A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare."

Transkript

1 ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de utredningar/planer som begärts. En del av uppgifterna som ska sändas är bilageblanketter som ska ifyllas. Uppgifterna som begärs av utbildningsanordnarna är nödvändiga för handläggningen av tillståndet för ordnande. En utbildningsanordnare som ansöker om att bli anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ska ge följande uppgifter och handlingar (A F). En utbildningsanordnare som ansöker om att bli utbildningscentrum som endast ger tilläggsutbildning ska ge de uppgifter som behövs enligt punkterna B och G. A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. B. Kopia av tillståndet att ordna yrkesutbildning och/ tillståndet att ordna yrkesinriktad tilläggsutbildning som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet (bilaga 1 till ansökan). En anordnare av grundläggande yrkesutbildning ska enligt tillståndet för ordnande av yrkesutbildning ha tillstånd att ordna utbildning inom teknik och kommunikation naturbruk och miljöområdet. C. Utredning över behörighet och arbetserfarenhet hos den/de föreståndare som ansvarar för undervisningen enligt verksamhetsenhet (bilaga 2 till ansökan). D. Utredning över behörighet och arbetserfarenhet hos lärare som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens (bilaga 3 till ansökan). E. Utredning över/plan för utbildningsprogrammet, av vilken framgår läroplanen och examensgrunderna samt de undervisningsmetoder som används. Av utredningen/planen ska framgå hur utbildningen för grundläggande yrkeskompetens kommer att ordnas och genomföras (bilaga 4 till ansökan). F. Utredning över den fordonsuppsättning och övriga undervisningsmaterial som används i undervisningen och deras lämplighet för yrkeskompetensutbildning (bilaga 5 till ansökan). G. Utredning till ansökan om att bli utbildningscentrum som endast ger tilläggsutbildning för yrkeskompetens; utredning över undervisningsresurserna och kompetensen (bilaga 6 till ansökan).

2 ANSÖKAN Datum UTBILDNINGSANORDNARENS ANSÖKAN OM ATT BLI ANORDNARE AV OCH UTBILDNINGSCENTRUM FÖR UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post: Utbildningsanordnaren ansöker om tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare i den grundläggande yrkesutbildningen från..20 Planer för antal studerande som inleder följande utbildningar årligen och en plan för orter där grundläggande utbildningen ordnas Plan för antal studerande som inleder utb. Plan för orter där den TEKNIK OCH KOMMUNIKATION årligen grundläggande utbildningen ordnas Grundexamen i logistik, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för transportservice, utbildning för chaufför utbildning för busschaufför utbildning för kombinationsfordonsförare Grundexamen i logistik, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för flygplatsservice, utbildning för flygplatsarbetare Grundexamen inom byggnadsbranschen, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för schaktningsmaskintransport, utbildning för schaktningsmaskinförare 1

3 Plan för antal studerande som inleder utb. Plan för orter där den NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET årligen grundläggande utbildningen ordnas grundexamen inom skogsbranschen, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för skogsmaskinsbranschen, skogsmaskinsförare Utbildningsanordnaren ansöker om tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare som yrkesinriktad tilläggsutbildning från..20 Uppskattning av antalet studerandeårsverken inom följande utbildningar och plan för orter där tilläggsutbildningen ordnas TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Yrkesexamen för flygplatsservice Uppskattning av antal studerandeårsverken per år Plan för orter där tilläggsutbildningen ordnas Yrkesexamen för busschaufför Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen Yrkesexamen i biltransport av trävaror Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare Yrkesexamen för miljövård NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET Yrkesexamen för skogsmaskinsförare 2

4 Beskrivning av ordnandet av yrkesinriktad tilläggsutbildning 3

5 Bilaga 2 till ansökan UTREDNING ÖVER BEHÖRIGHET OCH ARBETSERFARENHET HOS DEN/DE FÖRESTÅNDARE SOM ANSVARAR FÖR UNDERVISNINGEN I 15 i statsrådets förordning 640/2007 föreskrivs om behörighet för lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen I fråga om den/de föreståndare som ansvarar för undervisningen sänds följande uppgifter om behörighet och arbetserfarenhet Antecka antalet föreståndare med ansvar för undervisningen som har sådan behörighet och/ arbetserfarenhet som anges under punkterna 1 och 2 samt 3 a) 3 b) a) b) Trafik- minst 1 års någon av följande lärartillstånd *) samt giltig samt erfarenhet examina yrkeskompetens för som heltidsanställd yrkesexamen för lastbilsförare förare av fordon i någon busschaufför av följande yrkeskompetens för klasser yrkesexamen för bussförare klass C kombinationsfordons förare *) av polisen beviljat trafiklärartillstånd klass CE yrkesexamen i klass D biltransport av trävaror Dessutom: grundexamen i logistik Utbildningsanordnaren ska som bilaga till denna blankett sända en skriftlig utredning över de förkryssade punkterna. inom utbildningsprogram- Med utredning avses inte kopior av studie- och arbetsintyg met för transportservice Som bilaga till blanketten sänds också en utredning över att utbildningsanordnaren har ett uppdrag som föreståndare som ansvarar för undervisningen (SRF 640/2007, 17 1 mom. 3 punkten) Utredningen om föreståndarens uppdrag kan vara en kopia av utbildningsanordnarens beslut om uppdraget Utbildningsanordnaren ska förvara studie- och arbetsintyg som gäller behörighet och arbetserfarenhet hos den/de föreståndare som ansvarar för undervisningen för behövlig övervakning och kontroll. 4

6 Bilaga 3 till ansökan UTREDNING ÖVER BEHÖRIGHET OCH ARBETSERFARENHET HOS LÄRARE SOM GER UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESKOMPETENS I 15 i statsrådets förordning 640/2007 föreskrivs om behörighet för lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen I fråga om lärare i utbildning för grundläggande yrkeskompetens sänds följande uppgifter om behörighet och arbetserfarenhet Antecka antalet lärare som har sådan behörighet och/ arbetserfarenhet som anges under punkterna 1 och 2 samt 3 a) 3 b) punkt a) b) Trafiklärar- minst 1 års någon av följande annan pedagogisk tillstånd *) samt giltig samt erfarenhet examina behörighet som lämpar yrkeskompetens för som heltidsanställd yrkesexamen för sig för utbildningen lastbilsförare förare av fordon i någon busschaufför utbildning för av följande arbetsplatshandledare yrkeskompetens för klasser yrkesexamen för bussförare klass C kombinationsfordons- någon annan, vad? *) förare *) av polisen beviljat trafiklärartillstånd klass CE yrkesexamen i klass D biltransport av trävaror grundexamen i logistik OBS! Alternativet under punkt 4 inom utbildningsprogram- gäller endast Dessutom: met för transportservice lärare som också ger fortbildning Utbildningsanordnaren ska som bilaga till denna blankett sända en skriftlig utredning över de förkryssade punkterna. Med utredning avses inte kopior av studie- och arbetsintyg *) närmare utredning i bilaga Utbildningsanordnaren ska förvara studie- och arbetsintyg som gäller lärarnas behörighet och arbetserfarenhet för behövlig övervakning och kontroll. 5

7 Bilaga 5 till ansökan UTREDNING ÖVER DEN FORDONSUPPSÄTTNING SOM ANVÄNDS I UNDERVISNINGEN OCH ÖVRIGT UNDERVISNINGSMATERIAL OCH DERAS LÄMPLIGHET FÖR YRKESKOMPETENSUTBILDNING (SRF 640/2007, 17 1 mom.) Anteckna fordon som är utrustade för körundervisning, deras antal och typ (nuläget) antal bussar lastbilar släpvagn övriga vilka? Övrigt undervisningsmaterial Utredning om undervisnings- och åskådningsmaterial (SRF 640/2007, 16 1 mom.) Material som hänför sig till träning och lokaler (bl.a. fästanordningar, träningsområden): Annat: Utredning över simulator (SRF 640/2007, 16 2 mom.) 6

8 Bilaga 6 till ansökan OBS! Denna bilaga ifylls endast i fall man ansöker om tillstånd att bli utbildningscentrum som endast ger tilläggsutbildning för yrkeskompetens BILAGA TILL UTBILDNINGSANORDARENS ANSÖKAN OM ATT BLI UTBILDNINGSCENTRUM SOM GER TILLÄGGSUTBILDNING FÖR YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post: Utredning över undervisningsresurserna (lokaler och utrustning): Lokaler: Utrustning: Utredning över kompetens (personal):

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Läs först igenom Anvisningar till elevuppgifter Ansökan avser svensk utlandsskola eller distansundervisning vilken

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer