Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik"

Transkript

1 Meddelande till godstrafiktillstånd innehavare Innehall Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik Obligatoriska tillstånd och anmälningar för yrkesmässig godstransport fr.o.m Godstrafiktillstånd... 2 Anmälan om bedrivande av godstrafik... 3 Tillstånd som beviljats före och förnyande av dessa... 3 Gemenskapstillstånd för godstrafik... 3 Inrikes godstrafiktillstånd... 3 Trafiktillstånd för traktor... 4 Yrkesmässiga krav på bedrivande av godstrafik och säkerställande av förarens kompetens... 4 Kompetensexamen för transportföretag som utför godstransporter... 4 Yrkeskompetens för lastbilsförare... 4 Förarintyg... 4 Säkerställande av lastbilsförarens kompetens... 5 Fordon som används för godstrafik... 5 Anmälan om bedrivande av taxitrafik... 5 Tjänster för att kontrollera tillstånds giltighet... 6 Mer information... 6 Detta brev har skickats till de företag som enligt det nationella registret över trafiktillstånd (VALLU) har ett giltigt godstrafiktillstånd. Brevet har skickats till företagets adress som finns i detta register. Eventuella ändringar i företagets adressuppgifter och andra kontaktuppgifter ska meddelas till den behöriga myndigheten. Behörig myndighet är fram till den 30 juni 2018 NTM-centralen i Södra Österbotten Om verksamheten som grundar sig på godstrafiktillståndet har upphört, kan företaget begära att trafiktillståndet återkallas. Begäran om återkallelse ska fram till den 28 juni 2018 skickas till NTM-centralen i Södra Österbotten och från och med den 1 juli 2018 till Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik Den första etappen av lagen om transportservice träder i kraft helt och hållet den 1 juli Detta meddelande innehåller information om de ändringar lagen medför för transportföretagare. När lagen om transportservice träder i kraft upphävs lagen om kommersiell godstransport på väg. Regleringen av yrkesmässig godstransport med lastbil kommer från EU och ändringen i den nationella lagstiftningen leder således inte till några betydande ändringar på denna punkt: för yrkesmässig godstransport med lastbil krävs även efter lagändringen PB 320, Helsinki, Tfn , Fax FO-nummer

2 trafiktillstånd, att en fordonsspecifik kopia av trafiktillståndet medförs under körning, att föraren har yrkeskompetens och att bilen har registrerats i fordonsregistret i Finland. Eftersom förutsättningarna för ett bevilja godstrafiktillstånd också grundar sig på EUförordningar, sker inga större förändringar beträffande dessa. Den viktigaste förändringen beträffande förutsättningarna gäller kravet på yrkeskompetens, i och med att man fr.o.m. den 1 juli 2018 kan delta i den obligatoriska kompetensexamen utan att genomgå transportföretagarutbildningen (företagarkursen). Således kvarstår kompetenskravet, men den som ansöker om tillstånd kan själv välja hur kompetensen förvärvas. Till följd av lagändringen överförs behörigheten i trafiktillståndsärenden från NTMcentralerna till Trafi. Samtidigt flyttas personalen som behandlar trafiktillståndsärenden vid NTM-centralerna i huvudsak till Trafi. NTM-centralen i Södra Österbotten betjänar kunderna i ärenden som gäller godstrafiktillstånd fram till den 28 juni Trafi övertar behandlingen av trafiktillståndsärenden den 2 juli När lagen träder i kraft överförs behandlingen av pågående ansökningsärenden från NTM-centralen till Trafi. Trafi övertar behandlingen av ansökningarna och fattar tillståndsbeslut om dessa. Enligt lagen om transportservice kräver yrkesmässig transport av gods ett godstrafiktillstånd om den största tillåtna totalmassan för det fordon eller den fordonskombination som används för transporten är över kg. Den minsta totalmassan för fordonet som förutsätter trafiktillstånd stiger därmed från kg till kg. Om yrkesmässig godstrafik bedrivs med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över kg men högst kg, ska en anmälan om bedrivande av godstrafik göras till Trafi. Det behövs varken trafiktillstånd eller någon anmälan om bedrivande av godstrafik om det fordon som används för godstransporten har en totalmassa på högst kg. Fr.o.m. den 1 juli 2018 beviljas nya godstrafiktillstånd och godstrafiktillstånd som ska förnyas för tio år. De flesta transporter som sker med traktor befrias från tillståndsplikten. Andra undantag från tillståndsplikten kommer att regleras genom förordning av statsrådet. Med stöd av ett godstrafiktillstånd får man även bedriva taxitrafik så länge detta anmäls till Trafi. Kraven som gäller bedrivande av taxitrafik (bl.a. fordon, förarens yrkeskompetens, delande av information i gränssnitt etc.) ska uppfyllas även vid anmälningspliktig taxitrafik. Avgifterna som tas ut för trafiktillstånd och anmälningar har ännu inte bekräftats. Information om avgifterna ges så fort förordningen som gäller dessa har godkänts. Förordningen torde godkännas under juni och träder i kraft den 1 juli Obligatoriska tillstånd och anmälningar för yrkesmässig godstransport fr.o.m Godstrafiktillstånd Yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över kg kräver godstrafiktillstånd med följande undantag: Med traktor får man transportera gods utan trafiktillstånd, om traktorns högsta tilllåtna hastighet är högst 60 km/h. Den som innehar ett persontrafiktillstånd får transportera gods med buss. Andra undantag från tillståndsplikten kommer att regleras genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket 2(5)

3 Gemenskapstillstånd för godstrafik och inrikes godstrafiktillstånd är sådana godstrafiktillstånd som avses i lagen om transportservice. En ny sökande kan endast beviljas gemenskapstillstånd för godstrafik. Fr.o.m. den 1 juli 2018 beviljas nya gemenskapstillstånd och gemenskapstillstånd som ska förnyas för tio år. Det snabbaste sättet att inleda en tillståndsansökan är att använda den elektroniska blankett som finns tillgänglig fr.o.m. den 1 juli. Tillståndshavaren är skyldig att omedelbart meddela Trafi om ändringar i förutsättningarna för beviljande av tillståndet och om ändringar i kontaktinformationen. Ändringarna kan meddelas på en elektronisk ansökningsblankett som blir tillgänglig den 1 juli Anmälan om bedrivande av godstrafik Yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över kg men högst kg kräver anmälan till Trafi. Anmälan gäller företaget, inte fordonet. Även den som innehar ett trafiktillstånd ska göra en anmälan om hen bedriver yrkesmässig godstransport med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över kg men högst kg. Anmälan kan även göras i samband med ansökan om godstrafiktillstånd. Godstrafiken får inledas när anmälan har anlänt till Trafi. Det snabbaste sättet att göra en anmälan är med den elektroniska anmälningsblanketten som blir tillgänglig den 1 juli Tjänsteleverantören kan även anmäla att verksamheten läggs ner och begära att anteckningen i registret om utövande av godstrafik tas bort eller meddela nya kontaktuppgifter, Begäran kan göras på en elektronisk anmälningsblankett. Tillstånd som beviljats före och förnyande av dessa Gemenskapstillstånd för godstrafik Lagändringen påverkar inte giltighetstiden för ett gemenskapstillstånd för godstrafik som beviljats av NTM-centralen och inte heller förnyandet av ett sådant tillstånd. Gemenskapstillståndet och dess fordonsspecifika kopior gäller den tid som antecknats i tillståndshandlingen. På ansökan beviljas fler fordonsspecifika kopior av ett gemenskapstillstånd. Giltighetstiden för en kopia upphör alltid samtidigt som giltighetstiden för gemenskapstillståndet. Ett gemenskapstillstånd som beviljats av NTM-centralen förnyas på ansökan till ett nytt gemenskapstillstånd. Det nya tillståndet beviljas för tio år. Inrikes godstrafiktillstånd Lagändringen påverkar inte giltighetstiden för ett inrikes godstrafiktillstånd som beviljats av NTM-centralen och förutsätter inte heller att tillståndet förnyas. Tillståndet är giltigt den tid som antecknats i tillståndshandlingen. Trafiksäkerhetsverket 3(5)

4 Ett inrikes godstrafiktillstånd förnyas på ansökan. Tillståndet förnyas alltid till ett gemenskapstillstånd för godstrafik, om sökanden har den yrkeskompetens som gemenskapstillståndet förutsätter. Om sökanden inte har den yrkeskompetens som ett gemenskapstillstånd förutsätter, förnyas tillståndet till ett inrikes godstrafiktillstånd. För att beviljas ett inrikes godstrafiktillstånd krävs att sökanden när ansökan inleds har minst ett giltigt inrikes godstrafiktillstånd. Den som innehar ett inrikes godstrafiktillstånd beviljas fler tillstånd på ansökan. Dessa tillstånd beviljas alltid som gemenskapstillstånd för godstrafik och fordonsspecifika kopior, om sökanden har den yrkeskompetens som ett gemenskapstillstånd förutsätter. Om sökanden inte har den yrkeskompetens som ett gemenskapstillstånd förutsätter, förnyas tillstånden till inrikes godstrafiktillstånd. Giltighetstiden för alla inrikes godstrafiktillstånd som beviljas efter den 1 juli 2018 löper ut senast den 1 juli Den som innehar ett inrikes godstrafiktillstånd och som avser fortsätta att bedriva trafik efter juli 2028 ska i god tid se till att skaffa den yrkeskompetens som ett gemenskapstillstånd förutsätter. Trafiktillstånd för traktor Lagen om transportservice innehåller inga bestämmelser om trafiktillstånd för traktor. Från och med den 1 juli 2018 beviljas inga nya trafiktillstånd för traktor och tillståndens giltighetstid förlängs inte heller. Tillståndet kan återkallas på tillståndshavarens ansökan. Yrkesmässiga krav på bedrivande av godstrafik och säkerställande av förarens kompetens Kompetensexamen för transportföretag som utför godstransporter Fr.o.m. den 1 juli 2018 kan man delta i den obligatoriska kompetensexamen utan att genomgå transportföretagarutbildningen (företagarkursen). På så sätt kan företagaren själv bestämma, på vilket sätt kompetensen som krävs för examen förvärvas. Det kommer inte att ske några förändringar i examenskraven. Yrkeskompetens för lastbilsförare Förarintyg Det krävs fortfarande att lastbilsförare har yrkeskompetens för att köra lastbil. Om taxitrafik bedrivs med lastbil räcker det inte med yrkeskompetens för lastbilsförare för att arbeta som taxiförare, utan föraren måste ha yrkeskompetens för taxiförare. Om en förare som företaget anlitar är en tredjelandsmedborgare, ska innehavaren av gemenskapstillståndet för godstrafik ansöka om ett förarintyg för föraren. Det behövs inget intyg och intyget kan inte heller beviljas om föraren är en EU-medborgare eller en person som vistats länge i en EU-stat och beviljats P-EU-uppehållstillstånd. Förarintyget beviljas för högst fem år. Trafiksäkerhetsverket 4(5)

5 Behörigheten i ärenden som gäller förarintyg överförs från NTM-centralen till Trafi den 1 juli Lagändringen påverkar inte giltighetstiden för ett förarintyg som beviljats av NTM-centralen. Säkerställande av lastbilsförarens kompetens Företagaren ska säkerställa att förare som anlitas av företaget har giltiga tillstånd för godstransporter. Ett fordon eller en fordonskombination som används för körning som kräver yrkeskompetens får överlåtas att framföras endast av en person vars yrkeskompetens har konstaterats antingen med ett separat yrkeskompetensbevis eller en anteckning om yrkeskompetens på körkortet. Fordon som används för godstrafik Om ett fordon används enbart för yrkesmässig godstransport eller med stöd av ett trafiktillstånd eller anmälan, ska tillståndspliktig godstrafik anges som fordonets användningssyfte i registret. Om samma fordon används för att bedriva såväl godstrafik som taxitrafik, anges alltid tillståndspliktig trafik inte tillståndspliktig godstrafik. Om fordonet tidigare har använts enbart för godstrafik och det börjar användas för både gods- och taxitrafik, ska en ändring av användningssyftet till tillståndspliktig persontrafik göras innan persontrafiken inleds. En ändring i uppgifterna om användningen kan anmälas på besiktningsstället som sköter registreringen eller hos fordonets försäkringsbolag. Anmälan kan också göras via Trafis eller försäkringsbolagets e-tjänst i samband med ägarbyte, ändring av uppgifterna om ägare eller innehavare eller den första registreringen av ett förhandsanmält fordon. Anmälan om bedrivande av taxitrafik Fr.o.m. den 1 juli 2018 ger ett giltigt godstrafiktillstånd även rätt att bedriva taxitrafik. Om man bedriver taxitrafik ska detta dock anmälas till Trafi. Anmälan gäller företaget, inte fordonet. Innehavaren av ett giltigt godstrafiktillstånd har rätt att bedriva taxitrafik genast när Trafi har fått anmälan. Nya taxiföretagare kan göra anmälan samtidigt som de ansöker om godstrafiktillstånd. Taxitrafik får dock bedrivas först när godstrafiktillståndet har beviljats. När trafiktillståndets giltighet löper ut eller om trafiktillståndet återkallas har företaget inte heller längre rätt att bedriva taxitrafik. Om företaget fortsättningsvis vill bedriva taxitrafik, ska det ansöka om taxitrafiktillstånd. När taxitrafik bedrivs ska alla krav som gäller taxitrafik följas, till exempel beträffande förarens yrkeskompetens, prisinformation, krav på gränssnitt och fordonet som används för transporter. Taxitrafik kan bedrivas med personbil, paketbil, lastbil, trehjuling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling, men inte med buss. Tjänsteleverantören kan även anmäla att verksamheten läggs ner och begära att anteckningen i registret om utövande av taxitrafik tas bort. Begäran kan göras på en elektronisk anmälningsblankett. Mer information om bedrivande av taxitrafik finns på adressen Trafiksäkerhetsverket 5(5)

6 Tjänster för att kontrollera tillstånds giltighet Använd förfrågningstjänsten för att kontrollera om ett företag har ett giltigt eller giltiga trafiktillstånd samt företagets rätt att bedriva anmälningspliktig taxi- eller godstrafik. Tjänsten kommer att finnas på Trafis webbplats bl.a. på adressen För närvarande är tjänsten tillgänglig på NTM-centralens webbplats på adressen Från och med den 1 juli 2018 kan man utan kostnad kontrollera förares yrkeskompetens och körtillstånd för taxiförare via Trafis tjänst för offentliga föraruppgifter. För att göra en sökning i tjänsten behöver man förarens namn och hemkommun. Till och med slutet av juni 2018 kostar det två euro att använda tjänsten och för att göra en sökning behöver man förarens personbeteckning; Mer information Information bl.a. om ansökan om och förnyelse av tillstånd och om villkoren för beviljande av tillståndet finns fr.o.m. den 1 juli på adressen Om den information du söker inte finns på webbplatsen, kan du ringa numret eller skicka e-post till adressen I ärenden som gäller yrkeskompetens hjälper Ajovarma dig på numret Trafiksäkerhetsverket 6(5)

Tillstånd och anmälningar som krävs för att bedriva trafik fr.o.m

Tillstånd och anmälningar som krävs för att bedriva trafik fr.o.m Information till kommunsektorn om ändringar som den nya lagen om transportservice innebär 6.6.2018 Allmänt om lagen om transportservice Lagen om transportservice ändrar i synnerhet hur taxitrafik på marknadsvillkor

Läs mer

RP 90/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 i lagen om transportservice

RP 90/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 i lagen om transportservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 i lagen om transportservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2014 369/2014 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Registrering av fordon

Registrering av fordon Föreskrift 1 (11) Utfärdad: 16.11.2011 Träder i kraft: 16.11.2011 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Kommissionens beslut 107/2011/EU om ändring av beslut 2007/756/EG om

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg BESLUT Diarienummer Sida 2014-12-12 562-42076-2014 1{2) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl 010-2245431 Baneservice Skandinavia AB Stilla Havet 1 41834 Göteborg Tillstånd

Läs mer

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m. 1.1.2018 Timo Repo överingenjör Innehåll Yrkeskompetens för förare, allmänt Tillstånd som krävs för utbildningsverksamheten Yrkeskompetensutbildning

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån PROTOKOLL Nummer 35 18.8.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Byråchef Petra Bengts

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut Diarienummer Sida 2017-03-13 562-7034-2017 1(3) Annika Lundahl 010-2245431 Emtunga Transport AB Stenunga Spången 52492 Herrljunga Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Läs mer

+ + MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; ADOPTIVBARN SOM FYLLT TOLV ÅR

+ + MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; ADOPTIVBARN SOM FYLLT TOLV ÅR KAN_5 1 *1209901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; ADOPTIVBARN SOM FYLLT TOLV ÅR Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för ett adoptivbarn som har fyllt 12 år och av vars adoptivföräldrar

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 2016-01-29 562-1959-2016 1(2) Miljöskyddsavdelningen 010-2245431 Hans Andersson Recycling AB Importgatan 47 42246 Hisings Backa Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Miljöskyddsenheten Beslut sid 1 (5) 2018-01-19 562-13598-2017 NHS Industri & Miljöservice i Norrköping AB Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall Beslut Diarienummer Sida 2016-09-27 562-32056-2016 1(3) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (RAMBO AB) Södra Hamngatan 6 45380 Lysekil Tillstånd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 januari 2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut 1 (6) Djur- och miljöenheten Jerry Joelsson 010-2253250 LM EDENSTRÖMS MASKIN AB Västanå 316 841 97 Erikslund Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Länsstyrelsen ger LM EDENSTRÖMS

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut 1(9) Ulf Lindblom Handläggare 010-2233365 Relita Industri & Skadeservice Skebogatan 4 752 28 Uppsala ulf.lindblom@lansstyrelsen.se Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall. Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall. Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier BESLUT 1(6) Kontaktperson Enheten för samhällsplanering Hanna Elgåker 010-2241304 hanna.elgaker@lansstyrelsen.se Anders Nielsen & co. A/S Fabriksparken 1 2600 Glostrup Tillstånd till transport av farligt

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall 1 (6) Luleå Renhållning Murbruksvägen 4 97345 Luleå Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger Luleå Renhållning, org.nr. 556019-0331, tillstånd till yrkesmässig vägtransport av

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. Födelseort. KAN_5_sv_311216PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. Födelseort. KAN_5_sv_311216PP + KAN_5 1 *1209901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; ADOPTIVBARN SOM FYLLT TOLV ÅR Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för ett adoptivbarn som har fyllt 12 år och av vars adoptivföräldrar

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke farligt avfall Lena Eriksson 010-2234234 1(5) Coneco Sverige AB Åsporten 27 641 34 KATRINEHOLM Tillstånd till transport av farligt och icke farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger Coneco Sverige AB, org.nr. 556512-4426,

Läs mer

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 1 (7) Uppgifter om sökanden Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Kontaktperson Anmälan om säkerställande avser följande utbildningar Grundutbildning godstransporter

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och ickefarligt

Tillstånd till transport av farligt och ickefarligt BESLUT Sida 1/6 Malin Nilsson Miljöskyddsenheten 010-2236363 Jahn Johanssons Miljötjänst AB Fabriksvägen 2 56435 Bankeryd Tillstånd till transport av farligt och ickefarligt avfall Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall Beslut Diarienummer Sida 2019-02-06 562-2878-2019 1(3) Ewa Möller 010-2245425 Renova Miljö AB Box 36 401 20 GÖTEBORG Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Tillstånd till transport av icke farligt avfall och farligt avfall

Tillstånd till transport av icke farligt avfall och farligt avfall Beslut 1(5) Datum Diarienummer Knutsson Trp AB Tingstorp 740 71894 ERVALLA Tillstånd till transport av icke farligt avfall och farligt avfall Beslut Organisationsnummer: 556653-8665 Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall Beslut 1(6) Caroline Warnicke Handläggare 010-2233470 Relita Industri & Skadeservice AB Libro ringväg 18 75228 Uppsala caroline.warnicke@lansstyrelsen.se Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall BESLUT 1 (7) Datum 2016-10-01 Beteckning 5622-37827-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 1412 Cija Tank AB Timmermansvägen 2 13238 Saltsjö-Boo Tillstånd till transport av farligt avfall och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

BESTÄLLARANSVARET. Nya regler den 1 juli Mikael Kyller, utredare

BESTÄLLARANSVARET. Nya regler den 1 juli Mikael Kyller, utredare BESTÄLLARANSVARET Nya regler den 1 juli 2018 Mikael Kyller, utredare 070 285 91 77 Mikael.kyller@transportstyrelsen.se Regler t.o.m. Juni 2018 Olaga taxitrafik (kanske inte så intressant i detta sammanhang)

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och ickefarligt

Tillstånd till transport av farligt och ickefarligt Sida 1/6 Malin Nilsson Miljöskyddsenheten 010-2236363 Jahn Johanssons Miljötjänst AB Fabriksvägen 2 56435 Bankeryd Tillstånd till transport av farligt och ickefarligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger Jahn

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar 2 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet... 2 1.4 Indragning... 2 1.5

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den 5 januari 2017. TSFS 2017:1 Utkom från trycket den 16 januari 2017

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

RP 83/2009 rd. Det föreslås att den proposition med förslag

RP 83/2009 rd. Det föreslås att den proposition med förslag Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport (RP 32/2009 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

EU:s allmänna dataskyddsförordning

EU:s allmänna dataskyddsförordning Allmänt Beskrivningens namn Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter I denna beskrivning presenteras i sammanfattad och begriplig form de uppgifter som enligt dataskyddsförordningen ska ges till den

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Diarienummer Sida 2018-12-04 562-40193-2018 1(3) Ewa Möller 010-2245425 GDA Sverige AB Hagelvädersgatan 5 418 34 Göteborg Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger GDA

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen (1090/2002) och 5 i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013):

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

RP 254/2009 rd. Vid kommunikationsministeriet har man utarbetat ett förslag till en övergripande ämbetsverksreform

RP 254/2009 rd. Vid kommunikationsministeriet har man utarbetat ett förslag till en övergripande ämbetsverksreform Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Vid kommunikationsministeriet har man utarbetat ett förslag till en övergripande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Publicerad den 26 juni 2018 Utfärdad den 14 juni 2018 Regeringen föreskriver att 3 kap. 4, 4 kap. 1 och 12,

Läs mer

Allmänna villkor för medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan

Allmänna villkor för medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan Version 1.2 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Allmänna villkor för medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan 1 Syfte Villkoren avser Tillståndshavare till direktåtkomst eller direktanmälan som gör sökningar,

Läs mer

YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Information om CEMT tillstånd

Information om CEMT tillstånd Information om CEMT tillstånd Ett CEMT tillstånd gäller under ett år i 52 länder. Tillstånden medger bilaterala, transit- och tredjelandstransporter, men inte cabotage 1. De utfärdas per åkeri och är inte

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

+ + MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE

+ + MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE KAN_4 1 *1199901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 december 2011 1317/2011 Lag om ändring av fordonsskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar.

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar. 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA ANBUDSFÖRFRÅGAN på skolskjutsar och mattransport Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar

Läs mer

RP 24/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 24/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om kommersiella godstransporter och utbildning av vägtrafikföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall BESLUT 1 (3) Datum 2018-03-07 Beteckning 5622-7348-2018 Enheten för miljöskydd Tina Koskela 010-223 14 63 Sortera Industri AB Morabergsvägen 39 152 42 Södertälje Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2015:74 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1566 Utkom från trycket den 30 december 2014 utfärdad den 19 december 2014. Regeringen förskriver

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke farligt avfall Lena Eriksson 010-2234234 BESLUT 1(5) 2018-10-15 562-6856-2018 Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Kungsgatan 86 631 86 ESKILSTUNA Tillstånd till transport av farligt och icke farligt avfall Beslut

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall. Mattheeuws Eric Transport NV har sitt säte i Veurne, Belgien.

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall. Mattheeuws Eric Transport NV har sitt säte i Veurne, Belgien. BESLUT 1(6) Kontaktperson Miljöprövningsenheten Sonja Petrovic sonja.petrovic@lansstyrelsen.se Mattheeuws Eric Transport NV Nijverheidsstraat 2 8600 Veurne Belgien Tillstånd till transport av farligt och

Läs mer

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall 1(5) Jonas Georgsson 010-2248667 Jonas.Georgsson@lansstyrelsen.se Samuelssons Åkeri i Vretstorp AB Sågebol Åkerslund 733 69495 Vretstorp Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall Länsstyrelsens

Läs mer

EU:s allmänna dataskyddsförordning

EU:s allmänna dataskyddsförordning Allmänt Beskrivningens namn Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter I denna beskrivning presenteras i sammanfattad och begriplig form de uppgifter som enligt dataskyddsförordningen ska ges till den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 1(9) Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens

Läs mer

Traktorer och körrätt Kaj Wennman

Traktorer och körrätt Kaj Wennman Traktorer och körrätt 12.10.2016 Kaj Wennman Ansvarsfull trafik. Modigt tillsammans. Förändringar i de tekniska bestämmelserna Tidigare direktiv,lag och nationell stadga, nu EUstadgar, lagen och Trafis

Läs mer

De ändrade kontaktuppgifterna gäller Tillståndshavarens adress Verksamhetsställets besöksadress Postadress Faktureringsadress

De ändrade kontaktuppgifterna gäller Tillståndshavarens adress Verksamhetsställets besöksadress Postadress Faktureringsadress Myndigheten fyller i Dnr ANMÄLAN/ANSÖKAN OM FÖRÄNDRINGAR I SERVERINGEN AV ALKOHOLDRYCKER OCH PÅBÖRJANDE AV SERVERING I SERVERINGSOMRÅDE OBS! ANMÄLNINGAR OCH ANSÖKNINGAR OM FÖRLÄNGNING AV SERVERINGSTIDEN

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN FINSKT MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE

+ + ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN FINSKT MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE KAN_10 1 *1259901* ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN FINSKT MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som ansöker om befrielse från finskt medborgarskap för ett minderårigt

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_EN 1 *1049901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV TIDIGARE FINSKT MEDBORGARSKAP Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund

Läs mer

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946 Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till

Läs mer

Regelefterlevnad yrkestrafik på väg. Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE

Regelefterlevnad yrkestrafik på väg. Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE Regelefterlevnad yrkestrafik på väg Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE Uppdraget Ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Utföra

Läs mer

Villkor för beviljande av linjelotsbrev

Villkor för beviljande av linjelotsbrev 1 (6) Utfärdad: 1.5.2013 Träder i kraft: 1.5.2013 Giltighetstid: tills vidare Anvisningen grundar sig på följande lagstiftning: Lotsningslagen (940/2003), statsrådets förordning om lotsning (246/2011),

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall BESLUT 1 (3) Datum 2017-12-14 Beteckning 5622-20042-2017 Enheten för miljöskydd Tina Koskela 010-223 14 63 Veolia Sweden AB Box 6613 113 84 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt

Läs mer

BESLUT 1 (2) Datum 2017-10-16 Beteckning 5622-39939-2017 Enheten för miljöskydd Gusten Hollari Holmberg 010-223 16 46 SEKA Miljöteknik AB Okvistavägen 28a 186 40 Vallentuna Tillstånd till transport av

Läs mer

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found

Beslutslista för ÅLR Beslutsdatum mellan och cases found slista för ÅLR sdatum mellan 2016-06-20 och 2016-06-20 9 cases found Diarienr. ÅLR 2016/2921 Reg.datum 19.4.2016 sdatum 2016-06-20 organ Lundén Christina, Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga TVL-info 2016:2 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga Länsstyrelsen har noterat att det finns över 60 verksamheter i länet som har tillstånd

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån PROTOKOLL Nummer 23 10.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Byråchef Petra Bengts

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; beslutade den 22 augusti 2018. TSFS 2018:56 Utkom från trycket den 7 september

Läs mer