Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna"

Transkript

1 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens nummer Kontaktpersonens namn Telefonnummer Telefax Adress E-post 2. Antal studerande i gymnasieutbildningen 2.1 Studerande i gymnasieutb. som inlett gymnasiestudier under 18 år (typ 3) varav studerande vars gymnasiestudier har pågått mer än tre år 2.2 Studerande i gymnasieutb. som inlett gymnasiestudier vid fyllda 18 år (typ 4) varav studerande vars gymnasiestudier har pågått mer än tre år 2.3 Sammanlagt antal studerande i gymnasieutbildning vid internat (typ 3) varav studerande vars gymnasiestudier har pågått mer än tre år 2.4 Antal ämnesstuderande sammanlagt 2.5 Studerande sammanlagt (punkterna sammanlagt) 3. Övriga faktorer som påverkar priset per enhet för gymnasieutbildning 3.1 Studerande som inkvarterats i internat (av studerandena i punkt 2.3) 4. Antal obligatoriska och fördjupade gymnasiekurser som ämnesstuderandena avlagt under tiden i enlighet med timfördelningen för undervisningen för vuxna 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen varav kurser som avlagts av invandrare som språkutbildning 4.2 Kurser tillhörande ämnesstudierna i gymnasiet som fullgjorts av studerande som avlägger examen vid en annan läroanstalt eller inom en annan utbildning varav gymnasiekurser som fullgjorts av studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och som har för avsikt att avlägga studentexamen 4.3 Avlagda kurser sammanlagt (punkterna sammanlagt)

2 5. Övriga uppgifter 5.1 Inkvarterade studerande (andra än sådana som inkvarteras i internat) 5.2 Antal gymnasier 5.3 Antal vuxengymnasier/-linjer 5.4 Antal övriga läroanstalter som anordnar gymnasieutbildning (t.ex. folkhögskolor) 9. Antalet stud.enligt hemkommun insänts: 4 på www-blankett på det sätt som överenskommits med Utbildningsstyrelsen Datum Underskrift/Styrkning av uppgifterna Postadress PB HELSINGFORS Telefon Telefax E-post

3 IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (7) Basuppgifter GYMNASIEUTBILDNING Kontaktuppgifter (1 * ) Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 25 förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska uppgifterna som behövs för att beräkna och bestämma statsandelar och finansiering för utbildningsanordnarna ges inom 10 dagar efter registreringsdagen i enlighet med situationen på registreringsdagen (20.1). Uppgifterna som samlas in under våren används för att granska årets finansiering enligt det faktiska antalet studerande samt för beräkning av det kommande årets preliminära statsandelar. Även folkhögskolor, privata skolor med främmande undervisningsspråk, utlandsskola och Steinerskolor (inkl. verksamhetsfilialer) lämnar uppgifter om antalet studerande i gymnasieutbildningen med denna blankett. Övriga utom utlandsskolan anmäler dessutom antalet studerande enligt hemkommun enligt separat anvisning. Studerande i grundläggande utbildning som ordnas som vuxenutbildning (vuxengymnasier/-linjer) anmäls endast i Statistikcentralens enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning hösten Förfrågans uppgifter ges via Internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. Om kommunens gymnasieutbildning överförs till en kommun som uppstår genom en kommunsammanslagning eller gymnasieutbildningen blir en del av gymnasieutbildningen i en annan kommun eller samkommun till följd av en ändring i tillståndet att ordna utbildning under åren , så ska registreringsdagens uppgifter för varje tidigare anordnare trots detta fortsättningsvis ges separat. Utbildningsstyrelsen skickar till den sammanslagna anordnaren en samlingslista, där varje tidigare anordnare syns på en egen rad enligt den tidigare kommunen för anordnaren. Varje rad motsvaras vid lagringen av en blankett. Gymnasiets alla blanketter fylls i med samma mottagaridentifikationen eller med samma underidentifikationen för gymnasieutbildningen. Observera att också uppgifterna om hemkommun och nationalitet anmäls specificerade på de tidigare anordnarnas nivå. (FinF 1766/ mom) I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. Kan lämnas ofylld om uppgifterna är desamma som utbildningsanordnarens kontaktuppgifter. * Numret inom parentes hänvisar till ifrågavarande punkt på blanketten Opetushallitus/Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/Data och finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

4 2 (7) Antal studerande i gymnasieutbildning (2) Antalet studerande uppges i enlighet med situationen Antal studerande som grund för finansiering (punkterna ) Till det antal studerande som ligger till grund för finansieringen (punkterna ) anmäls de studerande som läser gymnasiets hela lärokurs. Då antalet studerande beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk (FinF 1766/ , max 4 år (GyL 629/ )). Utbytesstuderande som studerar minst en termin i gymnasieutbildning i Finland kan inräknas i antalet studerande. Utbytesstuderande som på registreringsdagen är utomlands, privatstuderande eller studerande som deltar i utbildning som ordnats som avgiftsbelagd tjänst anmäls inte i antalet studerande. En studerande kan under samma registreringsdag räknas som en sådan studerande som utgör grund för finansiering inom endast en utbildning som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/ mom.). En studerande som studerar samtidigt i gymnasiet och inom den grundläggande yrkesutbildningen kan räknas till antalet studerande endast vid den ena utbildningsformen. Därtill kan en utlandsskola, som av undervisnings- och kulturministeriet har beviljats tillstånd att ordna utbildning utomlands, till de studerande som utgör grund för finansiering endast räkna tillfälligt utomlands bosatta finska medborgare. Vistelsen utomlands betraktas som tillfällig då personen i fråga enligt befolkningsdatasystemet fortsättningsvis har hemkommun i Finland (201/ ). Studerande i gymnasieutbildning som inlett gymnasiestudierna som yngre än 18 år (typ 3) (2.1) Här antecknas antalet studerande som inlett gymnasiestudierna som yngre än 18 år. En studerande som fyllt aderton år anses ha inlett studierna som yngre än 18 år, om han fortsätter de studier som han har inlett som yngre än 18 år, och dessa studier inte har varit avbrutna under minst ett år (15 GyF 810/1998). I punkten ska inte anmälas studerande i gymnasieutbildning som enligt tillståndet att ordna utbildningen har ordnats som internatutbildning (folkhögskolor, Suomen kristillinen yhteiskoulu). Dessa anmäls endast i punkt varav studerande, vars gymnasiestudier har pågått mer än tre år (2.1.1) Av studerandena i punkt 2.1 specificeras här de studerande, vilkas gymnasiestudier har på registreringsdagen pågått mer än tre år. Här anmäls endast studerande som ingår i punkt 2.1, som kan räknas som studerande som ligger till grund för finansieringen. Då det antal studerande på vilket finansieringen bygger beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk (FinF 1766/ , max 4 år (GyL 629/ )).

5 3 (7) Studerande i gymnasieutbildning som inlett gymnasiestudierna vid fyllda 18 år (typ 4) (2.2) Här antecknas antalet studerande som inlett gymnasiestudierna efter att ha fyllt 18 år. En studerande som fyllt aderton år anses dock ha inlett studierna som yngre än 18 år, om han fortsätter de studier som han har inlett som yngre än 18 år, och dessa studier inte har varit avbrutna under minst ett år (15 GyF 810/1998). I punkten ska inte anmälas studerande i gymnasieutbildning som enligt tillståndet att ordna utbildningen har ordnats som internatutbildning (folkhögskolor, Suomen kristillinen yhteiskoulu). Dessa anmäls endast i punkt varav studerande, vars gymnasiestudier har pågått mer än tre år (2.2.1) Av studerandena i punkt 2.2 specificeras här de studerande, vilkas gymnasiestudier har på registreringsdagen pågått mer än tre år. Här anmäls endast studerande som ingår i punkt 2.2, som kan räknas som studerande som ligger till grund för finansieringen. Då det antal studerande på vilket finansieringen bygger beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk (FinF 1766/ , max 4 år (GyL 629/ )). Studerande i gymnasieutbildning som ordnats som internatutbildning (typ 3) (2.3) Här antecknas det totala antalet studerande i gymnasieutbildningen hos en utbildningsanordnare som enligt tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet har rätt att ordna utbildningen i ett internat. T.ex. folkhögskolor och Suomen kristillinen yhteiskoulu uppger här de studerande som fullgör hela gymnasiets lärokurs. - varav studerande, vars gymnasiestudier har pågått mer än tre år (2.3.1) Av studerandena i punkt 2.3 specificeras här de studerande, vilkas gymnasiestudier har på registreringsdagen pågått mer än tre år. Här anmäls endast studerande som ingår i punkt 2.3, som kan räknas som studerande som ligger till grund för finansieringen. Då det antal studerande på vilket finansieringen bygger beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk (FinF 1766/ , max 4 år (GyL 629/ )). Antal studerande enligt hemkommun Antalen studerande som utgör grund för finansiering (punkterna ) anmäls dessutom enligt hemkommun enligt separat anvisning. Studerandena i punkterna 2.1 och 2.3 anmäls i uppgifterna om hemkommun i punkt Studerande i gymnasieutbildning som inlett gymnasiestudier under 18 år (typ 3). Studerandena i punkt 2.2 Studerande som inlett gymnasiestudier vid fyllda 18 år (typ 4), anmäls i uppgifterna om hemkommun separat i listan Studerande som inlett gymnasiestudier vid fyllda 18 år. I ovan nämnda listor över hemkommun, indelade enligt typ 3 och typ 4, inkluderas också antalet studerande som saknar hemkommun. Studerandenas nationaliteter anmäls på egna listor av studerande utan hemkommun.

6 4 (7) Antalen studerande på blanketten för basuppgifter måste överensstämma med antalen studerande enligt hemkommun och utan hemkommun sammanlagt - antalet studerande i punkterna = typ 3 antalet studerande enligt hemkommun - antalet studerande i punkt 2.2 = typ 4 antalet studerande enligt hemkommun Det sätt på vilket uppgifterna om hemkommun har insänts kryssas för i punkt 9 på blanketten. Ämnesstuderande och utlandsskolans studerande anmäls inte enligt hemkommun. Antal ämnesstuderande sammanlagt (2.4) I punkt 2.4 anmäls antalet ämnesstuderande i gymnasieutbildningen (GyL 629/1998, 20 3 mom.) enligt situationen på registreringsdagen. Ämnesstuderande är studerande som inte studerar gymnasiets hela lärokurs. I punkten ingår också studerande som på heltid studerar vid en annan läroanstalt eller inom en annan utbildning och studerande som avlägger två examina, såvida de anmäls som studerande som utgör grund för finansiering i den andra läroanstaltens eller utbildningsformens studerandeuppgifter. En studerande som studerar både i gymnasiet och inom yrkesutbildningen kan således ingå i det egentliga antalet studerande (de studerande som berättigar till finansiering) endast i den ena utbildningsformen. Ämnesstuderande får inte anmälas i antalet studerande i punkterna och inte heller i antalet studerande enligt hemkommun. Antal studerande sammanlagt (punkterna ) (2.5) Övriga faktorer som påverkar priset per enhet för gymnasieutbildning (3) Studerande som inkvarterats i internat (av studerandena i punkt 2.3) (3.1) Här uppges de studerande som i anslutning till utbildning som ordnas som internatutbildning får bo avgiftsfritt och får extra måltider. Antal obligatoriska och fördjupade gymnasiekurser som ämnesstuderandena avlagt under tiden i enlighet med timfördelningen för undervisningen för vuxna (4) I punkt 4 ges antalsuppgifter för alla obligatoriska gymnasiekurser och fullgjorda riksomfattande kurser som erbjuds som fördjupade studier som ämnesstuderande avlagt enligt timfördelningen i undervisning för vuxna. I kurserna medräknas de kurser som avlagts godkänt under föregående termin och kurserna för dem som deltagit i undervisning enligt kurserna. Om en studerande däremot saknar en del av en prestation som hör till kursen i slutet av terminen, så kan hans eller hennes kurs inte räknas med innan denna kursdel har avlagts. Inte heller en kurs som avlagts tidigare inom en annan utbildning och som räknas den studerande till godo, kan räknas med i antalet kurser som anmäls.

7 5 (7) De kurser som inkluderas i uppgifterna ska vara kurser som utbildningsanordnaren själv har producerat eller som utbildningsanordnaren har köpt. Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen (4.1) I punkt 4.1 anmäls antalet kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen. I punkten specificeras antalet kurser sammanlagt för de studerande som inte avlägger gymnasiets hela lärokurs. Här anmäls antalet i enlighet med timfördelningen för undervisningen för vuxna avlagda kurser för alla andra ämnesstuderande än sådana, som på registreringsdagen vid en annan läroanstalt eller inom en annan utbildning har varit heltidsstuderande och studerande som avlägger två examina, som utgör grund för finansiering. (FinL 1705/ , FinF 1766/ ). -varav kurser som avlagts av invandrare som språkutbildning (4.1.1) Av kurserna i punkt 4.1 specificeras här antalet kurser i modersmål och litteratur (finska/svenska) eller i finska/svenska som andraspråk som avlagts av invandrare som språkutbildning. Språkutbildning som arbetsförvaltningen köpt meddelas inte med denna blankett. Kurser tillhörande ämnesstudierna i gymnasiet som fullgjorts av studerande som avlägger examen vid en annan läroanstalt eller inom en annan utbildning (4.2) Här anmäls antalet i enlighet med timfördelningen för undervisningen för vuxna avlagda kurser sammanlagt för de studerande som på registreringsdagen i en annan läroanstalt eller inom en annan utbildning har varit heltidsstuderande och studerande som avlägger två examina, som utgör grund för finansiering. Här anmäls inte kurser för studerande som avlagt/avlägger två examina, om de studerande har avlagt gymnasiekurserna enligt timfördelningen för unga (kursernas omfattning i medeltal 38 timmar och gymnasiets hela lärokurs minst 75 kurser (GymF 810/98 1 ). - varav gymnasiekurser som fullgjorts av studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och som har för avsikt att avlägga studentexamen (4.2.1) Av kurserna i punkt 4.2 specificeras här antalet kurser i gymnasiet för studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och studentexamen/gymnasiets lärokurs. Avlagda kurser sammanlagt (punkterna ) (4.3) Övriga uppgifter (5) Inkvarterade studerande (andra än sådana som inkvarteras i internat) (5.1) Här uppges antalet studerande som har beviljats inkvarteringsförmån. I denna punkt får inte uppges sådana inkvarterade studerande som avses i punkt 3.1.

8 6 (7) Antal gymnasier (5.2) Här anmäls antalet gymnasier som utbildningsanordnaren driver med undantag av antalen som anmäls i punkterna 5.3 och 5.4. Antal vuxengymnasier/-linjer (5.3) Här anmäls det sammanlagda antalet vuxengymnasier/-linjer som utbildningsanordnaren driver med undantag av antalet som anmäls i punkt 5.4. Antal övriga läroanstalter som anordnar gymnasieutbildning (t.ex. folkhögskolorna) (5.4) Här anmäls antalet övriga läroanstalter som anordnar gymnasieutbildning än de som anmäls i punkterna 5.2 och 5.3. Antalet studerande enligt hemkommun har insänts (9) Det sätt på vilket uppgifterna om studerande enligt hemkommun har sänts in kryssas för. Utlandsskolans studerande anmäls inte enligt hemkommun. Förteckning över utlandsskolas studerande Till utlandsskolan postas som separat bilaga en blankett för anmälan av studerandeuppgifter. På blanketten specificeras studerandena i studerande som utgör grund för finansiering och övriga studerande. Till de studerande som utgör grund för finansiering kan enligt tillståndet att ordna utbildning räknas tillfälligt utomlands bosatta finska medborgare som enligt befolkningsdatasystemet har hemkommun i Finland (201/ ). De studerande som utgör grund för finansiering ska därtill i enlighet med gymnasieutbildningens blankett specificeras i studerande som inlett gymnasiestudierna i under 18 års ålder (från punkt 2.1), studerande som inlett gymnasiestudierna efter att ha fyllt 18 år (från punkt 2.2) och studerande vars kurser i punkt 4.1 har räknats in i antalet ämnesstudiekurser som utgör grund för bestämmande av finansiering. Till de övriga studerande än sådana som utgör grund för finansiering räknas studerande som fullgör gymnasiets hela lärokurs, men som inte med stöd av tillståndet att ordna utbildning eller lagen eller förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet eller gymnasielagen inte kan räknas till de studerande som utgör grund för finansiering. Förteckningen över studerandena returneras till Utbildningsstyrelsen per post, fax eller e- post under adr. Utbildningsstyrelsen, Data och finansiering, PB 380, Helsingfors, Finland /fax / Korrigering av uppgifterna efter lagringstidens slut Efter lagringstidens slut korrigeras registreringsdagens uppgifter i datasystemet av enheten för data och finansiering. De uppgifter som ska korrigeras anmäls så att den ursprungliga uppgiften streckas över på registreringsdagens blankett och den nya uppgiften antecknas tydligt invid den korrigerade. Man bör också beakta korrigeringens

9 7 (7) inverkan på övriga punkter i blanketten och införa motsvarande korrigeringar på dessa. När studerandeantal korrigeras, ska även uppgifterna om hemkommun korrigeras. De korrigerade blanketterna skickas till data- och finansieringsenheten antingen per fax på numret eller skannade i en e-postbilaga under adressen (eller per post under adressen Utbildningsstyrelsen, Data och finansiering, PB 380, Helsingfors). BILAGA Studerandeförteckning/utlandsskolan

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan.

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) 20.1.2018 GYMNASIEUTBILDNING Kontaktuppgifter (1) Enligt 58 i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 25 i förordningen (1766/2009) om finansiering

Läs mer

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan.

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (10) 20.9.2018 GYMNASIEUTBILDNING Enligt 58 i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 25 i förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisnings-

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

IDROTTSUTBILDNINGSCENTREN

IDROTTSUTBILDNINGSCENTREN IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Basuppgifter 20.9.2017 IDROTTSUTBILDNINGSCENTREN Enligt 10 i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) fastställer undervisnings- och kulturministeriet årligen det antal studerandedygn

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(17) Basuppgifter 20.9.2015 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

Fax E-post. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet

Fax E-post. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.1.2017 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens nummer Kontaktpersonens

Läs mer

E-post. Naturbruk och miljöområdet. Teknik och kommunikation. Social-, hälso- och idrottsområdet

E-post. Naturbruk och miljöområdet. Teknik och kommunikation. Social-, hälso- och idrottsområdet BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2017 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens nummer Kontaktpersonens

Läs mer

Enkät om hemkommunsersättning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning (6)

Enkät om hemkommunsersättning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning (6) Enkät om hemkommunsersättning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 31.12.2018 1(6) 2(6) Innehåll ENKÄT OM HEMKOMMUNSERSÄTTNING INOM FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 31.12.2018...

Läs mer

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan)

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(16) Basuppgifter 20.1.2017 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1(8) Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 20.9.2010 Uppgiftslämnare Enkäten om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning ifylls av alla kommuner

Läs mer

Uppgifterna om studieprestationer och examina förs in i den nationella informationsresursen KOSKI

Uppgifterna om studieprestationer och examina förs in i den nationella informationsresursen KOSKI [Asiakirjan päiväys] MEDDELADE Anordnarna av grundläggande utbildning Anordnarna av gymnasieutbildning Anordnarna av yrkesutbildning Uppgifterna om studieprestationer och examina förs in i den nationella

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Utbildningsanordnaren ska se till att uppgifterna om läroavtalens giltighetstid är upp daterade på registreringsdagen.

Utbildningsanordnaren ska se till att uppgifterna om läroavtalens giltighetstid är upp daterade på registreringsdagen. IFYLLNADSANVISNING 1(12) Basuppgifter 20.1.2017 LÄROAVTALSUTBILDNING Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och bestämmande av statsandelar och finansiering i enlighet

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNING. IFYLLNADSANVISNING 1(12) Basuppgifter

LÄROAVTALSUTBILDNING. IFYLLNADSANVISNING 1(12) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNING 1(12) Basuppgifter 20.9.2014 LÄROAVTALSUTBILDNING Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och bestämmande av statsandelar och finansiering i enlighet

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

2.1 Grundläggande yrkesutbildning. Läroavtal (läroavtal minst 4 månader) 2.1 Grundläggande yrkesutbildning

2.1 Grundläggande yrkesutbildning. Läroavtal (läroavtal minst 4 månader) 2.1 Grundläggande yrkesutbildning UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Läroavtalsutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Enkät 20.9.2012 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/76/531/2017 och Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasas svaromål 11.8.

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/76/531/2017 och Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasas svaromål 11.8. Beslut OKM/76/531/2017 6.10.2017 Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasa Kaserntorget 1, PB 46 65101 VASA Referens Ärende Undervisnings- och kulturministeriets förslag 9.6.2017, OKM/76/531/2017 och Fria Kristliga

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

Begäran om utlåtande , Diarienr: UKM/41/010/2017

Begäran om utlåtande , Diarienr: UKM/41/010/2017 Helsingfors 7.3.2018 Undervisnings- och kulturministeriet kirjaamo@minedu.fi lukiouudistus@minedu.fi Ärende: Referens: Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s utlåtande om utkast till regeringens proposition

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Bedömningen ska på ett positivt sätt sporra den studerande att ställa upp sina mål och justera sina arbetssätt.

Bedömningen ska på ett positivt sätt sporra den studerande att ställa upp sina mål och justera sina arbetssätt. 6. BEDÖMNING AV STUDIERNA 137 6.1 Syftet med bedömningen Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

TILL MEDIERNA Material får användas fritt

TILL MEDIERNA Material får användas fritt OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN TILL MEDIERNA 8.8. Material får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER

Läs mer

2.2 Yrkesinriktad tilläggsutbildning Läroavtal (omfattar läroavtal minst 4 månader)

2.2 Yrkesinriktad tilläggsutbildning Läroavtal (omfattar läroavtal minst 4 månader) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Läroavtalsutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Blankett I Enkät 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

2. Antal studerande 2.1 Grundläggande yrkesutbildning Läroavtal Läroavtal Grundläggande yrkesutbildning

2. Antal studerande 2.1 Grundläggande yrkesutbildning Läroavtal Läroavtal Grundläggande yrkesutbildning UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Läroavtalsutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Enkät 20.1.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016

Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Avsnitt F12-F13 visas för läroanstalter som valt Ja-alternativet i punkt D7. Avsnitt F14-F15 visas för läroanstalter som valt Ja-alternativet i punkt D8.

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2011 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN IFYLLNADSANVISNINGAR IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN Allmänt: Om du vill att en ny rad i ifyllnadsfältet ska börja med indrag som den föregående, tryck

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.1.2007 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING IFYLLNADSANVISNING 1(16) Basuppgifter 20.9.2014 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och bestämmande av statsandelar och finansiering

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Anvisningar 1(26) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Användning av uppgifterna Uppgiftslämnare Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Anvisningar 1(10) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2018

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2018 Anvisningar 1(10) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2018 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Det nya gymnasiet stöder och inspirerar

Det nya gymnasiet stöder och inspirerar Det nya gymnasiet stöder och inspirerar Utbildningen utvecklas som en helhet Målet är att höja kompetens- och utbildningsnivån och utveckla utbildningssystemet som en helhet. Syftet med gymnasiereformen

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1410/2014 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Punkt A ifylls av följande uppgiftslämnare: Kontaktinformation på anordnarnivå anges beträffande de anordnare av utbildning och undervisning

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH-501-2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 INNEHÅLL PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012 1(5) Pvm Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Viite Ref. Datainsamlingarna hösten 2012 Asia Ärende Datainsamlingar Statistikcentralen samlar i höst in

Läs mer

Anordnarna av grundläggande utbildning och och gymnasieutbildning för vuxna

Anordnarna av grundläggande utbildning och och gymnasieutbildning för vuxna FÖRESKRIFT 11/011/2009 iakttas som förpliktande 20.5.2009 Anordnarna av grundläggande utbildning och och gymnasieutbildning för vuxna Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2009 tillsvidare Rätten att meddela Gymnasielagen

Läs mer

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2008 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766 Konstområde

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 20.9 anvisningar

Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 20.9 anvisningar 1 YKSIKKÖ Nimi Yhteystiedot Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 20.9 anvisningar Datainsamlingen gäller Datainsamlingen gäller de studerande som 20.9.2008 är inskrivna i läroanstalten och som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

Avläggande av studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om högskolor.

Avläggande av studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen om högskolor. UTKAST 21.6.2018 Lag om studentexamen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Studentexamen Studentexamen avläggs som avslutning på gymnasieutbildning enligt gymnasielagen ( / ). Den studerande

Läs mer

Förändringar i uppgiftsinsamlingen om gymnasiernas kostnader, inkomster och prestationer 2017:

Förändringar i uppgiftsinsamlingen om gymnasiernas kostnader, inkomster och prestationer 2017: IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2016 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i uppgiftsinsamlingen om gymnasiernas kostnader, inkomster och prestationer 2017:

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Giltighetstid Fr.o.m Till anordnarna av gymnasieutbildning och gymnasierna

Giltighetstid Fr.o.m Till anordnarna av gymnasieutbildning och gymnasierna FÖRESKRIFT 10/011/2009 iakttas som förpliktande 20.5.2009 Till anordnarna av gymnasieutbildning och gymnasierna Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2009 tillsvidare Rätten att meddela Gymnasielagen föreskriften

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 28 augusti 1998 Nr 628 648 INNEHÅLL Nr Sidan 628 Lag om grundläggande utbildning... 1719 629 Gymnasielag... 1731 630 Lag om yrkesutbildning...

Läs mer