Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter (4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)"

Transkript

1 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (1311/ 2003) samt ändringarna i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (1309/ 2003), där servicesedeln nämns som ett sätt att ordna tjänster vid sidan av köpta tjänster och kommunens egen serviceproduktion. Syftet med servicesedeln är bl.a. att öka klientens valfrihet. n baserar sig på tre olika avtal. Dessa är avtalet som ingåtts mellan kommunen och serviceproducenten (antagning som servicesedelföretagare), avtalet som ingåtts mellan klienten och serviceproducenten (serviceavtal) samt avtalet som ingåtts mellan klienten och kommunen (servicesedelbeslut). AVTALSRELATIONER KOMMUN Beslut Antagning KLIENT Avtal SERVICEPRODUCENT Ansökan om att bli antagen som serviceproducent För att bli servicesedelproducent ska man ansöka om att bli antagen med en ansökningsblankett. Ansökningar kan lämnas in året om. Producenter som uppfyller samtliga villkor och kriterier godkänns som servicesedel och får ett meddelande om antagningen per post. Enheten som producerar servicen kan vara belägen var som helst i Finland. Om en serviceproducent har flera verksamhetsställen där servicesedeln ska gälla, ska denne fylla i en skild ansökning för varje verksamhetsställe. Godkända införs i en förteckning över servicesedel som klienten får av socialarbetaren eller på internet.

2 2(4) Ansökan om servicesedel Möjligheten att använda en servicesedel erbjuds de klienter som uppfyller de gällande kriterierna för dygnet runt-serviceboende. För dem har alltså en SASbedömning gjorts och ett beslut om vårdnivå på basis av bedömningens resultat föreligger. Alternativt kan klienten fortsätta använda stadens egna tjänster. Om klienten vill börja använda servicesedeln beviljar staden en betalningsförbindelse för servicesedeln, med vilken klienten kan söka sig till ett privat servicehus. Socialarbetaren inom ansvarsområdet tjänster för äldre i klientens bostadsområde är klientens kontaktperson mot staden. Han eller hon informerar klienten eller dennes anhöriga bl.a. om servicesedeln, inkomstutredningen som krävs och SASbedömningen. I servicesedelbeslutet som socialarbetaren fattar tas hänsyn till hur brådskande klientens behov av dygnet runt-serviceboende är. Härvid tillämpas samma kriterier som då klienten ansöker om boende som tillhandahålls av staden. En klient som ansökt om servicesedel kan alltså tvingas vänta på servicesedelbeslutet. Om en plats i stadens boendeenhet blir ledig under väntetiden, kan klienten återkalla sin servicesedelansökan och ta emot den lediga platsen. Socialarbetaren informerar klienten eller dennes anhöriga om en plats blir ledig. Förfarandet för bedömning av behovets brådskande natur är nytt och trädde i kraft samtidigt som sedelns värde höjdes. Klienterna kan alltså ta kontakt medan de väntar på servicesedelbeslutet och det kan ta sin tid innan beslutet kommer. klienten väljer självständigt eller med hjälp av anhöriga det servicehus som passar denne bland de service som kommunen har godkänt. Man utgår från att klienten kan bo i det valda servicehuset resten av sitt liv. Om klienten hittar en lämplig producent som inte finns i förteckningen över godkända, kan producenten ansöka om att bli antagen som servicesedelföretagare. Med en betalningsförbindelse för servicesedeln binder sig staden till att betala kostnader för klientens serviceboende som högst motsvarar servicesedelns värde. Med servicesedeln kan endast service- och grundavgiften betalas; hyran och måltiderna betalar klienten separat. Serviceboendeenheten som klienten valt och klienten upprättar ett serviceavtal. Av serviceavtalet ska följande uppgifter framgå: månadshyra, måltidsavgifternas storlek, serviceavgiftens storlek, vilken service serviceavgiften omfattar, grundavgiftens storlek, uppsägningstid och uppsägningsvillkor, faktureringsvillkor och avgiftspraxis vid längre uppehåll i klientens vård t.ex. på grund av sjukhusvistelse.

3 3(4) Klienten lämnar in stadens betalningsförbindelse för servicesedlar till serviceproducenten. På basis av servicesedeln fakturerar serviceproducenten staden för högst servicesedelns värde. Serviceproducenten fakturerar klienten för den del av serviceavgiften och grundavgiften som överstiger servicesedelns värde samt för hyran och måltiderna i sin helhet på den tidpunkt som anges i serviceavtalet. Värdet på servicesedeln som beviljas klienten Värdet på servicesedeln som klienten beviljas beror på klientens nettoinkomster. Inkomster som beaktas är förvärvs- och kapitalinkomster, pensioner och jämförbara kontinuerliga förmåner. Vårdbidrag, bostadsbidrag och fronttillägg för pensionstagare räknas inte med då inkomsterna fastställs. Av inkomst av skog beaktas den nettointäkt av skog som har fastställts för förmögenhetsbeskattningen och från vilken räntorna från skogsbruket och 10 procent av värdet på nettointäkten dras av. Alla vars nettoinkomst är högst euro per månad får en sedel med värdet euro. Nettoinkomster ns värde euro/mån. euro/mån tai alle Fakturering och kvalitetskontroll n för en klient som flyttar in i servicehuset som ny klient är i kraft från och med inflyttningsdagen. För en klient som självständigt sökt sig till serviceboende innan ett servicesedelbeslut förelåg träder servicesedeln i kraft den dag den beviljas. Med servicesedeln kan endast grundavgiften och serviceavgiften betalas. Sedelns värde kan vara högst det sammanräknade beloppet för grundavgiften och serviceavgiften. Om klienten har beviljats en sedel, vars värde överstiger de ovan nämnda kostnaderna, ska producenten underrätta den tjänsteinnehavare som fattat

4 4(4) beslut om klientens servicesedel om detta, eftersom endast faktiska kostnader kan ersättas med servicesedeln. Serviceproducenten anger i samband med den första fakturan när servicesedelboendet inleddes. Om klienten har flyttat in i enheten den 1:a 15:e dagen har producenten rätt att fakturera servicesedelns hela värde. Om klienten har flyttat in i enheten den 16:e 31:e dagen får producenten endast fakturera hälften av servicesedelns värde. Tillfälliga frånvaron under månadens lopp beaktas inte. Om vården avbryts för över en månad har producenten rätt att fakturera för den månad då vården avbröts, men inte för den påföljande månaden. Vid dödsfall fakturerar producenten för hela den pågående månaden. Om en klient inte klarar av att betala producentens klientavgifter ska producenten underrätta den enhet eller socialarbetare som fattade beslut om klientens servicesedel om situationen minst två månader innan denne säger upp avtalet mellan producenten och klienten. Om faktureringsadressen och uppgifterna som anges på fakturan finns en separat anvisning (fakturering av dygnet runt-serviceboende för äldre). Tjänster som tillhandahålls med servicesedeln hör till de tjänster som kommunen enligt lag är skyldig att ordna. Kommunen är skyldig att kontrollera kvaliteten på den service som klienten får. För detta ändamål deltar servicesedelföretagare i en årlig uppföljning av kvaliteten som utförs av ansvarsområdet tjänster för äldre och kommunen har rätt att göra inspektionsbesök till ifrågavarande enheter. Om klienten för egna pengar köper andra tjänster än sådana som kan betalas med servicesedel tillämpas konsumentskyddslagen. Helsingfors stad är registeransvarig enligt personuppgiftslagen (523/1999) för de patient- och klientrelaterade handlingar som uppstår inom servicesedelssystemet. producenten ska vid behandling av handlingar iaktta de bestämmelser som tillämpas på kommunens behandling av handlingar. Hälsovårdstjänster för klienten ordnas av Helsingfors hälsovårdscentral. Om serviceenheten är belägen någon annanstans än i Helsingfors binder sig Helsingfors hälsovårdscentral till att ersätta kostnaderna för vården som klienten fått. Detta förutsätter att Helsingfors hälsovårdscentral underrättas om klientens inflyttning i servicesedelenheten omedelbart efter inflyttningen (blankett med adressuppgifter finns bifogad). Serviceproducenten ska kontrollera hos hälsovårdscentralen i sin egen kommun att tillräcklig vårdberedskap finns.

5 5(4) Ytterligare information Tuulikki Siltari tfn , Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) och ändring av 12 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Kommuninfo 6/2009

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 HELSINGFORS OCH NYLANDS Fullmäktige 13.12.2012, BILAGA 6 SJUKVÅRDSDISTRIKT Fullmäktige godkänt 13.6.2012 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Partnerorganisationer... 5 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation...

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 EMOTTAGANDE AV BEVAKNINGAR OCH UPPGÖRANDE AV FÖRSLAG TILL UTDELNINGSFÖRTECKNING OCH BOFÖRVALTARENS UTDELNINGSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 1.1 Konkursbevakningens

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 21.1.2014 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder,

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 Poistettu:2

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 Poistettu:2 Poistettu: Hyväksytty valtuustossa 15.12.2011 Fullmäktige 13.6.2012, BILAGA 10 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 Poistettu:2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3

Läs mer