Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande"

Transkript

1 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen ordna personlig assistans för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Med dessa funktioner avses dagliga sysslor, arbete, studier, fritidsaktiviteter, samhällelig aktivitet och upprätthållande av sociala kontakter. Användarna av tjänsten är de personer som av en kommunal tjänsteinnehavare har fått ett beslut om personlig assistans som bevilts med stöd av handikappservicelagen. De är personer med handikapp eller utvecklingsstörning. Det som man ska lägga märke till är att syftet med personlig assistans är att möjliggöra och stöda en gravt handikappad persons egen aktivitet i de sysslor för vilken tjänsten har bevilts. Serviceproducenten ska fylla i denna ansökan samt bilagorna. När ansökan blivit godkänd, utgör den ett avtal mellan serviceproducenten och kommunen. De godkända serviceproducenterna producerar de ovannämnda tjänsterna i enlighet med beslutet om klientens servicesedeltjänster. Klienten väljer en serviceproducent från registret över producenter av servicesedeltjänster. Uppgifter om serviceproducenten Serviceproducent Verksamhetsenhet FO-nummer Adress Kontaktperson Telefonnummer E-postadress webbadress Vi erbjuder personlig assistans vardagar kl. lördagar kl. söndagar kl. Vi kan erbjuda assistans på finska på svenska andra språk, vilka? alternativ kommunikation, specificera: Vi erbjuder personlig assistans också för personer under 18 år. Serviceproducenter som tillhandahåller assistans åt personer under 18 år ska på handikappservicebyrån uppvisa ett straffregisterutdrag för att möjliggöra godkännande av ansökan (6 2 mom. i straffregisterlagen).

2 2 (5) Till ansökan ska fogas fölnde bilagor, vilka inte får vara mera 3 månader gamla: Bilaga Utdrag ur förskottsuppbördsregistret Skattebyråns intyg om betalade skatter och socialskyddsavgifter Försäkringsbolagets intyg om betalade pensionsförsäkringsavgifter Kopia av ansvarsförsäkring/patientförsäkring Lista över personalen, där benämningar och utbildningsuppgifter framgår Kopia av verksamhetstillstånd av regionförvaltningsmyndigheten eller kopia av meddelande om att serviceproducenten har införts i registret över producenter av privata social- och hälsovårdstjänster Prislista över tjänster Broschyr över serviceverksamheten Serviceproducenter som tillhandahåller assistans åt personer under 18 år ska för staden uppvisa ett straffregisterutdrag för att möjliggöra godkännande av ansökan (6 2 mom. i straffregisterlagen). Givet/upprättat datum 1 Allmänna krav på serviceproducenter 1.1. Serviceproducenten uppfyller kraven i lagen om tillsyn över privat socialservice (1996/603) och/eller i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och har införts i vederbörande register som upprätthålls av regionförvaltningsmyndigheten eller har fått verksamhetstillstånd av regionförvaltningsmyndigheten Jag har redan blivit godkänd som servicesedelproducent i Borgå och ansöker nu om att bli godkänd som servicesedelproducent för personlig assistans inom stadens handikappservice Serviceproducenten är införd i förskottsuppbördsregistret Serviceproducenten har ansvarsförsäkring och hälso- och sjukvårdsaktören har patientskadeförsäkring Serviceproducenten förbinder sig att betala sina skatter och lagstadgade försäkringsavgifter och att sköta sina övriga samhälleliga förpliktelser och arbetsgivarförpliktelser klanderfritt Uppgifterna om serviceproducenten offentliggörs i serviceproducentregistret Serviceproducenten förbinder sig att ta emot elektroniska servicesedlar och att till operatören för betalningsrörelsen, Smartum, betala sin andel av ersättningen till operatören (3 % år 2014) 1.8. Serviceproducenten eller en annan part för serviceproducentens räkning (Smartum Oy) ger kommunen ett verifikat som uppfyller kraven i mervärdesskattelagen (88/1993) för den del av tjänsten som betalats med servicesedel. Smartum Oy:s webbtjänst genererar automatiskt ett verifikat när serviceproducenten debiterar klientens servicesedel. Verifikatet kan genereras och genom ett automatiserat system förmedlas i elektronisk form till kommunen.

3 3 (5) 1.9. Serviceproducenten prissätter sina tjänster så att klienten får tjänsten till högst det pris som kommunen fastställt som ett maximipris Serviceproducenten förbinder sig att tillämpa de angivna priserna under hela året Serviceproducenten förbinder sig att årligen delta i de gemensamma utvecklingsmöten som kommunen ordnar Serviceproducenten får inte understöd av Penningautomatföreningen eller annat samhälleligt stöd för sin serviceproduktion inom servicesedelsystemet. 2 Personal och kunnande 2.1. Serviceproducenten ansvarar för att den personal som utför tjänsterna uppfyller de lagstadgade behörighetsvillkoren och att personalen endast utför sådana arbetsuppgifter som den enligt föreskrifter eller riksomfattande anvisningar har rätt att utföra Om serviceproducenten har mera än tre arbetstagare i arbetsförhållande, har ansvarspersonen för tjänsterna högskoleexamen inom socialoch/eller hälsovårdsbranschen eller motsvarande examen, tillräcklig ledarförmåga och minst ett års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter Serviceproducenten förbinder sig att vid anställning av yrkespersonal inom hälsovården kontrollera personens uppgifter i Valviras register Personalen har tillräckliga kunskaper i finska och, vid produktion av tjänster för andra språkgrupper, nödvändiga språkkunskaper för respektive målgrupp Personalen har tillräckliga kunskaper om handikapp, hur handikapp påverkar funktionsförmågan samt vilka arbetsmetoder som upprätthåller funktionsförmågan Serviceproducenten upprätthåller yrkeskompetensen hos sin personal och ordnar fortbildning för personalen För personer som arbetar med barn förbinder sig serviceproducenten att göra en utredning om brottslig bakgrund (6 2 mom. straffregisterlagen). 3 Kraven på servicens innehåll Serviceproducenten ska i enlighet med den service- och vårdplan som är bilaga till beslutet att bevil servicesedel tillhandahålla tjänster med samma innehåll och i samma omfattning som stadens egen hemvård gör. Service- och vårdplanen granskas vid behov och minst en gång per år i samarbete mellan klienten, serviceproducenten och staden Serviceproducenten kan inleda servicen för en ny klient fölnde dag och senast inom två dygn från beställning.

4 4 (5) 3.2. I klientarbetet och i assistansen för klienten utnyttr man klientens egna resurser och stöder klientens egen aktivitet genom en arbetsgrepp som är ägnat att upprätthålla funktionsförmågan samt följer med hur klienten mår Klientens status och funktionsförmåga följs upp vid varje besök hos klienten, och i brådskande fall då konditionen förändras hänvisas klienten till hälsovårdscentralens jour och/eller informeras klientens angivna anhörig/närstående om klientens förändrade kondition. Klient/anhörig uppmanas kontakta den ansvariga personen vid kommunens handikappservice Om tjänsterna innebär skötsel av klientens penningärenden, upprättas skriftliga anvisningar om de förfaranden som ska föls Personalen ser till att funktionen hos de säkerhetssystem som finns till klientens förfogande (trygghetstelefon, larmarmband, spisvakt, dörrmatta osv.), hjälpmedel och brandvarnare kontrolleras Personalen kontrollerar tillgängligheten och säkerheten i bostaden samt ger råd och handledning för ökad säkerhet, inklusive hjälp med att skaffa brandvarnare Serviceproducenten förbinder sig till att servicesedel endast används enligt servicebeslutet. 4 Rapportering och övervakning som krävs 4.1. Serviceproducenten informerar på eget initiativ kommunen om väsentliga ändringar i sin verksamhet. Sådana ändringar är bl.a. avslutande av verksamheten, lånvarigt avbrytande av verksamheten, byte av ansvarsperson samt ändringar i kontaktuppgifter Serviceproducenten förbinder sig att förmedla alla skriftiga reklamationer till staden för kännedom och godkänner att staden gör klientenkäter bland klienter som får tjänster mot servicesedel. 5 Behandling, dokumentering och arkivering av klientuppgifter 5.1. Serviceproducenten förbinder sig att iaktta bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården samt bestämmelserna om datasekretess och datasäkerhet. Skyldigheten att iaktta sekretess och tystnadsplikt fortsätter också efter att tillhandahållandet av tjänster upphör Serviceproducenten förbinder sig att upprätta, upprätthålla och till kommunen överlämna patient- och/eller klientuppgifter samt att separera handlingar som gäller servicesedeltjänster från andra klient- och patientuppgifter.

5 5 (5) En ansökan förkastas och/eller ett avtal kan upplösas omedelbart om serviceproducenten: genom lagakraftvunnet beslut har dömts för brott mot person eller för ekonomiskt brott har lämnat väsentligen felaktiga uppgifter om företaget har missbrukat sin position bland klienter har agerat i strid med villkoren för godkännande har försatts i konkurs, eller om en ansökan om konkurs är anhängig har underlåtit att betala skatter eller socialskyddsavgifter har producerat tjänster i strid med det servicesedelbeslut som klienten har fått. Jag försäkrar att de uppgifter g lämnat är riktiga. Genom att underteckna försäkrar vi att uppgifterna på denna blankett är riktiga och förbinder oss att föl kriterierna för godkännande och de anvisningar som meddelats serviceproducenten. Detta avtal om tillhandahållande av tjänster mot servicesedel gäller tills vidare. Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av 3 månader. Anmälan om uppsägning ska skickas skriftligt till avtalsparterna. Kommunen har rätt att återkalla godkännandet och avföra serviceproducenten från registret över godkända serviceproducenter utan uppsägningstid, om kommunen genom förvaltningsbeslut slutar ordna tjänster med servicesedel eller ändrar villkoren för användning av servicesedel. Kommunen kan genom separat förvaltningsbeslut avföra en bestämd serviceproducent från registret, om serviceproducenten inte uppfyller de villkor och kriterier eller inte följer de anvisningar som nämns i denna blankett och i bilagorna till den. Ort och datum Underskrift och namnförtydligande Ansökan skickas i två undertecknade exemplar till: Borgå stad, Social- och hälsotjänsterna / förvaltning, Stadshusgatan 5 B, Borgå. Godkännare Ort och datum Underskrift och namnförtydligande Beslutsnummer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE Innehåll: Tolktjänst är en lagstadgad rättighet Talhandikapp Alternativ och kompletterande kommunikation Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade personer

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer