Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015"

Transkript

1 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 till undervisnings- och kulturministeriet för fastställande av statsandelsfinansiering och kostnadsberäkning. Dessutom används uppgifterna för allmän samhällelig statistik. Uppgiftslämnare Kontaktinformationen på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 (punkt A) ifylls av de anordnare av utbildning och undervisning som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning som ordnas för invandrare, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och/eller utbildning som inte leder till examen. Uppgifter på anordnarnivå anges inte beträffande anordnare av utbildning vid yrkeshögskolor och universitet samt inom militärbranschen. Punkt B ifylls av kommunerna i Fasta Finland samt de registrerade sammanslutningar, samkommuner, stiftelser och statliga läroanstalter, också skolor utomlands, som erhållit tillstånd att ordna förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande utbildningen. Punkterna C H ifylls bara av kommuner (det finskspråkiga och det svenskspråkiga undervisningsväsendet separat). Utbildnings-/undervisningsanordnaren ansvarar för uppgifternas riktighet. Det är obligatoriskt att lämna uppgifter. Skyldigheten grundar sig på Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Kontaktpersoner Kontaktpersonen och kontaktpersonens ställföreträdare fungerar som kontaktpersoner gentemot Statistikcentralen vid alla utbildningar som utbildnings-/undervisningsanordnaren ordnar. Vid behov kommer Statistikcentralen att kontakta ovan nämnda personer när det gäller läroanstaltsstatistikens alla direkta datainsamlingar. Genomförande av datainsamlingen Blanketten anordnarnivå inom utbildning och undervisning sparas via Internet. Webbprogrammet ger felmeddelanden och kommentarer. Ett fel måste korrigeras innan sparandet av uppgifter kan fortsätta. Datainsamlingen genomförs på följande sätt: 1. Statistikcentralen sänder ett brev om datainsamlingen till anordnarna av utbildning/undervisning (det finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendet separat, samkommuner, privata anordnare inkl. organisationer och stiftelser, statens läroanstalter inkl. universitetens övningsskolor). 2. Uppgifterna kan sparas under perioden Utbildnings-/undervisningsanordnaren ska beakta att ifall undervisnings- eller skolväsendet inte har tillräckliga uppgifter för att fylla i alla punkter (t.ex. antalet elever i förskoleundervisning i samband med dagvård, elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet eller anordnande av undervisning för läropliktiga som placerats i kommunerna) ska nödvändiga uppgifter skaffas från de ansvariga enheterna i tillräckligt god tid med beaktande av tiden för sparandet av uppgifter.

2 Anvisningar 2(7) Notera också! Anordnaren av undervisning/utbildning kan med sitt eget användar-id följa med hur sparandet av blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå framskrider i läroanstalterna via länken på startsidan. Granskning och sammandrag av uppgifterna på blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå Tillbaka till startsidan via länken Blankett. 1. Anordnarna av utbildning/undervisning granskar och godkänner de uppgifter läroanstalterna angett (särskilt avsnitten D F) då läroanstalterna "låst" blanketten eller senast då den tid som meddelats läroanstalterna för sparandet gått ut. Läroanstaltens namn är en länk till läroanstaltens blankett. 2. Anordnaren av utbildning/undervisning kan ta bort låsningen via Ta bort låsning, om en läroanstalt vill ändra sina uppgifter efter att man redan sänt dem till anordnaren för granskning. 3. Anordnaren skriver senast ut de uppgifter som läroanstalterna uppgett och ett sammandrag på anordnarnivå av alla sparade blanketter på läroanstaltsnivå (åt sig själv) via Uppgifter på läroanstaltsnivå totalt. Blankettens struktur Blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 omfattar: uppgiftslämnarens kontaktinformation (punkt A) antalet elever i förskoleutbildning som ges i samband med dagvård och i förberedande undervisning för invandrare som ordnas före den grundläggande utbildningen någon annanstans än i läroanstalter (punkt B) kontaktinformation för kommunens skolverk (punkt C, som sparas endast av de finskspråkiga och de svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna) morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever (punkterna D F, som sparas endast av de finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna). kartläggning av anordnande av förskoleundervisning och grundläggande utbildning (punkt G, som sparas endast av de finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna) anordnandet av undervisning för läropliktiga som placerats i Er kommun enligt barnskyddslagen (punkt H, som sparas endast av de finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendena i kommunerna) Knappar i webbprogrammet Knappen Mellanspara sparar de uppgifter som fyllts i fram till dess. När hela sidan har fyllts i, använd antingen knappen "Spara och gå till nästa sida" eller knappen "Spara och återgå till menyn". Knappen Spara och gå till nästa sida sparar hela sidans uppgifter och du kan gå till den sida som du därefter ska spara, om det inte finns oifyllda obligatoriska fält eller logiska fel på sidan. Knappen Spara och återgå till menyn sparar hela sidans uppgifter och du kommer till startsidan (förteckning över sidor som ska sparas), om det inte finns oifyllda obligatoriska fält eller logiska fel på sidan. Knappen Återgå till menyn utan att spara för dig tillbaka till startsidan, utan att spara de uppgifter som ifyllts på sidan, om du inte innan dess använt knappen Mellanspara.

3 Anvisningar 3(7) Preciseringar på blanketten A. Uppgiftslämnarens (utbildnings-/undervisningsanordnarens) kontaktinformation Utbildnings-/undervisningsanordnarens namn, kod (FO-nummer eller motsvarande) och uppgiftslämnartyp är förifyllda på webblanketten. Dessa uppgifter kan inte uppdateras i webbprogrammet. Om uppgifterna är felaktiga, ber vi uppgiftslämnaren informera Statistikcentralen om felet per e-post till adressen Vänligen ange en sådan person som kontaktperson som är anträffbar också efter sparandet på webben, dvs. under kontrollskedet. För att säkerställa detta ber vi Er ange också kontaktinformation gällande kontaktpersonens ställföreträdare. B. Antalet elever i förskoleutbildning som ges i samband med dagvård och i förberedande undervisning för invandrare som ordnas före den grundläggande utbildningen någon annanstans än i läroanstalter Antalet elever i punkt B används som grund för finansieringen. Därför kan bara det antal elever uppges som är i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets villkor för tillstånd att ordna utbildning. Kommunerna och de som erhållit tillstånd att ordna förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande utbildningen anger antalet elever i förskoleutbildning inom dagvården och inom förberedande undervisning för invandrare som ordnas före den grundläggande utbildningen (900/1 000 timmar) någon annanstans än i läroanstalter. Kolumnerna i punkt B Med elever i förskoleundervisning inom dagvården (kolumn 1) avses elever som deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändrad 1288/1999) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998). Enligt 3 2 mom. i förordningen ges minst 700 timmar förskoleundervisning per år. Förskoleundervisningen börjar i regel året innan läroplikten uppkommer. Berättigade till förskoleundervisning är således också de barn med förlängd läroplikt som fyller 5 år under kalenderåret och som har ett beslut om förlängd läroplikt och vars vårdnadshavare har beslutat att barnet deltar i denna förskoleundervisning. Med elever i förberedande undervisning (900/1 000 timmar) som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen någon annanstans än i läroanstalter avses elever som får undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (LGU 628/1998, FinansL 1705/2009) och som är avsedd för elever med invandrarbakgrund främst för elever i läropliktsåldern och 6-åringar som inte ännu har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska och/eller andra färdigheter för att delta i en grupp inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Undervisning på minst 900 timmar ges till åringar och minst timmar per år till elever som är äldre än det. Antalet elever i förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen anges i kolumn 2. Elever i förberedande undervisning (900/1 000 timmar) som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen i läroanstalter anges på blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå Raderna i punkt B Antalen elever anges enligt situationen per Om utbildningsanordnaren inte har några elever, t.ex. elever som får förskoleundervisning i samband med dagvården, ska siffran 0 (noll) anges. B1: Antalet elever totalt I rad B1 anges elevantalen från båda kolumnerna (se Kolumnerna i punkt B) enligt situationen per Raden B1 är den viktigaste i punkt B, eftersom eleverna i raderna B2 B20 anges på basis av eleverna i rad B1.

4 Anvisningar 4(7) B2: Elever i internatliknande inkvartering De utbildningsanordnare som har i uppdrag att ordna undervisning av internattyp, uppger i rad B2 de elever av eleverna i rad B1 som har avgiftsfritt boende och extra måltider i anslutning till undervisning av internattyp. B3 B7. Förskoleelever inom dagvården med behov av intensifierat eller särskilt stöd Elever som för sin inlärning eller skolgång behöver regelbundet stöd eller samtidigt flera olika former av stöd, ska ges intensifierat stöd enligt en plan för elevens lärande (LGU, ändring 642/ a ) Elever med beslut om särskilt stöd är de elever som undervisningsanordnaren har gett ett skriftligt beslut om särskilt stöd. I beslutet ska bl.a. anges elevens huvudsakliga undervisningsgrupp och eventuella tolknings- och biträdestjänster. Beslutet granskas åtminstone efter årskurs 2 samt före uppflyttningen till årskurs 7. (LGU, ändring 642/ ) De beslut om intagning och överföring till specialundervisning som fattats före lagändringen likställs med beslut om särskilt stöd. Läropliktens längd är bestämd i lagen om den grundläggande utbildningen (LGU 25, 2 mom.). Om det på grund av barnets funktionshinder eller sjukdom är uppenbart att målsättningarna för den grundläggande utbildningen inte kan uppnås inom nio år, uppkommer läroplikten redan då barnet är 6 år och fortgår i 11 år (s.k. förlängd läroplikt). Berättigade till förskoleundervisning är således också de barn inom den förlängda läroplikten som fyller 5 år under kalenderåret och som har ett beslut om förlängd läroplikt. Vårdnadshavaren beslutar om barnet ska delta i denna förskoleundervisning före läroplikten. På rad B3 anges de förskoleelever inom dagvården som 20.9 har en plan för lärande inom intensifierat stöd. På raderna B4 B6 anges de förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd. På rad B4 anges de förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd, men inte ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B5 anges de gravast handikappade förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd, som 20.9 hade ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B6 anges övriga handikappade förskoleelever inom dagvården som har ett beslut om särskilt stöd och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt, dvs. andra än de gravast handikappade eleverna. Till rad B7 (Förskoleelever i behov av intensifierat eller särskilt stöd totalt) räknar webbprogrammet ihop siffrorna på raderna B3 B6. B8 B12. Förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk som modersmål (modersmålet annat än finska, svenska, samiska, romani eller teckenspråk) På raderna B8 B12 anges förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk som modersmål. På rad B8 anges de förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, som har ett beslut om särskilt stöd, men 20.9 inte ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B9 anges de gravast handikappade förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, som har ett beslut om särskilt stöd, som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B10 anges övriga handikappade förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, som har ett beslut om särskilt stöd och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt, dvs. andra än de gravast handikappade eleverna. På rad B11 anges övriga förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk, dvs. elever med ett främmande språk som modersmål som inte angetts på raderna B8 B10. Till rad B12 (Förskoleelever inom dagvården med ett främmande språk som modersmål) räknar webbprogrammet ihop siffrorna på raderna B8 B11.

5 Anvisningar 5(7) B13 B17. Förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån Med skolskjutsförmån för elever i förskoleundervisning avses fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården eller understöd som beviljats för färden (LGU 32 ). På raderna B13 B17 anges förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån. På rad B13 anges de förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som har ett beslut om särskilt stöd, men 20.9 inte ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B14 anges de gravast handikappade förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som har ett beslut om särskilt stöd, som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B15 anges övriga handikappade förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som har ett beslut om särskilt stöd och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt, dvs. andra än de gravast handikappade eleverna. På rad B16 anges övriga förskoleelever inom dagvården med skolskjutsförmån, som inte har angetts på raderna B13 B15. Till rad B17 (Förskoleelever inom dagvården med en skolskjutsförmån) räknar webbprogrammet ihop siffrorna på raderna B13 B16. B18 B20. Elever födda år 2010 (5-åringar) inom förskoleundervisning På rad B18 anges av eleverna på rad B1 i kolumn 1 förskoleelever inom dagvården, som är födda år 2010 och som 20.9 har ett beslut om förlängd läroplikt. På rad B19 anges av eleverna på rad B1 i kolumn 1 övriga förskoleelever inom dagvården, som är födda år Till rad B20 (Elever födda år 2010 inom förskoleundervisning) räknar webbprogrammet ihop siffrorna i raderna B18 B19. Punkterna C H är avsedda bara för kommunerna (det finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendet separat) C. Skolverkets eller motsvarandes kontaktinformation Vi ber Er kontrollera och vid behov korrigera kontaktinformationen till skolverket. D F. Morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever I punkterna D F behandlas morgon- och eftermiddagsverksamhet som omfattas av lagen om grundläggande utbildning (LGU 628/1998, ändrad 1081/2006) Kommunerna meddelar uppgifter om elever och ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverksamheten som kommunerna själv anordnar, understöder eller genomför som köptjänst. Både eleverna i de skolor som kommunen är huvudman för och eleverna i samkommuners, organisationers, stiftelsers och statens skolor samt i universitetens övningsskolor i kommunen kan delta i verksamheten. D. Antalet elever i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning Antalet elever i skolorna i kommunen, som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet anordnad för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever i årskurserna 3 9 som får särskilt stöd, eller före ändringen av lagen om grundläggande utbildning ( /642) elever som tagits in eller överförts till specialundervisning uppges enligt situationen per Kommunen anger antalet elever i den verksamhet som kommunen själv anordnar, genomför som köptjänst eller understöder. Antalet ska också omfatta de elever

6 Anvisningar 6(7) i samkommuners, organisationers, stiftelsers och statens skolor samt i universitetens övningsskolor i kommunen som deltar i verksamheten. Samma elever uppges bara en gång i morgon- och eftermiddagsverksamheten. E. Antalet anordnade dvs. genomförda handledningslektioner i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning höstterminen 2014 I punkt E anges antalet ledda timmar i morgon- och eftermiddagsverksamheten, som genomförts under höstterminen 2014, separat när det gäller verksamhet som anordnats som en egen verksamhet, köptjänst eller understödd verksamhet. Med morgon- och eftermiddagsverksamhetsgrupp avses en verksamhetsenhet inom skolan eller någon annan lämplig plats. Det kan finnas flera grupper inom verksamhetsstället, men varje grupp har minst en handledare som svarar för gruppens verksamhet. Någon gruppstorlek har inte definierats för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Vid beräkningen av handledningslektioner beaktas också indelningen i mindre grupper inom en grupp. Sådana smågrupper skall ha en ansvarig ledare och gruppens storlek kan vara mindre t.ex. på grund av elever med särskilda behov. Med handledningslektioner avses inte elevlektioner. I antalet handledningslektioner inräknas inte lektioner för grundutbildning i konst och inte heller lektioner inom skolans klubbverksamhet, trots att de enligt verksamhetsplanen skulle ha ordnats som en del av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Samma antal lektioner uppges alltså bara en gång (se Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten, UBS 1/011/2011). Sådan verksamhet som genomförts i mindre omfattning än lagen förutsätter uppges inte i antalet lektioner. I totalantalet verkställda handledningslektioner i den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning inräknas den lagenliga morgon- och eftermiddagsverksamheten, i genomsnitt minst 3 eller 4 timmar/dag/grupp, samt morgon- och eftermiddagsverksamhet som genomförs i mer omfattande form. Man kan räkna ut antalet handledningslektioner genom verksamhetsgrupperna (antalet grupper * antalet timmar som erbjudits gruppen under en arbetsdag totalt (förmiddag+eftermiddag) * antalet arbetsdagar under terminen. I antalet handledningslektioner i punkt E1 inkluderas i medeltal 3 timmar/dag/grupp (=570 timmar/arbetsår) för- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (LGU 1081/2006). I antalet handledningslektioner i punkt E2 inkluderas i medeltal 4 timmar/dag/grupp (=760 timmar/arbetsår) morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (LGU 1081/2006). I antalet handledningslektioner i punkt E3 inkluderas morgon- och eftermiddagsverksamhet, enligt lagen om grundläggande utbildning, som genomförts i större omfattning (andel som överstiger 4 timmar). Exempel 1: Antag att kommunen anordnar verksamhet för grupp A och verksamheten är 3 timmar på morgonen och 4 timmar på eftermiddagen, dvs. totalt 7 timmar per dag under terminen (=90 arbetsdagar). Då antecknas handledningslektionerna på så sätt att 4 tim/dag, dvs. 1*4*90=360 timmar anges i punkt E2 och resten av grupp A:s handledningslektioner (= 7 tim/dag - 4t/dag = 3t/dag) dvs. 1*3*90 = 270 anges i punkt E3. Om kommunen anordnar verksamhet på samma verksamhetsställe för grupp B och verksamheten är 3 timmar på eftermiddagen, antecknas denna grupps ledda timmar 1*3*90=270 timmar i punkt E1. Ifråga om den verksamhet som anordnas för enstaka elever inom dagvården kan man bara uppge ett handledningslektionsantal som motsvarar en grupp.

7 Anvisningar 7(7) Exempel 2: Om det hos tre familjedagvårdare och i ett daghem finns enstaka elever inom morgon- och eftermiddagsverksamheten, antecknas av denna verksamhetsform antalet ledda timmar för en grupp enligt den genomsnittliga dagliga verksamheten. F. Antalet anordnade dvs. genomförda handledningslektioner i morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning vårterminen 2015 I punkt F anges antalet genomförda handledningslektioner i morgon- och eftermiddagsverksamhet under vårterminen Se blankettanvisningarna, punkt E, där handledningslektionerna angavs för höstterminen. G Kartläggning av anordnande av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för Er kommuns del I punkt G1 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av förskoleundervisning inom dagvården helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). I punkt G2 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av förskoleundervisning i samband med skolan helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). I punkt G3 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av den grundläggande utbildningen helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). I punkt G4 anges om Er kommun överlåtit anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning helt till en annan kommun eller samkommun (inkl. kommunernas och samkommunernas affärsverk, s.k. samarbetsområde). H. Anordnandet av undervisning för läropliktiga som placerats i Er kommun enligt barnskyddslagen I punkterna H1 H3 anges antalet läropliktiga (i Er egen kommun eller i andra kommuner) som placerats i Er kommun enligt barnskyddslagen (2007/417). Om undervisnings- eller skolväsendet inte har tillräckliga uppgifter för att fylla i punkt H, ska nödvändiga uppgifter skaffas från ansvariga enheter, t.ex. från socialväsendet. I punkt H1 anges läropliktiga som placerats i kommunen och som studerar i kommunens skola. I punkt H2 anges läropliktiga som placerats i kommunen och som studerar i en annan undervisningsanordnares skola. Anordnaren har tillstånd att anordna grundläggande utbildning. I punkt H3 anges läropliktiga som placerats i kommunen och som enligt anmälan av vårdnadshavare eller annan laglig företrädare deltar i sådan undervisning som inte beviljats tillstånd att ordna grundläggande utbildning. Till punkt H4 (Läropliktiga som placerats i kommunen totalt) räknar webbprogrammet ihop siffrorna i punkterna H1 H3.

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Anvisningar 1(26) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Användning av uppgifterna Uppgiftslämnare Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012 1(5) Pvm Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Viite Ref. Datainsamlingarna hösten 2012 Asia Ärende Datainsamlingar Statistikcentralen samlar i höst in

Läs mer

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning)

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Blankettanvisningar Det är kommunens uppgift att organisera datainsamlingen för grundskolorna i kommunen. Kommunen informerar skolorna om tidtabellen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 1 INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Datainsamlingsobjekt Datainsamlingen gäller rektorer och lärare som ger grundläggande utbildning och

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(37)

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(17) Basuppgifter 20.9.2015 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken.

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken. 1.8.2011 FÖRSKOLETRANSPORT I lagen om grundläggande utbildning definieras villkoren för kommunalt ordnad transport för elever i förskoleundervisning. Vårdnadshavarna till andra elever än de som har rätt

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Kronoby kommun Säbråvägen 2 68500 KRONOBY +358 (0)6 8343 000 Fax+358 (0)6 8343 200 kronoby.kommun@kronoby.fi www.kronoby.fi

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008 Statistik över regional ekonomi PB 6C, 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, fax (09) 1734 3662 E-postadress: Kommuner: kuntien.talous@stat.fi, samkommuner: ky.talous@stat.fi E-postadress till olika

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

INSTRUKTION OM ANTAGNING AV BARN TILL DAGVÅRD

INSTRUKTION OM ANTAGNING AV BARN TILL DAGVÅRD 1(12) INSTRUKTION OM ANTAGNING AV BARN TILL DAGVÅRD 1 LAGSTIFTNING SOM GÄLLER BARNDAGVÅRD 2 2 ANSÖKAN OM DAGVÅRDSPLATS 3 2.1 Information 3 2.2 Ansökan om dagvårdsplats 3 2.3 Klientrådgivning och behandling

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:1

GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:1 GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:1 Föreskrifter och anvisningar 2011:1 Utbildningsstyrelsen GRUNDERNA FÖR

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Elevens rättigheter Vasa 13.4.2013 Thomas Sundell Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet 16.4.2013

Läs mer

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN Henrik Hägglund Februari 2012 1. Inledning Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen. Det här är en central princip i lagen om grundläggande utbildning och den innebär

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess

Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess Möte för personal inom eftermiddagsverksamheten i Helsingfors 22.11.2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan Offentlighetslagen:

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD

INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD Allmänt Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 17.12.1992 114. Skolskjutsfrågor och upphandling av skolskjuts besluts av

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Information Dnr:2012:720 2013-03-01 1 (6) Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun

Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 1 1. DEN TREDELADE STRATEGIN... 3 2. STÖDFORMER... 5 2.1. Allmänt stöd... 5 2.1.1. Differentiering...

Läs mer

STÖDSTRATEGIN INOM SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLA I PEDERSÖRE

STÖDSTRATEGIN INOM SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLA I PEDERSÖRE STÖDSTRATEGIN INOM SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLA I PEDERSÖRE - EN HANDBOK 1 INNEHÅLL FÖRORD 1. FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN 1.1 Förskollärarens roll, uppdrag och förhållningssätt till barns lärande 1.2 Anordnandet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett Sofia Distansundervisning vänder sig till elever under studieår 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida (www.sofiadistans.nu)

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2012 741/2012 Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009 Gemensam ansökan 2-20.3.2009 Tove Gestranius 19.01.2009 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer