EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE /1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE ) Marco Cappato Första betänkandet om genomförandet av dataskyddsdirektivet (95/46/EG) (KOM(2003) 265 C5-0375/ /2153(INI)) Förslag till resolution Ändringsförslag 1 Strecksats 5a (ny) i ingressen - med beaktande av yttrandena från arbetsgruppen för skydd av privatlivet som inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, Ändringsförslag 2 Strecksats 5b (ny) i ingressen - med beaktande av de dokument som rör överföring av personuppgifter till Förenta staterna för passagerare på transatlantiska flygningar, särskilt följande: yttrandena från artikel 29-arbetsgruppen, kommissionens meddelanden, Förenta staternas åtaganden, yttrandet från Belgiens nämnd för skydd av privatlivet över klagomål från vissa passagerare och det klagomål om överträdelse av förordning (EEG) nr 2299/89 som inlämnats till kommissionen, AM\ doc PE /1-40

2 Ändringsförslag 3 Strecksats 5c (ny) i ingressen - med beaktande av domstolens dom mot Österreichischer Rundfunk m.fl. av den 20 maj 2003, Ändringsförslag 4 Skäl C C. På grund av EU:s nuvarande pelarstruktur omfattas de verksamheter som ingår i den andra och tredje pelarens behörighetsområde inte av denna lagstiftning utan regleras delvis genom fragmentariska specifika bestämmelser. Europaparlamentet rådfrågas och informeras enbart delvis och domstolen har begränsade befogenheter på området. Ändringsförslag från Elena Ornella Paciotti Ändringsförslag 5 Skäl F F. Översändande av uppgifter till tredje länder och organisationer ger anledning till oro, inte bara på grund av skillnaderna mellan lagstiftningen i de olika medlemsstaterna, som i vissa fall är överdrivet tolerant och i andra överdrivet sträng, utan framför allt för att det är kommissionen, ett verkställande organ, och inte parlamentet som har rätt att göra en bindande bedömning av huruvida mottagarna har garanterat ett adekvat skydd för en grundläggande rättighet som de europeiska medborgarna är i åtnjutande av. PE /1-40 2/15 AM\ doc

3 Ändringsförslag 6 Skäl F F. Översändande av uppgifter till tredje länder och organisationer ger anledning till oro och förhandlingar pågår fortfarande mellan EU och Förenta staterna om olaglig överföring av uppgifter till Förenta staterna om passagerare på transatlantiska flygningar. Parlamentet har uppmanat kommissionen att vidta åtgärder i enlighet med artikel 232 i EG-fördraget. Ändringsförslag 7 Skäl Fa (nytt) Fa. Belgiens nämnd för skydd av privatlivet har fastställt att personuppgifter för vissa europeiska passagerare på transatlantiska flygningar, däribland uppgifterna för en europeisk parlamentsledamot, olagligen överförts till Förenta staterna i strid med belgisk lagstiftning och gemenskapens direktiv. /en Ändringsförslag 8 Skäl Fb (nytt) Fb. Artikel 29-arbetsgruppen framhåller i sitt yttrande över överföring av uppgifter till Förenta staterna om passagerare på transatlantiska flygningar att den trots de framsteg som gjorts inte anser att en adekvat dataskyddsnivå uppnåtts och att många ytterligare frågor måste lösas innan kommissionen kan anse att en sådan skyddsnivå föreligger. AM\ doc 3/15 PE /1-40

4 Ändringsförslag 9 Skäl Fc (nytt) Fc. Europeiska unionen, dess institutioner och medlemsstaterna måste respektera Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt de allmänna principerna i internationell rätt. Genom den aktuella politiken avseende bevarande av uppgifter och överföring av uppgifter till tredje länder riskerar man att allvarligt bryta mot dessa principer. Ändringsförslag 10 Skäl Fd (nytt) Fd. Kommissionen och medlemsstaterna samt de nationella dataskyddsmyndigheterna ansvarar för att nationell och europeisk lagstiftning om skydd av privatlivet tillämpas effektivt och de har rätt att använda sanktioner vid överträdelser av denna. Ändringsförslag 11 Skäl Fe (nytt) Fe. Överföringen av personuppgifter för passagerare på transatlantiska flygningar till brottsbekämpande myndigheter i Förenta staterna har inneburit en flagrant kränkning av nationell och europeisk lagstiftning om överföring av personuppgifter till tredje land. Kommissionens, medlemsstaternas och vissa dataskyddsmyndigheters handlande - här avses särskilt de myndigheter som enligt nationell lagstiftning har befogenheter att förhindra att uppgifter överförs - har i grund och botten gjort dem medskyldiga till lagbrott och brott mot legalitetsprincipen. PE /1-40 4/15 AM\ doc

5 Ändringsförslag 12 Punkt 1 1. Europaparlamentet kritiserar kommissionen för att den agerat mycket långsamt i denna fråga och uppmanar den att i enlighet med sitt tillkännagivande senast under det första halvåret 2004 utarbeta ett förslag till ett rättsligt instrument om skydd av privatlivet i den tredje pelaren. Ett sådant instrument skall vara bindande och syfta till att garantera samma rättsskyddsnivå avseende dataskydd och privatliv i den tredje pelaren som i den första. Instrumentet skall harmonisera de nuvarande reglerna om privatliv och dataskydd på denna höga nivå för Europol, Eurojust och alla andra organ och åtgärder inom den tredje pelaren, samt för allt datautbyte mellan dessa och med tredje länder och organisationer. Ändringsförslag 13 Punkt 3 3. Europaparlamentet anser att respekten för regler om skydd av privatlivet och dataskydd bör garanteras av nationella tillsynsmyndigheter, av en gemensam EU-myndighet, som medborgare skall ha rätt att lämna in klagomål till, och av EG-domstolen. Parlamentet måste dessutom rådfrågas och ges befogenheter att besluta om varje förslag som direkt gäller eller får konsekvenser för skydd av privatlivet i EU, såsom EU-organens internationella överenskommelser, beslut om adekvat skyddsnivå osv. Ändringsförslag 14 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att man omedelbart underlättar för medborgarna att utöva sin rätt till privatliv och skydd av personuppgifter (tillgång till samt korrigering, ändring och strykning av uppgifter osv.) genom att fastställa ett enhetligt förfarande för nationella dataskyddsmyndigheter när det gäller uppgifter som finns lagrade i nationella och europeiska databaser, inom ramen för den första och tredje pelaren. AM\ doc 5/15 PE /1-40

6 Ändringsförslag 15 Punkt 3b (ny) 3b. Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen har genomfört ett öppet och brett samråd och fört en debatt om genomförandet av direktivet med alla berörda parter (medlemsländernas regeringar och tillsynsmyndigheter, organisationer, företag och medborgare), både på Internet och i andra fora, och noterar resultaten av detta samråd. Or. en Ändringsförslag från Elena Ornella Paciotti Ändringsförslag 16 Punkt 5 5. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att direktivet inte bör ändras i dagsläget, med undantag för det som anges i punkt 10a, eftersom det tagit sådan tid att genomföra och erfarenheterna av direktivet fortfarande är mycket begränsade. De nuvarande bristerna när det gäller genomförandet av direktivet bör åtgärdas genom åtgärder på europeisk och nationell nivå både av medlemsstater och dataskyddsmyndigheter i enlighet med det program som presenteras i kommissionens meddelande. Ändringsförslag från Baroness Ludford Ändringsförslag 17 Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet är bekymrat över att ny utveckling på dataskyddsområdet, som t.ex. en eventuell användning av biometri, kommer att ställa ytterligare krav på tillsynsmyndigheterna som för tillfället har alltför få resurser med tanke på deras omfattande uppgifter 1. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ställa ytterligare resurser till förfogande för tillsynsmyndigheterna för dataskydd i syfte att garantera att systemet fungerar effektivt. 1 KOM(2003) 265. PE /1-40 6/15 AM\ doc

7 Or. en Ändringsförslag 18 Punkt 7 7. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning om att kommissionen bör ställa de medlemsstater som inte har uppfyllt eller vägrar att följa direktivet inför rätta om det närmare samarbetet inte skulle ha lett till förväntat resultat inom sex månader. Parlamentet anser att kommissionen bör ägna särskild uppmärksamhet åt och arbeta för att säkra en verklig efterlevnad av lagliga undantag från principen om rätten till privatliv, samt övervaka att EKMR och tillhörande rättspraxis respekteras. Ändringsförslag 19 Punkt 9 9. Europaparlamentet erinrar i synnerhet Europol, Eurojust och andra organ inom den tredje pelaren om att de uppgifter som rör brottsbekämpning endast kan överföras från fall till fall och till länder eller organ som respekterar de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, demokrati, rättsstatsprincipen och europeiska dataskyddsstandarder, t.ex. de dataskyddsprinciper som fastställs i Europarådets rekommendation R (87) 15 om reglering av användning av personuppgifter inom polissektorn. Parlamentet begär dessutom att höras innan sådana överföringar görs samt att få rapporter både före och efter. Parlamentet uppmanar med kraft Europol och Eurojust att klargöra och för medborgarna och Europaparlamentet lägga fram nödvändig information om utbyte av uppgifter, såväl personliga som andra, med tredje länder och organisationer. Ändringsförslag 20 Punkt Europaparlamentet erinrar om att det är en allvarlig överträdelse av EU:s dataskyddsbestämmelser om en part eller brottsbekämpande myndighet i tredje land direkt och systematiskt överför eller skaffar personuppgifter utan att den AM\ doc 7/15 PE /1-40

8 registrerade informeras eller ger sitt samtycke, särskilt när dessa uppgifter samlats in för ett annat ändamål och utan rättsligt tillstånd, något som även bekräftats i yttrandet från Belgiens nämnd för skydd av privatlivet, yttrandena från artikel 29-arbetsgruppen och rapporten från nätverket av experter på mänskliga rättigheter i EU. Detta gäller t.ex. när amerikanska myndigheter får tillgång till transatlantiska uppgifter om passagerare som samlats in av flygbolag inom EU och elektroniska bokningssystem. Ändringsförslag 21 Punkt 10a (ny) 10a. Europaparlamentet fördömer kommissionens, medlemsstaternas och vissa nationella dataskyddsmyndigheters överseende inställning till brott mot legalitetsprincipen som ligger till grund för rättsstaten, demokratin och rätten till privatliv och som garanteras i europeisk och nationell lagstiftning. Parlamentet uppmanar dessa parter att omedelbart se till att lagen följs. Ändringsförslag 22 Punkt 10b (ny) 10b. Europaparlamentet delar artikel 29-arbetsgruppens åsikt om att integritetsskyddet i Förenta staterna är inadekvat i dagens läge och instämmer i gruppens syn på den senaste versionen av Förenta staternas åtaganden. Parlamentet anser vidare, liksom arbetsgruppen, att de framsteg som gjorts under ett års förhandlingar mellan kommissionen och de amerikanska myndigheterna är absolut otillräckliga med tanke på de problem som kvarstår. PE /1-40 8/15 AM\ doc

9 Ändringsförslag 23 Punkt 10c (ny) 10c. Europaparlamentet ser sig därför föranlett att utan dröjsmål väcka talan mot kommissionen vid domstolen med stöd av artikel 232 i EG-fördraget. Ändringsförslag från Elena Ornella Paciotti Ändringsförslag 24 Punkt 10d (ny) 10d. Europaparlamentet föreslår att direktivet ändras på så sätt att bedömningen av om skyddsnivån för europeiska medborgares personuppgifter i ett tredje land, till vilket sådana uppgifter skall överföras, är adekvat enbart kan antas efter Europaparlamentets godkännande. Ändringsförslag från Marcelino Oreja Arburúa och Jorge Salvador Hernández Mollar Ändringsförslag 25 Punkt 10e (ny) 10e. Europaparlamentet begär att de avtal för vilka förhandlingar pågår eller redan har avslutats gällande överföring av personuppgifter mellan EU och tredje parter eller tredje länder skall garantera en adekvat dataskyddsnivå och att de i alla fall skall upprätthålla den nivå som fastställs i direktiv 95/46/EG. Or. es Ändringsförslag från Marcelino Oreja Arburúa och Jorge Salvador Hernández Mollar Ändringsförslag 26 Punkt Europaparlamentet anser att medlemsstaternas lagstiftning som gör det möjligt att i stor utsträckning lagra uppgifter om medborgarnas kommunikationer i brottsförebyggande syfte måste vara i linje med Europeiska konventionen om de AM\ doc 9/15 PE /1-40

10 mänskliga rättigheterna och tillämplig rättspraxis eftersom den kan innebära ett intrång i rätten till privatlivet.(text utgår) Ändringsförslag 27 Punkt Europaparlamentet anser att medlemsstaternas lagstiftning som gör det möjligt att i stor utsträckning lagra uppgifter om medborgarnas kommunikationer i brottsförebyggande syfte - även om detta döljs bakom långa tidsperioder för bestridande av fakturor - inte är (text utgår) i linje med Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och tillämplig rättspraxis eftersom den innebär ett intrång i rätten till privatlivet. Den uppfyller heller inte kraven på rättsligt tillstånd från fall till fall och under begränsad tid, urskiljning av kategorier av människor som skulle kunna vara föremål för övervakning, respekt för sekretess vid skyddad kommunikation (t.ex. kontakter mellan advokat och klient) och angivande av karaktären hos de brott eller förhållanden som sanktionerar ett sådant intrång. Europaparlamentet bestrider att dessa åtgärder skulle vara nödvändiga inom ett demokratiskt samhälle och att de i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/58/EG skulle vara lämpliga och proportionella. Ändringsförslag från Marcelino Oreja Arburúa och Jorge Salvador Hernández Mollar Ändringsförslag 28 Punkt Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett dokument om rätten till privatlivet och villkoren för att göra lagliga undantag med utgångspunkt från Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, tillämplig rättspraxis och EU:s direktiv om dataskydd och uppmanar EU:s institutioner att inleda en öppen och fri debatt med utgångspunkt från detta dokument. Or. es PE / /15 AM\ doc

11 Ändringsförslag 29 Punkt Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att, inom ramen för det planerade arbetsprogrammet för en korrekt tillämpning av direktiv 95/46/EG, utarbeta ett dokument om rätten till privatlivet och villkoren för att göra lagliga undantag med utgångspunkt från Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, tillämplig rättspraxis och EU:s direktiv om dataskydd. Kommissionen uppmanas även att kontrollera de nationella åtgärdernas överensstämmelse när det gäller lagring av uppgifter och lagar som fastställer undantag från de allmänna bestämmelserna om personlig integritet, t.ex. allmän säkerhet, försvar och statens säkerhet, statens ekonomiska välstånd när verksamheten rör statens säkerhet, brottsbekämpning och laglig avlyssning för något av dessa ändamål. Parlamentet uppmanar EU:s institutioner att inleda en öppen och fri debatt med utgångspunkt från detta dokument och att beslutsamt väcka talan vid domstolen mot de stater som begår överträdelser mot dessa lagliga undantag. Ändringsförslag 30 Punkt Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att dataskyddsmyndigheterna förses med de medel som är nödvändiga för att utföra de uppgifter som fastställs i direktiv 95/46/EG och att dessa myndigheter är oberoende och självständiga i förhållande till sina nationella regeringar. Parlamentet anser att dataskyddsmyndigheterna bör fortsätta att förbättra sin effektivitet och spela en mer aktiv roll på nationell eller europeisk nivå inom ramen för artikel 29-gruppen, t.ex. genom att bidra till att genomföra det program som föreslagits av kommissionen och genom att se till att lagen tillämpas. Ändringsförslag 31 Punkt Europaparlamentet beklagar att sju medlemsstater Belgien, Tyskland, Grekland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Portugal inte har respekterat den tidsfrist för genomförandet av direktiv 2002/58/EG som fastställdes till den 31 oktober 2003, AM\ doc 11/15 PE /1-40

12 och uppmanar dem att vidta nödvändiga åtgärder. Ändringsförslag från Baroness Ludford Ändringsförslag 32 Punkt 14a (ny) 14a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna in en årlig rapport till parlamentet om genomförandet av direktivet. Or. en Ändringsförslag 33 Punkt 14a (ny) 14a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de nationella dataskyddsmyndigheterna att utarbeta årliga bedömningar av efterlevnaden av nationella och europeiska bestämmelser om skydd av privatlivet, oberoende av vilken pelare som avses, och att vid behov föreslå ändringar i lagstiftningen, översända dessa förslag till behöriga - framför allt parlamentariska - organ och offentliggöra dem, särskilt på Internet. Ändringsförslag 34 Punkt 14b (ny) 14b. Europaparlamentet uppmanar Spanien att återkalla sitt förslag om behandling av passageraruppgifter av säkerhetsskäl. Parlamentet uppmanar rådet att inte godkänna förslaget, med beaktande av att Nicefördraget trätt i kraft med bestämmelser om förslag från medlemsstaterna, och uppmanar kommissionen att inte föreslå några åtgärder för att inrätta ett europeiskt system som kan jämföras med CAPPSII. PE / /15 AM\ doc

13 Ändringsförslag 35 Punkt 14c (ny) 14c. Europaparlamentet är oroat över utvecklingen inom SIS och över rådets planer på att i SIS II låta ingå ytterligare kategorier av uppgifter (personer och föremål), nya sektorer, sammankoppling av uppgifter, en ändring av tidsperioden för bevarande av uppgifter samt registrering och överföring av biometriska data, särskilt fotografier och fingeravtryck. Man planerar även att vid behov ge nya myndigheter, dvs. Europol, Eurojust och nationella rättsliga myndigheter tillgång till systemet av andra orsaker än de som ursprungligen fastställts, t.ex. för anmälan av europeiska arresteringsorder. Parlamentet fördömer den rättsliga förvirring som skapats i och med att SIS avser både den första och den tredje pelaren, vilka har olika skyddsnivå avseende privatlivet. Ändringsförslag 36 Punkt 14d (ny) 14d. Europaparlamentet är bekymrat över rådets allmänna inställning till förslag om att inbegripa biometriska data (digitalbilder och fingeravtryck) i visum och uppehållstillstånd med hjälp av ett elektroniskt chips, särskilt eftersom uppgifterna lätt skulle kunna kopieras i centrala databaser i samband med en eventuell kontroll. Parlamentet uppmanar kommissionen att inte lägga fram förslag om att införa biometriska data i EU-medborgarnas pass, och att övervaka att visuminformationssystemet (VIS), som borde registrera även biometriska data i en central databas, är förenligt med bestämmelserna om skydd av privatlivet. Ändringsförslag 37 Punkt 14e (ny) 14e. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de nationella och europeiska myndigheterna att övervaka att lagstiftningen om skydd av privatlivet inte missbrukas så att man avsiktligen eller oavsiktligen begränsar rätten till tillgång till handlingar, insynen i administrationen eller institutionernas öppenhet eller gör det AM\ doc 13/15 PE /1-40

14 överdrivet komplicerat för den enskilde personen att utöva rätten att vara känd. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport på grundval av ett yttrande från artikel 29-arbetsgruppen om denna typ av missbruk och att föreslå riktlinjer och eventuella rättsliga åtgärder för att förhindra sådant missbruk. Ändringsförslag 38 Punkt 14f (ny) 14f. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att bevaka frågan om videoövervakning, även i kraft av nationell rättspraxis, och ser fram emot att granska det planerade förslaget om integritetsskydd i arbetslivet. Ändringsförslag 39 Punkt 14g (ny) 14g. Europaparlamentet uppmanar med kraft Eurojust att klargöra vilka nationella och europeiska bestämmelser den hittills har tillämpat och för närvarande tillämpar, med beaktande av den stora förvirring och de starka tvivel som råder i frågan. Ändringsförslag 40 Punkt Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, de nationella dataskyddsmyndigheterna, Europol och Eurojust, samt till Förenta staternas regering. PE / /15 AM\ doc

15 AM\ doc 15/15 PE /1-40

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 9.12.2014 2014/2155(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) Årsrapport

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet Kommittédirektiv Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar Dir. 2016:22 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 24.11.2011 2010/0273(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.9.2005 KOM(2005) 438 slutlig 2005/0182 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om lagring av uppgifter som behandlats i samband med

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Rapport om tillämpningen 2010 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna JUST

Rapport om tillämpningen 2010 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna JUST Rapport om tillämpningen 2010 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna JUST Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*):

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 20.1.2012 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Adina-Ioana Vălean (PE473.706v02-00) Rapporten om EU-medborgarskapet 2010:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 29 augusti 2002 PE 315.521/1-9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till yttrande (PE 315.521) Thomas Mann Bedömning av de

Läs mer

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378. 2006-2007 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 12 oktober 2006 Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.421 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0393

Läs mer

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 januari 2013 Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 4.3.2015 B8-0217/2015/rev FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om bekämpning av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2255(INI) 7.1.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om social dumpning i Europeiska unionen (2015/2255(INI)) Utskottet för sysselsättning

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar

P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om it-säkerhet och it-försvar (2012/2096(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS))

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Cancerscreening * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) (Samrådsförfarandet)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 14 januari 2003 PE 323.524/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 323.524) Elena Valenciano Martínez-Orozco

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2012 om skyddet av barn i den digitala världen (2012/2068(INI))

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2012 om skyddet av barn i den digitala världen (2012/2068(INI)) P7_TA-PROV(2012)0428 Att skydda barn i den digitala världen Europaparlamentets resolution av den 20 november 2012 om skyddet av barn i den digitala världen (2012/2068(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Antagen vid CCBE:s plenum den 25 november 2006 I ett samhälle grundat på respekt för rättssäkerheten fyller advokaten en särskild funktion. En advokats

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.9.2010 K(2010) 6418 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 28.9.2010 om erkännande av att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar motsvarar kraven i Europaparlamentets

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 604 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön, med beaktande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0242/2011 21.6.2011. om begäran om upphävande av Adrian Severins immunitet (2011/2070(IMM))

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0242/2011 21.6.2011. om begäran om upphävande av Adrian Severins immunitet (2011/2070(IMM)) EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 21.6.2011 A7-0242/2011 BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Adrian Severins immunitet (2011/2070(IMM)) Utskottet för rättsliga frågor Föredragande: Francesco

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/389 EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA (2010/C 83/02) 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/391 Europaparlamentet,

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarlagstiftning Dir. 2001:108 Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2001. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0279 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/2216(COS) 9 januari 2002 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens meddelande Fotgängarskydd Åtagande

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Fiskeriutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0268(CNS) 7.4.2005 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 31.7.2002 L 201/37 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation?

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? Europeiska Unionen Historia 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? EKSG Dämpa möjligheter till konflikter Kotroll av råvaror som kriget kräver Kol

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2007 SEK(2007) 1425 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslag till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 10 februari 2010 P7_TA-PROV(2010)02-10 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 439.055 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 0836-02/10/SV WP 179 Yttrande 8/2010 om tillämplig lagstiftning Antaget den 16 december 2010 Arbetsgruppen inrättades enligt artikel 29 i direktiv

Läs mer

Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande

Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 15.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 81 E/25 65. Europaparlamentet föreslår att det ordnas en offentlig anbudsinfordran för att så effektivt som möjligt samordna administrationen av Europeana,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Cirkulärnr: 2001:8 Diarienr: 2001/0061 P-cirknr: 2001-2:3 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EG/ EU Kristina Ossmer Datum: 2001-01-16 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer