STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP"

Transkript

1 STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP 1 Lagstiftning om lån med karaktären av ett bidrag Lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979) Grundförbättringslån av understödstyp har beviljats under åren på basis av 10 i lagen om grundförbättring av bostäder (nedan grundförbättringslagen). Grundför bättringslagen upphävdes genom aravalagen som trädde i kraft Aravalagens 47 innehåller motsvarande bestämmelse som 10 i grundförbättringslagen. Aravalagen (1189/1993), trädde i kraft I aravalagens 47 sägs: "Grundförbättringslån av understödstyp. Räntorna och amorte ringarna på ett långfristigt grundförbättringslån som har beviljats enligt lagen om grund förbättring av bostäder anses utan betalning ha erlagts enligt lånevillkoren, om lånet har beviljats eller överförts på en 65 år fylld person som befinner sig i en svag ekonomisk ställning eller gemensamt på honom och hans maka, som befinner sig i en svag ekonomisk ställning, för egen bostad, och anteckning om detta har gjorts i skuldeberevet. Den bostad för vilken lånet har beviljats skall när amorteringarna och räntorna förfaller användas som egen bostad av låntagaren. Om en låntagare uppfyller villkoren enligt 1 mom. först efter att ett långfristigt grundförbättringslån har beviljats eller överförts, kan på amorteringen och räntorna på lånet på ansökan av låntagaren tillämpas 1 mom." Aravaförordningen (1587/1993) Aravaförordningens 63 innehåller närmare bestämmelser om grundförbättringslån av understödstyp, bl.a. kommunens skyldighet att kontrollera att låntagaren bor i bostaden och om förfarandet för det fall att förutsättningarna för bidrag upphör i och med att bo staden inte längre används som bostad av personer som avses i aravalagen eller lånta garen avlider. Om låntagaren under lånetiden uppfyller villkoren för grundförbättringslån av understödstyp skall han enligt 63 1 mom. i aravaförordningen lämna in en ansökan till kom munen om att lånet ändras till grundförbättringslån av understödstyp. Kommunen skall underrätta Statskontoret om sitt beslut. Beslutet kan gälla endast amorteringar och rän tor som förfaller till betalning efter att ansökan lämnats in. Enligt 63 2 mom. i aravaförordningen skall kommunen minst en gång om året kontrollera att bostaden används som bostad för en eller flera personer enligt 47 1 mom. i aravala-gen. Har låntagaren avlidit eller används en bostad inte som bostad för en eller flera personer enligt 47 1 mom. i aravalagen förutsätter 63 3 mom. i aravaförordningen att

2 VALTIOKONTTORI OHJE 2(7) låntagaren eller den som har dödsboets egendom i sin besittning utan dröjsmål anmäler förändringen till kommunen. Aravaförordningens 63 4 mom. stadgar att kommunen efter att ha blivit underrättad om att bostadens användning ändrat skall bestämma att de amorteringar och räntor som förfallit till betalning efter förändringen omedelbart skall återbetalas, om inte lånet överförs på en sådan per-son som avses i 47 1 mom. i aravalagen. Samtidigt skall kommunen bestämma att sådana amorteringar och räntor på lånet som förfaller senare skall betalas enligt lånevillkoren. Kommunen skall underrätta Statskontoret om beslutet. 2 Ändring av lånet till lån av understödstyp under lånetiden Lån som beviljats med stöd av grundförbättringslagen kan således fortsättningsvis ändras till lån av understödstyp, förutsatt att låntagaren under lånetiden uppfyller villkoren för grundförbättringslån av understödstyp. Villkoren för att lånet skall ändras till ett lån med karaktären av ett bidrag ingår i 47 aravalagen (se nedan). Låntagaren skall vara en person som har fyllt 65 år och mindre bemedlad, lånet skall gälla en egen bostad och ifrågavarande bostad skall vara i låntagarens eget bruk som bostad. Långfristiga ombyggnadslån som beviljats med stöd av aravalagen kan inte ändras till grundförbättringslån av understödstyp. 3 Indrivning av lånerater med karaktären av ett bidrag När lånets karaktär av ett bidrag upphör återgår lånet till att vara ett lån på normala villkor, låntagaren eller dödsboet skall således sköta samtliga betalningar på förfallodagen räknat från och med den tidpunkt då lånets karaktär av ett bidrag upphörde. Typiska situationer då lånets karaktär av ett bidrag upphör är att låntagaren flyttar bort från den belånade bostaden, t.ex. för permanent vård på institution eller att låntagaren avlider. Om förhållandena ändrar så att det inte finns några förutsättningar för att fortsätta skuldförhållandet för aravalånets vidkommande, skall kommunen enligt 12 i aravalagen säga upp lånet till omedelbar återbetalning. Som exempel kan nämnas en sådan situation, där bostaden byter ägare och den nya ägaren inte ansöker om att lånet skall överföras på honom eller henne eller där en överföring av lånet på den nya ägaren inte kan godkännas på grund av bl.a. beslutet om inkomstgränser. I fråga om grundförbättringslån av understödstyp har man i vissa fall blivit tvungen att driva in retroaktivt lånerater som förfallit långt tillbaka i tiden och som för låntagarens del redan har blivit preskriberade. Med beaktande av låntagarens situation som helhet sett har återkravet av raterna kunnat bli helt orimlig.

3 VALTIOKONTTORI OHJE 3(7) 4 Riksdagens justitieombudsmans beslut (dnr 1446/2001) Med anledning av ett klagomål som gällde återkrav av grundförbättringslån av understödstyp förutsatte riksdagens justitieombudsman i sitt beslut att miljöministeriet utreder om det är möjligt att ändra lån av understödstyp till bidrag eller alternativt att ändra aravalagen så att den tillåter en lindring i fråga om indrivningen av lånen i enstaka fall, då en indrivning skulle bli uppenbart oskäligt. På basis av utredningsarbetet överläts en proposition till riksdagen med förslag till ändring av aravalagen (RP 63/2004 rd). I propositionen föreslogs bl.a. att i aravalagens 47 intas ett nytt 3 mom. som möjliggör en jämkning av indrivningen av grundförbättringslån av understödstyp i enstaka fall. 5 Aravalagens 47 3 och 4 mom. som trädde i kraft. På basis av 47 3 mom. i arvalagen kan kommunen, utan hinder av vad som föreskrivs i 12, på ansökan av låntagaren eller en nära anhörig till denna avstå från att säga upp ett grundförbättringslån av understödstyp och avstå från att helt eller delvis driva in lånet jämte ränta, om bostaden trots överförd äganderätt fortfarande stadigvarande bebos av den person som beviljades lånet av understödstyp eller som lånet överfördes till, eller en nära anhörig till denna, och om en indrivning skulle vara uppenbart oskälig med beaktande av omständigheterna och syftet med stödet. Amorteringarna och räntorna på lånet anses då utan betalning ha erlagts enligt lånevillkoren på det sätt som föreskrivs i 1 mom. så länge jämkningsförutsättningarna föreligger. Enligt ikraftträdandebestämmelsen i aravalagens 47 4 mom. tillämpas lagen på lån av understödstyp till den del lånen ännu inte har drivits in hos låntagaren eller kommunen när la-gen trädde i kraft. Statskontoret kan ge anvisningar om tillämpningen av 3 mom. Aravalagens 47 3 och 4 mom. trädde i kraft den 1 juli Anvisningar för tillämpningen av 47 3 mom. i aravalagen 6.1 Grunden för att stifta 47 3 mom. i aravalagen Ett nytt 3 mom. intogs i aravalagens 47 med anledning av sådana situationer, då äganderätten till ett objekt belånat med grundförbättringslån av understödstyp har ändrat. Låntagaren och ägaren till det belånade objektet är en åldring som sedan överlåter äganderätten till objek-tet som gåva eller genom köp, i allmänhet till en nära släkting. I sådana situationer när äganderätten ändrar har den gamla i regel förbehållit sig rätten att bo kvar under sin livstid och bor också fortsättningsvis på den belånade fastigheten. Riksdagens justitiemans ställningstagande gällde just dylika fall.

4 VALTIOKONTTORI OHJE 4(7) I fall som de ovan beskrivna uppfylls det ursprungliga syftet med grundförbättringslån av understödstyp, trots att äganderätten till det aravabelånade objektet ändrat, dvs. att stöda en mindre bemedlad åldrings boende. Nedan presenteras som exempel ett par fall, där 47 3 mom. i aravalagen kan tilllämpas. Fallen beskrivs helt allmänt. 1. Låntagaren har för några år sedan överlåtit äganderätten till en fastighet belånad med grundförbättringslån av understödstyp på sitt barn. Köpebrevet innehåller ett förbehåll från låntagarens sida om livstids rätt att bo kvar och den gamla bor fortsättningvis i en bostad på fastigheten. Jämkningsmomentet kan tillämpas på situationen, eftersom låntagaren fortsättningsvis bor i bostaden. När beslutet fattas bör kommunen ta ställning till hur köpesumman fördelas. I fall att man från köpesumman enligt bestämmelserna om förmånsrätt kan ta ut full prestation för aravalånet kan en jämkning inte komma på fråga. En utförligare utredning följer vid punkt 6.4. Om jämkningsmomentet tillämpas på fallet kvarstår den ursprungliga låntagaren som låntagare. Det är skäl att ytterligare informera fastighetens nuvarande ägare särskilt om att fastigheten belastas av en separat panträtt som säkerhet för betalningen av aravalånet, även om ett omnämnande om detta redan bör ingå i köpebrevet. 2. Låntagaren har avlidit i början av 1990-talet. Änkan har överlåtit äganderätten till fastigheten som gåva till makens syskonbarn i slutet av 1990-talet. Gåvobrevet upptar ett förbehåll för änkan att få bo kvar på fastigheten så länge hon lever och hon bor fortfarande i en bostad på fastigheten. Jämkningsmomentet kan tillämpas på situationen, eftersom änkan fortfarande bor i bostaden. Om jämkningsmomentet tillämpas bör lånet överföras på änkan ifall detta inte redan har gjorts. Det är skäl att ytterligare informera fastighetens nuvarande ägare särskilt om att fastigheten belastas av en separat panträtt som säkerhet för betalningen av aravalånet, även om ett omnämnande om detta redan bör ingå i gåvobrevet. 6.2 Förfarandet då låntagaren har avlidit eller blir permanent intagen för vård på institution Aravalagens 47 3 mom. är i regel inte avsett att tillämpas på sådana situationer, då låntagaren avlider. I sådana fall tillämpas normala bestämmelser för dödsboets skulder (Ärvdabalken 40/1965, speciellt 21 kap. Om död persons och dödsbos gäld). När låntagaren (arvlåtaren) avlider ansvarar arvlåtarens dödsbo för den avlidnes ansvarsförbindelser. Arvlåtarens ansvarsförbindelser inklusive lån skall betalas från dödsboets tillgångar. Ifall dödsboet är överskuldsatt skall dödsboet enligt gällande lagstiftning antingen sökas i konkurs eller överlämnas att förvaltas av en boutredningsman för att delägarna i dödsboet inte skall bli personligt ansvariga för dödsboets skulder.

5 VALTIOKONTTORI OHJE 5(7) o Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition 14/2004 rd med förslag till ändring av bestämmelserna om skuldansvar i ärvdabalken samt till vissa lagar som har samband med dem. Regeringens proposition utgår ifrån att delägarnas personliga ansvar för dödsboets skulder generellt sett skall slopas. Delägarnas ansvar för den avlidnes skulder skall i regel begränsas till den egendom som hör till kvarlåtenskapen. Riksdagen godkände propositionen med mindre ändringar Lagändringarna har ännu inte blivit fastställda. I samband med dödsfall finns det i allmänhet inte något behov att jämka indrivningen av lånet eller för att låta lånet löpa vidare med karaktären av ett bidrag. Lånet betalas tillbaka från dödsboets tillgångar eller så överlåts dödsboet till förvaltning av myndigheterna. I praktiken har det emellertid uppstått sådana situationer, där den låntagare som erhållit grundförbättringslånet av understödstyp avlider och en arvtagare eller annan nära anhörig fortsättningsvis bor kvar i den belånade bostaden. I det fall att arvtagaren är enda delägare i dödsboet har det i princip varit möjligt att överföra lånet på honom eller henne som lån på normala villkor, förutsatt att villkoren för överföring enligt beslutet om inkomstgränser uppfylls. Om arvtagaren dessutom har uppfyllt villkoren för lån med karaktären av ett bidrag, bl.a. är en person som fyllt 65 år, har lånet kunnat överföras på arvtagaren som grundförbättringslån av understödstyp. Om det finns flera delägare i dödsboet kräver en överföring av lånet utöver de nämnda villkoren att dödsboet först delas och äganderätten till det belånade objektet ges den, som bor i bostaden. Annan nära anhörigs ställning i dödsboet får sin lösning utifrån de arvsrättsliga bestämmelserna. Genom att inta ett nytt 3 mom. i aravalagens 47 ville man utsträcka dess tillämpningsområde till att omfatta även sådana situationer, där en arvtagare som bott i samma hushåll som låntagaren fortsättningsvis bor kvar i den belånade bostaden. I dessa situationer blir en jämkning nu möjlig, förutsatt att övriga villkor för jämkning uppfylls. Nedan presenteras ett par allmänt tagna exempel, på vilka jämkningsmomentet kan tillämpas. 1. Fastigheten har då lånet beviljades stått i dödsboets namn. Låntagaren har avlidit för ett par år sedan och den belånade bostaden ägs nu av det oskiftade dödsboet. Dödsboet har två delägare, varav den ena fortsättningsvis bor i bostaden på fastigheten. Den sistnämnda uppfyller villkoren för att lånet skall kunna överföras på delägaren som grundförbättringslån av understödstyp. Jämkningsmomentet kan tillämpas i denna situation, eftersom arvtagaren tidigare har bott i bostaden och fortsättningsvis bor kvar. Arvtagaren har fyllt 65 år och är mindre bemedlad. Lånet kan efter jämkningen fortlöpa som lån av understödstyp, trots att bostaden ägs av ett oskiftat dödsbo. Låntagare blir den arvtagare som bor i bostaden. 2. Låntagarna har avlidit för ett par år sedan. På fastigheten bor fortsättningsvis låntagarnas barn, som är arbetslös. Jämkningsmomentet kan tillämpas i denna situation, eftersom arvtagaren tidigare har bott i bostaden och fortsättningsvis bor kvar. Vid en bedömning av behovet av jämkning bör särskild uppmärksamhet ägnas förhållandena såväl för den som bor i bostaden på fastigheten som för eventuella andra delägare i dödsboet.

6 VALTIOKONTTORI OHJE 6(7) Ett ovillkorligt krav vid jämkning i situationer som gäller ett dödsbo är alltid att bostaden kommer att användas som stadigvarande bostad för en delägare i boet eller någon annan nära anhörig. Boendet skall grunda på ett permanent arrangemang. Sålunda utgör inte det att en (eller flera) av boets delägare eller någon annan nära anhörig tillfälligt, medan utredningen av dödsboet pågår, bor på en fastighet som delägarna avser att sälja, förutsättning för en jämkning. Om låntagaren flyttar från bostaden på fastigheten för att permanent vårdas på en institution kan lånet jämkas som lån av understödstyp på samma grunder som vid ett dödsfall. I så fall skall en nära anhörig som tidigare bott i samma hushåll med låntagaren fortsättningsvis använda bostaden på fastigheten som sin varaktiga bostad. Förhållandena skall som helhet betraktat vara sådana att förutsättningar finns för en jämkning. 6.3 Skuldförhållandets giltighetstid Ett villkor för att 47 3 mom. i aravalagen skall kunna tillämpas är enligt ikraftträdelsebestämmelsen att lånet ännu inte har drivits in hos låntagaren eller kommunen när lagen trädde i kraft. Om skuldförhållandet mellan såväl kommunen som låntagaren som mellan kommunen och staten har upphört kan 47 3 mom. inte längre tillämpas retroaktivt på lånet. 6.4 Omständigheter som skall beaktas vid bedömningen Jämlikt bemötande Kommunen skall vid en bedömning av huruvida jämkningsmomentet kan tillämpas i vis sa fall sörja för att låntagarna får ett jämlikt bemötande, målsättningen skall vara att fall av liknande karaktär avgörs på samma sätt. Låntagarens / sökandens omständigheter Kommunen skall också bedöma låntagarens / sökandens förhållanden som helhet be traktat. Låntagarens / sökandens ekonomiska situation är avgörande. En bedömning av den ekonomiska situationen skall huvudsakligen basera på statsrådets förordning om grunderna för bedömning av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov i fråga om vissa tidigare beviljade ägarbostadslån (1193/2001). I det fall att förordningens villkor för inkomstgränserna inte uppfylls för låntagarens / sökandens vidkommande eller en nära anhörig till honom, kan man utgå ifrån att det inte föreligger något behov av jämkning. Bedömningen av den ekonomiska situationen påverkas eventuellt också av det eurobelopp som skall indrivas. Ifall det belopp som skall indrivas är stort och låntagarens eller sökandens ekonomiska situation är svag, kan det belopp som skall indrivas mins kas.

7 VALTIOKONTTORI OHJE 7(7) Jämkningens giltighetstid Kommunen skall i sitt beslut ge klart besked om att beslutet är i kraft endast så länge som de förutsättningar för jämkning som legat till grund för beslutet gäller. Om förhållan dena som legat till grund för jämkningen ändrar upphör lånets karaktär av ett bidrag den dag förändringen skedde och låntagaren eller den nära anhöriga måste förnya ansökan om jämkning utifrån de nya förhållandena. Kommunen skall under den tid jämkningen gäller på basis av 63 2 mom. i aravaförordningen minst en gång om året kontrollera att bostaden används som bostad på det sätt som förutsätts i beslutet om jämkning. Fördelning av köpesumman Om äganderätten till ett aravabelånat objekt har överlåtits genom köp, skall den återstående delen av aravalånet betalas in till kommunen, som betalar den vidare till staten. Köpesumman skall delas enligt bestämmelserna om förmånsrätt på fordringsägare, som har en fastställd panträtt i det aravabelånade objektet som säkerhet för betalning en av skulden. Om man genom detta förfarande kan ta ut av köpesumman en presta tion som täcker aravalånet fullt ut föreligger det inte några förutsättningar för jämkning. 7 Kommunens anmälningar till Statskontoret På basis av de beslut som kommunen fattat skall kommunen anmäla följande uppgifter till Statskontoret: 1. Låntagare, personbeteckning 2. Lånets nummer 3. Kort motivering till jämkningen 4. Om låntagaren byter, uppgifter om den nya låntagaren, namn och personbeteckning. 8 Kontaktinformation Frågorna som gäller lån med karaktären av ett bidrag: Tfn E-post:

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER...

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER... 1991 rd - RP 49 Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till lagar om ändring av 5 kap. ärvdabalken och 6 lagen om iniöraode av ärvdabalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL A v sikten med

Läs mer

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen RP 136/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravabegränsningslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Promemoria 1 (14) Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Lagen om ändring av jordlegolagen och lagen om upphävande av 25 kap. 1 b 4 mom. i ärvdabalken trädde i kraft 1.2.2011. I det följande

Läs mer

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet samt lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen RIKSDAGENS SVAR 99/2010 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 9 lagen om statens familjepensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:214 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller 1994 rd - RP 21 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 kap. ärvdabalken och vissa lagar som har samband med det PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

5. Registrets datainnehåll (grupper av registrerade och uppgifter angående dem eller datagrupper)

5. Registrets datainnehåll (grupper av registrerade och uppgifter angående dem eller datagrupper) 1. Registerförare Namn Rättsregistercentralen Postadress Postnummer Telefon PB 157 13101 TAVASTEHUS 029 56 65631 E-postadress oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Registerärendens kontaktperson Namn Registerchef

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 14 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 19.5.2005

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 14 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 19.5.2005 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 14 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 19.5.2005 NÄR EN KONKURS FÖRFALLER (Innehållet har ändrats 11.12.2013; ändringarna anges med fet stil. Även språkdräkten har setts över) 1 KONKURSLAGENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Studiedag 5.11.2014, Vasa ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo,Vasa förvaltningsdomstol Varför förvaltningsdomstolen? Barnskyddslag 683/1983 (gamla

Läs mer

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ;

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ; 1 (5) Miljöhälsovårdens taxa 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) De prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006) som åligger den kommunala 1) godkännande av anläggning och handläggning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:461 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Det gällande statsrådsbeslutet om ställande av statsborgen för finansieringen av EFSF fattades den 20 juli 2012.

Det gällande statsrådsbeslutet om ställande av statsborgen för finansieringen av EFSF fattades den 20 juli 2012. Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet Bestämmelser om statsborgen

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 82/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om dödförklaring och om ändring av 6 lagen om beräknande av laga tid PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 197/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om kommunala pensioner och lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum 12.6.2003

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum 12.6.2003 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för finansiella säkerheter Ordförande: Marjut Jokela Sekreterare:

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Parboendegaranti, riktlinjer Lagstiftning...3 Riktlinjer...3 Tillämpningsområde...3 Definitioner...3 Ansökan...3 Överklagan...4 Aktuell situation...4

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

RP 13/2005 rd. I propositionen föreslås att utsökningslagens

RP 13/2005 rd. I propositionen föreslås att utsökningslagens RP 13/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att utlänningslagens bestämmelser om beviljande

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen.

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17

Läs mer

AFM-provet 21.11.2015

AFM-provet 21.11.2015 AFM-provet 21.11.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1

Läs mer

Vinsten uppgår till 60 000-50 000 = 10 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes en beräkningsformel

Vinsten uppgår till 60 000-50 000 = 10 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes en beräkningsformel 1 Uppgift 1 Överlåtelsen av änkan Maijas lägenhetshalva (3 p): Vinsten uppgår till 250 000-125 000 = 125 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes det att examinanden presenterade en beräkningsformel

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den Utkast 2.7.2015 Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 84/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 84/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 84/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensationsområden för vindkraft och lag om ändring av 54 i lagen om stöd till produktion av el från förnybara

Läs mer

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden PARBOENDE, RUTIN Ansvarig Förvaltningschef Utfärdare Anna Fremner Berörd verksamhet Vård och Omsorg ID-nummer 000000 Typ av dokument Rutin Ämne Rutin, parboende Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om studiestöd ändras. Det föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 305/2015 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 5.4.2012 Dnr 459/2/11 Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 1 ÄRENDE 2 UTREDING 3 AVGÖRANDE Rättsregler Jag har på eget initiativ undersökt

Läs mer

RÅ:2000:2 RÅ:2000:3. Hur beslut att inte väcka åtal sätts upp samt beslutets innehåll

RÅ:2000:2 RÅ:2000:3. Hur beslut att inte väcka åtal sätts upp samt beslutets innehåll ALLMÄN ANVISNING RÅ:2007:4 till åklagarna Dnr 4/31/07 Utfärdad Normbas 29.1.2007 AÅL 3 2 mom. Upphäver RÅ:2000:1 RÅ:2000:2 RÅ:2000:3 I kraft 1.2.2007- tills vidare Hur beslut att inte väcka åtal sätts

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE FASTSTÄLLT AV: Socialnämnden, SN/2013/167 DATUM: 2013-05-29 2013-12-13 GA, SS 3 (6) RIKTLINJER FÖR PARBOENDE BAKGRUND Riksdagen har i enlighet med propositionen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen

Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen 19.3. 2010 Publikationens titel Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen Författare Arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen. Ordförande: Tuomo Antila, sekreterare: Sofia Rajamäki och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 28.1.2016 Anvisningarna gäller understöd för: installation av ny hiss (hissunderstöd) avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd) Innehåll

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller begränsningar i vård utom hemmet tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo Vasa förvaltningsdomstol Åren 2012-2015

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 29/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 c barnskyddslagen, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen samt 30 c lagen om planering

Läs mer

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans Vård och omsorg Jan Andreasson, tf socialchef jan.andreasson@bengtsfors.se POLICY Datum 2013-06-11 Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2013.355.735 Paragraf 180 Sida 1(2) Riktlinjer för parboendegaranti

Läs mer

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJDURPlQGULQJDYWUDILNI UVlNULQJVODJHQVDPWYLVVDOD JDUVRPKDUVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen 1 OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I denna anvisning beskrivs de bestämmelser om undervisningen

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002)

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002) Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002) Sisällys Inledning... 3 Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 juli 2001 Nr 604 610 INNEHÅLL Nr Sidan 604 Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån... 1553 605 Lag om ändring av 2 och

Läs mer

Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte.

Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. AHM-provet 16.5.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

RP 173/2006 rd. som är besvärsinstans inom den privata sektorn, och kommunernas pensionsnämnd. med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden,

RP 173/2006 rd. som är besvärsinstans inom den privata sektorn, och kommunernas pensionsnämnd. med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, RP 173/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statens pensioner och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN 1(11) REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Överförmyndarsekreterare Beslutad av Överförmyndarnämnden Gäller för Överförmyndarnämnden

Läs mer

FRÅGA 1. a) De två alternativa lösningarna kunde i detta fall vara följande:

FRÅGA 1. a) De två alternativa lösningarna kunde i detta fall vara följande: FRÅGA 1 a) De två alternativa lösningarna kunde i detta fall vara följande: (1) Mellan stiftelsen och företaget utarbetas ett föravtal om köpet av det outbrutna området, vilket i enlighet med 2 kap. 1

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2007-01-15 Dnr 4752-2005 Sid 1 (8) Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 16.11.2013 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om statens konstnärsstipedier

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 185/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Arbetspensionslagstiftningen revideras vid ingången

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

Lag. Riksdagens svar på regeringens proposition med rörslag till revidering av lagstiftningen om indrivning av underhållsbidrag

Lag. Riksdagens svar på regeringens proposition med rörslag till revidering av lagstiftningen om indrivning av underhållsbidrag RSv 83/1998 rd - RP 128/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med rörslag till revidering av lagstiftningen om indrivning av underhållsbidrag till barn Till 1997 års riksdag har överlämnats

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen Bouppteckningsförrättningen Avsnitt 8 83 Prop. 1958:B 23, Rskr 1949:325 8.1 Inledning 8 Bouppteckningsförrättningen Förrättningsuppgifter Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Regeringens proposition 1986/87:1

Regeringens proposition 1986/87:1 Regeringens proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m. m. Prop. 1986/87:1 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 26 juni 1986.

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer