Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård"

Transkript

1 Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård KeskiKk Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite / I kraft fr.o.m

2 Innehåll 1. STÖDETS SYFTE OCH INNEHÅLL FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA STÖDET VÅRDARVODET VÅRDARVODESKLASSER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH GRUNDER FÖR BEVILJANDET AV STÖDET VÅRD- OCH SERVICEPLAN AVTAL OM NÄRSTÅENDEVÅRD BETALNING AV STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD NÄRSTÅENDEVÅRDARENS LAGSTADGADE LEDIGHET AVBROTT I UTBETALNING AV VÅRDARVODET OCH SÄNKNING AV VÅRDARVODET ORDNANDE AV VÅRDEN AV DEN VÅRDBEHÖVANDE UNDER VÅRDARENS LAGSTADGADE LEDIGHET KLIENTAVGIFTER FÖR STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ANVISNINGAR SOM GÄLLER VÅRDAREN PENSIONS- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR NÄR-STÅENDEVÅRDARE ÖVERSYN OCH HÄVNING AV ETT AVTAL OM NÄR-STÅENDEVÅRD INDIVIDUELL PRÖVNING ARBETSGRUPPEN FÖR STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

3 2 1. STÖDETS SYFTE OCH INNEHÅLL Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Med stöd för närståendevården avses en helhet som omfattar behövliga social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls en äldre, en handikappad eller sjuk person, t.ex. vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och tjänster som stöd för närståendevården. Den vårdbehövande är mottagaren av stödet för närståendevården, och stödet för närståendevården betalas till vårdaren i enlighet med uppdragsavtalet om ordnandet av närståendevård som ingåtts mellan vårdaren och den kommun som svarar för ordnandet av vården. Enligt lagen om stöd för närståendevård ska det om stöd för närståendevård göras upp en vård- och serviceplan tillsammans med den vårdbehövande och närståendevårdaren. Stödet för närståendevård är socialservice som kommunen ansvarar för. Det är ett ekonomiskt stöd som hör till de tjänster som kommunen har allmän skyldighet att tillhandahålla, och kommunen tillhandahåller det i den omfattning som de anslag den reserverat möjliggör. Kommunen har rätt att genom allmänna anvisningar mer specifikt fastställa på vilka villkor och till vilket belopp stödet för närståendevård tillhandahålls i kommunen. Om anslagen inte räcker till för att bevilja stöd för alla sökande, kan kommunen prioritera vem som beviljas stödet för närståendevård. I dessa grunder för beviljandet avses med vårdbehövande personen som har en närståendevårdare, och med vårdare avses närståendevårdaren. 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA STÖDET Syftet med stödet för närståendevård är att möjliggöra vård av och omsorg om en person i hemmet eller på annat sätt i hemförhållanden. Förutsättningar för beviljandet av stödet är att - Personen p.g.a. nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg i hemförhållanden. En diagnos gällande en sjukdom eller en utvecklingsstörning berättigar i sig inte till stöd för närståendevård, utan grunden för beviljandet är ett avsevärt behov av specialvård samt att vården är bindande. - I fråga om barn och unga jämförs vårdberoendet med vårdbehovet hos barn i samma ålder med normal utvecklingsnivå. - En anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service. Närståendevårdaren bär det huvudsakliga ansvaret för närståendevården. Det är även möjligt att ge närståendevård utan stödtjänster om den anses vara tillräcklig för den vårdbehövande.

4 3 - Vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som närståendevården ställer. Som vårdare kan fungera en myndig person som både vad gäller konditionen och hälsan kan tillmötesgå den vårdbehövandes behov i enlighet med det som parterna har kommit överens om i vård- och serviceplanen. I samband med att kommunen fattar beslut om stödet för närståendevård bör de bedöma om närståendevårdaren klarar av uppgifterna som vården innebär. I bedömningen beaktas a) närståendevårdarens fysiska och psykiska hälsotillstånd, eventuella sjukdomar och den behandling de kräver b) närståendevårdarens funktionsförmåga och resurser, såsom förmåga att klara av de dagliga funktionerna och sysslorna i hemmet och utanför hemmet. - närståendevården tillsammans med andra behövliga social- och hälsovårdstjänster är tillräcklig med tanke på den vårdbehövandes välbefinnande, hälsa och säkerhet - den vårdbehövandes hem är till sina sanitära och övriga förhållanden lämpligt för den vård som ska tillhandahållas där och beviljandet av stöd bedöms vara för den vårdbehövandes bästa. 3. VÅRDARVODET Kommunen fastslår på vilka grunder och till vilket belopp ett vårdarvode för stödet för närståendevård utbetalas vid en given tidpunkt och beaktar då de anslag som har reserverats för ändamålet och de villkor som ställs i lagen. Enligt lagen bestäms vårdarvodet enligt hur bindande och krävande vården är och vårdtyngden, och i lagen finns också en bestämmelse om minimibeloppet av vårdarvodet (5 i lagen om stöd för närståendevård 937/2005). I lagen om stöd för närståendevård har det även fastställts arvodet för närståendevård om närståendevårdaren under en tung behandlingsfas kortvarigt är förhindrad att arbeta för egen eller någon annans räkning, förutsatt att vårdaren under denna tid har högst ringa arbetsinkomster, har inte rätt till specialvårdspenning enligt 10 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller rätt till alterneringsersättning enligt 13 i lagen om alterneringsledighet (1305/2002). Vårdarvodet kan enligt avtal fastställas till ett lägre belopp än vad som föreskrivs, om vården binder vårdaren i mindre utsträckning än vad som förutsätts i 4 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård. Vårdaren är då inte oavbrutet eller med få avbrott bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag, och behovet av vård och omsorg är ringa eller vårdaren anför särskilda skäl till det. Vårdarvodet betalas till närståendevårdaren och är skattepliktig inkomst. Vårdarvodet justeras varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Om klienten beviljas andra tjänster utöver vårdarvodet eller om han eller hon under en del av dygnet är någon

5 annanstans än i hemmet och om vården blir påtagligt mindre bindande och krävande tack vare övriga beviljade stöd, tjänster och ordnade ledigheter, så minskar vårdarvodet på så sätt att vårdarvodet betalas i enlighet med den vårdarvodesklass som svarar mot hur bindande och krävande vården är. Om det under den tid som avtalet är i kraft sker förändringar i omständigheter som gäller den vårdbehövande och vårdaren, ska rätten till stöd och vårdarvode för närståendevård bedömas på nytt. 4

6 5 4. VÅRDARVODESKLASSER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH GRUN- DER FÖR BEVILJANDET AV STÖDET DEN VÅRDBEHÖVANDES HUR BINDANDE VÅRDEN ÄR FUNKTIONSFÖRMÅGA Vårdarvodesklass A Personer som i riklig utsträckning behöver daglig vård, omsorg och tillsyn Den vårdbehövandes funktionsförmåga bedöms med tillgängliga bedömningsmetoder mätinstrumentet RAI screener/ RAVA kartläggning av funktionsförmågan kartläggning av behovet av service Den vårdbehövande behöver mycket vård, omsorg, handledning och tillsyn i fråga om flera personliga dagliga funktioner. Personliga funktioner är bl.a. ätandet, läkemedelsbehandling, att röra sig, påklädning, toalettbesök, tvättning och övrig skötsel av hygienen. Behovet av vård och omsorg är kontinuerligt. Den vårdbehövande kan bo ensam och vara ensam en kortare tid dagligen och behöver inte hjälp regelbundet på natten. Den vårdbehövande behöver emellertid vårdarens hjälp ett flertal gånger om dagen. Närståendevårdaren bär huvudansvaret för vården. Alternativet till närståendevården vore serviceboende. Om den vårdbehövande inte får närståendevård, behöver han/hon som ensamboende i riklig utsträckning dagliga hem- och stödtjänster. Vården är därmed så bindande att den kan jämföras med serviceboende eller effektiverad hemvård. Vårdarvodesklass B Personer som i mycket stor utsträckning behöver daglig vård, omsorg och tillsyn Den vårdbehövandes funktionsförmåga bedöms med tillgängliga bedömningsmetoder: mätinstrumentet RAI screener /RAVA Den vårdbehövande behöver rikligt med vård, omsorg, handledning och tillsyn i de flesta personliga dagliga funktionerna. Den vårdbehövande klarar inte av att bo självständigt. Den vårdbehövande behöver vårdarens hjälp olika tider på dygnet, regelbundet även nattetid.

7 6 kartläggning av funktionsförmågan kartläggning av behovet av service Närståendevårdaren utför självständigt regelbundna, krävande sjukvårdsåtgärder som den vårdbehövande kräver. Närståendevårdaren bär huvudansvaret för vården. Alternativet till stödet för närståendevården vore effektiverat serviceboende.

8 7 Vårdarvodesklass C Personer som behöver mycket och kontinuerlig vård, omsorg och tillsyn dygnet runt p.g.a. ett särskilt gravt handikapp eller en svår sjukdom Den vårdbehövandes funktionsförmåga bedöms med tillgängliga bedömningsmetoder: mätinstrumentet RAI screener/ RAVA kartläggning av funktionsförmågan kartläggning av behovet av service Den vårdbehövande behöver vård, omsorg, handledning och tillsyn i alla personliga dagliga funktioner. Särskilt gravt handikappade eller svårt sjuka vårdbehövande som behöver vård dygnet runt. Närståendevårdaren bor med den vårdbehövande och den vårdbehövande kan inte lämnas utan tillsyn. Vårdarbetet är ett heltidsarbete för vårdaren och förutsätter vårdansvar dygnet runt. Alternativet till närståendevården vore permanent anstaltsvård, vård på sjukhus eller på en boendeenhet som erbjuder krävande eller effektiverat serviceboende på specialnivå för gravt handikappade personer. Alternativt är närståendevårdaren eventuellt under en tung behandlingsfas kortvarigt förhindrad att arbeta för egen eller någon annans räkning. Specialavgiftsklass D Specialarvodesgrupp för barn under 16 år. En vårdnadshavare vårdar ett gravt handikappat/svårt sjukt barn i hemmet (bl.a. palliativ vård) och kan inte förvärvsarbeta, och familjen vårdar barnet med ringa stödtjänster. Den vårdbehövandes funktionsförmåga bedöms med tillgängliga bedömningsmetoder: kartläggning av funktionsförmågan kartläggning av behovet av service serviceplan Den vårdbehövande behöver vård, omsorg och tillsyn i alla personliga dagliga funktioner. Den vårdbehövande bor hos vårdaren och kan inte lämnas utan tillsyn. Vårdarbetet är ett heltidsarbete för vårdaren och förutsätter vårdansvar dygnet runt. Alternativet till stödet för närståendevård är anstaltsvård. Vårdarvodesbeloppet prövas altlid från fall till fall. Arvodet kan vara högst så stort som månadslönen för

9 8 personliga assistenter är enligt AKTA. Beslutet fattas alltid för viss tid, högst för sex månader åt gången. 5. VÅRD- OCH SERVICEPLAN Om stödet för närståendevården ska det tillsammans med vårdaren och närståendevårdaren göras upp ett skriftligt vård-, service- och rehabiliteringsplan. Vårdaren är skyldig att informera kontaktpersonen för stödet för närståendevård om förändringar i den vårdbehövandes funktionsförmåga och vård. Om vårdaren försummar informationsskyldigheten återkrävs det stöd för närståendevård som eventuellt har utbetalts till ett för högt belopp. 6. AVTAL OM NÄRSTÅENDEVÅRD Ett avtal om stöd för närståendevård ska ingås mellan närståendevårdaren och kommunen. Ur avtalet bör framgå vårdarvodets storlek och betalningssättet, rätten till lediga dagar och ordnande av ledighet för närståendevårdaren. Eftersom det är fråga om ett uppdragsavtal står närståendevårdaren inte i ett anställningsförhållande som avses i arbetsavtalslagen till den kommun som har ingått avtalet eller till den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare. Enligt 8 i lagen om stöd för närståendevård gäller ett avtal om närståendevård tills vidare. Av särskilda skäl kan avtalet ingås för viss tid. Avtalet ses över vid förändringar som gäller vårdens varaktighet eller innehåll eller annars vid behov. En vård-, service- och rehabiliteringsplan för den vårdbehövande ska bifogas avtalet om stöd för närståendevård. Kommunen kan säga upp ett avtal om närståendevård så att det upphör att gälla tidigast två (2) hela månader efter uppsägningen och närståendevårdaren så att det upphör att gälla tidigast en (1) hel månad efter uppsägningen. Oavsett uppsägningstiden upphör avtalet att gälla vid utgången av den månad då vården blivit obehövlig till följd av förändringar i den vårdbehövandes hälsotillstånd. Om den vårdbehövandes eller närståendevårdarens hälsa

10 9 eller säkerhet äventyras av att avtalet fortsätter att gälla, kan parterna häva avtalet med omedelbar verkan. Soite ordnar vid behov undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa (3a 2 mom. i lagen om stöd för närståendevård). Från och med ordnar Soite även vid behov utbildning och förberedelse för närståendevårdarna. Utbildningen och förberedelsen kan även ordnas av någon annan aktör, t.ex. någon organisation. (3a 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård) 7. BETALNING AV STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Arvodet för närståendevård kan inte betalas förrän närståendevårdaren har undertecknat och returnerat uppdragsavtalet. Vårdarvodet betalas ut den 15 dagen i den månad som följer på vårdmånaden. Stödet är skattepliktig inkomst och därför ska närståendevårdaren lämna ett nytt skattekort årligen. Om stödet för närståendevård beviljas, betalas det ut fr.o.m. början av den månad som följer på den månad som ansökan inkommit. 8. NÄRSTÅENDEVÅRDARENS LAGSTADGADE LEDIGHET En närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning (950/2006, 27 b och 11 punkt 10 i socialvårdslagen) Kommunen bestämmer själv vad den anser med ett fåtal avbrott. I dessa grunder för beviljande avses med få avbrott att rätten till lagstadgad ledighet inte gäller om vården avbryts för en tid som varar längre än sju dygn per månad. I lagen finns inte bestämmelser om när de lagstadgade ledigheterna som närståendevårdaren har samlat bör hållas under ett kalenderår, utan kommunen kan fastställa detta. Huvudregeln i dessa grunder för beviljandet är att närståendevårdaren har rätt att antingen vara ledig varje månad eller samla de lediga dagarna under fyra (4) månader till en längre ledighet, dvs. närståendevårdarens ledighet kan hållas retroaktivt för tre (3) föregående månader + den pågående månaden. Utgångspunkten är att avsikten med närståendevårdarens ledighet är att stödja närståendevårdarens möjligheter att orka. Därför är det ytterst viktigt att de lediga dagarna tas ut regelbundet och på överenskommet sätt. Om den som får stöd för närståendevård på ett planenligt sätt får familjevård, anstaltsvård eller motsvarande vård 3 dygn/månad, ersätter vården i fråga den vård som ordnas under de dagar som närståendevårdaren tar ut sina lagstadgade lediga dagar. Närståendevårdaren är skyldig att meddela om avbrott till kontaktpersonen för stödet för närståendevård.

11 10 9. AVBROTT I UTBETALNING AV VÅRDARVODET OCH SÄNKNING AV VÅRDARVODET Enligt lagen om stöd för närståendevård leder närståendevårdarens sporadiska ledigheter som varar i under ett dygn eller de lagstadgade ledigheterna inte till att vårdarvodets storlek minskar. Om närståendevården avbryts tillfälligt av skäl som beror på den vårdbehövandes sjukhusvård/hälsotillstånd, avbryts utbetalningen av vårdarvodet efter en skyddstid på en månad. Kommunen bestämmer på vilket sätt den betalar ut vårdarvode för övriga avbrottstider. I dessa grunder för beviljandet är skyddstiden 4 dygn om vården avbryts p.g.a. den vårdbehövandes tillfälliga vårdperiod. Först används dock alltid närståendevårdens ledigheter som inte räknas till avbrottet. Utbetalningen av arvodet för stöden för närståendevården avbryts tillfälligt när närståendevårdens ledigheter och skyddstiden på 4 dygn har använts. Det finns inga andra skyddstider i vården. Utbetalningen av vårdarvodet avbryts tillfälligt genast när behovet av närståendevård avbryts tillfälligt. 10. ORDNANDE AV VÅRDEN AV DEN VÅRDBEHÖVANDE UNDER VÅRDARENS LAGSTADGADE LEDIGHET Kommunen ska sörja för att vården av den vårdbehövande ordnas på ett ändamålsenligt sätt under vårdarens lagstadgade ledighet. Varken den vårdbehövande eller närståendevårdaren har absolut rätt att välja vårdform under ledigheten. Kommunen beslutar om formen för och sättet att ordna servicen (4 2 mom. i lagen om stöd för närståendevård) Vården av den vårdbehövande under vårdarens ledighet kan ordnas på följande sätt: Kommunen hänvisar den vårdbehövande till en vårdenhet under närståendevårdarens lagstadgade ledighet. I kommunen hänvisas den vårdbehövande i första hand till en av kommunens egna enheter för tillfällig vård. Soite kan också hänvisa den vårdbehövande till en vårdenhet som drivs av ett företag som kommunen har ingått ett avtal med om köpta tjänster. De företag som staden har ingått avtal med om köpta tjänster anlitas i enlighet med beslutet som staden har fattat avseende företaget i fråga. Kommunen kan också för att ordna vården använda familjevård om en familj som kan ge familjevård står till buds (familjevårdslagen 265/2015). Av särskilda skäl kan vården av den vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade ledighet ordnas med hjälp av stödtjänster som ordnas i den vårdbehövandes hem. Kommunen kan ordna en avlösare för den vårdbehövande genom att ingå ett uppdragsavtal med en person som uppfyller kriterierna i 3 punkt 3 i lagen om stöd för närståendevård). Genom avtalet förbinder sig avlösaren att sköta avlösarservicen (4a i lagen om stöd för närståendevård, 27b 3 mom. i socialvårdslagen).

12 KLIENTAVGIFTER FÖR STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Enligt 6 b i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har kommunen rätt att för tjänster som kommunen tillhandahåller en vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade ledighet ta ut avgifter. I kommunen tas det ut en klientavgift i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Om kommunen ordnar andra social- och hälsovårdstjänster i anslutning till närståendevården tar den ut avgifter för hemvård enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Dessa avgifter bestäms enligt personens betalningsförmåga. Det här gäller exempelvis de lediga dagar som ordnas utöver närståendevårdarens lagstadgade ledigheter och de avgifter som tas ut för dem. Den avgift som bestämts kan efterskänkas eller nedsättas med stöd av 11 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. 12. ANVISNINGAR SOM GÄLLER VÅRDAREN En person betraktas som lämplig som närståendevårdare om den vårdbehövande skriftligt har godkänt honom eller henne som sin vårdare. Närståendevårdaren ska också gällande ålder, funktionsförmåga och livssituation vara lämpad för uppgiften. Närståendevårdaren kan vara en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande till kommunen som ingått avtalet eller till den vårdbehövande. Närståendevårdaren ska vara minst 18 år gammal och måste gällande sin hälsa och funktionsförmåga kunna klara av de uppgifter som hör till närståendevården (se sidan 3). Vid behov ska ett läkarintyg begäras över att vårdaren är lämpad att vara närståendevårdare. 13. PENSIONS- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR NÄR- STÅENDEVÅRDARE Närståendevårdaren står inte i ett sådant anställningsförhållande som avses i arbetsavtalslagen (55/2001) till den kommun som har ingått avtalet eller till den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare. Bestämmelser om pensionsskydd för närståendevårdare finns i lagen om kommunala pensioner (549/2003). En kommun som har ingått ett avtal om stöd för närståendevård med en vårdare ska för vårdaren teckna en sådan försäkring som avses i 57 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

13 ÖVERSYN OCH HÄVNING AV ETT AVTAL OM NÄR- STÅENDEVÅRD Avtalet ska ses över vid förändringar som gäller vårdens varaktighet eller innehåll eller i övrigt vid behov. Årligen görs ett hembesök hos klienterna som omfattas av stöd för närståendevård. Då ses vård- och serviceplanen över och man försäkrar sig om att det finns tillräckliga stödtjänster som stöd för närståendevården. Avtalet upphör att gälla utan uppsägning i slutet av den månad under vilken behovet av vård slutar p.g.a. ändringar i den vårdbehövandes hälsotillstånd eller p.g.a. att den vårdbehövande flyttas till långvarig vård. Båda parterna kan säga upp avtalet om närståendevård. Närståendevårdarens uppsägningstid är en hel månad och kommunens uppsägningstid är två hela månader efter uppsägningsmånaden. Innan kommunen säger upp avtalet ska den höra klienten och vårdaren. Om brister har uppdagats i vården kan det ställas en tidsfrist inom vilken bristerna ska rättas till. Ett avtal kan också ingås för viss tid och det upphör då att gälla utan ett särskilt beslut efter det att tiden har gått ut. Om den vårdbehövandes eller närståendevårdarens hälsa eller säkerhet äventyras av att avtalet fortsätter att gälla, kan parterna häva avtalet med omedelbar verkan. Innan ett avtal hävs ska vårdaren och den vårdbehövande höras. Om man vet att bristen inte kan rättas till kan avtalet hävas omedelbart efter ett hörande. 15. INDIVIDUELL PRÖVNING Stödet för närståendevård beviljas enligt lagen om stöd för närståendevård och denna instruktion. Beslutsfattandet omfattar individuell prövning och beaktande av klientens behov av vård och omsorg. 16. ARBETSGRUPPEN FÖR STÖDET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD I den regionala arbetsgruppen för stödet för närståendevården (Jyta, Perho, Karleby) har under år hört: Irene Jylhä, Miia Luokkanen, Mikaela Klemets, Cecilia Hägg, Karita Eteläperä, Sinikka Katila, Mona Häggblom, Pia Sorvisto, Kaija Keski-Rahkonen och Anne Länttä.

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård 1.1.2017 SOITE [Arbetsgrupp: Irene Jylhä, Miia Luokkanen, Mikaela Klemets, Cecilia Hägg, Karita Eteläperä, Sinikka Katila, Mona Häggblom, Pia Sorvisto,

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Instruktion om stöd för närståendevård

Instruktion om stöd för närståendevård Instruktion om stöd för närståendevård 1.1.2017 Social- och hälsovårdsnämnden 14.12.2016 Esbo stad 2016 Instruktion om stöd för närståendevård 1.1.2017 2 Inledning I denna instruktion bestäms grunderna

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 263/2015 Familjevårdslag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med

Läs mer

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Hammarlands kommun Protokollsbilaga 1, Kfge 23.5.2017, 13 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Antagen av kommunfullmäktige den 23.5.2017 13 Justerad av socialsekreteraren genom tjänstemanbeslut den VAD INNEFATTAR

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013

Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013 Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun fr.o.m. 1.4.2013 (Social- och hälsovårdsutskottet 2.4.2013 18) (Social- och hälsovårdsutskottet 16.6.2014 50) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 13.10.2016 6/2016 Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 Bakgrund Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Närståendevårdsstöd. Handbok och Principer. Socialvårdsmyndigheten 2016 Författare: Jessica Björn

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Närståendevårdsstöd. Handbok och Principer. Socialvårdsmyndigheten 2016 Författare: Jessica Björn ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Närståendevårdsstöd Handbok och Principer Socialvårdsmyndigheten 2016 Författare: Jessica Björn Innehållsförteckning Vad är närståendevårds stöd?... 2 Allmänna kriterier gällande

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Närståendevården i landskapet Åland Tillsyn 2012 Enkät riktad till närståendevårdarna

Närståendevården i landskapet Åland Tillsyn 2012 Enkät riktad till närståendevårdarna Närståendevården i landskapet Åland Tillsyn 2012 Enkät riktad till närståendevårdarna Verksamhet som berörs av den aktuella tillsynen I enlighet med gällande tillsynsplan för socialvårdsbyrån och budget

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 28.10.2016 7/2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED 1.7.2016 Bakgrund I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering har

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE. Karleby stad

ANVISNINGAR FÖR FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE. Karleby stad ANVISNINGAR FÖR FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE Karleby stad Social- och hälsovårdsnämnden 20.1.2016 2 Innehåll 1. FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE... 4 1.1 Avsikten med familjevård för äldre och klientgrupperna... 4 1.2 Familjevårdens

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 utkast 19.5.2017 Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS 1.4.2015 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Allmänna kriterier för beviljande av boende... 4 3. Kriterier för beviljande av plats på demensenhet... 4 4. RAI-utvärdering...

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Klientombudsmannens redogörelse år 2011

Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED 1.3.2017 1 SMÅBARNSPEDAGOGIK Grunder för bestämmande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken För sådan småbarnspedagogik som ordnas

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 SENIORSERVICEN VA AVGIFTER FÖR HEMVÅRD Kriterier för regelbunden hemvård: - Servicebehovet med RAVA-mätning

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Närståendevårdarnas ålder och kön

Närståendevårdarnas ålder och kön Närståendevården, Tillsyn 2012 Här presenteras en sammanställning av kommunernas och närståendevårdarnas svar på den tillsyn av närståendevården som gjordes genom enkätutskick till kommunerna och närståendevårdarna.

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 Innehållsförteckning Allmänt:... 1 Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen... 1 Grunderna för beviljande:... 1 Ansökan om färdtjänst... 2 Kontaktpersoner...

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 40/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom socialoch hälsovården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar 1 Medborgarna har ställt frågor om servicesedlarna på sedlarnas Facebooksida. Vilka fördelar medför servicesedlarna för klienterna? Vad avses

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010 A. Klientavgifter som indexjusteras Resultatområdet hälsovårdstjänster Nuvarande avgift Ny avgift Den nya avgiften träder i kraft Avgifter för

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Grundförfattningen Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Österbottens landskapsprofil

Österbottens landskapsprofil Österbottens landskapsprofil Matti Mäkelä, överläkare THL Innehåll I presentationen rapporteras de centrala iakttagelserna om landskapsprofilen och begrundas resultaten med hänsyn till spetsprojektets

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2012-12-20 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse kompletterande

Läs mer

Förändringar i barnskyddet 2016

Förändringar i barnskyddet 2016 Förändringar i barnskyddet 2016 36 Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård Utöver den socialservice som nämns i 3 kap. i socialvårdslagen, som hemservice, referensgruppsverksamhet, stödperson eller stödfamilj

Läs mer

FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDEN

FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDEN Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2013:17 Nationellt utvecklingsprogram FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDEN Översättning till svenska av kapitlen 1-2 och 6 i mellanrapporten av arbetsgruppen

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel; kriterierna för godkännande Vi ansöker om att bli servicesedelproducent inom fölnde servicesedeltjänster: Regelbunden hemvård Tillfällig hemvård Tillfällig hemservice för barnfamilj Stöd för närståendevård Hemservice för veteraner

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 15 och fogas till lagen ett nytt 2 a kap.

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer