2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen"

Transkript

1 UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola Vuxengymn./-linje Annan inrättning Medborgarinstitut 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens nummer Kontaktpersonens namn Telefonnummer Telefax Adress E-post 2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen 2.2 Förskoleundervisning Årskurs 2 Påbyggnadsundervisning 2.4 Sammanlagt (typ 1) Antal elever 9-årig grundl. utbildnina Överflyttade till specialundervisning varav Gravast handikappade (TRÄS2) 3. Övriga faktorer som påverkar priset per enhet för den grundläggande utbildningen 3.1 Undervisningsspråk, antal elever 3.2 Elever i internatliknande inkvartering (av de elever som anmälts i punkt 2.4) 11-årig läroplikt Övriga handikappade elever finska svenska samiska övriga språk sammanlagt 3.3 Antal elever med främmande språkbakgrund (modersmålet annat än finska, svenska, samiska) av de elever som anmälts i punkt 2.4 varav Förskoleundervisning påbyggnadsunder- visning Sammanlagt Antal elever 9-årig grundl. utbildning y till specialundervisning Gravast handikappade (TRÄS 2) 11-årig läroplikt Övriga handikappade elever

2 3.5 Antal elever i den grundläggande utbildningen, 18 år fyllda Grundläggande utbildning, antal elever som fyllt 18 år (typ 2) 3.6 Antal elever som deltagit i förberedande utbildning för invandrare (FinF 14 ) Antal elever - varav elever i internatliknande inkvartering 3.9 Behovsprövad förhöjning av priset per enhet år 2009 Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet kommer att sändas före (kryss i rutan) under 18 år fyllda 18 år 4. Statistiska uppgifter 4.1 Antal elever med skolskjutsförmån 4.2 Antal elever i inkvartering (andra än de som nämnt i punkt 3.2) 4.4 Antal obligatoriska och valfria grundskolekurser som fullgjorts av ämnesstuderande vid vuxengymnasier/-linjer under tiden Kurser som fullgjorts som språkutbildning för invandrare Kurser tillhörande ämnesstudierna i den grundläggande utbildningen som fullgjorts av studerande som avlägger examen i annan läroanstalt Övriga kurser som fullgjorts som ämnesstudier Fullgjorda kurser sammanlagt ( ) 5. Finansieringen år 2009 Ansökan om ändring av antalet elever år 2009 sänds före (kryss i rutan) 9. Elevant. enligt bostadskommun har insänts: på www-blankett på det sätt som överenskommits med Utbildningsstyrelsen Datum Underskrift/Styrkning av uppgifterna Postadress Gumtäktsvägen HELSINGFORS Telefon Telefax E-post

3 IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (6) Basuppgifter GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Kontaktuppgifter (1 * ) Antal elever (2) Enligt 54 lagen (635/1998) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 19 förordningen (806/1998) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet skall uppgifterna som behövs för att beräkna och bestämma statsandelar och finansiering för kommuner och läroanstalter ges inom 10 dagar efter registreringsdagen i enlighet med situationen på registreringsdagen (20.9.). Med blanketten insamlas uppgifter om grundläggande utbildning som ordnas i folkhögskolor, utlandsskolor, vuxengymnasier/-linjer (grundskolenivå), medborgarinstitut eller annan inrättning (läroanstalt för en samkommun). Utbildningsanordnaren ger uppgifterna separat för olika typer av läroanstalter. Den punkt som gäller läroanstaltstypen på blanketten kryssas för. Uppgifterna som samlas in under hösten används för att granska årets finansiering enligt det reella antalet elever samt för beräkning av det kommande årets priser per enhet och preliminära statsandelar. Uppgifterna kan ges via Internet. Inskrivningsadress till www-sidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som Utbildningsstyrelsen kan kontakta i fråga om uppgifterna på blanketten. Behöver inte fyllas i om uppgifterna är desamma som utbildningsanordnarens kontaktuppgifter. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen (2.1) Elevantalet uppges i enlighet med situationen på registreringsdagen I antalet elever inkluderas endast elever som fullgör hela den grundläggande utbildningens lärokurs. Privatelever får inte anmälas i antalet elever. I det antal elever som utgör grund för finansieringen kan endast uppges elever enligt undervisningsministeriets villkor för tillstånd att ordna utbildningen. Antalet elever i förberedande undervisning för invandrare anmäls inte i denna förfrågan, utan först hösten efter att undervisningen har slutförts (se anvisningen i punkt 3.6). Folkhögskolor uppger alla sina elever i grundläggande utbildning i elevantalet i punkt 2 (under 18 år), även sådana som fyllt 18. Punkt 3.5 ifylls inte. * Numret inom parentes hänvisar till ifrågavarande punkt på blanketten Opetushallitus/rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kumpulantie 3, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3, Helsingfors, telefon , fax ,

4 2 (6) Förskoleundervisning (2.2) Elever enligt årskurs (2.3) Sammanlagt (typ 1) (2.4) Utlandsskolor I elevantalet för utlandsskolor som meddelar grundläggande utbildning inberäknas tillfälligt utomlands bosatta finska medborgare i läropliktsåldern eller förskoleelever som erhåller förskoleundervisning. För elever med svenskt medborgarskap har huvudmannen på basis av samarbetsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (F 617/1996, Överenskommelse ) rätt att erhålla statsbidrag direkt av de svenska myndigheterna. Till antalet elever räknas endast de förskoleelever, vilkas undervisning bygger på tillstånd att anordna utbildningen (7 GrL). Med förskoleundervisning avses undervisning som ges året innan läroplikten börjar, och som omfattar minst 700 timmar under ett år (3 2 mom. GrF 852/1998). Eleverna meddelas årskursvis (1-9). Om eleverna inte har indelats i årskurser, antecknas de i den årskurs där de borde vara enligt sin ålder. Påbyggnadsundervisning Såsom påbyggnadselever kan uppges elever i årskurs 10, vilkas undervisning bygger på tillståndet att ordna utbildningen (7 GrL). Med påbyggnadsundervisning avses undervisning som ordnas för unga som tilldelats avgångsbetyg från grundskolan samma eller föregående år (3 2 mom. GrF). Specialelever/handikappade elever Av eleverna specificeras de elever som överflyttats till specialundervisning (17 2 mom. GrL) och vilkas grundläggande undervisning varar 9 år (2.1.2). De elever vilkas läroplikt omfattar 11 år (25 2 mom. GrL) uppges i punkt Gravast handikappade (TRÄS2) (1 5 mom. FinF) eller i punkt Övriga handikappade elever. Elever sammanlagt = förskoleundervisningen + eleverna enligt årskurs + påbyggnadsundervisningen. Alla utom utlandsskolorna uppger dessutom eleverna enligt bostadskommun enligt separat anvisning. Som bostadskommun uppges den kommun där eleven bor Koden för utbildningstypen är 1. Det sätt på vilket uppgifterna om elevantalet enligt bostadskommun sänts in kryssas för i punkt 9. Antalet elever på blanketten med basuppgifter (punkt 2.4) måste absolut vara detsamma som elevantalet enligt bostadskommun.

5 3 (6) Övriga faktorer som påverkar priset per enhet (3) Undervisningsspråk, antal elever (3.1) Antalet elever enligt undervisningspråk (finska + svenska + samiska + övriga) skall vara det samma som det som meddelats i punkt 2.4. Elever i internatliknande inkvartering (3.2) Här uppges från punkt 2.4 de elever, som i anslutning till internatliknande undervisning får bo avgiftsfritt och får extra måltider. Utbildningsanordnaren har i detta fall tilldelats som särskild utbildningsuppgift att ordna undervisningen som internatundervisning. Antalet elever med ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska av eleverna i punkt 2.4 (3.3) Av elevantalet i punkt 2.4 anmäls antalet elever med ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska sammanlagt samt specificerat för förskolundervisningen, den grundläggande utbildningens årskurser 1-9 och påbyggnadsundervisningen samt separat antalet special- och handikappade elever med 9- eller 11- årig läroplikt. Antal elever i den grundläggande undervisningen, 18 år fyllda (3.5) Här anmäls antalet elever i grundläggande utbildning som ordnas för andra än läropliktiga (46 GrL). Till exempel elever i grundläggande utbildning som ordnas i vuxengymnasier skall anmälas här. 18 år fyllda elever i grundläggande utbildning som ordnas vid folkhögskolor anmäls inte här, utan i elevantalet i punkt 2. Antalet elever anmäls dessutom enligt bostadskommun enligt separat anvisning. Som bostadskommun uppges den kommun där eleven bor Koden för utbildningstypen är 2. Det sätt på vilket uppgifterna om elevantalet enligt bostadskommun sänts in kryssas för i punkt 9. Antalet elever på blanketten med basuppgifter (punkt 3.5) måste absolut vara detsamma som elevantalet enligt bostadskommun. Elever i förberedande undervisning för invandrare (14 FinF) (3.6) Undervisning för invandrare som förbereder för den grundläggande utbildningen bygger på tillstånd av undervisningsministeriet. Undervisningen skall omfatta minst 450/500 timmar (3 3 mom. GrF 852/1998). Elever som fått förberedande undervisning uppges som finansieringsgrund hösten efter att undervisningen avslutats. Elever som är i förberedande undervisning anmäls inte i denna förfrågan. Antal elever Här anmäls det antal elever som har varit i förberedande undervisning och vars undervisning har avslutats före registreringsdagen. Dessa elever uppges inte i elevantalen i punkt 2 eller punkt 3.5, och för dem ges inte heller uppgift om bostadskommunen. - varav elever i internatliknande inkvartering Här anmäls det antal elever som fick förberedande undervisning och vilka i anslutning till internatliknande undervisning fick bo avgiftsfritt och fick extra måltider.

6 4 (6) Behovsprövad förhöjning av priset per enhet år 2009 (3.9) Statistik (4) Enligt 17 2 och 7 momentet lagen (635/1998) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet kan undervisningsministeriet höja priset per enhet för grundläggande utbildning på grund av en särskild uppgift som tilldelats utbildningsanordnaren eller av annat skäl. Av ansökan skall framgå: - vilket pris per enhet uttryckt i euro, inklusive förhöjning, som ansöks - de särskilda orsaker som anförs som stöd för ansökan - en uppskattning av kostnaderna för den grundläggande utbildningen år 2008 uttryckt i euro - en uppskattning av antalet studerande och kostnaderna för den grundläggande utbildningen år 2009 uttryckt i euro. Kostnaderna för den grundläggande utbildningen anmäls enligt samma grunder som kostnaderna för år (De ekonomiska uppgifter som Statistikcentralen har samlat in från kommunerna, tabell 41, eller Utbildningsstyrelsens förfrågan gällande kostnaderna för år 2007). Utlandsskolor ska foga bokslutsuppgifter för år 2007 till sin ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet. Ansökan om förhöjning av priset per enhet sänds före i två exemplar till Utbildningsstyrelsen, finansierings- och kostnadsinformation, Gumtäktsvägen 3, Helsingfors. Ansökan riktas till undervisningsministeriet. Punkten som gäller insändande av ansökan nere på blanketten kryssas för. Antal elever med skjutsningsförmån (4.1) Här anmäls det sammanlagda antalet elever med skjutsningsförmån enligt situationen på registreringsdagen. Med skolskjuts avses daglig skjuts mellan hemmet och skolan eller understöd som beviljats för färden. Antal elever i inkvartering (andra än de som nämnts i punkt 3.2) (4.2) Här uppges antalet elever som åtnjuter inkvarteringsförmån enligt situationen på registreringsdagen. Här får inte anmälas inkvarterade elever från punkt 3.2. Antal obligatoriska och valfria grundskolekurser som fullgjorts av ämnesstuderande vid vuxengymnasier/-linjer under tiden (4.4) I anslutning till förberedelserna för förnyandet av finansieringssystemet insamlas det statistik om de kurser som fullgjordes av ämnesstuderande vid vuxengymnasier/-linjer under föregående år. Kurserna anmäls enligt följande: - ingen indelning enligt åldersgrupp (under/över 18 år) - endast obligatoriska och valfria kurser tillhörande den grundläggande utbildningen - med godkänt vitsord fullgjorda kurser samt kurserna för de studerande som deltagit i kursenlig undervisning

7 5 (6) - även ämnesstudier som ordnats genom samarbetsavtal e.dyl. med undantag av utbildning som arbetsförvaltningen köpt. Kurser som fullgjorts som språkutbildning för invandrare (4.4.1) Antal kurser i modersmål och litteratur eller finska/svenska som andraspråk som fullgjorts av invandrare som språkutbildning (finska/svenska). Språkutbildning som arbetsförvaltningen har köpt anmäls inte på denna blankett. Kurser tillhörande ämnesstudierna i den grundläggande utbildningen för studerande som avlägger examen i annan läroanstalt (4.4.2) Här anmäls antalet fullgjorda kurser sammanlagt för ämnesstuderande vilka samtidigt har befunnit sig vid en annan läroanstalt för att avlägga examen som studerande som utgör grund för finansiering (gymnasiets lärokurs, yrkesinriktad grundexamen, grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad tilläggsutbildning i form av läroavtalsutbildning eller yrkeshögskoleexamen). Enligt finansieringslagen (635/1998, 44 3 mom.) kan en elev och en studerande samtidigt räknas som en elev eller studerande som utgör grund för finansiering endast i en utbildning inom tillämpningsområdet för lagen, varför en studerande som avlägger examen vid en annan läroanstalt anses som ämnesstuderande i den grundläggande utbildningen, ifall den studerande i den andra utbildningsformens eller den andra utbildningsanordnarens uppgifter har anmälts som studerande som utgör grund för finansiering. Övriga kurser som fullgjorts som ämnesstudier (4.4.3) Antalet övriga kurser som fullgjorts som ämnesstudier än sådana som anmälts i punkterna ovan. Fullgjorda kurser sammanlagt ( ) (4.4.4) Finansieringen år 2009/Ansökan om ändring av antalet elever år 2009 (5) Enligt 44 lagen (635/1998) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beräknas finansieringen för år 2009 enligt det genomsnittliga antalet studerande år 2008 (medeltalet för och , utlandsskolor vägt medeltal för och ). Därtill kan uppskattade förändringar i antalet elever som förorsakas av bl.a. statlig myndighets beslut, t.ex. beslut rörande tillståndet till upprätthållande, beaktas. Utgångspunkten är att inga förändringar under finansåret görs i finansieringen som baserar sig på antalet elever under det föregående finansåret, varför ansökan om ändring av det antal elever som används som multiplikator i priset per enhet skall insändas till Utbildningsstyrelsens enhet för finansierings- och kostnadsinformation före Punkten som gäller insändande av ansökan på blanketten kryssas för. Elevantalet enligt bostadskommun har insänts (9) Det sätt på vilket uppgifterna sänts in kryssas för. Utlandsskolornas studerande anmäls inte enligt bostadskommun.

8 6 (6) Förteckning över utlandsskolas elever Till utlandsskolorna postas som separat bilaga en blankett för anmälan av elevuppgifter. Elevförteckningen insänds till Utbildningsstyrelsen per post under adress Utbildningsstyrelsen, finansierings- och kostnadsinformation, Gumtäktsvägen Helsingfors eller som fax Korrigering av uppgifterna efter lagringstidens slut Efter lagringstidens slut korrigeras registreringsdagens uppgifter i datasystemet av enheten för finansierings- och kostnadsinformation. De uppgifter som skall korrigeras anmäls så att den ursprungliga uppgiften streckas över på registreringsdagens blankett och den nya uppgiften antecknas tydligt invid den korrigerade. Man bör också beakta korrigeringens inverkan på övriga punkter i blanketten och på eventuella bilageblanketter och införa motsvarande korrigeringar på dessa. När elevantal korrigeras, skall även uppgifterna om bostadskommun korrigeras. De korrigerade blanketterna skickas till finansierings- och kostnadsinformations fax, nr (eller per post på adressen Utbildningsstyrelsen, finansierings- och kostnadsinformation, Gumtäktsvägen 3, Helsingfors). BILAGOR Elevförteckning /Utlandsskolor Uppskattade driftskostnader/utlandsskolor