Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009"

Transkript

1 Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 Fax HELSINGFORS Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman Kontaktpersonens namn 3 Huvudmannens nummer 1 Adress Yrkeshögskolans namn Telefon Telefax E-post Yrkeshögskolans nummer 2 Bestyrkning av uppgifterna, underskrift och datum Utbildningsområde Personalutgifter Övriga utgifter (exkl.moms) Mervärdesskatter KOSTNADER M1 M2 M3 K1 Yrkeshögskolans uppgiftsområden K1.1 Undervisning K1.1.1 Yrkeshögskoleexamina K1.1.2 Högre yrkeshögskoleexamina K1.1.3 Specialiseringsstudier K1.1.4 Yrkespedagogisk lärarutbildning utan trafiklärarutbildning K1.2 Forsknings- och utvecklingsarbete K1.3 Övrigt regionalt utvecklingsarbete K2 Underhåll av fastigheter K2.1 Egna lokaler E2.1.1 Kapitalkostnad som ingår i intern hyra K2.1.9 Övrigt underhåll av fastigheter K2.2 Hyreslokaler K7 Gemensamma funktioner K7.1 Biblioteks-och informationstjänster K7.2 Dataadministrations- och datateknisk service K7.3 Marknadsföring och informationsverksamhet K7.9 Undervisningsförvaltning och övriga gemensamma funktioner K8 Yrkeshögskolans förvaltning K0 Yrkeshögskolans uppgiftsområden och underhåll av fastigheter, gemensamma funktioner och förvaltning, kostnader sammanlagt (K1+K2+K7+K8) Blankett K04 S2 FASTIGHETERNAS LÄGENHETSYTA Utbildningsområde m 2 S2.1 Egna lokaler S2.9 Hyreslokaler (ej timbaserade lokaler) 1) Huvudmannens nummer finns t.ex. på samlingslistan i punkten "mottagaridentifikation". 2) De fyra sista sifforna i yrkeshögskolans branschbeteckning från samlingslistan. 3) Här ges kontaktuppgifter för den person som kan ge ytterligare information om innehållet i yrkeshögskolans blankett. Opetushallitus Sivu 1/1

2 IFYLLNADSANVISNING 1(12) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2009 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT I anvisningarna för insamling av uppgifterna om kostnader, inkomster och prestationer år 2009 hänvisas till den lagstiftning som gällde före år Enligt 54 lagen (635/1998) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen) skall yrkeshögskolorna ge undervisningsministeriet de upplysningar om sin verksamhet och ekonomi som behövs för att bestämma finansiering enligt denna lag. Enligt resultatavtalet mellan undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen sköter Utbildningsstyrelsen om insamlingen av de i 54 i finansieringslagen förutsatta uppgifterna. Enligt 40 i lagen (351/2003) om yrkeshögskolor skall yrkeshögskolan på begäran sända till undervisningsministeriet de uppgifter som ministeriet behöver för utvärdering, utveckling, statistikföring och uppföljning av utbildningen. För att förenkla proceduren samlas även de sistnämnda uppgifterna in som en del av denna enkät. Vår har försökt utveckla uppföljningen av yrkeshögskolornas kostnader och inkomster så att systemet så bra som möjligt producerar information om den finansieringshelhet som yrkeshögskolans utbildningsverksamhet och övriga verksamhet utgör. Kostnads- och inkomstuppgifterna samlas in så att de täcker finansieringssystemets informationsbehov, den information som behövs för att granska verksamhetens ekonomi och resultat och den information som yrkeshögskolan behöver för att kunna utveckla sin verksamhet. Enligt 1 i finansieringslagen finansieras genom lagen bl.a. verksamhet om vilken bestäms i lagen om yrkeshögskolor. Enligt 4 i lagen om yrkeshögskolor har yrkeshögskolorna till uppgift att meddela och att bedriva tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som betjänar yrkeshögskoleundervisningen samt stöder arbetslivet och den regionala utvecklingen. Utgångspunkten vid beräknandet av finansieringen för driftskostnaderna är det bokföringsenliga bruttobeloppet av yrkeshögskolans driftskostnader för verksamhet enligt ovannämnda lag. På basis av dessa beräknas det genomsnittliga priset per enhet som statsrådet har bestämt för yrkeshögskolorna och priset per enhet för den enskilda yrkeshögskolan. De uppgifter som enheten för data och finansiering har samlat in kan läsas på adressen Avgränsning av kostnadsgrunden Driftskostnader som ligger till grund för bestämmandet av yrkeshögskolans pris per enhet kan emellertid inte innefattas alla kostnader för verksamheten. Som i lagen avsedda driftskostnader anses enligt 23 i finansieringslagen inte Opetushallitus/Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/Data och finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

3 2 1) kostnader för anläggningsprojekt som avses i lagen och kostnader för förvärv eller hyrning av markområden, 2) kostnader för ordnande av skolskjuts för studerande, 2 a) mervärdesskatt som ingår i anskaffningspriset för varor och service, 3) kostnader för skötsel av lån eller kalkylerade räntor och avskrivningar; Enligt 23 4 momentet i finansieringslagen gäller detta inte huvudmannens bokföringsenliga avskrivningar, för vilka gäller vad som bestämts i 20 2 momentet i finansieringslagen. 4) kostnader för vilka lagstadgad statsfinansiering beviljas särskilt; 5) avgifter till den som ordnar verksamhet enligt de lagar som nämns i 1 och enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), om de kostnader som anordnarna haft för den verksamhet som utgör grund för avgifterna beaktas när priserna per enhet räknas ut; 6) kostnader för avgiftsbelagd service för den som ordnar verksamhet enligt någon av de lagar som nämns i 1 ; samt 7) andra förvaltningskostnader än sådana som direkt hänför sig till verksamhet som ordnas enligt de lagar som nämns i 1. De driftskostnader för utbildningsformerna, för vilka beviljas finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget, får räknas som driftskostnader som finansieras till den del de inte täcks av EU-finansieringen eller motsvarande särskilda nationella finansiering enligt statsbudgeten (FinL 23 ). För att avlägsna överlappande finansiering avdras av totalkostnaderna för verksamheten ett eurobelopp som motsvarar de statunderstöd som med stöd av 33 1 mom. i yrkeshögskolelagen har beviljats för statsandelsverksamheten. Undervisningsministeriet gör avdraget ur kostnadsgrunden i enlighet med de statsunderstöd som beviljats under det år som kostnaderna beräknas, varför yrkeshögskolorna anmäler kostnaderna till deras bruttobelopp i enlighet med anvisningarna. Kostnadsuppgifterna insamlas enligt utbildningsområde utom i fråga om avskrivningar, som efterfrågas på utbildningsanordnarens nivå. I finansieringslagstiftningen bestäms att avskrivningen vid beräkningen av priset per enhet läggs till kostnaderna per utbildningsområde som jämnstora belopp fördelade per studerande. Avskrivningarna anmäls separat för statsandelsverksamheten och den avgiftsbelagda verksamheten. Den yrkespedagogiska lärarutbildningen finansieras som del av statsandelsfinansieringen. Vid beräkningen av priset per enhet och vid anmälningen av kostnaderna behandlas den yrkespedagogiska lärarutbildningen som om den vore ett eget utbildningsområde (utbildningsområde 22). Alla kostnader som hänför sig tillverksamheten specificeras enligt funktion i punkterna K1 K8 och på huvudmannens nivå i punkterna T0, K9 och E2 E9. Avskrivningar enligt bokföringen som hänför sig till den yrkespedagogiska lärarutbildningen specificeras i punkt K9. Trafiklärarutbildningens kostnader och inkomster anmäls inte alls i denna enkät, utan i enlighet med en separat enkät och separata anvisningar. Öppen yrkeshögskoleundervisning Enligt 17 i förordningen om yrkeshögskolor meddelas i yrkeshögskolorna utöver annat öppen yrkeshögskoleundervisning. Kostnaderna och inkomsterna för verksamheten hänförs till den avgiftsbelagda servicen. Lagringen av uppgifterna Uppgifterna ges på webben enligt separat anvisning. För att underlätta granskningen av riktigheten av uppgifterna görs en sammandragskalkyl över de uppgifter som utbildningsanordnaren har anmält och lagrat. Kalkylen sammanfattar de kostnads- och inkomstuppgifter som yrkeshögskolan har anmält via webblagringssystemet. Sammandragskalkylen finns i slutet av yrkeshögskolans blanketter och skall godkännas av

4 utbildningsanordnaren. I samband med kalkylen meddelar systemet om eventuellt antal fel eller om uppgifter som saknas och som skall korrigeras i lagringssystemet. 3 IFYLLNADSANVISNINGAR FÖR BLANKETTERNA Kostnads- och inkomstslag (kolumnerna M1 M3 och R2 R9 på blanketten) I kolumnerna anmäls kostnader och motsvarande inkomster. Utgifter och inkomster anmäls utan mervärdesskatt och skattebeloppet antecknas i egen kolumn. De mörka partierna ifylls inte. Kostnadsslag och mervärdesskatter Personalutgifter (M1) Personalutgifterna anmäls som netto med personalersättningarna avdragna. Här anmäls löner, lagstadgade socialförsäkringsavgifter, grupplivförsäkringsavgifter, s.k. gamla pensioner vid kommunala läroanstalter och mötesarvoden. Av de kostnader som uppstår vid anställning av personer som får sysselsättningsstöd anmäls endast nettoutgiften. Övriga utgifter (exkl. moms) (M2) Övriga utgifter än personalutgifter, t.ex. reseersättningar, utgifter för personalutbildning, kontorsförnödenheter, materialanskaffningar, post- och telefonavgifter, läromedel, hyror för och underhåll av maskiner och inventarier samt fastighetsskatt. Mervärdesskatterna (M3) I denna kolumn meddelas de mervärdesskatter som ingått i varornas eller servicens anskaffningspris, antingen den summa som betalats eller den summa som bokförts i restitutionssystemet. Inkomstslag och mervärdesskatter Inkomsterna anmäls enligt finansieringskälla. Finansieringskällorna består av särskild statsfinansiering, EU-finansiering och övrig särskild finansiering. Särskild statsfinansiering/statsfinansiering (R2) I den särskilda statsfinansieringen ingår statsunderstöd som undervisningsministeriet har beviljat (projekt- och resultatfinansiering) och övrigt statsdunderstöd som statsförvaltningen har beviljat. Av staten erhållen nationell andel för EU-projekt och statsförmedlade EU-stöd och bidrag anmäls på blanketten på utbildningsanordnarens nivå (E94) i punkten för avgiftsbelagd service. EU-finansiering (R3) Här anmäls direkt från Europeiska Unionen erhållna bidrag och understöd enligt Statistikcentralens ekonomiska statistikklassificering. Övrig särskild finansiering (R8) Den övriga särskilda finansieringen kan bestå av t.ex. avgifter för service och varor, driftsersättningar och hyror, donationer och bidrag, intäkter från försäljning av inventarier, ersättningar för material som sålts till studerandena, företagssponsorering samt avgifter som tagits ut av studerande som slutför specialiseringsstudier och av studerandena i den öppna yrkeshögskolan.

5 Mervärdesskatter (R9) I denna kolumn meddelas de mervärdesskatter som ingått i varornas eller servicens anskaffningspris. 4

6 KOSTNADSUPPGIFTER SOM ANMÄLS ENLIGT UTBILDNINGSOMRÅDE (blankett K04) Kostnaderna för yrkeshögskolans egentliga uppgiftsområde, d.v.s. för undervisning, forsknings- och utvecklingsarbete samt regionalt utvecklingsarbete, för underhåll av fastigheter och för gemensamma funktioner och förvaltning fördelas i enlighet med vad de har förorsakats av (den s.k. upphovsprincipen) eller om upphovsprincipen inte går att tillämpa, kalkylerat i förhållande till den prestation som bäst beskriver kostnadsfaktorn, d.v.s. t.ex. i förhållande till arbetstiden, antalet studerande, antalet undervisningstimmar eller kvadratmeter. Yrkeshögskolornas åtta utbildningsområden räknas i upp i 1 i förordningen om yrkeshögskolor (423/2005). I finansieringen behandlas också den yrkespedagogiska lärarutbildningen som ett utbildningsområde. 1 Det humanistiska och pedagogiska området 2 Kultur 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 4 Det naturvetenskapliga området 5 Teknik och kommunikation 6 Naturbruk och miljöområdet 7 Social-, hälso- och idrottsområdet 8 Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 22 Den yrkespedagogiska lärarutbildningen Yrkeshögskolornas kostnader och inkomster anmälas som hela euro och prestationerna som hela tal. K1 Yrkeshögskolans uppgiftsområden K1.1 Undervisning Undervisningskostnaderna anmäls separat för yrkeshögskoleexamina, högre yrkeshögskoleexamina och specialiseringsstudier i punkterna K1.1.1-K1.1.3, för den yrkespedagogiska lärarutbildningen i punkt K Här anmäls löner för lärare och föreläsare, köp av undervisningstjänster och studiematerial och övrigas kostnader förorsakade av undervisningsverksamheten. Kostnaderna för utvecklande och upprätthållande av undervisningspersonalens yrkesskicklighet anmäls i punkt K7.9. Som praktikkostnader anmäls kostnader som uppstått av praktik som hör till en examen oberoende av om praktiken har fullgjorts i hemlandet eller i utlandet. Här anmäls kostnaderna för planering och genomförande av praktik, såsom resekostnader för lärarna, resunderstöd som betalats åt studerande för praktik utomlands (anmäls också i punkt E1 Internationell verksamhet) och kostnaderna för anskaffning av praktikplatser. I undervisningskostnaderna anmäls även de kostnader som uppstått vid anställning av studerande som praktikanter (de ersättningar som betalats till arbetsgivarna). K1.1.1 Yrkeshögskoleexamina Undervisningskostnaderna för yrkeshögskoleexamina. K1.1.2 Högre yrkeshögskoleexamina Undervisningskostnaderna för de högre yrkeshögskoleexamina. 5

7 K1.1.3 Specialiseringsstudier Undervisningskostnaderna för specialiseringsstudierna. 6 K1.1.4 Yrkespedagogisk lärarutbildning Här anmäls undervisningskostnaderna för den yrkespedagogiska lärarutbildningen. K1.2 Forsknings- och utvecklingsarbete och regionalt utvecklingsarbete En yrkeshögskola har i uppgift att bedriva tillämpande forsknings- och utvecklingsverksamhet som betjänar yrkeshögskoleundervisningen och som stöder arbetslivet och den regionala utvecklingen och beaktar den regionala näringsstrukturen. Forsknings- och utvecklingsarbete definieras på samma sätt som i Statistikcentralens egen informationsinsamling: Med forsknings- och utvecklingsverksamhet avses systematisk verksamhet som syftar till att öka kunskapen och användning av kunskapen för att hitta nya tillämpningar. Ett kriterium är att verksamheten syftar till något väsentligt nytt. I forsknings- och utvecklingsverksamheten ingår grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Kostnaderna för det forsknings- och utvecklingsarbetet som berättigar till statsandel anmäls i punkt K1.2 och fastighetskostnaderna för verksamheten i punkt K2 samt kostnaderna för de gemensamma funktionerna i punkt K7. Forsknings- och utvecklingsarbetet som hör till den avgiftsbelagda servicen anmäls i den avgiftsbelagda servicen i punkt E2.6. I punkt E på huvudmannablanketten anmäls de kostnader som anmälts i punkt K2 underhåll av fastigheter och punkt K7 gemensamma funktioner och som hänför sig till forsknings- och utvecklingsarbetet. De anmälda eurobeloppen för forsknings- och utvecklingsverksamheten skall överensstämma med de belopp som anmäls till Statistikcentralen. K.1.3 Övrigt regionalt utvecklingsarbete Här anmäls den andel av utvecklingsarbetet som inte ansluter sig till forsknings- och utvecklingsarbetet i punkt K1.2. K2 Underhåll av fastigheter Som underhållskostnader för fastigheterna anmäls fastighetspersonalens löner och dylika utgifter, inköp av material och tjänster, underhållskostnader, övriga utgifter i anslutning till skötseln och underhållet av fastigheten samt fastighetsskatt och underhållskostnader för tomt och gata som betjänar fastigheterna, med undantag för elevhem och personalbostäder. Arrendeavgifter för landområden anmäls i punkt E Anskaffningskostnader för fastighetens maskiner och inventarier, till den del de behandlas som investeringskostnader i bokföringen, anmäls endast i punkt E4 Investeringar. Kostnaderna och hyresinkomsterna för lärar- och andra personalbostäder anmäls i punkt E2.9. Kostnaderna och inkomsterna för de elevhemsplatser som huvudmannen har hyrt ut till yrkeshögskolans studerande och utomstående anmäls i punkt E2 Avgiftsbelagd service. K2.1 Egna lokaler Här anmäls kostnader för lokaler som ägs av utbildningsanordnaren och som har använts för verksamhet som berättigar till statsandel enligt följande: E2.1.1 Kapitalkostnad i anslutning till intern hyra Här anmäls andelen kapitalhyra som ingår i s.k. intern eller kalkylerad hyra. Kapitalkostnad som ingår i en intern hyra berättigar inte till statsandel. Uppgiften anmäls trots detta i denna punkt, och inte i punkt E2 eller E9.

8 K2.1.9 Övrigt underhåll av fastigheter Här anmäls skötselvederlagets andel av den interna hyran och övriga utgifter för skötsel och underhåll av fastigheten. 7 K2.2 Hyreslokaler Här anmäls de hyreskostnader som betalats för fastigheterna samt kostnaderna för städning, uppvärmning och el och övriga underhållskostnader för fastigheterna. K7 Gemensamma funktioner Anskaffning av maskiner och inventarier till de gemensamma funktionerna och till förvaltningen, till den del de behandlas som investeringskostnader i bokföringen, anmäls endast i punkt E4. Kostnaderna för de gemensamma funktionerna anmäls enligt följande: K7.1 Biblioteks- och informationsservice Här anmäls löne- och övriga kostnader för biblioteks- och informationstjänstspersonalen, kostnader för utvecklande och upprätthållande av personalens yrkesskicklighet, apparaturoch inventarieanskaffningar som antecknats som årliga kostnader i bokföringen, samlingar, dataprogram, datakommunikationskostnader, böcker, tidningar osv. som används gemensamt. K7.2 Dataadministrations- och datateknisk service Kostnaderna för undervisningens och de gemensamma funktionernas dataadministrationsoch datatekniska service (innehåller bl.a. lönekostnaderna för personalen, kostnaderna för utvecklande och upprätthållande av personalens yrkesskicklighet, apparatur- och inventarieanskaffningar som antecknats som årliga kostnader i bokföringen). K7.3 Marknadsföring och informationsverksamhet Kostnaderna för marknadsföring och informationsverksamhet service (innehåller bl.a. lönekostnaderna för personalen, kostnaderna för utvecklande och upprätthållande av personalens yrkesskicklighet, apparatur- och inventarieanskaffningar som antecknats som årliga kostnader i bokföringen). K7.9 Undervisningsförvaltning och övriga gemensamma funktioner Här anmäls kostnaderna för förvaltningen i anslutning till undervisningens anordnande, studerandeförvaltningen och övrig stödverksamhet (övrig verksamhet än sådan som anmäls i punkterna K7.1 K7.3), t.ex. lönekostnader för prorektor, utbildningsprogramsföreståndare och studiehandledare samt kostnaderna för utvecklande och upprätthållande av undervisningspersonalens och stödpersonalens (annan än sådan som anmälts i punkterna K7.1-K7.3) yrkeskunnande och övriga kostnader för de gemensamma funktionerna. Väglednings- och rekryteringsservicens basservice innehåller service för de studerande och för arbetsgivarna som syftar till att förbättra yrkeshögskolans arbetslivskontakter och sysselsättningen av de utexaminerade. Studerandeservicen innehåller både tjänster i anslutning till karriärplanering och till arbetssökande och rekrytering. Här anmäls också centraliserat skött anskaffning av praktikplatser och upprätthållande och utvecklande av arbetslivskontakterna. Om väglednings- och rekryteringstjänster säljs till utomstående, skall dessa kostnader och inkomster anmälas i punkten Avgiftsbelagd service E2. K8 Yrkeshögskolans förvaltning Till statsandelsgrunden räknas enligt 23 finansieringslagen inte sådana förvaltningskostnader som inte direkt hänför sig till ordnandet av yrkesutbildningen.

9 I yrkeshögskolans förvaltningskostnader anmäls mötesarvoden för direktion och styrelse i enlighet med 11 i yrkeshögskolelagen som sköter yrkeshögskolans interna förvaltning, lönekostnaderna för rektor samt övriga förvaltningskostnader bl.a. för eventuell delegation (14 ) till den del dessa omedelbart ansluter sig till yrkeshögskolans verksamhet. I kostnaderna anmäls t.ex. avdelningarnas, allmänförvaltningens material-, apparatur och övriga anskaffningar samt förvaltningens andel av underhållet och användningen av telefonväxel. I punkten anmäls därtill personalförvaltningens och ekonomiförvaltningspersonalens löne- och övriga verksamhetskostnader, kostnader för utveckling av förvaltningspersonalen och kostnader för arbetarskydd, samarbetsförfarande och förtroendemannaverksamhet. Anskaffning av maskiner och inventarier för yrkeshögskolans förvaltning, till den del de behandlas som investeringskostnader i bokföringen, anmäls endast i punkt E4 (Investeringar). K0 Yrkeshögskolans uppgiftsområden och underhåll av fastigheter, gemensamma funktioner och förvaltning, kostnader sammanlagt. Innehåller även kapitalkostnad som ingår i intern hyra i punkten E S2. Fastigheternas lägenhetsyta enligt utbildningsområde Om det under året har skett betydande förändringar i fråga om de lokaler som yrkeshögskolan har till sitt förfogande, anmäls den genomsnittliga ytan. S2.1 Egna lokaler Här anmäls de egna lokalernas lägenhetsyta. S2.9 Hyreslokaler (ej timbaserade lokaler) Lägenhetsytan för de lokaler som hyrts av utomstående. 8

10 9 UPPGIFTER SOM ANMÄLS ENLIGT YRKESHÖGSKOLA (blankett E94) T0 Yrkeshögskolans uppgiftsområden och underhåll av fastigheter, gemensamma funktioner och förvaltning, inkomster sammanlagt. Här anmäls kostnader sammanlagt på yrkeshögskolans nivå enligt finansieringskälla. I inkomsterna ingår eventuell mervärdesskatt. Här anmäls också avgifter som tas ut för specialiseringsstudier. K9. Avskrivningar för den verksamhet som berättigar till statsandel Här anmäls bokföringsenliga avskrivningar (enligt avskrivningsplanen) som gäller år 2009 och som hänför sig till investeringar i statsandelsverksamheten, varav skilt för sig de avskrivningar för yrkespedagogisk lärarutbildning som ingår i eurobeloppen. Avskrivningarna ingår inte i de kostnader enligt utbildningsområde som anmäls i punkterna K1-K8. K9.1 Byggnadernas avskrivningar K9.9 Avskrivningar för övriga investeringar K9.0 Avskrivningar sammanlagt E2. Avgiftsbelagd service I den avgiftsbelagda servicen debiterar yrkeshögskolan utomstående kunder för utbildning och andra tjänster och produkter som den ordnat. Som utomstående kund betraktas i detta sammanhang även yrkeshögskolans huvudman, men däremot inte försäljnings- /köpverksamhet mellan yrkeshögskolans enheter. Driftskostnader för EU-finansierad utbildning/verksamhet, som i enlighet med 23 i FinL anmäls i den avgiftsbelagda servicen, och till den del som de inte täcks av finansieringen ur Europeiska gemenskapernas budget eller motsvarande särskilda nationella finansiering, anmäls i den till statsandel berättigande verksamheten på blankett K04. Om det är fråga om ett projekt inom den avgiftsbelagda servicen, för vilket har fåtts EU- och/eller nationell finansiering, ska kostnaderna och inkomsterna i sin helhet hänföras till den avgiftsbelagda servicen. E2.2 Öppen yrkeshögskola Om avgifter för den öppna yrkeshögskoleundervisningen bestäms i undervisningsministeriets förordning (354/2003) om grunderna för avgifter för undervisning vid yrkeshögskolor. Trots att erhållet statsbidrag (stödfinansiering) beaktas som avdrag då avgiften bestäms, skall kostnaderna anmälas som bruttokostnader. De avgifter som de studerande har betalat anmäls i inkomsterna för den avgiftsbelagda servicen i kolumn R8, övrig särskild finansiering och det erhållna statsunderstödet i kolumnen statsfinansiering R2. E2.3 Service och produkter som har producerats i samband med undervisningen Här anmäls den serviceverksamhet som sker i samband med undervisningen och som utgör en del av utbildningen. I prissättningen av dessa arbeten kan man ta hänsyn till elevarbetenas karaktär, den eventuellt lägre kvaliteten, de längre leveranstiderna och den

11 eventuellt sämre yrkesskickligheten. Här anmäls de kostnader som täcks genom ovan nämnda prissättning och också motsvarande inkomster i inkomstpunkten för den avgiftsbelagda servicen. Om inkomsterna inte täcker alla kostnader, anmäls resten av kostnaderna i kostnaderna för den verksamhet som berättigar till statsandel i punkt i punkterna K1 K8. 10 E2.4 Företagskuvösverksamhet Här anmäls företagskuvösverksamhetens inkomster, understöd och bidrag. E2.5 Undervisningsjordbruk och övningsskog Den andel av kostnaderna för undervisningsjordbruket och övningsskogen som entydigt kan definieras som undervisningskostnader anmäls i punkterna K1 K8. Övriga kostnader och inkomster anmäls här. E2.6 Forsknings- och utvecklingsarbete Det forsknings- och utvecklingsarbete som skall anmälas i den avgiftsbelagda servicen, se anvisningen i punkt K1.2. Forsknings- och utvecklingsarbete definieras på samma sätt som i Statistikcentralens datainsamling: Med forsknings- och utvecklingsverksamhet avses systematisk verksamhet som syftar till att öka kunskapen och användning av kunskapen för att hitta nya tillämpningar. Ett kriterium är att målet för verksamheten är någonting väsentligt nytt. I forsknings- och utvecklingsverksamheten ingår grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. E2.7 Försäljning av utbildning och annat kunnande Här anmäls t.ex. personalutbildning som sålts till utomstående organisationer och sålda konsultationstjänster. Yrkeshögskolorna kan fr.o.m. år 2009 börja genomföra examensinriktad, gruppvis genomförd beställningsutbildning som avgiftsbelagd tjänst. E2.9 Övrig avgiftsbelagd service Här anmäls t.ex. fastighetskostnader, som hänför sig till den avgiftsbelagda servicen. E2.0 Avgiftsbelagd service, kostnader sammanlagt E2.0 Avgiftsbelagd service, inkomster sammanlagt E3. Internationell verksamhet (ingår i punkterna K1-K8 eller E2) E3.1 Undervisning på främmande språk Kostnaderna för utbildningsprogram på främmande språk och för undervisning på främmande språk i svensk-/finskspråkiga utbildningsprogram. Det andra inhemska språket är inte ett främmande språk. E3.2 Studerande- och praktikantmobilitet Yrkeshögskolans kostnader för studiehelheter och praktikperioder för de studerande som utförs utomlands. E3.3 Personalmobilitet Här anmäls löne-, rese, inkvarterings- och dagtraktamenteskostnader för personer som deltar i lärar- och sakkunnigutbyten. Vikariekostnader för verksamheten anmäls inte i denna punkt. E3.9 Övrig internationell verksamhet Övriga kostnader för den internationella verksamheten.

12 E3.0 Internationell verksamhet, kostnader sammanlagt 11 E3.0 Internationell verksamhet, inkomster enligt finansieringskälla sammanlagt E4. Investeringar Här anmäls investeringar som hänför sig till yrkeshögskolan enligt huvudmannens bokföring, varav skilt för sig de investeringar som hänför sig till den avgiftsbelagda verksamheten. Investeringarna anmäls före avdrag för räkenskapsårets avskrivningar. Kostnader för maskiner, inventarier, byggande och grundlig reparation, till den del dessa behandlas som investeringsutgifter i bokföringen, får inte anmälas i statsandelsgrunden (K1-K8) och inte heller i kostnaderna för den avgiftsbelagda servicen i punkt E2, utan de antecknas i punkt E4. Räkenskapsårets investeringar anmäls prestationsbaserat. Investeringarna anmäls utan mervärdesskatt och den mervärdesskatt som ingår i investeringarnas anmäls separat. M4.1 Byggnader Byggande, förvärv eller grundlig reparation av lokaler eller motsvarande åtgärd och anskaffning av lösegendom i anslutning till detta. Här anmäls de utgifter som hänför sig till år E4.1.2 varav avgiftsbelagd service E4.9 Övriga investeringar E4.9.2 varav avgiftsbelagd service E4.0 Investeringar sammanlagt E5. Avskrivningar för den avgiftsbelagda servicen Här anmäls bokföringsenliga avskrivningar (enligt avskrivningsplanen) för år 2009 som hänför sig till yrkeshögskolans avgiftsbelagda service. E5.1 Avskrivningar för byggnader E5.9 Avskrivningar för övriga investeringar E5.0 Avskrivningar sammanlagt E6. Reserveringar och överföringar till fonder Om bokföringsenliga reserveringar och överföringar till fonder har gjorts, anmäls uppgifterna enligt följande: E.6.1 Investeringsreserveringar E6.1.1 Byggnader E6.1.9 Övriga reserveringar E6.2 Överföringar till fonder E6.2.1 Överföringar till investeringsfonder E6.2.9 Överföringar till andra fonder E6.0 Reserveringar och överföringar till fonder sammanlagt E9. Övriga kostnader och övrig finansiering E9.1.9 Övriga kostnader Följande uppgifter anmäls endast i denna punkt: - Arrendeavgifter för landområden

13 - Verksamhet enligt folkhälsolagen och barnskyddslagen (t.ex. social- och skolkuratorsverksamhet, studerandenas hälsovård), - Kostnader för skötsel av lån och kalkylerade räntor 12 E Andelen forsknings- och utvecklingsarbete från punkterna K2 och K7 Här anmäls kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete som ingår i underhållet av fastigheterna och de gemensamma funktionerna. E9.2.5 Huvudmannens finansiering enligt särskilt beslut Understöd/särskild finansiering (anslag) som huvudmannen har beviljat t.ex. ett utvecklings- eller investeringsprojekt. Även kommunernas tilläggssatsningar på/finansiering av yrkeshögskoleverksamhet som anordnas av en samkommun. Beslutet om finansiering kan även tas under året. I punkten anmäls inte skillnaden mellan bokslutets inkomster och utgifter. E9.2.7 Investeringsfinansiering Försäljningsinkomster för anläggningstillgångarna (byggnader, maskiner, apparatur, värdepapper) E9.2.9 Övrig finansiering Här anmäls övriga inkomster såsom donationer samt tillfälliga inkomster och statsandelar för kapitalersättningar på hyresvärdena.

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004

Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Blanketter K och M UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman

Läs mer

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401.

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401. IFYLLNADSANVISNING 1(13) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2014 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2008 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766 Konstområde

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2007

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2007 ns kostnader enligt utbildningsområde år 2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings-och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation ns huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Telefax Helsingfors Telefon. E-post

Telefax Helsingfors Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 Helsingfors

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer år 2004 för verksamhet vid musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst enligt lagen om konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 FRITT BILDNINGSARBETE - Folkghögskola - Idrottsutbildningscenter UTBILDNINGSSTYRELSEN Telefax Finansierings- och kostnadsinformation 09-7747 7766 Gumtäktsvägen

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010.

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010. KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl.

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3 KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2012 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Pl 380 00531 HELSINGFORS FRITT BILDNINGSARBETE - Folkhögskola - Fax 029 533 1038 Folkhögskola Kontaktinformation

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Med denna förfrågan insamlas uppgifter om sommaruniversitet och privata medborgarinstitut.

Läs mer

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 IFYLLNADSANVISNINGAR Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läroavtal som slutits för unga som

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester ANMÄLAN OM DRIFTSKOSTNADER OCH PRESTATIONER ÅR 2005 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Typ av institution Museum Teater

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Kostnader och inkomster som anmäls enligt utbildningsanordnare år 2010

Kostnader och inkomster som anmäls enligt utbildningsanordnare år 2010 Kostnader och inkomster som anmäls enligt utbildningsanordnare år 2010 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 00531 HELSINGFORS Kontaktinformation Utbildningsanordnare 1 Adress Bestyrkning av

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan)

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 00531 HELSINGFORS Kontaktuppgifter Fax 040 348 7766 Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2011 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader och

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9.

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9. IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 FÖRSKOLEUNDERVISNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom förskoleundervisningen och inom

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

Den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningens kostnader år 2008

Den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningens kostnader år 2008 Den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningens kostnader år 2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 00530 Helsingfors Kontaktinformation Utbildningsanordnare 1 Adress Bestyrkning

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(37)

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad LÄRARSPECIFIK BLANKETT Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2008 Lärarens uppgifter A. Lärarens efternamn B. Lärarens förnamn D. Anställningsförhållandets karaktär i den här läroanstalten

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning BLANKETT 1. De ekonomiska försättningarna för att anordna grundläggande yrkesbildning och yrkesinriktad tilläggsbildning Tabell 1. Grundläggande uppgifter för part som ordnar yrkesinriktad grundbildning

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %.

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %. ANSÖKNINGSMEDDELANDE 24.2.2014 14/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning Internationalisering av yrkesutbildningen Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen (688/2001) Statsbudgeten

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40 Stödet kan sökas endast om det på ett betydande sätt anses bidra till att projektet inleds. Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 PROTOKOLL Nummer 10 12.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Finansieringshandläggare

Läs mer

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ;

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ; 1 (5) Miljöhälsovårdens taxa 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) De prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006) som åligger den kommunala 1) godkännande av anläggning och handläggning av

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 2 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN)

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) AVTALSPARTER Korsholms kommun Oravais kommun Vörå-Maxmo kommun. BAKGRUND

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2014 676/2014 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014

Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014 Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014 Publicerade Uppdaterade 19.6.2013 (följande uppdatering 9/2013) Sanna Lehtonen utvecklingschef Statsbidrag till kommunerna 2014: 8,67 + 0,98 + 09,5 (md

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 28 augusti 1998 Nr 628 648 INNEHÅLL Nr Sidan 628 Lag om grundläggande utbildning... 1719 629 Gymnasielag... 1731 630 Lag om yrkesutbildning...

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Fritidshemssatsningen

Fritidshemssatsningen 1 (9) Fritidshemssatsningen Ansökan om statsbidrag bidragsåret 2016/17 Skolverket Information 1 (9) Innehållsförteckning Fritidshemssatsningen... 2 Vad får bidraget användas till?... 2 Insatser bidraget

Läs mer

STUDERANDE, examensinriktad utbildning

STUDERANDE, examensinriktad utbildning 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina 1997-2003 10 Nybörjare, studerande och examina

Läs mer