Fordonsförvaltningscentralen 1/ BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B"

Transkript

1 Fordonsförvaltningscentralen 1/ BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

2 Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd... 3 Tillståndets giltighetstid... 4 Indragning av tillstånd... 4 Förlängning av tillstånd... 4 När måste man anlita bilskola?... 4 Teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd... 4 Förberedelser för teoriprovet...4 Undervisningsfordon... 5 Undervisningsfordonets utrustning...5 Undervisning...6 Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd...6 Undervisningsplan... 6 Undervisningskort... 6 Blankett E Teoriundervisning... 7 Körundervisning...7 Minimimängder...7 Passagerare i undervisningsfordonet...7 Undervisningsfordonets förare...7 Släpvagn i undervisningskörning...7 Hanteringsundervisning och trafikundervisning...7 Undervisning i mörkerkörning...8 Undervisning i halkkörning...8 Kontaktuppgifter till examensmottagare... 8 Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen... 8 Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, blankett E Ifyllnadsanvisning...10 Teoriprov Muntligt teoriprov...11 Att ta om ett underkänt teoriprov...11 Efter teoriprovet...11 Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet...11 Körprov Examensfordonets förare...12 Provets struktur...12 Att ta om ett underkänt körprov...12 Efter körprovet...12 Ytterligare information om hur körprovet avläggs...12 Efter godkänt körprov...13 Undervisning i två skeden Mellanskedet Förseelser under mellanskedet Det andra skedet av förarundervisningen Kontaktinformation

3 Undervisningstillstånd Undervisningstillståndet är ett av polisen beviljat avgiftsbelagt tillstånd. Sökanden ansöker om tillståndet hos polisen på den ort där sökanden bor, och polisen kontrollerar att det inte finns något hinder för att bevilja tillståndet. Polisen beviljar inte undervisningstillstånd åt den som på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper anses vara olämplig för undervisningsuppgiften. Undervisningstillståndet gäller en namngiven elev; man kan inte undervisa flera personer med ett tillstånd. Endast det fordon som antecknats i undervisningstillståndet får användas i undervisningen. Undervisningen får inte inledas förrän undervisningstillståndet har beviljats. Ansökan Innan ansökan om undervisningstillstånd lämnas in ska undervisningsfordonet ändringsbesiktigas på en besiktningsstation. Dessutom ska sökanden vid examensmottagarens betjäningsställe med godkänt resultat ha avlagt teoriprovet för den som ansöker om undervisningstillstånd. I ansökan om undervisningstillståndet görs sedan en anteckning om ändringsbesiktningen av fordonet och om teoriprovet. Därtill registreras ett specialvillkor angående ändringsbesiktningen av fordonet: Godkänd för användning i förarundervisning med undervisningstillstånd. Undervisningsutrustningen ska avlägsnas senast xx.xx.20xx. Ansökningsblanketter för undervisningstillstånd finns hos polisen, examensmottagarna och på besiktningsställena. Ansökan om undervisningstillstånd och övriga dokument som polisen kräver lämnas till polisen på den ort där sökanden bor. Dokument: 1) En ifylld ansökan om undervisningstillstånd. I ansökan ska dessutom finnas en av examensmottagaren införd anteckning om att läraren har blivit godkänd i teoriprovet besiktningsställets anteckning om godkänd ändringsbesiktning av fordonet. 2) Undervisningsfordonets registerutdrag. Om ägaren eller innehavaren av fordonet inte är en familjemedlem, ska fordonsägarens skriftliga samtycke bifogas. 3) Lärarens körkort 4) En utredning om att sökanden (läraren) har minst tre års erfarenhet av att köra ett fordon av klass B. Utredningen kan till exempel vara ett intyg som har undertecknats av två personer. 5) Elevens ansökan om körkortstillstånd, med följande bilagor 2 passfotografier friskintyg för ungdomar (högst fem år gammalt) eller läkarintyg för körkort (högst sex månader gammalt) På polisstationen fyller eleven dessutom i en blankett där det frågas om han eller hon redan har ett körkort samt om han eller hon har ett gällande körförbud i någon EU- eller EES-stat. Ytterligare information fås av polisen på bostadsorten eller på adressen Beviljande av tillstånd 3

4 Behandlingen av en ansökan om undervisningstillstånd tar i allmänhet några dagar. Undervisningstillståndet kan beviljas tidigast sex månader innan eleven fyller 18 år. Tillståndets giltighetstid Undervisningstillståndet gäller högst nio månader och endast förarundervisningens första skede. Om körprovet avläggs med godkänt resultat innan tillståndet löper ut, upphör undervisningstillståndet i och med provet. Undervisningstillståndet ska alltid medföras vid undervisningskörning. Indragning av tillstånd Polisen kan dra in ett undervisningstillstånd om det finns skäl till det. Vid temporär indragning av tillstånd iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna om temporärt körförbud i 76 och 77 i vägtrafiklagen. Förlängning av tillstånd Polisen beviljar inte ett nytt undervisningstillstånd utan särskild orsak. Ytterligare uppgifter fås av den polisinrättning som har beviljat undervisningstillståndet. När måste man anlita bilskola? Om undervisningen avbryts och polisen inte beviljar förlängning av undervisningstillståndet måste eleven genomgå förarundervisningens hela första skede i en bilskola. Teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd Med ett frågematerial som godkänts av Fordonsförvaltningscentralen kontrolleras att personen som ansöker om undervisningstillstånd har den kännedom om undervisningsområdet som krävs. Personen måste bli godkänd i ett teoriprov som består av teoriprovet för förarexamen för klass B kompletterat med frågor som gäller undervisningstillstånd. Dessa frågor tar upp sådant som är viktigt i själva förarundervisningen. Provets tre delar bedöms som en helhet. Om man blir underkänd i en av delarna leder det till att hela provet underkänns. Den som blivit underkänd i teoriprovet får delta i ett nytt teoriprov tidigast den tredje dagen efter det att han eller hon underkändes. Teoriprovet innehåller 50 bildfrågor (AV-frågor), 10 skriftliga frågor ur provet för klass B och 10 skriftliga frågor som gäller undervisningstillstånd (UT). Svarstiden för bildfrågorna är 10 sekunder och för de skriftliga frågorna 30 sekunder. Man får ha högst 8 fel på bildfrågorna och sammanlagt högst 3 fel på de skriftliga frågorna. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Ett godkänt teoriprov är giltigt i 2 år. Man får genast respons på provet samt provresultatet. Programmet visar vilka frågor som blivit felaktigt besvarade. Frågematerialet i teoriprovet är endast avsett att användas i examen och kan inte köpas för övningsbruk. Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet finns på adressen /Teoriakoe (på finska) Förberedelser för teoriprovet 4

5 Fordonsförvaltningscentralen producerar inte själv undervisnings- eller övningsmaterial. Nedanstående material har tagits fram av olika företag och organisationer. Förteckningen tar dock inte upp allt undervisningsmaterial som finns på marknaden. De som producerar undervisningsmaterial ansvarar för sina egna produkter. Bilskolans lärobok, Opetustarvike Oy Autokoulun oppikirja, I-vaihe, Opetustarvike Oy, Vägtrafikboken, Edita Trafikregler: Vägmärken: Körkortsskolan, Tmi Karvatassu: (på finska) Nettinikkarit, (på finska) Trafikskyddet, Undervisningsfordon Undervisningsfordonet för klass B ska vara en personbil av normal konstruktion och registrerat för minst fyra personer, eller en paketbil av klass B. Om körprovet avläggs med en automatväxlad bil, antecknas detta i körkortet och körrätten begränsas till att gälla ett fordon med automatväxel. Undervisningsfordonets utrustning Följande utrustning ska finnas i ett fordon som omfattas av ett undervisningstillstånd för klass B: En separat bromspedal för läraren. Pedalen ska vara placerad på frampassagerarens sida, men i övrigt motsvara bromspedalen i en vanlig bil. Den separata pedalen ska ha samma bromseffekt som bilens eget bromssystem har via förarens bromspedal. Bromseffekten kontrolleras med en bromsdynamometer vid ändringsbesiktningen, och vid behov genom provkörning. Bilbälten för både lärare och elev. Kännetecken för undervisningsfordon, d.v.s. en vit skylt, som har formen av en liksidig triangel vars sida är cm. Kännetecknet ska fästas på ett synligt ställe baktill, utanpå fordonet. Den vita triangeln får inte skymma registernummer eller baklyktor. En yttre backspegel för läraren. Dessutom rekommenderas en inre backspegel för läraren. Vid ändringsbesiktningen kan ett fordon godkännas för högst två års undervisningsbruk åt gången. Man behöver inte föra fordonet till en ny ändringsbesiktning när undervisningsutrustningen avlägsnas. Om man vill avlägsna specialvillkoret angående utrustningen, görs detta genom en korrigering av de tekniska uppgifterna. 5

6 Undervisning Enligt 19 i körkortsförordningen ska eleven ges teori- och körundervisning för förarexamen. Undervisningens omfattning ska motsvara det som står i 1-4 i kommunikationsministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen. Undervisningen ska följa den av Fordonsförvaltningscentralen godkända undervisningsplanen för klass B. Undervisningsplanen finns bl.a. på adressen Syftet med förarundervisningens första skede är att ge eleven sådana kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att öva körning på egen hand under mellanskedet, utan att han eller hon utgör en fara för sig själv eller för andra vägtrafikanter. Eleven ska ha en realistisk uppfattning om sin egen körskicklighet och vara motiverad att utveckla sig själv som förare. Det främsta målet i förarutbildningen är säkerhet. En säker förare känner ansvar för både sig själv och sitt fordon, för andra vägtrafikanter och särskilt för den lätta trafiken. En säker förare kan identifiera och undvika risker, eller anpassa sin körning efter riskerna genom att till exempel sänka hastigheten. När man undervisar unga förare ska man särskilt betona hur viktigt det är att föraren kan hantera det egna tillståndet, dvs. ser till att han eller hon är i körskick och har förmåga till självbehärskning. En trygg och smidig trafik kräver interaktionsfärdigheter. Grunden för interaktionsfärdigheterna är att man visar hänsyn mot andra, försöker förutse skeendena samt att det egna körbeteendet är förutsägbart. Man måste också förstå olika trafikantgruppers särdrag. En central målsättning är att man kommer ihåg miljöaspekter och ett ekologiskt sätt att tänka när man färdas och använder bilen. Föraren måste förstå vilken betydelse hans eller hennes beteende har, både då det gäller att minimera miljörisker och med tanke på ett ekonomiskt körsätt. Ett ekonomiskt körsätt är samtidigt säkert och tar hänsyn till andra trafikanter. I den förarundervisning som ges med undervisningstillstånd gäller i tillämpliga delar vad som i körkortsförordningen bestämts om bilskoleundervisning. Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd Det är tillåtet att köpa teori- och körundervisning av en biskola även vid förarundervisning med undervisningstillstånd. De delar av undervisningen som tillståndsinnehavaren önskar kan ersättas. Den som innehar undervisningstillståndet ansvarar ändå för att eleven får föreskriven minimiundervisning. Erforderliga intyg undertecknas alltid av tillståndsinnehavaren. Undervisningsplan Undervisningsplanen fastställer bland annat innehållet i och målsättningen för teori- och körlektionerna samt minimiantalet timmar för varje ämne. Dessa undervisningsplaner fås bland annat av examensmottagaren eller på adressen Undervisningskort Uppgifter om hur förarexamen framskrider antecknas på blanketten Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd (E504). Undervisningsämnena samt principerna om alternerande teori- och körundervisning presenteras närmare i undervisningsplanen. 6

7 Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd (E504) finns bland annat på adressen Eleven ska ta med sig ett korrekt ifyllt undervisningskort till teoriprovet och till körprovet. Blankett E100 När all undervisning som krävs har getts, antecknas detta på blanketten Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen (E100). Anvisningar om hur blanketten ska fyllas i finns i avsnittet Förarexamen nedan, under rubriken Ifyllnadsanvisningar. Blanketten fås på examensplatsen. Teoriundervisning För att kunna få körkort av klass B ska eleven ha fått minst 20 timmar teoriundervisning. Den som innehar undervisningstillståndet ansvarar för att eleven får denna undervisning. En teorilektion ska vara minst 45 minuter lång. Eleven får ha högst tre teorilektioner per dag. Lektionernas teman och innehåll framgår ur undervisningsplanen. Körundervisning Körundervisning får ges vilken veckodag som helst och var som helst i Finland. Ett körpass är 25 minuter lång. Körundervisning får ges under högst två körturer efter varandra och högst fyra körturer per dag. I körundervisningen ska ingå landsvägskörning utanför en tätort. Undervisning i landsvägskörning ska förläggas till den senare delen av körundervisningen då eleven kan göra observationer i trafiken i landsvägshastighet. Minimimängder För körkort av klass B ska eleven i det första skedet av undervisningen ges körundervisning i trafiken under minst 30 körturer, och om undervisningen i mörkerkörning genomförs i första skedet av undervisningen ska eleven ges körundervisning under minst 32 körturer. Passagerare i undervisningsfordonet Det får finnas passagerare i undervisningsfordonet medan undervisningen pågår. Undervisningsfordonets förare I det första skedet av körundervisningen för klass B anses läraren vara föraren. Läraren måste sitta bredvid eleven då körundervisningen ges. Släpvagn i undervisningskörning Vid förarundervisning för klass B är det inte tillåtet att köra en fordonskombination, även om det gäller en kombination som får köras med körkort av klass B. Hanteringsundervisning och trafikundervisning Innan körundervisning ges i trafiken ska eleven ha grundläggande kunskaper om trafiken och vad det innebär att köra ett fordon. Eleven ska dessutom kunna hantera bilen tillräckligt bra innan han beger sig ut i trafiken. Denna s.k. hanteringsundervisning ska i den mån det är möjligt ske på ett område som är avstängt för allmän trafik. Innan hanteringsundervisningen inleds ska de fyra första teorilektionerna vara genomgångna. 7

8 Undervisning i mörkerkörning I regel ska undervisning i mörkerkörning ges i det första skedet av körundervisningen, under förutsättning att det är tillräckligt mörkt under årstiden (Fordonsförvaltningens anvisning Tidpunkt för undervisning i mörkerkörning; > Undervisningstillstånd). Undervisningen ska följa den undervisningsplan för mörkerkörning som Fordonsförvaltningscentralen har godkänt. Undervisningen består av två körturer, under den första körturen demonstrerar läraren olika situationer och under den andra övningskör eleven. Undervisning i mörkerkörning kan också ges med simulator. I så fall kan undervisning ges året runt, utan begränsningar angående tidpunkten för undervisningen. På blanketten (E100), Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, ska läraren intyga att eleven har genomfört prov och övningar enligt undervisningsplanen. Undervisning i halkkörning I det första skedet av körundervisningen ingår två körturer på övningsbana. Undervisningen ska följa den undervisningsplan som Fordonsförvaltningscentralen har godkänt. Undervisning på övningsbana ges i slutet av körundervisningen. Förarundervisningen ska ges på en övningsbana som är godkänd för detta ändamål. Kontaktinformation till övningsbanorna finns bland annat på adressen Förarexamen Förarexamen innefattar ett teoriprov och ett körprov. Bedömningen av förarexamen ska ske enligt Fordonsförvaltningscentralens anvisningar. Examensplatsen kan väljas fritt. Kontaktuppgifter till examensmottagare Kontaktuppgifter finns bland annat på adressen (på finska) Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen När en person anmäler sig till teori- och körprovet för förarexamen kontrolleras följande: 18 års ålder Ett av läraren undertecknat undervisningstillstånd som har varit i kraft minst 30 dygn En tillförlitlig utredning av elevens identitet Eleven har ett giltigt körkortstillstånd (högst 1 år gammalt, räknat från det datum tillståndet utfärdades) Eleven har genomgått teoriundervisningen innan han eller hon deltar i teoriprovet (kontrolleras i undervisningskortet E504) Eleven har genomgått hela förarundervisningen innan han eller hon deltar i körprovet (kontrolleras i undervisningskortet E504) När eleven kommer till körprovet har det inte gått över sex månader sedan teoriprovet godkändes Om det första körprovet hålls i december, januari eller februari ska undervisningen i mörkerkörning vara genomgången 8

9 Fordonsförvaltningscentralens blankett E100, Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, korrekt ifylld Fordonsförvaltningscentralens blankett E504, Undervisningskortet, korrekt ifylld 9

10 Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, blankett E100 Blanketten ska tas med till teori- och körprovet. De grönmarkerade fälten ska i tillämpliga delar fyllas i före det första teoriprovet. Med undantag för de fält som gäller omtagning av körprov och undervisning i mörkerkörning ska hela blanketten vara ifylld före det första körprovet. Ifyllnadsanvisning Personuppgifter Personbeteckning Efternamn och förnamn Tidigare körkortsklass Examen som avläggs Datum då undervisningen började Bilskolans kod/personbeteckning Undervisningssättet ändrat Datum för beviljande av körkortstillstånd/klass/specialvillkor Uppgifter om undervisningen Teoriundervisning Elevens personbeteckning Elevens nuvarande efter- och förnamn Klass på körkort som eleven tidigare beviljats Klass på den examen som eleven ska avlägga Datum då undervisningen för körkortsklassen inleddes Personbeteckning för den lärare som innehar undervisningstillståndet Datum då man bytte bilskola eller ändrade undervisningssätt Examensmottagaren eller byråpersonalen fyller här i datum då körkortstillståndet beviljades samt körkortsklass och eventuella specialvillkor Antalet timmar teoriundervisning före det första teoriprovet. Datum då hela teoriundervisningen är slutförd samt lärarens och elevens underskrifter. Körundervisning Här antecknas det totala antalet körturer (á 25 minuter) före det första körprovet (inkl. undervisning i fordonshantering och landsvägskörning). Datum då hela undervisningen är slutförd samt lärarens och elevens underskrifter. Undervisning på övningsbana Undervisning i mörkerkörning Omtagning av körprov; Extra undervisning Extraundervisningen slutförd Datum då undervisningen (enligt undervisningsplanen) i halkkörning på övningsbana är slutförd samt lärarens och elevens underskrifter. Övningsbanans stämpel är inte obligatorisk. Datum då undervisningen (enligt undervisningsplanen) i mörkerkörning är slutförd samt lärarens och elevens underskrifter. Om undervisningen i mörkerkörning inte har skett före det första körprovet drar examensmottagaren ett streck i fältet. Examensmottagaren antecknar den extra undervisning han eller hon har föreskrivit (max. 10 körturer à 25 minuter). Läraren bekräftar med sin underskrift att den extra undervisning som examensmottagaren har föreskrivit är slutförd. 10

11 Teoriprov Fordonsförvaltningscentralens teoriprov avläggs på dator. Provet omfattar en övnings-, en prov- och en feedbackdel. Fordonsförvaltningscentralen har utarbetat och uppdaterar provmaterialet, som enbart är avsett att användas för examen. Teoriprovet innehåller 50 bildfrågor (AV-frågor) och 10 skriftliga frågor för klass B. Svarstiden för bildfrågorna är 10 sekunder och för de skriftliga frågorna 30 sekunder. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Muntligt teoriprov I följande specialfall kan teoriprovet avläggas muntligt: elevens modersmål är något annat än finska eller svenska och han eller hon behärskar inte någotdera av dessa språk bra, eleven är inte läskunnig, är döv eller har läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) eller eleven har underkänts i teoriprovet tre gånger. Vid ett muntligt teoriprov får eleven använda sig av tolk. Eleven ska själv skaffa tolken och stå för kostnaderna för tolken. För att få delta i ett muntligt teoriprov av hälsoskäl på grund av läs- och skrivsvårigheter är eleven skyldig att visa upp ett skriftligt, undertecknat dyslexiutlåtande. Den som lämnar dyslexiutlåtandet ska vara en i dyslexi insatt speciallärare, specialläkare, psykolog, talterapeut, barnneurolog, neurolog eller foniatriker eller en i dyslexi insatt läkare. AKE kan också godkänna ett utlåtande av någon annan dyslexiexpert. För ett muntligt teoriprov som avläggs av andra än hälsoskäl debiteras ett högre pris än för ett vanligt teoriprov. Eleven har högst 60 minuter på sig för hela teoriprovet, men det finns inga tidsgränser för de enskilda uppgifterna. Examensmottagaren ska personligen övervaka det muntliga teoriprovet. Att ta om ett underkänt teoriprov En elev som blivit underkänd i teoriprovet för förarexamen får ta om provet tidigast den tredje dagen efter det att han eller hon underkändes. Efter teoriprovet En elev som blivit godkänd i teoriprovet kan sedan avlägga det körprov som ingår i examen. Ett teoriprov som avlagts med godkänt resultat är giltigt i sex månader. Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet Ytterligare information finns bland annat på adressen / undervisningstillstånd / Fordonsförvaltningscentralens anvisning: Avläggande av teoriprov för förarexamen och teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd. 11

12 Körprov Före körprovet fyller eleven i den del av blankett E101 där man ska göra en bedömning av sin egen körskicklighet (Körprovets bedömningstabell). Körprovet för klass B tar minst 45 minuter. Examensfordonets förare I körprovet för förarexamen anses eleven vara förare. Provets struktur 1. Inledande diskussion: Körprovet börjar med ett samtal på ca 5 minuter. Under samtalet ska examensmottagaren kort gå igenom hur provet går till, bl.a. förberedelser för körprovet, hur anvisningarna kommer att ges och om att prata under körprovet. 2. Kördelen: Körtiden för körprovet är ca 30 minuter. Körrutten ges i form av uppgifter som eleven ska försöka klara så självständigt som möjligt. Eleven kan också få i uppgift att köra efter skyltar. Att köra vilse räknas inte som ett fel, då det inte förutsätts att eleven ska ha lokalkännedom. I kördelen ingår uppgifter där eleven ska visa att han eller hon kan hantera fordonet. Examensmottagaren väljer ut minst två av de nedan uppräknade hanteringsuppgifterna. Eleven ska använda fordonets backväxel i minst en av uppgifterna. Backstart med eller utan handbroms Backning rakt bakåt Parkering i körbanans riktning, snett mot körbanan eller vinkelrätt mot körbanan med fram- eller backväxel på plan mark eller i med- eller motlut U-sväng med fram- och/eller backväxel. 3. Slutdiskussion: Efter kördelen följer en ca 10 minuter lång slutdiskussion. Diskussionen inleds med att eleven får veta resultatet av körprovet. Slutdiskussionen grundar sig på den självbedömning som eleven före körprovet har gjort på blankett E101. Syftet med slutdiskussionen är att visa på elevens svaga och starka sidor som bilförare samt att gå igenom elevens uppfattning om den egna körskickligheten och hur realistisk denna uppfattning är. Att ta om ett underkänt körprov Efter ett underkänt körprov kan examensmottagaren föreskriva högst tio körturer extra undervisning för eleven. Den föreskrivna extra undervisningen ska vara genomgången innan eleven tar om körprovet. Efter körprovet Efter att ha blivit godkänd i körprovet får eleven ett intyg över godkänd förarexamen (E105). Intyget berättigar till att köra i Finland med undantag av Åland. Man ska ha ett identitetsbevis med sig då man kör. Körkortet kan hämtas på examensplatsen cirka två veckor efter det att eleven med godkänt resultat har avlagt körprovet för den sista anhållna klassen i körkortstillståndet. Om eleven genast behöver ett körkort som också gäller utanför det finska fastlandet kan examensmottagaren skriva ut ett tillfälligt körkort som är giltigt i tre (3) månader. Ytterligare information om hur körprovet avläggs 12

13 Ytterligare uppgifter finns bland annat på adressen Fordonsförvaltningscentralens anvisning: Körprovet i förarexamen: klasserna A1, A, B, C1 och C. Efter godkänt körprov Ett kortvarigt körkort av klass B är giltigt i två (2) år. Efter att eleven har fått undervisning i det andra skedet och minst ett och halvt (1,5) år har gått sedan det kortvariga körkortet beviljades, beviljar polisen ett permanent körkort. Undervisning i två skeden Ett godkänt körprov medför körrätt i två års tid. Under denna tid måste eleven genomgå undervisning i mörkerkörning, om inte denna undervisning ingick i det första skedet. Tidigast sex månader efter att ha fått det kortvariga körkortet kan eleven delta i det andra skedet av förarundervisningen. Mellanskedet Efter godkänd examen börjar det s.k. mellanskedet. Erfarenheterna av och övningarna under mellanskedet samt en kontinuerlig bedömning av dessa utvecklar ett självständigt, ansvarsfullt och miljömedvetet körsätt hos den nya föraren. Med en strängare kontroll av nya förares trafikförseelser vill man påverka deras körsätt så att de ska tillägna sig en säker trafikkultur och följa gällande normer. Mellanskedet hjälper också eleven att tillgodogöra sig innehållet i det andra skedet av undervisningen. Förseelser under mellanskedet Om en förare meddelas körförbud eller om polisen hade kunnat meddela föraren körförbud under den tid han eller hon har ett kortvarigt körkort, måste körkortsinnehavaren avlägga en ny förarexamen för att inte förlora sin körrätt. En innehavare av kortvarig körrätt meddelas körförbud om personen tre gånger under två år eller två gånger under ett år gör sig skyldig till en enligt vägtrafiklagen straffbar handling, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till radardetektorförseelse. Utöver körförbud och böter måste föraren avlägga en ny förarexamen under det sista halvåret då hans eller hennes körrätt ännu är i kraft. Även om personen genomgått det andra skedet av undervisningen är det nya körkortet giltigt endast två år. Först då föraren under mellanskedet har kört utan att ha gjort sig skyldig till någon av de ovan nämnda förseelserna kan föraren få ett permanent körkort som är i kraft tills han eller hon fyller 70 år. Det andra skedet av förarundervisningen Syftet med det andra skedet av förarundervisningen är att ge föraren fördjupade kunskaper och färdigheter i och attityder till ett säkert, hänsynsfullt och ekologiskt körsätt. Föraren ska kunna analysera risker i trafiken ur flera infallsvinklar och vara motiverad att utveckla sig själv som en hänsynsfull bilförare. Intyget över det andra skedet av undervisningen lämnas till polisen på hemorten, som beviljar ett permanent körkort om sökanden inte har gjort sig skyldig till alltför många förseelser under mellanskedet. Vanligtvis sker det andra skedet av undervisningen i en bilskola, men undervisningstillstånd kan också beviljas en sökande som har trafiklärarbehörighet eller ett intyg över att han eller hon har avlagt Trafikskyddets kurs i förutseende körning för utbildare. Kursen för utbildare är främst avsedd för personer som i Trafikskyddets namn kommer att ordna fortbildning för förare. Kursen innehåller både klassundervisning och praktiska övningar. Kursen är cirka en vecka lång och ordnas vanligen en gång per år. Den som anhåller om undervisningstillstånd för det andra skedet behöver inte avlägga teoriprovet för den som anhåller om 13

14 undervisningstillstånd. Även undervisningstillståndet för det andra skedet beviljas av polisen på bostadsorten. Kontaktinformation Fordonsförvaltningscentralen Förarexamen PB 120 (Besöksadress Hagnäskajen 6) tel: Helsingfors fax: (09)

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar 2 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet... 2 1.4 Indragning... 2 1.5

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 18.8.2011 BREVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR MOPED ELLER LÄTT FYRHJULING

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 18.8.2011 BREVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR MOPED ELLER LÄTT FYRHJULING Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 18.8.2011 BREVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR MOPED ELLER LÄTT FYRHJULING Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan...3 Beviljande...4

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringen proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar i bestämmelserna om undervisningstillstånd

Läs mer

+ + BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE

+ + BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE KAN_1C 1 *1169601* BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE Denna blankettbilaga är avsedd för ett barn mellan 15 och 17 år (medsökande) för vilket ansöks

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Datum Ärende 2015-05-27 LF 5/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av K Ö R K O R T S L A G för Åland I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Innehåll

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN 2013 FÖRARUTBILDNING I TRE STEG FÖR KÖRRÄTT I KATEGORI B INLEDNING

UNDERVISNINGSPLAN 2013 FÖRARUTBILDNING I TRE STEG FÖR KÖRRÄTT I KATEGORI B INLEDNING UNDERVISNINGSPLAN 2013 FÖRARUTBILDNING I TRE STEG FÖR KÖRRÄTT I KATEGORI B INLEDNING Denna undervisningsplan bygger på en undersökning som Fordonsförvaltningscentralen och Bilskoleförbundet beställde av

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare,

Läs mer

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_PH4 1 *1319901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR BARN Med denna blankett ansöks om ett första uppehållstillstånd i Finland för ett barn under 18 år på grund av familjeband. Avsikten med ansökan om

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE KAN_4 1 *1199901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning:

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning: Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) OBSERVATIONSUTLÅTANDE Blankett M2 (fyll i på blankettens språk) om person som föreslås bli intagen för psykiatrisk sjukhusvård oberoende av

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr)

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr) ÅTVIDABERGS KOMMUN 1(5) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD SOM ÄR FOLKBOKFÖRD I ÅTVIDABERGS KOMMUN Sökande Namn Personnummer Bostadsadress Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

VALNÄMNDENS UPPGIFTER

VALNÄMNDENS UPPGIFTER HELSINGFORS STAD CENTRALVALNÄMNDEN 20.1.2015 VALNÄMNDENS UPPGIFTER ALLMÄNT OM VALET Valnämnden Arrangemangen kring röstning på ett röstningsställe på valdagen sköts av en valnämnd som kommunstyrelsen har

Läs mer

HÄLSOINTYG FÖR UNGDOM

HÄLSOINTYG FÖR UNGDOM fynd har inte konstaterats sjukdom eller handikapp som inverkar på körförmågan. g föreslår att körkortstillstånd beviljas Glasögon eller kontakt under körning g intygar att jag lämnat riktiga uppgifter

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Manual för studerande Version 2.2.0

Manual för studerande Version 2.2.0 Ansökningssystemet Joopas Innehållsförteckning Manual för studerande Version 2.2.0 Innehållsförteckning 1 1 Allmänt 2 1.1.1 Allmänt om manualen 2 1.1.2 Allmänt om ansökningssystemet Joopas 2 1.1.3 Ansökan

Läs mer

Körprov för förarexamen: klasserna M, A1, A och B

Körprov för förarexamen: klasserna M, A1, A och B Anvisning 1 (36) Utfärdad: 11.5.2011 Författningsgrund: Körkortslagen 53 Datum för ikraftträdande: 1.6.2011 Gäller fr.o.m.: 18.1.2013 Ändringsuppgifter: Upphäver anvisningen för körprov för förarexamen:

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 (5) Sökande Förnamn Efternamn Personnummer Bostad (utdelningsadress, gata, box, etc) Postnummer Postort Telefon dagtid (även riktnr) E-postadress Jag

Läs mer

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Planen godkänd i bildningsnämnden 27.1.2011 8 LOVISA STADS PRINCIPER FÖR SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLEUNDERVISNING

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag FÖR VILKET ÄNDAMÅL BEVILJAS RESTAURERINGSBIDRAG? Bidragen är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor

Läs mer

Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09

Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09 Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09 Gäller endast för elever som är födda 1989 eller senare Elever som är intagna i Frisök är ej berättigade till inackorderingstillägg

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan insändes till den kommunen där du är folkbokförd Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafik- och gatuenheten 651 84 Karlstad ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade När du söker första

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

+ + Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap.

+ + Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap. KAN_7 1 *1229901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; TIDIGARE FINSK MEDBORGARE Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap. Om du ansöker

Läs mer

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisningsplan och genomförande av undervisningen 1 Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd för körkort för personbil... 1 2 Polis, besiktningsstation

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE 2015 Gräns- och sjöbevakningsskolan 2014 Bli gränsbevakare! Gränsbevakningsväsendet söker till sin tjänst gränsbevakare, som utbildas för sin uppgift

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om privata säkerhetstjänster Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och tillämpningsområde Syftet med denna

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg

Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg 2016-04-21 Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg Allmän information om inackorderingstillägg Det finns två typer av bidrag för inackordering, kommunalt och statligt inackorderingstillägg. 1.

Läs mer

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET POLISEN I FINLAND POLISEN I FINLAND I Finland verkar en polis. Polismannen kan vara kvinna eller man. Polisen kan röra sig och uppträda antingen uniformerad eller civilklädd. Polisen har ändå alltid med

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs:

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs: Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för kurs till uppklätteransvarig topprep. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Direktiv för TG-kursdeltagare

Direktiv för TG-kursdeltagare Direktiv för TG-kursdeltagare SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER ry Tölögatan 55, FI-00250 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 8865 1100 Fax +358 9 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi www.scout.fi Direktiv

Läs mer

Anvisningar för avläggande av förarexamen, inledande teoriprov och handledarprov

Anvisningar för avläggande av förarexamen, inledande teoriprov och handledarprov Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/191 01.03.2016 Rättsgrund: 16 Landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Genomförd EU-lagstiftning: Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Oxelösund. Sida 1 (4)

Oxelösund. Sida 1 (4) Oxelösund ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sida 1 (4) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 613 81 OXELÖSUND 0155-380 00, registrator-msn@oxelosund.se Ansökan skickas till den kommun

Läs mer

INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR

INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR Godkänd 21.11.2014 av Kennelklubbens styrelse, gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016. Denna

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 7

Innehållsförteckning - Nyckelområde 7 Innehållsförteckning - Nyckelområde 7 Sida Datum 70 Mål, uppgifter och organisation 7:3 2009-02-09 70.1 FMCK Ungdomsverksamheten 7:3 2009-02-09 70.1.1 Mål 7:3 2009-02-09 70.1.2 Uppgifter 7:3 2009-02-09

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY 20.12.2007 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l uftfa

Läs mer

Läroplan för handledarutbildning

Läroplan för handledarutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/187 01.03.2016 Rättsgrund: 7 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för handledarutbildning Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Svenska Bågskytteförbundet. Tävlingslicens. Manual för praktik och teori

Svenska Bågskytteförbundet. Tävlingslicens. Manual för praktik och teori 031117 Svenska Bågskytteförbundet Tävlingslicens Manual för praktik och teori Tävlingslicens Manual Innehåll Välkommen till en sport med anor 3 Tävlingslicens D Praktiska prov 3 Teoretiska prov 3 Giltighetstid

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan skickas till: Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För dig som är folkbokförd inom Lidingö stad Jag ansöker för första gången Jag

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd Ympäristölautakunta 67 13.04.2016 Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd 2790/11.01.00/2016 Ympäristölautakunta 13.04.2016 67 Beredare

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om brottsbekämpning inom Tullen Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas, utöver vad

Läs mer

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Monica Haar 2012, 2013

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Monica Haar 2012, 2013 2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Monica Haar 2012, 2013 Iyengar Yogacenter i Stockholm, kommer att starta en 2-årig fördjupningskurs i Iyengar Yoga med Monica Haar, Certifierad

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisningsplan och genomförande av undervisningen 1 Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd för körkort för personbil... 1 1.1 Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1291/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion

Läs mer

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140 Regelsamling Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Sektion tillstånd och tillsyn Enhet behörigheter Väg- och järnvägsavdelningen

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Information till hemmen om elevens skolgång

Information till hemmen om elevens skolgång Information till hemmen om elevens skolgång Skolan är skyldig att informera vårdnadshavarna om elevens skolgång. Det innebär att båda vårdnadshavarna ska få inbjudan till utvecklingssamtal, föräldramöten

Läs mer

RP 149/2006 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens för lastbils- och

RP 149/2006 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens för lastbils- och Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om yrkeskompetens

Läs mer