Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A"

Transkript

1 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014

2 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan Beviljande Giltighet Indragning Förlängning av tillstånd Övergång till bilskola Förberedelse inför teoriprovet Krav på fordonet som används för undervisning, undervisningstillstånd och examen Undervisningsfordonets utrustning Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd Undervisning Blankett E Minimimängder Passagerare på undervisningsfordonet Undervisningsfordonets förare Hanteringsundervisning och trafikundervisning Avvikelser från utbildningens minimiomfattning Kontaktuppgifter till serviceställen som mottar förarexamina Förutsättningar för att delta i förarexamen Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, dvs. E Muntligt teoriprov Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet Efter teoriprovet Provtid och utrustning Följande obligatoriska utrustning krävs i körprovet för kategorierna A1 och A: Ytterligare information om hur körprovet avläggs Efter körprovet... 11

3 1 Undervisningstillstånd Undervisningstillstånd ansöks hos polisen, som undersöker att det inte finns några hinder för att bevilja undervisningstillståndet. Polisen beviljar inte undervisningstillstånd till en sökande som anses vara olämplig för undervisning på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper. Mer information om grunderna för beviljande av undervisningstillstånd fås av polisen eller på adressen För motorcykelkort ska den som ansöker om undervisningstillstånd ha ett körkort som motsvarar den aktuella kategorin och som personen haft i minst tre års tid. Undervisningstillståndet är ett avgiftsbelagt tillstånd som beviljas av polisen. 1.1 Ansökan Innan undervisningstillståndet ansöks ska sökanden avlägga teoriprovet för sökande av undervisningstillstånd med godkänt resultat på ett serviceställe som mottar förarexamina. Ändringsbesiktning krävs endast om det fordon som används vid undervisningen måste ha manöveranordningar för läraren. Dvs. endast om läraren är med i fordonet när undervisningen ges. Ansökningsblanketter för undervisningstillstånd fås hos polisen och serviceställen som mottar förarexamina. Ansökan om undervisningstillstånd och eventuella övriga handlingar som polisen kräver ska lämnas till polisen. Undervisningstillståndet är elevspecifikt. Man kan inte undervisa flera personer med samma undervisningstillstånd. Handlingar: 1) Ifylld ansökan om undervisningstillstånd 2) Lärarens körkort 3) Elevens ansökan om körkortstillstånd, till vilket bifogas två passfotografier hälsointyg för ungdom (givet högst fem år tidigare) eller läkarintyg för körkort (givet högst sex månader tidigare). Något nytt intyg krävs inte om eleven har ett giltigt körkort På polisinrättningen fyller eleven också i en blankett där det frågas om eleven har körkort sedan tidigare och om eleven är försatt körförbud i någon EU- eller EES-stat. Ytterligare information fås hos polisen eller på adressen 1

4 1.2 Beviljande Undervisningstillståndet kan beviljas tidigast sex månader innan eleven når lagstadgad ålder, vilket är 16 år för kategori A1, 18 år för kategori A2 och 24 år för kategori A. Undervisning som ges av undervisningstillståndsläraren får inte inledas innan undervisningstillstånd har beviljats 1.3 Giltighet Undervisningstillståndet är giltigt i högst 9 månader. Ifall körprovet avläggs med giltigt resultat före giltighetstidens utgång, upphör undervisningstillståndet vid detta prov. Undervisningstillståndet bör alltid vara med vid körundervisningen. 1.4 Indragning Polisen kan dra in undervisningstillståndet om det finns skäl för detta. Tillståndet kan dras in tillfälligt om förutsättningarna för tillfälligt körförbud finns. Vid tillfällig indragning av tillståndet iakttas bestämmelserna om tillfälligt körförbud. 1.5 Förlängning av tillstånd Polisen beviljar inte ett nytt tillstånd utan särskild orsak. Tilläggsinformation fås av polisen som beviljat tillståndet. 1.6 Övergång till bilskola Om undervisningen inte slutförs och polisen inte beviljar fortsatt undervisningstillstånd, kan eleven fortsätta sina studier i bilskola. 2 Teoriprovet för undervisningstillstånd Kännedomen om undervisningsområdet utreds med hjälp av Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) frågematerial. Den som ansöker om undervisningstillstånd ska avklara ett teoriprov som består av 30 bildfrågor (AV), 10 skriftliga frågor om kategori A och 20 frågor relaterade till undervisningstillståndet (UT). I frågorna som gäller undervisningstillståndet behandlas centrala frågor gällande körundervisningen. Provets alla tre delar bedöms som en helhet. Om en del är underkänd är hela provet underkänt. Man kan delta i ett nytt teoriprov tidigast den tredje dagen efter ett underkänt prov. Frågematerialet som används vid teoriprovet är avsett endast för förarexamen och kan inte köpas för övningsändamål. Ett godkänt teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd är i kraft i tre år. 2

5 Mer information om avläggande av teoriprovet finns på adressen www Förberedelse inför teoriprovet Trafi framställer inget undervisnings- eller övningsmaterial. Vi har blivit underrättade om materialet som listas nedan. Det är inte en heltäckande förteckning över undervisningsmaterialet. Undervisningsmaterialets tillverkare ansvarar för sitt material. Autokoulun moottoripyöräkirja, Opetustarvike Oy, Tieliikennekirja, Edita Trafikregler: Vägmärken: Trafikskyddet, (teoriövningar på webben) 2.2 Krav på fordonet som används för undervisning, undervisningstillstånd och examen De krav som ställs på fordonet som används för undervisning och undervisningstillstånd är inte lika strikta som de krav som ställs på examensfordonet. I undervisningen ska man dock ta hänsyn till examensfordonets krav och förutsättningarna för att avlägga examen med ett fordon som uppfyller kraven. När körkort i kategori A1 eller A2 höjs med hjälp av utbildning utan förarexamen, ska undervisningsfordonet uppfylla de krav som ställs på undervisningsfordon. 3

6 A1 A2 A Undervisningsfordonet Tvåhjulig Cylindervolym högst 125 cm3 Effekt högst 11 kw Effekt/viktförhållande högst 0,1 kw/kg Tvåhjulig Cylindervolym över 125 cm3 Effekt över 11 kw och högst 35 kw Effekt/viktförhållande över 0,1 kw/kg och högst 0,2 kw/kg Hänför sig inte till ett fordon med en effekt över 70 kw Tvåhjulig Effekt över 35 kw Övningstillståndsfordon Undervisningstillståndsfordonets krav Undervisningstillståndsfordonets krav Undervisningstillståndsfordonets krav Examensfordon Effekt högst 11 kw Effekt/viktförhållande högst 0.1 kw/kg Största konstruktiva hastighet minst 90 km/h Ifall förbränningsmotor, cylindervolym minst 115 cm3 Ifall elmotor, effekt/viktförhållande minst 0,08 kw/kg Effekt minst 20 kw och högst 35 kw Effekt/viktförhållande högst 0,2 kw/kg Ifall förbränningsmotor, cylindervolym minst 395 cm3 Ifall elmotor, effekt/viktförhållande minst 0,15 kw/kg Får inte hänföra sig till ett fordon med en effekt över 70 kw Vikt minst 175 kg Effekt minst 50 kw Ifall förbränningsmotor, cylindervolym minst 595 cm3 Ifall elmotor, effekt/viktförhållande minst 0,25 kw/kg Övergångsbestämmelse för kraven gällande vikt och effekt fram till Undervisningsfordon, ifall höjning utan examen - Krav på examensfordonet Krav på examensfordonet Det fordon som används i körprovet för förarexamen ska uppfylla de krav som ställs på fordon som används för körundervisning. I allmänhet används samma fordon vid körprovet som vid körundervisningen. Om körprovet avläggs med en automatväxlad motorcykel antecknas detta i körkortet och körrätten begränsas till att gälla ett fordon med automatväxel. 4

7 2.3 Undervisningsfordonets utrustning Följande utrustning ska finnas i ett undervisningsfordon i kategori A: En sådan särskild broms eller bromspedal för läraren som verkar på alla hjul, om läraren är med i fordonet då undervisning ges. Tecknet för ett undervisningsfordon är en skylt med formen av en liksidig triangel vars sida är cm. o fäst baktill på en synlig plats, får inte täcka registerskylten eller lyktorna eller o fäst på elevens rygg eller o fäst på lärarens rygg om läraren är med i fordonet Då körundervisning ges ska läraren ge köranvisningarna via radio och eleven ska ha den utrustning som behövs för att ta emot anvisningarna 3 Undervisning Förarundervisningen ska ges enligt läroplanen som Trafi har fastställt. Läroplanen finns bland annat på adressen 3.1 Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd Det är möjligt att köpa teori- och körundervisning i en bilskola även vid förarundervisning med undervisningstillstånd. De delar av undervisningen som tillståndsinnehavaren önskar kan ersättas. Innehavaren av undervisningstillståndet ansvarar ändå för att eleven får föreskriven minimiundervisning. Tillståndsinnehavaren skriver alltid under de intyg som fordras. 3.2 Undervisning Uppgifter om hur förarundervisningen framskrider antecknas på blanketten "Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd" (E505). Undervisningsämnena samt principerna om alternerande teorioch körundervisning presenteras närmare i undervisningsplanen. Blanketten "Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd" (E505) finns bland annat på adressen Eleven ska ta med ett korrekt ifyllt undervisningskort då han eller hon kommer till teori-, hanterings- och körprovet. 5

8 3.3 Blankett E100 När all undervisning getts, antecknas detta på blanketten "Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen" (E100). Anvisningar om hur blanketten ska fyllas i finns i avsnittet Förarexamen (punkt 8.3). Blanketten fås på serviceställen som mottar förarexamina. 4 Teoriundervisning För att kunna få körkort av kategori A1, A2 eller A ska eleven ha fått minst 12 lektioner teoriundervisning. Den som innehar undervisningstillståndet ansvarar för detta. En teorilektion ska vara minst 45 minuter lång, och eleven får ha högst fyra teorilektioner om dagen. Lektionernas teman och innehåll framgår av undervisningsplanen. 5 Körundervisning Körundervisning får ges vilken veckodag som helst och var som helst i Finland. Körlektionen är 50 minuter lång. Körundervisning får ges i högst två timmar om dagen och bara en lektion åt gången. Körundervisning får ges på landsväg om eleven är förmögen att köra motorcykel i landsvägshastigheter tryggt och utan att orsaka oskäliga olägenheter för den övriga trafiken. Undervisningen i landsvägskörning ska förläggas till den senare delen av undervisningen. 5.1 Minimimängder För att få körkort i kategori A1, A2 eller A ska eleven ha fått minst 9 körlektioner körundervisning. 5.2 Passagerare på undervisningsfordonet Det får inte finnas passagerare på undervisningsfordonet medan undervisningen pågår. 5.3 Undervisningsfordonets förare I körundervisning i kategori A anses eleven vara förare. Om läraren åker med på motorcykeln under körundervisningen anses han eller hon vara förare. I körprovet för förarexamen anses eleven vara förare. 5.4 Hanteringsundervisning och trafikundervisning Innan körundervisning i trafiken ska eleven ha grundläggande kunskaper om trafiken och föraren. Dessutom ska eleven kunna hantera motorcykeln tillräckligt bra innan han eller hon beger sig ut i trafiken. Denna s.k. hanteringsundervisning ska ordnas på ett område som är avstängt för allmän trafik, om detta är möjligt. 6

9 5.5 Avvikelser från utbildningens minimiomfattning Om eleven har tidigare körrätt i kategori AM, kan man utifrån detta avvika från utbildningens minimiomfattning. Då är gottgörelsen 2 lektioner teoriundervisning och 1 lektion körundervisning. Information om avvikelser som beviljas på grund av tidigare körrätt i kategori B finns på adressen Trafis föreskrift: Avvikelser från förarutbildningens minimiomfattning. 6 Övningstillstånd Övningstillstånd söks hos polisen. Tillståndet kan beviljas för högst tre månader. En förutsättning för att övningstillstånd ska beviljas är att eleven har ett gällande körkortstillstånd och har fått den teori- och körundervisning som krävs. Teoriundervisningens omfattning är 12 lektioner och körundervisningens omfattning är minst 4 lektioner av vilka minst 2 lektioner ska utgöras av körundervisning i trafiken. Dessutom ska eleven ha avlagt ett godkänt teoriprov och hanteringsprov för motorcykel. Övningstillståndet och körkortstillståndet måste vara giltigt när körprovet för förarexamen avläggs. Eleven måste öva körning i minst 1 månad innan han eller hon kan avlägga körprovet. Mer information om hur man ansöker om övningstillstånd finns på adressen Vid övning av körning med övningstillstånd är det inte tillåtet att transportera personer eller föremål. 7 Förarexamen Målsättningen för förarexamen är att den som avlägger examen behärskar de saker som ingår i förarundervisningen samt kan tillämpa dem och agera på ett säkert och flexibelt sätt i trafiken. Förarexamen omfattar ett teori-, hanterings- och körprov. Förarexamen bedöms enligt Trafis föreskrifter. Examensplatsen kan väljas fritt. 7.1 Kontaktuppgifter till serviceställen som mottar förarexamina Kontaktuppgifterna finns bl.a. på adressen 7.2 Förutsättningar för att delta i förarexamen När en person anmäler sig till teori-, hanterings- eller körprovet kontrolleras följande saker: En tillförlitlig utredning av den sökandes identitet. 16 års ålder vid deltagande i hanterings- eller körprovet i kategori A1. Man kan delta i teoriprovet en månad innan ålderskravet uppfylls. 7

10 18 års ålder vid deltagande i hanterings- eller körprovet i kategori A2. Man kan delta i teoriprovet en månad innan ålderskravet uppfylls. 24 års ålder vid deltagande i hanterings- eller körprovet i kategori A. Man kan delta i teoriprovet en månad innan ålderskravet uppfylls. Giltigt körkortstillstånd (högst ett år från datum för beviljande) Eleven har fått teoriundervisning innan han eller hon deltar i teoriprovet (kontrolleras i undervisningskortet E505). Eleven har genomgått hela förarundervisningen innan han eller hon deltar i hanterings- eller körprovet (kontrolleras i undervisningskortet E505). Ett teoriprov som motsvarar körprovkategorin och som godkänts högst ett år tidigare (när eleven kommer till hanterings- och/eller körprovet) Hanteringsprov som godkänts högst ett år tidigare (när eleven kommer till körprovet) Korrekt ifyllt undervisningskort (kontrolleras i undervisningskort E505) Korrekt ifyllt intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen (Trafis blankett E100) Undervisningstillstånd Övningstillstånd (om övningstillstånd har sökts) 8

11 7.3 Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, dvs. E100 Blanketten ska tas med till teori-, hanterings- och körprovet. De grönmarkerade fälten i blanketten ska fyllas i till tillämpliga delar före det första teoriprovet. Blanketten ska vara helt ifylld före det första hanterings- eller körprovet, med undantag av punkterna som gäller omtagning av körprov och undervisning i mörkerkörning. Ifyllnadsanvisning Personuppgifter Personbeteckning Kundens personbeteckning Efternamn och förnamn Kundens nuvarande efternamn och förnamn Tidigare körkortskategori Kategorin för körkort som kunden beviljats tidigare Examen som avläggs Kategori för examen som avläggs Datum då undervisningen började Datum då undervisningen för körkortskategorin inleddes Bilskolans kod/personbeteckning Personbeteckning för den lärare som innehar undervisningstillstånd Datum för beviljande av körkortstillstånd Examensmottagaren eller byråpersonalen /Kategori/Specialvillkor fyller här i datum då körkortstillståndet beviljades, körkortskategori och eventuella specialvillkor Säkerhetslektion för undervisning med undervisningstillstånd Datum Datum då den obligatoriska säkerhetslektionen har genomgåtts Underskrift Underskrift av läraren med undervisningtillstånd Bilskola Underskrift av bilskolans representant Uppgifter om undervisningen Teoriundervisning Mängden undervisning i timmar före det första teoriprovet. Datum då hela teoriundervisningen getts samt lärarens underskrift. Körundervisning Här antecknas det sammanlagda antalet körlektioner (á 50 min.) före det första körprovet. Datum då hela undervisningen getts samt lärarens underskrift. Undervisning på övningsbana Ifylls inte Undervisning i mörkerkörning Ifylls inte Omtagning av körprov; Extra undervisning Examensmottagaren antecknar den extra undervisning han eller hon har föreskrivit i körlektioner (max. 5 körlektioner á 50 minuter). Extraundervisningen slutförd Läraren bekräftar med sin underskrift att den extra undervisning som examensmottagaren har föreskrivit är slutförd. 9

12 8 Teoriprov Teoriprovet avläggs som ett datorstyrt teoriprov. Provet omfattar en övningsdel, en provdel och en responsdel. Trafi utarbetar och uppdaterar provmaterialet. Materialet är avsett att användas endast vid förarexamen och det kan inte köpas. Det finns motsvarande undervisningsmaterial som är avsett för övningsändamål och som tillverkas av olika aktörer. Teoriprovet innehåller 30 bildfrågor (AV) samt 10 skriftliga frågor angående kategori A. Svarstiden är 10 sekunder för bildfrågorna och 30 sekunder för de skriftliga frågorna. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. 8.1 Muntligt teoriprov Teoriprovet kan avläggas muntligt i följande specialfall: om elevens modersmål är något annat än finska, svenska eller engelska och eleven inte behärskar någotdera av dessa språk bra, eleven är inte läskunnig, eller teoriprovet har underkänts tre gånger. av hälsomässiga skäl, om eleven är döv eller har dyslexi Vid ett muntligt teoriprov kan eleven använda tolk. Eleven ska själv skaffa tolken och stå för kostnaderna för tolken. 8.2 Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet Ytterligare information finns bl.a. på adressen Trafis föreskrift: Avläggande av teoriprov för förarexamen och prov för den som anhåller om undervisningstillstånd. 8.3 Efter teoriprovet En elev som godkänts i teoriprovet kan avlägga det hanterings- och körprov som ingår i examen. Ett teoriprov som avlagts med godkänt resultat är giltigt i ett år. En elev som blivit underkänd i teoriprovet för förarexamen får ta om provet tidigast den tredje dagen efter underkänt prov. 9 Körprov Före det första körprovet inleds fyller eleven i den del av blankett E101 gällande utvärdering av de egna körkunskaperna (Körprovets bedömningstabell). Körprovet för kategori A tar minst 50 minuter. Hanteringsprovet och körprovet i trafik kan avläggas samtidigt eller vid olika tidpunkter på respektive serviceställe. 10

13 9.1 Provtid och utrustning Hanteringsprov 15 min. Körning i trafik 25 min. Inledande diskussion och slutdiskussion sammanlagt 10 min. 9.2 Följande obligatoriska utrustning krävs i körprovet för kategorierna A1,A2och- A: en korrekt fäst skyddshjälm som är godkänd för användning i vägtrafik, och vid behov skyddsglasögon, motorcykelbyxor som är försedda med knäskydd eller gjorda av läder, motorcykeljacka som är försedd med armbågs- och axelskydd eller gjord av läder motorcykelhandskar som är försedda med skydd eller gjorda av läder och skodon som är stadiga eller försedda med skydd och har skaft som åtminstone går över vristen. 9.3 Ytterligare information om hur körprovet avläggs Ytterligare information finns på adressen Trafis föreskrift: Körprov för förarexamen. 9.4 Efter körprovet Efter ett godkänt körprov får eleven ett intyg över godkänd förarexamen (E105). Intyget berättigar till att köra i Fastlandsfinland. Man ska ha ett identitetsbevis med sig när man kör med intyget. Körkortet levereras per post. Om detta inte är möjligt, utlämnar polisen körkortet. Efter ett underkänt körprov kan examensmottagaren föreskriva högst fem körlektioner extra undervisning för eleven. 10 Kontaktuppgifter Trafiksäkerhetsverket (Trafi) PB Helsingfors 11

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning Inledning Undervisningsplanen har uppgjorts så att den lämpar sig för användning i grundutbildningarna för kategorierna A1, A2

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Vägledning till er som skall ta körkort

Vägledning till er som skall ta körkort Välkommen på körkortsutbildning med Fatboy s i en lugn och hemtrevlig miljö! Vägledning till er som skall ta körkort Malmöhus Trafikskola I mitten på 1900-talet slog Malmöhus trafikskola upp portarna för

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst ANVISNING TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Gäller från 1.2.2014 och tills vidare Innehåll 1 Inledande

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Guide för nya förare. Kör. säkert

Guide för nya förare. Kör. säkert Guide för nya förare Kör säkert Guide för nya förare Det lyckades! 3 D Mellanperioden 4 Det permanenta körkortet 5 Kör tryggt och ekonomiskt 6 Tänker du köpa en bil? 8 Bilens försäkringar 10 Registrering

Läs mer

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING TRAFIKTILLSTÅND 20 YTL-ALLMÄNT Bestämmelserna om att bedriva yrkesmässig trafik finns sedan 2012-06-01 i EUförordning 1071/2009. Denna förordning kompletteras av en ny svensk yrkestrafiklag och en ny svensk

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Allmän information om kunskapsprovet

Allmän information om kunskapsprovet Allmän information om kunskapsprovet Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden ska ges möjlighet till

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer