Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014"

Transkript

1

2 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet

3 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu inom området? Hur kan förändringarna påverka min framtid?

4 Varför behöver jag en serviceplan? Ett av de mest centrala dokumenten inom funktionshinderservicen (handikappservicen) Följderna av att neka att en sådan görs Skillnaderna till vård- och rehabiliteringsplanen

5 Syftet med serviceplan Utreda och kartlägga den funktionshindrades behov av stöd och service för att hon/han skall klara sig i det dagliga livet. Ett användarvänligt utarbetande av en serviceplan eftersträvas, istället för ett expertinriktat sådant. Ett viktigt mål är att skapa en gemensam process kring stöd och service utifrån den funktionshindrades, socialvårdens tjänstemans och andra serviceproducenters vilja och önskemål Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

6 Utarbetandet av en serviceplan personen med en funktionsnedsättning vårdnadshavaren närstående intressebevakare en stödperson eller ett ombud socialvården i den funktionshindrades hemkommun Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

7 Utan obefogat dröjsmål Forts. Serviceplan Skall ses över om den funktionshindrades servicebehov eller omständigheter förändras även annars vid behov Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

8 Processen Funktionsne dsättning, behov av service och stöd Planering och insamling av uppgifter och intyg Kartläggning - serviceplan Ansökningar Beslut Verkställighet

9 Aktörer Hemkommunen Intresse- organi- sationer Personen Familjen FPA Andra sakkunniga och producenter

10 Lagarnas hierarki FN:s funktionshinderkonvention Grundlagen Förvaltningslagen Socialvårdslagen Handikappservicelagen Specialomsorgslagen

11 Handikappservicelagens tanke

12 Socialvårdslagen allmän lag Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Äldre personer lag varifrån innehållet till äldreomsorgen kommer förutom bland annat närståendestöd Handikappservicelagen specialallag, strängare kriterier än socialvårdslagen

13 Handikappservicelagen 1 handikappservicelagen - Syfte att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

14 HSL forts. 2 handikappservicelagen Definition av person med funktionsnedsättning (handikappad) skada eller sjukdom under långa tider ha särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

15 HSL forts (Innehåller både subjektiva rättigheter och anslagsbundna rättigheter) Det är kommunernas ansvar att erbjuda tjänsterna enligt behovet i kommunen Prövningen är alltid individuell Behovet framgår av serviceplanen Ansökan till socialbyrån Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

16 HSL - Subjektiva rättigheter Tjänster för personer med svår funktionsnedsättning oberoende av om det finns budgeterade medel eller inte förutsatt att lagens krav uppfylls Färdtjänst Serviceboende Ändringsarbeten i bostaden Dagverksamhet Personlig assistans ( ) Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

17 Krav Behovsprövning i förhållande till serviceformen Svår funktionsnedsättning Nödvändigt Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

18 HSL - Anslagsbundna Beviljas om lagens krav uppfylls och beroende på kommunens budget, funktionsnedsatt Rehabiliteringshandledning Anpassningsträning Delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost Delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara av dagliga funktioner Annan service som behövs för att lagens syfte uppfylls Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

19 Personlig assistans Assistans inte lika med assistent Person med svår funktionsnedsättning får rätt till det om lagens krav uppfylls Individuell prövning Behovet utrett i serviceplanen Avgiftsfri service Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

20 Innebörden av personlig assistans Syftet med personlig assistans hjälpa personen med en grav funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv Utgångspunkt valfrihet Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

21 Personlig assistans 8c handikappservicelagen Till vad? dagliga sysslor arbete och studier i den utsträckning det är nödvändigt för den handikappade ingen minimitimgräns Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

22 För vad? fritidsaktiviteter samhällelig verksamhet upprätthållande av sociala kontakter minst 30 h/månad Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

23 Krav Svår funktionsnedsättning långvarigt eller framskridande Nödvändigt behov av assistans och upprepade gånger i hemmet och utanför hemmet nödvändig hjälp Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

24 Forts. Personlig assistans Hjälpa personen med svår funktionsnedsättning att göra egna val Resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den, själv har en förmåga att definiera assistansens innehåll och på vilket sätt assistansen bör ordnas Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

25 Undantag Forts. Personlig assistans om assistansen och hjälpen i huvudsak behövs i form av omsorg, vård och tillsyn tillräcklig omsorg inte kan ordnas genom åtgärder inom den öppna vården funktionsnedsättningen beror på vanligt åldrande Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

26 Alternativ för verkställighet av personlig assistans 8 d handikappservicelagen 1. arbetsgivare 2. servicesedlar 3. köptjänst eller kommunens egna eller tillsammans med andra kommuner Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

27 Personlig assistans i förhållande till närståendevård Endast i undantagsfall närstående som assistent särskilt vägande skäl, förenligt med den funktionshindrades intresse Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

28 Serviceboende om nödvändigt för att klara funktioner som hör till normal livsföring (inte institutionsvård) svår funktionsnedsättning: fortlöpande under olika tider på dygnet eller i stor utsträckning behöver annan persons hjälp för att klara av dagliga sysslor oberoende av ålder och diagnos självständigt boende, men personens kondition och situation kan följas med dagligen och stöd ges vid behov hjälp att röra sig, påklädnad, personlig hygien, mat, städning, hälsa, trivsel, rehabilitering Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

29 Ändringsarbete i bostaden samt redskap och anordningar som hör till bostaden om nödvändigt för att klara av funktioner som hör till normal livsföring (om öppen vård är tillräcklig) gravt funktionshindrad: handikapp eller sjukdom särskilt svårt att förflytta sig eller klara sig på egen hand varaktig bostad Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

30 Ändringsarbete i bostaden samt redskap och anordningar som hör till bostaden skäliga kostnader ersätts allmänt accepterad kvalitetsnivå nödvändig, ändamålsenlig ex. breddning av dörrar, ramper, badrum, WC, utbyte av inredningsmaterial, lyftanordningar, larmanordningar... Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

31 Färdtjänst Skälig färdtjänst jämte följeslagarservice Svår funktionsnedsättning Särskilda svårigheter att röra sig kollektivtrafik Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

32 Färdtjänst Funktionsnedsättningen eller sjukdomen orsaken till att personen inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

33 Färdtjänst arbete, studier uträttande av ärenden deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller av annan sådan orsak och som hör till det dagliga livet Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

34 Anslagsbundna Beviljas om lagens krav uppfylls och beroende på kommunens budget Rehabiliteringshandledning Anpassningsträning Delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost Delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara av dagliga funktioner Annan service som behövs för att lagens syfte uppfylls Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

35 Hjälpmedel Personbil Paketbil Funktionshinder anpassad moped Trehjuling (cykel) Fyrhjulingar (mönkijä) Skoter Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

36 Kriterier/ krav Inget krav på svår funktionsnedsättning Underlätta Deltagande Möjlighet att röra sig Nödvändiga Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

37 Forts. Normal livsföring Dagligen eller ofta upprepade tillfällen Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

38 Socialvårdslagen 1 socialvårdslagen - socialvård Vad? - socialservice, utkomststöd, sociala understöd, sociala krediter och funktioner, som hänger ihop med dem För vad? - att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

39 Kommunens invånare Socialvårdslagen forts. Kommunens ansvar (nämnden och kommunens olika funktioner och sektorer) Individuella prövningar Kan ha anvisningar och prioriteringslistor Också här serviceplan enligt socialvårdens klientlag Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

40 Socialvårdslagen forts. Service och stöd - 3 kap. socialvårdslagen Socialarbete (i kombination med någon service) Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor ( i kombination) Hemservice (färdtjänst kan vara en del) Boendeservice Anstaltsvård/ Institutionsvård Familjevård Verksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

41 Hemservice Utför eller hjälper till med uppgifter eller funktioner som hör till boende, personlig skötsel och omvårdnad, vård och uppfostran av barn samt annat som hör till hur man normalt lever Målgrupp: personer med funktionsnedsättning, sjuka, äldre och barnfamiljer Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,www.juridisktombud.fi

42 Hemtjänst forts. Sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga I hemmet Klara av vardagliga göromål Hemservice och stödtjänster (ex. städning, färdtjänst, hemkörning av mat) Avgiftsbaserad service Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

43 Hemtjänst forts. Hemservicens chef och hälsovårdscentralen Kan kombineras med hemsjukvård (hemvård) Tillfälligt eller fortlöpande Möjlighet att använda servicesedel Oftast hemvårdare, närvårdare, hemhjälp Följer med och ger råd (SHM) - personalen Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

44 Hemservice forts. 9 socialvårdsförordningen Hemservice ordnas i form av 1) hjälp i hemmet arbete, personlig omvårdnad och stöd 2) stödservice - måltids, klädvårds, bad, städ, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

45 Boendeservice SoL 1. Stöd för att klara sig själv i eget boende -(exempelvis ändringsarbeten och hjälpmedel - socialvårdslagen, ARA, handikappservicelagen) 2. Stöd- eller serviceboende - mera stöd än vanligt boende bl a personer med psykisk ohälsa, personer med funktionsnedsättning personen behöver mer hjälp, handledning och övervakning i sitt boende än vad som är möjligt i en vanlig bostad Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

46 Boendestöd - SoL 3. Effektiviserat boende - personen behöver mycket hjälp, vård och övervakning. Personalen är på plats dygnet runt Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,www.juridisktombud.fi

47 Anstaltsvård/institutionsvård Vård, uppehälle och rehabiliterande verksamhet Verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar fortlöpande vård (hela tiden) Person som är i behov av hjälp, vård eller annan omvårdnad, som inte kan ordnas eller som det inte är ändamålsenligt att ordna i hans eget hem genom utnyttjande av någon annan socialservice Tillfällig eller fortlöpande Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

48 Stöd för sysselsättning Person som till följd av skada eller sjukdom behöver hjälp med att hitta arbete på den öppna arbetsmarknaden Arbetsverksamhet Verksamhet i sysselsättningssyfte Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH,

49 Aktuella processer som påverkar ert arbete Reformen av social- och hälsovårdens strukturer (SOTE) VALAS Samordningen av handikappservicelagen och specialomsorgslagen för personer med utvecklingsstörning Socialvårdslagen Implementeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD)

50 Forts. Aktuella processer TEOS Upphandlingslagen och konkurrensutsättning Medicinska rehabiliteringen Kollektivtrafik och färdtjänst Jämlikhetslagstiftningen (diskrimineringslagen)

51 Aktuella processer Uppföljningen av VAMPO Utvecklingen av elektroniska handboken för handikappservicen (THL) Terminologi Byggbestämmelser ses över Självbestämmanderättslagen

52 Terminologi Handikapp, funktionsnedsättning, funktionshinder Person med funktionsnedsättning, funktionshindrad Handikappservice, funktionshinderservice Specialomsorg Person med utvecklingsstörning vs. person med kognitivfunktionsnedsättning

53 Vad händer just nu inom området? Handikapp- service- lagen Special- omsorgs- lagen HSL

54 Samordningen av HSL och Specialomsorgslagen Arbetet har börjat Bakgrund - Lagändringar som trädde i kraft Nu andra skedet Tidtabell arbetsgruppen tillsattes i maj 2013 mandattid Ulrika Krook,

55 Arbetsgruppens uppgift är att: Uppdrag sammanslå den nuvarande handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda till en ny speciallag som gäller tjänster för personer med funktionsnedsättning för att trygga likvärdiga tjänster för olika grupper av personer med funktionsnedsättning, utreda övriga reformbehov av speciallagstiftning avseende personer med funktionsnedsättning och på basis av utredningen lägga fram ett förslag i form av en regeringsproposition före utgången av år 2014 Ulrika Krook,

56 Forts. Uppdrag Utredningen ska beakta förändringarna i omvärlden: de skyldigheter som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer på den nationella lagstiftningen, principbeslutet om boende och tjänster för personer med utvecklingsstörning samt arbetet med anknytning till reformen av social- och hälsovårdslagstiftningen. Ulrika Krook,

57 VALAS i stora drag En speciallag som utgår från behov och inte diagnos Formella bestämmelser kring processen som behövs på grund av att de inte finns i allmän lagstiftning eller behöver preciseras Kommer att finnas en gränsdragning till äldrevården

58 Personlig assistans forts. VALAS Stöd och tjänster för att kunna röra sig Boendetjänster Handledning och träning Tillgänglig bostad och hjälpmedel Barn och familjer

59 SOTE Varför är reformen så viktig att bevaka ur svenskspråkigt perspektiv men också ur ett funktionshinderperspektiv. Hur språket har beaktatas Utmaningar inom funktionshinderservicen

60 Svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning 1100 Kårkulla Övriga 45000

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Bilaga 11 sida 1 (19) Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Enbart information Bilaga 11 sida 2 (19) Innehållsförteckning Servicetjänster 3 Hjälp och stöd i hemmet 3 Matdistribution 6

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer