Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar"

Transkript

1 Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1

2 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk är servicesedeln i ordinarie bruk inom serviceboendet för äldre. Dessutom är servicesedeln i provbruk inom klubbverksamhet för barn hemservice för barnfamiljer personlig assistans enligt handikappservicelagen dagverksamhet för äldre avlösarservice för närståendevårdare serviceboende enligt handikappservicelagen serviceboende enligt socialvårdslagen för personer under 65 år som lider av många sjukdomar Provbruket pågår till slutet av 2013 varefter man fattar beslut om fortsättningen. Källor: Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) samt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992 (paragraf 12 ändrad 570/2009). 2 3

3 Vad handlar servicesedlar om? När klienten anhåller om service bedöms samtidigt med servicebehovet också lämpligheten av en servicesedel för klienten. Om man tillsammans kommer till att servicesedeln är lämplig, överenskommer man om det i klientens rehabiliterings-, vård- eller serviceplan. Efter att klienten beviljats en servicesedel väljer han själv en lämplig serviceproducent bland de producenter som staden godkänt. Klienten ingår ett serviceavtal med producenten. Staden övervakar verksamheten av de serviceproducenter som den godkänt. Staden förbinder sig att betala en i förväg överenskommen summa för servicen. Värdet på servicesedeln varierar beroende på tjänsten. Den kan vara lika stor för alla klienter eller inkomstbunden. En avgiftsfri service förblir avgiftsfri. Om den köpta servicen kostar mera än vad servicesedelns värde är, betalar klienten den överskridande summan själv. Egenriskandelar som klienten betalar för servicen utökar inte det avgiftstak som nämns i klientavgiftslagen. Man får inte heller hushållsavdrag för dem. Servicesedeln utökar klienternas valmöjligheter men förutsätter också egen aktivitet och förmåga att själv skaffa servicen. Vid behov kan en klient som använder servicesedel begära hjälp av en anhörig eller en intressebevakare. Klienten kan vid behov byta en serviceproducent till en annan. Klientens rättigheter och skyldigheter Klienten har samma rätt till service oberoende av hur den produceras. Om klienten inte vill eller kan använda servicesedel, producerar staden servicen på ett annat sätt. Klienten har inte en ovillkorlig rätt till en service som produceras med servicesedel. En servicesedelklient omfattas av de rättigheter och skyldigheter som nämns i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klienten kan söka ändring i ett beslut som gäller servicesedel enligt de anvisningar som medföljer beslutet. Konsumentskydd För de tjänster som produceras med servicesedel har klienten konsumentskydd i enlighet med konsumentskyddslagen. En klient som fått en servicesedel ingår ett avtal med serviceproducenten om tillhandahållandet av tjänsterna. I det här skedet är socialverket inte längre en avtalspart. I frågor som gäller servicens kvalitet ska klienten vända sig direkt till serviceproducenten. I tvister hjälper konsumentverkets konsumentrådgivning. 4 5

4 1 Vem kan producera tjänster De tjänster som produceras med servicesedel är till sin kvalitet av samma nivå som stadens egna tjänster. Kriterierna för godkännande av producenter är lagstadgade samt kommun- och servicerelaterade. Förutsättningen för momsfrihet för de socialvårdstjänster som ordnas med servicesedel är att producenten antecknats i registret över privata serviceproducenter. Serviceproducenterna kan ansöka om att bli servicesedelproducenter när som helst. En anmälningsblankett kan skrivas ut från socialverkets hemsidor > Oikopolut > Palveluntuottajat. Socialverket meddelar skriftligt om beslutet. Serviceproducenter och fakturering Faktureringsanvisningar till producenter finns i samband med respektive service på Hur fungerar servicesedeln för de olika tjänsterna? Klubbverksamhet för barn Klubbverksamheten är lekverksamhet i enlighet med dagvårdslagen. Klubbarna är avsedda för barn som vårdas hemma. Barnet kan delta i klubbverksamheten timmar i månaden. Servicesedelns storlek är 100 per månad. Servicesedeln lämpar sig för syskon i åldern 2 5 år, då familjen får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning för det yngre barnet. Dessutom kan servicesedel ansökas för barn, vilkas förälder sköter barn hemma efter föräldraledigheten och får hemvårdsstödets syskontillägg eller för barn över 3 år som vårdas hemma och inte längre är berättigade till hemvårdsstöd. Familjen ansöker om dagvårdens klubbverksamhet och beslutet är servicesedel. Klubbansökan kan ifyllas på Opev/sv/Etusivu > Dagvård. Ytterligare upplysningar om klubbverksamheten lämnas på nummer

5 2 3 Hemservice för barnfamiljer Hemservice för barnfamiljer är en behovsprövad och anslagsbunden förmån. Hemservice beviljas pga. nedsatt funktionsförmåga, familjeförhållanden, överansträngning, sjukdom, förlossning, handikapp eller annan orsak. Servicen omfattar i regel tillfällig praktisk hjälp som ges i familjens hem, t.ex. barnavård, fostran och hushållssysslor. Servicesedel beviljas inte för enbart städning. Klienten betalar en självriskandel för tjänsten. Hemservice och servicesedel ansöks hos ansvarig handledare för hemservice och tidigt stöd på det egna bostadsområdet. Kontakt får du via växeln Ytterligare information om hemservice lämnas på nummer Personlig assistans enligt handikappservicelagen Enligt handikappservicelagen ska kommunen ordna personlig assistans för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver servicen för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Personlig assistans enligt handikappservicelagen utgår alltid från det behov som den gravt handikappade själv definierar. Personlig assistans omfattar alla de uppgifter som den gravt handikappade själv skulle göra om han inte hade funktionshinder. Inom personlig assistans lämpar sig servicesedeln t.ex. i situationer där den ordinarie assistenten oväntat är förhindrad att assistera klienten eller om timantalet för personlig assistans är så litet att det är besvärligt eller oändamålsenligt att anställa en ordinarie assistent. Servicesedelns grundvärde är antingen 21 euro eller 28 euro per timme. Servicesedel ansöks hos handikappservicen på det egna bostadsområdet. Kontakt får du via växeln Ytterligare information om personlig assistans enligt handikappservicelagen lämnas på nummer eller

6 4 Närståendevårdarens lagstadgade ledighet Stödet för närståendevård omfattar det vårdarvode som betalas för vård och omsorg av en åldring, handikappad eller sjuk person hemma samt de tjänster som definieras i vårdtagarens vård- och serviceplan. Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg. Vårdaren har rätt till minst tre dygns ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Om närståendevårdaren beviljats lagstadgad ledighet erbjuds han eller hon möjlighet att använda servicesedel för att ordna en vikarie för sin semester. Man kan med servicesedeln köpa korttidsvård vid en vårdenhet. I vård av åldringar är servicesedeln för lagstadgad ledighet 125 euro/vårddygn och i vård av handikappade uppgår servicesedelns värde till 170 euro/vårddygn. Av värdet dras av självriskandelen som motsvarar storleken av klientavgiften för ett lagstadgat ledighetsdygn (10,60 euro år 2010). Servicesedel för över 65-åringar söks vid äldreomsorgens enhet för socialt arbete och närarbete. Servicesedeln för handikappade söks vid handikappservicen. Kontakt får du via växeln Ytterligare information om närståendevårdarnas ledighet lämnas på nummer eller och för äldreomsorgens del och på nummer för handikappservicens del. 5 Dagverksamhet för äldre Dagverksamhet för äldre är avsedd som stöd för närståendevård och för minnessjuka äldre som bor hemma eller övriga personer med funktionshinder. Det finns två storlekar av dagverksamhetens servicesedlar: 50 euro/verksamhetsdag och 65 euro/verksamhetsdag. Den senare gäller då serviceproducenten ordnar skjutsen. Klientens självriskandel varierar beroende på producenten men är ungefär samma som den kommunala dagverksamhetens klientavgift som är 15 euro/dag. Man ansöker om servicesedeln vid äldreomsorgens enhet för socialt arbete och närarbete. Kontakt får du via växeln Ytterligare information om dagverksamhet för äldre lämnas på nummer

7 6 Serviceboende enligt handikappservicelagen Serviceboende enligt handikappservicelagen är avsett för gravt handikappade personer. Serviceboendet omfattar en tillgänglig bostad och övriga tjänster som är nödvändiga i vardagen. Kommunen ansvarar för kostnaderna för specialtjänster i samband med boendet. Servicesedelns värde varierar mellan 115 och 190 euro per dygn beroende på servicenivån. Specialtjänsterna ordnas hemma hos klienten och de är avgiftsfria. Klienten betalar själv hyran och övriga kostnader för det vardagliga livet. Servicesedeln riktas särskilt till de gravt handikappade som har ett långvarigt, omfattande och varierande servicebehov, då servicehelheten bör vara individuellt skräddarsydd. Servicesedel kan inte användas om klienten inte ens med hjälp av stöd i beslutsfattandet kan välja de nödvändiga tjänster som bäst lämpar sig för honom. Servicesedelns värde definieras utgående från klientens servicebehov så att det täcker kostnaderna för specialtjänster i samband med boendet. 7 Serviceboende enligt socialvårdslagen för personer under 65 år Servicesedeln för serviceboende enligt socialvårdslagen för personer under 65 år är avsedd för fysiskt funktionshindrade och minnessjuka klienter som behöver omfattande omsorg dygnet runt. Servicesedelns värde är samma som i serviceboendet för äldre. Servicesedel ansöks vid stödet för boende. Kontakt får du via växeln Ytterligare information om serviceboende enligt socialvårdslagen lämnas på nummer eller Servicesedel ansöks hos handikappservicen på det egna bostadsområdet. Kontakt får du via växeln Ytterligare information om serviceboende enligt handikappservicelagen lämnas på nummer eller

8 8 Serviceboende för äldre Servicesedeln för dygnet runt serviceboende för äldre är avsedd för klienter som behöver serviceboende eller anstaltsvård dygnet runt. Servicesedeln är inkomstbunden och avsedd för servicekostnader. Klienten betalar hyran och måltiderna. Servicesedeln är euro/månad, då klientens nettoinkomster uppgår till högst euro. Minimivärdet för servicesedeln är 200 euro/månad då klientens nettoinkomster överstiger euro. Man ansöker om servicesedeln vid äldreomsorgens enhet för socialt arbete och närarbete. Kontakt får du via växeln Ytterligare information om serviceboende för äldre lämnas på nummer Information till klienter Ytterligare upplysningar får du från socialverket. Kontakt med enheterna får du via telefonväxeln Ytterligare information finns även på webben Ytterligare upplysningar får du från S-info, tfn Frågor som gäller t.ex. servicens innehåll och leveranstider riktas direkt till serviceproducenterna 14 15

9 Ytterligare information till företagare Socialverkets webbsidor Från socialverket om hemservice för barnfamiljer tfn och om personlig assistans enligt handikappservicelagen tfn om närståendevårdarnas ledighet inom äldreomsorg tfn om närståendevårdarnas ledighet inom handikappservice tfn om dagverksamhet för äldre tfn om serviceboende enligt handikappservicelagen tfn om serviceboende enligt socialvårdslagen tfn och om serviceboende för äldre tfn Projektet Palveleva Helsinki, Helsingin yrittäjät (ifyllandet av anmälningsblanketten) Regionförvaltningsverket (frågor som gäller tillstånd) Södra Finlands regionförvaltningsverk växel Skatteförvaltningen (frågor om momsbeskattning och intyg) Momsbeskattningens servicenummer Förfrågningar om moms- och förskottsuppbördsregister på servicenummer eller på 16 Foton: Gorilla / Riitta Supperi. Layout: Helena Kajander. Tryckning: Star Offset Oy, 2012.

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

VALAS Luonnos Svenska

VALAS Luonnos Svenska ENKÄT ANGÅENDE BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE SLUTRAPPORTEN AV ARBETSGRUPPEN FÖR REVIDERING AV HANDIKAPPLAGSTIFTNINGEN (http://stm.fi/lausuntopyynnot) Svarstid (UTC+2) 2015-08-17 15:19:22 VALAS2015 2104Luonnos

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar 1 Medborgarna har ställt frågor om servicesedlarna på sedlarnas Facebooksida. Vilka fördelar medför servicesedlarna för klienterna? Vad avses

Läs mer

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 13.10.2016 6/2016 Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 Bakgrund Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÄRD OCH

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÄRD OCH KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÄRD OCH TILLAMPNINGSANVISNINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN l KIMITOÖNS KOMMUN Godkänd i omsorgsnämnden 29/6 2015 (arvoden och avgifter uppdaterade 20 17) ^ KIMITOÖN

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Grunderna för beviljande av stöd för närståendevård. Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Grunderna för beviljande av stöd för närståendevård. Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Grunderna för beviljande av stöd för närståendevård Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Gäller från 1.4.2019 Innehåll 1. STÖDETS SYFTE OCH INNEHÅLL... 2 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS MED SERVICESEDLAR

PERSONLIG ASSISTANS MED SERVICESEDLAR PERSONLIG ASSISTANS MED SERVICESEDLAR Vad är en servicesedel? En servicesedel är ett slags ekonomiskt stöd som man kan få av staden. Med en servicesedel kan man köpa vissa tjänster. De här tjänsterna är

Läs mer

STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD I SOITE

STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD I SOITE STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD I SOITE Stödet för närståendevård i Soite I lagen (lagen om stöd för närståendevård 2.12.2005/937) finns följande definitioner; Närståendevård är vård av

Läs mer

Anvisningar för stöd för närståendevård i Geta kommun 2018

Anvisningar för stöd för närståendevård i Geta kommun 2018 Anvisningar för stöd för närståendevård i Geta kommun 2018 Godkänd av socialnämnden i Geta kommun den 13.09.2017 61 Arvode justeras årligen, justerat inför 2018 Vad innefattar stöd för närståendevård?

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Instruktion för korttidsvård dygnet runt

Instruktion för korttidsvård dygnet runt Instruktion för korttidsvård dygnet runt 1.1.2017 Social- och hälsovårdsnämnden 14.12.2016 Esbo stad 2016 Instruktion om korttidsvård 1.1.2017 2 Allmänt Med korttidsvård dygnet runt avses här tillfällig

Läs mer

Anvisningar och kriterier gällande stöd för närståendevård

Anvisningar och kriterier gällande stöd för närståendevård Anvisningar och kriterier gällande stöd för närståendevård 10.7.2018 Innehåll Stöd för närståendevård... 2 Hur ansöker man om stöd för närståendevård?... 2 Beviljande av stöd för närståendevård... 3 Förutsättningar

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

LAGUTKAST. 1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 Lagens syfte

LAGUTKAST. 1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 Lagens syfte Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsgruppen för revidering av handikapplagstiftningen Utkast för samråd 20.8.2014 3.7.2014 LAGUTKAST Syftet med denna lag är att: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Med närståendevård avses den dagliga vård och omsorg som en anhörig eller annan närstående person tillhandahåller i hemmet för en äldre eller handikappad

Läs mer

Beslut om beviljande av stödtjänster görs för viss tid och enligt behovsprövning. Beslutet bör basera sig på en vård- och serviceplan.

Beslut om beviljande av stödtjänster görs för viss tid och enligt behovsprövning. Beslutet bör basera sig på en vård- och serviceplan. HANGÖ GRUNDTRYGGHETSNÄMNDS PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV SERVICE FÖR ÄLDRE, HANDIKAPPADE OCH LÅNGTIDSSJUKA Servicecentralen för äldrevårdstjänster har som verksamhetsidé att stöda de äldres delaktighet och

Läs mer

Lag om särskild med anledning av funktionshinder

Lag om särskild med anledning av funktionshinder Lag om särskild med anledning av funktionshinder 1. 1. Bakgrundsinformation om svararen Förnamn Efternamn E-post Carola Linden carola.linden@jakobstad.fi Organisation som svaret representerar Social- och

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT Serviceboende ordnas i servicehus, servicebostadsgrupper och enskilda servicebostäder. Serviceboende är avsett för äldre som dagligen

Läs mer

Case: Att lägga ut all socialoch hälsovård i kommunen på entreprenad

Case: Att lägga ut all socialoch hälsovård i kommunen på entreprenad Case: Att lägga ut all socialoch hälsovård i kommunen på entreprenad Nordisk tillsynskonferens 2015 Överinspektör för socialvården, gruppledare Kirsi Kaikko Regionförvaltningsverket (RFV) i Östra Finland

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM HANDIKAPPOMSORG OCH VUXENSOCIALARBETE 2018

AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM HANDIKAPPOMSORG OCH VUXENSOCIALARBETE 2018 AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM HANDIKAPPOMSORG OCH VUXENSOCIALARBETE 2018 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN 12.12.2017 180 Social- och hälsovårdsnämnden besluter om taxor och avgifter som baserar sig på annat

Läs mer

Grunderna för beviljande av stöd för närståendevård från och med

Grunderna för beviljande av stöd för närståendevård från och med beviljande av stöd för närståendevård från och med Social- och hälsovårdsnämnden 22.8.2016 Innehåll 1 Stöd för närståendevård... 2 1.1 Att ansöka om stöd för närståendevård... 2 1.2 Bedömning av servicebehovet...

Läs mer

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress:

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: 1 ANSÖKAN OM ATT BLI GODKÄND SOM SERVICESEDELPRODUCENT FÖR PERSONLIG ASSISTANS, STADEN JAKOBSTAD, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKETS SAMARBETSOMRÅDE (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo) Mottagare: Ankomstdatum:

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel; kriterierna för godkännande Vi ansöker om att bli servicesedelproducent inom fölnde servicesedeltjänster: Regelbunden hemvård Tillfällig hemvård Tillfällig hemservice för barnfamilj Stöd för närståendevård Hemservice för veteraner

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Enkät om psykisk ohälsa

Enkät om psykisk ohälsa Vår referens: Mikael Granholm Tel: (0)18-528 626 PROJEKTRAPPORT Dnr: 2017-279-3 18.9.2017 Distribution: Ålands handikappförbund, åländska socialmyndigheter, Ålands landskapsregering Enkät om psykisk ohälsa

Läs mer

Regler för servicesedlar i daghemsvård

Regler för servicesedlar i daghemsvård Regler för servicesedlar i daghemsvård Bildningsnämnden 7.3.2013 Gällande från och med 1.8.2013 1 Innehåll 1 Allmänt om servicesedlar... 3 2 Servicesedelkund... 4 Kunder berättigade till servicesedlar...

Läs mer

Lovisa stad 1 (5) Uppgifter om serviceproducenten

Lovisa stad 1 (5) Uppgifter om serviceproducenten 1 (5) Ansökan om som producent av service mot servicesedel inom regelbunden Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent av service inom regelbunden och tillfällig

Läs mer

SERVICESEDEL-INFO Servicesedel inom Tähän tarvittaessa otsikko. småbarnspedagogiken i Kyrkslätt fr.o.m

SERVICESEDEL-INFO Servicesedel inom Tähän tarvittaessa otsikko. småbarnspedagogiken i Kyrkslätt fr.o.m SERVICESEDEL-INFO Servicesedel inom Tähän tarvittaessa otsikko småbarnspedagogiken i Kyrkslätt fr.o.m. 1.8.2018 Vad säger lagen om anordnandet av småbarnspedagogik och servicesedel? Kommunen kan ordna

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

Instruktion om stöd för närståendevård

Instruktion om stöd för närståendevård Instruktion om stöd för närståendevård 1.1.2017 Social- och hälsovårdsnämnden 14.12.2016 Esbo stad 2016 Instruktion om stöd för närståendevård 1.1.2017 2 Inledning I denna instruktion bestäms grunderna

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård 1.1.2017 SOITE [Arbetsgrupp: Irene Jylhä, Miia Luokkanen, Mikaela Klemets, Cecilia Hägg, Karita Eteläperä, Sinikka Katila, Mona Häggblom, Pia Sorvisto,

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Ersättning till kommunerna och samkommunerna för service anordnad för krigsinvalider

Ersättning till kommunerna och samkommunerna för service anordnad för krigsinvalider Statskontoret Anvisning 1 (10) Medborgartjänster 7.1.2019 VK/1534/08.01.02/2018 Statskontoret Ersättning till kommunerna och samkommunerna för service anordnad för krigsinvalider Anvisning 2019 Sörnäs

Läs mer

Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård KeskiKk Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite / I kraft fr.o.m. 1.1.2017. Innehåll 1. STÖDETS SYFTE OCH INNEHÅLL... 2 2. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Regelbok för servicesedel inom stödet för närståendevård. Godkänd av social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo

Regelbok för servicesedel inom stödet för närståendevård. Godkänd av social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo Regelbok för servicesedel inom stödet för närståendevård Godkänd 14.3.2018 av social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER OCH BEGREPP... 1 1.1 Servicesedel... 1 1.2 Regelbok...

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

RP 207/2018 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om rehabilitering av frontveteraner ska ändras.

RP 207/2018 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om rehabilitering av frontveteraner ska ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rehabilitering

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

AVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK FR.O.M

AVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK FR.O.M BFN 5.9.2018 BILAGA: Klientavgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2018 AVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK FR.O.M. 1.8.2018 Bildnings- och fritidsnämnden har beslutat (BFN 2.5.2018) om klientavgifter

Läs mer

Kimitoöns kommuns kriterier för beviljande av vårdplats inom effektiverat serviceboende och institutionsvård

Kimitoöns kommuns kriterier för beviljande av vårdplats inom effektiverat serviceboende och institutionsvård Kimitoöns kommuns kriterier för beviljande av vårdplats inom effektiverat serviceboende och institutionsvård Godkänd i omsorgsnämnden 20.12.2016 Äldreomsorgen, Kimitoöns kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Klienten betalar själv hyra läkemedel övriga utgifter

Klienten betalar själv hyra läkemedel övriga utgifter 1 (7) 2014 Klientmeddelande SERVICESEDEL FÖR ÄLDREBOENDE MED OMSORG DYGNET RUNT 1. Vad är en servicesedel? Då en klients behov av serviceboende konstaterats vid äldreomsorgen med ett så kallat SAPbeslut

Läs mer

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 utkast 19.5.2017 Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i

Läs mer

Lag om särskild med anledning av funktionshinder

Lag om särskild med anledning av funktionshinder Lag om särskild med anledning av funktionshinder 1. 1. Bakgrundsinformation om svararen Förnamn Efternamn E-post Pehr Löv pehr.lov@gmail.com Organisation som svaret representerar Svenska pensionärsförbundet

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013

Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013 Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013 (Social- och hälsovårdsutskottet 2.4.2013 18) (Social- och hälsovårdsutskottet 16.6.2014 50) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vanliga frågor om valfrihet

Vanliga frågor om valfrihet 1 Vanliga frågor om valfrihet 31.1.2017 Vad innebär kundens valfrihet inom social- och hälsotjänster? Det innebär kundens rätt att själv välja lämplig producent av social- och hälsotjänster, lämpligt serviceställe

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT Givet 30.3.2012 Liggarnummer 774 Diarienummer 4401/3/10 1 (8) Ärende Ändringssökande Besvär som gäller ordnande av personlig assistans på grund av handikapp Social-

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

SERVICE ENLIGT HANDIKAPP- SERVICELAGEN

SERVICE ENLIGT HANDIKAPP- SERVICELAGEN SERVICE ENLIGT HANDIKAPP- SERVICELAGEN Handikappservice Besöksadress: Peltolavägen 3, 20720 Åbo. Postadress: PB 364, 20101 Åbo Tfn 02 330 000 E-post: vammaispalvelut@turku.fi förnamn.efternamn@turku.fi

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 15 och fogas till lagen ett nytt 2 a kap.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 128/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i socialvårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att socialvårdslagen ändras

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

ANVISNING OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I HANDIKAPPSERVICELAGEN FR.O.M

ANVISNING OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I HANDIKAPPSERVICELAGEN FR.O.M 14.12.2011 169 Bilaga 3 OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I HANDIKAPPSERVICELAGEN FR.O.M. 1.1.2012 Gäller: fr.o.m. 1.1.2012 tills vidare 1. Allmänt om anslagsbundna stödåtgärder och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

serviceguide för handikappade i helsingfors

serviceguide för handikappade i helsingfors serviceguide för handikappade i helsingfors 1 Innehål 1. Serviceguide för handikappade i Helsingfors 3 2. Servicen definieras i lag 4 3. Att söka service 5 4. Service för gravt handikappade 6 Personlig

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN SERVICEPRODUCENT I tillståndsansökan ska anges serviceproducentens (enskild person, en sammanslutning eller

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992)

Läs mer

Tillfälligt, under 10 h/månad. Regelbunden, stödd hemvård 10 h/månad. Regelbunden, övervakad hemvård h/månad

Tillfälligt, under 10 h/månad. Regelbunden, stödd hemvård 10 h/månad. Regelbunden, övervakad hemvård h/månad Kriterier för hemvård från 1.1.2019 Msta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvård Funktionsförmåga Servicebehov Mängden service Mål för service Nedsatt funktionsförmåga

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008 Verksamhetsenhet: Namn Adress Postnummer Ort RETURNERAS SENAST 15.2.2009 i bifogade svarskuvert utan frimärke, eller till adress: THL / Information / Anne Forss PB 30, 00271 HELSINGFORS Den elektroniska

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR - om personlig assistans för funktionshindrade

FRÅGOR OCH SVAR - om personlig assistans för funktionshindrade FRÅGOR OCH SVAR - om personlig assistans för funktionshindrade En sammanställning av vanligt förekommande frågor inom området personlig assistans. Arbetsgruppen för kommunalt samarbete kring personlig

Läs mer