FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter Lag om ändring av 10 i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Lag om ändring av lagen om frontmannapension Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands Lag om ändring av 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare Lag om ändring av 17 i folkpensionslagen Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid Inrikesministeriets förordning om ordnande och övervakning av polisens inhämtande av information Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter Nr 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter Given i Helsingfors den 28 mars 2008 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen av den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002) 1 2 mom., sådant det lyder i lag 1164/2005, som följer: 1 Lagens tillämpningsområde I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs likaså en oljeutsläppsavgift enligt 19 b i lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg (300/1979) och en försummelseavgift enligt 9 i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006). Denna lag träder i kraft den 1 april Helsingfors den 28 mars 2008 Republikens President TARJA HALONEN RP 6/2008 LaUB 4/2008 RSv 14/ Minister Liisa Hyssälä

2 426 Nr 168 Lag om ändring av 10 i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Given i Helsingfors den 28 mars 2008 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen av den 22 december 2006 om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) 10 3 mom. som följer: 10 Påförande av försummelseavgift Försummelseavgiften ska betalas till staten. Bestämmelser om verkställigheten av avgiften finns i lagen om verkställighet av böter (672/2002). På en försummelseavgift som förfallit till betalning och som inte har betalts senast på förfallodagen tas dröjsmålsränta ut enligt den räntesats som anges i 4 1 mom. i räntelagen (633/1982). Denna lag träder i kraft den 1 april Helsingfors den 28 mars 2008 Republikens President TARJA HALONEN Minister Liisa Hyssälä RP 6/2008 LaUB 4/2008 RSv 14/2008

3 427 Nr 169 Lag om ändring av lagen om frontmannapension Given i Helsingfors den 28 mars 2008 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 19, ändras 17, sådan den lyder i lagarna 572/2007 och 1155/2007, samt fogas till 15 ett nytt 2 mom. som följer: 15 Närmare bestämmelser om betalning av förskott och statens slutliga andel samt om de uppgifter som behövs för detta utfärdas genom förordning av statsrådet. 17 Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 54 1 och 2 mom., 55, 56 2 och 4 mom., 62 65, 67, 71 84, 86, 88, 91, 96, 106, 107, 110 och 111 i folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001). Bestämmelser om tidpunkten för betalning av fronttillägg och extra fronttillägg utfärdas genom förordning av statsrådet. Denna lag träder i kraft den 1 april Helsingfors den 28 mars 2008 Republikens President TARJA HALONEN Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä RP 177/2007 ShUB 2/2008 RSv 9/2008

4 428 Nr 170 Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands Given i Helsingfors den 28 mars 2008 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 11, ändras 3 2 mom. samt fogas till 9 ett nytt 2 mom. och till 10, sådan den lyder i lagarna 686/2002, 573/2007 och 1156/2007, ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, som följer: 3 Fronttillägget utbetalas i sexmånadersperioder så att hälften av årsbeloppet utbetalas vid utgången av de perioder som börjar i april och oktober varje år. Närmare bestämmelser om tidpunkten för betalning utfärdas genom förordning av statsrådet. 9 Närmare bestämmelser om betalning av förskott och statens slutliga andel samt om de uppgifter som behövs för detta utfärdas genom förordning av statsrådet. 10 Mottagare av fronttillägg ska för Folkpensionsanstalten uppge förändringar i namn, adress och bankförbindelse och återflyttning till Finland. Om den utredning som avses i denna paragraf inte lämnas inom en skälig tid som förelagts när utredningen begärts, kan ärendet avgöras på basis av sådan utredning som annars finns att tillgå. Denna lag träder i kraft den 1 april Helsingfors den 28 mars 2008 Republikens President TARJA HALONEN Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä RP 177/2007 ShUB 2/2008 RSv 9/2008

5 429 Nr 171 Lag om ändring av 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare Given i Helsingfors den 28 mars 2008 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 61 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1170/2007, som följer: 61 Efterlevande makes rätt till pension Rätt till efterlevandepension har också en sådan efterlevande make vars äktenskap har ingåtts innan den efterlevande maken fyller 50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om 2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död har fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) i minst tre års tid. Denna lag träder i kraft den 1 april Den tillämpas dock redan från och med den 1 januari Helsingfors den 28 mars 2008 Republikens President TARJA HALONEN Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä RP 177/2007 ShUB 2/2008 RSv 9/2008

6 430 Nr 172 Lag om ändring av 17 i folkpensionslagen Given i Helsingfors den 28 mars 2008 I enlighet med riksdagens beslut ändras i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 17 5 mom. som följer: 17 Förvärvsarbete under tid med sjukpension och att lämna pension vilande Med full sjukpension jämställs också en pension vars belopp har minskats i enlighet med 21 eller vars belopp har minskats med i 22 1 eller 2 mom. avsedd försörjningspension eller familjepension. Denna lag träder i kraft den 1 april Den tillämpas dock redan från och med den 1 januari Helsingfors den 28 mars 2008 Republikens President TARJA HALONEN Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä RP 177/2007 ShUB 2/2008 RSv 9/2008

7 431 Nr 173 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid Given i Helsingfors den 27 mars 2008 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, fogas till förordningen av den 30 november 1994 om tjänster som alltid besätts för viss tid (1060/1994) en ny 1 a som följer: 1a Tjänsten som generaldirektör för statskontoret besätts för viss tid, dock för högst sju år i sänder. Denna förordning träder i kraft den 2 april Helsingfors den 27 mars 2008 Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi Arbetsmarknadsjurist Jussi Luomajärvi

8 432 Nr 174 Inrikesministeriets förordning om ordnande och övervakning av polisens inhämtande av information Given i Helsingfors den 25 mars 2008 I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) och 16 2 mom. i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 69/2005: Allmänna bestämmelser 1 Definition Med polisens inhämtande av information avses i denna förordning sådan observation, teknisk observation, täckoperation, bevisprovokation genom köp, teleövervakning, teleavlyssning och användning av informationskällor som avses i 28 i polislagen (493/1995). Teknisk observation, teleövervakning och teleavlyssning 2 Protokoll över teknisk observation, teleövervakning och teleavlyssning Den polisman eller undersökningsledare inom befälet som har föreslagit en åtgärd ska efter avslutad operation utan onödigt dröjsmål upprätta protokoll över den tekniska observationen, teleövervakningen eller teleavlyssningen. I protokollet ska uppges 1) den person som gett order om eller beslutat att information ska inhämtas samt datum för ordern eller beslutet, 2) identifieringsuppgifterna för den som är föremål för inhämtande av information, 3) det brott om vilket information har inhämtats i syfte att förhindra eller avslöja brottet eller den situation som gäller teknisk observation enligt 31 4 mom., teleövervakning enligt 31 c eller teleavlyssning enligt 31d ipolislagen, 4) begynnelse- och avslutningstidpunkten för inhämtande av information, 5) att ett meddelande enligt 33 1 mom. i polislagen har lämnats eller orsaken till att meddelande inte lämnats, 6) att den granskning som avses i 34 1 mom. i polislagen och den undersökning som avses i 5 a kap. 12 i tvångsmedelslagen (450/1987) har utförts och vem som har utfört den samt att den hantering av material som avses i 34 2 mom. i polislagen och i 11 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) har utförts, 7) en bedömning av betydelsen av operationen med hänsyn till förebyggandet, avslöjandet och utredningen av brott och återfåendet av nyttan av brott. Täckoperation 3 Ordnande av täckoperation Täckoperationer genomförs av centralkriminalpolisen eller skyddspolisen. Chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen förordnar vid sina respektive enheter en polisman som hör till befälet att ansvara för genomförandet av täckoperationer. Endast sådana polismän som genomgått av inrikesministeriet godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och tillräcklig kännedom om polisens arbete kan förordnas att utföra täckoperationer.

9 Nr Beslut om täckoperation Beslut om en täckoperation fattas av chefen för centralkriminalpolisen. Polisinrättningen gör en framställan hos chefen för centralkriminalpolisen om genomförande av en täckoperation i ärenden som ankommer på polisinrättningen. Chefen för skyddspolisen fattar sådana beslut som avses i 1 mom. i ärenden som ankommer på skyddspolisen. 5 Framställan och plan angående täckoperation I en framställan om täckoperation ska nämnas 1) den som föreslagit åtgärden, 2) den person eller persongrupp, tillräckligt specificerad, som är föremål för inhämtande av information, 3) det brott, tillräckligt specificerat, som ska förhindras, avslöjas eller utredas, 4) syftet med täckoperationen, 5) behovet av täckoperationen, 6) övriga uppgifter som behövs för att bedöma förutsättningarna för täckoperationen. Över genomförandet av en täckoperation ska en sådan skriftlig plan göras upp som innehåller relevant och tillräckligt detaljerad information med hänsyn till beslutsfattandet om och genomförandet av täckoperationen. Vid förändrade omständigheter ska framställan och planen vid behov ses över. 6 Beslut och protokoll angående täckoperation Beslut om en täckoperation ska fattas skriftligen. I beslutet ska nämnas 1) den som föreslagit åtgärden, 2) den polisenhet som genomför täckoperationen och den polisman som ansvarar för genomförandet av operationen, 3) identifikationsuppgifterna för de polismän som genomför täckoperationen, 2 /29 4) den person eller persongrupp, tillräckligt specificerad, som är föremål för inhämtande av information, 5) det brott, tillräckligt specificerat, som ska förhindras, avslöjas eller utredas, 6) syftet med täckoperationen, 7) begränsningar och villkor för täckoperationen. Om åtgärden inte tillåter dröjsmål, kan ett beslut som avses i 1 mom. fattas också på något annat sätt. Beslutet ska dock ges i skriftlig form utan onödigt dröjsmål. Vid förändrade omständigheter ska beslutet vid behov ses över. Beslut om avslutande av en täckoperation ska fattas skriftligen. Den polisman inom befälet som har ansvarat för genomförandet av täckoperationen ska efter avslutad operation utan onödigt dröjsmål upprätta protokoll över genomförandet av denna. I protokollet ska nämnas 1) den person som beslutat om täckoperationen och datum för beslutet, 2) identifikationsuppgifterna för de personer som genomför täckoperationen, 3) begynnelse- och avslutningstidpunkten för operationen, 4) operationens centrala skeden, 5) täckoperationer i bostäder, 6) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska dokument som har framställts eller använts, 7) en sådan bedömning av betydelsen av operationen som görs av den som föreslagit åtgärden eller en av honom förordnad polisman som hör till befälet. Bevisprovokation genom köp 7 Ordnande av bevisprovokation genom köp Bevisprovokationer genom köp genomförs av en polisinrättning som inrikesministeriet förordnat, av centralkriminalpolisen eller skyddspolisen. Chefen för den polisinrättning som inrikesministeriet förordnat, för centralkriminalpolisen eller skyddspolisen förordnar vid sina respektive enheter en polisman som hör till befälet att ansvara för genomförandet av bevisprovokationer genom köp.

10 434 Nr 174 Endast sådana polismän som genomgått av inrikesministeriet godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och tillräcklig kännedom om polisens arbete kan förordnas att utföra bevisprovokation genom köp. 8 Plan och beslut angående genomförande av bevisprovokation genom köp Över genomförandet av bevisprovokation genom köp ska en skriftlig plan göras upp om detta är nödvändigt med hänsyn till operationens omfattning eller andra motsvarande skäl. Beslut om genomförande av bevisprovokation genom köp ska fattas skriftligen. Beslutet fattas av en i 7 2 mom. avsedd till befälet hörande polisman som ansvarar för genomförande av bevisprovokation genom köp. I beslutet ska nämnas 1) den polisman som beslutat om bevisprovokation genom köp samt datum för beslutet och beslutets innehåll, 2) den polisenhet som genomför bevisprovokation genom köp, 3) identifikationsuppgifterna för de polismän som genomför bevisprovokation genom köp, 4) begränsningar och villkor för genomförandet av operationen. Om åtgärden inte tillåter dröjsmål, kan ett beslut som avses i 2 mom. fattas också på något annat sätt. Beslutet ska dock ges i skriftlig form utan onödigt dröjsmål. Vid förändrade omständigheter ska planen och beslutet angående genomförande av bevisprovokation genom köp vid behov ses över. 9 Protokoll över bevisprovokation genom köp Den polisman inom befälet som har ansvarat för genomförande av bevisprovokationen genom köp ska efter avslutad operation utan onödigt dröjsmål upprätta protokoll över genomförandet av denna. I protokollet ska nämnas 1) den person som beslutat om bevisprovokationen genom köp samt datum för beslutet om operationen och för genomförandet av operationen, 2) operationens centrala skeden, 3) den person eller persongrupp som varit föremål för en bevisprovokation genom köp, 4) resultatet av bevisprovokationen genom köp samt föremål, ämnen eller annan egendom som polisen omhändertagit och en utredning av de åtgärder som vidtagits med avseende på dem, 5) den ersättning som erbjudits eller använts, 6) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska dokument som har framställts eller använts, 7) en sådan bedömning av betydelsen av operationen som görs av den som beslutat om bevisprovokationen genom köp. 10 Beslut om bevisprovokation genom köp Angående bevisprovokation genom köp beslutar chefen för den polisinrättning som inrikesministeriet förordnat, för centralkriminalpolisen eller skyddspolisen eller en av chefen förordnad polisman som hör till befälet. Beslut om bevisprovokation genom köp ska fattas skriftligen. I beslutet ska nämnas 1) den person eller persongrupp som är föremål för en bevisprovokation genom köp, 2) de föremål och ämnen eller egendom som bevisprovokationen genom köp gäller, 3) det brott som ska förhindras, avslöjas eller utredas, 4) syftet med bevisprovokationen genom köp, 5) giltighetstiden för beslutet, 6) begränsningar och villkor för bevisprovokationen genom köp. Om åtgärden inte tillåter dröjsmål, kan ett beslut som avses i 2 mom. fattas också på något annat sätt. Beslutet ska dock ges i skriftlig form utan onödigt dröjsmål. Vid förändrade omständigheter ska beslutet om bevisprovokationen genom köp vid behov ses över.

11 Nr Användning av informationskällor 11 Ordnande och genomförande av användning av informationskällor Chefen för en polisinrättning, chefen för centralkriminalpolisen eller chefen för skyddspolisen beslutar om ordnande av användning av informationskällor. Chefen för polisinrättningen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen förordnar vid sina respektive enheter en polisman som hör till befälet att ansvara för genomförandet av användningen av informationskällor. Användning av en informationskälla ska registreras. I fråga om andra uppgiftsområden än skyddspolisens uppgiftsområde är centralkriminalpolisen nationell central för den internationella användningen av informationskällor och svarar för utvecklandet av användningen av informationskällor på nationell nivå. 12 Godkännande och registrering av informationskällor Den till befälet hörande polisman som ansvarar för genomförandet av användningen av informationskällor beslutar om godkännande av en informationskälla. Den person som godkänns som informationskälla ska registreras. Registreringen får inte leda till att hemlighållandet av informationskällans identitet äventyras. Beslut om registrering av en informationskälla en i 1 mom. avsedd polisman fattas av. 13 Beslut om betalning av arvode till en informationskälla Beslut om betalning av arvode till en informationskälla fattas av förmannen för den polisman tillhörande befälet som ansvarar för genomförandet av användningen av informationskällor. Förhindrande av att inhämtandet av information uppdagas 14 Beslut om införande av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och om framställande av falska dokument Beslut om vilseledande eller förtäckta registeranteckningar i ett register som en myndighet för och beslut om framställande av ett falskt myndighetsdokument fattas av chefen för centralkriminalpolisen. Polisinrättningen gör en framställan hos chefen för centralkriminalpolisen om införande av en registeranteckning och om framställande av ett dokument i ärenden som ankommer på polisinrättningen. I fråga om införande av andra än i 1 mom. avsedda vilseledande eller förtäckta registeranteckningar eller framställande av falska dokument beslutar chefen för den polisinrättning som inrikesministeriet förordnat eller chefen för centralkriminalpolisen eller en av chefen förordnad polisman som hör till befälet. Chefen för skyddspolisen fattar sådana beslut som avses i 1 och 2 mom. i ärenden som ankommer på skyddspolisen. 15 Registrering och övervakning av användningen av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och av falska dokument Chefen för en i mom. avsedd polisenhet förordnar inom sin enhet den polisman inom befälet som ska svara för användningen av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och av falska dokument. Användningen av sådana vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och sådana falska dokument som avses i mom. ska registreras. Den polisenhet som har beslutat om användning av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska dokument ska övervaka användningen av de vilseledande eller förtäckta registeranteckningarna och falska dokumenten.

12 436 Nr Överenskommelse om de allmänna principerna för vilseledande eller förtäckta registeranteckningar samt rättelse av sådana anteckningar Centralkriminalpolisen och skyddspolisen ska med dem som är registeransvariga för de i 14 1 mom. avsedda registren komma överens om de allmänna principerna för vilseledande eller förtäckta registeranteckningar samt rättelse av sådana anteckningar. Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och den av inrikesministeriet förordnade polisinrättningen ska vid behov med dem som är registeransvariga för de i 14 2 mom. avsedda registren komma överens om de allmänna principerna för vilseledande eller förtäckta registeranteckningar samt rättelse av sådana anteckningar. 17 Förteckningar över vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska dokument samt korrigering av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och förstöring av falska dokument Centralkriminalpolisen och skyddspolisen ska föra bok över de vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska dokument som avses i 14 1 mom., övervaka deras användningsändamål och se till att vilseledande eller förtäckta registeranteckningar korrigeras och att falska dokument som blivit onödiga förstörs. Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och den av inrikesministeriet förordnade polisinrättningen ska föra bok över de vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska dokument som avses i 14 2 mom., övervaka deras användningsändamål och se till att vilseledande eller förtäckta registeranteckningar korrigeras och att falska dokument som blivit onödiga förstörs. Särskilda bestämmelser 18 Övervakning av polisens inhämtande av information Inrikesministeriet och den polisenhet som bedriver inhämtande av information övervakar i denna förordning avsett inhämtande av information som polisen bedriver. Inrikesministeriet tillsätter en grupp för att bistå ministeriet med uppgift att övervaka i synnerhet täckoperationer, bevisprovokationer genom köp, användning av informationskällor och förhindrande av att inhämtande av information avslöjes och som består av representanter för polisens högsta ledning, centralkriminalpolisen, skyddspolisen och polisinrättningen i Helsingfors. Till medlemmar i gruppen kallas en av justitieministeriet utsedd representant för domstolsväsendet, en av riksåklagaren utsedd representant för åklagarväsendet, en av Tullstyrelsen utsedd representant för tullverket och en av staben för gränsbevakningsväsendet utsedd representant för gränsbevakningsväsendet. Gruppen har i uppgift att 1) följa verksamheten och utbildningen, 2) behandla i verksamheten uppdagade omständigheter som är viktiga med avseende på lagstiftningen eller laglighetsövervakningen samt att rapportera dessa omständigheter till inrikesministeriet, 3) lägga fram utvecklingsförslag, 4) delta i beredningen av den berättelse som med stöd av 32 a 3mom., 33 3 mom. och 33 a 5 mom. i polislagen avges till riksdagens justitieombudsman. 19 Rapporter om täckoperationer och bevisprovokationer genom köp Centralkriminalpolisen och skyddspolisen ska årligen göra upp en rapport om använd-

13 Nr ningen av täckoperationer. En av inrikesministeriet förordnad polisinrättning, centralkriminalpolisen eller skyddspolisen ska årligen göra upp en rapport om användningen av bevisprovokationer genom köp. Rapporterna ska sändas till inrikesministeriet årligen före utgången av januari månad. I den i 1 mom. avsedda rapporten ska nämnas 1) antalet beslut om inhämtande av information, 2) det brott som ska förhindras, avslöjas eller utredas, 3) antalet personer som varit föremål för inhämtande av information, 4) täckoperationer i bostäder, 5) betydelsen av operationen, 6) de problem, utvecklingsbehov och andra viktiga omständigheter som framkommit i samband med operationerna. 20 Rapporter om vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och om falska dokument Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och den polisinrättning som inrikesministeriet förordnat ska årligen göra upp en rapport om vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som införts och falska dokument som framställts. Den polisenhet som har beslutat om användningen av registeranteckningar och dokument skall årligen göra upp en rapport om användningen av registeranteckningar och dokument. Rapporterna ska sändas till inrikesministeriet årligen före utgången av januari månad. I den i 1 mom. avsedda rapporten ska nämnas 1) antalet vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och antalet falska dokument samt deras beskaffenhet specificerad enligt metoden för inhämtande av information, 2) de problem, utvecklingsbehov och andra viktiga omständigheter som framkommit i samband med operationerna. 21 Rapporter om användning av informationskällor Polisinrättningen, centralkriminalpolisen och skyddspolisen ska årligen göra upp en rapport om användningen av informationskällor. Rapporten ska sändas till inrikesministeriet årligen före utgången av januari månad. I den i 1 mom. avsedda rapporten ska nämnas 1) antalet beslut om registrering av informationskällor, 2) betydelsen av operationen, 3) de problem, utvecklingsbehov och andra viktiga omständigheter som framkommit i samband med operationerna. Ikraftträdande 22 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 april Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 7 juni 2001 om ordnande och övervakning av täckoperationer samt bevisprovokation genom köp (499/2001). Helsingfors den 25 mars 2008 Inrikesminister Anne Holmlund Överinspektör Keijo Suuripää

14 438 Nr 175 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter Given i Helsingfors den 26 mars 2008 I enlighet med kommunikationsministeriets beslut ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 30 augusti 2006 om Järnvägsverkets avgifter (755/2006) 2 och 3 samt förordningens bilaga som följer: 2 Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter I6 2mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Järnvägsverket tar ut fasta avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är 1) registreringsbeslut för rullande materiel, 2) registrering av rullande materiel i datasystemet, 3) besiktning genom kontinuerligt underhåll av rullande materiel, 4) tillstånd för ibruktagande av rullande materiel som beviljats på grundval av en enskild besiktning, 5) dispens i fråga om den uppgiftsbaserade kompetensen som avses i 14 i lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet (1167/2004), 6) dispens i fråga om hälsotillståndskraven, 7) godkännande av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården, 8) godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen, 9) godkännande av repetitionsutbildare. 3 Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärde Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Järnvägsverket tar ut en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde, är 1) tillstånd att avvika i enlighet med 28 5 mom. (1204/2007) i järnvägslagen (555/2006), 2) tillstånd för ibruktagande av strukturella delsystem och ändring av tillstånd för ibruktagande, 3) utnämnande av anmälda organ, 4) trafiktillstånd som avses i 55 i järnvägslagen, 5) behandlingen i Järnvägsverket av ett sådant ärende som avses i 52 eller 65 i järnvägslagen eller Järnvägsverkets beslut i ett sådant ärende, 6) kontroll och godkännande av de krav som ställs på trafikledningstjänster och besiktningstjänster för rullande järnvägsmateriel i 60 i järnvägslagen, 7) beviljande och godkännande samt ändring av säkerhetsintyg för järnvägsföretag och Banförvaltningscentralens säkerhetstillstånd, 8) kontroll och godkännande av säkerhetsstyrningssystem, 9) kontroll och godkännande av den säkerhetsutredning i fråga om bangårdar som avses i 32 i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (538/2007), 10) godkännande av läroanstalt som ger trafiksäkerhetsutbildning, 11) godkännande av utbildningsprogram för trafiksäkerhetsuppgifter.

15 Nr De avgifter som tas ut för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms enligt den tid som använts för att producera prestationen och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 96 euro för den första timmen och varje påbörjad ytterligare arbetstimme. Dessutom tas det ut eventuella expertutgifter samt resekostnader enligt statens resereglemente som ansluter till produktionen av prestationen. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008 och gäller till och med den 31 december Helsingfors den 26 mars 2008 Trafikminister Anu Vehviläinen Regeringsråd Hannu Pennanen

16 440 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 175 Bilaga Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter: 1) Registreringsbeslut för rullande materiel 96 euro 2) Registrering av materiel i datasystemet: första 50 enheter rullande materiel, 50 euro/st övriga/enhet rullande materiel 5 euro/st 3) Besiktning genom kontinuerligt underhåll av rullande materiel 20 euro/ enhet rullande materiel 4) Tillstånd för ibruktagande av rullande materiel som beviljats på basis av en enskild besiktning, 96 euro/ enhet rullande materiel 5) Dispens i fråga om uppgiftsbaserad kompetens 96 euro 6) Dispens i fråga om hälsotillståndskraven, 176 euro 7) Godkännande av yrkesutbildad person inom företagshälsovården 176 euro 8) Godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen 176 euro 9) Godkännande av repetitionsutbildare 96 euro UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET Nr , 2 ark EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2008 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen.

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2001 Nr 654 659 INNEHÅLL Nr Sidan 654 Lag om ändring av strafflagen... 2077 655 Lag om ändring av 5 kap. 11 tvångsmedelslagen... 2079

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 20 januari 2004 Nr 8 10 INNEHÅLL Nr Sidan 8 Statsrådets förordning om konfrontation... 25 9 Statsrådets förordning om behörighetsvillkor som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2002 Nr 1133 1140 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om social kreditgivning... 4635 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 4638 1135

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2003 Nr 61 68 INNEHÅLL Nr Sidan 61 Lag om ändring av strafflagen... 137 62 Lag om ändring av 8 kap. 4 bokföringslagen... 143 63 Lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2007 Nr 733 739 INNEHÅLL Nr Sidan 733 Lag om ändring av 25 i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 21 juli 2005 Nr 76 81 INNEHÅLL Nr Sidan 76 Republikens presidents förordning om sättande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2007 Nr 277 286 INNEHÅLL Nr Sidan 277 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 19 februari 2007 Nr 167 168 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens uniform

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2010 Nr 1377 1385 INNEHÅLL Nr Sidan 1377 Lagomändringavlagenomhemkommun... 4585 1378 Lagomändringavsocialvårdslagen... 4587 1379

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 juni 2003 Nr 423 433 INNEHÅLL Nr Sidan 423 Språklag... 1999 424 Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda... 2008 425 Lag

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 11 december 2008 Nr 800 805 INNEHÅLL Nr Sidan 800 Lag om konsumentrådgivning... 2477 801 Lag om ändring av 1 ilagen om Konsumentverket... 2480

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 juli 2008 Nr 471 474 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering... 1365 472 Lag om ändring

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 70 72 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1329/2014 Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 I enlighet med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 9 oktober 2002 Nr 833 839 INNEHÅLL Nr Sidan 833 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2005 Nr 471 476 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av förköpslagen... 2583 472 om ikraftträdande av avtalet med Jersey om beskattning

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning 3236 Nr 891 Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer Given i Helsingfors den 24 oktober 2003 I enlighet med inrikesministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2007 Nr 1314 1320 INNEHÅLL Nr Sidan 1314 Lag om ändring av befolkningsdatalagen... 5123 1315 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 16 juli 2008 Nr 483 485 INNEHÅLL Nr Sidan 483 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 1999 Nr 930 937 INNEHÅLL Nr Sidan 930 Lag om ändring av 1 lagen om republikens presidents rätt till pension... 2341 931 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2014 676/2014 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2014 377/2014 Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer Utfärdad i Helsingfors den 14 maj 2014 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1255/2013 Lag om kraftverksskatt Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om brottsbekämpning inom Tullen Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas, utöver vad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2002 Nr 232 240 INNEHÅLL Nr Sidan 232 Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder... 669 233 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 305/2015 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 28 oktober 2002 Nr 859 867 INNEHÅLL Nr Sidan 859 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet... 4007 860

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 9 december 2010 Nr 1039 1046 INNEHÅLL Nr Sidan 1039 Lagomändringavlagenomkundinformationssystemetförföretagstjänster... 3297 1040 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 juni 2006 Nr 411 417 INNEHÅLL Nr Sidan 411 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juli 2011 874/2011 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 19 november 2008 Nr 688 699 INNEHÅLL Nr Sidan 688 Lag om ändring av 33 och 35 a ibilskattelagen... 2173 689 Lag om ändring av 7 kap. 3 och8kap.3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 lagen om utredande av dödsorsak, 49 folkhälsolagen och 59 lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2008 Nr 38 43 INNEHÅLL Nr Sidan 38 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala

Läs mer

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom.

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom. 2 1015/2013 Bilaga 1 I 202 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER (1290/2006) AVSEDDA BERÄKNINGSGRUNDER FÖR DEN FÖRSÄKRINGSTEKNISKA ANSVARSSKULDEN SAMT GRUNDER FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN ENLIGT 153 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 september 2013 672/2013 Lag om ändring av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagomändringavtullagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det till tulllagen fogas en bestämmelse som gäller tullmyndighetens

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 sysselsättningslagen, 9 lönegarantilagen, 8 lagen om lönegaranti för sjömän och lagen om kollektivavtal PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 13 juni 2001 Nr 475 482 INNEHÅLL Nr Sidan 475 Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän... 1305 476 Lag om ändring av 48 vägtrafiklagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a och 31 i lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 november 2012 601/2012 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen Utfärdad i Helsingfors den 8 november

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 3 november 2010 Nr 902 908 INNEHÅLL Nr Sidan 902 Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1181/2013 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 15 oktober 2003 Nr 849 857 INNEHÅLL Nr Sidan 849 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det nordiska avtalet om genomförande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 10 augusti 2005 Nr 614 619 INNEHÅLL Nr Sidan 614 Lag om ändring av 5 och 11 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 3487

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER...

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER... 1991 rd - RP 49 Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till lagar om ändring av 5 kap. ärvdabalken och 6 lagen om iniöraode av ärvdabalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL A v sikten med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2006 Nr 95 101 INNEHÅLL Nr Sidan 95 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den fiskevårdsavgift som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2006 Nr 722 726 INNEHÅLL Nr Sidan 722 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immunitet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 2 augusti 2006 Nr 663 665 INNEHÅLL Nr Sidan 663 Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag... 2041 664 Statsrådets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 1 juni 1999 Nr 700 705 INNEHÅLL Nr Sidan 700 Förordning om ändring av fångvårdsförordningen... 1577 701 Förordning om rannsakningsfängelse...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 126 127 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 december 2011 1317/2011 Lag om ändring av fordonsskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 212/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav50 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Det föreslås att i vägtrafiklagen samlas bestämmelser

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Lag. om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 40 2 mom., 68 3 mom. och 76 4 punkten, ändras 3 1 mom., 4 2 mom. 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 juli 2011 914/2011 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fastighetsbildningslagen

Läs mer

RP 232/2008 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 232/2008 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. RP 232/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 kap. 1 i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att strafflagen ska ändras

Läs mer

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller 1994 rd - RP 21 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 kap. ärvdabalken och vissa lagar som har samband med det PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2003 Nr 1037 1046 INNEHÅLL Nr Sidan 1037 Lag om ändring av 3 och 7 lagen om begränsning av användningen av indexvillkor... 3623 1038

Läs mer