Exportrestitution av bilskatt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exportrestitution av bilskatt"

Transkript

1 Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan om exportrestitution, när ett fordon som beskattats i Finland förs ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Finland. Vem är berättigad till exportrestitution? Den person som äger fordonet när det förs ut ur landet för bruk någon annanstans än i Finland är berättigad till exportrestitution. Den berättigade kan vara en fysisk person eller ett företag. Ägaren behöver inte vara samma person i vars namn fordonet tidigare har beskattats och som har betalt skatten. Det förutsätts inte att äganderätten överförs, utan exportrestitution kan fås till exempel i samband med flyttning till utlandet. Om den som ansöker om exportrestitution har antecknats som fordonets ägare i registret behöver ingen annan utredning om äganderätten uppvisas. Om sökanden inte är den i registret antecknade ägaren ska sökanden uppvisa överlåtelsehandlingen eller -handlingarna med början från den ägare som senast antecknats i registret. Förutsättningar för exportrestitution Skattedag eller senare För att exportrestitution ska kunna beviljas för ett fordon ska skattedagen för den första beskattningen vara eller senare. Exportrestitution beviljas inte om skattedagen har varit tidigare även om det egentliga beskattningsbeslutet meddelats efter ovan nämnda tidpunkt. Exportrestitution söks innan fordonet förs ut ur landet Exportrestitution ska sökas innan fordonet förs ut ur landet. Sökanden ska med en blankett anmäla utförseln av fordonet till Tullen och ansöka om exportrestitution. Därtill ska sökanden lämna in en specificeringsblankett där närmare uppgifter om fordonet anges. Sökanden ska ge Tullen möjlighet att granska fordonet före utförseln. Därför är det en förutsättning för exportrestitutionen att fordonet inte förs ut ur landet förrän Tullen har granskat det eller i undantagsfall meddelat sökanden att fordonet inte kommer att granskas.

2 Redogörelse för huruvida förutsättningarna för exportrestitution uppfylls 2 (10) Sökanden ska tillställa Tullen en nödvändig redogörelse för huruvida förutsättningarna för exportrestitution uppfylls. Officiella handlingar som behövs är bland annat kopior av det finska och det utländska registreringsbeviset. Tullen kan vid behov begära att även andra handlingar lämnas in. Exportrestitution har två faser man ska ansöka om restitution innan fordonet förs ut ur landet, men restitutionen kan betalas först när en redogörelse för registrering av fordonet i utlandet har lämnats in. Fordonets trafikduglighet En förutsättning för exportrestitution är att fordonet är trafikdugligt när användningen i Finland upphör. Fordonet ska ha godkänts för trafik vid den senaste periodiska besiktningen. Dessutom granskas fordonet av Tullen innan det förs ut från Finland. Fordonet avställs från trafik i Finland och registreras utomlands Det förutsätts också att fordonet har avställts från trafik i Finland på grund av utförsel till utlandet och att en anmälan om avställningen har gjorts till registreringsmyndigheten. Fordonet ska registreras permanent utomlands för att exportrestitution ska kunna betalas. En tillfällig registrering räcker inte. Kunden ska tillställa Tullen kopior av registreringshandlingarna och vid behov även översättningar av dessa utförda av en auktoriserad translator. Mindre än 10 år har förflutit från det första ibruktagandet av fordonet Fordonet ska anmälas för utförsel från Finland och avställas från trafik innan 10 år har förflutit från dess första ibruktagande. Exportrestitution beviljas inte om det har förflutit 10 år eller mera från det första ibruktagandet. Tidpunkten för första ibruktagandet är alltid den första dag för fordonets ibruktagande som antecknats i fordonstrafikregistret. Med tidpunkt för första ibruktagandet avses den dag då fordonet första gången registrerats i Finland eller utomlands. Med tidpunkt för första ibruktagandet avses även exportregistering eller annan registrering för längre tid i Finland eller annat land. Vid tillämpning av bestämmelsen beaktas inte användning som baserar sig på anmälan om ibruktagande eller på förflyttningstillstånd. Ett undantag är fordon som har importerats till Finland som nya och använts förevisning enligt 35 b i bilskattelagen. För dem är tidpunkten för första ibruktagandet den dag då användningen för förevisning påbörjas. Fordonet har anmälts till beskattning på tillbörligt sätt Ytterligare en förutsättning för exportrestitution är att fordonet ursprungligen anmälts till beskattning på tillbörligt sätt. Ingen exportrestitution betalas för ett fordon som beskattats på basis av ibruktagande utan att det på tillbörligt sätt har anmälts till beskattning och registrerats.

3 Bestämning av fordonets värde för exportrestitution 3 (10) Som exportrestitution betalas det belopp av bilskatten som skulle uppbäras för ett likadant fordon, om det beskattades som begagnat vid den tidpunkt då fordonet anmäls för utförsel från Finland och fordonets användning i trafik i Finland upphör. Vid handläggning av exportrestitution bestäms fordonets värde på samma sätt som vid den första beskattningen av fordonet. Ett fordons värde är dess allmänna värde i detaljhandeln. Med detta avses det pris som ett likadant fordon allmänt betingar om det säljs som skattepliktigt på marknaden i Finland till en köpare som är konsument, vid den tidpunkt enligt vilken exportrestitution bestäms. Dessutom inverkar fordonets individuella egenskaper på värdebestämningen. Den skattskyldiges utredning om fordonets värde beaktas också. Tullen bedömer i vilken mån fordonets skick påverkar värdet. Tidpunkten enligt vilken fordonets allmänna värde i detaljhandeln bestäms vid förfarandet med exportrestitution är den dag då o fordonet anmäls för utförsel från Finland och o användningen av fordonet i Finland upphör. Om dessa tidpunkter avviker från varandra, bestäms exportrestitutionen enligt tidpunkten för den senare händelsen. Denna tidpunkt är också avgörande för vilka bestämmelser som i sammanhanget tillämpas till exempel vad gäller skatteprocent. Fordonets användning i Finland anses ha upphört när en anmälan om dess avställning från trafik för utförsel från Finland har gjorts. Om fordonet på nytt har anmälts för påställning i trafik i Finland och därefter åter avställts, bestäms värdet enligt den tidpunkt då fordonet åter anmälts vara avställt. Exportrestitutionens belopp Som exportrestitution betalas det belopp av bilskatten som skulle uppbäras för ett likadant fordon, om det beskattades som begagnat vid den tidpunkt då fordonet anmäls för utförsel från Finland och fordonets användning i trafik i Finland upphör. Exportrestitutionens storlek är med andra ord samma som det belopp av bilskatten som skulle uppbäras om fordonet första gången importeras till Finland den dag enligt vilken exportrestitutionen bestäms. Exportrestitutionen förutsätter att en utredning görs om fordonets värde och om andra omständigheter som påverkar det belopp som ska återbetalas, såsom CO 2 -utsläppsvärden för en person- eller paketbil eller en motorcykels cylindervolym. Av skatten återbetalas aldrig högre belopp än vad som betalts för fordonet. Exportrestitutionens maximibelopp är den bilskatt som uppburits för fordonet. Vid behandlingen av ansökan om exportrestitution utreds vilket skattebelopp som uppburits för fordonet. Om det har funnits grunder för en lindrigare skattemässig behandling av fordonet än normalt, beaktas detta i beloppet av exportrestitutionen. Skatt återbetalas inte till den del fordonets värde i samband med utförseln av någon orsak är högre än vad det var i samband med beskattningen av fordonet. Den situationen kan uppstå t.ex. om fordonet efter registreringen och beskattningen har byggts om på ett sätt som höjer dess värde. Fordonets värde vid tidpunkten för exportrestitution kan också vara högre till följd av utvecklingen på marknaden. Inte heller i detta fall återbetalas ett högre belopp av skatten än vad som betalts för fordonet.

4 4 (10) Exportrestitutionens maximibelopp påverkas inte av eventuella skattetillägg, skatteförhöjningar, dröjsmålsräntor eller felavgifter som uppburits i samband med beskattningen. Från beloppet av exportrestitutionen avdras en administrativ avgift på 300 euro. Efter detta avdrag ska beloppet uppgå till minst euro för att det ska betalas. Återbäringsränta betalas inte på beloppet av exportrestitutionen. Exempel 1 Utrustning som installerats efter den första beskattningen har höjt fordonets värde: Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för den första beskattningen Bilskatt som uppburits (20 %) Utrustning som fordonet försetts med efter beskattningen Fordonets värde vid tidpunkten för exportrestitution Av vilket utrustningen som fordonet försetts med efter beskattningen utgör Fordonets värde vid tidpunkten för exportrestitution utan ovan nämnda utrustning Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution (20 %) Exportrestitution Exempel 2 Fordonets värde har stigit jämfört med tidpunkten för den första beskattningen till följd av en ändring i marknadssituationen: Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för den första beskattningen Bilskatt som uppburits (20 %) Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution (20 %) Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp Exportrestitution 7 700

5 Exempel 3 5 (10) Beloppet av exportrestitutionen understiger minimibeloppet: Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för den första beskattningen Bilskatt som uppburits (20 %) Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution (20 %) Beloppet av exportrestitutionen understiger Ingen exportrestitution betalas 0 Beloppet av exportrestitution för fordon med nedsatt skattesats Om ett fordon är berättigat till nedsatt skatt och den tid som fastställts för en skatteförmån fortfarande pågår, beräknas den skatt som ska återbetalas för fordonet på samma sätt som vid import. Från det belopp av skatten som ska återbetalas avdras således det belopp som borde uppbäras för fordonet, om det vid tidpunkten för ansökan om exportrestitution skulle överlåtas till annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skattesats. Det ska emellertid beaktas att om Trafiksäkerhetsverket (nedan Trafi) har uppburit kvarskatt, minskas beloppet av den exportrestitution som betalas inte på grund av att fordonet under karenstiden för överlåtelse har överlåtits till annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skattesats. Efter att den utsatta tiden för skatteförmånen har löpt ut beräknas exportrestitutionen utan nedsättning. Även då återbetalas dock inte ett högre belopp av skatten än vad som betalts. Ingen exportrestitution betalas således för ett fordon som är helt skattefritt. Exempel 4 För ett fordon som beviljats taxirabatt söks exportrestitution innan tidsfristen för förmånen gått ut: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Taxirabatt Bilskatt som uppburits Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution månader av karenstiden för överlåtelse har förflutit: beloppet på kvarskatt som avdras från skattebeloppet vid tidpunkten för exportrestitution Återbetalningsbelopp före avdrag med administrativ avgift Exportrestitution 1 900

6 Exempel 5 6 (10) Ett fordon som beviljats taxirabatt och för vilket Trafi har uppburit kvarskatt: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Taxirabatt Bilskatt som uppburits Fordonet har överlåtits till annat än taxibruk efter användning under 30 månader, Trafi har uppburit kvarskatten Bilskatt som uppburits sammanlagt Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp Exportrestitution Exempel 6 Ett fordon som beviljats taxirabatt och för vilket karenstiden för överlåtelse gått ut innan exportrestitution söks: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Taxirabatt Bilskatt som uppburits Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp Exportrestitution 2 100

7 7 (10) Exempel 7 En veterinärbil för vilken Trafi har uppburit kvarskatt: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Bilskatt som uppburits 0 Fordonet har överlåtits till annat bruk än som veterinärbil efter användning under 30 månader, Trafi har uppburit kvarskatten Bilskatt som uppburits sammanlagt Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp Exportrestitution Exempel 8 Veterinärbil som under karenstiden för överlåtelse inte överlåtits till användning som inte berättigar till skattefrihet: Normal bilskatt för fordonet (20 %) Bilskatt som uppburits 0 Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution Bilskatt som uppburits = exportrestitutionens maximibelopp 0 Ingen exportrestitution att betala 0 Exempel 9 Om en paketbil har beskattats som paketbil enligt nedsatt skattesats enligt 8 i bilskattelagen betalas exportrestitution enligt den nedsatta skattesatsen även om bilen vid tidpunkten för utförsel inte uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats. Ett fordon som beskattats som paketbil enligt nedsatt skattesats och som vid tidpunkten för exportrestitution inte uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats:

8 10 (10) Bilskatt som uppburits med nedsättning enligt 8 i bilskattelagen (20 %) Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution, när fordonet inte uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats (26,8 %) Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution om fordonet fortfarande uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats (20 %) Exportrestitution Exempel 10 En paketbil som har varit berättigad till nedsatt skatt och som senare ändrats till paketbil med full skatt, Trafi har uppburit skatt: Bilskatt som uppburits med nedsättning enligt 8 i bilskattelagen (20 %) Fordonets beskattningsvärde när det ändrats till paketbil med full skatt Skattebelopp när fordonet inte uppfyller förutsättningarna för nedsatt skattesats (26,8 %) Skatt som uppburits av Trafi Skatter som uppburits för fordonet sammanlagt Fordonets beskattningsvärde vid tidpunkten för exportrestitution Skattebelopp vid tidpunkten för exportrestitution (26,8 %) Exportrestitution Inverkan av ändringssökande på exportrestitutionens belopp Om ändring har sökts i den ursprungliga beskattningen och avgörandet i saken har vunnit laga kraft innan exportrestitution beviljas, beaktas avgörandet vid bestämningen av exportrestitutionens belopp. Om skatt har återbetalts genom ändringsbeslut är exportrestitutionens belopp högst det ursprungliga skattebeloppet minus den skatt som återbetalts till följd av ändringssökandet.

9 Exempel 11 9 (10) Ursprungligt skattebelopp Nytt skattebelopp som bestämts vid ändringssökandet Maximigräns för exportrestitutionen Det skattebelopp som återbetalts som exportrestitution beaktas på motsvarande sätt vid behandlingen av ansökan om ändring i beskattningsbeslutet. Mera skatt än det belopp som en gång uppbars för fordonet återbetalas inte på grund av ändringssökande och exportrestitution. Ränta på exportrestitution Ränta betalas på exportrestitution när ett fordon förts in till Finland bara för användning under en viss tid, och förutsatt att längden för användningen då har avtalats på förhand till exempel i ett leasingavtal. Räntan beräknas från det att bilskatt betalats fram tills exportrestitution betalas, men dock högst för den användningsperiod som avtalats på förhand. Om till exempel en bil, som leasats utomlands och förts in till Finland, blir här när innehavaren löser in den åt sig, betalas ingen återbäringsränta för senare utförsel för tiden efter det ursprungliga leasingavtalet. Ansökan om exportrestitution Man ska ansöka om exportrestitution innan fordonet förs ut från Finland. Ett fordon anmäls till utförsel från Finland och exportrestitution söks med blankett 738. Därtill ifylls en specificeringsblankett för fordonet (Tullens blanketter 27A 27E). För ansökning av exportrestitution lämnas följande handlingar till Tullen: ifylld och undertecknad ansökan om exportrestitution ifylld och undertecknad specificeringsblankett kopia av den tekniska delen av fordonets finländska registreringsbevis kopior av handlingar som anknyter till inköp av fordonet om sökanden inte har antecknats som fordonets ägare i fordonsregistret (överlåtelsehandlingen/-handlingarna) kopia av identitetsbevis. Tullen kan vid behov begära att även andra handlingar lämnas in. Ärenden som gäller exportrestitution handläggs vid bilbeskattningskontoret i Hangö. Ansökningar skickas till adressen Tullen Bilbeskattning HANGÖ Innan fordonet förs ut från Finland begär Tullen att få granska fordonet vid något av de tullkontor som verkställer bilbeskattning. Tullen granskar fordonets trafikduglighet och bedömer vilken inverkan fordonets skick har på dess allmänna värde i detaljhandeln. I specificeringsblanketten för begagnad bil ska sökanden anmäla fordonets skick på skalan gott normalt-dåligt. Sökanden har om han eller hon så

10 10 (10) önskar möjlighet att lägga fram en utredning om de faktorer som påverkar fordonets värde (t.ex. fordonets mycket goda skick). Om fordonet inte lämnas till granskning betalas ingen exportrestitution. Den som söker exportrestitution ska informera Tullen när det i registret har antecknats att fordonet har avställts från trafik i syfte att föras ut från Finland (avställning från trafik). Vidare ska sökanden informera Tullen när fordonet registrerats utomlands samt lämna in en kopia av registreringsbeviset. Vid behov begär Tullen en översättning av beviset. Översättningen ska vara utförd av en auktoriserad translator. När förutsättningarna har uppfyllts fattar Tullen ett beslut om exportrestitution och betalar den eventuella exportrestitutionen på det bankkonto som uppgivits i ansökan. Registrering eller ibruktagande av fordon i Finland efter exportrestitution Om ett fordon för vilket skatt har återbetalts registreras eller tas i bruk i Finland på nytt, beskattas fordonet enligt de bestämmelser som gäller för beskattning av begagnade fordon, utan beaktande av tidigare verkställd beskattning av fordonet i Finland. Förfrågningar Mera information om införsel, förtullning och bilbeskattning av fordon samt om nödvändiga dokument ges av bilskatterådgivningen, tfn >> Man kan också skicka frågor till bilskatterådgivningen med den elektroniska blanketten på adressen >> Bilbeskattningsblanketter på Tullens webbplats > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Bilbeskattningsblanketter för privatpersoner och företag >> De tullkontor som verkställer bilbeskattning tar emot skattedeklarationer och besvarar frågor om anhängiga ärenden. Tullkontorens kontaktuppgifter och öppettider finns på Tullens webbplats > Kontakta oss > Bilbeskattning >> Tullens kundanvisningar på nätet > Företag > Import > Kundanvisningar för import >> Författningarna finns i den elektroniska författningssamlingen på Finlex >> I besiktnings- och registreringsfrågor samt frågor som gäller fordonsskatt kan man kontakta besiktningsställen eller Trafi. EU-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-staterna är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Kundanvisning www.tulli.fi April 2012 8 Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Denna broschyr gäller tull- och bilbeskattning av varor som de inflyttande tar med sig till Finland. Följande

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Tredje barnet en ny trend? Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se

Tredje barnet en ny trend? Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se Tredje barnet en ny trend? Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se Fruktsamhetsutvecklingen 1970-2010 Antal barn per kvinna 2,5 2,0 2,14 1,98 1,5 1,0 1,51 0,5 0,0 1970 1975 1980 1985 1990

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Tullfrihet för dig som flyttar till Sverige från ett land utanför EU Bestämmelserna om flyttsakstullfrihet är olika beroende på om du betraktas som Inflyttare eller Återvändare. Under rubriken Villkor

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ Villkr för att få skriva på ett EU-medbrgarinitiativ ALLMÄNNA KRAV För att få stödja ett medbrgarinitiativ måste du vara medbrgare i ett EUland ch tillräckligt gammal för att få rösta i Eurpaparlamentsval

Läs mer