Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/ BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A"

Transkript

1 Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/ BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

2 Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4 Indragning av tillstånd...4 Förlängning av tillstånd...4 När måste man anlita bilskola?...4 Teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd... 4 Förberedelser för teoriprovet...4 Fordonet... 5 Undervisningsfordonets utrustning...5 Undervisning...6 Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd...6 Undervisningskort...6 Blankett E Teoriundervisning... 7 Körundervisning...7 Minimimängder...7 Passagerare i undervisningsfordonet...7 Undervisningsfordonets förare...7 Hanteringsundervisning och trafikundervisning...7 Avvikelser från minimimängder av undervisning...7 Övningstillstånd...7 Förarexamen...8 Kontaktuppgifter till examensmottagare...8 Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen...8 Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, blankett E Ifyllnadsanvisning...8 Teoriprov... 9 Muntligt teoriprov...9 Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet...10 Efter teoriprovet...10 Körprov Provtid och utrustning...10 Följande obligatoriska utrustning krävs i körprovet för klasserna A1 och A:...10 Ytterligare information om hur körprovet avläggs...11 Efter körprovet...11 Kontaktinformation

3 Undervisningstillstånd Ansökan om undervisningstillstånd lämnas till polisen på den ort där sökanden bor, och polisen kontrollerar att det inte finns något hinder för att bevilja tillståndet. Polisen beviljar inte undervisningstillstånd åt den som på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper anses vara olämplig för undervisningsuppgiften. Undervisningstillståndet är ett av polisen beviljat avgiftsbelagt tillstånd. Undervisningen får inte inledas förrän undervisningstillståndet har beviljats. Ansökan Innan ansökan om undervisningstillstånd lämnas in ska undervisningsfordonet ändringsbesiktigas på en besiktningsstation. Dessutom ska sökanden vid examensmottagarens betjäningsställe med godkänt resultat ha avlagt teoriprovet för den som ansöker om undervisningstillstånd. I ansökan om undervisningstillståndet görs sedan en anteckning om ändringsbesiktningen av fordonet och om teoriprovet. Ansökningsblanketter för undervisningstillstånd finns hos polisen, examensmottagarna och på besiktningsställena. Ansökan om undervisningstillstånd och övriga dokument som polisen kräver lämnas till polisen på den ort där sökanden bor. Undervisningstillståndet gäller en namngiven elev. Man kan inte undervisa flera personer med ett tillstånd. Dokument: 1) En ifylld ansökan om undervisningstillstånd. I ansökan ska dessutom finnas en av examensmottagaren införd anteckning om att läraren har blivit godkänd i teoriprovet besiktningsställets anteckning om godkänd ändringsbesiktning. 2) Undervisningsfordonets registerutdrag. Om ägaren eller innehavaren av fordonet inte är en familjemedlem, ska fordonsägarens skriftliga samtycke bifogas. 3) Lärarens körkort 4) En utredning om att sökanden (läraren) har minst tre års erfarenhet av att köra ett fordon av undervisningsfordonets klass. Utredningen kan till exempel vara ett intyg som har undertecknats av två personer. 5) Elevens ansökan om körkortstillstånd, med följande bilagor 2 passfotografier friskintyg för ungdomar (högst fem år gammalt) eller läkarintyg för körkort (högst sex månader gammalt) På polisstationen fyller eleven dessutom i en blankett där det frågas om han eller hon redan har ett körkort samt om han eller hon har ett gällande körförbud i någon EU- eller EES-stat. Ytterligare information fås av polisen på bostadsorten eller på adressen Beviljande av körkortstillstånd Undervisningstillståndet kan beviljas tidigast sex månader innan eleven når lagstadgad ålder, vilket är 16 år för klass A1, 18 år för klass A och 21 år för klass A om motorcykelns effekt överstiger 25 kw eller om effekten i förhållande till egenmassan överstiger 0,16 kw/kg. 3

4 Giltighetstid Undervisningstillståndet gäller i högst nio månader. Om körprovet avläggs med godkänt resultat innan tillståndet löper ut, upphör undervisningstillståndet i och med provet. Undervisningstillståndet ska alltid medföras vid undervisningskörning. Indragning av tillstånd Polisen kan dra in ett undervisningstillstånd om det finns skäl till det. Vid temporär indragning av tillstånd iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna om temporärt körförbud i 76 och 77 i vägtrafiklagen. Förlängning av tillstånd Polisen beviljar inte ett nytt undervisningstillstånd utan särskild orsak. Ytterligare uppgifter fås av den polisinrättning som har beviljat undervisningstillståndet. När måste man anlita bilskola? Om undervisningen avbryts och polisen inte beviljar förlängning av undervisningstillståndet kan eleven fortsätta undervisningen på en bilskola. Teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd Med ett frågematerial som godkänts av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) kontrolleras att personen som ansöker om undervisningstillstånd har den kännedom om undervisningsområdet som krävs. Personen måste bli godkänd i ett teoriprov som består av teoriprovet för förarexamen för klass A kompletterat med frågor som gäller undervisningstillstånd. Dessa frågor tar upp sådant som är viktigt i själva körundervisningen. Provets tre delar bedöms som en helhet. Om man blir underkänd i en av delarna leder det till att hela provet underkänns. Den som blivit underkänd i teoriprovet får delta i ett nytt teoriprov tidigast den tredje dagen efter det att han eller hon underkändes. Teoriprovet innehåller 30 bildfrågor (AV-frågor), 10 skriftliga frågor ur provet för klass A och 10 skriftliga frågor som gäller undervisningstillstånd (UT). Man får ha högst 6 fel på bildfrågorna och högst 3 fel på de skriftliga frågorna. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Ett godkänt teoriprov är giltigt i 2 år. Man får genast respons på provet samt provresultatet. Programmet visar vilka frågor som blivit felaktigt besvarade. Frågematerialet i teoriprovet är endast avsett att användas i examen och kan inte köpas för övningsbruk. Mer information om att avlägga teoriprovet finns på adressen Förberedelser för teoriprovet Trafi producerar inte själv undervisnings- eller övningsmaterial. Nedanstående material har tagits fram av olika företag och organisationer. Förteckningen tar dock inte upp allt undervisningsmaterial som finns på marknaden. De som producerar undervisningsmaterial ansvarar för sina egna produkter. Bilskolans motorcykelbok, Opetustarvike Oy, Vägtrafikboken, Edita 4

5 Trafikregler: Vägmärken: Trafikskyddet, (teoriprovsövningar på webben) Fordonet Undervisningsfordonet för klass A1 eller A ska vara en tvåhjulig motorcykel utan sidovagn som uppfyller nedanstående krav som ställs på en motorcykel som används vid ett körprov. Klass A1: slagvolymen är minst 75 cm 3 och högst 125 cm 3, och effekten får inte överstiga 25 kw. ELLER Klass A: slagvolymen måste vara högre än 120 cm 3 och den konstruktiva hastigheten minst 100 km/h. ELLER Klass A (motorcykel med en effekt högre än 25 kw): en motorcykel som används i undervisningen och som har en effekt på minst 35 kw. Fordonet som används vid körprovet ska uppfylla de krav som gäller för skolfordon. Vanligtvis används samma fordon vid körprovet som i körundervisningen. Om körprovet avläggs med en automatväxlad motorcykel antecknas detta i körkortet och körrätten begränsas till att gälla ett fordon med automatväxel. Undervisningsfordonets utrustning Följande utrustning ska finnas i ett fordon som omfattas av ett undervisningstillstånd för klass A: En separat bromsanordning för läraren, om läraren åker med på motorcykeln under körundervisningen. Kännetecken för undervisningsfordon, d.v.s. en vit skylt, som har formen av en liksidig triangel vars sida är cm. Kännetecknet ska fästas på ett synligt ställe baktill, utanpå fordonet. Den vita triangeln får inte skymma registernummer eller baklyktor. Vi rekommenderar att instruktioner ges via en radiotelefon om läraren inte åker med på motorcykeln. 5

6 Undervisning Enligt 19 i körkortsförordningen ska eleven ges teori- och körundervisning för förarexamen. Undervisningens omfattning ska motsvara det som står i 1-4 i kommunikationsministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen. Undervisningen ska följa den av Trafi godkända undervisningsplanen för klass A. Undervisningsplanen finns bl.a. på adressen Syftet med undervisningen är att eleven efter utbildningen besitter sådana kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att han eller hon ska kunna öva körning på egen hand utan att utgöra en fara för sig själv eller för andra vägtrafikanter. Eleven ska ha en realistisk uppfattning om sin egen körskicklighet och vara motiverad att utveckla sig själv som förare. Det främsta målet i förarutbildningen är säkerhet. Säkerhetsmålet är ännu viktigare i A1- utbildning eftersom motorcykelföraren och passageraren är oskyddade vid en olycka. Motorcykelföraren måste alltid förbereda sig på att väja. Vidare bör korrekt användning av lämplig skyddsutrustning betonas. Socialiteten är en förutsättning för säkert och smidigt samspel i trafiken. Hänsyn till andra trafikanter, förutseende och eget förutsägbart agerande i olika situationer är viktigt. Man måste också förstå de speciella dragen hos olika vägtrafikgrupper. En central målsättning i förarutbildningen är miljövänligt tänkande. Man måste se till att utsläpp från service och körning samt buller påverkar miljön så lite som möjligt och att inte belasta naturen genom att köra på fel platser. Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd Det är tillåtet att köpa teori- och körundervisning av en bilskola även vid förarundervisning med undervisningstillstånd. De delar av undervisningen som tillståndsinnehavaren önskar kan ersättas. Den som innehar undervisningstillståndet ansvarar ändå för att eleven får föreskriven minimiundervisning. Erforderliga intyg undertecknas alltid av tillståndsinnehavaren. Undervisningskort Uppgifter om hur förarexamen framskrider antecknas på blanketten Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd (E505). Undervisningsämnena samt principerna om alternerande teori- och körundervisning presenteras närmare i undervisningsplanen. Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd (E505) finns bland annat på adressen Eleven ska ta med sig ett korrekt ifyllt undervisningskort till teori-, hanterings- och körprovet. Blankett E100 När all undervisning som krävs har getts, antecknas detta på blanketten Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen (E100). Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i avsnittet Förarexamen (sidan 8). Blanketten fås på examensplatsen. 6

7 Teoriundervisning För att kunna få körkort av klass A ska eleven ha fått minst 12 lektioner teoriundervisning. Den som innehar undervisningstillståndet ansvarar för att eleven får denna undervisning. En teorilektion ska vara minst 45 minuter lång. Eleven får ha högst tre teorilektioner per dag. Lektionernas teman och innehåll framgår ur undervisningsplanen. Körundervisning Körundervisning får ges vilken veckodag som helst och var som helst i Finland. Längden på en körtur är 25 minuter. Körundervisning får ges under högst två körturer efter varandra och högst fyra körturer per dag. Körundervisning får ges på motorväg om eleven kan köra motorcykeln i landsvägshastighet på ett säkert sätt och utan att störa den övriga trafiken orimligt mycket. Undervisning i landsvägskörning ska förläggas till den senare delen av körundervisningen då eleven kan göra observationer i trafiken i landsvägshastighet. Minimimängder För att kunna få körkort av klass A ska eleven ha fått körundervisning i minst 18 körturer. Passagerare i undervisningsfordonet Det får inte finnas passagerare i undervisningsfordonet medan undervisningen pågår. Undervisningsfordonets förare I körundervisning i klass A anses eleven vara förare. Om läraren åker med på motorcykeln under undervisningen anses han eller hon vara förare. I körprovet för förarexamen anses eleven vara förare. Hanteringsundervisning och trafikundervisning Innan körundervisning ges i trafiken ska eleven ha grundläggande kunskaper om trafiken och vad det innebär att köra ett fordon. Eleven ska dessutom kunna hantera fordonet tillräckligt bra innan han beger sig ut i trafiken. Denna s.k. hanteringsundervisning ska i den mån det är möjligt ske på ett område som är avstängt för allmän trafik. Avvikelser från minimimängder av undervisning Om eleven har körtillstånd för minst klass B är kraven för teoriundervisningen minst 6 lektioner och för körundervisningen minst 12 körturer. Mer information finns på Trafis anvisning: Avvikelser från minimimängder av förarundervisning. Övningstillstånd Övningstillståndet söks hos polisen på bostadsorten. Tillstånd beviljas i högst tre månader. En förutsättning för att övningstillstånd ska beviljas är att eleven har fått den teori- och körundervisning som krävs. Kraven för teoriundervisningen är 12 lektioner och för 7

8 körundervisning minst 8 körturer, varav minst 4 körturer måste vara körundervisning i trafik. Dessutom ska eleven ha avlagt ett godkänt teoriprov och hanteringsprov för motorcykel. Övningstillståndet måste vara giltigt när körprovet för förarexamen avläggs. Eleven måste öva i minst 1 månad innan han kan avlägga körprovet. Mer information om hur man ansöker om övningstillstånd finns på Förarexamen Målet med förarexamen är att examinanden behärskar de ämnen som ingår i förarundervisningen och kan tillämpa dem samt kan agera tryggt och smidigt i trafiken. Förarexamen innefattar ett teori-, hanterings- och körprov. Bedömningen av förarexamen ska ske enligt Trafis anvisningar. Examensplatsen kan väljas fritt. Kontaktuppgifter till examensmottagare Kontaktuppgifter finns bland annat på adressen Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen När en person anmäler sig till teori-, hanterings- eller körprovet för förarexamen kontrolleras följande: en tillförlitlig utredning av elevens identitet 16 års ålder för klass A1 18 eller 21 års ålder för klass A giltigt körkortstillstånd (högst 1 år gammalt, räknat från det datum tillståndet utfärdades) eleven har genomgått teoriundervisningen innan han eller hon deltar i teoriprovet (kontrolleras i undervisningskortet E505) eleven har genomgått hela förarundervisningen innan han eller hon deltar i hanteringseller körprovet (kontrolleras i undervisningskortet E505) eleven har avlagt ett godkänt teoriprov som motsvarar körprovsklassen högst 12 månader tidigare (när han eller hon deltar i hanterings- och/eller körprovet) eleven har avlagt ett godkänt hanteringsprov högst 12 månader tidigare (när han eller hon deltar i körprovet) korrekt ifyllt undervisningskort (kontrolleras på undervisningskort E505) Trafis blankett E100, intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, korrekt ifyllt undervisningstillstånd övningstillstånd (om sådant finns) Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, blankett E100 Blanketten ska tas med till teori-, hanterings- och körprovet. De grönmarkerade fälten ska i tillämpliga delar fyllas i före det första teoriprovet. Blanketten ska vara helt ifylld före det första hanterings- eller körprovet, med undantag för de fält som gäller omtagning av körprov och undervisning i mörkerkörning. Ifyllnadsanvisning Personuppgifter Personbeteckning Elevens personbeteckning 8

9 Efternamn och förnamn Tidigare körkortsklass Examen som avläggs Datum då undervisningen började Bilskolans kod/personbeteckning Undervisningssättet ändrat Körkortstillståndets utfärdandedatum /klass/specialvillkor Uppgifter om undervisningen Teoriundervisning Elevens nuvarande efter- och förnamn Klass på körkort som eleven tidigare beviljats Klass på den examen som eleven ska avlägga Datum då undervisningen för körkortstillståndet inleddes Personbeteckning för den lärare som innehar undervisningstillståndet Datum då man bytte bilskola eller ändrade undervisningssätt Examensmottagaren eller byråpersonalen fyller här i datum då körkortstillståndet beviljades samt körkortsklass och eventuella specialvillkor Antalet lektioner före det första teoriprovet. Datum då hela teoriundervisningen är slutförd samt lärarens och elevens underskrifter. Körundervisning Här antecknas det totala antalet körlektioner (á 25 minuter) före det första körprovet (inkl. undervisning i fordonshantering och landsvägskörning). Datum då hela undervisningen är slutförd samt lärarens och elevens underskrifter. Undervisning på övningsbana Undervisning i mörkerkörning Omtagning av körprov; Extra undervisning Extraundervisningen slutförd Teoriprov Fylls inte i Fylls inte i Examensmottagaren antecknar den extra undervisning han eller hon har föreskrivit (max. 10 körlektioner à 25 minuter). Läraren bekräftar med sin underskrift att den extra undervisning som examensmottagaren har föreskrivit är slutförd. Trafis teoriprov avläggs på dator. Provet omfattar en övnings-, en prov- och en feedbackdel. Trafi har utarbetat och uppdaterar provmaterialet. Materialet är endast avsett att användas i examen och kan inte köpas någonstans. Motsvarande undervisningsmaterial som är avsett för övning tillhandahålls av olika tillverkare. Teoriprovet innehåller 30 bildfrågor (AV-frågor) och 10 skriftliga frågor för klass A. Svarstiden för bildfrågorna är 10 sekunder och för de skriftliga frågorna 30 sekunder. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Muntligt teoriprov I följande specialfall kan teoriprovet avläggas muntligt: elevens modersmål är något annat än finska, svenska eller engelska och han eller hon behärskar inte något av dessa språk bra eleven är inte läskunnig eleven har underkänts på teoriprovet tre gånger i följd av hälsoskäl om eleven är döv eller dyslektiker. Vid ett muntligt teoriprov får eleven använda sig av tolk. Eleven ska själv skaffa tolken och stå för kostnaderna för tolken. 9

10 För att få delta i ett muntligt teoriprov av hälsoskäl på grund av läs- och skrivsvårigheter är eleven skyldig att visa upp ett skriftligt, undertecknat dyslexiutlåtande. Den som lämnar dyslexiutlåtandet ska vara en i dyslexi insatt speciallärare, specialläkare, psykolog, talterapeut, barnneurolog, neurolog eller foniatriker eller en i dyslexi insatt läkare. Trafi kan också godkänna ett utlåtande av någon annan dyslexiexpert. För ett muntligt teoriprov som avläggs av andra än hälsoskäl debiteras ett högre pris än för ett vanligt teoriprov. Eleven har högst 60 minuter på sig för hela det muntliga teoriprovet, och det finns inga tidsgränser för de enskilda uppgifterna. Examensmottagaren övervakar det muntliga teoriprovet. Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet Ytterligare information finns bland annat på adressen Trafis anvisning: Avläggande av teoriprov för förarexamen och teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd. Efter teoriprovet En elev som blivit godkänd i teoriprovet kan sedan avlägga det hanterings- och körprov som ingår i examen. Ett teoriprov som avlagts med godkänt resultat är giltigt i 12 månader. En elev som blivit underkänd i teoriprovet för förarexamen får ta om provet tidigast den tredje dagen efter det att han eller hon underkändes. Körprov Före körprovet fyller eleven i den del av blankett E101 där man ska göra en bedömning av sin egen körskicklighet (Körprovets bedömningstabell). Körprovet för klass A tar minst 50 minuter. Hanteringsprovet och körprovet i trafik kan avläggas samtidigt eller vid olika tidpunkter på respektive serviceställe. Provtid och utrustning 1. Hanteringsprov 15 min: 2. Körning i trafik 25 min 3. Inledande diskussion och slutdiskussion sammanlagt 10 min Följande obligatoriska utrustning krävs i körprovet för klasserna A1 och A: en korrekt fäst skyddshjälm som är godkänd för användning i vägtrafik, och vid behov skyddsglasögon motorcykelbyxor som är försedda med knäskydd eller gjorda av läder motorcykeljacka som är försedd med armbågs- och axelskydd eller gjord av läder motorcykelhandskar som är försedda med skydd eller gjorda av läder och skodon som är stadiga eller försedda med skydd och har skaft som åtminstone går över vristen. Körprovets upplägg 1. Inledande diskussion: Körprovet börjar med ett samtal på ca 5 minuter. Under samtalet ska examensmottagaren kort gå igenom hur provet går till, bl.a. vilka förberedelser som ska göras inför körprovet och hur anvisningarna ges. 10

11 2. Hanteringsprov Examinanden måste avlägga ett separat hanteringsprov som tar cirka 15 minuter och bli godkänd före körprovet i trafik. 3. Kördelen: Körtiden för körprovet är ca 25 minuter. Körrutten ges i form av uppgifter som eleven ska försöka klara så självständigt som möjligt. Eleven kan också få i uppgift att köra efter skyltar. Att köra vilse är inte ett fel. Det förutsätts inte att eleven har lokalkännedom. 4. Slutdiskussion: Efter kördelen följer en ca 5 minuter lång slutdiskussion. Diskussionen inleds med att eleven får veta resultatet av körprovet. Slutdiskussionen grundar sig på den självbedömning som eleven före körprovet har gjort på blankett E101. Syftet med slutdiskussionen är att visa på elevens svaga och starka sidor som förare samt att gå igenom elevens uppfattning om den egna körskickligheten och hur realistisk denna uppfattning är. Ytterligare information om hur körprovet avläggs Ytterligare uppgifter finns på Trafis anvisning: Körprovet i förarexamen: klasserna A1, A och B. Efter körprovet Efter att ha blivit godkänd i körprovet får eleven ett intyg över godkänd förarexamen (E105). Intyget berättigar till att köra i Finland med undantag av Åland. När man kör med intyget ska man ha sitt identitetsbevis med sig. Körkortet kan hämtas hos polisen cirka två veckor efter det att eleven med godkänt resultat har avlagt körprovet för den sista anhållna klassen i körkortstillståndet. Om eleven genast behöver ett körkort som också gäller utanför det finska fastlandet kan examensmottagaren skriva ut ett tillfälligt körkort som är giltigt i tre (3) månader. Efter ett underkänt körprov kan examensmottagaren föreskriva högst tio körturer extra undervisning för eleven. Kontaktinformation Trafiksäkerhetsverket (Trafi) PB Helsingfors Förarexamen tel: fax:

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd...

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 18.8.2011 BREVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR MOPED ELLER LÄTT FYRHJULING

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 18.8.2011 BREVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR MOPED ELLER LÄTT FYRHJULING Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 18.8.2011 BREVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR MOPED ELLER LÄTT FYRHJULING Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan...3 Beviljande...4

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar 2 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet... 2 1.4 Indragning... 2 1.5

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringen proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar i bestämmelserna om undervisningstillstånd

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

+ + BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE

+ + BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE KAN_1C 1 *1169601* BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE Denna blankettbilaga är avsedd för ett barn mellan 15 och 17 år (medsökande) för vilket ansöks

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_PH4 1 *1319901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR BARN Med denna blankett ansöks om ett första uppehållstillstånd i Finland för ett barn under 18 år på grund av familjeband. Avsikten med ansökan om

Läs mer

Körprov för förarexamen: klasserna M, A1, A och B

Körprov för förarexamen: klasserna M, A1, A och B Anvisning 1 (36) Utfärdad: 11.5.2011 Författningsgrund: Körkortslagen 53 Datum för ikraftträdande: 1.6.2011 Gäller fr.o.m.: 18.1.2013 Ändringsuppgifter: Upphäver anvisningen för körprov för förarexamen:

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare,

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Datum Ärende 2015-05-27 LF 5/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av K Ö R K O R T S L A G för Åland I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Innehåll

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE KAN_4 1 *1199901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt

Läs mer

Anvisningar för avläggande av förarexamen, inledande teoriprov och handledarprov

Anvisningar för avläggande av förarexamen, inledande teoriprov och handledarprov Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/191 01.03.2016 Rättsgrund: 16 Landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Genomförd EU-lagstiftning: Europaparlamentets och rådets

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning:

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning: Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) OBSERVATIONSUTLÅTANDE Blankett M2 (fyll i på blankettens språk) om person som föreslås bli intagen för psykiatrisk sjukhusvård oberoende av

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN 2013 FÖRARUTBILDNING I TRE STEG FÖR KÖRRÄTT I KATEGORI B INLEDNING

UNDERVISNINGSPLAN 2013 FÖRARUTBILDNING I TRE STEG FÖR KÖRRÄTT I KATEGORI B INLEDNING UNDERVISNINGSPLAN 2013 FÖRARUTBILDNING I TRE STEG FÖR KÖRRÄTT I KATEGORI B INLEDNING Denna undervisningsplan bygger på en undersökning som Fordonsförvaltningscentralen och Bilskoleförbundet beställde av

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Planen godkänd i bildningsnämnden 27.1.2011 8 LOVISA STADS PRINCIPER FÖR SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLEUNDERVISNING

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag FÖR VILKET ÄNDAMÅL BEVILJAS RESTAURERINGSBIDRAG? Bidragen är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr)

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr) ÅTVIDABERGS KOMMUN 1(5) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD SOM ÄR FOLKBOKFÖRD I ÅTVIDABERGS KOMMUN Sökande Namn Personnummer Bostadsadress Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; Körkort 02-02 Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet 1, 2 och ; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980)

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Läroplan för handledarutbildning

Läroplan för handledarutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/187 01.03.2016 Rättsgrund: 7 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för handledarutbildning Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan skickas till: Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För dig som är folkbokförd inom Lidingö stad Jag ansöker för första gången Jag

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR

INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR Godkänd 21.11.2014 av Kennelklubbens styrelse, gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016. Denna

Läs mer

+ + Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap.

+ + Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap. KAN_7 1 *1229901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; TIDIGARE FINSK MEDBORGARE Denna anmälningsblankett är avsedd för dig som är en tidigare finsk medborgare och som har förlorat ditt finska medborgarskap. Om du ansöker

Läs mer

VALNÄMNDENS UPPGIFTER

VALNÄMNDENS UPPGIFTER HELSINGFORS STAD CENTRALVALNÄMNDEN 20.1.2015 VALNÄMNDENS UPPGIFTER ALLMÄNT OM VALET Valnämnden Arrangemangen kring röstning på ett röstningsställe på valdagen sköts av en valnämnd som kommunstyrelsen har

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om privata säkerhetstjänster Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och tillämpningsområde Syftet med denna

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med så kallade aktiva åtgärder.

Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med så kallade aktiva åtgärder. Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 16 december 1999 Nr 1162 1171 INNEHÅLL Nr Sidan 1162 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden...

Läs mer

Manual för studerande Version 2.2.0

Manual för studerande Version 2.2.0 Ansökningssystemet Joopas Innehållsförteckning Manual för studerande Version 2.2.0 Innehållsförteckning 1 1 Allmänt 2 1.1.1 Allmänt om manualen 2 1.1.2 Allmänt om ansökningssystemet Joopas 2 1.1.3 Ansökan

Läs mer

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringsansökan Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Namn: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VALIDERINGSPROCESSEN: Validering är en omfattande process, som i vissa fall kan

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 (5) Sökande Förnamn Efternamn Personnummer Bostad (utdelningsadress, gata, box, etc) Postnummer Postort Telefon dagtid (även riktnr) E-postadress Jag

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI 1. Sökande Förening / Stiftelse /Annat samfund FO-nummer / registernummer Adress Kontaktperson Adress (om annan än sökande) 2. Den som i

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 7

Innehållsförteckning - Nyckelområde 7 Innehållsförteckning - Nyckelområde 7 Sida Datum 70 Mål, uppgifter och organisation 7:3 2009-02-09 70.1 FMCK Ungdomsverksamheten 7:3 2009-02-09 70.1.1 Mål 7:3 2009-02-09 70.1.2 Uppgifter 7:3 2009-02-09

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter:

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter: LANDBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 29.4.2011 Dnr 646/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11 Bemyndigande: Lag om verkställighet av Europeiska

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

HÄLSOINTYG FÖR UNGDOM

HÄLSOINTYG FÖR UNGDOM fynd har inte konstaterats sjukdom eller handikapp som inverkar på körförmågan. g föreslår att körkortstillstånd beviljas Glasögon eller kontakt under körning g intygar att jag lämnat riktiga uppgifter

Läs mer

Carl Jönssons Understödsstiftelse II (organisationsnummer 846001-7497)

Carl Jönssons Understödsstiftelse II (organisationsnummer 846001-7497) Carl Jönssons Understödsstiftelse II (organisationsnummer 846001-7497) Ansökan om bidrag år 2016 Studerande Personuppgifter Efternamn, tilltalsnamn Personnummer Födelselän... Mantalsskrivningsort.. Adress,

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2013/2014 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

2.1.2013 2020/2012/3738

2.1.2013 2020/2012/3738 Polisstyrelsen INFORMATIONS- 1 (11) SKYDDSBESKRIVNING Kombinerad register- och informationsskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999)

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

Yttrande över begäran om ändring i yrkestrafiklagen

Yttrande över begäran om ändring i yrkestrafiklagen TSV 2010-2563 N2007/4842/TR YTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över begäran om ändring i yrkestrafiklagen Sammanfattning Transportstyrelsen anser att det inte

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE 2015 Gräns- och sjöbevakningsskolan 2014 Bli gränsbevakare! Gränsbevakningsväsendet söker till sin tjänst gränsbevakare, som utbildas för sin uppgift

Läs mer

PARAD. Lördag 3 augusti 2013. Instruktioner för FORDON och EKIPAGE Anmälningsblankett

PARAD. Lördag 3 augusti 2013. Instruktioner för FORDON och EKIPAGE Anmälningsblankett PARAD Lördag 3 augusti 2013 Instruktioner för FORDON och EKIPAGE Anmälningsblankett VÄLKOMNA ATT DELTA I ÅRETS STOCKHOLM PRIDE PARADE! Alla fordon måste vara anmälda före den 20 juli 2013. Inga oanmälda

Läs mer

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker Plats för inkommandestämpel Ifylld blankett skickas till:,, Datum: 1.Sökande Verksamhetens namn (för fysisk person ange fullständigt namn) Ansökan om handel med fyrverkerier tillstånd till förvärv och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

ALLMÄNNA SPRÅKEXAMINA

ALLMÄNNA SPRÅKEXAMINA ALLMÄNNA SPRÅKEXAMINA TESTA DIN SPRÅKFÄRDIGHET! DELTA I ALLMÄNNA SPRÅKEXAMINA! Allmänna språkexamina mäter språkfärdigheten hos vuxna. Genom att delta i allmänna språkexamina kan du testa hur bra du talar,

Läs mer

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor Att ofta vara rädd och otrygg. Att känna sig ensam. Att brottas med krångliga rutiner och vuxnas okunskap, som i värsta

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET POLISEN I FINLAND POLISEN I FINLAND I Finland verkar en polis. Polismannen kan vara kvinna eller man. Polisen kan röra sig och uppträda antingen uniformerad eller civilklädd. Polisen har ändå alltid med

Läs mer

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisningsplan och genomförande av undervisningen 1 Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd för körkort för personbil... 1 2 Polis, besiktningsstation

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst Information Färdtjänst ska tillgodose behov av resor för personer med en funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer. För att ansöka om färdtjänst måste du

Läs mer