Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015"

Transkript

1 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 till undervisnings- och kulturministeriet för fastställande av statsandelsfinansiering och kostnadsberäkning. Dessutom används uppgifterna för allmän samhällelig statistik. Uppgiftslämnare Kontaktinformationen på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 (punkt A) ifylls av de anordnare av utbildning och undervisning som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning som ordnas för invandrare, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och/eller utbildning som inte leder till examen. Uppgifter på anordnarnivå anges inte beträffande anordnare av utbildning vid yrkeshögskolor och universitet samt inom militärbranschen. Punkt B ifylls av kommunerna i Fasta Finland samt de registrerade sammanslutningar, samkommuner, stiftelser och statliga läroanstalter, också skolor utomlands, som erhållit tillstånd att ordna förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande utbildningen. Punkterna C H ifylls bara av kommuner (det finskspråkiga och det svenskspråkiga undervisningsväsendet separat). Utbildnings-/undervisningsanordnaren ansvarar för uppgifternas riktighet. Det är obligatoriskt att lämna uppgifter. Skyldigheten grundar sig på Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Kontaktpersoner Kontaktpersonen och kontaktpersonens ställföreträdare fungerar som kontaktpersoner gentemot Statistikcentralen vid alla utbildningar som utbildnings-/undervisningsanordnaren ordnar. Vid behov kommer Statistikcentralen att kontakta ovan nämnda personer när det gäller läroanstaltsstatistikens alla direkta datainsamlingar. Genomförande av datainsamlingen Blanketten anordnarnivå inom utbildning och undervisning sparas via Internet. Webbprogrammet ger felmeddelanden och kommentarer. Ett fel måste korrigeras innan sparandet av uppgifter kan fortsätta. Datainsamlingen genomförs på följande sätt: 1. Statistikcentralen sänder ett brev om datainsamlingen till anordnarna av utbildning/undervisning (det finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendet separat, samkommuner, privata anordnare inkl. organisationer och stiftelser, statens läroanstalter inkl. universitetens övningsskolor). 2. Uppgifterna kan sparas under perioden Utbildnings-/undervisningsanordnaren ska beakta att ifall undervisnings- eller skolväsendet inte har tillräckliga uppgifter för att fylla i alla punkter (t.ex. antalet elever i förskoleundervisning i samband med dagvård, elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet eller anordnande av undervisning för läropliktiga som placerats i kommunerna) ska nödvändiga uppgifter skaffas från de ansvariga enheterna i tillräckligt god tid med beaktande av tiden för sparandet av uppgifter.

2 Anvisningar 2(7) Notera också! Anordnaren av undervisning/utbildning kan med sitt eget användar-id följa med hur sparandet av blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå framskrider i läroanstalterna via länken på startsidan. Granskning och sammandrag av uppgifterna på blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå Tillbaka till startsidan via länken Blankett. 1. Anordnarna av utbildning/undervisning granskar och godkänner de uppgifter läroanstalterna angett (särskilt avsnitten D F) då läroanstalterna "låst" blanketten eller senast då den tid som meddelats läroanstalterna för sparandet gått ut. Läroanstaltens namn är en länk till läroanstaltens blankett. 2. Anordnaren av utbildning/undervisning kan ta bort låsningen via Ta bort låsning, om en läroanstalt vill ändra sina uppgifter efter att man redan sänt dem till anordnaren för granskning. 3. Anordnaren skriver senast ut de uppgifter som läroanstalterna uppgett och ett sammandrag på anordnarnivå av alla sparade blanketter på läroanstaltsnivå (åt sig själv) via Uppgifter på läroanstaltsnivå totalt. Blankettens struktur Blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 omfattar: uppgiftslämnarens kontaktinformation (punkt A) antalet elever i förskoleutbildning som ges i samband med dagvård och i förberedande undervisning för invandrare som ordnas före den grundläggande utbildningen någon annanstans än i läroanstalter (punkt B) kontaktinformation för kommunens skolverk (punkt C, som sparas endast av de finskspråkiga och de svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna) morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever (punkterna D F, som sparas endast av de finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna). kartläggning av anordnande av förskoleundervisning och grundläggande utbildning (punkt G, som sparas endast av de finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna) anordnandet av undervisning för läropliktiga som placerats i Er kommun enligt barnskyddslagen (punkt H, som sparas endast av de finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna) Knappar i webbprogrammet Knappen Mellanspara sparar de uppgifter som fyllts i fram till dess. När hela sidan har fyllts i, använd antingen knappen "Spara och gå till nästa sida" eller knappen "Spara och återgå till menyn". Knappen Spara och gå till nästa sida sparar hela sidans uppgifter och du kan gå till den sida som du därefter ska spara, om det inte finns oifyllda obligatoriska fält eller logiska fel på sidan. Knappen Spara och återgå till menyn sparar hela sidans uppgifter och du kommer till startsidan (förteckning över sidor som ska sparas), om det inte finns oifyllda obligatoriska fält eller logiska fel på sidan. Knappen Återgå till menyn utan att spara för dig tillbaka till startsidan, utan att spara de uppgifter som ifyllts på sidan, om du inte innan dess använt knappen Mellanspara.

3 Anvisningar 3(7) Preciseringar på blanketten A. Uppgiftslämnarens (utbildnings-/undervisningsanordnarens) kontaktinformation Utbildnings-/undervisningsanordnarens namn, kod (FO-nummer eller motsvarande) och uppgiftslämnartyp är förifyllda på webblanketten. Dessa uppgifter kan inte uppdateras i webbprogrammet. Om uppgifterna är felaktiga, ber vi uppgiftslämnaren informera Statistikcentralen om felet per e-post till adressen Vänligen ange en sådan person som kontaktperson som är anträffbar också efter sparandet på webben, dvs. under kontrollskedet. För att säkerställa detta ber vi Er ange också kontaktinformation gällande kontaktpersonens ställföreträdare. B. Antalet elever i förskoleutbildning som ges i samband med dagvård och i förberedande undervisning för invandrare som ordnas före den grundläggande utbildningen någon annanstans än i läroanstalter Antalet elever i punkt B används som grund för finansieringen. Därför kan bara det antal elever uppges som är i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets villkor för tillstånd att ordna utbildning. Kommunerna och de som erhållit tillstånd att ordna förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande utbildningen anger antalet elever i förskoleutbildning inom dagvården och inom förberedande undervisning för invandrare som ordnas före den grundläggande utbildningen (900/1 000 timmar) någon annanstans än i läroanstalter. Kolumnerna i punkt B Med elever i förskoleundervisning inom dagvården (kolumn 1) avses elever som deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändrad 1288/1999) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998). Enligt 3 2 mom. i förordningen ges minst 700 timmar förskoleundervisning per år. Förskoleundervisningen börjar i regel året innan läroplikten uppkommer. Berättigade till förskoleundervisning är således också de barn med förlängd läroplikt som fyller 5 år under kalenderåret och som har ett beslut om förlängd läroplikt och vars vårdnadshavare har beslutat att barnet deltar i denna förskoleundervisning. Med elever i förberedande undervisning (900/1 000 timmar) som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen någon annanstans än i läroanstalter avses elever som får undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (LGU 628/1998, FinansL 1705/2009) och som är avsedd för elever med invandrarbakgrund främst för elever i läropliktsåldern och 6-åringar som inte ännu har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska och/eller andra färdigheter för att delta i en grupp inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Undervisning på minst 900 timmar ges till åringar och minst timmar per år till elever som är äldre än det. Antalet elever i förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen anges i kolumn 2. Elever i förberedande undervisning (900/1 000 timmar) som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen i läroanstalter anges på blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå Raderna i punkt B Antalen elever anges enligt situationen per Om utbildningsanordnaren inte har några elever, t.ex. elever som får förskoleundervisning i samband med dagvården, ska siffran 0 (noll) anges. B1: Antalet elever totalt I rad B1 anges elevantalen från båda kolumnerna (se Kolumnerna i punkt B) enligt situationen per Raden B1 är den viktigaste i punkt B, eftersom eleverna i raderna B2 B20 anges på basis av eleverna i rad B1.

4 Anvisningar 4(7) B2: Elever i internatliknande inkvartering De utbildningsanordnare som har i uppdrag att ordna undervisning av internattyp, uppger i rad B2 de elever av eleverna i rad B1 som har avgiftsfritt boende och extra måltider i anslutning till undervisning av internattyp. B3 B7. Förskoleelever inom dagvården med behov av intensifierat eller särskilt stöd Elever som för sin inlärning eller skolgång behöver regelbundet stöd eller samtidigt flera olika former av stöd, ska ges intensifierat stöd enligt en plan för elevens lärande (LGU, ändring 642/ a ) Elever med beslut om särskilt stöd är de elever som undervisningsanordnaren har gett ett skriftligt beslut om särskilt stöd. I beslutet ska bl.a. anges elevens huvudsakliga undervisningsgrupp och eventuella tolknings- och biträdestjänster. Beslutet granskas åtminstone efter årskurs 2 samt före uppflyttningen till årskurs 7. (LGU, ändring 642/ ) De beslut om intagning och överföring till specialundervisning som fattats före lagändringen likställs med beslut om särskilt stöd. Läropliktens längd är bestämd i lagen om den grundläggande utbildningen (LGU 25, 2 mom.). Om det på grund av barnets funktionshinder eller sjukdom är uppenbart att målsättningarna för den grundläggande utbildningen inte kan uppnås inom nio år, uppkommer läroplikten redan då barnet är 6 år och fortgår i 11 år (s.k. förlängd läroplikt). Berättigade till förskoleundervisning är således också de barn inom den förlängda läroplikten som fyller 5 år under kalenderåret och som har ett beslut om förlängd läroplikt. Vårdnadshavaren beslutar om barnet ska delta i denna förskoleundervisning före läroplikten. På rad B3 anges de förskoleelever inom dagvården som 20.9 har en plan för lärande inom intensifierat stöd. På raderna B4 B6 anges de förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd. På rad B4 anges de förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd, men inte ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B5 anges de gravast handikappade förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd, som 20.9 hade ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B6 anges övriga handikappade förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt, dvs. andra än de gravast handikappade eleverna. Till rad B7 (Förskoleelever i behov av intensifierat eller särskilt stöd totalt) räknar webbprogrammet ihop siffrorna på raderna B3 B6. B8 B12. Förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk som modersmål (modersmålet annat än finska, svenska, samiska, romani eller teckenspråk) På raderna B8 B12 anges förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk som modersmål. På rad B8 anges de förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, som har ett beslut om särskilt stöd, men 20.9 inte ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B9 anges de gravast handikappade förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, som har ett beslut om särskilt stöd, som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B10 anges övriga handikappade förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, som har ett beslut om särskilt stöd och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt, dvs. andra än de gravast handikappade eleverna. På rad B11 anges övriga förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, dvs. elever med ett främmande språk som modersmål som inte angetts på raderna B8 B10. Till rad B12 (Förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk som modersmål) räknar webbprogrammet ihop siffrorna på raderna B8 B11.

5 Anvisningar 5(7) B13 B17. Förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån Med skolskjutsförmån för elever i förskoleundervisning avses fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården eller understöd som beviljats för färden (LGU 32 ). På raderna B13 B17 anges förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån. På rad B13 anges de förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som har ett beslut om särskilt stöd, men 20.9 inte ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B14 anges de gravast handikappade förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som har ett beslut om särskilt stöd, som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B15 anges övriga handikappade förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som har ett beslut om särskilt stöd och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt, dvs. andra än de gravast handikappade eleverna. På rad B16 anges övriga förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som inte har angetts på raderna B13 B15. Till rad B17 (Förskoleelever inom dagvården med en skolskjutsförmån) räknar webbprogrammet ihop siffrorna på raderna B13 B16. B18 B20. Elever födda år 2010 (5-åringar) inom förskoleundervisning På rad B18 anges av eleverna på rad B1 i kolumn 1 förskoleelever inom dagvården, som är födda år 2010 och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B19 anges av eleverna på rad B1 i kolumn 1 övriga förskoleelever inom dagvården, som är födda år Till rad B20 (Elever födda år 2010 inom förskoleundervisning) räknar webbprogrammet ihop siffrorna i raderna B18 B19. Punkterna C H är avsedda bara för kommunerna (det finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendet separat) C. Skolverkets eller motsvarandes kontaktinformation Vi ber Er kontrollera och vid behov korrigera kontaktinformationen till skolverket. D F. Morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever I punkterna D F behandlas morgon- och eftermiddagsverksamhet som omfattas av lagen om grundläggande utbildning (LGU 628/1998, ändrad 1081/2006) Kommunerna meddelar uppgifter om elever och ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverksamheten som kommunerna själv anordnar, understöder eller genomför som köptjänst. Både eleverna i de skolor som kommunen är huvudman för och eleverna i samkommuners, organisationers, stiftelsers och statens skolor samt i universitetens övningsskolor i kommunen kan delta i verksamheten. D. Antalet elever i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning Antalet elever i skolorna i kommunen, som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet anordnad för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever i årskurserna 3 9 som får särskilt stöd, eller före ändringen av lagen om grundläggande utbildning ( /642) elever som tagits in eller överförts till specialundervisning uppges enligt situationen per Kommunen anger antalet elever i den verksamhet som kommunen själv anordnar, genomför som köptjänst eller understöder. Antalet ska också omfatta de elever

6 Anvisningar 6(7) i samkommuners, organisationers, stiftelsers och statens skolor samt i universitetens övningsskolor i kommunen som deltar i verksamheten. Samma elever uppges bara en gång i morgon- och eftermiddagsverksamheten. E. Antalet anordnade dvs. genomförda handledningslektioner i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning höstterminen 2014 I punkt E anges antalet ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverksamheten, som genomförts under höstterminen 2014, separat när det gäller verksamhet som anordnats som en egen verksamhet, köptjänst eller understödd verksamhet. Med morgon- och eftermiddagsverksamhetsgrupp avses en verksamhetsenhet inom skolan eller någon annan lämplig plats. Det kan finnas flera grupper inom verksamhetsstället, men varje grupp har minst en handledare som svarar för gruppens verksamhet. Någon gruppstorlek har inte definierats för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Vid beräkningen av handledningslektioner beaktas också indelningen i mindre grupper inom en grupp. Sådana smågrupper skall ha en ansvarig ledare och gruppens storlek kan vara mindre t.ex. på grund av elever med särskilda behov. Med handledningslektioner avses inte elevlektioner. I antalet handledningslektioner inräknas inte lektioner för grundutbildning i konst och inte heller lektioner inom skolans klubbverksamhet, trots att de enligt verksamhetsplanen skulle ha ordnats som en del av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Samma antal lektioner uppges alltså bara en gång (se Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten, UBS 1/011/2011). Sådan verksamhet som genomförts i mindre omfattning än lagen förutsätter uppges inte i antalet lektioner. I totalantalet verkställda handledningslektioner i den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning inräknas den lagenliga morgon- och eftermiddagsverksamheten, i genomsnitt minst 3 eller 4 timmar/dag/grupp, samt morgon- och eftermiddagsverksamhet som genomförs i mer omfattande form. Man kan räkna ut antalet handledningslektioner genom verksamhetsgrupperna (antalet grupper * antalet timmar som erbjudits gruppen under en arbetsdag totalt (förmiddag+eftermiddag) * antalet arbetsdagar under terminen. I antalet handledningslektioner i punkt E1 inkluderas i medeltal 3 timmar/dag/grupp (=570 timmar/arbetsår) för- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (LGU 1081/2006). I antalet handledningslektioner i punkt E2 inkluderas i medeltal 4 timmar/dag/grupp (=760 timmar/arbetsår) morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (LGU 1081/2006). I antalet handledningslektioner i punkt E3 inkluderas morgon- och eftermiddagsverksamhet, enligt lagen om grundläggande utbildning, som genomförts i större omfattning (andel som överstiger 4 timmar). Exempel 1: Antag att kommunen anordnar verksamhet för grupp A och verksamheten är 3 timmar på morgonen och 4 timmar på eftermiddagen, dvs. totalt 7 timmar per dag under terminen (=90 arbetsdagar). Då antecknas handledningslektionerna på så sätt att 4 tim/dag, dvs. 1*4*90=360 timmar anges i punkt E2 och resten av grupp A:s handledningslektioner (= 7 tim/dag - 4t/dag = 3t/dag) dvs. 1*3*90 = 270 anges i punkt E3. Om kommunen anordnar verksamhet på samma verksamhetsställe för grupp B och verksamheten är 3 timmar på eftermiddagen, antecknas denna grupps ledda timmar 1*3*90=270 timmar i punkt E1. Ifråga om den verksamhet som anordnas för enstaka elever inom dagvården kan man bara uppge ett handledningslektionsantal som motsvarar en grupp.

7 Anvisningar 7(7) Exempel 2: Om det hos tre familjedagvårdare och i ett daghem finns enstaka elever inom morgon- och eftermiddagsverksamheten, antecknas av denna verksamhetsform antalet ledda timmar för en grupp enligt den genomsnittliga dagliga verksamheten. F. Antalet anordnade dvs. genomförda handledningslektioner i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning vårterminen 2015 I punkt F anges antalet genomförda handledningslektioner i morgon- och eftermiddagsverksamhet under vårterminen Se blankettanvisningarna, punkt E, där handledningslektionerna angavs för höstterminen. G Kartläggning av anordnande av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för Er kommuns del I punkt G1 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av förskoleundervisning inom dagvården helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). I punkt G2 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av förskoleundervisning i samband med skolan helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). I punkt G3 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av den grundläggande utbildningen helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). I punkt G4 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). H. Anordnandet av undervisning för läropliktiga som placerats i Er kommun enligt barnskyddslagen I punkterna H1 H3 anges antalet läropliktiga (i Er egen kommun eller i andra kommuner) som placerats i Er kommun enligt barnskyddslagen (2007/417). Om undervisnings- eller skolväsendet inte har tillräckliga uppgifter för att fylla i punkt H, ska nödvändiga uppgifter skaffas från ansvariga enheter, t.ex. från socialväsendet. I punkt H1 anges läropliktiga som placerats i kommunen och som studerar i kommunens skola. I punkt H2 anges läropliktiga som placerats i kommunen och som studerar i en annan undervisningsanordnares skola. Anordnaren har tillstånd att anordna grundläggande utbildning. I punkt H3 anges läropliktiga som placerats i kommunen och som enligt anmälan av vårdnadshavare eller annan laglig företrädare deltar i sådan undervisning som inte beviljats tillstånd att ordna grundläggande utbildning. Till punkt H4 (Läropliktiga som placerats i kommunen totalt) räknar webbprogrammet ihop siffrorna i punkterna H1 H3.

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Anvisningar 1(10) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1(8) Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 20.9.2010 Uppgiftslämnare Enkäten om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning ifylls av alla kommuner

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Punkt A ifylls av följande uppgiftslämnare: Kontaktinformation på anordnarnivå anges beträffande de anordnare av utbildning och undervisning

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Anvisningar 1(26) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Användning av uppgifterna Uppgiftslämnare Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Anvisningar 1(27) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Användning av uppgifterna Uppgiftslämnare Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter

Läs mer

Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016

Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Avsnitt F12-F13 visas för läroanstalter som valt Ja-alternativet i punkt D7. Avsnitt F14-F15 visas för läroanstalter som valt Ja-alternativet i punkt D8.

Läs mer

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012 1(5) Pvm Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Viite Ref. Datainsamlingarna hösten 2012 Asia Ärende Datainsamlingar Statistikcentralen samlar i höst in

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Blankettens struktur Läroanstaltens och uppgiftslämnarens kontaktinformation A B C

Blankettens struktur Läroanstaltens och uppgiftslämnarens kontaktinformation A B C Elever och studerande på läroanstaltsnivå 213 Denna blankett ifylls av grundskolor (inkl. specialskolor på grundskolenivå, skolor på grund- och gymnasienivå, även skolor utomlands), gymnasier, yrkesläroanstalter

Läs mer

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning)

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Blankettanvisningar Det är kommunens uppgift att organisera datainsamlingen för grundskolorna i kommunen. Kommunen informerar skolorna om tidtabellen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Eleven studerar enligt verksamhetsområde

Eleven studerar enligt verksamhetsområde Utbildningsanordnare INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Eleven studerar enligt verksamhetsområde Sekretessbelagd Offentlighetslagen 24 1 mom. punkt 30 1. BASUPPGIFTER Elevens namn

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD Nämnden Svenska rum 26.2.2015 Träder i kraft 1.8.2015 RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD ALLMÄNNA PRINCIPER - Med en skolresa avses en resa mellan hemmet och skolan inom Esbo som

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP)

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Sekretessbelagd Offentlighetslagen 24 1 mom. 30 punkten 1. BASUPPGIFTER Barnets namn Födelsedatum Förskoleenhet

Läs mer

LAGSTIFTNING GÄLLANDE SPECIALUNDERVISNING

LAGSTIFTNING GÄLLANDE SPECIALUNDERVISNING LAGSTIFTNING GÄLLANDE SPECIALUNDERVISNING SKOLLAGSTIFTNING November 2011 Lag om grundläggande utbildning 1998/628 samt uppdatering av den Nedan följer lagparagrafer och förordningar som berör elevens rätt

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010.

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010. KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 1 INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Datainsamlingsobjekt Datainsamlingen gäller rektorer och lärare som ger grundläggande utbildning och

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN Innan du kan skriva ditt barn till skolan ska du göra ett användarnamn i wilma. Om ditt barn redan går på en förskola där Wilma tagits i bruk använd då samma

Läs mer

Om skyldigheten att ordna småbarnspedagogisk verksamhet och grundläggande utbildning för invandrare

Om skyldigheten att ordna småbarnspedagogisk verksamhet och grundläggande utbildning för invandrare Om skyldigheten att ordna småbarnspedagogisk verksamhet och grundläggande utbildning för invandrare Tammerfors 14.3.2016 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 28 augusti 1998 Nr 628 648 INNEHÅLL Nr Sidan 628 Lag om grundläggande utbildning... 1719 629 Gymnasielag... 1731 630 Lag om yrkesutbildning...

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

Produktivitetsjämförelse i kommunerna

Produktivitetsjämförelse i kommunerna Produktivitetsjämförelse i kommunerna INFO Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Daghemsvård Familjedagvård Utfall (output) = kalkylerat antal elever eller studerande Grundläggande utbildning: kostnadsviktningskoefficienter

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar!

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar! Lärarensmotto:Manlärsålängemanharelever Rapportomdensvenskspråkigayrkesutbildningen medförslagtillförändringar OleNorrback Utredningsman 9.1.2015 Innehåll Uppdraget...4 Nulägetinomsvenskspråkigyrkesutbildning...5

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Kommun- och Stadsdirektörsdagar

Kommun- och Stadsdirektörsdagar Kommun- och Stadsdirektörsdagar 4.9.2013 Kurt Torsell Dagvård och förskola - Subjektiva dagvårdsrätten - Hemvårdsstödet - familjernas val svårt att bedöma - hemvårdsstödet i medeltal 5544e/år/barn - under

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Svaranvisningar Alla frågor i webbformuläret besvaras på en gång. Det går inte att avbryta svarandet och fortsätta senare. När

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHET FÖR SKOLELEVER LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET Många barn tillbringar långa tider utan en vuxens närvaro. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

INFO: Utbildning & småbarnspedagogik

INFO: Utbildning & småbarnspedagogik INFO: Utbildning & småbarnspedagogik Generell information Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Småbarnspedagogik (daghemsvård & familjedagvård) Produktivitetsjämförelse i kommunerna Generell information

Läs mer

Studerande och examina vid läroanstalter 2012

Studerande och examina vid läroanstalter 2012 Utbildning 01 Studerande och examina vid läroanstalter 01 I Finland fanns det 1, miljoner studerande år 01 Enligt uppgifterna i Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande och elever

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(37)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Servicebranscher Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9.

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9. IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 FÖRSKOLEUNDERVISNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom förskoleundervisningen och inom

Läs mer

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation 7.4.2014 Helsingfors 8.4.2014 Åbo 10.4.2014 Korsholm Ira Vanne Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl.

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Gruppinsamling elever i

Gruppinsamling elever i Konfessionella skolor Sameskolor Gruppinsamling elever i Grundskola Förskoleklass Fritidshem Elever per skola Mätdag: 15 oktober 2013 SCB tillhanda: senast 1 november 2013 Pappersblanketten är avsedd som

Läs mer

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 00531 HELSINGFORS Kontaktuppgifter Fax 040 348 7766 Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET

ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET ANVISNING ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET I denna anvisning beskrivs de bestämmelser om undervisningen i religion och livsåskådningskunskap

Läs mer

STÖDFORMER FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG

STÖDFORMER FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG STÖDFORMER FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG Denna sammanställning av stödformerna har gjorts av Pia Vataja. Den som vill läsa mera, hänvisas till grunderna för grundskolans läroplan. Den finns på: www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Grundskolan: elever per 15 oktober 2017

Grundskolan: elever per 15 oktober 2017 Grundskolan: elever per 15 oktober 2017 Avser alla kommunala och fristående grundskoleenheter förutom sameskolenheter. Instruktioner Sista insändningsdag: 2017-11-01 Innehåll Nyheter 2017... 1 Allmänt

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(5) Allmänna anvisningar Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 I datainsamlingen insamlas uppgifter om kommunernas, samkommunernas och deras affärsverks resultaträkningar,

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

P e r s o n e r s o m d e l t a g i t i l ä r o a v t a l s u t b i l d n i n g o c h p ersoner

P e r s o n e r s o m d e l t a g i t i l ä r o a v t a l s u t b i l d n i n g o c h p ersoner 30.12.2015 1 P e r s o n e r s o m d e l t a g i t i l ä r o a v t a l s u t b i l d n i n g o c h p ersoner s o m a v lagt examen under kalenderåret D a ta insamlingsobje k t Uppgifterna samlas in om

Läs mer

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2010

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2010 1(5) INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2010 Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Datainsamlingen gäller Datainsamlingen gäller de rektorer och lärare som ger grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian Info om övergången till sjuan Läsåret 2018 2019 Från sjuan till nian Innehåll 4 5 Viktiga datum 6 7 Hur sker övergången till årskurs 7? 8 9 Vad är nytt i skolan i årskurserna 7 9? 10 11 Språkstudier 2

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad LÄRARSPECIFIK BLANKETT Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2008 Lärarens uppgifter A. Lärarens efternamn B. Lärarens förnamn D. Anställningsförhållandets karaktär i den här läroanstalten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering RP 118/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 i lagen om grundläggande utbildning samt 9 och 17 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Kommunerna och språklagstiftningen

Kommunerna och språklagstiftningen Kommunerna och språklagstiftningen Kommunerna och språklagstiftningen Nationalspråkens ställning 2 reviderade upplagan FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2004 ARBETSGRUPP Christel von Martens, ordförande

Läs mer