Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret och principerna för avgiftsnedsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar"

Transkript

1 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften för eftermiddagsverksamhet Fast månadsavgift Stadsstyrelsen fastställde ( 540) avgifterna för den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Fr.o.m är avgiften 80 euro/månad för eftermiddagsverksamhet till kl och 100 euro/månad för eftermiddagsverksamhet till kl Avgiften tas ut för varje månad som barnet har deltagit i eftermiddagsverksamheten. Vårdnadshavarna faktureras en fast månadsavgift enligt beslutet om antagning till verksamheten. Följande undantag gäller: - I augusti faktureras en halv månadsavgift. - För eventuell verksamhet i juni tas ingen avgift. - Om ett barn på grund av sjukdom är frånvarande 11 dagar eller mer faktureras bara halva avgiften. Intyg av hälsovårdare eller läkare krävs. - Om frånvaron på grund av barnets sjukdom varar en hel månad tas ingen avgift för den månaden. Intyg av hälsovårdare eller läkare krävs. - Om barnet är frånvarande en hel månad av annan orsak än sjukdom faktureras halva månadsavgiften. Vårdnadshavaren ska meddela ledaren i förväg. - Varken höst-, jul- eller sportlovet inverkar på avgiften. - Om platsen sägs upp skall detta göras skriftligen minst en månad i förväg. - För svårt eller gravt utvecklingsstörda barn tas ingen avgift för eftermiddagsverksamheten. För utvecklingsstörda barn i årskurserna 3 10 som har ett specialvårdsprogram kan man ordna eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning i form av specialvård. Eftermiddagsverksamheten ansluts till specialvårdsprogrammet och är därmed avgiftsfritt för klienterna. Om avgiften inte är betald på förfallodagen, får årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen tas ut från förfallodagen (lagen om grundläggande utbildning, 44, mom. 2).

2 2 Avgiften får indrivas utan dom eller beslut så som det bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (lagen om grundläggande utbildning, 44, mom. 3). Frågor angående faktureringen: Principerna för avgiftslättnad Verksamhet som arrangeras av utbildningsväsendet Om något är oklart i fråga om fakturan går det bra att kontakta Anne Virkki, tfn på ekonomitjänsterna vid förvaltnings- och utvecklingscentralen på utbildningsverket eller den serviceansvariga vid faktureringen, tfn Verksamhet som arrangeras av övriga serviceproducenter Kontakta vänligen den organisation som ansvarar för verksamheten om ni har frågor om faktureringen. Verksamhet för utvecklingsstörda och autistiska skolelever Om något är oklart i fråga om fakturan när det gäller utvecklingsstörda och autistiska skolelever kan ni beträffande den svenska eftisverksamheten (Zaches eftis) kontakta Anne Virkki på utbildningsverket, tfn och beträffande sommarens lovvård kontakta ekonomisekreteraren Pia Jurvanen, tfn på barnomsorgsverket. Helsingfors stadsstyrelse fastställde ( 360) principerna för nedsättning av avgiften eller befrielse från avgiften för eftermiddagsverksamheten. Avgiftsnedsättning innebär att vårdnadshavarna endast faktureras hälften av den fastställda avgiften. - Till anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften fogas den dokumentation som sökanden grundar sig på. - Beslutet om nedsättning eller befrielse är alltid tidsbegränsat, och fattas för högst ett verksamhetsår åt gången. - Nedsättning av eller befrielse från avgifter beviljas retroaktivt högst från början av den pågående terminen. - Om samma familj har flera barn i eftermiddagsverksamheten behandlas en eventuell befrielse från avgiften separat för vart barn, med hänsyn till helhetssituationen - Avgiftslättnader baserar sig på inkomstgränserna för dagvårdsavgifter i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

3 3 Anhållan om avgiftslättnad Antal personer i familjen Inkomstgränsen för befrielse från avgift (euro) Inkomstgränsen för nedsatt avgift (euro) Bruttoinkomsttabell från Anhållan om avgiftslättnad bör ansökas före läsårets utgång. Följande dokument fogas till anhållan: - en undertecknad anhållan om nedsättning av/befrielse från avgift för lagstadgad eftermiddagsverksamhet för skolelever (en ansökningsblankett följer med det här meddelandet) - beslutet om antagning till eftermiddagsverksamhet - kopior på räkningarna - utredning av inkomsterna Anhållan sänds till: Helsingfors stads utbildningsverk, PB 3000, Helsingfors stad Besöksadress: Tavastvägen 11 A Närmare upplysningar i frågor som gäller anhållan om avgiftslättnad fås av ekonomisekreteraren Pia Jurvanen, tfn , Närmare upplysningar om eftermiddagsverksamheten av Jenni Tirronen, tfn , Med vänliga hälsningar, Niclas Grönholm linjedirektör linjen för svensk dagvård och utbildning Jenni Tirronen specialplanerare linjen för svensk dagvård och utbildning

4 4

5 Sekretessbelagt 24 1 mom. 23 k, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ANSÖKAN 1(2) Ansökan om nedsatt avgift / befrielse från avgift för lagstadgad eftermiddagsverksamhet för skolelever Ansökan med dokumentation sänds till: Helsingfors stads utbildningsverk, PB 3000, Helsingfors stad Besöksadress: Tavastvägen 11 A 1 UPPGIFTER OM BARNET Barnets efternamn och förnamn Hemadress Personbeteckning Postnummer och postanstalt Barnets skola Årskurs Verksamhetsarrangören (utbildningsverket, socialverket, församling, organisation, annan) Nuvarande avgift ( /mån) Verksamhetsställets adress 2 ÖVRIGA SYSKON (namn och födelseår) 4 UPPGIFTER OM VÅRDNADS- HAVAREN Vårdnadshavare, efternamn och förnamn Hemadress Telefon Postnummer och postanstalt Make/maka eller sambo som bor i samma hushåll, efternamn och förnamn Telefon Hemadress Postnummer och postanstalt

6 Barnets efternamn och förnamn 6 INKOMST- UTREDNING Inkomsternas art Månadslön / övrig förvärvsinkomst Sekretessbelagt 24 1 mom. 23 k, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ANSÖKAN 2(2) Ansökan om nedsatt avgift / befrielse från avgift för lagstadgad eftermiddagsverksamhet för skolelever Tiden, för vilken Ni anhåller om avgiftslättnad - Inkomsterna för de sambor eller makar som bor i samma hushåll som barnet Moderns / sambons bruttoinkomster Faderns / sambons bruttoinkomster Inkomster sammanlagt Pensioner Arbetslöshetsersättning Inkomster av bisyssla Underhållsbidrag Inkomster av yrkesutövande och företagarverksamhet Lantbruksinkomst Övriga regelbundna inkomster Underhållsbidrag till annan familj avdras från inkomsterna 7 UNDERSKRIFT Inkomster sammanlagt Jag försäkrar att ovan angivna uppgifter är sanningsenliga och godkänner att de kontrolleras. Utbildningsverket samarbetar vid behov med barnomsorgsverket. Vårdnadshavaren förbinder sig att anmäla förändringar i omständigheterna (t.ex. förändrad inkomst). Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande Datum Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande Datum.... BILAGOR Löneintyg / lönekalkyl Senaste resultatberäkning/ balans / utredning av inkomster och blankett för utredning av resultat (företagare) Intyg över studier eller deltagande i yrkeskurser, inkomstverifikat Utredning av övriga regelbundna beskattningsbara och skattefria inkomster Beslutet om antagning till eftermiddagsverksamheten Kopior på räkningarna

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

INGÅ ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

INGÅ ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO 1(5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande Sida 1/10 PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn och hemadress Inkommit Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Makens/makans namn och hemadress (såvida inte samma som ovan) maken/makan är medsökande

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer