Exportrestitution av bilskatt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exportrestitution av bilskatt"

Transkript

1 Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan om exportrestitution, när ett fordon som beskattats i Finland förs ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Finland. Vem är berättigad till exportrestitution? Den person som äger fordonet när det förs ut ur landet för bruk någon annanstans än i Finland är berättigad till exportrestitution. Den berättigade kan vara en fysisk person eller ett företag. Ägaren behöver inte vara samma person i vars namn fordonet tidigare har beskattats och som har betalt skatten. Det förutsätts inte att äganderätten överförs, utan exportrestitution kan fås till exempel i samband med flyttning till utlandet. Om den som ansöker om exportrestitution har antecknats som fordonets ägare i registret behöver ingen annan utredning om äganderätten uppvisas. Om sökanden inte är den i registret antecknade ägaren ska sökanden uppvisa överlåtelsehandlingen eller -handlingarna med början från den ägare som senast antecknats i registret. Förutsättningar för exportrestitution Skattedag eller senare För att exportrestitution ska kunna beviljas för ett fordon ska skattedagen för den första beskattningen vara eller senare. Exportrestitution beviljas inte om skattedagen har varit tidigare även om det egentliga beskattningsbeslutet meddelats efter ovan nämnda tidpunkt. Exportrestitution söks innan fordonet förs ut ur landet Exportrestitution ska sökas innan fordonet förs ut ur landet. Sökanden ska med en blankett anmäla utförseln av fordonet till Tullen och ansöka om exportrestitution. Därtill ska sökanden lämna in en specificeringsblankett där närmare uppgifter om fordonet anges. Sökanden ska ge Tullen möjlighet att granska fordonet före utförseln. Därför är det en förutsättning för exportrestitutionen att fordonet inte förs ut ur landet förrän Tullen har granskat det eller i undantagsfall meddelat sökanden att fordonet inte kommer att granskas.

2 Redogörelse för huruvida förutsättningarna för exportrestitution uppfylls 2 (10) Sökanden ska tillställa Tullen en nödvändig redogörelse för huruvida förutsättningarna för exportrestitution uppfylls. Officiella handlingar som behövs är bland annat kopior av det finska och det utländska registreringsbeviset. Tullen kan vid behov begära att även andra handlingar lämnas in. Exportrestitution har två faser man ska ansöka om restitution innan fordonet förs ut ur landet, men restitutionen kan betalas först när en redogörelse för registrering av fordonet i utlandet har lämnats in. Fordonets trafikduglighet En förutsättning för exportrestitution är att fordonet är trafikdugligt när användningen i Finland upphör. Fordonet ska ha godkänts för trafik vid den senaste periodiska besiktningen. Dessutom granskas fordonet av Tullen innan det förs ut från Finland. Fordonet avställs från trafik i Finland och registreras utomlands Det förutsätts också att fordonet har avställts från trafik i Finland på grund av utförsel till utlandet och att en anmälan om avställningen har gjorts till registreringsmyndigheten. Fordonet ska registreras permanent utomlands för att exportrestitution ska kunna betalas. En tillfällig registrering räcker inte. Kunden ska tillställa Tullen kopior av registreringshandlingarna och vid behov även översättningar av dessa utförda av en auktoriserad translator. Mindre än 10 år har förflutit från det första ibruktagandet av fordonet Fordonet ska anmälas för utförsel från Finland och avställas från trafik innan 10 år har förflutit från dess första ibruktagande. Exportrestitution beviljas inte om det har förflutit 10 år eller mera från det första ibruktagandet. Tidpunkten för första ibruktagandet är alltid den första dag för fordonets ibruktagande som antecknats i fordonstrafikregistret. Med tidpunkt för första ibruktagandet avses den dag då fordonet första gången registrerats i Finland eller utomlands. Med tidpunkt för första ibruktagandet avses även exportregistering eller annan registrering för längre tid i Finland eller annat land. Vid tillämpning av bestämmelsen beaktas inte användning som baserar sig på anmälan om ibruktagande eller på förflyttningstillstånd. Ett undantag är fordon som har importerats till Finland som nya och använts förevisning enligt 35 b i bilskattelagen. För dem är tidpunkten för första ibruktagandet den dag då användningen för förevisning påbörjas. Fordonet har anmälts till beskattning på tillbörligt sätt Ytterligare en förutsättning för exportrestitution är att fordonet ursprungligen anmälts till beskattning på tillbörligt sätt. Ingen exportrestitution betalas för ett fordon som beskattats på basis av ibruktagande utan att det på tillbörligt sätt har anmälts till beskattning och registrerats.

3 Bestämning av fordonets värde för exportrestitution 3 (10) Som exportrestitution betalas det belopp av bilskatten som skulle uppbäras för ett likadant fordon, om det beskattades som begagnat vid den tidpunkt då fordonet anmäls för utförsel från Finland och fordonets användning i trafik i Finland upphör. Vid handläggning av exportrestitution bestäms fordonets värde på samma sätt som vid den första beskattningen av fordonet. Ett fordons värde är dess allmänna värde i detaljhandeln. Med detta avses det pris som ett likadant fordon allmänt betingar om det säljs som skattepliktigt på marknaden i Finland till en köpare som är konsument, vid den tidpunkt enligt vilken exportrestitution bestäms. Dessutom inverkar fordonets individuella egenskaper på värdebestämningen. Den skattskyldiges utredning om fordonets värde beaktas också. Tullen bedömer i vilken mån fordonets skick påverkar värdet. Tidpunkten enligt vilken fordonets allmänna värde i detaljhandeln bestäms vid förfarandet med exportrestitution är den dag då o fordonet anmäls för utförsel från Finland och o användningen av fordonet i Finland upphör. Om dessa tidpunkter avviker från varandra, bestäms exportrestitutionen enligt tidpunkten för den senare händelsen. Denna tidpunkt är också avgörande för vilka bestämmelser som i sammanhanget tillämpas till exempel vad gäller skatteprocent. Fordonets användning i Finland anses ha upphört när en anmälan om dess avställning från trafik för utförsel från Finland har gjorts. Om fordonet på nytt har anmälts för påställning i trafik i Finland och därefter åter avställts, bestäms värdet enligt den tidpunkt då fordonet åter anmälts vara avställt. Exportrestitutionens belopp Som exportrestitution betalas det belopp av bilskatten som skulle uppbäras för ett likadant fordon, om det beskattades som begagnat vid den tidpunkt då fordonet anmäls för utförsel från Finland och fordonets användning i trafik i Finland upphör. Exportrestitutionens storlek är med andra ord samma som det belopp av bilskatten som skulle uppbäras om fordonet första gången importeras till Finland den dag enligt vilken exportrestitutionen bestäms. Exportrestitutionen förutsätter att en utredning görs om fordonets värde och om andra omständigheter som påverkar det belopp som ska återbetalas, såsom CO 2 -utsläppsvärden för en person- eller paketbil eller en motorcykels cylindervolym. Av skatten återbetalas aldrig högre belopp än vad som betalts för fordonet. Exportrestitutionens maximibelopp är den bilskatt som uppburits för fordonet. Vid behandlingen av ansökan om exportrestitution utreds vilket skattebelopp som uppburits för fordonet. Om det har funnits grunder för en lindrigare skattemässig behandling av fordonet än normalt, beaktas detta i beloppet av exportrestitutionen. Skatt återbetalas inte till den del fordonets värde i samband med utförseln av någon orsak är högre än vad det var i samband med beskattningen av fordonet. Den situationen kan uppstå t.ex. om fordonet efter registreringen och beskattningen har byggts om på ett sätt som höjer dess värde. Fordonets värde vid tidpunkten för exportrestitution kan också vara högre till följd av utvecklingen på marknaden. Inte heller i detta fall återbetalas ett högre belopp av skatten än vad som betalts för fordonet.

4 4 (10) Exportrestitutionens maximibelopp påverkas inte av eventuella skattetillägg, skatteförhöjningar, dröjsmålsräntor eller felavgifter som uppburits i samband med beskattningen. Från beloppet av exportrestitutionen avdras en administrativ avgift på 300 euro. Efter detta avdrag ska beloppet uppgå till minst euro för att det ska betalas. Återbäringsränta betalas inte på beloppet av exportrestitutionen. Exempel 1 Utrustning som installerats efter den första beskattningen har höjt fordonets värde: Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för den första beskattningen Bilskatt som uppburits (20 %) Utrustning som fordonet försetts med efter beskattningen Fordonets värde vid tidpunkten för exportrestitution Av vilket utrustningen som fordonet försetts med efter beskattningen utgör Fordonets värde vid tidpunkten för exportrestitution utan ovan nämnda utrustning Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution (20 %) Exportrestitution Exempel 2 Fordonets värde har stigit jämfört med tidpunkten för den första beskattningen till följd av en ändring i marknadssituationen: Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för den första beskattningen Bilskatt som uppburits (20 %) Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution (20 %) Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp Exportrestitution 7 700

5 Exempel 3 5 (10) Beloppet av exportrestitutionen understiger minimibeloppet: Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för den första beskattningen Bilskatt som uppburits (20 %) Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution (20 %) Beloppet av exportrestitutionen understiger Ingen exportrestitution betalas 0 Beloppet av exportrestitution för fordon med nedsatt skattesats Om ett fordon är berättigat till nedsatt skatt och den tid som fastställts för en skatteförmån fortfarande pågår, beräknas den skatt som ska återbetalas för fordonet på samma sätt som vid import. Från det belopp av skatten som ska återbetalas avdras således det belopp som borde uppbäras för fordonet, om det vid tidpunkten för ansökan om exportrestitution skulle överlåtas till annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skattesats. Det ska emellertid beaktas att om Trafiksäkerhetsverket (nedan Trafi) har uppburit kvarskatt, minskas beloppet av den exportrestitution som betalas inte på grund av att fordonet under karenstiden för överlåtelse har överlåtits till annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skattesats. Efter att den utsatta tiden för skatteförmånen har löpt ut beräknas exportrestitutionen utan nedsättning. Även då återbetalas dock inte ett högre belopp av skatten än vad som betalts. Ingen exportrestitution betalas således för ett fordon som är helt skattefritt. Exempel 4 För ett fordon som beviljats taxirabatt söks exportrestitution innan tidsfristen för förmånen gått ut: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Taxirabatt Bilskatt som uppburits Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution månader av karenstiden för överlåtelse har förflutit: beloppet på kvarskatt som avdras från skattebeloppet vid tidpunkten för exportrestitution Återbetalningsbelopp före avdrag med administrativ avgift Exportrestitution 1 900

6 Exempel 5 6 (10) Ett fordon som beviljats taxirabatt och för vilket Trafi har uppburit kvarskatt: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Taxirabatt Bilskatt som uppburits Fordonet har överlåtits till annat än taxibruk efter användning under 30 månader, Trafi har uppburit kvarskatten Bilskatt som uppburits sammanlagt Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp Exportrestitution Exempel 6 Ett fordon som beviljats taxirabatt och för vilket karenstiden för överlåtelse gått ut innan exportrestitution söks: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Taxirabatt Bilskatt som uppburits Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp Exportrestitution 2 100

7 7 (10) Exempel 7 En veterinärbil för vilken Trafi har uppburit kvarskatt: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Bilskatt som uppburits 0 Fordonet har överlåtits till annat bruk än som veterinärbil efter användning under 30 månader, Trafi har uppburit kvarskatten Bilskatt som uppburits sammanlagt Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp Exportrestitution Exempel 8 Veterinärbil som under karenstiden för överlåtelse inte överlåtits till användning som inte berättigar till skattefrihet: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Bilskatt som uppburits 0 Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp 0 Ingen exportrestitution att betala 0 Exempel 9 Om en paketbil har beskattats som paketbil enligt nedsatt skattesats enligt 8 i bilskattelagen betalas exportrestitution enligt den nedsatta skattesatsen även om bilen vid tidpunkten för utförsel inte uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats. Ett fordon som beskattats som paketbil enligt nedsatt skattesats och som vid tidpunkten för exportrestitution inte uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats:

8 10 (10) Bilskatt som uppburits med nedsättning enligt 8 i bilskattelagen (20 %) Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution, när fordonet inte uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats (26,8 %) Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution om fordonet fortfarande uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats (20 %) Exportrestitution Exempel 10 En paketbil som har varit berättigad till nedsatt skatt och som senare ändrats till paketbil med full skatt, Trafi har uppburit skatt: Bilskatt som uppburits med nedsättning enligt 8 i bilskattelagen (20 %) Fordonets beskattningsvärde när det ändrats till paketbil med full skatt Skattebelopp när fordonet inte uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats (26,8 %) Skatt som uppburits av Trafi Skatter som uppburits för fordonet sammanlagt Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution (26,8 %) Exportrestitution Inverkan av ändringssökande på exportrestitutionens belopp Om ändring har sökts i den ursprungliga beskattningen och avgörandet i saken har vunnit laga kraft innan exportrestitution beviljas, beaktas avgörandet vid bestämningen av exportrestitutionens belopp. Om skatt har återbetalts genom ändringsbeslut är exportrestitutionens belopp högst det ursprungliga skattebeloppet minus den skatt som återbetalts till följd av ändringssökandet.

9 Exempel 11 9 (10) Ursprungligt skattebelopp Nytt skattebelopp som bestämts vid ändringssökandet Maximigräns för exportrestitutionen Det skattebelopp som återbetalts som exportrestitution beaktas på motsvarande sätt vid behandlingen av ansökan om ändring i beskattningsbeslutet. Mera skatt än det belopp som en gång uppbars för fordonet återbetalas inte på grund av ändringssökande och exportrestitution. Ränta på exportrestitution Ränta betalas på exportrestitution när ett fordon förts in till Finland bara för användning under en viss tid, och förutsatt att längden för användningen då har avtalats på förhand till exempel i ett leasingavtal. Räntan beräknas från det att bilskatt betalats fram tills exportrestitution betalas, men dock högst för den användningsperiod som avtalats på förhand. Om till exempel en bil, som leasats utomlands och förts in till Finland, blir här när innehavaren löser in den åt sig, betalas ingen återbäringsränta för senare utförsel för tiden efter det ursprungliga leasingavtalet. Ansökan om exportrestitution Man ska ansöka om exportrestitution innan fordonet förs ut från Finland. Ett fordon anmäls till utförsel från Finland och exportrestitution söks med blankett 738. Därtill ifylls en specificeringsblankett för fordonet (Tullens blanketter 27A 27E). För ansökning av exportrestitution lämnas följande handlingar till Tullen: ifylld och undertecknad ansökan om exportrestitution ifylld och undertecknad specificeringsblankett kopia av den tekniska delen av fordonets finländska registreringsbevis kopior av handlingar som anknyter till inköp av fordonet om sökanden inte har antecknats som fordonets ägare i fordonsregistret (överlåtelsehandlingen/-handlingarna) kopia av identitetsbevis. Tullen kan vid behov begära att även andra handlingar lämnas in. Ärenden som gäller exportrestitution handläggs vid bilbeskattningskontoret i Hangö. Ansökningar skickas till adressen Tullen Bilbeskattning HANGÖ Innan fordonet förs ut från Finland begär Tullen att få granska fordonet vid något av de tullkontor som verkställer bilbeskattning. Tullen granskar fordonets trafikduglighet och bedömer vilken inverkan fordonets skick har på dess allmänna värde i detaljhandeln. I specificeringsblanketten för begagnad bil ska sökanden anmäla fordonets skick på skalan gott normalt-dåligt. Sökanden har om han eller hon så

10 10 (10) önskar möjlighet att lägga fram en utredning om de faktorer som påverkar fordonets värde (t.ex. fordonets mycket goda skick). Om fordonet inte lämnas till granskning betalas ingen exportrestitution. Den som söker exportrestitution ska informera Tullen när det i registret har antecknats att fordonet har avställts från trafik i syfte att föras ut från Finland (avställning från trafik). Vidare ska sökanden informera Tullen när fordonet registrerats utomlands samt lämna in en kopia av registreringsbeviset. Vid behov begär Tullen en översättning av beviset. Översättningen ska vara utförd av en auktoriserad translator. När förutsättningarna har uppfyllts fattar Tullen ett beslut om exportrestitution och betalar den eventuella exportrestitutionen på det bankkonto som uppgivits i ansökan. Registrering eller ibruktagande av fordon i Finland efter exportrestitution Om ett fordon för vilket skatt har återbetalts registreras eller tas i bruk i Finland på nytt, beskattas fordonet enligt de bestämmelser som gäller för beskattning av begagnade fordon, utan beaktande av tidigare verkställd beskattning av fordonet i Finland. Förfrågningar Mera information om införsel, förtullning och bilbeskattning av fordon samt om nödvändiga dokument ges av bilskatterådgivningen, tfn >> Man kan också skicka frågor till bilskatterådgivningen med den elektroniska blanketten på adressen >> Bilbeskattningsblanketter på Tullens webbplats > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Bilbeskattningsblanketter för privatpersoner och företag >> De tullkontor som verkställer bilbeskattning tar emot skattedeklarationer och besvarar frågor om anhängiga ärenden. Tullkontorens kontaktuppgifter och öppettider finns på Tullens webbplats > Kontakta oss > Bilbeskattning >> Tullens kundanvisningar på nätet > Företag > Import > Kundanvisningar för import >> Författningarna finns i den elektroniska författningssamlingen på Finlex >> I besiktnings- och registreringsfrågor samt frågor som gäller fordonsskatt kan man kontakta besiktningsställen eller Trafi. EU-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-staterna är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243.

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 251/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med skrotningspremie för fordon I denna proposition föreslås det att det stiftas en temporär lag om försök med skrotningspremie

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Denna ändring innehåller sid. 3:4 a b, 3:9 10, 3:15 16, 3:68 c 70, 3:85 88, 3:98 a 100, 3:103 104, 3:109 112, 3:120 a bb, 3:120 e f, 3:120 i j, 3:120 m 122, 3:124 a

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer