Trafiksäkerhetsverket Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B"

Transkript

1 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

2 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan Handlingar Beviljande Giltighet Indragning Förlängning av tillstånd Övergång till bilskola Förberedelse inför teoriprovet Undervisningsfordonets utrustning Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd Undervisningsplan Undervisningskort Blankett E Teoriundervisning Körundervisning Minimimängd körundervisning Hanteringsundervisning och trafikundervisning Undervisning i körning i svåra förhållanden Passagerare i undervisningsfordonet Undervisningsfordonets förare Släpvagn i undervisningskörning Kontaktuppgifter till examensmottagare Förutsättningar för att delta i förarexamen Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, dvs. E Muntligt teoriprov Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet Efter teoriprovet Examensfordonets förare Omtagning av underkänt körprov Ytterligare information om hur körprovet avläggs Efter körprovet Övningsskede Fördjupande skede Undervisningstillstånd för övningsskedet och det fördjupande skedet 12

3 1 Undervisningstillstånd Undervisningstillstånd ansöks hos polisen, som undersöker att det inte finns några hinder för att bevilja undervisningstillståndet. Polisen kan bevilja undervisningstillstånd till en sökande som inte anses vara olämplig för undervisning på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper. Mer information om grunderna för beviljande av undervisningstillstånd fås av polisen eller på adressen För körkort i kategori B är minimiåldern för sökanden av undervisningstillstånd 25 år och sökanden ska ha haft ett körkort i kategori B i minst tre år. Undervisningstillståndet är ett avgiftsbelagt tillstånd som beviljas av polisen. 1.1 Ansökan Innan man ansöker om undervisningstillstånd ska ändringsbesiktning utföras för undervisningsfordonet på en besiktningsstation och sökanden av undervisningstillstånd ska avlägga teoriprovet för sökande av undervisningstillstånd på en servicepunkt som mottar förarexamina. Ifall sökanden har ett trafiklärartillstånd, krävs inte teoriprovet för sökande av undervisningstillstånd. Vid ändringsbesiktningen sparas ett specialvillkor för fordonet: Godkänd för användning i förarutbildning med undervisningstillstånd. Undervisningsutrustningen ska tas bort senast xx.xx.20xx. Ansökningsblanketter för undervisningstillstånd fås hos polisen och servicepunkter som mottar förarexamina. Ansökan om undervisningstillstånd och eventuella övriga handlingar som polisen kräver ska lämnas till polisen. Undervisningstillståndet är elevspecifikt. Man kan inte undervisa flera personer med samma undervisningstillstånd. Sökanden kan högst ha två giltiga undervisningstillstånd. För undervisningstillstånd i kategori B kan man anteckna två personer som tillståndsinnehavare och två personer som elever, om läraren eller lärarna är föräldrar, farföräldrar, andra vårdnadshavare eller barn, barnbarn eller syskon till den undervisade eller de undervisade. Om undervisningstillstånd beviljas två personer ska den ena utnämnas till ansvarig lärare som ger undervisningsintyget. Ifall flera fordon används i undervisningen, ska dessa antecknas i undervisningstillståndet. 1

4 1.1.1 Handlingar 1) Ifylld ansökan om undervisningstillstånd 2) Undervisningsfordonets registreringsbevis. Till ansökan ska bifogas ägarens samtycke, om ägaren eller innehavaren inte är en familjemedlem. 3) Lärarens körkort 4) Elevens ansökan om körkortstillstånd, till vilket bifogas två passfotografier hälsointyg för ungdom (givet högst fem år tidigare) eller läkarintyg för körkort (givet högst sex månader tidigare) På polisinrättningen fyller eleven också i en blankett där det frågas om eleven har körkort sedan tidigare och om eleven är försatt körförbud i någon EU- eller EES-stat. Mer information fås hos polisen eller på adressen 1.2 Beviljande Ett undervisningstillstånd i kategori B kan beviljas tidigast ett år före eleven fyller 18 år. Den undervisning som körundervisningsläraren ger får inte påbörjas förrän undervisningstillståndet beviljas. 1.3 Giltighet Undervisningstillståndet för kategori B är i kraft i högst två år och det gäller endast förarundervisning i grundskedet. Ifall körprovet avläggs godkänt före giltighetstidens utgång, upphör undervisningstillståndet vid detta prov. Undervisningstillståndet bör alltid medhas vid körundervisningen. 1.4 Indragning Polisen kan dra in undervisningstillståndet om det finns skäl för detta. Tillståndet kan dras in tillfälligt om förutsättningarna för temporärt körförbud finns. Vid tillfällig indragning av tillståndet iakttas bestämmelserna om tillfälligt körförbud. 2

5 1.5 Förlängning av tillstånd Polisen beviljar inte ett nytt tillstånd utan särskild orsak. Tilläggsinformation fås av polisen som beviljat tillståndet. 1.6 Övergång till bilskola Om undervisningen inte slutförs och polisen inte beviljar fortsatt undervisningstillstånd, kan eleven fortsätta sina studier i bilskola. 2 Teoriprovet för undervisningstillstånd Kännedomen om undervisningsområdet utreds med hjälp av Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) frågematerial. Den som ansöker om undervisningstillstånd ska avklara ett teoriprov som består av 50 bildfrågor (AV), 10 skriftliga frågor om kategori B och 10 frågor relaterade till undervisningstillståndet (UT). I frågorna som gäller undervisningstillståndet behandlas centrala frågor gällande förarundervisningen. Provets alla tre delar bedöms som en helhet. Om en del är underkänd är hela provet underkänt. Man kan delta i ett nytt teoriprov tidigast på den tredje dagen efter ett underkänt prov. Frågematerialet som används vid teoriprovet är avsett endast för förarexamen och kan inte köpas för övningsändamål. Ett godkänt teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd är i kraft i tre år. Mer information om avläggande av teoriprovet finns på adressen 2.1 Förberedelse inför teoriprovet Trafi framställer inget undervisnings- eller övningsmaterial. Vi har blivit underrättade om materialet som listas nedan. Det är inte en heltäckande förteckning över undervisningsmaterialet. Undervisningsmaterialets tillverkare ansvarar för sitt material. Autokoulun oppikirja, I-vaihe, Opetustarvike Oy, Tieliikennekirja, Edita Bilskolans lärobok, I skedet, Opetustarvike Oy Trafikregler: Vägmärken: Ajokorttikoulu Liikennetaito LT, 3

6 Tmi Karvatassu: (teoriövningar på webben) Trafikskyddet, 3 Fordonet Undervisningsfordonet i kategori B ska vara en personbil med normal konstruktion som registrerats för minst fyra personer, eller en paketbil eller husbil i kategori B. Om körprovet avläggs med en automatväxlad bil, antecknas detta i körkortet och körrätten begränsas till att gälla ett fordon med automatväxel. 3.1 Undervisningsfordonets utrustning Följande utrustning ska finnas i ett undervisningsfordon i kategori B: En separat bromspedal för läraren. Pedalen ska vara placerad så att den motsvarar placeringen av bromspedalen i en vanlig bil. Den separata pedalen ska ha samma bromseffekt som bilens eget bromssystem har via förarens bromspedal. Detta kontrolleras med en bromsdynamometer vid ändringsbesiktningen, och vid behov genom provkörning. Bilbälten för både lärare och elev. Tecknet för ett undervisningsfordon är en skylt med formen av en liksidig triangel vars sida är cm. Tecknet ska fästas baktill på en synlig plats på fordonets utsida. Det får inte täcka registerskylten eller lyktorna. En yttre backspegel för läraren. Dessutom rekommenderas en inre backspegel för läraren. Vid ändringsbesiktningen kan fordonet godkännas för undervisningsbruk för högst två år åt gången. Man behöver inte utföra ändringsbesiktning på fordonet när undervisningsutrustningen avlägsnas. Om man vill avlägsna specialvillkoret angående utrustning, görs detta genom en korrigering av de tekniska uppgifterna. 4

7 4 Undervisning Förarundervisningen ska ges enligt läroplanen som Trafi har fastställt. Läroplanen finns bland annat på adressen Innan körundervisning för kategori B inleds ska en lärare som inte har undervisningstillstånd tillsammans med eleven delta i stödande undervisning för undervisningstillstånd vid en bilskola (3 timmar teoriundervisning och 1 timme körundervisning) och i ett körprov under undervisningen där utvecklingen av inlärningen och körförmågan bedöms (1 timme körundervisning). Ifall två lärare eller elever har antecknats i undervisningstillståndet ska båda delta i undervisningen. Intyget över undervisningen ska medhas i körundervisningen. 4.1 Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd Det är möjligt att köpa teori- och körundervisning i en bilskola även vid förarundervisning med undervisningstillstånd. De delar av undervisningen som tillståndsinnehavaren önskar kan ersättas. Undervisningstillståndets innehavare ansvarar ändå för att eleven får föreskriven minimiundervisning. Tillståndsinnehavaren skriver alltid under de intyg som fordras. 4.2 Undervisningsplan Undervisningsplanen fastställer bl.a. innehållet i och målsättningarna för teori- och körlektionerna samt minimiantalet timmar för varje ämne. Dessa undervisningsplaner fås bland annat på servicepunkter som mottar förarexamina eller på adressen 4.3 Undervisningskort Uppgifter om hur förarundervisningen framskrider antecknas på blanketten "Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd" (E504). Undervisningsämnena samt principerna om alternerande teori- och körundervisning presenteras närmare i undervisningsplanen. Blanketten "Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd" (E504) finns bland annat på adressen Eleven ska ta med sig ett korrekt ifyllt undervisningskort till teoriprovet och körprovet. 5

8 4.4 Blankett E100 När den undervisning som krävs har getts, görs en anteckning om detta på blanketten "Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen" (E100). Anvisningar om hur blanketten ska fyllas i finns i avsnittet Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, dvs. E100 nedan (punkt 5.3). Blanketten fås på servicepunkter som mottar förarexamina. 4.5 Teoriundervisning För att kunna få körkort i kategori B ska eleven ges minst 19 timmar teoriundervisning. Den som innehar undervisningstillståndet ansvarar för detta. En teorilektion ska vara minst 45 minuter lång, och eleven får ha högst fyra timmar undervisning om dagen. Lektionernas teman och innehåll framgår av undervisningsplanen. 4.6 Körundervisning Körundervisning får ges vilken veckodag som helst och var som helst i Finland. Körundervisning får ges i högst två timmar om dagen och bara en lektion åt gången. Längden på en körlektion är 50 minuter och den kan delas upp i två perioder på 25 minuter. Körundervisningen ska omfatta undervisning i landsvägskörning utanför tätort och uppgå till den mängd som fastställs i undervisningsplanen, dock minst en femtedel av minimimängden körundervisning. Undervisningen i landsvägskörning ska förläggas till den senare delen av undervisningen, då eleven har förutsättningar att göra observationer i landsvägshastigheter Minimimängd körundervisning För körkort i kategori B ska eleven i undervisningens grundskede ges minst 18 körlektioner körundervisning i trafiken. Undervisningen i mörkerkörning ingår i miniminmängden grundundervisning Hanteringsundervisning och trafikundervisning Innan körundervisning i trafiken ska eleven kunna hantera trafiken och ha grundläggande kunskaper gällande föraren. Dessutom ska eleven kunna hantera bilen tillräckligt bra innan han eller hon beger sig ut i trafiken. 6

9 4.6.3 Undervisning i körning i svåra förhållanden I kategori B ska undervisningen omfatta undervisning för att identifiera särskilda krav och risker i anslutning till körning i mörker och halka. I undervisning med undervisningstillstånd för kategori B ska körundervisningen ges i bilskola, om den som innehar undervisningstillståndet inte har trafiklärartillstånd Undervisning i mörkerkörning Undervisning i mörkerkörning ska ges i grundskedet i kategori B och dess andel av minimimängderna undervisning är en timme teoriundervisning och en timme körundervisning. Körundervisningen ska omfatta kördemonstrationer och övningar och ska i mån av möjlighet ges på ett område som är avstängt för allmän trafik. Undervisning i mörkerkörning kan också ges med simulator Undervisning i halkkörning Av minimimängderna undervisning i grundskedet ska andelen undervisning i halkkörning uppgå till en timme teoriundervisning och en timme halkkörning. Körundervisningen ska omfatta arrangerade kördemonstrationer och övningar och ges på en körövningsbana Passagerare i undervisningsfordonet Det får finnas passagerare i undervisningsfordonet medan undervisningen pågår Undervisningsfordonets förare I körundervisningen i grundskedet i kategori B anses läraren vara fordonets förare. Läraren ska sitta bredvid eleven då körundervisning ges Släpvagn i undervisningskörning För körrätt i kategori B kan man även använda följande fordonskombinationer i undervisningen: o En dragbil i kategori B och ett släpfordon vars totalmassa är högst 750 kg (undervisning som ges med kombinationen kan ingå i minimimängden för kategori B) ELLER o En dragbil i kategori B och ett släpfordon vars totalmassa överstiger 750 kg men kombinationens totalmassa är högst kg (undervisning som ges med kombinationen kan inte ingå i minimimängden för kategori B). 7

10 5 Förarexamen Förarexamen omfattar ett teoriprov och ett körprov. Förarexamen bedöms enligt Trafis bestämmelse. Examensplatsen kan väljas fritt. 5.1 Kontaktuppgifter till examensmottagare Kontaktuppgifterna finns bland annat på adressen 5.2 Förutsättningar för att delta i förarexamen När en person anmäler sig till teoriprovet och körprovet kontrolleras följande saker: 18 års ålder vid deltagande i körprovet. Man kan delta i teoriprovet en månad innan ålderskravet uppfylls. En tillförlitlig utredning av elevens identitet Eleven ska ha ett giltigt körkortstillstånd (högst två år från att tillståndet beviljats) Eleven har fått teoriundervisning innan han eller hon deltar i teoriprovet (kontrolleras i undervisningskortet E504) Eleven har genomgått hela förarundervisningen innan han eller hon deltar i körprovet (kontrolleras i undervisningskortet E504) När eleven deltar i körprovet har det inte gått över 12 månader sedan teoriprovet avlagts Korrekt ifyllt intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen (blankett E100) Korrekt ifyllt undervisningskort (blankett E504) 8

11 5.3 Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen, dvs. E100 Blanketten ska tas med till teoriprovet och körprovet. De grönmarkerade fälten i blanketten ska fyllas i till tillämpliga delar före det första teoriprovet. Blanketten ska vara helt ifylld före det första körprovet, med undantag av punkterna som gäller omtagning av körprov och utländskt körkort Ifyllnadsanvisning Personuppgifter Personbeteckning Kundens personbeteckning Efternamn och förnamn Kundens nuvarande efternamn och förnamn Tidigare körkortskategori Kategorin för körkort som kunden beviljats tidigare Examen som avläggs Kategori för examen som avläggs Datum då undervisningen började Datum då undervisningen för körkortskategorin inleddes Bilskolans kod/personbeteckning Personbeteckning för den lärare som innehar undervisningstillstånd Datum för beviljande av körkortstillstånd Examensmottagaren eller byråpersonalen /Kategori/Specialvillkor fyller här i datum då körkortstillståndet beviljades, körkortskategori och eventuella specialvillkor Samundervisning i kategori B i undervisning med undervisningstillstånd Datum Datum då hela den obligatoriska undervisningen har getts/erhållits Underskrift Underskrift av den som innehar undervisningstillstånd Bilskola Underskrift av bilskolans representant Uppgifter om undervisningen Teoriundervisning Mängden undervisning i timmar före det första teoriprovet. Datum då hela teoriundervisningen getts samt lärarens underskrift Körundervisning Här antecknas det sammanlagda antalet körlektioner (á 50 min.) före det första körprovet (inkl. hanteringsundervisning och undervisning i landsvägskörning). Datum då hela undervisningen getts samt lärarens underskrift Undervisning på övningsbana Datum då undervisningen i halkkörning enligt undervisningsplanen är slutförd samt underskrift av bilskolans representant. Undervisning i mörkerkörning Datum då undervisningen i mörkerkörning enligt undervisningsplanen är slutförd samt underskrift av bilskolans representant. Omtagning av körprov; Extra undervisning Examensmottagaren antecknar den extra undervisning han eller hon har föreskrivit i körlektioner (max. 5 körlektioner á 50 minuter). Extraundervisningen slutförd Läraren bekräftar med sin underskrift att den extra undervisning som examensmottagaren har föreskrivit är slutförd. 9

12 6 Teoriprov Teoriprovet avläggs som ett datorstyrt teoriprov. Provet omfattar en övningsdel, en provdel och en responsdel. Trafi utarbetar och uppdaterar provmaterialet. Materialet är avsett att användas endast vid förarexamen. Teoriprovet innehåller 50 bildfrågor (AV) samt 10 skriftliga frågor angående kategori B. Svarstiden är 10 sekunder för bildfrågorna och 30 sekunder för de skriftliga frågorna. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. 6.1 Muntligt teoriprov Teoriprovet kan avläggas muntligt i följande specialfall: om elevens modersmål är något annat än finska eller svenska och eleven inte behärskar någotdera av dessa språk bra, eleven inte är läskunnig, eleven är döv eller eleven har dyslexi eller teoriprovet har underkänts tre gånger. Vid ett muntligt teoriprov kan eleven använda tolk. Eleven ska själv skaffa tolken och stå för kostnaderna för tolken. 6.2 Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet Ytterligare information finns på adressen Trafis föreskrift: Avläggande av teoriprov för förarexamen och prov för den som ansöker om undervisningstillstånd. 6.3 Efter teoriprovet En elev som godkänts i teoriprovet kan avlägga det körprov som ingår i examen. Ett teoriprov som avlagts med godkänt resultat är giltigt i ett år. En elev som blivit underkänd i teoriprovet för förarexamen får ta om provet tidigast den tredje dagen efter underkänt prov. 10

13 7 Körprov Före det första körprovet inleds fyller eleven i den del av blankett E101 gällande utvärdering av de egna körkunskaperna (Körprovets bedömningstabell). Körprovet för kategori B tar minst 45 minuter. 7.1 Examensfordonets förare I körprovet för förarexamen anses eleven vara förare. 7.2 Omtagning av underkänt körprov Efter ett underkänt körprov kan examensmottagaren föreskriva högst fem timmar extra undervisning för eleven. Den föreskrivna extra undervisningen ska vara genomförd innan eleven tar om körprovet. 7.3 Ytterligare information om hur körprovet avläggs Mer information finns på adressen Trafiksäkerhetsverkets föreskrift: Körprov för förarexamen. 8 Efter godkänt körprov 8.1 Efter körprovet Efter ett godkänt körprov får eleven ett intyg över godkänd förarexamen (E105), vilket är giltigt i en månad från att examen avlagts. Med intyget får man köra i Finland med undantag av Åland. Man ska ha med sig ett identitetsbevis vid körningen. Det kortvariga körkortet levereras per post. Om detta inte är möjligt, utlämnar polisen körkortet efter att eleven med godkänt resultat har avlagt körprovet för den sista anhållna kategorin i körkortstillståndet. 11

14 8.2 Övningsskede Övningsskedet består av självstudier och övningskörningar en responsperiod i bilskolan. Mängden undervisning är en timme teoriundervisning och två timmar körundervisning. Vi rekommenderar att eleven deltar i undervisningen i övningsskedet snart efter att körprovet avlagts med godkänt resultat (t.ex. 1 månad). Under övningsskedet ska eleven föra dagbok över sin inlärning. I dagboken utvärderar eleven sin utveckling som förare. 8.3 Fördjupande skede Under det fördjupande skedet utvecklas de kunskaper och färdigheter som man lärt sig i undervisningen i grundskedet och under övningsskedet samt ökas färdigheterna för att identifiera och undvika farliga situationer, samt körning i svåra förhållanden och iakttagande av miljökonsekvenser. Undervisningen i det fördjupande skedet i kategori B kan inledas tidigast efter tre månader från att körprovet i kategori B har avlagts med godkänt resultat under förutsättning att undervisningen i övningsskedet har erhållits. Mängden undervisning är fyra timmar teoriundervisning och fyra timmar körundervisning, varav två timmar är övning på övningsbana och två timmar körning i trafiken. 8.4 Undervisningstillstånd för övningsskedet och det fördjupande skedet En förutsättning för att undervisningstillstånd ska beviljas är att sökanden har trafiklärartillstånd. 9 Kontaktuppgifter Trafiksäkerhetsverket (Trafi) PB Helsingfors 12

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Emma Eklund UNGA BILFÖRARE En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Företagsekonomi och turism 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningen för företagsekonomi ABSTRAKT Författare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till körkortslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny körkortslag.

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll Remissdokument Datum 2013-10-28 Ny körkortslag Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny körkortslag och en lag om trafikskolor. I den nya körkortslagen finns de för

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning Inledning Undervisningsplanen har uppgjorts så att den lämpar sig för användning i grundutbildningarna för kategorierna A1, A2

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Körkortets A B C D E

Körkortets A B C D E 2006-04 Körkortets A B C D E Information om körkort, förarprov m m. Krav på körkort, traktorkort och förarbevis...2 Krav för att få körkort...3 Körkortstillstånd...4 Körkort med villkor...5 Övningskörning...6

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Vägledning till er som skall ta körkort

Vägledning till er som skall ta körkort Välkommen på körkortsutbildning med Fatboy s i en lugn och hemtrevlig miljö! Vägledning till er som skall ta körkort Malmöhus Trafikskola I mitten på 1900-talet slog Malmöhus trafikskola upp portarna för

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 1999 Nr 545 560 INNEHÅLL Nr Sidan 545 om ändring av strafflagen... 1329 546 om ändring av vägtrafiklagen... 1333 547 om ändring av 24 sjötrafiklagen...

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Guide för nya förare. Kör. säkert

Guide för nya förare. Kör. säkert Guide för nya förare Kör säkert Guide för nya förare Det lyckades! 3 D Mellanperioden 4 Det permanenta körkortet 5 Kör tryggt och ekonomiskt 6 Tänker du köpa en bil? 8 Bilens försäkringar 10 Registrering

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola

Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola ekman_broschyr.indd 1 2014-12-14 13:48:53 ekman_broschyr.indd 2 2014-12-14 13:48:54 Vad roligt att du ska ta körkort. Nedan listar vi de olika steg som krävs för

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till fordonslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en fordonslag. I lagen

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer