Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015"

Transkript

1 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 till undervisnings- och kulturministeriet för fastställande av statsandelsfinansiering och kostnadsberäkning. Dessutom används uppgifterna för allmän samhällelig statistik. Uppgiftslämnare Kontaktinformationen på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 (punkt A) ifylls av de anordnare av utbildning och undervisning som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning som ordnas för invandrare, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och/eller utbildning som inte leder till examen. Uppgifter på anordnarnivå anges inte beträffande anordnare av utbildning vid yrkeshögskolor och universitet samt inom militärbranschen. Punkt B ifylls av kommunerna i Fasta Finland samt de registrerade sammanslutningar, samkommuner, stiftelser och statliga läroanstalter, också skolor utomlands, som erhållit tillstånd att ordna förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande utbildningen. Punkterna C H ifylls bara av kommuner (det finskspråkiga och det svenskspråkiga undervisningsväsendet separat). Utbildnings-/undervisningsanordnaren ansvarar för uppgifternas riktighet. Det är obligatoriskt att lämna uppgifter. Skyldigheten grundar sig på Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Kontaktpersoner Kontaktpersonen och kontaktpersonens ställföreträdare fungerar som kontaktpersoner gentemot Statistikcentralen vid alla utbildningar som utbildnings-/undervisningsanordnaren ordnar. Vid behov kommer Statistikcentralen att kontakta ovan nämnda personer när det gäller läroanstaltsstatistikens alla direkta datainsamlingar. Genomförande av datainsamlingen Blanketten anordnarnivå inom utbildning och undervisning sparas via Internet. Webbprogrammet ger felmeddelanden och kommentarer. Ett fel måste korrigeras innan sparandet av uppgifter kan fortsätta. Datainsamlingen genomförs på följande sätt: 1. Statistikcentralen sänder ett brev om datainsamlingen till anordnarna av utbildning/undervisning (det finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendet separat, samkommuner, privata anordnare inkl. organisationer och stiftelser, statens läroanstalter inkl. universitetens övningsskolor). 2. Uppgifterna kan sparas under perioden Utbildnings-/undervisningsanordnaren ska beakta att ifall undervisnings- eller skolväsendet inte har tillräckliga uppgifter för att fylla i alla punkter (t.ex. antalet elever i förskoleundervisning i samband med dagvård, elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet eller anordnande av undervisning för läropliktiga som placerats i kommunerna) ska nödvändiga uppgifter skaffas från de ansvariga enheterna i tillräckligt god tid med beaktande av tiden för sparandet av uppgifter.

2 Anvisningar 2(7) Notera också! Anordnaren av undervisning/utbildning kan med sitt eget användar-id följa med hur sparandet av blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå framskrider i läroanstalterna via länken på startsidan. Granskning och sammandrag av uppgifterna på blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå Tillbaka till startsidan via länken Blankett. 1. Anordnarna av utbildning/undervisning granskar och godkänner de uppgifter läroanstalterna angett (särskilt avsnitten D F) då läroanstalterna "låst" blanketten eller senast då den tid som meddelats läroanstalterna för sparandet gått ut. Läroanstaltens namn är en länk till läroanstaltens blankett. 2. Anordnaren av utbildning/undervisning kan ta bort låsningen via Ta bort låsning, om en läroanstalt vill ändra sina uppgifter efter att man redan sänt dem till anordnaren för granskning. 3. Anordnaren skriver senast ut de uppgifter som läroanstalterna uppgett och ett sammandrag på anordnarnivå av alla sparade blanketter på läroanstaltsnivå (åt sig själv) via Uppgifter på läroanstaltsnivå totalt. Blankettens struktur Blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 omfattar: uppgiftslämnarens kontaktinformation (punkt A) antalet elever i förskoleutbildning som ges i samband med dagvård och i förberedande undervisning för invandrare som ordnas före den grundläggande utbildningen någon annanstans än i läroanstalter (punkt B) kontaktinformation för kommunens skolverk (punkt C, som sparas endast av de finskspråkiga och de svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna) morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever (punkterna D F, som sparas endast av de finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna). kartläggning av anordnande av förskoleundervisning och grundläggande utbildning (punkt G, som sparas endast av de finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna) anordnandet av undervisning för läropliktiga som placerats i Er kommun enligt barnskyddslagen (punkt H, som sparas endast av de finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna) Knappar i webbprogrammet Knappen Mellanspara sparar de uppgifter som fyllts i fram till dess. När hela sidan har fyllts i, använd antingen knappen "Spara och gå till nästa sida" eller knappen "Spara och återgå till menyn". Knappen Spara och gå till nästa sida sparar hela sidans uppgifter och du kan gå till den sida som du därefter ska spara, om det inte finns oifyllda obligatoriska fält eller logiska fel på sidan. Knappen Spara och återgå till menyn sparar hela sidans uppgifter och du kommer till startsidan (förteckning över sidor som ska sparas), om det inte finns oifyllda obligatoriska fält eller logiska fel på sidan. Knappen Återgå till menyn utan att spara för dig tillbaka till startsidan, utan att spara de uppgifter som ifyllts på sidan, om du inte innan dess använt knappen Mellanspara.

3 Anvisningar 3(7) Preciseringar på blanketten A. Uppgiftslämnarens (utbildnings-/undervisningsanordnarens) kontaktinformation Utbildnings-/undervisningsanordnarens namn, kod (FO-nummer eller motsvarande) och uppgiftslämnartyp är förifyllda på webblanketten. Dessa uppgifter kan inte uppdateras i webbprogrammet. Om uppgifterna är felaktiga, ber vi uppgiftslämnaren informera Statistikcentralen om felet per e-post till adressen Vänligen ange en sådan person som kontaktperson som är anträffbar också efter sparandet på webben, dvs. under kontrollskedet. För att säkerställa detta ber vi Er ange också kontaktinformation gällande kontaktpersonens ställföreträdare. B. Antalet elever i förskoleutbildning som ges i samband med dagvård och i förberedande undervisning för invandrare som ordnas före den grundläggande utbildningen någon annanstans än i läroanstalter Antalet elever i punkt B används som grund för finansieringen. Därför kan bara det antal elever uppges som är i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets villkor för tillstånd att ordna utbildning. Kommunerna och de som erhållit tillstånd att ordna förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande utbildningen anger antalet elever i förskoleutbildning inom dagvården och inom förberedande undervisning för invandrare som ordnas före den grundläggande utbildningen (900/1 000 timmar) någon annanstans än i läroanstalter. Kolumnerna i punkt B Med elever i förskoleundervisning inom dagvården (kolumn 1) avses elever som deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändrad 1288/1999) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998). Enligt 3 2 mom. i förordningen ges minst 700 timmar förskoleundervisning per år. Förskoleundervisningen börjar i regel året innan läroplikten uppkommer. Berättigade till förskoleundervisning är således också de barn med förlängd läroplikt som fyller 5 år under kalenderåret och som har ett beslut om förlängd läroplikt och vars vårdnadshavare har beslutat att barnet deltar i denna förskoleundervisning. Med elever i förberedande undervisning (900/1 000 timmar) som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen någon annanstans än i läroanstalter avses elever som får undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (LGU 628/1998, FinansL 1705/2009) och som är avsedd för elever med invandrarbakgrund främst för elever i läropliktsåldern och 6-åringar som inte ännu har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska och/eller andra färdigheter för att delta i en grupp inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Undervisning på minst 900 timmar ges till åringar och minst timmar per år till elever som är äldre än det. Antalet elever i förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen anges i kolumn 2. Elever i förberedande undervisning (900/1 000 timmar) som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen i läroanstalter anges på blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå Raderna i punkt B Antalen elever anges enligt situationen per Om utbildningsanordnaren inte har några elever, t.ex. elever som får förskoleundervisning i samband med dagvården, ska siffran 0 (noll) anges. B1: Antalet elever totalt I rad B1 anges elevantalen från båda kolumnerna (se Kolumnerna i punkt B) enligt situationen per Raden B1 är den viktigaste i punkt B, eftersom eleverna i raderna B2 B20 anges på basis av eleverna i rad B1.

4 Anvisningar 4(7) B2: Elever i internatliknande inkvartering De utbildningsanordnare som har i uppdrag att ordna undervisning av internattyp, uppger i rad B2 de elever av eleverna i rad B1 som har avgiftsfritt boende och extra måltider i anslutning till undervisning av internattyp. B3 B7. Förskoleelever inom dagvården med behov av intensifierat eller särskilt stöd Elever som för sin inlärning eller skolgång behöver regelbundet stöd eller samtidigt flera olika former av stöd, ska ges intensifierat stöd enligt en plan för elevens lärande (LGU, ändring 642/ a ) Elever med beslut om särskilt stöd är de elever som undervisningsanordnaren har gett ett skriftligt beslut om särskilt stöd. I beslutet ska bl.a. anges elevens huvudsakliga undervisningsgrupp och eventuella tolknings- och biträdestjänster. Beslutet granskas åtminstone efter årskurs 2 samt före uppflyttningen till årskurs 7. (LGU, ändring 642/ ) De beslut om intagning och överföring till specialundervisning som fattats före lagändringen likställs med beslut om särskilt stöd. Läropliktens längd är bestämd i lagen om den grundläggande utbildningen (LGU 25, 2 mom.). Om det på grund av barnets funktionshinder eller sjukdom är uppenbart att målsättningarna för den grundläggande utbildningen inte kan uppnås inom nio år, uppkommer läroplikten redan då barnet är 6 år och fortgår i 11 år (s.k. förlängd läroplikt). Berättigade till förskoleundervisning är således också de barn inom den förlängda läroplikten som fyller 5 år under kalenderåret och som har ett beslut om förlängd läroplikt. Vårdnadshavaren beslutar om barnet ska delta i denna förskoleundervisning före läroplikten. På rad B3 anges de förskoleelever inom dagvården som 20.9 har en plan för lärande inom intensifierat stöd. På raderna B4 B6 anges de förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd. På rad B4 anges de förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd, men inte ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B5 anges de gravast handikappade förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd, som 20.9 hade ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B6 anges övriga handikappade förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt, dvs. andra än de gravast handikappade eleverna. Till rad B7 (Förskoleelever i behov av intensifierat eller särskilt stöd totalt) räknar webbprogrammet ihop siffrorna på raderna B3 B6. B8 B12. Förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk som modersmål (modersmålet annat än finska, svenska, samiska, romani eller teckenspråk) På raderna B8 B12 anges förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk som modersmål. På rad B8 anges de förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, som har ett beslut om särskilt stöd, men 20.9 inte ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B9 anges de gravast handikappade förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, som har ett beslut om särskilt stöd, som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B10 anges övriga handikappade förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, som har ett beslut om särskilt stöd och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt, dvs. andra än de gravast handikappade eleverna. På rad B11 anges övriga förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, dvs. elever med ett främmande språk som modersmål som inte angetts på raderna B8 B10. Till rad B12 (Förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk som modersmål) räknar webbprogrammet ihop siffrorna på raderna B8 B11.

5 Anvisningar 5(7) B13 B17. Förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån Med skolskjutsförmån för elever i förskoleundervisning avses fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården eller understöd som beviljats för färden (LGU 32 ). På raderna B13 B17 anges förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån. På rad B13 anges de förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som har ett beslut om särskilt stöd, men 20.9 inte ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B14 anges de gravast handikappade förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som har ett beslut om särskilt stöd, som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B15 anges övriga handikappade förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som har ett beslut om särskilt stöd och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt, dvs. andra än de gravast handikappade eleverna. På rad B16 anges övriga förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som inte har angetts på raderna B13 B15. Till rad B17 (Förskoleelever inom dagvården med en skolskjutsförmån) räknar webbprogrammet ihop siffrorna på raderna B13 B16. B18 B20. Elever födda år 2010 (5-åringar) inom förskoleundervisning På rad B18 anges av eleverna på rad B1 i kolumn 1 förskoleelever inom dagvården, som är födda år 2010 och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B19 anges av eleverna på rad B1 i kolumn 1 övriga förskoleelever inom dagvården, som är födda år Till rad B20 (Elever födda år 2010 inom förskoleundervisning) räknar webbprogrammet ihop siffrorna i raderna B18 B19. Punkterna C H är avsedda bara för kommunerna (det finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendet separat) C. Skolverkets eller motsvarandes kontaktinformation Vi ber Er kontrollera och vid behov korrigera kontaktinformationen till skolverket. D F. Morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever I punkterna D F behandlas morgon- och eftermiddagsverksamhet som omfattas av lagen om grundläggande utbildning (LGU 628/1998, ändrad 1081/2006) Kommunerna meddelar uppgifter om elever och ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverksamheten som kommunerna själv anordnar, understöder eller genomför som köptjänst. Både eleverna i de skolor som kommunen är huvudman för och eleverna i samkommuners, organisationers, stiftelsers och statens skolor samt i universitetens övningsskolor i kommunen kan delta i verksamheten. D. Antalet elever i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning Antalet elever i skolorna i kommunen, som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet anordnad för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever i årskurserna 3 9 som får särskilt stöd, eller före ändringen av lagen om grundläggande utbildning ( /642) elever som tagits in eller överförts till specialundervisning uppges enligt situationen per Kommunen anger antalet elever i den verksamhet som kommunen själv anordnar, genomför som köptjänst eller understöder. Antalet ska också omfatta de elever

6 Anvisningar 6(7) i samkommuners, organisationers, stiftelsers och statens skolor samt i universitetens övningsskolor i kommunen som deltar i verksamheten. Samma elever uppges bara en gång i morgon- och eftermiddagsverksamheten. E. Antalet anordnade dvs. genomförda handledningslektioner i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning höstterminen 2014 I punkt E anges antalet ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverksamheten, som genomförts under höstterminen 2014, separat när det gäller verksamhet som anordnats som en egen verksamhet, köptjänst eller understödd verksamhet. Med morgon- och eftermiddagsverksamhetsgrupp avses en verksamhetsenhet inom skolan eller någon annan lämplig plats. Det kan finnas flera grupper inom verksamhetsstället, men varje grupp har minst en handledare som svarar för gruppens verksamhet. Någon gruppstorlek har inte definierats för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Vid beräkningen av handledningslektioner beaktas också indelningen i mindre grupper inom en grupp. Sådana smågrupper skall ha en ansvarig ledare och gruppens storlek kan vara mindre t.ex. på grund av elever med särskilda behov. Med handledningslektioner avses inte elevlektioner. I antalet handledningslektioner inräknas inte lektioner för grundutbildning i konst och inte heller lektioner inom skolans klubbverksamhet, trots att de enligt verksamhetsplanen skulle ha ordnats som en del av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Samma antal lektioner uppges alltså bara en gång (se Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten, UBS 1/011/2011). Sådan verksamhet som genomförts i mindre omfattning än lagen förutsätter uppges inte i antalet lektioner. I totalantalet verkställda handledningslektioner i den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning inräknas den lagenliga morgon- och eftermiddagsverksamheten, i genomsnitt minst 3 eller 4 timmar/dag/grupp, samt morgon- och eftermiddagsverksamhet som genomförs i mer omfattande form. Man kan räkna ut antalet handledningslektioner genom verksamhetsgrupperna (antalet grupper * antalet timmar som erbjudits gruppen under en arbetsdag totalt (förmiddag+eftermiddag) * antalet arbetsdagar under terminen. I antalet handledningslektioner i punkt E1 inkluderas i medeltal 3 timmar/dag/grupp (=570 timmar/arbetsår) för- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (LGU 1081/2006). I antalet handledningslektioner i punkt E2 inkluderas i medeltal 4 timmar/dag/grupp (=760 timmar/arbetsår) morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (LGU 1081/2006). I antalet handledningslektioner i punkt E3 inkluderas morgon- och eftermiddagsverksamhet, enligt lagen om grundläggande utbildning, som genomförts i större omfattning (andel som överstiger 4 timmar). Exempel 1: Antag att kommunen anordnar verksamhet för grupp A och verksamheten är 3 timmar på morgonen och 4 timmar på eftermiddagen, dvs. totalt 7 timmar per dag under terminen (=90 arbetsdagar). Då antecknas handledningslektionerna på så sätt att 4 tim/dag, dvs. 1*4*90=360 timmar anges i punkt E2 och resten av grupp A:s handledningslektioner (= 7 tim/dag - 4t/dag = 3t/dag) dvs. 1*3*90 = 270 anges i punkt E3. Om kommunen anordnar verksamhet på samma verksamhetsställe för grupp B och verksamheten är 3 timmar på eftermiddagen, antecknas denna grupps ledda timmar 1*3*90=270 timmar i punkt E1. Ifråga om den verksamhet som anordnas för enstaka elever inom dagvården kan man bara uppge ett handledningslektionsantal som motsvarar en grupp.

7 Anvisningar 7(7) Exempel 2: Om det hos tre familjedagvårdare och i ett daghem finns enstaka elever inom morgon- och eftermiddagsverksamheten, antecknas av denna verksamhetsform antalet ledda timmar för en grupp enligt den genomsnittliga dagliga verksamheten. F. Antalet anordnade dvs. genomförda handledningslektioner i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning vårterminen 2015 I punkt F anges antalet genomförda handledningslektioner i morgon- och eftermiddagsverksamhet under vårterminen Se blankettanvisningarna, punkt E, där handledningslektionerna angavs för höstterminen. G Kartläggning av anordnande av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för Er kommuns del I punkt G1 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av förskoleundervisning inom dagvården helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). I punkt G2 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av förskoleundervisning i samband med skolan helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). I punkt G3 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av den grundläggande utbildningen helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). I punkt G4 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). H. Anordnandet av undervisning för läropliktiga som placerats i Er kommun enligt barnskyddslagen I punkterna H1 H3 anges antalet läropliktiga (i Er egen kommun eller i andra kommuner) som placerats i Er kommun enligt barnskyddslagen (2007/417). Om undervisnings- eller skolväsendet inte har tillräckliga uppgifter för att fylla i punkt H, ska nödvändiga uppgifter skaffas från ansvariga enheter, t.ex. från socialväsendet. I punkt H1 anges läropliktiga som placerats i kommunen och som studerar i kommunens skola. I punkt H2 anges läropliktiga som placerats i kommunen och som studerar i en annan undervisningsanordnares skola. Anordnaren har tillstånd att anordna grundläggande utbildning. I punkt H3 anges läropliktiga som placerats i kommunen och som enligt anmälan av vårdnadshavare eller annan laglig företrädare deltar i sådan undervisning som inte beviljats tillstånd att ordna grundläggande utbildning. Till punkt H4 (Läropliktiga som placerats i kommunen totalt) räknar webbprogrammet ihop siffrorna i punkterna H1 H3.

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008 Statistik över regional ekonomi PB 6C, 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, fax (09) 1734 3662 E-postadress: Kommuner: kuntien.talous@stat.fi, samkommuner: ky.talous@stat.fi E-postadress till olika

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN Förslag till bildningsnämnden 19.5.2011 1 1. LAGSTIFTNING...3 2. ALLMÄNT...3 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV AVGIFTSFRI

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING 1 (18) ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV PENNINGAUTOMATUNDERSTÖD 1 ALLMÄNT... 1 2 UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS... 2 3 BOKSLUTSHANDLINGAR... 3 3.1 Understödstagare...

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Partnerorganisationer... 5 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation...

Läs mer