Registrering av fordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrering av fordon"

Transkript

1 Föreskrift 1 (11) Utfärdad: Träder i kraft: Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Kommissionens beslut 107/2011/EU om ändring av beslut 2007/756/EG om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret Kommissionens beslut 2007/756/EG om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG Ändringsuppgifter: Ny föreskrift Tillämpningsområde: Denna föreskrift tillämpas på fordon som tagits i bruk på Finlands bannät. Denna föreskrift tillämpas inte på fordon som anländer från Ryska federationen och används i samtrafik. Registrering av fordon Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency Kumpulantie/Gumtäktsvägen 9, PL/PB/P.O. Box 320, Helsinki/Helsingfors, Finland. Puh./Tfn/Tel (0) , fax +358 (0) Y-tunnus/FO-nummer/ Business ID:

2 Föreskrift 2 (11) INNEHÅLL 1 REGISTRERING AV FORDON Datainnehåll som ska redovisas på blanketten Punkt 1. Nummer Punkt 2. Medlemsstat där registrering söks och nationell säkerhetsmyndighet som godkänt fordonet Punkt 3. Tillverkningsår Punkt 4. EG-hänvisning Punkt 5. Hänvisning till det europeiska registret över godkända typer av fordon Punkt 5 a. Serie Punkt 6. Begränsningar Punkt 7. Ägare Punkt 8. Innehavare Punkt 9. Enhet med ansvar för underhåll Punkt 10. Återkallelse Punkt 11. Medlemsstater där fordonet är godkänt Enhet som ansöker om registrering Punkt 1.1 Tilldelat europeiskt fordonsnummer (EVN) Godkännandenummer (EIN) Punkt 13. Idrifttagande DRIFTSALTERNATIV Förstagångsregistrering Ändring av registreringsdata Återkallelse av registreringen Omregistrering TILLSTÅND I FLERA EU-MEDLEMSSTATER Kompletterande idrifttagningstillstånd beviljat i en annan EU-medlemsstat för ett i Finland förstagångsregistrerat fordon Kompletterande idrifttagningstillstånd beviljat i Finland för ett i en annan EUmedlemsstat förstagångsregistrerat fordon EUROPEISKT FORDONSNUMMER... 7 FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR Bilaga 1 Koder för återkallelse... 8 Bilaga 2 Registreringsblankett... 9

3 Föreskrift 3 (11) 1 REGISTRERING AV FORDON Den enhet som ansöker om registrering av fordon ska vid första registrering, vid ändring av registreringsuppgifter, vid återkallelse av registrering eller vid omregistrering använda sig av den registreringsblankett som lagts ut på Trafiksäkerhetsverkets webbplats (härefter "blanketten"). Blankettformuläret redovisas i bilaga 2. Vid samtidig registrering av flera fordon kan sökanden i stället för att fylla i flera blanketter fylla i endast en blankett och bifoga en förteckning över de fordonsnummer vilkas uppgifter överensstämmer med varandra. Denna föreskrift förutsätter inte omregistrering av fordon som registrerats innan denna föreskrift trädde i kraft. 1.1 Datainnehåll som ska redovisas på blanketten I punkterna beskrivs blankettens datainnehåll punkt för punkt. I punkterna redovisas olika driftsalternativ och de uppgifter som sökanden ska lämna in i varje enskilt fall Punkt 1. Nummer I punkt 1.1 anges fordonets europeiska fordonsnummer. Om fordonet inte märkts med ett europeiskt fordonsnummer, anges fordonets nationella fordonsnummer i punkt 1.1. I punkt 1.2 anges det tidigare fordonsnumret. Punkt 1.2 ifylls endast vid ändring av fordonsnumret Punkt 2. Medlemsstat där registrering söks och nationell säkerhetsmyndighet som godkänt fordonet I punkt 2.1 antecknas den EU-medlemsstat i vars nationella register fordonet ska registreras. I punkt 2.2 antecknas den myndighet i en EU-medlemsstat som beviljat fordonet det första tillståndet för idrifttagande Punkt 3. Tillverkningsår I punkt 3 antecknas det år då fordonet lämnade fabriken Punkt 4. EG-hänvisning I punkterna antecknas de uppgifter som hänvisar till EG-kontrollförklaringen för delsystemet för rullande materiel. I punkt 4.1 antecknas datumet för registrering av EG-kontrollförklaringen. I punkt 4.2 antecknas identifieringsreferens som registrerats i EG-kontrollförklaringen.

4 Föreskrift 4 (11) I punkt 4.3 antecknas namnet på det organ som utfärdat EG-kontrollförklaringen. I punkt 4.4 antecknas FO-numret för det organ som utfärdat EG-kontrollförklaringen. I punkterna antecknas kontaktuppgifterna för det organ som utfärdat EGkontrollförklaringen. Med landskod i punkt 4.7 avses den kod som tilldelats varje enskild medlemsstat, sådana koderna redovisas i bilaga 2, del 4 i föreskrift TRA- FI/18213/ /2010. Punkterna lämnas tomma för de fordon för vilka ingen EG-kontrollförklaring upprättats Punkt 5. Hänvisning till det europeiska registret över godkända typer av fordon I punkt 5 antecknas den hänvisning som den Europeiska järnvägsbyrån uppgett i det europeiska registret över godkända typer av fordon, ifall fordonstypen är godkänd. Punkt 5.1 lämnas tom då fordonstypen inte är godkänd Punkt 5 a. Serie Punkt 5 a. lämnas tom. Trafiksäkerhetsverket inför de uppgifter som gäller fordonsserien i fordonsregistret, så som de antecknats i tillståndet för idrifttagande Punkt 6. Begränsningar Punkterna 6.1 och 6.2 lämnas tomma. Trafiksäkerhetsverket inför de begränsningar som berör fordonsserien i fordonsregistret, så som de antecknats i tillståndet för idrifttagande Punkt 7. Ägare I punkt 7.1 antecknas organisationens namn. I punkt 7.2 antecknas organisationens FO-nummer. I punkterna antecknas organisationens kontaktuppgifter. Landskoderna i punkt 7.5 redovisas i bilaga 2, del 4 i föreskrift TRAFI/18213/ / Punkt 8. Innehavare I punkt 8.1 antecknas organisationens namn. I punkt 8.2 antecknas organisationens FO-nummer. I punkterna antecknas organisationens kontaktuppgifter. Landskoderna i punkt 8.5 redovisas i bilaga 2, del 4 i föreskrift TRA- FI/18213/ /2010 I punkt 8.7 antecknas märkningen med beteckning för fordonsinnehavaren (VKM), sådan den anges i bilaga 2, del 1 i föreskrift TRAFI/18213/ / Punkt 9. Enhet med ansvar för underhåll I punkt 9.1 antecknas organisationens namn. I punkt 9.2 antecknas organisationens FO-nummer. I punkterna antecknas organisationens kontaktuppgifter. Landskoderna i punkt 9.5 redovisas i bilaga 2, del 4 i föreskrift TRAFI/18213/ /2010

5 Föreskrift 5 (11) Punkt 10. Återkallelse I punkt 10.1 antecknas den kod för återkallelse som beskriver fordonets driftstatus. Koderna för återkallelse och förklaringarna till dem finns i bilaga 1. I punkt 10.2 antecknas det datum från vilket den i punkt 10.1 angivna driftstatusen anses gälla Punkt 11. Medlemsstater där fordonet är godkänt I punkt 11 antecknas de EU-medlemsstater där fordonet godkänts för idrifttagande Enhet som ansöker om registrering I denna punkt anges datumet för ansökan samt namnet på den person som ansvarar för ansökan Punkt 1.1 Tilldelat europeiskt fordonsnummer (EVN) Punkt 1.1 lämnas tom. Trafiksäkerhetsverket skapar ett europeiskt fordonsnummer i fordonsregistret även för sådana fordon vilkas numrering i fordonsregistret baserar sig på en tidigare nationell numrering Godkännandenummer (EIN) Punkt 12 lämnas tom. Trafiksäkerhetsverket inför numret för tillståndet för idrifttagande i fordonsregistret, så som det är antecknat i tillståndet för idrifttagande Punkt 13. Idrifttagande Punkt 13.1 lämnas tom. Trafiksäkerhetsverket inför datumet för tillståndet för idrifttagande i fordonsregistret, så som det är antecknat i tillståndet för idrifttagande. Punkt 13.2 lämnas tom. Trafiksäkerhetsverket inför giltighetstiden för tillståndet för idrifttagande i fordonsregistret, så som den är antecknad i tillståndet för idrifttagande. 2 DRIFTSALTERNATIV I punkterna redovisas de driftsalternativ på basis av vilka det är möjligt att ansöka om registrering. Här anförs även vilka uppgifter som i varje enskilt fall ska anges på blanketten. 2.1 Förstagångsregistrering När fordonet fått det första tillståndet för idrifttagande ska sökanden kryssa för rutan "nyregistrering" och sedan fylla i punkterna Den ifyllda blanketten ska skickas till Trafiksäkerhetsverkets registratorskontor. Om sökanden inte är den ägare som ska antecknas i registret, ska uppgifter om varför sökanden har rätt att anhålla om förstagångsregistrering bifogas.

6 Föreskrift 6 (11) 2.2 Ändring av registreringsdata Om registreringsuppgifterna angående fordonet ändras, ska sökanden kryssa för rutan "ändring" och sedan fylla i punkt 1 och de uppgifter som ändrats. Den ifyllda blanketten ska skickas till Trafiksäkerhetsverkets registratorskontor. Byte av fordonsägare eller -innehavare förutsätter alltid att den i fordonsregistret antecknade ägaren ger sitt samtycke till att fordonet överförs till en ny ägare eller innehavare. Sökanden ska bifoga nödvändiga handlingar angående ändringen. 2.3 Återkallelse av registreringen Vid återkallelse av en registrering av ett fordon ska sökanden kryssa för rutan "återkallelse" och sedan fylla i punkterna 1 och 10 på blanketten. Den ifyllda blanketten ska skickas till Trafiksäkerhetsverkets registratorskontor. Då det är fråga om återkallelse av registrering i enlighet med kod 33 i bilaga 1 ska sökanden meddela Trafiksäkerhetsverket det faktiska datumet för skrotning senast två månader efter skrotningen. Ett fordon med en återkallningskod annan än 00 får inte använda det europeiska järnvägsnätet med den upptagna registreringen. 2.4 Omregistrering Vid omregistrering av ett fordon ska sökanden kryssa för rutan "återkallelse" och sedan fylla i punkterna 1 och 10 på blanketten. I punkt 10 antecknas återkallningskod 00 ("Ej återkallelse"). Den ifyllda blanketten ska skickas till Trafiksäkerhetsverkets registratorskontor. En omregistrering förutsätter alltid att Trafiksäkerhetsverket kontrollerar de faktorer som lett till att fordonets registrering tillfälligt blivit upphävd. Sökanden ska bifoga behövliga utredningar över utförda förbättringsåtgärder. 3 TILLSTÅND I FLERA EU-MEDLEMSSTATER 3.1 Kompletterande idrifttagningstillstånd beviljat i en annan EU-medlemsstat för ett i Finland förstagångsregistrerat fordon Ägaren till eller innehavaren av ett fordon ska lämna in de uppgifter som krävs i punkterna 1, 2, 6, 12 och 13 till Trafiksäkerhetsverket och vid behov eventuella ytterligare uppgifter i fält som den andra medlemsstaten lagt till i sitt fordonsregister beträffande det i denna stat beviljade idrifttagningstillståndet. 3.2 Kompletterande idrifttagningstillstånd beviljat i Finland för ett i en annan EUmedlemsstat förstagångsregistrerat fordon Ägaren till eller innehavaren av ett fordon ska till den medlemsstats registreringsorgan som ansvarar för registreringen av fordonet meddela de uppgifter i punkterna 1, 2, 6, 12 och 13 på blanketten som berör det i Finland beviljade kompletterande tillståndet för idrifttagning.

7 Föreskrift 7 (11) Då Trafiksäkerhetsverket beviljar kompletterande tillstånd för idrifttagande av ett fordon försett med körkabin registrerar verket uppgifterna i punkterna 1, 2, 6, 11, 12 och 13 på blanketten angående beviljat kompletterande idrifttagningstillstånd direkt i det finska fordonsregistret. 4 EUROPEISKT FORDONSNUMMER För ett fordon för vilket europeiskt fordonsnummer inte har beviljats och som inte är märkt med ett sådant och som används i trafik mellan EU-medlemsstater ska ett europeiskt fordonsnummer i enlighet med fordonsregistret sökas och fordonet ska märkas med det senast sex år efter denna föreskrifts ikraftträdande. Förpliktelsen i ovan nämnda stycke gäller inte museala fordon. Tuomas Routa Överdirektör Jari Nieminen Specialsakkunnig

8 Föreskrift 8 (11) Bilaga 1 Koder för återkallelse Kod Återkallelsesätt Beskrivning 00 Ej återkallelse Fordonet har en giltig registrering. 10 Registreringen tillfälligt upphävd Inga angivna skäl 11 Registrering tillfälligt upphävd Fordonets registrering är tillfälligt upphävd på begäran av ägaren eller innehavaren eller genom ett beslut av Trafiksäkerhetsverket. Fordonet är avsett för driftsklar förvaring som en inaktiv eller strategisk reserv. 20 Registrering överförd Det är känt att fordonet är omregistrerat med ett annat nummer eller i ett annat nationellt fordonsregister, för fortsatt användning på (hela eller delar av) det europeiska järnvägsnätet. 30 Återkallelse Inga angivna skäl Fordonets registrering för drift i det europeiska järnvägsnätet har gått ut utan att man känner till någon omregistrering. 31 Återkallelse Fordonet är avsett för fortsatt användning som järnvägsfordon utanför det europeiska järnvägsnätet. 32 Återkallelse Fordonet är avsett för återvinning av större driftskompatibla komponenter/ moduler/reservdelar eller större ombyggnader. 33 Återkallelse Fordonet är avsett för skrotning och omhändertagande av material (inklusive större reservdelar) för återvinning. 34 Återkallelse Fordonet är tänkt som historiskt bevarat rullande materiel för drift på ett avskilt nät eller för stationär presentation utanför det europeiska järnvägsnätet.

9 Föreskrift 9 (11) Bilaga 2 Registreringsblankett STANDARDFORMULÄR FÖR REGISTRERING AV GODKÄNDA FORDON I enlighet med direktiv 2008/57/EG och tillämplig nationell lagstiftning Ansökan om: Nyregistrering Ändring Återkallelse INFORMATION OM FORDONET 1. Nummer 1.1. Europeiskt fordonsnummer (EVN) - _ 1.2. Fordonets tidigare nummer 2. Medlemsstat där registrering söks och nationell säkerhetsmyndighet som godkänt fordonet 2.1. Medlemsstat: 2.2. Nationell säkerhetsmyndighet: 3. Tillverkningsår: 4. EG-hänvisning 4.1. Datum för förklaringen: 4.2. EG-hänvisning: 4.3. Utfärdande organ: 4.4. FO-nummer: Organisationens adress 4.5. Gata och nummer: 4.6. Ort: 4.7. Landskod: 4.8. Postnummer: 5. Hänvisning i Europeiska registret över godkända typer av fordon: 5 a. Serie 6. Begränsningar 6.1. Begränsningar (kod): _, _, _, _, _, _, _, _... _, _, _, _, _, _, _, _ 6.2. Begränsningar (text): INFORMATION OM ENHETER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR FORDONET 7. Ägare 7.1. Organisation: 7.2. FO-nummer: Organisationens adress 7.3. Gata och nummer:

10 Föreskrift 10 (11) 7.4. Ort: 7.5. Landskod: 7.6. Postnummer: 8. Innehavare 8.1. Organisation: 8.2. FO-nummer: Organisationens adress 8.3. Gata och nummer: 8.4. Ort: 8.5. Landskod: 8.6. Postnummer: 8.7. Märkning med beteckning för fordonsinnehavaren (VKM): DRIFTSINFORMATION 9. Enhet med ansvar för underhåll 9.1. Organisation: 9.2. FO-nummer: Organisationens adress 9.3. Gata och nummer: 9.4. Ort: 9.5. Landskod: 9.6. Postnummer: 9.7. E-postadress: 10. Återkallelse Sätt (kod): _ Datum: 11. Medlemsstater där fordonet är godkänt... Identifiering av enhet som ansöker om registrering Datum: Namn på och underskrift av ansvarig tjänsteman: SÄKERHETSMYNDIGHETENS UPPGIFTER 1.1. Tilldelat europeiskt fordonsnummer(evn) _ _ 12. Godkännandenummer (EIN) _ 13. Idrifttagande Datum för godkännande:

11 Föreskrift 11 (11) Sista giltighetsdatum för godkännande: Datum när ansökan mottogs: Datum för återkallelse:

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det vissa preciseringar och ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519); SFS 2011:1118 Utkom från trycket den 22 november 2011 utfärdad den 10 november 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2018 C(2018) 6929 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) / av den 25.10.2018 om specifikationer för de fordonsregister som avses i artikel 47 i Europaparlamentets

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon Konsekvensutredning 1 (19) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Carina E Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för datainsamling och systemstöd Sektion förvaltning och systemstöd Konsekvensutredning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Tillgängligheten i järnvägssystemet

Tillgängligheten i järnvägssystemet 1 (5) Utfärdad: 18.12.2014 Träder i kraft: 1.1.2015 Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 74 och 75 Giltighetstid: tills vidare EU-förordning vars öppna punkter och specialfall föreskriften gäller: Kommissionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526); Utkom från trycket den 22 november 2011 utfärdad den 10 november 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om järnvägsförordningen

Läs mer

EU-harmoniserad godkännandeprocess för fordon i Sverige. Annelie Jämte

EU-harmoniserad godkännandeprocess för fordon i Sverige. Annelie Jämte EU-harmoniserad godkännandeprocess för fordon i Sverige Annelie Jämte Hur styrs godkännandeprocessen? Driftskompatibilitetsdirektivet (EU) 2018/545 praktiska arrangemang i processen för godkännande av

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

BILAGOR. till KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

BILAGOR. till KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2018 C(2018) 6929 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om specifikationer för de fordonsregister som avses i artikel 47 i Europaparlamentets

Läs mer

Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik

Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik Meddelande till godstrafiktillstånd innehavare 13.6.2018 Innehall Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik 1.7.2018... 1 Obligatoriska tillstånd och anmälningar för yrkesmässig godstransport

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv EURPEISKA KMMISSINEN Bryssel den 18.7.2014 CM(2014) 476 final ANNEXES 1 to 2 BILAGR till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 12.2.2019 om mallar för EG-försäkringar, EG-intyg samt EG-kontrollförklaringar och kontrollintyg

Läs mer

Kriterier för godkännande av läroanstalter och examinatorer och om kriterier för anordnande av prov inom järnvägstrafiken

Kriterier för godkännande av läroanstalter och examinatorer och om kriterier för anordnande av prov inom järnvägstrafiken 1 (5) Utfärdad: 15.5.2018 Träder i kraft: 1.7.2018 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om transportservice (320/2017) II avd. 8 kap. 1 3 mom., 2 5 mom., 3 4 mom. och 6 3 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Mikael Hägg Väg och järnväg Spårtrafik Teknik spårtrafik Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 43/33

Europeiska unionens officiella tidning L 43/33 17.2.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 43/33 KOMMISSIONENS BESLUT av den 10 februari 2011 om ändring av beslut 2007/756/EG om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret

Läs mer

Föreskrift avseende moduler för förfaranden för bedömning av överensstämmelse, driftskompatibilitet och EG-kontroll

Föreskrift avseende moduler för förfaranden för bedömning av överensstämmelse, driftskompatibilitet och EG-kontroll Föreskrift 1 (63) Utfärdad: 13.04.2011 Träder i kraft: 15.04.2011 Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Giltigshetstid: Tills vidare Ändringsuppgifter: Ny föreskrift Tillämpningsområde: Föreskrift avseende

Läs mer

Finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar och fastställandet av isklass

Finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar och fastställandet av isklass 1 (11) Utfärdad: 14.11.2017 Träder i kraft: 1.12.2017 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs er och isbrytarassistans (1121/2005) 4 2 mom. och 7 2 mom. Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

ENHETEN FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET

ENHETEN FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET Referens i ERA: ERA/GUI/01-2010/INT Version i ERA: 4.00 Datum: 10 juli 2012 Dokument utarbetat av Dokumenttyp: Dokumentstatus: Europeiska järnvägsbyrån Rue Marc Lefrancq, 120 BP 20392 F-59307 Valenciennes

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION 29.11.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 314/41 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 22 november 2011 om erkännande av utbildningsanstalter och examinatorer för lokförare i enlighet

Läs mer

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/139/EG av den 25 november föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/139/EG av den 25 november föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon 9.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 322/3 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/139/EG av den 25 november 2009 om föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2007:745 Utkom från trycket den 30 oktober 2007 utfärdad den 18 oktober 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 8/17

Europeiska unionens officiella tidning L 8/17 13.1.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 8/17 KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 oktober 2009 om antagandet av grundläggande föreskrifter för register över lokförarbevis och kompletterande intyg

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

L 90/66 Europeiska unionens officiella tidning

L 90/66 Europeiska unionens officiella tidning L 90/66 Europeiska unionens officiella tidning 6.4.2018 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/545 av den 4 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon

Läs mer

Artikel 1. Syfte. Artikel 2. System med registreringsnummer

Artikel 1. Syfte. Artikel 2. System med registreringsnummer L 318/28 4.12.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2246 av den 3 december 2015 om närmare bestämmelser för det system med registreringsnummer som ska tillämpas på registret över europeiska

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2018 C(2018) 1866 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 4.4.2018 om fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

L 109. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. sextionde årgången 26 april 2017.

L 109. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. sextionde årgången 26 april 2017. Europeiska unionens officiella tidning L 109 Svensk utgåva Lagstiftning sextionde årgången 26 april 2017 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens genomförandeförordning

Läs mer

1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA 1 (2) A1 Dnr (ifylls av myndigheten) Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Ansökan om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat

Ansökan om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat ANVISNINGAR 1 (4) Anvisningar till formulär A1 Ansökan om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat Information om Statens energimyndighets behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.5.2019 C(2019) 3582 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 16.5.2019 om fastställande av detaljerade bestämmelser om certifiering av enheter som

Läs mer

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS

Läs mer

Kontaktperson för ansökan 3 Telefonnummer. Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för tullfrågor 4 Namn Personnummer Telefonnummer

Kontaktperson för ansökan 3 Telefonnummer. Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för tullfrågor 4 Namn Personnummer Telefonnummer Ansökan om tillstånd till Upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring - EUEIR 1 Ansökan skickas till: Tullverket Box 12854 112 98 STOCKHOLM Ankomstdatum och dnr hos Tullverket

Läs mer

Riktlinjer Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014

Riktlinjer Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014 Riktlinjer Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-294 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 2 2 Syfte... 4 3 Efterlevnads-

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg; Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver 1 med stöd av 1 kap. 2 samt 2 kap. 14 b, 15 och 16 järnvägsförordningen

Läs mer

Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 maj 2011 Hillevi Engström Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

UG 1 (2) 1 Sökande Namn/företag Person-/organisationsnummer Innehav. Postnummer Ort Land

UG 1 (2) 1 Sökande Namn/företag Person-/organisationsnummer Innehav. Postnummer Ort Land UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Artikel 1. Överenskommelsens syfte

Artikel 1. Överenskommelsens syfte Bilaga Fördragstext ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH KONUNGARIKET SVERIGE OM TRANSPORT AV SÄRSKILDA AVFALLSFLÖDEN INOM LÄNDERNAS GRÄNSOMRÅDEN Artikel 1 Överenskommelsens syfte Syftet med denna

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526); SFS 2015:361 Utkom från trycket den 12 juni 2015 utfärdad den 4 juni 2015. Regeringen föreskriver 1 i fråga om järnvägsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för järnväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för järnväg; Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för järnväg; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 1 kap. 2, 2 kap. 37, 3 kap.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

Allmänna bestämmelser om flygcertifikat

Allmänna bestämmelser om flygcertifikat UTKASTutkastutkast Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 5.9.2018 Träder i kraft: 7.9.2018 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014), 47 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Genom

Läs mer

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m. 1.1.2018 Timo Repo överingenjör Innehåll Yrkeskompetens för förare, allmänt Tillstånd som krävs för utbildningsverksamheten Yrkeskompetensutbildning

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar EG

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar EG KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling gäller omvandling

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 16.10.2015 L 271/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

REGISTRERINGSANVISNING

REGISTRERINGSANVISNING REGISTRERINGSANVISNING REGISTRERINGSANVIS NING 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrerarens allmänna uppgifter och skyldigheter... 3 3 Uppgifter i anslutning till registrering och identifiering

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:160

Regeringens proposition 2010/11:160 Regeringens proposition 2010/11:160 Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll Prop. 2010/11:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juni 2011 Jan Björklund

Läs mer

Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem

Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem Delbetänkande av Utredningen om driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet Stockholm 2010 SOU 2010:61 SOU och Ds kan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 51/2016 (Finlands författningssamlings nr 620/2016) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästdjur

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

2. Ytterligare kontaktuppgifter, inbegripet telefon- och faxnummer och, i tillgängliga fall, e-postadress (frivilligt).

2. Ytterligare kontaktuppgifter, inbegripet telefon- och faxnummer och, i tillgängliga fall, e-postadress (frivilligt). SV BILAGA I BILAGA 22-06 ANSÖKAN OM ATT BLI REGISTRERAD EXPORTÖR inom ramen för Europeiska unionens, Norges, Schweiz och Turkiets respektive system med allmänna tullförmåner( 1 ) 1. Exportörens namn, fullständiga

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport Luftfartsföreskrift 1 (5) Utfärdad: 29.3.2011 Rättsgrund: 69 i luftfartslagen Träder i kraft: 15.4.2011 Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Upphäver luftfartsföreskriften från 3.6.2005. Tillämpningsområde:

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; TIDSBEGRÄNSAT UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV KONTINUERLIG KARAKTÄR

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; TIDSBEGRÄNSAT UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV KONTINUERLIG KARAKTÄR OLE_JATKO_A 1 *1269901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; TIDSBEGRÄNSAT UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV KONTINUERLIG KARAKTÄR Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats kontinuerligt,

Läs mer

Villkor för beviljande av linjelotsbrev

Villkor för beviljande av linjelotsbrev 1 (6) Utfärdad: 1.5.2013 Träder i kraft: 1.5.2013 Giltighetstid: tills vidare Anvisningen grundar sig på följande lagstiftning: Lotsningslagen (940/2003), statsrådets förordning om lotsning (246/2011),

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

RP 82/2011 rd. som trädde i kraft vid ingången av maj Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2012.

RP 82/2011 rd. som trädde i kraft vid ingången av maj Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2012. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det i lagen om

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2015:74 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Vägtrafikdatalag Utfärdad den 29 maj 2019 Publicerad den 7 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens syfte 1 Syftet med denna

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

CVA Tillstånd till förenkling av varornas tullvärde CCL Tillstånd till centraliserad klarering

CVA Tillstånd till förenkling av varornas tullvärde CCL Tillstånd till centraliserad klarering ANSÖKAN 1 (5) Ifylls av tullmyndigheten CVA Tillstånd till förenkling av varornas tullvärde CCL Tillstånd till centraliserad klarering ACP Tillstånd till status som godkänd utfärdare SAS Tillstånd till

Läs mer

BILAGA I. Namn SUB/SGB-XX-XXXX Datum för ansökan: XX-XX-XXXX

BILAGA I. Namn SUB/SGB-XX-XXXX Datum för ansökan: XX-XX-XXXX SV BILAGA I SAMMANFATTANDE DOKUMENT Namn SUB/SGB-XX-XXXX Datum för ansökan: XX-XX-XXXX 1. NAMN SOM SKA REGISTRERAS 2. TREDJELAND TILL VILKET DET AVGRÄNSADE OMRÅDET HÖR 3. TYP AV GEOGRAFISK BETECKNING 4.

Läs mer

ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET

ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET sidan 1 av 5 Blanketten ska användas för årlig uppdatering av samfällighetsföreningsregistret. Det är styrelsens ansvar att anmäla ändringar till samfällighetsföreningsregistret

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 1 september 2011 Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning 1 (7) TRAFI/8037/03.04.02.02/2011 Utfärdad: 10.05.2012 Träder i kraft: 15.05.2012 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet(1664/2009) 21 4 mom.

Läs mer

Föreskrift 1 (8) TRAFI/8591/ /2014

Föreskrift 1 (8) TRAFI/8591/ /2014 1 (8) Utfärdad: 18.12.2014 Träder i kraft: 1.1.2015 Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 74 och 75 Giltighetstid: tills vidare EU-förordning vars öppna punkter och specialfall föreskriften gäller: Kommissionens

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelserna i järnvägslagen om avtal om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 december 2011 1317/2011 Lag om ändring av fordonsskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

DATASKYDDSBESKRIVNING

DATASKYDDSBESKRIVNING DATASKYDDSBESKRIVNING BRC/2422/2019 1 (6) DATASKYDDSBESKRIVNING 1 nas fullmaktsregister samt där tillhörande händelseuppgiftsregister Registrets namn Namn 2 Befolkningsregistercentralen Personuppgiftsansvarig

Läs mer

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Solkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tobaksskatt; SFS 2010:177 Utkom från trycket den 23 mars 2010 utfärdad den 11 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Termer och uttryck 1 Denna förordning

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

Bruksanvisning för registrering i Finlands Banks DCS2-system 1 (13)

Bruksanvisning för registrering i Finlands Banks DCS2-system 1 (13) Bruksanvisning för registrering i Finlands Banks DCS2-system 1 (13) 2 (13) Innehåll 1 Registrering i tjänsten... 3 1.1 Personuppgifter... 4 1.2 Finlands Banks datainsamlingar... 5 1.2.1 Preliminär kontroll

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 170/7

Europeiska unionens officiella tidning L 170/7 1.7.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 170/7 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1002/2005 av den 30 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1239/95 när det gäller beviljande av tvångslicenser

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och 1 (6) Utfärdad: x.x.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 15 3 mom. och 18 1 mom. Ändringsuppgifter:

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

RättsaktNamn StatusRättsakt Grund/ändring

RättsaktNamn StatusRättsakt Grund/ändring RättsaktNamn StatusRättsakt Grund/ändring KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/936 av den 29 juni 2018 om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 18.6.2013 2013/0015(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer