,60 Undersökningar, granskningar av tänder och behandling av sjukdom. Enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsgrad, med undantag av protetiska åtgärder, per åtgärd: Svårighetsklass 0-2 7, , , , ,20 -protetiska åtgärder - rebasering av protes 49,30 - reparation av protes 33,70 - protes med akryldelar och helprotes 164,70 - kronor och bryggor per tand 164,70 - skeletterad protes 200,00 Specialsjukvård, HNS enligt HNS fullmäktigebeslut Poliklinikavgift 32,70 Dagkirurgi 107,30 Avgift för vårddygn 38,80 2

3 Övriga avgifter Avgift för outnyttjad och icke-avbeställd mottagningstid på 45,50 läkar- eller tandvårdsmottagning (patienter som fyllt 15 år) Avgift för läkarintyg (23 ) För annat läkarintyg eller utlåtande än sådant som anknyter till vården debiteras följande avgifter: Läkarintyg och utlåtande Grupp 1 20,70 - Tbc-intyg - Livsmedelsintyg - Andra enkla fritt formulerade intyg (t.ex om diet el.dyl) Grupp 2 45,50 - T-intyg - C-utlåtande - Utlåtande för arbetskraftsmyndigheter - Utlåtande om misshandel - Andra jämförbara intyg som inte anknyter till vården Grupp 3 45,50 - Omfattande utlåtanden för rättsväsendet - Stipendiatintyg och omfattande intyg som gäller utlandet - E-intyg för olycksfall eller yrkessjukdomar - Tandläkarintyg för försäkringsbolag Grupp 4 54,90 - Läkarintyg som krävs för att få eller för att bibehålla körrätt - Utlåtande för flygcertifikat eller sportdykarkort - Internationellt vaccinationsintyg - Utlåtande för skjutvapentillstånd Avgiftsfria intyg - läkarintyg SVA och SVB för att påvisa behov av sjukledighet 3

4 - intyg över vård av sjukt barn - utlåtande för sterilisering eller avbrytande av graviditet - utlåtande för flyttning till annan sjukvårdsinrättning - intyg om behov av följeslagare eller behov av annat transportmedel än kollektivtrafik pga sjukdom - C-utlåtande för vårdbidrag/handikappbidrag till person i anstaltsvård/boendeservice för pensionstagare - B-utlåtande om läkemedel som berättigar till specialersättning - B-utlåtanden för pension eller för rehabilitering - Läkarutlåtande till magistraten angående utredning av behov av intressebevakning HEMVÅRDENS AVGIFTER Månadsavgift för hemvård som ges fortgående och regelbundet För hemsjukvård som ges fortgående och regelbundet och för hemvård enligt 9 1 moment i socialvårdsförordningen kan en skälig månadsavgift debiteras enligt servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Höjningen i avgifterna är i enlighet med indexförhöjningen. Av månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen får månadsavgiften enligt förordningen om klientavgifter utgöra högst det belopp som betalningsprocenttalet nedan anger. Antal personer Inkomstgräns brutto /mån Timmar / månad 5 h eller 5-10 h h h Över under 28 h % 22 % 27% 32 % 35% % 15 % 18 % 21 % 22 % % 14% 16% 18% 18 % % 12% 13% 15% 15 % % 10% 12% 13 % 13 % % 10% 11% 11% 11 % Om antalet personer är högre än sex, höjs inkomstgränsen med 348 euro och betalningsprocenten sänks med en procentenhet för varje person efter den sjätte. Om service i hemmet görs i samråd med servicetagaren service- och vårdplan. Planen bör innefatta såväl hemsjukvård som hemservice. Planen granskas då behovet av service förändras. Månadsavgiften uppbärs enligt tabellen ovan på den del som överskrider inkomstgränsen enligt den procent som tabellen visar. 4

5 Tillfällig service Servicen inom hemvården beaktas som tillfällig om den ges under kortare tid än en månad eller om klienten besöks mera sällan än en gång i veckan. Servicen är tillfällig då ingen vårdplan uppgjorts. Prissättningen av följande tjänster bygger inte på förordningen utan på kommunens egen prövning och höjningen är 15 % i enlighet med beslut och faktureras enligt besökets längd: Särdeles kort besök, under 15 min 4,30 (t.ex. ögon- eller örondroppar, plåsterbyte) För ett besöks första 2 timmar uppbärs 10,70 För varje därpå följande timme som besöket vara uppbärs ytterligare 10,70 För läkares eller tandläkares hembesök debiteras 16,90 och för övrig personals 10,70 Avgifter för stödservice Enligt socialvårdsförordning 9 ordnas hemservice i form av stödservice såsom måltids, klädvårds, bad, städ, transport eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge. Prissättning av denna service hänför sig inte till förordningen utan till kommunens eget övervägande och här har klädvårds- och badserviceavgiften höjts med 15 %. Måltidsservice Måltid som transporterats hem 8,40 Butiks- och ärendeservice Service erbjuds endast till klienter med fortsatt service 15,45 /besök Klädvård Klädvård för hemvårdens klienter (utförs på Lönneberga) 10,70 Badservice Badservice på Lönneberga 10,70 Avgifter som uppbärs vid dagverksamheten Måltider 8,40 Klubbavgift 2,30 Anhörigvårdares ledighet 1x/vecka 5,85 som alternativ för korttidsvård (innehåller klubbavgift och måltider) Resor lägsta buss-taxa Trygghetstelefon 5

6 Denna service är en till socialvårdsförordningen 9 hörande stödtjänst och är alltså behovsprövad. Ingå grundtrygghet överlåter trygghetstelefon till person som på grund av sjukdom eller skada upplever otrygghet. Trygghetstelefonen beviljas enligt inkomstutredning utgående från ansökan som inlämnas till hemvården: En persons hushåll Två personers hushåll Debiteras för servicen Inkomstgränser AVGIFTER FÖR SERVICEBOENDE Prissättning av denna service hänför sig inte till förordningen utan till kommunens eget övervägande Mat (matpaket) Renlighet (innefattar städning och tvättservice) 322,60 /mån 55,20 /mån Serviceavgift Serviceavgiften är 85 % av klientens nettoinkomster, efter att man från nettoinkomsten avdragit andelen av nödvändiga utgifter. Ifall den av makarna som har lägre inkomst blir kvar i det gemensamma hemmet, kan man använda övervägande då man fastställer avgiften, så att denna har det ekonomiskt möjligt att bo kvar hemma. Från klientens nettoinkomster avdras hyra, måltids- och renlighetspaket och den årliga självriskandelen för mediciner som FPA fastställt. Till eget befogande bör vårdtaganden dock ha 107 /månad. I serviceavgiften beaktas nettohyresinkomster men inte utgifter som hänför sig till underhåll av den tidigare bostaden som kvarstår i ägo. Serviceavgiften uppbärs under frånvaro enligt klientavgiftsförordningen 32. Hyra uppbärs till dess bostaden är tömd. Kortvarig boendeservice (intervall) 38,80 /dag Ifall avgiftstaket uppnåtts innan vården inleds uppbärs per vårddygn 17,90 Dagvård i boendeservice-enhet (max 8h) 17,90 /dag AVGIFTER FÖR ANSTALTSVÅRD 6

7 Vård på hälsocentralers bäddavdelningar köps av närliggande kommuner och för vården debiteras patienterna i enlighet med avgifter som fastställts i den kommun/ stad som erbjuder servicen. Hit hör kortvarig anstaltsvård, kortvarig psykiatrisk vård, dag- och nattvård och rehabiliteringsvård. Långvarig anstaltsvård (förordning15 ) Avgiften för långvarig anstaltsvård är högst 85% av patientens personliga regelbundna inkomster. Som inkomster räknas pensionsinkomster, livränta, underhållsbidrag, jordbruksinkomst, handikappbidrag/pensinstagares vårdbidrag samt andra regelbundana inkomster. Som inkomster räknas även hyres-, ränte och dividendinkomster. Då man fastställer anstaltvårdavgiften beaktar man inte utgifter som hänför sig till underhåll av bostad. Ifall personen i långvarig anstaltsvård omedelbart innan anstaltsvårdens början levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande föhållande och hans eller hennes inkomster är högre, utgör avgiften av makarnas ihopräknade månadsinkomster. Den avgift som uppbärs i långvarig anstaltsvård får vara högst 42,5% av tidigare nämnda grund för ihopräknade månadsinkomster. Ifall båda makarna är i anstaltsvård bestäms avgiften dock utgående från patientens individuella regelbundna månadsinkomster. Enligt betalningssystemet inom långvården bör till patientens eget personliga förfogande bli minst 107 euro/ månad. Man får uppbära endast en långvårds dygnsavgift per kalenderdygn. Att skrivas in i anstaltsvård befriar dock inte från en öppenvårdavgift under samma dygn. Agifter för service under närståendevårdares ledighet i anstaltvård Den lagstadgade klientavgiften för ersättande service under närståendevårdares ledighet är 11,50 /dygn i anstaltsvård (Lag om ändring av lagen om klientavgifter 387/2008, 6 b ) och i dagverksamhet 5,85 /dygn SOCIALSERVICE Handikappservice Kostnadsfria service- och stödåtgärder( /380) enligt invaliditet är; Anpassningsträning, dagverksamhet samt specialservice gällande serviceboende. För utgifterna för serviceboende kan ändå avgift uppbäras om personen erhåller ersättning för dem enligt annan lag än lagen om service och stöd på grund av handikapp. Färdtjänst för svårt handikappade För färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 2 mom. kan man som mest uppbära avgift i enlighet med avgiften för kollektiv trafik eller annan motsvarande skälig avgift. Resor för fritid, rekreation osv. resor till grannkommunerna Raseborg, Lojo, Sjundeå och Kyrkslätt -avgift enlig kollektiv trafik 7

8 Studieresor -självrisk enligt bestämmelserna från FPA Arbetsresor -avgift enligt kollektiv trafik Klientavgiften, självrisken betalas i samband med resan direkt till chauffören. Kommunen debiterar självrisken för studieresor. Om personen som erhåller färdtjänst förlorar sitt kort som berättigar till resorna uppbärs en avgift på 20 för ett nytt kort. Ersättning för personlig assistans Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 ordnas personlig assistans för svårt handikappade i och utanför det egna hemmet. Enligt 8d lagen om service och stöd på grund av handikapp ersätter Ingå kommun den gravt handikappade för de kostnader, inklusive de avgifter och ersättningar som en arbetsgivare ska betala enligt lag, som avlönandet av en personlig assistent föranleder samt de övriga skäliga och nödvändiga utgifter som anlitandet av en assistent föranleder. Kvälls- och veckoslutsersättningar ersätts i de fall de grundar sig på den enligt handikappservicelagen uppgjorda serviceplanen. Rätten till ifrågavarande ersättning bör nämnas i klientbeslutet. Avgifter för uppehållskostnader gällande utvecklingsstörda Specialservicen enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda(519/77) är specialvården av utvecklingsstörda i huvudsak kostnadsfri förutom vad som gäller uppehälle inom specialomsorgen. Klientavgifter debiteras inte för partiellt uppehälle för personer under 16 år(sk. Tillfällig vård). För heltids uppehälle på kortvarig anstaltsvård kan uppbäras en avgift enligt lagen om klientavgifter 12 och i långvarig anstaltsvård enligt lagen om klientavgifter 15. Kommunens klientavgifter används för kommunens, privatas och övriga serviceproducenters service, dock inte för samkommuners klientavgifter. Rinnekotisäätiö och samkommunerna(eteva och Kårkulla) debiterar klientavgifterna direkt av klienterna. Uppehället för 16 år fyllda - stadigvarande boende Avgift för uppehälle definieras enligt stadigvarande anstaltsvård och familjevård i det fall att vården fortsätter minst 90 dagar i sträck. Avgiften för uppehälle är då 85 % av i lagen menade nettomånadsinkomster. Till klienten menade dispositionsmedel bör lämnas minimi 15 % av nettoinkomsterna. Avgiften kan dock högst vara så stor att klienten månatligen till sitt personliga förfogande får 107. Då anstaltsvårdens avgift fastställs räknas även under 16-årings handikappstöd, 16 år fylldas handikappstöd, vårdbidrag somt kostbidrag som fås av pensionstagare. Till boende hörande kostnader, övrigt uppehälle(städ-och tvättmedel, el vatten, klädvård mm) i stöd- och handlett boende 74,50 /mån. Avgift för serviceboende i boende-enhet i enlighet med uppgjorda avtal med serviceproducent. 8

9 Uppehällskostnader för person över 16 år för tillfälligt boende(innehåller boende, måltider och uppehälle) -I boende-enhet 26,50 /dygn -I familjevård 23,70 /dygn - under närståendevårdarens ledighet 11,50 /dygn Måltidsservice Den boende betalar själv för sina måltider på verksamhetsstället, på annan matplats eller på arbetscenter -Lunch och middag 6,50 -Mellanmål, kaffe och te 2,50 Kortvarig anstaltsvård för 16-år fyllda För anstaltsvård, under 3 mån faktureras i enlighet med avgifter som fastställts i den kommun/ stad som erbjuder servicen. Semesterverksamhet Lägerverksamhet grundar sig på behovsprövat beslut och beroende på budgetanslag. Lägeravgift inkl. Måltider 17,50 /dygn/klient. Avgifter för rusvårds- och mentalvård patienter Klientens del av serviceavgiften beräknas enligt följande: Som inkomster beaktas klientens nettoinkomster. Efter att klienten betalat enhetens hyra, mat och medicinkostnader bör klienten ha kvar anstaltsvårdens minimi dispositionsmedel samt lägsta vårdbidraget. Inkomster som blir som överskott indrivs som serviceavgift av klienten. Serviceavgiften beräknas och indrivs alltid retroaktivt. Avgift för kortvarig serviceboende För servicen faktureras i enlighet med avgifter som fastställts i den kommun/ stad eller av den privata serviceproducent som erbjuder servicen Kortvarig familjevård(max 14 dygn) Vårdarvodets grund är; Dygn, del av dygn och i vissa fall timme. Vårdarvode: 52 /dygn, för vård av krävande klient 62 /dygn. Kostnadsersättning: 23 /dygn (betalas om klienten sköts i vårdarens hem minst över en natt ) Ersättningar för stödperson 9

10 Till stödpersonen betalas ersättning enligt uppdragsavtal, ersättningen 8,00 /timme. Dessutom erhåller stödpersonen en kostnadsersättning 10 /gång. Ersättningen betalas retroaktivt. Betalande av arbetsdelpeng from (handikappade, utvecklingsstörda, mentalvårds- och rusmedelsklienter) Betalas till arbets- och öppenvårdsarbetet klienter 1-9 /arbetsdag. Betalas enl. närvarodagar. Vårdarvoden och kostnadsersättningar inom familjevård, Det lägsta vårdarvodet är 691,25 /månad. Den lägsta kostnadsersättningen är 409,59 /person/ månad som är i familjevård. Vårdarvodena och kostnadsersättningarna betalas i efterskott. Ersättning för påbörjandet av familjevård - Betalas då vården påbörjas till ett högsta belopp av 2.908,85 /barn Vårdarvoden och kostnadsersättningar för familjevård inom barnskyddet (enligt avtal med Pihlaja) Placerat barn 0 2 år Placerat barn 3 12 år Placerad ungdom 13-17år Placerat barn 0 17 år eftervård Familjevårdare hemma Familjevårdare hemma Familjevårdare hemma Familjevårdare som i arbete Den unga bor hemma 1314,78 /mån index (placeringens två första år) 1314,78 /mån index 1525,46 /mån Under placeringens 2 första år. Förutsätter inte att familjevårdaren är hemma grundarvode 691,26 /mån index 691,26 /mån index De följande åren 876,52 /mån index Följande år 876,52 /mån (hemmavarande) eller 691,26 /mån (arbetande) Den unga bor inte hemma 328,69 /mån index Kostnadsersättning/mån/barn 10

11 0-6 år 576, år 641, år 724,17 16 år 765,58 17 år + eftervård 868,60 Professionell familjevård i placering av ungdomar (familjevårdaren hemma) Arvode/mån/ungdom: 1728,85 /mån Specialvårdarvoden och kostnadsersättningar vid långvarig och professionell familjevård Förhöjning av arvodet vid specialvårdbehov: 30/50/100 % av grundarvodet, som är 691,26 /mån (enligt index) Korttids familjevård Grundersättning Placerat barn, över 18 mån Placerat barn, under 18 mån 42,54 /dag/barn 63,80 /dag/barn Specialersättning: Grundersättningen + 50 % av grundersättning Kostnadsersättning 27,27 / dag/ barn Stödfamiljsverksamhet och vård under vårdares ledighet Grundersättning Förhöjd ersättning i specialtillfällen Kostnadsersättning 35,60 /dygn/barn 41,69 /dag/barn 23,90/dag/barn 11

Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016

Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016 Klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna 2016 A. Klientavgifter som indexjusteras Hvc-läkarens mottagning/besöksavgift (avgiften debiteras för de 3 första besöken under kalenderåret 20,90 Hälsocentraljour

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen Sosiaali- ja terveyskeskus AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM EKENÄS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRAL FR.O.M. 1.9.2008. Där förändring föreslås

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN Med stöd av handikappservicelagen kan färdtjänst och därtill hörande följeslagarservice ordnas för en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010 A. Klientavgifter som indexjusteras Resultatområdet hälsovårdstjänster Nuvarande avgift Ny avgift Den nya avgiften träder i kraft Avgifter för

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2016 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun ARBETSTID Byråarbetstid/kansliarbete Allmän arbetstid/veckoarbete 36 timmar 15 minuter el 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el 7,65 tim/dag 36 timmar 15 minuter el. 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT Givet 30.3.2012 Liggarnummer 774 Diarienummer 4401/3/10 1 (8) Ärende Ändringssökande Besvär som gäller ordnande av personlig assistans på grund av handikapp Social-

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 SENIORSERVICEN VA AVGIFTER FÖR HEMVÅRD Kriterier för regelbunden hemvård: - Servicebehovet med RAVA-mätning

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2016-04-01 + 2016-07-01

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2016-04-01 + 2016-07-01 Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2016-04-01 + 2016-07-01 LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 2 Denna broschyr är en översiktlig redovisning av avgiftsreglerna

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Elva frågor om nationell valfrihet inom den offentliga hälso- och sjukvården

Elva frågor om nationell valfrihet inom den offentliga hälso- och sjukvården Memorandum Häkkinen Hannele, Jean-Tibor IsoMauno, Päivi Kaukoranta-Vaara, Tero Tyni 2.4.2014 Elva frågor om nationell valfrihet inom den offentliga hälso- och sjukvården 1) Vad kräver ett byte av hälsocentral

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

Färdtjänst (handikapp)

Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...4 Ansökan...5 Färdtjänstkortets betydelse och användning...

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2016

Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2016 Tjänsteskrivelse 1 (7) Handläggare Lisa Kihl Socialnämnden Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2016 Sammanfattning Socialnämnden ska besluta om avgifter i krontal för vissa verksamheter. Inom följande

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

Närståendevårdarnas ålder och kön

Närståendevårdarnas ålder och kön Närståendevården, Tillsyn 2012 Här presenteras en sammanställning av kommunernas och närståendevårdarnas svar på den tillsyn av närståendevården som gjordes genom enkätutskick till kommunerna och närståendevårdarna.

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2015 Februari 2016 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg Tjänsteskrivelse 1 (8) 2012-11-19 SN 2012.0245 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg 2013 Sammanfattning

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Service inom förmyndarverksamheten

Service inom förmyndarverksamheten Service inom förmyndarverksamheten Innehåll Hur får man en intressebevakare?... 3 Intressebevakarens uppgifter... 4 Begränsning av handlingsbehörigheten... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning...

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING Osby kommun Vård och Omsorg ANTAGNA AV VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-11-24 Innehållsförteckning 1. INKOMSTBEGREPPET... 2 1.1 Inkomst av tjänst... 2 1.2 Inkomster av kapital...

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun 2015 1 Innehåll Nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg 3 Olika alternativ för äldreboende i Överkalix 4 Avgifter för de olika

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås revideringar

Läs mer

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Datum 2010-04-27 Från 1 juli 2002 är det reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Begreppet Hemtjänst används

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre PROPOSITIONENS

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. 1 (5) 2014-01-29 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (5) Förskola Syftet med förskolan är

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl.

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare regleras

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen RIKSDAGENS SVAR 99/2010 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Social omsorg 2 Biståndet ska stärka Dina möjligheter att bo kvar hemma eller att på andra sätt leva ett värdigt liv. Socialtjänstlagen talar om

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen.

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. 1 Innehåll: 1 Syfte med förskola och fritidshem sid3 2 Placering av barn/elever på förskola och fritids 3 Alla barns

Läs mer

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Riktlinjer för introduktionsersättning KS-2010/218 Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjer för introduktionsersättning

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Antagna av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116, 2015-10-14, 139 Gäller från 2016-01-01

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Uppdaterad 2009-01-01 2 (14) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning

Läs mer

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 RP 220/2009 Syftet med denna lag är att främja de handikappade personernas möjligheter att fungera som jämbördiga medlemmar av samhället. Definitioner

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 12.2.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 februari 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 12 februari 2015 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen

Läs mer

RP 106/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 106/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 i

Läs mer

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a och 31 i lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer