Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B"

Transkript

1 Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisningsplan och genomförande av undervisningen 1

2 Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd för körkort för personbil Polis, besiktningsstation och serviceställe som mottar förarexamina Undervisningsfordonet Anvisningar för att utföra undervisningen Teori- och körundervisning Blanketter som används vid undersökning Innehållet i undervisning för kategori B i grundskedet Som förare i trafiken Körning i trafiksituationer Självständig körning Svåra förhållanden Förarexamen Förutsättningar för att delta i förarexamen Teoriprov Körprov Självständig körövning Övningsskedet Fördjupande skede Kontaktuppgifter Inlärningsdagbok för undervisningstillståndselever under övningsskedet

3 1 Undervisningstillstånd för körkort för personbil I detta dokument beskrivs hur den undervisning med undervisningstillstånd som siktar på körkort för personbil (kategori B) ska genomföras. Dessutom fungerar dokumentet som stöd för undervisningstillståndsläraren vid undervisningen. 2 Polis, besiktningsstation och serviceställe som mottar förarexamina Polisen beviljar undervisningstillstånd om sökanden inte kan anses vara olämplig för undervisningsuppdraget på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper. Ansökningsblanketter för undervisningstillstånd fås hos bl.a. polisen och serviceställen som mottar förarexamina. Mer information om grunderna för beviljande av undervisningstillstånd, tidsbokning och tillståndsavgifter fås hos polisen eller på adressen En ändringsbesiktning på en besiktningsstation ska utföras på fordonet /fordonen som används vid undervisningen. Sökanden av undervisningstillstånd ska dessutom avlägga teoriprovet för sökande av undervisningstillstånd med godkänt resultat på ett serviceställe som mottar förarexamina. På vissa serviceställen kan både ändringsbesiktningen och teoriprovet utföras under samma besök. Teoriprovet för sökande av undervisningstillstånd och ändringsbesiktningen kan utföras i vilken ordning som helst. Undervisningstillstånd för kategori B kan inte beviljas förrän eleven har fyllt 17 år. Undervisningen får inte påbörjas förrän undervisningstillståndet beviljas. Sökanden kan beviljas högst tre undervisningstillstånd under tre år om läraren inte är elevens förälder, mor- eller farförälder, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon. För undervisningstillstånd i kategori B kan man anteckna två personer som tillståndsinnehavare och två personer som elever, om läraren eller lärarna är föräldrar, farföräldrar, andra vårdnadshavare eller barn, barnbarn eller syskon till den undervisade eller de undervisade. Om undervisningstillstånd beviljas två personer ska den ena utnämnas till ansvarig lärare. Den ansvariga läraren ansvarar för att undervisningen ges på tillbörligt sätt. Undervisningstillståndet för grundskedet är i kraft i högst två år och gäller endast förarundervisning i grundskedet. Undervisningstillståndet bör alltid vara med vid körundervisningen. Polisen beviljar inte ett nytt tillstånd utan särskilt skäl (mer information ges av polisen som beviljat tillståndet) Om undervisningen inte slutförs och polisen inte beviljar fortsatt undervisningstillstånd, kan eleven fortsätta sina studier i bilskola. Polisen kan dra in undervisningstillståndet om det finns skäl för detta. Tillståndet kan även dras in tillfälligt om förutsättningarna för temporärt körförbud finns. 1

4 Handlingar som krävs vid ansökan om undervisningstillstånd: 1. Ifylld ansökan om undervisningstillstånd o För körkort i kategori är B minimiåldern för sökanden av undervisningstillstånd 25 år 2. Undervisningsfordonets registreringsbevis. o Till ansökan ska bifogas ägarens samtycke, om ägaren eller innehavaren inte är en familjemedlem. 3. Lärarens körkort o Körkort i kategori B som har gällt i minst tre år 4. Elevens ansökan om körkortstillstånd, till vilket bifogas - två passfotografier 5. hälsointyg för ungdom (givet högst fem år tidigare) eller läkarintyg för körkort (givet högst sex månader tidigare). Något nytt intyg krävs inte om eleven har ett giltigt körkort 6. Eleven fyller också i en blankett där det frågas om eleven har körkort sedan tidigare och om eleven är försatt körförbud i någon EU- eller EES-stat. Ytterligare information fås hos polisen eller på adressen 2

5 Teoriprovet för lärare Teoriprovet för lärare avläggs på ett serviceställe som mottar examina. Teoriprovet avläggs på dator. Provet omfattar en övningsdel, en provdel och en responsdel. Trafi utarbetar och uppdaterar provmaterialet. Materialet är avsett att användas endast vid förarexamen. Teoriprovet omfattar 50 bildfrågor och 30 skriftliga frågor. Svarstiden är 10 sekunder för bildfrågorna och 30 sekunder för de skriftliga frågorna. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Nedan listas material för förberedelse inför teoriprovet som Trafi har underrättats om. Undervisningsmaterialets tillverkare ansvarar själva för det material de producerat. - (Denna anvisning) - (Tmi Karvatassu) - (Ajokorttikoulu Liikennetaito LT) - (teoriövningar på webben) - (Autokoulun oppikirja, Opetustarvike Oy) - Bilskolans lärobok, Opetustarvike Oy - (Trafikskyddet) - Tieliikennekirja, Edita - (Trafikregler) - (Vägmärken) - Stadin Ajostaili Oy: Yksilöllinen ajotaidon oppiminen sosiaalisessa toimintaympäristössä - Autoliiton Ajokoulu verkko-oppimisympäristö - Startti oppikirja opetuslupaopetukseen - (Teoriaharjoittelu opettajalle ja oppilaalle, sähköinen oppimisympäristö oppimiseen) - (Teoriaharjoittelu opettajalle ja oppilaalle) 3

6 3 Undervisningsfordonet Vid tillståndsundervisning kan man använda alla fordon som godkänts i ändringsbesiktningen och som inte särskilt antecknas i undervisningstillståndet (personbil med normal konstruktion som registrerats för minst fyra personer, eller en paketbil eller husbil i kategori B). Följande utrustning ska finnas i ett undervisningsfordon i kategori B: - En separat bromspedal för läraren. Pedalen ska vara placerad så att den motsvarar placeringen av bromspedalen i en vanlig bil. Den separata pedalen ska ha samma bromseffekt som bilens eget bromssystem har via förarens bromspedal. Detta kontrolleras med en bromsdynamometer vid ändringsbesiktningen, och vid behov genom provkörning. - Bilbälten för både lärare och elev - Tecknet för ett undervisningsfordon är en skylt med formen av en liksidig triangel vars sida är cm. Tecknet ska fästas baktill på en synlig plats på fordonets utsida. Det får inte täcka registerskylten eller lyktorna. - En yttre backspegel för läraren på bilens högra sida. - Dessutom rekommenderas en inre backspegel för läraren. Vid ändringsbesiktningen kan fordonet godkännas för undervisningsbruk för högst två år åt gången. Man behöver inte utföra ändringsbesiktning på fordonet när undervisningsutrustningen avlägsnas. Om körprovet avläggs med en automatväxlad bil, antecknas detta i körkortet och körrätten begränsas till att gälla ett fordon med automatväxel. 4 Anvisningar för att utföra undervisningen 4.1 Teori- och körundervisning Innehavaren av undervisningstillståndet ansvarar för att teori- och körundervisningen ges enligt undervisningsplanen. Innehavaren av undervisningstillståndet kan även köpa undervisningstjänster av en bilskola, om så önskas. Teoriundervisning För att kunna få körkort i kategori B ska eleven ges minst 19 timmar teoriundervisning (en teorilektion ska vara minst 45 minuter lång) och eleven får ha högst fyra timmar undervisning om dagen. Körundervisning För att kunna få körkort i kategori B ska eleven i undervisningens grundskede ges minst 18 körlektioner körundervisning i trafiken. Undervisningen i mörkerkörning ingår i minimimängden grundundervisning. 4

7 Körundervisningen som hör till minimimängden får ges högst två timmar om dagen och en timme åt gången. Den körundervisning som inte hör till minimimängden är inte begränsat.längden på en körlektion är 50 minuter och den kan delas upp i två perioder på 25 minuter. Körundervisningen ska omfatta minst 4 timmar undervisning i landsvägskörning utanför tätort. Undervisningen i landsvägskörning ska förläggas till den senare delen av undervisningen, då eleven har förutsättningar att göra observationer i landsvägshastigheter. Körundervisning får ges vilken veckodag som helst och var som helst i Finland. Under körundervisningen får det finnas passagerare i undervisningsfordonet. I körundervisningen i grundskede i kategori B anses läraren vara fordonets förare. Läraren ska sitta bredvid eleven då körundervisning ges. Innan körundervisning i trafiken ska eleven kunna hantera trafiken och ha grundläggande kunskaper gällande föraren. Dessutom ska eleven kunna hantera bilen tillräckligt bra innan han eller hon beger sig ut i trafiken. I kategori B ska undervisningen omfatta undervisning för att identifiera risker förknippade med körning i mörker och halka. Undervisning i mörkerkörning kan ges från början av oktober till slutet av mars. Undervisning i mörkerkörning ska alltid vara genomförd vid inställelse till det första körprovet för förarexamen för kategori B under december, januari och februari. Undervisning i mörkerkörning som ges under övriga månader förutsätter att förarprövaren har gett sitt tillstånd i förväg. Tillstånd kan inte beviljas för undervisning under månaderna maj, juni, juli eller augusti. Andelen mörkerkörning av minimimängden undervisning ska uppgå till en timme teoriundervisning och en timme körundervisning. Körundervisningen ska omfatta kördemonstrationer och övningar och om möjligt ska den ges på ett område som är avstängt för allmän trafik. Undervisning i mörkerkörning kan också ges med en simulator som godkänts för ändamålet året om. Av undervisningen i halkkörning (i grundskedet) är en timme teoriundervisning och en timme körundervisning. Körundervisningen ska omfatta arrangerade kördemonstrationer och övningar och ges på en körövningsbana. Vid undervisningen i kategori B kan även följande fordonskombinationer användas: o En dragbil i kategori B och ett släpfordon vars totalmassa är högst 750 kg (undervisning som ges med kombinationen kan ingå i minimimängden för kategori B) ELLER o En dragbil i kategori B och ett släpfordon vars totalmassa överstiger 750 kg men kombinationens totalmassa är högst kg (undervisning som ges med kombinationen kan ingå i minimimängden för kategori B). Det är möjligt att köpa teori- och körundervisning i en bilskola även vid förarundervisning med undervisningstillstånd. De delar av undervisningen som tillståndsinnehavaren önskar kan ersättas. Innehavaren av undervisningstillståndet ansvarar ändå för att eleven får föreskriven minimiundervisning. Tillståndsinnehavaren skriver alltid under de intyg som fordras. 5

8 4.2 Blanketter som används vid undersökning Uppgifter om hur förarundervisningen framskrider antecknas på undervisningskortet ("Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd", blankett E504). Undervisningsämnena samt principerna för undervisningen anges i större detalj senare i detta dokument. Undervisningskortet återfinns på bl.a. adressen blankett (E504). När undervisningen getts, görs en anteckning om detta på undervisnings- och examensintyget ("Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen", blankett E100). Blanketten fås på serviceställen som mottar förarexamina. Blanketten (E100) ska även tas med till teori- och körprovet. De grönmarkerade fälten i blanketten ska fyllas i till tillämpliga delar före det första teoriprovet. Blanketten ska vara helt ifylld före det första körprovet, med undantag av punkterna som gäller omtagning av körprov och utländskt körkort. 6

9 Instruktioner för ifyllande av blankett E100 Personuppgifter Personbeteckning Kundens personbeteckning Efternamn och förnamn Kundens nuvarande efternamn och förnamn Tidigare körkortskategori Examen som avläggs Datum då undervisningen började Bilskolans kod/personbeteckning Kategorin för körkort som kunden beviljats tidigare Kategori för examen som avläggs Datum då undervisningen för körkortskategorin inleddes Personbeteckning för den lärare som innehar undervisningstillstånd Datum för beviljande av körkortstillstånd /Kategori/Specialvillkor Examensmottagaren eller byråpersonalen fyller här i datum då körkortstillståndet beviljades, körkortskategori och eventuella specialvillkor Uppgifter om undervisningen Teoriundervisning Mängden undervisning i lektioner (á 45 min.) före det första teoriprovet. Datum då hela teoriundervisningen getts samt lärarens underskrift. Körundervisning Undervisning på övningsbana Här antecknas det sammanlagda antalet körlektioner (á 50 min.) före det första körprovet (inkl. även hanterings- och landsvägsundervisning). Datum då hela undervisningen getts samt lärarens underskrift. Datum då undervisningen enligt undervisningsplan i halkkörning på bana har avlagts samt lärarens underskrift. Undervisning i mörkerkörning Omtagning av körprov; Extra undervisning Extraundervisningen slutförd Datum då undervisningen enligt undervisningsplan i mörkerkörning på bana har avlagts samt lärarens underskrift. Examensmottagaren antecknar den extra undervisning han eller hon har föreskrivit i körlektioner (max. 5 körlektioner á 50 minuter). Läraren bekräftar med sin underskrift att den extra undervisning som examensmottagaren har föreskrivit är slutförd. 7

10 5 Innehållet i undervisning för kategori B i grundskedet et för förarundervisningen är att främja att eleverna utvecklas till ansvarsfulla förare. Syftet är att de ska känna sitt ansvar som förare även när det gäller medtrafikanternas säkerhet och beaktandet av miljökrav och anpassar sitt körsätt efter detta. Eleven förhåller sig realistiskt till sin egen körkunskap och är motiverad att utveckla sig själv som förare. De tre viktigaste delområdena när det gäller att utvecklas till en ansvarsfull förare är säkerhet, socialt tänkande och ekologiskt tänkande. 1. Säkerhet Behärskar bilens placering, riktning och hastighet Kan trafikreglerna och kör säkert i vanliga trafiksituationer Kan identifiera och undvika risker i trafiken Kan kontrollera sitt eget tillstånd och sina egna begär En säker förare känner sitt ansvar för sig själv och sitt fordon, men även för medtrafikanter och särskilt för den lätta trafiken. En säker förare kan identifiera risker, undvika dessa eller anpassa sin körning efter riskerna, till exempel genom att sänka hastigheten. I utbildningen av unga förare är det särskilt viktigt att betona kontrollen över det egna tillståndet. 2. Socialt tänkande Kan handla på ett förutsebart sätt och förutse medtrafikanternas handlingar Kan identifiera socialt tryck och undvika risker som föranleds av detta Socialt tänkande är en förutsättning för säker och smidig interaktion i trafiken. Att ta hänsyn till andra, att förutse vad som kan ske och att själv handla förutsebart utgör grunden för interaktionsförmågan. Man ska förstå trafikantgruppernas särdrag. 3. Ekologiskt tänkande Kan köra bil ekonomiskt Kan observera och förutse trafiksituationernas utveckling Kan planera körrutter och sin egen färd Förstår grunderna för ekologisk användning av bil Föraren ska inse betydelsen av de egna handlingarna både när det gäller minimering av miljöolägenheter och ekonomin i den egna körningen. Ett ekonomiskt körsätt innebär också att man kör säkert och tar hänsyn till andra. 8

11 5.1 Som förare i trafiken I den inledande perioden av förarundervisningen presenteras förarundervisningen, trafiksystemet och trafikmiljön. Man bekantar sig även med personbilen. Efter den inledande perioden känner eleven till syftet med förarundervisningen. Eleven orienterar sig till att studera på rätt sätt och tillägnar sig en helhetsbild över trafiken som system. Eleven känner till metoder för att främja trafiksäkerheten och minska miljöföroreningarna genom sin egen verksamhet. Körundervisningen inleds i lugn takt med hanteringsundervisning. Körundervisningens syfte är att eleven behärskar grundläggande fordonshantering. Självstudier lärobok Teoretisk undervisning 4 lektioner Förarundervisning 1. Eleven känner till förarundervisningens mål, struktur och metoder samt sin egen roll som aktiv elev. 2. Eleven förstår att man lär sig körkunskapen stegvis. körkunskapen inlärs stegvis undervisningens mål, struktur och innehåll; praktisk undervisning; undervisningsmetoder; elevens aktiva roll körrätter Trafiksystemet 1. Eleven känner till trafiksystemets delfaktorer och deras inbördes relationer. 2. Eleven förstår vägtrafikens betydelse för samhället och individen; särskilt sitt eget ansvar som förare för trafiksäkerheten och miljön. trafiksystemet och vägtrafikens betydelse i det trafikolyckor; orsaker till trafikskador och undvikande av dessa miljöolägenheter som orsakas av vägtrafiken Trafikmiljö och trafikstyrning 1. Eleven känner till delfaktorerna i trafikmiljön och typiska riskfaktorer. 2. Eleven förstår grundläggande begrepp inom trafikreglerna och trafikstyrningsmetoder. Trafikmiljöns delfaktorer Trafikregler; betydelse och grundläggande begrepp Trafikstyrningsmetoder 9

12 Bilen och dess hantering 1. Eleven förstår betydelsen av fordonshantering som den första delen av körkunskapen. 2. Eleven känner till grunderna i personbilens funktion samt ekologisk användning av bilen. personbilens konstruktion och funktion bilens manöveranordningar, aktiv och passiv säkerhet bilhantering; inledande åtgärder, anpassning av riktning och hastighet Körundervisning Nödvändig mängd körövningar och bedömning av fordonshantering. Övningar på avstängt område eller område med lite trafik, ifall möjligt. 1. Eleven behärskar bilhantering på ett område som är avstängt för trafik. Efter detta kan eleven börja öva på trafiksituationer i tätortstrafik. förberedelse för körning; start och stopp anpassning av bilens riktning och hastighet hantering av bilens dimensioner Bedömning: hantering av fordonet Genomförs på ett avstängt område eller ett område med lite trafik som avslutning på hanteringsundervisningen. Bedömningskriterier och ämnen: smidiga förflyttningar: utan dröjsmål och utan att stanna motorn krypkörning framåt och bakåt: utan att stanna motorn, utan att fordonet rusar backstart med och utan handbroms: utan att stanna motorn rätvinklig sväng framåt, till höger och vänster: säker körlinje Backning runt hörn antingen till höger eller vänster: svängning i rätt riktning växling: säkert, ekonomiskt, med oförändrad observation och körlinje 10

13 5.2 Körning i trafiksituationer Inlärningen av trafiksituationer inleds i tätortstrafik, och tätortshastigheter används vid undervisningen. Efter perioden förstår eleven sina möjligheter att handla säkert och ekologiskt i trafiken. Eleven inser att en flexibel trafik förutsätter socialt tänkande och interaktionsfärdigheter. Eleven behärskar fordonet och sig själv i vanliga situationer i tätortstrafik under lärarens handledning. Självstudier lärobok Teoretisk undervisning 6 lektioner Grundläggande körkunskaper 1. Eleven känner till säkert agerande och grundläggande färdigheter för ekonomisk körning. observation, bedömning, körhastighet, signalering, körlinjer, körordning, avstånd till andra, iakttagande av trafikstyrning Interaktion mellan trafikanter 1. Eleven känner till olika trafikantgruppers agerande och lär sig sociala färdigheter i trafiken. 2. Eleven förstår betydelsen av att själv handla på ett förutsebart sätt och att förutse andras handlingar. andra trafikantgrupper; specialgrupper i trafiken och deras beteende interaktion med medtrafikanter; förutseende och förutsebarhet Anslutning till trafiken och körning i tätortstrafik 1. Eleven känner till typiska situationer i tätortstrafik och kan tillämpa grundläggande körkunskaper vid anslutning till trafiken och körning i trafikströmmen. anslutning till trafiken; särskilt observation, bedömning och signalering körning i tätortstrafik; särskilt observation och avstånd till andra trafikanter val och byte av körlinje; särskilt observation och signalering bestämmelser om övergångsställe och lätt trafik; särskilt observation, körhastighet och sociala färdigheter Lämna trafiken 1. Eleven känner till vanliga situationer för att stanna och parkera och kan tillämpa grundläggande körkunskaper när han eller hon lämnar trafiken. olika situationer där man lämna trafiken; särskilt signalering och hastighetsanpassning regler, förbud och begränsningar för att stanna och parkera 11

14 Körning i korsning: körlinjer 1. Eleven känner till typiska situationer för att välja körlinje och kan välja körlinje på ett säkert och ekonomiskt sätt. val av körlinje enligt grundregeln märken som reglerar körlinjen val av körlinje i avvikande korsningar Körning i korsning: körordning 1. Eleven känner till hur körordningen bestäms och kan köra säkert och smidigt på sin egen tur. körordning enligt grundregeln körordning enligt vägmärken körordning enligt trafikljus järnvägsplankorsning Körundervisning En nödvändig mängd körövning och bedömning av körningen. 1. Eleven behärskar bilen och sig själv i tätortstrafik under handledning av läraren. 2. Eleven kan tillämpa grundläggande körkunskaper på vanliga situationer i tätortstrafik. 3. Eleven visar interaktionsfärdigheter med andra trafikanter och kan ta hänsyn till andra, särskilt lätt trafik. anslutning till trafiken: från gårdsplan/parkeringsplats, gatans eller vägens kant körning i trafikströmmen val av körlinje, körning i körfält, buss- och spårvagnskörfält, byte av körfält, möte med övergångsställe eller gångoch cykelväg, gårdsplaner/parkeringsplatser lämna trafiken: gatans och vägens kant; parkering i parkeringsruta och fickparkering; parkeringshus körning i korsning: likvärdiga korsningar, olikvärdiga korsningar, korsningar styrda med påbudsmärken, korsningar styrda med trafikljus, cirkulationsplats, plankorsning övrigt: avvikande svängar, enkelriktade vägar 12

15 Bedömning: Behärskande av trafiksituationer Vid diskussionen i slutet av perioden jämförs lärarens bedömning om elevens kunskapsnivå med elevens egen uppfattning. Eleven borde behärska åtminstone följande ämnen enligt både läraren och eleven innan man övergår till följande period. Bedömningskriterier och ämnen: I tätort: bilhantering i tätortstrafik: start, backstart, växling, styrning, backning, parkering (självständigt, i vanliga trafiksituationer) observation av lätt trafik (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) interaktion med medtrafikanter: kommunikation av de egna avsikterna, signalering, att visa att man kommer att väja samt att förstå andras avsikter (under handledning, i vanliga trafiksituationer) grundläggande kunskaper för säker körning: observation: riktning av blicken framåt, till sidorna, bakåt; speglar, döda vinklar (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) bedömning av trafiksituationer: timing, utan brådska (under handledning, i vanliga trafiksituationer) hastighetsanpassning (självständigt, i vanliga trafiksituationer) iakttagande av trafikstyrning (självständigt, i vanliga trafiksituationer) körordning: regler/att vid behov avstå från de egna rättigheterna; likvärdiga, olikvärdiga samt trafikljusstyrda korsningar (självständigt, i vanliga trafiksituationer) körlinje: likvärdiga, enkelriktade samt styrda korsningar; körning i körfält, byte av körfält (självständigt, i vanliga trafiksituationer) avstånd till medtrafikanter (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) 5.3 Självständig körning I den tredje perioden ger man sig ut på vägar med högre hastigheter och ökar elevens ansvar för körningen. Efter perioden vet eleven att planmässig körning och ett förutseende körsätt minskar både olycksrisken och bränsleförbrukningen. Eleven känner till skillnaderna mellan körning på landsväg och typiska risker i körning på landsväg jämfört med körning i tätort. Eleven inser sitt eget ansvar som förare och känner till olika metoder för säker körning och för att skona trafikmiljön. Eleven kan även handla vid trafikolyckor. Eleven behärskar sig själv och sitt fordon i tätort och på landsväg utan lärarens handledning och är redo för körprovet i förarexamen. Självstudier lärobok Teoretisk undervisning 8 lektioner 13

16 Planering av körning och förutseende körsätt 1. Eleven förstår betydelsen av planmässig körning samt ett förutseende och ekonomiskt körsätt i att minska olycksrisken och miljöolägenheter. planering av körning förutseende och ekonomiskt körsätt agerande i nödsituation minimering av konsekvenser Situationshastighet 1. Eleven förstår betydelsen av rätt situationshastighet och känner till faktorer som påverkar valet av körhastighet. naturlagar; friktion, rörelseenergi, centrifugalkraft, stoppsträcka rätt situationshastighet enligt sikt, miljö och medtrafikanter hastighetsbegränsningar Landsvägskörning 1. Eleven förstår skillnaderna mellan körning på landsväg och körning i tätort. 2. Eleven kan observera, identifiera och undvika vanliga riskfaktorer på landsvägen. anslutning till huvudväg, särskilt observation och bedömning körning på huvudväg, särskilt körhastighet, observation, förutseende, säkerhetsavstånd, bedömning lämna huvudväg, särskilt signalering och hastighetsanpassning typiska faktorer som orsakar fara på landsväg körning på motorväg och motortrafikled Omkörning 1. Eleven känner till vanliga omkörningssituationer och riskfaktorer som förknippas med dessa 2. Eleven kan bedöma behovet av och förutsättningarna för omkörning. 3. Eleven känner till säkra handlingssätt vid omkörning (även av lätt trafik), när han eller hon blir omkörd och vid möte. omkörning till höger och vänster bedömning av omkörningsbehov och förutsättningar för omkörning omkörningsförbud handling när man kör om, blir omkörd och vid möte omkörning av lätt trafik 14

17 Föraren och hanteringen av det egna tillståndet 1. Eleven känner till de fysiska och psykiska faktorer som påverkar förarens handlingar och känner sitt ansvar som förare. 2. Eleven förstår vilken fara alkohol och droger medför i trafiken. förarens bestående, föränderliga och varierande egenskaper alkohol och droger; effekter och påföljder hantering av det egna tillståndet: motiv, känslotillstånd, stress Handling på olycksplats 1. Eleven förstår sin skyldighet att hjälpa på en olycksplats. 2. Eleven känner till nödvändiga åtgärder på olycksplatsen. skyldighet att hjälpa rädda personer i livsfara larma hjälp och varna den övriga trafiken Bilens skick och ekologisk bilanvändning 1. Eleven känner till de vanligaste riskerna förknippade med bilen och kan undvika dessa. 2. Eleven känner till principerna för ekologisk bilanvändning. 3. Eleven känner till de huvudpunkterna gällande bilens registrering, besiktningen och trafikförsäkringen. identifiering och undvikande av typiska riskfaktorer som bilen orsakar service och granskningar ekologisk bilanvändning och ekonomiskt körsätt registrering, besiktning och trafikförsäkring Handledning till övningsskedet 1. Eleven förstår sitt ansvar som förare. 2. Eleven observerar, identifierar och undviker typiska farliga situationer för nya förare. 3. Eleven förstår syftet med trafikövervakning samt påföljderna av förseelser för sig själv och andra. 4. Eleven förstår betydelsen av övningsskedet i förarundervisningen för att utveckla körkunskapen. typiska riskfaktorer för nya förare som orsakas av föraren själv och andra personer bedömning och utveckling av körkunskapen analys av tillbudssituationer trafikövervakning och påföljder av förseelser uppföljning av ekonomisk körning 15

18 Körundervisning Bedömningen om behärskandet av trafiksituationer ska vara utförd innan övergång till denna period. En nödvändig mängd körövning och bedömning av körningen. Eleven ska ges minst 4 körlektioner körundervisning på landsväg. Lektionen i mörkerkörning (även i simulator) räknas som landsvägskörning. 1. Eleven har kontroll över sin bil även i landsvägshastigheter. 2. Eleven kör självständigt och planmässigt samt känner till grunderna för ekonomisk körning. 3. Eleven observerar, identifierar och undviker typiska farliga situationer i trafiken och använder metoder för att behärska sig själv. trafiksituationer i tätort landsvägskörning: möten; omkörning, omkörning av lätt trafik, agerande när man själv blir omkörd; huvudväg: att ansluta sig till, köra i och lämna trafiken; körning på raksträckor och i kurvor; körning på motorväg/motortrafikled; användning av accelerations- /retardationsfält köruppgifter: planering av körrutt och körning enligt planen; körning enligt skyltning, körning i främmande tätort Bedömning: Självständig körning Vid diskussionen i slutet av perioden jämförs lärarens bedömning om elevens kunskapsnivå med elevens egen uppfattning. Eleven borde behärska åtminstone följande ämnen enligt både läraren och eleven innan anmälan till förarexamen. Bedömningskriterier och ämnen: I tätort och på landsväg: Observation (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Bedömning (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Hastighetsanpassning (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Körordning (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Körlinje (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Avstånd till andra (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Signalering, förutsebar körning och interaktion med medtrafikanter (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Iakttagande av trafikstyrning (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Bilhantering i trafiken (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Lätt trafik (självständigt, i mångsidiga trafiksituationer) Planmässig körning: val av körrutt, körning enligt skyltning (under handledning, i vanliga trafiksituationer) Ekonomisk körning (under handledning, i vanliga trafiksituationer) 16

19 5.4 Svåra förhållanden I förarundervisningens grundskede ingår undervisning i både halkkörning och mörkerkörning. I dessa perioder betonas demonstrationer mer än övningar, även med tanke på tidsanvändningen. Eleverna övar i praktiken de viktigaste principerna för körning vid svåra förhållanden. Efter perioden känner eleverna till de vanligaste farliga situationerna i körning vid mörker och halt väglag, de kan undvika dessa och lär sig mer om metoder för att klara sig. Teoretisk undervisning 2 lektioner Halkkörning 1. Eleven förstår betydelsen av grepp och kan identifiera hala vägytor. 2. Eleven kan anpassa körhastigheten och välja tillräckligt säkerhetsavstånd efter greppet. 3. Eleven förstår att tillbudssituationer ofta beror på bristande framförhållning. 4. Eleven känner till grundläggande kunskaper för körning vid halt väglag (bromssätt, styrning). Självstudier lärobok Teoretisk undervisning identifiering av grepp och halka stopp vid halka, bromssätt inbromsning och väjning körning i kurva vid halt väglag metoder för att undvika farliga situationer vid halka Körundervisning på bana Under den senare delen av körundervisningen. En timme demonstrationer och övningar på körövningsbana. Demonstrationer att få däckens grepp att släppa och återställa greppet stoppsträcka hastighetens inverkan på bromssträckan Övningar på raksträcka: styrning, sicksack, olika bromssätt, bromsning så att hjulen låser sig och att sluta bromsa i kurva: hastighetens inverkan, användning av manöveranordningar, stopp tillämpningsövningar 17

20 Bedömning Läraren och eleven diskuterar frågan. I diskussionen försöker man uppnå samförstånd om halkkörning. et är att eleven får en realistisk uppfattning om körning vid halt väglag. Mörkerkörning 1. Eleven förstår den fara som dålig sikt medför, särskilt när det gäller lätt trafik. 2. Eleven kan observera rätt och anpassa hastigheten efter sikten. 3. Eleven kan använda körljusen rätt vid körning och parkering när det är mörkt. Självstudier lärobok Teoretisk undervisning att se och synas vid mörker metoder för att undvika farliga situationer vid mörkerkörning användning av körljus vid mörker: vid möten, omkörningar och parkering Körundervisning En timme demonstrationer och övningar, om möjligt på ett avstängt område eller ett område med lite trafik. Undervisningen kan ges med en simulator. Demonstrationer Hur fotgängare syns (och fotgängarens uppfattning om detta) vid möte. Användning av körljus vid möte och omkörning. Metoder för att en bil som stannats ska synas vid mörker. Övningar användning av körljus vid möte och omkörning. att varna av den övriga trafiken när man parkerar bilen vid mörker tillämpningsövningar Bedömning Läraren och eleven diskuterar frågan. I diskussionen försöker man uppnå samförstånd om körning vid mörker. et är att eleven får en realistisk uppfattning om körning vid mörker. 18

21 6 Förarexamen Förarexamen består av ett teoriprov och ett körprov. Efter godkänt teoriprov får eleven delta i körprovet. I förarexamen bedöms elevens trafikkunskaper, körkunskap och körsätt. Vid bedömningen fäster man vikt vid huruvida eleven uppvisar ett säkert, socialt och ekologiskt trafikbeteende. Detta ska synas i körsättet, och examensmottagaren ska ta hänsyn till detta när han eller hon skapar en helhetsuppfattning om eleven. Bedömningskriterierna i körprovet överensstämmer med de kriterier som används vid undervisningen. Bedömningsanvisningen för körprovet och teoriprov finns på adressen 6.1 Förutsättningar för att delta i förarexamen När en person anmäler sig till teoriprovet och hanterings- eller körprovet kontrolleras följande saker: 18 års ålder vid deltagande i körprovet. Man kan delta i teoriprovet en månad innan ålderskravet uppfylls. En tillförlitlig utredning av den sökandes identitet Eleven har ett gällande körkortstillstånd (högst två år från att tillståndet beviljats) Eleven har fått teoriundervisning innan han eller hon deltar i teoriprovet (kontrolleras i undervisningskortet E504). Eleven har genomgått hela förarundervisningen innan han eller hon deltar i körprovet. När eleven deltar i körprovet har det inte gått över 12 månader sedan teoriprovet avlagts. Korrekt ifyllt intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen (blankett E100) 6.2 Teoriprov Teoriprovet avläggs på dator. Det omfattar en övningsdel, en provdel och en responsdel. Trafi utarbetar och uppdaterar provmaterialet. Materialet är avsett att användas endast vid förarexamen. Teoriprovet omfattar 50 bildfrågor och 10 skriftliga frågor om kategori B. Svarstiden är 10 sekunder för bildfrågorna och 30 sekunder för de skriftliga frågorna. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Teoriprovet kan avläggas muntligt i följande specialfall: om elevens modersmål är något annat än finska, svenska eller engelska och eleven inte behärskar någotdera av dessa språk bra, eleven inte är läskunnig, eleven är döv eller har dyslexi eller teoriprovet har underkänts tre gånger. Vid ett muntligt teoriprov kan eleven använda tolk. Eleven ska själv skaffa tolken och stå för kostnaderna för tolken. Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet Ytterligare information finns på adressen Trafis föreskrift: Avläggande av teoriprov för förarexamen och prov för den som anhåller om undervisningstillstånd. Ett teoriprov som avlagts med godkänt resultat är giltigt i ett år. En elev som blivit underkänd i teoriprovet för förarexamen får ta om provet tidigast den tredje dagen efter underkänt prov. En elev som godkänts i teoriprovet kan avlägga körprov. 19

22 6.3 Körprov Före det första körprovet inleds fyller eleven i den del av blankett E101 som gäller utvärdering av de egna körkunskaperna (Körprovets bedömningstabell). Körprovet för kategori B tar minst 45 minuter. I körprovet för förarexamen anses eleven vara förare. Efter ett underkänt körprov kan examensmottagaren föreskriva högst fem körlektioner extra undervisning för eleven. Den föreskrivna extra undervisningen ska vara genomförd innan eleven tar om körprovet. 7 Självständig körövning Efter ett godkänt körprov får eleven ett intyg över godkänd förarexamen (E105), vilket är giltigt i en månad från att examen avlagts. Med intyget får man köra i Finland med undantag av Åland. Man ska ha med sig ett identitetsbevis vid körningen. Det kortvariga körkortet levereras per post. Om detta inte är möjligt, utlämnar polisen körkortet. Ett villkor för beviljande av undervisningstillståndet för övningsskedet eller det fördjupande skedet är att sökanden har trafiklärartillstånd. 7.1 Övningsskedet Övningsskedet består av studier på egen hand och övningskörningar samt återkoppling i bilskolan. Mängden undervisning är en timme teoriundervisning och två timmar körundervisning. Vi rekommenderar att eleven deltar i undervisningen i övningsskedet snart efter att körprovet avlagts med godkänt resultat (t.ex. 1 månad). Under övningsskedet ska eleven föra dagbok över sin inlärning. I dagboken utvärderar eleven sin utveckling som förare. (dagboken finns som en bilaga till detta dokument) 7.2 Fördjupande skede Under det fördjupande skedet utvecklas de kunskaper och färdigheter som man lärt sig i undervisningen i grundskedet och under övningsskedet samt ökas färdigheterna för att identifiera och undvika farliga situationer, samt körning i svåra förhållanden och iakttagande av miljökonsekvenser. Undervisningen i det fördjupande skedet i kategori B kan inledas tidigast efter tre månader från att körprovet i kategori B har avlagts med godkänt resultat under förutsättning att undervisningen i övningsskedet har erhållits. Mängden undervisning är fyra timmar teoriundervisning och fyra timmar körundervisning, varav två timmar är övning på övningsbana och två timmar körning i trafiken. 8 Kontaktuppgifter Trafiksäkerhetsverket (Trafi) PB Helsingfors 20

23 9 Inlärningsdagbok för undervisningstillståndselever under övningsskedet Under övningsskedet ska eleven föra dagbok över sin inlärning. I dagboken utvärderar eleven sin utveckling som förare. Denna dagbok används för individuell inriktning av undervisningen under övningsskedet och det fördjupande skedet. Därför ska den ifyllas och tas med till den fortsatta undervisningen. Utvecklingsområden som ges av examensmottagaren Hur utvecklas jag som förare Utvecklingsområden som ges av läraren Hur utvecklas jag som förare I tabellen nedan ska du beskriva problematiska situationer som du varit med om som ny förare Beskrivning av trafiksituationen Hur handlade jag i situationen Hur borde jag ha handlat Vad blev oklart för mig 21

24 I tabellen nedan beskriver du sådant som du har utvecklats i som förare I vad har hag utvecklats som förare På vilket sätt 22

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar 2 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet... 2 1.4 Indragning... 2 1.5

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning Inledning Undervisningsplanen har uppgjorts så att den lämpar sig för användning i grundutbildningarna för kategorierna A1, A2

Läs mer

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Emma Eklund UNGA BILFÖRARE En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Företagsekonomi och turism 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningen för företagsekonomi ABSTRAKT Författare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2011 386/2011 Körkortslag Given i Helsingfors den 29 april 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till körkortslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny körkortslag.

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll Remissdokument Datum 2013-10-28 Ny körkortslag Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny körkortslag och en lag om trafikskolor. I den nya körkortslagen finns de för

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

RiR 2007:6. Vägverkets körprov. lika för alla?

RiR 2007:6. Vägverkets körprov. lika för alla? RiR 2007:6 lika för alla? ISBN 978 91 7086 106 4 RiR 2007:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 RIKSREVISIONEN Till Regeringen Näringsdepartementet Datum: 2007-05-11 Dnr: 31-2006-0232 lika för alla?

Läs mer

SENIORBILISTENS SJÄLVVÄRDERING

SENIORBILISTENS SJÄLVVÄRDERING SENIORBILISTENS SJÄLVVÄRDERING Vållar körning i korsning problem? Går byte av körfält utan svårigheter? Hur fungerar bilkörningen under svåra körförhållanden? Utgör sjukdomarna en risk i trafiken? Är synförmågan

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng. Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning. En undersökning på en svensk gymnasieskola.

Examensarbete. 15 högskolepoäng. Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning. En undersökning på en svensk gymnasieskola. Lärarutbildningen IS Examensarbete 15 högskolepoäng Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning En undersökning på en svensk gymnasieskola. High School Student s attitude towards alcohol and

Läs mer

Guide för nya förare. Kör. säkert

Guide för nya förare. Kör. säkert Guide för nya förare Kör säkert Guide för nya förare Det lyckades! 3 D Mellanperioden 4 Det permanenta körkortet 5 Kör tryggt och ekonomiskt 6 Tänker du köpa en bil? 8 Bilens försäkringar 10 Registrering

Läs mer

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

Den nyaste godkända versionen av anvisningen finns på studentexamensnämndens webbplats.

Den nyaste godkända versionen av anvisningen finns på studentexamensnämndens webbplats. Anvisning om anordnande av elektroniskt studentprov 31.3.2015 Anvisning om anordnande av elektroniskt studentprov Detta dokument av teknisk karaktär beskriver de särskilda dragen hos anordnandet av det

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) L 403/18 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer