Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård"

Transkript

1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna Saarinen Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård inom social- och hälsovårdsväsendet i Karleby och Kronoby. Godkänd av social- och hälsovårdsnämnden

2 GRUNDER FÖR BEVILJANDET AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD I KARLEBY OCH KRONOBY 1 STÖDETS SYFTE OCH INNEHÅLL Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Med stöd för närståendevården avses en helhet som omfattar behövliga social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården. Den vårdbehövande är mottagare av stödet för närståendevården och stödet för närståendevården betalas till vårdaren i enlighet med ett uppdragsavtal om ordnande av närståendevård vilket ingåtts mellan vårdaren och den kommun som svarar för ordnandet av vården. Enligt lagen om stöd för närståendevård ska för stöd för närståendevård tillsammans med den vårdbehövande och närståendevårdaren göras upp en vård- och serviceplan. Stödet för närståendevård är socialservice som kommunen ansvarar för. Det är ett ekonomiskt stöd som hör till de tjänster som kommunen har allmänna skyldigheter att tillhandahålla och kommunen tillhandahåller det i den mån som den reserverat anslag för ändamålet. Kommunen har rätt att genom allmänna anvisningar på ett noggrannare sätt fastställa på vilka villkor och till vilket belopp stödet för närståendevård tillhandahålls i kommunen. Kommunen kan prioritera vem som beviljas stödet för närståendevård om anslagen inte räcker för att bevilja alla sökandena stödet. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA STÖDET Syftet med stödet för närståendevård är att möjliggöra vård av och omsorg om en person i hemmet eller på annat sätt i hemförhållanden. Förutsättningar för beviljande av stödet är att 1) någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg i hemförhållanden 2) en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service. Stödet för närståendevård kan ges också med avsaknad av stödtjänster om det med tanke på den vårdbehövande betraktas vara tillräckligt 3) vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som närståendevården ställer. Vårdare kan vara en fullvuxen person som på grund av sin kondition och hälsa kan tillmötesgå den vårdbehövandes behov i enlighet med det som parterna har kommit överens om i vård- och serviceplanen. I samband med att kommunen fattar beslut om stödet för närståendevård bör den göra en bedömning av om 2

3 närståendevårdaren klarar av de uppgifter som hör till vården. Vid bedömningen beaktas a. närståendevårdarens fysiska och psykiska hälsotillstånd, eventuella sjukdomar och den behandling som de kräver b. närståendevårdarens funktionsförmåga och resurser, såsom förmåga att klara av de dagliga funktionerna och och sysslorna i hemmet och utanför hemmet. 4) närståendevården tillsammans med andra behövliga social- och hälsovårdstjänster är tillräcklig med tanke på den vårdbehövandes välbefinnande, hälsa och säkerhet 5) den vårdbehövandes hem till sina sanitära förhållanden och övriga förhållanden är lämpligt för den vård som ska tillhandahållas där 6) beviljande av stöd bedöms vara förenligt med den vårdbehövandes bästa. 3 VÅRDARVODE Kommunen faststår på vilka grunder och till vilket belopp ett vårdarvode för stödet för närståendevård utbetalas vid en given tidpunkt och beaktar då de anslag som har reserverats för ändamålet och de villkor som ställs i lagen. Enligt lagen bestäms vårdarvodet enligt hur bindande och krävande vården är och i lagen finns också en bestämmelse om minimibeloppet av vårdarvodet (5 i lagen om stöd för närståendevård 937/2005). Om närståendevårdaren under en tung behandlingsfas kortvarigt är förhindrad att arbeta för egen eller någon annans räkning, är arvodet minst 600 euro i månaden, förutsatt att vårdaren under denna tid inte har arbetsinkomster som inte är ringa, rätt till specialvårdspenning enligt 10 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller rätt till alterneringsersättning enligt 13 i lagen om alterneringsledighet (1305/2002). Vårdarvodet kan enligt avtal fastställas till ett lägre belopp än vad som föreskrivs, om vården binder vårdaren i mindre utsträckning än vad som förutsätts i 4 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård. Vårdaren är då inte oavbrutet eller med få avbrott bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag, och behovet av vård och omsorg är ringa eller vårdaren anför särskilda skäl till det. Vårdarvodet betalas till närståendevårdaren och är skattepliktig inkomst. Vårdarvodet justeras varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Om klienten beviljas övriga tjänster utöver vårdarvodet eller om han eller hon under en del av dygnet är någon annanstans än i hemmet och om vården blir påtagligt mindre bindande och krävande på grund av övriga beviljade stöd, tjänster och ordnade ledigheter så minskar vårdarvodet på så vis att vårdarvodet betalas i enlighet med den vårdarvodesklass som svarar mot hur bindande och krävande vården är. Om det under den tid som ett avtal är i kraft sker förändringar i omständigheter som gäller den vårdbehövande och vårdaren, ska rätten till stöd och vårdarvode för närståendevård bedömas på nytt. 3

4 4 VÅRDARVODESKLASSER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH GRUNDER FÖR BEVILJANDET AV STÖDET DEN VÅRDBEHÖVANDES HUR BINDANDE VÅRDEN ÄR FUNKTIONSFÖRMÅGA Vårdarvodesklass A Personer som i riklig utsträckning behöver daglig vård, omsorg och tillsyn Den vårdbehövandes funktionsförmåga bedöms med tillgängliga bedömningsmetoder: mätinstrumentet RAIscreener kartläggning av funktionsförmågan kartläggning av behovet av service mätinstrumentet RAIscreener kartläggning av funktionsförmågan kartläggning av behovet av service Den vårdbehövande är i riklig utsträckning i behov av hjälp och tillsyn för att sköta ett flertal av sina olika personliga funktioner och dagliga sysslor. Den vårdbehövande kan bo ensam och vara ensam en kortare tid dagligen och behöver inte hjälp regelbundet på natten. Den vårdbehövande behöver emellertid vårdarens hjälp ett flertal gånger om dagen. Närståendevårdaren bär huvudansvaret för vården. Alternativ till stödet för närståendevård är enheter som erbjuder serviceboende för äldre eller handikappade. Om den vårdbehövande inte får närståendevård så behöver han eller hon i riklig utsträckning tjänster i hemmet och stödtjänster för att kunna bo själv. Vårdarvodesklass B Personer som i mycket riklig utsträckning behöver daglig vård, omsorg och tillsyn Den vårdbehövande behöver hjälp, tillsyn och omsorg för att sköta ett flertal av sina personliga Den vårdbehövandes funktioner och dagliga sysslor. Den funktionsförmåga bedöms med vårdbehövande klarar inte av ett självständigt tillgängliga bedömningsmetoder: boende. Den vårdbehövande behöver vårdarens hjälp vid olika tidpunkter på dygnet, regelbundet också nattetid. Närståendevårdaren bär huvudansvaret för vården. Alternativ till stödet för närståendevård är intensifierat serviceboende i ett servicehus för äldre, i ett grupphem eller på en enhet för serviceboende för handikappade. Vårdarvodesklass C Personer som fortlöpande i mycket riklig utsträckning behöver vård, omsorg och tillsyn på grund av ett gravt handikapp eller en svår sjukdom Den vårdbehövande behöver tillsyn, hjälp och omsorg för att sköta alla sina personliga funktioner Den vårdbehövandes och dagliga sysslor. Den vårdbehövande bor hos funktionsförmåga bedöms med vårdaren och kan inte lämnas utan tillsyn. tillgängliga bedömningsmetoder: Vårdarbetet förutsätter att vårdaren arbetar heltid och ansvarar för vården dygnet runt. mätinstrumentet RAI- 4

5 screener kartläggning av funktionsförmågan kartläggning av behovet av service Alternativ till stöd för närståendevård är långvarig institutionsvård, sjukhusvård eller vård på krävande specialnivå vilken ges på en boendeenhet avsedd för gravt handikappade eller på en boendeenhet för intensifierat serviceboende. Alternativ om närvårdaren under en tung behandlingsfas kortvarigt är förhindrad att arbeta för egen eller någon annans räkning. Specialavgiftsklass D Specialarvodesgrupp för barn under 16 år. En vårdnadshavare vårdar ett gravt handikappat/svårt sjukt barn i hemmet (t.ex. palliativ vård) och kan inte förvärvsarbeta. Familjen vårdar barnet med ringa stödtjänster. Den vårdbehövandes funktionsförmåga bedöms med tillgängliga bedömningsmetoder: kartläggning av funktionsförmågan kartläggning av behovet av service serviceplan Vårdarvodesbeloppet prövas alltid från fall till fall. Det maximala arvodet uppgår till den månatliga ersättningen för personliga assistenter vilken bestäms enligt AKTA. Beslut fattas alltid för viss tid, max. 6 mån. åt gången. Den vårdbehövande behöver tillsyn, hjälp och omsorg för att sköta alla sina personliga funktioner och dagliga sysslor. Den vårdbehövande bor hos vårdaren och kan inte lämnas utan tillsyn. Vårdarbetet förutsätter att vårdaren arbetar heltid och ansvarar för vården dygnet runt. Alternativ till stödet för närståendevård är institutionsvård. 5 VÅRD- OCH SERVICEPLAN Enligt lagen om stöd för närståendevård ska för stödet för närståendevård tillsammans med den vårdbehövande och närståendevårdaren göras upp en vård- och serviceplan. Vårdaren är skyldig att informera kontaktpersonen för stödet för närståendevård om förändringar i den vårdbehövandes funktionsförmåga och vård. Om vårdaren försummar informationsskyldigheten så driver staden in det stöd för närståendevård vilket eventuellt har utbetalts till ett för högt belopp. 6 AVTAL OM NÄRSTÅENDEVÅRD Ett avtal om stöd för närståendevård ska ingås mellan närståendevårdaren och kommunen. Det ska innehålla uppgifter om vårdarvode och betalningssätt, rätt till lediga dagar och ordnande av ledighet för närståendevårdaren. 5

6 Eftersom det är fråga om ett uppdragsavtal står närståendevårdaren inte i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till den kommun som har ingått avtalet eller till den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare. Enligt 8 i lagen om stöd för närståendevård gäller ett avtal om närståendevård tills vidare. Av särskilda skäl kan avtalet ingås för viss tid. Avtalet kan ses över på grund av förändringar som gäller vårdens varaktighet eller innehåll eller vid behov. Ett avtal om stöd för närståendevård ska ingås mellan närståendevårdaren och kommunen. En vård- och serviceplan ska bifogas avtalet. Kommunen kan säga upp ett avtal om närståendevård så att det upphör att gälla tidigast två månader efter uppsägningen och närståendevårdaren så att det upphör att gälla tidigast en månad efter uppsägningen. Oavsett uppsägningstiden upphör avtalet att gälla vid utgången av den månad då vården blivit obehövlig till följd av förändringar i den vårdbehövandes hälsotillstånd. Om den vårdbehövandes eller närståendevårdarens hälsa eller säkerhet äventyras av att avtalet fortsätter att gälla, kan parterna häva avtalet med omedelbar verkan. 7 BETALNING AV STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Arvodet för närståendevård kan inte betalas förrän närståendevårdaren har undertecknat och returnerat uppdragsavtalet. Vårdarvodet betalas ut den 15 dagen i den månad som följer på vårdmånaden. Stödet är skattepliktig inkomst och därför ska närståendevårdaren lämna ett nytt skattekort årligen. Om stödet för närståendevård beviljas så betalas det ut i efterskott från början av den månad som ansökan inkommit. 8 LAGSTADGAD LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE En närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning (950/2006). Kommunen bestämmer själv vad den anser med få avbrott. Karleby stad avser med få avbrott att rätten till lagstadgad ledighet upphör om vården avbryts för en tid som varar längre än sju dygn per månad. I lagen finns inte bestämmelser om när de lagstadgade ledigheter som närståendevårdaren har samlat bör hållas under ett kalenderår vilket innebär att kommunen kan slå fast detta. Huvudregeln för Karleby och Kronoby är att närståendevårdaren har rätt att vara ledig en gång i månaden eller samla de lediga dagarna från tre månader till en längre ledighet. I regel bör de lediga dagarna tas ut under den tid som de införtjänas. Utgångspunkten är att avsikten med närståendevårdarens ledighet är att stödja närståendevårdarens möjligheter att orka och därför är det ytterst viktigt att de lediga dagarna tas ut regelbundet och på ett överenskommet sätt. 6

7 Om den som får stöd för närståendevård på ett planenligt sätt får familjevård, institutionsvård eller motsvarande vård 3 dygn/månad, ersätter vården i fråga den vård som ordnas under de dagar som närståendevårdaren tar ut sina lagstadgade lediga dagar. Närståendevårdaren är skyldig att meddela om avbrott till kontaktpersonen för stödet för närståendevård. 9 AVBROTT I UTBETALNING AV VÅRDARVODE OCH NEDSATT VÅRDARVODE Enligt lagen om stöd för närståendevård minskar lediga dagar och rekreationsledighet som är kortare än ett dygn inte vårdarvodets storlek. Om närståendevården avbryts tillfälligt av skäl som beror på den vårdbehövandes sjukhusvård/hälsotillstånd, avbryts utbetalningen av vårdarvodet efter en karensperiod på en månad. Kommunen bestämmer själv på vilket sätt den betalar ut vårdarvode för övriga avbrottstider. I Karleby och Kronoby minskar vårdarvodet för de dagars del vilka överskrider de lagstadgade ledigheterna med en trettiondedel (1/30) av vårdarvodet per dygn för den tid som överskrider närståendevårdarens lagstadgade lediga dagar. Övriga avbrott orsakade av vårdaren eller den vårdbehövande minskar vårdarvodet enligt följande: För vårdavbrott orsakad av vårdarens hälsotillstånd eller rehabilitering uppgår karenstiden till sju dygn. Det finns ingen karenstid om vården avbryts på grund av att den vårdbehövande får tillfällig vård. Om vården avbryts av annan orsak som beror på den vårdbehövande, finns ingen karenstid. 10 ORDNANDE AV VÅRDEN AV DEN VÅRDBEHÖVANDE UNDER VÅRDARENS LAGSTADGADE LEDIGHET Kommunen ska sörja för att vården av den vårdbehövande ordnas på ett ändamålsenligt sätt under vårdarens ledighet. Varken den vårdbehövande eller närståendevårdaren har absolut rätt att välja vårdform under ledigheten. Kommunen beslutar om formen för och sättet att ordna servicen. Vården av den vårdbehövande under vårdarens ledighet kan ordnas på följande sätt: 1) Kommunen hänvisar den vårdbehövande till en vårdenhet under närståendevårdarens lagstadgade ledighet. I Karleby och Kronoby hänvisas den vårdbehövande i första hand till en av stadens egna enheter för tillfällig vård. Staden kan också hänvisa den vårdbehövande till en vårdenhet som drivs av ett företag som staden har ingått ett avtal med om köpta tjänster. De företag som staden har ingått avtal med om köpta tjänster anlitas i enlighet med beslutet som staden har fattat avseende företaget i fråga. 7

8 2) Kommunen kan också för att ordna vården använda familjevård om det är så att en familj som kan ge familjevård står till buds. 3) Av särskilda skäl kan vården av den vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade ledighet ordnas med hjälp av stödtjänster som ordnas i den vårdbehövandes hem. 4) Av särskilt vägande skäl kan en kommun ordna den avlösarservice som behövs under närståendevårdarens ledighet eller annan tillfällig frånvaro genom att med en person som uppfyller kraven i 3 3 punkten i lagen om stöd för närståendevård ingå ett uppdragsavtal där personen förbinder sig att ge vården. Avlösningen kan ordnas, om närståendevårdaren samtycker till det. Vidare förutsätts det att arrangemanget genomförs med beaktande av den vårdbehövandes åsikt och att arrangemanget kan anses förenligt med den vårdbehövandes bästa. Inom socialoch hälsovårdsväsendet i Karleby kan man ingå ett avtal med en avlösare om det av särskilda skäl är svårt att ordna vården av den vårdbehövande på ett annat sätt. 5) Kriterier för ingåendet av ett avlösaravtal är att den vårdbehövande behöver tillsyn, hjälp och omsorg för att sköta alla sina personliga funktioner och dagliga sysslor. Den vårdbehövande bor hos vårdaren och kan inte lämnas utan tillsyn. Vårdarbetet förutsätter att vårdaren arbetar heltid och ansvarar för vården dygnet runt. Alternativ till stödet för närståendevård är långvarig institutionsvård, sjukhusvård eller vård på krävande specialnivå vilken ges på en boendeenhet avsedd för gravt handikappade eller på en boendeenhet för intensifierat serviceboende. I det uppdragsavtal som ingås med avlösaren ska parterna komma överens om beloppet och sättet för betalning av vårdarvodet till avlösaren vid behov komma överens om ersättning för de kostnader som avlösaren orsakas komma överens om uppdragsavtalets giltighetstid vid behov komma överens om andra frågor som gäller den vård som avlösaren ger. I fråga om avlösarens arbetsrättsliga ställning samt pensions- och olycksfallsförsäkringsskydd gäller vad som i 10 i lagen om stöd för närståendevård bestäms i fråga om närståendevårdare. Det vårdarvode som betalas till avlösaren innehåller alla kostnaderna för produktionen av tjänsterna, såsom t.ex. reseersättningar. Det vårdarvode som betalas till avlösaren fastställs årligen. Lämpligheten att vara avlösare bedöms på samma sätt som lämpligheten hos den ordinarie närståendevårdaren. 11 KLIENTAVGIFTER FÖR STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Enligt 6 b i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har kommunen rätt att för tjänster som kommunen tillhandahåller en vårdbehövande under närståendevårdarens 8

9 lediga dagar ta ut avgifter. I Karleby och Kronoby tar staden ut en klientavgift i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Om kommunen ordnar övriga social- och hälsovårdstjänster i anslutning till närståendevården så tar den ut avgifter för hemvård enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården vilka bestäms enligt en persons betalningsförmåga. Det här gäller exempelvis de lediga dagar som ordnas utöver närståendevårdarens lagstadgade ledigheter och de avgifter som tas ut för dem. Den avgift som bestämts kan efterskänkas eller nedsättas med stöd av 11 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. 12 ANVISNINGAR SOM GÄLLER VÅRDAREN En person betraktas som lämplig som närståendevårdare om den vårdbehövande skriftligt har godkänt honom eller henne som sin vårdare. Närståendevårdaren ska också med tanke på ålder, funktionsförmåga och livssituation vara lämpad för uppgiften. En anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära kan vara närståendevårdare. Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande till Karleby stad eller Kronoby kommun eller till den vårdbehövande. Närståendevårdaren ska vara minst 18 år och med tanke på sin hälsa och funktionsförmåga klara av de uppgifter som hör till närståendevården (se s. 3 punkt 2.3.). Vid behov ska ett läkarintyg begäras över att vårdaren är lämpad att vara närståendevårdare. 13 PENSIONS- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen (55/2001) till den kommun som har ingått avtalet eller till den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare. Bestämmelser om pensionsskydd för närståendevårdare finns i lagen om kommunala pensioner (549/2003). En kommun som har ingått ett avtal om stöd för närståendevård med en vårdare ska för vårdaren teckna en sådan försäkring som avses i 57 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948). 14 ÖVERSYN OCH HÄVNING AV ETT AVTAL OM NÄRSTÅENDEVÅRD Ett avtal kan ses över på grund av förändringar som gäller vårdens varaktighet eller innehåll eller vid behov. 9

10 Avtalet upphör att gälla vid utgången av den månad då vården blivit obehövlig till följd av förändringar i den vårdbehövandes hälsotillstånd eller om han eller hon överförs till långvarig vård. Båda parterna kan säga upp ett avtal om närståendevård. Närståendevårdaren har en månads uppsägningstid. Kommunen kan säga upp ett avtal om närståendevård så att det upphör att gälla tidigast två månader efter uppsägningen. Innan staden säger upp ett avtal ska den höra klienten och vårdaren. Om brister har uppdagats i vården kan det ställas en tidsfrist inom vilken bristerna ska rättas till. För den vårdbehövande fattas ett eget beslut om att stödet för närståendevård upphör. Ett avtal kan också ingås för viss tid och upphör då att gälla utan ett särskilt beslut efter det att tiden har gått ut. Om den vårdbehövandes eller närståendevårdarens hälsa eller säkerhet äventyras av att avtalet fortsätter att gälla, kan parterna häva avtalet med omedelbar verkan. Innan ett avtal hävs ska vårdaren och den vårdbehövande höras. Om det är uppenbart att en brist inte kan rättas till kan ett avtal hävas omedelbart efter ett hörande. För den vårdbehövande fattas ett beslut om att stödet för närståendevård upphör. 15 INDIVIDUELL PRÖVNING Stödet för närståendevård beviljas enligt lagen om stöd för närståendevård och denna anvisning. Beslutsfattandet omfattar individuell prövning och beaktande av klientens behov av vård och omsorg. 10

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård 1.1.2017 SOITE [Arbetsgrupp: Irene Jylhä, Miia Luokkanen, Mikaela Klemets, Cecilia Hägg, Karita Eteläperä, Sinikka Katila, Mona Häggblom, Pia Sorvisto,

Läs mer

Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård KeskiKk Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite / I kraft fr.o.m. 1.1.2017. Innehåll 1. STÖDETS SYFTE OCH INNEHÅLL... 2 2. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 263/2015 Familjevårdslag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Instruktion om stöd för närståendevård

Instruktion om stöd för närståendevård Instruktion om stöd för närståendevård 1.1.2017 Social- och hälsovårdsnämnden 14.12.2016 Esbo stad 2016 Instruktion om stöd för närståendevård 1.1.2017 2 Inledning I denna instruktion bestäms grunderna

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013

Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013 Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013 (Social- och hälsovårdsutskottet 2.4.2013 18) (Social- och hälsovårdsutskottet 16.6.2014 50) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 13.10.2016 6/2016 Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 Bakgrund Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

Läs mer

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Hammarlands kommun Protokollsbilaga 1, Kfge 23.5.2017, 13 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Antagen av kommunfullmäktige den 23.5.2017 13 Justerad av socialsekreteraren genom tjänstemanbeslut den VAD INNEFATTAR

Läs mer

Närståendevården i landskapet Åland Tillsyn 2012 Enkät riktad till närståendevårdarna

Närståendevården i landskapet Åland Tillsyn 2012 Enkät riktad till närståendevårdarna Närståendevården i landskapet Åland Tillsyn 2012 Enkät riktad till närståendevårdarna Verksamhet som berörs av den aktuella tillsynen I enlighet med gällande tillsynsplan för socialvårdsbyrån och budget

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Närståendevårdsstöd. Handbok och Principer. Socialvårdsmyndigheten 2016 Författare: Jessica Björn

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Närståendevårdsstöd. Handbok och Principer. Socialvårdsmyndigheten 2016 Författare: Jessica Björn ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Närståendevårdsstöd Handbok och Principer Socialvårdsmyndigheten 2016 Författare: Jessica Björn Innehållsförteckning Vad är närståendevårds stöd?... 2 Allmänna kriterier gällande

Läs mer

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 28.10.2016 7/2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED 1.7.2016 Bakgrund I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering har

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 utkast 19.5.2017 Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED 1.3.2017 1 SMÅBARNSPEDAGOGIK Grunder för bestämmande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken För sådan småbarnspedagogik som ordnas

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar 1 Medborgarna har ställt frågor om servicesedlarna på sedlarnas Facebooksida. Vilka fördelar medför servicesedlarna för klienterna? Vad avses

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Grundförfattningen Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE. Karleby stad

ANVISNINGAR FÖR FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE. Karleby stad ANVISNINGAR FÖR FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE Karleby stad Social- och hälsovårdsnämnden 20.1.2016 2 Innehåll 1. FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE... 4 1.1 Avsikten med familjevård för äldre och klientgrupperna... 4 1.2 Familjevårdens

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Närståendevårdarnas ålder och kön

Närståendevårdarnas ålder och kön Närståendevården, Tillsyn 2012 Här presenteras en sammanställning av kommunernas och närståendevårdarnas svar på den tillsyn av närståendevården som gjordes genom enkätutskick till kommunerna och närståendevårdarna.

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

Klientombudsmannens redogörelse år 2011

Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2012-12-20 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse kompletterande

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

INFORMATION OM OPF-KL

INFORMATION OM OPF-KL INFORMATION OM OPF-KL OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda) tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 40/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom socialoch hälsovården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT Serviceboende ordnas i servicehus, servicebostadsgrupper och enskilda servicebostäder. Serviceboende är avsett för äldre som dagligen

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19)

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer