Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2"

Transkript

1 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV SKATT 4 ANMÄL FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN MED Y-BLANKETT 4 CENTRALA PUNKTER I SKATTEDEKLARATIONEN 5 UTRÄKNING AV JORDBRUKETS RESULTAT 5 BETALDA LÖNER 5 UTJÄMNINGSRESERVERING FÖR SKATTEÅRET 5 JORDBRUKETS DIVIDENDER OCH RÄNTOR PÅ ANDELSKAPITAL 5 UTREDNING OM JORDBRUKETS AVSKRIVNINGAR 6 BILKOSTNADER I JORDBRUKET 6 TILLFÄLLIGA RESOR I JORDBRUKET 6 SKULDER OCH RÄNTOR SOM HÖR SIG TILL JORDBRUKET 7 FÖRETAGSINKOMSTEN DELAS IN I FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMST 7 FÖRETAGSINKOMSTEN DELAS MELLAN FÖRETAGARMAKAR ELLER DELÄGARE I SAMMANSLUTNINGR 7 FÖRLUSTAVDRAG I JORDBRUK 7 VAR HITTAR DU MER INFO? 8 En skattedeklaration för jordbruket kan lämnas in elektroniskt. Jordbruksidkare behöver antingen personliga nätbankkoder eller en Katso-kod för att deklarera elektroniskt. Jordbrukssammanslutningar och dödsbon ska använda Katso-koder. Läs mera på skatt.fi/deklarerapånätet. Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 DEKLARERA PÅ NÄTET Följande jordbruksidkare ska lämna den här skattedeklarationen: fysiska personer dödsbon jordbrukssammanslutningar 2

3 AKTUELLT Lämna in skattedeklarationen på nätet Skatteförvaltningen rekommenderar att skattedeklarationen lämnas in elektroniskt. Läs mera på skatt.fi/ deklarerapånätet. Lagändringar 2014 Beskattningen av dividender som hör till jordbruket har ändrats Den skattepliktiga andelen av dividenderna avgörs av om det utdelande bolaget är offentligt noterat eller ett annat bolag än ett offentligt noterat bolag. En arbetsgivare som idkar jordbruk kan begära utbildningsavdrag i beskattningen av jordbrukets inkomst. Både företagare som idkar jordbruk och jordbrukssammanslutningar kan ansöka om utbildningsavdrag. Avdraget räknas ut på basis av antalet arbetstagare som deltagit i utbildningen och den genomsnittliga dagslönen i jordbruket. Utbildningsavdraget beviljas dock för högst tre utbildningsdagar per anställd. Jordbruket ska ansöka om utbildningsavdrag med blankett 79A. Jordbruksföretagarna och skogsägarna har egna sidor på skatt.fi På skatt.fi/jordbruk finns aktuell information om beskattning av jordbruksföretagare och skogsägare och om hur man sköter sina skatteärenden. Detaljanvisningarna för jordbrukets skattedeklaration finns på adressen skatt.fi/blanketter/2. Momsskyldig primärproducent: kom även ihåg periodskattedeklarationen En jordbruksföretagare och en jordbrukssammanslutning ska lämna periodskattedeklarationen senast när företagaren eller sammanslutningen har införts i momsregistret som primärproducent. Periodskattedeklarationen ska lämnas in även om ingen verksamhet bedrivits under skatteåret. Skatteförvaltningen rekommenderar att även periodskattedeklarationen lämnas in elektroniskt med webbtjänsten Skattekonto (skatt.fi/skattekonto). Om du lämnar in periodskattedeklarationen på papper kan du returnera den tillsammans med jordbrukets skattedeklaration på papper. ATT DEKLARERA Mer info om beskattning av dividender: skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Inkomstbeskattning av personkunder > Räntor och dividender > Dividender skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Näringsbeskattning > Beskattning av dividendinkomster Mer info om utbildningsavdraget: skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Skatteförvaltningens anvisningar > 2014 > Utbildningsavdrag för arbetsgivare MÅSTE JORDBRUKETS SKATTEDEKLARATION ALLTID LÄMNAS IN? Ja, om Skatteförvaltningen har skickat en skattedeklaration till jordbruksföretagaren eller jordbrukssammanslutningen. Ja, om jordbruksföretagaren eller jordbrukssammanslutningen har inkomster, utgifter, tillgångar eller skulder. Du ska dessutom deklarera även om du inte har haft verksamhet, tillgångar eller skulder, om Skatteförvaltningen särskilt begär en skattedeklaration. SKATTEFÖRHÖJNING Om skattedeklarationen lämnas in för sent eller är bristfällig eller inte alls lämnas in kan följden vara en skatteförhöjning. VILKEN ÄR INLÄMNINGSDAGEN FÖR SKATTEDEKLARATIONEN? Skattedeklarationen för jordbruk ska lämnas in senast Jordbruksföretagare och delägare i jordbrukssammanslutningar får också en förhandsifylld skattedeklaration för sina personliga inkomster. Returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen endast om du har uppgifter som måste korrigeras eller läggas till. Datumet då den förhandsifyllda skattedeklarationen senast ska lämnas in, dvs. antingen 7.5. eller har antecknats på deklarationsblanketten. Man kan i undantagsfall få en förlängd inlämningstid (t.ex. på grund av sjukdom). Man ska skriftligen ansöka om förlängd inlämningstid för skattedeklaration hos skattebyrån före den sista inlämningsdagen. Förlängd inlämningstid beviljas inte för periodskattedeklaration eller för ansökan om återbäring av accis på energiprodukter. 3

4 Ytterligare information om elektroniska skattedeklarationer för jordbruk: skatt.fi/blanketter/2 VART SKA SKATTEDEKLARATIONEN LÄMNAS IN? Skatteförvaltningen rekommenderar att skattedeklarationen för jordbruk lämnas in elektroniskt. Personkunder behöver antingen nätbankskoder eller en Katso-kod för deklarera. Dödsbon och jordbrukssammanslutningar ska använda en Katso-kod. Läs mera om den elektroniska deklarationen på skatt.fi/deklarerapånätet. Pappersdeklarationerna kan postas eller lämnas in på skattebyrån. Postadressen står på den deklarationsblankett som Skatteförvaltningen skickat. Om du lämnar in skattedeklarationen för jordbruk på papper, lägg märke till följande: Anteckna ditt namn samt FO-nummer eller personbeteckning tydligt på varje sida av skattedeklarationen och på bilagorna. Använd endast blanketter som Skatteförvaltningen skickat dig eller som du skrivit ut på skatt.fi. Deklarera med blanketter avsedda för rätt skatteår. Lämna in bilagorna som separata utskrifter i A4-format. Häfta inte ihop blanketterna. Bifoga inga kvitton, verifikat eller originaldokument. Skatteförvaltningen begär dessa vid behov. Bilagor till skattedeklarationen: skatt.fi/blanketter VILKA BILAGEBLANKETTER BEHÖV FÖR SKATTEDEKLARATIONEN? Jordbruksföretagare: Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust från värdepapper och värdeandelar (blankett 9A) och Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (blankett 79A) vid behov. Jordbrukssammanslutningar: Sammanslutningsutredning (blankett 36) då det finns något att komplettera eller korrigera i de förhandsifyllda uppgifterna och vid behov Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (blankett 79A). Alla bilageblanketter kan lämnas in elektroniskt. BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV SKATT MED FÖRSKOTTSKOMPLETTERING MINSKAS KVARSKATTERÄNTAN Kontrollera att de skatter du som jordbruksföretagare betalat i förskott räcker till för att täcka det slutliga inkomstskattebeloppet. Om jordbrukets resultat visar att de förskottsskatter som betalats inte räcker till kan du självmant betala det belopp som fattas som en förskottskomplettering. Undvik kvarskatteränta genom att senast betala förskottskomplettering för skatteåret Du kan minska kvarskatteräntan genom att senast betala förskottskomplettering för skatteåret SLUTFÖRANDE AV BESKATTNINGEN, KVARSKATT OCH SKATTEÅTERBÄRING Beskattningen för skatteåret 2014 slutförs En jordbruksföretagare ska betala kvarskatt om de skatter som har betalats i förskott inte täcker det slutliga skattebeloppet. På kvarskatten tas dessutom ut ränta, som är 0,5 % då kvarskatten är högst euro. På den del av kvarskatten som överskrider euro är räntan 2,5 %. Kvarskatteräntan kan inte dras av i beskattningen. En jordbruksföretagare får skatteåterbäring när skatterna som betalats i förskott är större än den slutliga skatten. På skatteåterbäringen för skatteåret 2014 betalas ränta. Återbäringsräntan för år 2015 är 0,5 %. Återbäringsräntan är inte skattepliktig inkomst. 4 En adressändring kan göras på sidan ytj.fi ANMÄL FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN MED Y-BLANKETT Om det sker förändringar i jordbruksverksamheten ska du uppge dem med ändrings- och nedläggningsanmälan Y6. Y5 är blanketten för jordbrukssammanslutningar. Med blanketterna Y5 och Y6 uppger man bland annat. ändringar till Skatteförvaltningens registeruppgifter (arbetsgivarregistret, registret över momsskyldiga och för-skottsuppbördsregistret) ändringar i uppgifter om bransch.

5 CENTRALA PUNKTER I SKATTEDEKLARATIONEN Allmänt Jordbruksföretagare, dödsbon som bedriver jordbruk och jordbrukssammanslutningar använder jordbrukets deklarationsblankett (2). Uppgifterna i skattedeklarationen ska grunda sig på anteckningar med verifierade bokföringar av inkomster och utgifter. Vi rekommenderar att du börjar med uppgifterna om jordbrukets inkomster och utgifter på sidan 2. Ange beloppen med en cents noggrannhet. UTRÄKNING AV JORDBRUKETS RESULTAT (alla gårdar sammanlagt) Jordbruksinkomsten består av alla de inkomster från den verksamhet som har samband jordbruket, i pengar eller som förmåner i pengars värde. Exempelvis försäljningsinkomster, stöd och ersättningar utgör inkomst. Jordbruksstöd är i sin helhet skattepliktiga. Även återbäringar av accis på energiprodukter och lättnader av moms vid den nedre gränsen utgör skattepliktiga inkomster. Deklarera försäljningsinkomsterna enligt nettobeloppet exklusive moms. De avdragbara utgifterna består av utgifter som har samband med att förvärva eller bibehålla jordbruksinkomsten, t.ex. inköp, löner och avskrivningar. Om du är momsskyldig ska du anteckna jordbrukets utgifter i deklarationsblanketten utan den moms som ingått i anskaffningarna. Om du inte är momsskyldig ska du anteckna utgifterna inklusive moms. BETALDA LÖNER Uppgifter om lönerna behövs när man räknar ut hur stor andel av jordbruksinkomsten som är kapitalinkomst. Kapitalinkomstandelen räknas ut genom att 30 % av de förskottsinnehållningspliktiga lönerna som betalats under år 2014 läggs till jordbrukets nettoförmögenhet. Anteckna det totala lönebeloppet i del III på blanketten sid. 2 i respektive fält under punkten Utgifter. Deklarera som löneutgifter de förskottsinnehållningspliktiga löner och lönebikostnader som har betalats år Du kan inte dra av löner som har betalats till en make eller en familjemedlem som är född 2000 eller senare (yngre än 14 år vid ingången av skatteåret). Ersättningar för avbytartjänster och vikariat samt kostnadsersättningar deklareras inte bland löneutgifterna. Anteckna dem i punkt 15 (Övriga jordbruksutgifter). UTJÄMNINGSRESERVERING FÖR SKATTEÅRET Från jordbrukets nettoinkomst får du göra en utjämningsreservering som är högst 40 % av nettoinkomsten. Du får nettoinkomsten genom att dra av de utgifter som har samband med förvärvet och bibehållandet av inkomsten från gårdsbruksenhetens skattepliktiga jordbruksinkomster. Ta inte ränteutgifter eller index- och kursförluster i beaktande då du beräknar nettoinkomsten. Reserveringens maximibelopp är euro och minibeloppet 800 euro per gårdsbruksenhet. Utjämningsreserveringar bildas och används för varje gårdsbruksenhet. Inkomsterna och utgifterna ska allokeras per gårdsbruksenhet eftersom grunderna för de enskilda gårdsbruksenheternas utjämningsreservering ska framgå av anteckningarna. En utjämningsreservering ska användas för investeringar eller intäktsföras senast under det tredje skatteåret efter det att reserveringen gjorts. JORDBRUKETS DIVIDENDER OCH RÄNTOR PÅ ANDELSKAPITAL När den som betalar ut dividend är ett annat än ett offentligt noterat bolag är 75 % skattepliktig inkomst och 25 % skattefri inkomst för dividender som hör till jordbruket. När ett offentligt bolag betalar ut dividend är 85 % skattepliktig inkomst och 15 % skattefri inkomst för dividender som hör till jordbruket. Räntor på andelskapital som en jordbruksföretagare och ett dödsbo har fått är skattefria upp till euro. Av räntorna på andelskapitalet som överstiger denna gräns utgör 70 % skattepliktig företagsinkomst och 30 % skattefri inkomst. Dividender och räntor på andelskapitalet som utbetalts av skogs- och telefonbolag ingår inte i jordbrukets förvärvskälla utan i den personliga förvärvskällan. Totalbeloppet av dividender och räntor på andelskapital ska räknas med i jordbrukets totalinkomster i punkt 10 (Övriga momsfria inkomster av jordbruk). 5

6 Jordbrukssammanslutningens och dess delägares dividender och räntor på andelskapital Delägarna i en sammanslutning ska deklarera dividender och räntor på andelskapitalet som hör till jordbruket på sina förhandsifyllda skattedeklarationer. Om aktier eller andelar som en delägare i jordbrukssammanslutningen äger hör nära samman med jordbruket som jordbrukssammanslutningen bedriver, specificera dividenderna och räntorna på andelskapitalet på dessa aktier och andelar i del IV av skattedeklarationen för jordbruket (Utredning om dividender och räntor på andelskapital som ingår i jordbrukets anteckningar). UTREDNING ÖVER JORDBRUKETS AVSKRIVNINGAR Deklarera byggnader och deras avskrivningar grupperade enligt den maximala avskrivningsprocenten: ekonomibyggnader 10 % växthus e.d. konstruktioner 20 % bostads-, kontors- e.d. byggnader 6 % miljöinvesteringar 25 % Deklarera anskaffningsutgifterna för broar, dammar, brunnar, asfalteringar, gårdsstödsrättigheter osv. i en summa. Av utgiftsresten kan du göra en avskrivning på högst 10 %. Om det är fråga om en miljöinvestering är avskrivningens maximibelopp 25 % av utgiftsresten. Deklarera utgiftsrester och anskaffningsutgifter för täckdiken separat. Avskrivningen på dem kan vara högst 20 procent. Av utgiftsresten på jordbrukets maskiner och redskap kan du göra en avskrivning på högst 25 %. Ytterligare information om tillläggsavdrag: skatt.fi/harmoniseringsanvisningar Maximibeloppen för skattefria resekostnadsersättningar: Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar 2014 (skatt.fi > Personkunder > Anställning > Resekostnader år 2014) BILKOSTNADER I JORDBRUKET Du kan dra av bilkostnaderna som hör till jordbruket från jordbrukets resultat. Dra av bilkostnaderna antingen i anteckningarna eller såsom ett tilläggsavdrag. På begäran ska du kunna visa upp en körjournal eller annan tillförlitlig utredning över bilkostnaderna. Bil i jordbrukets förvärvskälla En bil hör till jordbrukets förvärvskälla om jordbrukets körningar utgör över hälften av det totala kilometerantalet. I bokföringen och anteckningarna ska du registrera alla kostnader som hör till bilen, inklusive bränsle, service och avskrivningarna. Bilens utgifter indelas i jordbrukets utgifter och i levnadskostnader i proportion till antalet körda kilometrar i jordbruket respektive privat. Utred resorna i en körjournal där du antecknat alla körningar med bilen. Beräkna bilkostnadernas andel som hör till jordbruket genom att dividera bilkostnaderna och -avskrivningarna med de totala körkilometrarna och multiplicera resultatet med körda kilometrar i jordbruket. De privata körningarnas andel av totalutgifterna får inte dras av i jordbrukets förvärvskälla varför andelen läggs till jordbrukets resultat. Användning av privat bil inom jordbruket Om mindre än hälften av bilens användning är jordbukskörningar kan du dra av bilkostnaderna som tillläggsavdrag. Rätten att göra tilläggsavdrag gäller körningar som du kört med din egen eller din makes bil. Om du inte har bokfört utgifter för körningar med bilen kan du räkna tilläggsavdraget genom att schablonmässigt multiplicera de kilometrar som körts i jordbruket med maximibeloppet för den skattefria kilometerersättningen (0,43 e/km under 2014). Anteckna beloppet i punkten tilläggsavdrag. Om utgifterna är mindre i dina anteckningar än det schablonmässigt beräknade tilläggsavdraget ovan kan du som tilläggsavdrag dra av skillnaden mellan det schablonmässiga tilläggsavdaget och de verkliga utgifterna. Ange skillnaden i punkten tilläggsavdrag. Du får inte göra ett tilläggsavdrag då de utgifter som du gjort anteckningar om är större än det schablonmässigt beräknade tilläggsavdraget. Då ska du dra av de verkliga kostnaderna enligt anteckningarna. Tilläggsavdrag får inte göras för en arbetsresa som en delägare i ett dödsbo eller en beskattningssammanslutning gjort. Det beviljas inte heller tilläggsavdrag för bruk av bil som delägaren äger. 6 JORDBRUKET KAN FÅ TILLÄGGSAVDRAG FÖR TILLFÄLLIGA RESOR Du kan göra ett tilläggsavdrag för ökade levnadskostnader orsakade av en tillfällig arbetsresa som har samband med jordbruket. Maximibeloppet för avdraget är det samma som maximibeloppet för skattefria dagtraktamenten. För år 2014 är inrikes dagtraktamente 18,00 euro för en resa som varar över 6 timmar och 39,00 euro för en resa som varar över 10 timmar. Du kan inte få tilläggsavdrag då de utgifter som du bokfört är större än beloppet som beräknats enligt det skattefria dagtraktamentet. Dra då av utgifterna i enlighet med de utgifter som du har i anteckningarna.

7 SKULDER OCH RÄNTOR SOM HÖR TILL JORDBRUKET Jordbruksidkaren eller dödsboet kan dra av räntorna på skulder som hör till jordbruket. Anteckna räntorna på sida 1 i del I (Uträkning av jordbrukets beskattningsbara resultat). En jordbrukare eller ett dödsbo ska uppge skulderna som hör till jordbruket på sida 4 i del IX (Jordbrukets tillgångar/nettoförmögenhet av samtliga gårdsbruksenheter) i punkt 7 (Jordbrukets skulder och förpliktelser sammanlagt). Räntor som hör till jordbruket hos en delägare i en jordbrukssammanslutning En delägare i en jordbrukssammanslutning ska dra av räntor som hör till sammanslutningens jordbruk på den egna förhandsifyllda skattedeklarationen. Delägaren ska också ange skulderna som hör till jordbruket på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Ange skulderna separat för varje sammanslutning. FÖRETAGSINKOMSTEN DELAS IN I FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMST Företagsinkomst av jordbruk delas in i förvärvs- och kapitalinkomst. Det maximala beloppet för kapitalinkomsten är 20 % av den nettoförmögenhet som vid utgången av det senaste skatteåret hörde till jordbruksverksamheten. Om man har börjat idka jordbruk under år 2014 ska kapitalinkomsten räknas ut på basis av nettoförmögenheten för år En jordbruksidkare kan kräva att såsom maximibelopp för kapitalinkomsten räknas 10 % av nettoförmögenheten, eller att företagsinkomsten som ska fördelas vara förvärvsinkomst i sin helhet. När kapitalinkomstandelen räknas ut ska 30 % av de förskottsinnehållningspliktiga löner som betalats ut under de 12 månader som föregår skatteårets utgång läggas till det föregående årets nettoförmögenhet. Om det gäller året då jordbruksverksamheten inleddes ska beloppet läggas till nettoförmögenhet för det skatteåret. Som kapitalinkomst betraktas likväl alltid minst det belopp som motsvarar vinsten för överlåtelse av värdepapper som hör till jordbrukets tillgångar. FÖRETAGSINKOMSTEN DELAS MELLAN FÖRETAGARMAKAR ELLER DELÄGARE I SAMMANSLUTNING Då makar idkar jordbruk tillsammans fördelas förvärvs- och kapitalinkomstandelarna som inkomst för båda makarna. Om makarna äger en gård tillsammans fördelas kapitalinkomsten mellan dem i proportion till tillgångarna och skulderna. Om båda makarna deltar i arbetet på gården fördelas förvärvsinkomsten i proportion till deras arbetsinsatser. Anspråk på fördelning av företagsinkomsten av en delägare i jordbrukssammanslutning En delägare i en jordbrukssammanslutning ska göra anspråk på att företagsinkomsten ska fördelas i förvärvs- och kapitalinkomst med en utredning för sammanslutningen (blankett 36). FÖRLUSTAVDRAG I JORDBRUK Förluster från jordbruksverksamheten fastställs som förvärvskällans förlust eller överförs till att helt eller delvis dras av från kapitalinkomsterna för jordbruksföretagaren eller dödsboet som idkar jordbruk. Fastställda förluster från jordbruksverksamhet kan dras av från jordbruksinkomsterna under de 10 påföljande skatteåren. Skatteförvaltningen drar automatiskt av de fastställda förlusterna. Delägare i jordbrukssammanslutningen kräver förlustavdrag En delägare i en jordbrukssammanslutning ska deklarera förlusten av sammanslutningens jordbruk på sin egen förhandsifyllda skattedeklaration. 7

8 VAR HITTAR DU MER INFO? PÅ WEBBPLATSEN SKATT.FI Skatteförvaltningens webbplats innehåller rikligt med information om beskattningen och om andra skatterelaterade frågor. Många ärenden som hör till beskattningen kan skötas på nätet dygnet runt. PER TELEFON Jordbruks- och skogsbeskattning E-tjänster (Katso och Tyvi) Skattekonto Telefontjänsten svarar mån-fre kl Samtalsavgift: lokalnätsavgift från fast telefonanslutning (lna) mobilsamtalsavgift från mobilanslutning (msa) om du ringer från utlandet bestämmer din lokala teleoperatör priset. Katso-kod Med Katso-koden kan du lämna in skattedeklarationen elektroniskt. Ansök om en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi Deklarera på nätet Lämna in alla skattedeklarationer för jordbruk på adressen skatt.fi/deklarerapånätet Skattedeklaration för jordbruk (2) Skattedeklaration för skogsbruk (2C) Periodskattedeklaration för primärproducenter Ansökan om återbäring av accis på energiprodukter. Gör så här Gå till skatt.fi/deklarerapånätet. Klicka på Deklarera på nätet jordbruksföretagare och skogsägare. Logga in med dina personliga nätbankkoder eller med en Katso-kod. Tjänsten handleder dig att deklarera. 8 Skatteförvaltningens publikation 53r.14 ISSN Edita Prima Ab, Helsingfors 2014

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2 INNEHÅLL AKTUELLT

Läs mer

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2

JORDBRUKS- IDKARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för skattedeklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteåret 2017 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Följande presentation används vid handledningsmöten för primärproducenter år 2016. Presentationen baserar sig på Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning

Läs mer

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE ELLER 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2016 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Generationsväxlingsdag

Generationsväxlingsdag - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Generationsväxlingsdag BESKATTNINGSFRÅGOR VID GENERATIONSVÄXLING December 2015 Holger Falck, 1 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Beskattningsfrågor

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND 4 Deklarationsanvisningar BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/4 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

6C Skattedeklaration

6C Skattedeklaration 6C Skattedeklaration ideella föreningar föreningar som grundar sig på speciallagstiftning skogsvårdsföreningar ekonomiska föreningar övriga föreningar stiftelser i enlighet med stiftelselagen övriga stiftelser

Läs mer

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING 6A Anvisningar för skattedeklaration NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/6a INNEHÅLL AKTUELLT 3 SÅ HÄR DEKLARERAR DU 3 ANMÄL ÄNDRINGAR

Läs mer

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92

SLC:s. SKATTEINFORMATION nr 92 SLC:s nr 92 Februari 2010 Sammanställt av Helena Ålgars INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISSA AVDRAG I JORD- OCH SKOGSBRUKETS BESKATTNING... 5 1.1 Anskaffningsutgifter för sådana köpta förnödenheter som avlönade

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLD FÖRMÅN

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLD FÖRMÅN Deklarationsanvisningar för 6 OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLD FÖRMÅN verovuosi 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3

Läs mer

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter.

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2010 samt vissa ändringar i inkomstbeskattningen och de räntor som ska tillämpas vid beskattningen PROPOSITIONENS

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE SKATTEFÖRVALTNINGEN 4.9.2015 Enheten för styrning och utveckling av personbeskattningen A99/200/2015 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

Läs mer

Skatteblankett 4. Att observera när deklarationen fylls i

Skatteblankett 4. Att observera när deklarationen fylls i Skatteblankett 4 Att observera när deklarationen fylls i Innehåll Skattedeklaration Elektronisk skattedeklaration Problempunkter vid ifyllande av deklarationsblankett 4 Anvisningar 2 Skattedeklaration

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM

Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Generationsväxlingsguiden 2013

Generationsväxlingsguiden 2013 Generationsväxlingsguiden 2013 Innehåll Planering... 3 Reservera tid för förberedelserna... 3 Planera först, överlåt sedan... 4 Sättet för överlåtelsen... 4 Köpesumman för gården... 4 Köparens syskon...

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL NYTT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER 1+2= skatteåret 2016 UTBILDNING NÄRINGSLIVET SOCIAL TRYGGHET INFRA- STRUKTUR HÄLSO- OCH

Läs mer

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLDA FÖRMÅNER skatteåret

OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLDA FÖRMÅNER skatteåret Deklarationsanvisningar för 6 OFFENTLIGA SAMFUND SAMFÄLLDA FÖRMÅNER skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3 ÄNDRINGAR

Läs mer

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG Deklarationsanvisningar för 6B AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/6b INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 3 ÄNDRINGAR I FÖRETAGETS

Läs mer

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNINGAR

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNINGAR 6A Anvisningar för skattedeklaration NÄRINGSSAMMAN- SLUTNINGAR skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/6a INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 3 ÄNDRINGAR I

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c Deklarationsanvisningar för2c SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKAT 4 CENTRALA PUNKTER

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/5

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE OCH 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/5 INNEHÅLL AKTUELLT 3 SKATTEDEKLARATION OCH

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/skattedeklaration

Läs mer

BOSTADS- OCH FASTIGHETSSAMFUND

BOSTADS- OCH FASTIGHETSSAMFUND Deklarationsanvisningar 4 BOSTADS- OCH FASTIGHETSSAMFUND skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/4 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och 2 i lagen om skogsvårdsföreningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING

NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING 6A Anvisningar för skattedeklaration NÄRINGSSAMMAN- SLUTNING skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/6a INNEHÅLL AKTUELLT 3 SÅ HÄR DEKLARERAR DU 3 ANMÄL ÄNDRINGAR

Läs mer

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER

Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER DEKLARERA PÅ NÄTET skatt.fi/skattedeklaration Anvisningar för den förhandsifyllda skattedeklarationen PERSONKUNDER skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/skattedeklaration

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i 6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund Att observera när deklarationen fylls i Skattedeklaration 6B lämnas av Aktiebolag och andelslag Icke ömsesidiga fastighetsbolag Andelsbanker och sparbanker

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

FÖRENINGAR STIFTELSER

FÖRENINGAR STIFTELSER Deklarationsanvisningar för FÖRENINGAR STIFTELSER 6C skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/6c INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3 SLUTFÖRANDE AV BESKATTNINGEN,

Läs mer

Betalning av kostnader för nämndemän

Betalning av kostnader för nämndemän JUSTITIEMINISTERIET FÖRESKRIFT 1 (3) PB 25, 00023 STATSRÅDET Telefon (09) 160 03 3 april 2002 OM 20/123/2002 FÖRESKRIFTSSAMLINGEN Betalning av kostnader för nämndemän Behörighet 12 tingsrättslagen Giltighetstid

Läs mer

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE. Anvisningar för skattedeklaration. skatteåret. Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5 Anvisningar för skattedeklaration RÖRELSEIDKARE ELLER 5 YRKESUTÖVARE skatteåret 2015 Bifoga endast Skatteförvaltningens bilageblanketter Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/5

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

Tänker du bli företagare?

Tänker du bli företagare? Tänker du bli företagare? INNEHÅLL 1 Affärsidé och yrkesskicklighet...2 2 Kännedom om företagets verksamhetsmiljö...3 3 Bedömning och finansiering av resurserna...3 4 Företagsformerna...3 4.1 Enskild firma...3

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG Deklarationsanvisning för 6B AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/6b INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERING 4 ÄNDRINGAR I FÖRETAGETS

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar:

Detaljerade deklarationsanvisningar: Deklarationsanvisningar för 6 SAMFÄLLD FÖRMÅN skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar: www.skatt.fi/blanketter/6 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT LÄMNA SKATTEDEKLARATION 3 FÖRÄNDRINGAR I SAMFUNDETS

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

FÖRENINGAR STIFTELSER

FÖRENINGAR STIFTELSER Deklarationsanvisningar för FÖRENINGAR STIFTELSER 6C skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på skatt.fi/blanketter/6c INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3 SLUTFÖRANDE

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

FÖRENINGAR STIFTELSER

FÖRENINGAR STIFTELSER Skattedeklaration FÖRENINGAR STIFTELSER 6C skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen blanketter/6c INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION 3 BESKATTNINGENS SLUTFÖRANDE,

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

SLC Nyland Generationsväxlingskurs

SLC Nyland Generationsväxlingskurs Nyland Generationsväxlingskurs BESKATTNINGSFRÅGOR November 2017 Holger Falck, 1 Beskattningsfrågor vid en generationsväxling Hur mycket gåvoskatt skall övertagaren betala Hur beskattas överlåtarna för

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Innehåll Om skattedeklarationen för år 2013 Lagändringar som

Läs mer

Johan Hällmark SKATTEPLANERING FÖR FÅMANSAKTIEBOLAG

Johan Hällmark SKATTEPLANERING FÖR FÅMANSAKTIEBOLAG Johan Hällmark SKATTEPLANERING FÖR FÅMANSAKTIEBOLAG Företagsekonomi 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 8 1.1. Metoder... 9 1.2. Val av ämne... 9 1.3. Arbetets syfte... 9 1.4. Problemområde...

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

ELEKTRONISKA INKOMSTSKATTE- DEKLARATIONENS ELEKTRONISKA BILAGOR

ELEKTRONISKA INKOMSTSKATTE- DEKLARATIONENS ELEKTRONISKA BILAGOR ELEKTRONISKA INKOMSTSKATTE- DEKLARATIONENS ELEKTRONISKA BILAGOR Namn på bifogade filer 2 (8) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT OM ANVISNINGEN... 3 2 ELEKTRONISKT INLÄMNANDE AV BILAGOR... 3 2.1 Inlämnande

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

Vad är ett hushållsavdrag?

Vad är ett hushållsavdrag? Hushållsavdrag Vad är ett hushållsavdrag? Avdrag från skatt minskar det skattebelopp som ska betalas. är personligt med undantag av avdrag för maka/make Du får avdra kostnader för arbete som utförts i

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A137/200/2015 version 1.9 ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POST MED FAST POSTLÄNGD...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1255/2013 Lag om kraftverksskatt Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1998:347 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND

BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND 4 Skattedeklaration BOSTADS- OCH FASTIG- HETSSAMFUND skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen www.skatt.fi/blanketter/4 INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST)

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A46/200/2016 version 1.0 ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2

Läs mer

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG

AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG Deklarationsanvisningar för 6B AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG skatteåret 2013 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen www.skatt.fi/blanketter/6b INNEHÅLL AKTUELLT 3 INLÄMNANDE AV SKATTEDEKLARATION

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Det elektroniska är in verkligen

Det elektroniska är in verkligen 6 Skattedeklaration delvis skattefria samfund, till exempel staten och de statliga verken, kommunerna, samkommunerna, landskapen och församlingarna samt pensionsanstalter, pensionsstiftelser och pensionskassor

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN

Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN Therese Nyberg GENERATIONSVÄXLING AV SKOGSBRUK UR SKATTEMÄSSIG SYNVINKEL FÖR ÖVERTAGAREN Utbildningsprogrammet för företagsekonomi 2009 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

Nya anvisningar och tips för skattedeklaration 6B (Skattedeklaration för näringsverksamhet Samfund)

Nya anvisningar och tips för skattedeklaration 6B (Skattedeklaration för näringsverksamhet Samfund) Nya anvisningar och tips för skattedeklaration 6B (Skattedeklaration för näringsverksamhet Samfund) Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltningen 2015 Innehåll Anvisningar på kommande Kortare harmoniseringsanvisning

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst.

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst. SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A133/200/2015 version 1.11 ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst Postbeskrivning

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer