Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING"

Transkript

1 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

2 1(37) Inledning 2 Förskoleundervisning 3 Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna 3 Specifikationer enligt kostnadsslag 3 Fördelning av kostnader på olika verksamheter 4 Undervisning 4 Skjutsning 5 Måltider 5 Övrig elevvård 6 Sjukhusundervisning 7 Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning 7 Undervisning för de gravast utvecklingsstörda 8 Övrig undervisning för handikappade 9 Förvaltning 10 Underhåll av fastigheter 10 Kapitalkostnadsdelen av interna hyror 11 Hemkommunens betalningsandelar 11 Antal undervisningsdagar inom sjukhusundervisningen under kalenderåret 11 Grundläggande utbildning 12 Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna 12 Specifikationer enligt kostnadsslag 12 Fördelning av kostnader på olika verksamheter 13 Undervisning 13 Inkvartering och skjutsning 14 Måltider 14 Övrig elevvård 15 Sjukhusundervisning 16 Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning 16 Undervisning för de gravast utvecklingsstörda 17 Övrig undervisning för handikappade 18 Förvaltning 18 Underhåll av fastigheter 19 Kapitalkostnadsdelen av interna hyror 20 Hemkommunens betalningsandelar 20 Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning 21 Egen verksamhet 21 Köpta tjänster 22 Understödd verksamhet 22 Små projekt 22 Antal undervisningsdagar inom sjukhusundervisningen under året 23 Gymnasieutbildning 23 Allmän avgränsning av kostnadsgrunden 23 Särskilda avgränsningar av kostnadsgrunden Avgränsningar enligt 31 i finansieringslagen (1705/2009) Andra särskilda avgränsningar 26 Specifikationer enligt kostnadsslag 27 Fördelning av kostnader på olika verksamheter Verksamhetskostnader och överföringsposter som hör till statsandelsgrunden 28 Undervisning 28 Inkvartering 29 Måltider 29

3 2(37) Övrig studerandevård 30 Intern förvaltning 30 Underhåll av fastigheter Verksamhetskostnader och överföringsposter som inte hör till statsandelsgrunden 32 Kapitalkostnadsdelen av interna hyror 32 Hemkommunens betalningsandelar 32 Övriga 32 Små projekt 33 Statistikföringen inom samarbetsområden (tabell och driftsekonomi) 33 Förskoleundervisning och grundläggande utbildning 33 Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning 35 Gymnasieutbildning 36 Inledning När det gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning, morgonoch eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning samlas det för kostnadsuppföljningen och statsandelarna separat in uppgifter som inte kan inkluderas i den egentliga statistiken över ekonomi och verksamhet. Enligt överenskommelse med Undervisnings- och kulturministeriet samlas dessa uppgifter in som en särskild tabell i samband med den ekonomiska statistiken. Uppgifterna om kostnaderna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen per verksamhet (tabell ) uppges av den kommun eller samkommun som är ansvarig utbildningsanordnare. Till exempel i en samarbetsmodell där en kommun anordnar grundläggande utbildning för andra kommuner, ger den kommun som anordnar utbildningen uppgifter om kostnaderna per verksamhet inom den grundläggande utbildningen på blankett. Avtalskommunerna uppger på blanketten endast de hemkommunsersättningar och andra delkostnader med anknytning till avtalet (t.ex. för skjutsning eller lokaler) som de betalat till anordnarkommunen. I driftsekonomin och tabell anges som kostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning endast kostnader som föranleds av anordnandet av undervisningen och utbildningen. Kostnaderna för övrig verksamhet, såsom kostnader för personalbostäder, måltidskostnader för personal och utomstående, kostnader för annan användning av lokaler och kostnader för avgiftsbelagd serviceverksamhet för utomstående bör överföras till andra uppgiftsklasser redan i driftsekonomidelen så att de inte i tabell kommer med bland förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning. Till exempel kan intäkterna av och kostnaderna för hyror för lokaler överföras till uppgiftsklassen Fastighetsservice och uthyrningstjänster och övriga interna tjänster kan överföras till uppgiftsklassen Stödtjänster.

4 3(37) Förskoleundervisning Förskoleundervisningen omfattar förskoleundervisning inom socialväsendet och undervisningsväsendet, både sådan som anordnas i egen regi och sådan som köpts av en utomstående (t.ex. av församlingen). I tabellen anges också förskoleundervisning på sjukhus, för handikappade och för de gravast utvecklingsstörda. Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna I kostnadsuppgifterna för förskoleundervisning inkluderas verksamhetskostnaderna och överföringsposterna enligt bokföringen från driftsekonomidelens uppgiftsklass Förskoleundervisning och sådana investeringsutgifter för vilka de beräknade totalkostnaderna understiger det lagstadgade beloppet för anläggningsprojekt (FinF 1766/2009, euro, utan moms). Kostnadsuppgifterna enligt verksamhet bör motsvara de genomsnittliga uppgifterna om elevantalet på statistikföringsdagen (20.9) under två höstar, med undantag av utgifterna för hemkommunsersättningar, som bygger på uppgifter från årsskiftet. Kostnaderna enligt verksamhet uppges alltså när förskoleundervisningen anordnas i egen regi eller i form av köpta tjänster. Specifikationer enligt kostnadsslag Kostnaderna indelas på blankett i följande kostnadsslag: Personalkostnader Övriga kostnader I Personalkostnader ingår löner och arvoden, pensionskostnader och övriga lönebikostnader. Dessa ska motsvara utbildningsanordnarens personalkostnader för förskoleundervisning. Övriga kostnader anges utan moms som omfattas av återbäringssystemet. Köp av material och tjänster (bl.a. inhyrning av personal) samt övriga kostnader. Små projekt På blanketten anges separat s.k. små projekt som ingår i investeringarna (uppgiftsklass Förskoleundervisning) och som understiger det belopp som

5 4(37) statsrådet fastställt genom förordning (FinF 1766/2009, euro, utan moms). Gränsen är projektspecifik. Fördelning av kostnader på olika verksamheter Alla verksamheter (exkl. övrig undervisning för handikappade och undervisning för de gravast utvecklingsstörda) innehåller den aktuella verksamhetens andel av kostnaderna för elever med 9 års läroplikt. Övrig undervisning för handikappade och undervisning för de gravast utvecklingsstörda innehåller till skillnad från övriga verksamheter de totala kostnaderna för undervisning för elever med 11-års läroplikt (exkl. sjukhusundervisning och stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning). Kostnaderna för dessa elever får inte hänföras till andra verksamheter! Förskoleundervisning som köpts av utomstående uppges per verksamhet. Serviceproducenten måste ombes ge en specifikation per verksamhet. Om ansvaret för anordnandet har överförts till en annan utbildningsanordnare, hänförs utgifterna för hemkommunsersättningen och övriga utgifter som överstiger ersättningen till hemkommunens betalningsandelar. Undervisning - undervisning och verksamhet med direkt anknytning till den - också läromedelscentralernas tjänster - lärarnas löner inklusive lagstadgade avgifter - personalutbildning för lärarna (också resekostnader) - köp av material och tjänster med anknytning till undervisningen, hyror för maskiner och inventarier, rese- och skjutstjänster. - annan skjutsning än mellan hemmet och skolan - projekt med anknytning till undervisningen eller dess kvalitet - köpta undervisningstjänster (eller andel av sådana) Till undervisningen hänförs alla projekt som har direkt anknytning till undervisningen eller som förbättrar kvaliteten på undervisningen (bl.a. personalutveckling). Detta gäller också projekt som fått särskild finansiering, vilka uppges till bruttobelopp. Också kostnader för köpt förskoleundervisning, till exempel tjänster som köpts av ett privat daghem eller en församling. Vid faktureringen av den köpta tjänsten eller i något annat sammanhang ska de olika verksamheternas (undervisning, måltider, övrig elevvård osv.) andel av kostnaderna utredas och uppges enligt frågeformuläret.

6 5(37) Personalkostnader för skolgångsbiträden anges inte här, utan i punkten Övrig elevvård. Projekt som till sin karaktär inte har att göra med undervisningen eller förbättring av kvaliteten på undervisningen. Dessa projekt ska hänföras till andra verksamheter som beskriver projektets karaktär. De totala kostnaderna för förskoleundervisning på sjukhus, för handikappade och för de gravast utvecklingsstörda, vilka uppges separat i punkten Sjukhusundervisning, i punkten Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning, i punkten Undervisning för de gravast utvecklingsstörda och i punkten Övrig undervisning för handikappade. Förskoleundervisningens andel av fastighetskostnaderna, som anges i punkten Underhåll av fastigheter. Skjutsning Utbildningsanordnarens driftskostnader för anordnande av avgiftsfri skjutsning för förskoleelever eller för beviljande av skjutsbidrag. Med skjutsning avses avgiftsfri skjuts från hemmet direkt till förskolan eller från dagvård till förskolan och från förskolan hem eller till dagvård (lagen om grundläggande utbildning 628/1998, ändring 1139/2003). Skjutsningskostnader för förskoleundervisning på sjukhus, för handikappade och för de gravast utvecklingsstörda, vilka uppges i punkten Sjukhusundervisning, Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisningen, Undervisning för de gravast utvecklingsstörda och Övrig undervisning för handikappade. Måltider De totala kostnaderna för måltider för elever som deltagit i undervisningen: - löner inklusive lagstadgade lönebikostnader - livsmedel - inventarier och apparater

7 6(37) - transporter och andra kostnader med anknytning till måltiderna - måltider som köpts av utomstående (för eleverna). Om också elever från en annan form av utbildning (t.ex. grundläggande utbildning) äter i matsalen, fördelas kostnaderna för skolmåltiderna mellan de olika utbildningsformerna i proportion till respektive antal elever som deltar i måltiderna. Här uppges endast förskoleundervisningens andel av måltidskostnaderna. Från priset på en måltid som köpts av en utomstående producent bör avskiljas fastighetskostnadernas andel, som hänförs till punkten Underhåll av fastigheter. Om ingen specifikation kan fås av producenten, är det möjligt att hänföra hela måltidskostnaden till måltider. Till måltider hänförs inte kostnader för fastigheten (kök), vilka anges i punkten Underhåll av fastigheter. Kostnaderna för måltider på sjukhus, för handikappade och för de gravast utvecklingsstörda hänförs till respektive verksamhet. Kostnaderna för måltider som sålts till dagvården eller andra utbildningsformer ska inte hänföras till måltider inom förskoleundervisningen, utan dessa ska överföras till respektive uppgiftsklasser som direkta kostnadsöverföringar. Övrig elevvård Övrig elevvård med undantag av måltider och skjutsning. Till kostnaderna för övrig elevvård hör till exempel elevvårdsgruppernas verksamhet, kostnader för vård av elever vid olycksfall, premier för olycksfallsförsäkringar för elever och testning av elever. Löner, inklusive lagstadgade lönebikostnader, till övrig elevvårdspersonal (t.ex. barnskötare och skolgångsbiträden i de fall då det inte är fråga om handikappundervisning). Till punkten övrig elevvård räknas inte verksamhet som omfattas av folkhälsolagen och barnskyddslagen (t.ex. kostnader för skolhälsovård, skolpsykologer och skolkuratorer). Kostnaderna för skolpsykolog uppges i driftsekonomidelen i uppgiftsklass Öppenvård inom primärvården och kostnaderna för skolkurator i uppgiftsklass Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer. De bokförs då inte inom förskoleundervisningen och därmed inte heller i tabell.

8 7(37) Sjukhusundervisning De totala kostnader som uppstår för utbildningsanordnaren vid sjukhusundervisning enligt 4 a 1 och 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning, som har ordnats inom specialiserad sjukvård för förskoleelever som är patienter på sjukhus eller i den specialiserade sjukvårdens öppenvård. Också ordnandet av skoltransporter mellan elevens hem och undervisningsplatsen. Bara den kommun där sjukhuset, eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård, finns anger här kostnaderna för sjukhusundervisning. Ange här den sjukhusundervisning som getts till elever med 9- eller 11-års läroplikt. Elevens hemkommun anger inte här kostnaderna för sjukhusundervisning, om kommunen inte har en sjukhusskola eller ett undervisningsställe inom någon annan verksamhetsenhet inom specialiserad sjukvård, utan de anges under punkten Hemkommunens betalningsandelar. Här anges inte de kostnader som orsakas av ordnande av elevens rehabilitering eller hälsovård eller av transporter med anknytning till det. Här anges inte heller kostnader för stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning. Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning De kostnader för stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning enligt 4 a 1 och 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning som uppstår för den kommun där sjukhuset, eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård, finns. Med stödåtgärder i övergångsskedet avses stödåtgärder som behövs för att ordna elevens undervisning, då eleven övergår till sjukhusundervisning eller återgår till sin egen skola. Stödåtgärder är t.ex. konsultation och planering som enheten för sjukhusundervisning ordnat, personalen från sjukhusskolan kommer fysiskt till elevens egen skola eller eleven deltar i stödperioder som sjukhusskolan eller motsvarande undervisningsenhet ordnat. Elevens hemkommun anger inte här kostnaderna för stödåtgärder, utan de anges under punkten Hemkommunens betalningsandelar. Här anges inte kostnader som orsakas av ordnande av elevens rehabilitering eller hälsovård eller därtill hörande transporter, utan de anges i driftsekonomin under Öppenvård inom primärvården.

9 8(37) Undervisning för de gravast utvecklingsstörda De totala kostnaderna som orsakas utbildningsanordnaren för ordnande av undervisning för de gravast utvecklingsstörda eleverna (lagen om grundläggande utbildning 628/1998, ändring 1139/2003 och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009, 14 ): undervisning skjutsning måltider övrig elevvård (t.ex. kostnader för en assistent) andel av fastighetskostnader andel av förvaltning. Ange bara de andelar av kostnaderna ovan som gäller elever med 11-års läroplikt och som inte får ingå i någon annan verksamhet. Här anges kostnaderna för den förskoleundervisning för de gravast utvecklingsstörda eleverna som ordnas inom dagvården och skolan. Om förskoleundervisningen för de gravast utvecklingsstörda ordnas integrerat i annan undervisning eller verksamhet anges av de gemensamma kostnaderna en andel som motsvarar antalet elever och dessutom särkostnaderna för de gravast utvecklingsstörda förskoleeleverna (t.ex lön för skolgångsbiträde, skjutsar osv.). Rehabiliteringskostnader för elever, vilka uppges i driftsekonomidelen under primärvård. Inte heller kostnader för sjukhusundervisning eller stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning, som anges i punkterna Sjukhusundervisning och Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning. Här uppges inte hemkommunens betalningsandelar som baserar sig på lagstiftning eller särskilda avtal och inte heller andra motsvarande ersättningar som hemkommunen betalar för elever som får förskoleundervisning hos en annan utbildningsanordnare, utan dessa anges i punkten Hemkommunens betalningsandelar.

10 9(37) Övrig undervisning för handikappade De totala kostnader som uppstår för utbildningsanordnaren vid ordnande av undervisning för andra handikappelever än de gravast utvecklingsstörda eleverna (lagen om grundläggande utbildning 628/1998, ändring 1139/2003, 25 och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009, 14 ): undervisning skjutsning måltider övrig elevvård (t.ex. kostnad för ett biträde) andel av fastighetskostnader andel av förvaltning. Ange bara de andelar av kostnaderna ovan som gäller elever med 11-års läroplikt och som inte får ingå i någon annan verksamhet! Kostnaderna för övrig undervisning för handikappade, som ordnas inom dagvården och skolan. Om undervisningen för handikappade ordnas integrerat i annan undervisning eller verksamhet anges av de gemensamma kostnaderna en andel som motsvarar elevantalet och dessutom särkostnaderna för handikappelever (t.ex. lön för skolgångsbiträde, skjutsar osv.). Rehabiliteringskostnader för elever, vilka anges under Öppenvård inom primärvården. Inte heller kostnader för sjukhusundervisning eller stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning, som anges i punkterna Sjukhusundervisning och Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning. Här anges inte hemkommunens betalningsandelar som baserar sig på lagstiftning eller särskilda avtal och inte heller andra motsvarande ersättningar som hemkommunen betalar för elever som får förskoleundervisning hos en annan utbildningsanordnare, utan dessa anges i punkten Hemkommunens betalningsandelar.

11 10(37) Förvaltning Förvaltningskostnader som anordnandet av förskoleundervisning orsakar utbildningsanordnaren, t.ex. löner inklusive lagstadgade lönebikostnader, pensioner, köp av material och tjänster, hyra för maskiner och inventarier, mötesarvoden för skolornas och daghemmens direktioner och övriga kostnader i anknytning till skolornas och daghemmens interna verksamhet, och som inte kan hänföras till andra verksamheter. Till förskoleundervisningen överförda kostnader för centraliserad ekonomioch personalförvaltning, upphandling, informationsförsörjning, arkivering eller juridiska tjänster hänförs i tabell till förvaltning. Alla förvaltningskostnader som hänförs till förskoleundervisning (driftsekonomin). Hit hör bl.a. förskoleundervisningens andel av kostnaderna för undervisningsnämnden och utbildningsverket samt för direktören för bildningsväsendet. Till kostnaderna för förvaltningen räknas inte kostnader för kommunstyrelsen och -fullmäktige eller något annat motsvarande organ inom centralförvaltningen, om de inte direkt hänför sig till anordnandet av förskoleundervisning. Underhåll av fastigheter Fastighetspersonalens löner inklusive lönebikostnader, pensioner, köp av material och tjänster, hyror och övriga kostnader med anknytning till skötsel och underhåll av fastigheter. Också underhållskostnaderna för tomter och gator som omedelbart betjänar fastigheterna. Om fastighetsunderhållet har skötts centraliserat av en annan förvaltningskommun eller enhet och intern fakturering eller s.k. överföring av kostnader tillämpas, beaktas den interna faktureringen eller överföringsposten, i den omfattning som anges ovan, i denna punkt utan avskrivningar enligt plan. I detta fall specificeras personalkostnaderna inte i kolumnen Personalkostnader. Den andel av fastighetskostnaderna som hänför sig till sjukhusundervisning samt till förskoleundervisning för handikappade och de gravast utvecklingsstörda.

12 11(37) Om det i interna hyror ingår avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar, kalkylerade räntor eller andra motsvararande kalkylerade poster, hänförs dessa inte till underhåll av fastigheter, utan till punkten Kapitalkostnadsdelen av interna hyror. Kapitalkostnadsdelen av interna hyror Avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar och räntor och andra motsvarande kalkylerade kostnadsposter som ingår i interna hyror eller överföringar för centralt skötta lokaler och som inte får hänföras till Underhåll av fastigheter. Hemkommunens betalningsandelar Hemkommunens betalningsandelar som grundar sig på lagstiftningen och särskilda avtal (t.ex. betalningar för kostnader som överstiger hemkommunsersättningen) samt utgifter för hemkommunsersättningar till andra utbildningsanordnare Utgifterna för hemkommunsersättningar uppges till bruttobelopp, dvs. inkomster av hemkommunsersättningar avdras INTE. Här anges också hemkommunens betalningsandelar för förskoleundervisning på sjukhus, ersättningar för stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning, alla delkostnader som avtalskommunen betalat (t.ex. skjutsning, kostnader för lokaler) med anknytning till samarbetsavtalet samt kostnader för placerade elever. Antal undervisningsdagar inom sjukhusundervisningen under kalenderåret Utbildningsanordnare som anordnar förskoleundervisning på sjukhus eller vid någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård anger som antal undervisningsdagar inom sjukhusundervisningen endast de dagar då en elev har fått förskoleundervisning på sjukhuset eller vid en annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård Om kommunen anger undervisningsdagar inom sjukhusundervisning ska den ha kostnader för sjukhusundervisning inom verksamheten för sjukhusundervisning och vara anordnare av sjukhusundervisningen. I fråga om betalningsandelar till någon annan utbildningsanordnare anges inga undervisningsdagar.

13 12(37) Grundläggande utbildning Grundläggande utbildning omfattar all grundläggande utbildning oberoende av var undervisningen ordnas. I tabellen anges även sjukhusundervisning, undervisning för handikappade och undervisning för de gravast utvecklingsstörda, förberedande undervisning för invandrare före grundläggande utbildning samt sådan grundläggande utbildning som ordnas vid vuxengymnasier, folkhögskolor och medborgarinstitut. Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna Bland kostnaderna för grundläggande utbildning anges inte kostnader för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning (1136/ a kap.). De anges separat i punkten Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning. Till kostnaderna för grundläggande utbildning hör de bokföringsenliga verksamhetskostnaderna och överföringsposterna för den grundläggande utbildningen inom driftsekonomin och sådana investeringsutgifter för vilka de beräknade totala kostnaderna understiger det lagstadgade beloppet för anläggningsprojekt (FinF 1766/2009, euro, utan moms). Kostnadsuppgifterna enligt verksamhet bör motsvara de genomsnittliga uppgifterna om antalet elever på statistikföringsdagen (20.9) under två höstar, med undantag av utgifterna för hemkommunsersättningar, som bygger på uppgifter från årsskiftet. Kostnaderna enligt verksamhet anges alltså när den grundläggande utbildningen ordnas i egen regi. Specifikationer enligt kostnadsslag Kostnaderna för den grundläggande utbildningen indelas på blankett i följande utgiftsslag: Personalkostnader Övriga kostnader I Personalkostnader ingår löner och arvoden, pensionskostnader samt övriga lönebikostnader. Dessa ska motsvara utbildningsanordnarens personalkostnader för den grundläggande utbildningen. Övriga kostnader anges utan moms som hör till återbäringssystemet. Köp av material och tjänster (bl.a. inhyrning av personal) samt övriga kostnader.

14 13(37) Fördelning av kostnader på olika verksamheter Alla verksamheter (exkl. övrig undervisning för handikappade och undervisning för de gravast utvecklingsstörda) innehåller verksamhetens andel av kostnaderna för elever med 9 års läroplikt. Övrig undervisning för handikappade och undervisning för de gravast utvecklingsstörda innehåller till skillnad från övriga verksamheter de totala kostnaderna för undervisning för elever med 11 års läroplikt (exkl. sjukhusundervisning och stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning). Kostnaderna för dessa elever får inte hänföras till andra verksamheter! Undervisning - undervisning och direkt anknytande verksamhet - stöd- och specialundervisning - klubbverksamhet enligt årsplanen - handledning av undervisning och elevhandledning - lägerskola eller klassresa enligt årsplanen (utgör inte fritidsverksamhet) - lärarnas personalutbildning - köp av material och tjänster med anknytning till undervisningen, hyror för och underhåll av maskiner och inventarier - andra kostnader för skjuts än för den mellan hemmet och skolan - undervisningsverksamhetens andel av rektorslönerna - förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande utbildningen - projekt med anknytning till undervisningen eller dess kvalitet Av lönerna för rektorer, biträdande rektorer, prorektorer och områdesrektorer hänförs den andel som motsvarar undervisningsskyldigheten till undervisningen och resten till den interna förvaltningen. Den del av rektorslönen som ska hänföras till undervisningen räknas ut genom att rektorns undervisningsskyldighet divideras med den genomsnittliga undervisningsskyldigheten för lärare (enligt UKTA) varefter resultatet multipliceras med rektorns årslön. Vid behov kan man som divisor använda undervisningsskyldigheten per vecka för en viss ämneslärare (t.ex. modersmålslärare under 20 timmar i veckan), om rektorn har undervisat i bara ett visst ämne. Till undervisningen hänförs alla projekt som har direkt anknytning till undervisningen eller kvaliteten på undervisningen (bl.a. personalutveckling). Detta gäller också projekt som fått särskild finansiering, vilka uppges till bruttobelopp.

15 14(37) Personalkostnader för skolgångsbiträden anges inte här, utan i punkten Övrig elevvård. De totala kostnaderna för undervisning på sjukhus, undervisning för handikappade och undervisning för de gravast utvecklingsstörda anges separat i punkten Sjukhusundervisning, i punkten Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning, i punkten Undervisning för de gravast utvecklingsstörda och i punkten Övrig undervisning för handikappade. Undervisningens andel av fastighetskostnaderna, som anges i punkten Underhåll av fastigheter. Inkvartering och skjutsning Alla driftskostnader för elevhem, till den del kostnaderna förorsakas av inkvartering av elever inom den grundläggande utbildningen (t.ex. personalkostnader, materialinköp, hyror, övriga underhållskostnader för elevhem och utgifter i anknytning till inkvarteringen). De totala avgifterna för privat inkvartering av elever inom den grundläggande utbildningen. Driftskostnader som uppstår för utbildningsanordnaren för skolskjutsar mellan hemmet och skolan samt för understöd för skjutsning och ledsagande. Kostnader för inkvartering inom gymnasieutbildningen, vilka uppges på blanketten för gymnasieutbildning. Transporter med anknytning till undervisningen, såsom klassutfärder, simhallsbesök och liknande, för vilka kostnaderna hänförs till undervisningen (annan skjutsning än mellan hemmet och skolan) Måltider De totala kostnaderna för måltider för dem som deltagit i undervisningen: - löner inklusive lagstadgade lönebikostnader - livsmedel - inventarier och apparater

16 15(37) - transporter och andra kostnader med anknytning till ordnande av måltider - måltider köpta av utomstående. Till måltidskostnaderna får räknas endast måltidskostnader inom den grundläggande utbildningen (inte t.ex. måltidskostnader inom morgon- och eftermiddagsverksamhet). Om också elever från en annan form av utbildning (t.ex. gymnasieelever) äter i matsalen, fördelas kostnaderna för skolmåltiderna mellan de olika utbildningsformerna i proportion till antalet elever som deltar i måltiderna. Här anges endast den grundläggande utbildningens andel av måltidskostnaderna. Kostnaderna för måltider på sjukhus, måltider för handikappade och måltider för de gravast utvecklingsstörda hänförs till kostnaderna för respektive verksamhet. Hit hör inte kostnader för fastigheten (kök), vilka uppges i punkten Underhåll av fastigheter. Från priset på en måltid som köpts av en utomstående producent bör avskiljas fastighetskostnadernas andel, som hänförs till punkten Underhåll av fastigheter. Om ingen specifikation kan fås av producenten, är det möjligt att hänföra hela måltidskostnaden till punkten för måltider. Kostnaderna för måltider som producerats för andra skolformer bör i driftsekonomidelen hänföras till de rätta uppgifterna genom direkta kostnadsöverföringar. Då kvarstår bara den grundläggande utbildningens andel bland kostnaderna för den grundläggande utbildningen. Alternativt kan ett centralkök som administrativt hör till den grundläggande utbildningen hänföras till uppgiftsklassen Stödtjänster i driftsekonomidelen, varifrån kostnaderna fördelas på rätt uppgifter genom överföringar eller köp av interna tjänster. Övrig elevvård Övrig elevvård med undantag av måltider, inkvartering och skjutsning. Till kostnaderna för övrig elevvård hör till exempel skolgångsbiträdenas löner (utom ifråga om undervisning för handikappade), elevvårdsgruppernas verksamhet, kostnader för vård av elever vid olycksfall, premier för olycksfallsförsäkringar för elever och testning av elever (t.ex. dyslexitester).

17 16(37) Till punkten övrig elevvård hör inte verksamhet som omfattas av folkhälsolagen och barnskyddslagen (t.ex. kostnader för skolhälsovård, skolpsykologer och skolkuratorer). Kostnaderna för skolpsykologer uppges i driftsekonomidelen i uppgiftsklassen Öppenvård inom primärvården och kostnaderna för skolkuratorer på motsvarande sätt i uppgiftsklassen Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer. Då registreras de inte alls inom den grundläggande utbildningen och därmed inte heller i tabell. Sjukhusundervisning De totala kostnader som uppstår för utbildningsanordnaren vid sjukhusundervisning enligt 4 a 1 och 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning, som har ordnats inom specialiserad sjukvård för de elever inom den grundläggande utbildningen som är patienter på sjukhus eller i den specialiserade sjukvårdens öppenvård. Också ordnandet av skoltransporter mellan elevens hem och undervisningsplatsen. Bara den kommun där sjukhuset, eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård, finns anger här kostnaderna för sjukhusundervisning. Ange här den sjukhusundervisning som getts till elever med 9- eller 11-års läroplikt. Elevens hemkommun anger inte här kostnaderna för sjukhusundervisning, om kommunen inte har en sjukhusskola eller ett undervisningsställe inom någon annan verksamhetsenhet inom specialiserad sjukvård, utan de anges under punkten Hemkommunens betalningsandelar. Här anges inte de kostnader som orsakas av ordnande av elevens rehabilitering eller hälsovård eller av transporter med anknytning till det. Här anges inte heller kostnader för stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning. Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning De kostnader för stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning enligt 4 a 1 och 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning som uppstår för den kommun där sjukhuset, eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård, finns. Med stödåtgärder i övergångsskedet avses stödåtgärder som behövs för att ordna elevens undervisning, då eleven övergår till

18 17(37) sjukhusundervisning eller återgår till sin egen skola. Stödåtgärder är t.ex. konsultation och planering som enheten för sjukhusundervisning ordnat, personalen från sjukhusskolan kommer fysiskt till elevens egen skola eller eleven deltar i stödperioder som sjukhusskolan eller motsvarande undervisningsenhet ordnat. Elevens hemkommun anger inte här kostnaderna för stödåtgärder, utan de anges under punkten Hemkommunens betalningsandelar. Här anges inte kostnader som orsakas av ordnande av elevens rehabilitering eller hälsovård eller därtill hörande transporter, utan de anges i driftsekonomin under Öppenvård inom primärvården. Undervisning för de gravast utvecklingsstörda De totala kostnaderna som orsakas utbildningsanordnaren för ordnande av undervisning för de gravast utvecklingsstörda eleverna (lagen om grundläggande utbildning 628/1998, ändring 1139/ och Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009, 14 ): undervisning skjutsning måltider övrig elevvård (t.ex. kostnad för ett biträde) andel av fastighetskostnader andel av förvaltning. Ange bara de andelar av kostnaderna ovan som gäller elever med 11-års läroplikt och som inte får ingå i någon annan verksamhet! Om undervisningen för de gravast utvecklingsstörda ordnas integrerat i annan undervisning eller verksamhet anges av de gemensamma kostnaderna en andel som motsvarar elevantalet och dessutom särkostnaderna för de gravast utvecklingsstörda eleverna (t.ex. lön för skolgångsbiträde, skjutsar osv.). Rehabiliteringskostnader för elever, som anges i driftsekonomidelen under öppenvård inom primärvården. Inte heller kostnader för sjukhusundervisning eller stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning, som anges i punkterna Sjukhusundervisning och Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning. Här uppges inte hemkommunens betalningsandelar som baserar sig på lagstiftning eller särskilda avtal och inte heller andra motsvarande ersättningar

19 18(37) som hemkommunen betalar för elever som får undervisning hos en annan utbildningsanordnare, utan dessa anges i punkten Hemkommunens betalningsandelar. Övrig undervisning för handikappade De totala kostnaderna för utbildningsanordnaren vid ordnande av undervisning för andra handikappelever (lagen om grundläggande utbildning 628/1998, ändring 1139/2003, 25 och Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009, 14 ): undervisning skjutsning måltider övrig elevvård (t.ex. kostnad för ett biträde) andel av fastighetskostnader andel av förvaltning. Ange bara de andelar av kostnaderna ovan som gäller elever med 11-års läroplikt och som inte får ingå i någon annan verksamhet! Om förskoleundervisningen för övriga handikappade ordnas integrerat i annan undervisning eller verksamhet anges av de gemensamma kostnaderna en andel som motsvarar elevantalet och dessutom särkostnaderna för de handikappade eleverna (t.ex. lön för skolgångsbiträde, skjutsar osv.). Rehabiliteringskostnader för elever, som anges i driftsekonomidelen under öppenvård inom primärvården. Inte heller kostnader för sjukhusundervisning eller stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning, som anges i punkterna Sjukhusundervisning och Stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning. Här anges inte hemkommunens betalningsandelar som baserar sig på lagstiftning eller särskilda avtal och inte heller andra motsvarande ersättningar som hemkommunen betalar för elever som får undervisning hos en annan utbildningsanordnare, utan dessa anges i punkten Hemkommunens betalningsandelar. Förvaltning Förvaltningskostnader som anordnandet av grundläggande utbildning orsakar utbildningsanordnaren, t.ex. löner inklusive lagstadgade lönebikostnader, pensioner, köp av material och tjänster, hyra för maskiner och inventarier,

20 19(37) mötesarvoden för skolornas och daghemmens direktioner och övriga kostnader i anknytning till skolornas och daghemmens interna verksamhet, som inte kan hänföras till andra verksamheter. Av rektorslönerna uppges den andel som inte är undervisning. Den andel som inte är undervisning kan särskiljas från rektorernas löner utgående från beskrivningen av undervisningsverksamhet ovan. Till den grundläggande undervisningen överförda kostnader för centraliserad ekonomi- och personalförvaltning, upphandling, informationsförsörjning, arkivering eller juridiska tjänster hänförs i tabell till förvaltning. Alla förvaltningskostnader som hänförs till grundläggande utbildning (driftsekonomin). Hit hör bl.a. den grundläggande utbildningens andel av kostnaderna för undervisningsnämnden och utbildningsverket samt för direktören för bildningsväsendet. Till kostnaderna för förvaltningen räknas inte kostnader för kommunstyrelsen och -fullmäktige eller något annat motsvarande organ inom centralförvaltningen, om de inte direkt hänför sig till anordnandet av grundläggande utbildning. Underhåll av fastigheter Kostnader i anknytning till skötseln av skolornas fysiska omgivning och tryggande av säkerheten. Också underhållskostnaderna för tomter och gator som omedelbart betjänar fastigheterna. Till kostnaderna räknas fastighetspersonalens löner inklusive lönebikostnader, pensioner, köp av material och tjänster, hyror och övriga kostnader med anknytning till skötsel och underhåll av fastigheter. Till fastighetspersonalen räknas bland annat gårdskarlar, vaktmästare, expeditionsvakter, skolvärdar, redskapsreparatörer och inventarieskötare Om en vaktmästare, skolvärd eller expeditionsvakt arbetar med både fastighetsunderhåll och förvaltningsuppgifter kan kostnaderna helt och hållet hänföras till den uppgift som arbetstagaren utför mest, antingen till Underhåll av fastigheter eller till Förvaltning. Om fastighetsunderhållet har skötts centraliserat av någon annan förvaltning eller enhet och intern fakturering eller överföring tillämpas, beaktas den interna faktureringen eller överföringsposten, i den omfattning som anges ovan, i denna punkt utan avskrivningar enligt plan. I detta fall specificeras personalkostnaderna inte i kolumnen Personalkostnader.

21 20(37) Om det i interna hyror ingår avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar, kalkylerade räntor eller andra motsvararande kalkylerade poster, hänförs dessa inte till underhåll av fastigheter, utan till punkten Kapitalkostnadsdelen av interna hyror. Till fastighetskostnaderna räknas inte fastighetskostnadsandelen för elevhem, undervisning på sjukhus, undervisning för handikappade och undervisning för de gravast utvecklingsstörda. Dessa andelar fördelas på respektive verksamheter. Andelen kostnader för lärarnas och den övriga personalens bostäder i fastigheterna samt bostäder och övriga lokaler som hyrs ut till utomstående får inte inkluderas i fastighetskostnaderna på denna blankett. Dessa kostnader ska i driftsekonomidelen hänföras till Fastighetsservice och uthyrningstjänster. Kapitalkostnadsdelen av interna hyror Avskrivningar enligt plan, kalkylerade avskrivningar och räntor och andra motsvarande kalkylerade poster som ingår i interna hyror eller överföringar för lokaler som sköts centralt och som inte får hänföras till Underhåll av fastigheter. Hemkommunens betalningsandelar Hemkommunens betalningsandelar som grundar sig på lagstiftningen och särskilda avtal samt utgifter för hemkommunsersättningar till andra utbildningsanordnare. Utgifterna för hemkommunsersättningar uppges till bruttobelopp, dvs. inkomster av hemkommunsersättningar avdras INTE. Även hemkommunsersättningar som utgående från de verkliga kostnaderna betalas för sjukhus- eller skolhemsundervisning eller för elever som placerats inom barnskyddet. Här uppges också ersättningar för stödåtgärder i övergångsskedet vid sjukhusundervisning och alla sådana delkostnader med anknytning till samarbetsavtalet som avtalskommunen betalat (t.ex. skjutsning, lokaler).

22 21(37) Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning Driftskostnader för och intäkter av sådan morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som ordnas av kommunen och som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning (1136/2003 kap. 8 a). Med verksamhet som uppfyller kraven i lagen avses verksamhet på 570 timmar eller alternativt 760 timmar (i genomsnitt 3 eller 4 timmar/dag) under skolåret eller verksamhet av större omfattning. Kommunen kan ordna verksamheten för elever i årskurs 1 och 2 i kommunens skolor och för elever i årskurs 3 9 som får särskilt stöd. Kommunen anger uppgifter separat när det gäller egen verksamhet, köpta tjänster och verksamhet som får understöd av kommunen. Driftskostnaderna indelas i Personalkostnader, Övriga kostnader och Mervärdesskatt. I kolumnen Mervärdesskatt anges moms enligt bokföringen som omfattas av återbäringssystemet och som ingått i köp. Intäkterna indelas i Avgiftsintäkter och Övriga intäkter. Statsandelen för verksamheten uppges inte på denna blankett. Med avgifter avses avgifter som tas ut av elever som deltar i verksamheten. Dessa ska ingå i avgifterna för grundläggande utbildning i driftsekonomidelen. Bland kostnader och intäkter uppges inte den del av morgon- och eftermiddagsverksamheten som bestått av grundläggande konstundervisning (i uppgiftsklassen Grundläggande konstundervisning i tabellen för driftsekonomin) och inte heller den del som bestått av klubbverksamhet enligt årsplanen för den grundläggande utbildningen. Kostnader för skjutsning inom morgon- och eftermiddagsverksamheten anges också här. Bland kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet anges inte s.k. små projekt. Egen verksamhet Personalkostnader för verksamhet som kommunen själv anordnar (ledare, koordinatorer, övrig personal), övriga kostnader (t.ex. material, utrustning, mellanmål, andel av administrations- och fastighetskostnaderna) samt moms som omfattas av återbäringssystemet och som ingått i köp. I punkten Avgifter uppges avgifter som tagits ut av de elever som deltar i verksamheten, både när det gäller verksamhet av den omfattning som lagen föreskriver (0 80 euro/mån.) och verksamhet i större omfattning. I punkten Övriga intäkter anges övriga inkomster som kommunen erhållit för verksamheten.

23 22(37) Kostnaderna för egen verksamhet ska motsvara det antal ledda timmar i form av egen verksamhet som angetts i höstens datainsamling. Antalet ledda timmar samlas in på följande blankett: Blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning. Köpta tjänster Driftskostnader för den köpta morgon- och eftermiddagsverksamheten anges utan moms i kolumnen Övriga kostnader. Den moms som ingår i köpfakturan anges separat. Här anges också kommunens egna kostnader i samband med köp av tjänster, till exempel personalkostnader för koordinatorer, kostnader för lokaler, mellanmålskostnader o.d. Personalkostnaderna för den egna koordinatorn uppges i kolumnen Personalkostnader, även om tjänsten i övrigt köps utifrån. I punkten Avgifter uppges avgifter som tagits ut av de elever som deltar i verksamheten och som bokförts som intäkt i kommunen; både när det gäller verksamhet av den omfattning som lagen föreskriver (0 80 euro/mån.) och verksamhet i större omfattning. Kostnaderna för köpta tjänster ska motsvara det antal ledda timmar i form av köpta tjänster som angetts i höstens datainsamling. Understödd verksamhet Understöd som kommunen beviljat dem som ordnar lagenlig morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt verksamhetsplanen anges i kolumnen Övriga kostnader. Här anges också kommunens egna kostnader i samband med understödd verksamhet, till exempel personalkostnader för koordinatorn, kostnader för lokaler, mellanmålskostnader o.d. I punkten Avgifter uppges avgifter som tagits ut av de elever som deltar i verksamheten och som bokförts som intäkt i kommunen; både när det gäller verksamhet av den omfattning som lagen föreskriver (0 80 euro/mån.) och verksamhet i större omfattning. Kostnaderna för understödd verksamhet ska motsvara det antal ledda timmar i form av understödd verksamhet som angetts i höstens datainsamlingar. Små projekt På blanketten anges separat s.k. små projekt som ingår i investeringarna och som understiger det belopp som statsrådet fastställt genom förordning (FinF

24 23(37) 1766/2009, euro utan moms) och för vilka ingen särskild statsandel för anläggningsprojekt har erhållits. Ange som små projekt räkenskapsårets alla små projekt totalt inom den grundläggande utbildningen (exkl. morgonoch eftermiddagsverksamhet). Gränsen är projektspecifik. Små projekt ingår i investeringar i uppgiftsklassen Grundläggande utbildning i investeringsdelen. Antal undervisningsdagar inom sjukhusundervisningen under året Utbildningsanordnare som anordnar grundläggande utbildning på sjukhus eller vid någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård anger som antal undervisningdagar inom sjukhusundervisningen endast de dagar då en elev har fått undervisning på sjukhuset eller vid en annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård. Om kommunen anger undervisningsdagar inom sjukhusundervisning ska den ha kostnader för sjukhusundervisning inom verksamheten för sjukhusundervisning och vara anordnare av sjukhusundervisningen. I fråga om betalningsandelar som betalats till någon annan utbildningsanordnare anges inga undervisningsdagar. Gymnasieutbildning Gymnasieutbildning omfattar all gymnasieutbildning oberoende av var utbildningen ordnas. I tabellen anges även gymnasieutbildning som anordnas vid folkhögskolor och medborgarinstitut, förberedande utbildning för gymnasieutbildning för invandrare och personer med främmande språk som modersmål samt ämnesstudier i gymnasiet. Grundläggande utbildning som anordnas vid vuxengymnasier hör till punkten Grundläggande utbildning. Allmän avgränsning av kostnadsgrunden Till statsandelsgrunden hänförs de bokföringsenliga verksamhetskostnaderna och överföringsposterna för gymnasieutbildningen inom driftsekonomin och sådana investeringsutgifter för vilka de totala kostnaderna beräknas understiga det lagstadgade beloppet för anläggningsprojekt (FinF 1766/2009, euro utan moms). I kostnadsgrunden får inte inräknas de kostnader som enligt 31 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) inte ska beaktas vid beräkningen av priser per enhet.

25 24(37) Kostnader som motsvarar prövningsbaserat statligt extra understöd som beviljats med stöd av 44 i finansieringslagen (1705/2009), liksom även kostnader som motsvarar understöd som med stöd av 44 beviljats för inledande och utveckling av verksamhet, försök och specialuppgifter i samband med verksamheten räknas till kostnadsgrunden. När det genomsnittliga priset per enhet räknas ut avdrar Undervisnings- och kulturministeriet från de riksomfattande driftskostnaderna för gymnasieutbildningen ett belopp som motsvarar de statsunderstöd som med stöd av 44 har beviljats utbildningsanordnarna för gymnasieutbildningen (finansieringslagen 1705/2009, 31 3 mom.). Kostnadsuppgifterna ska motsvara de uppgifter om antalet studerande som getts på statistikföringsdagarna (20.9 och 20.1) i Utbildningsstyrelsens insamlingar av uppgifter (antalet studerande i genomsnitt). Särskilda avgränsningar av kostnadsgrunden 1. Avgränsningar enligt 31 i finansieringslagen (1705/2009) Anläggningsprojekt och förvärv eller hyra av markområden Finansieringskostnader Kapitalkostnader Till kostnadsgrunden räknas inte kostnader för i 36 i finansieringslagen avsedda anläggningsprojekt som är förenliga med finansieringsförordningen (1766/2009, 26 ) och inte heller kostnader för förvärv eller hyra av markområden. Med anläggningskostnader som är förenliga med finansieringsförordningen avses byggande, förvärv, grundliga reparationer eller motsvarande åtgärder i fråga om lokaler som utgör en funktionell helhet samt anskaffning av lösegendom i samband med sådana åtgärder om de beräknade totalkostnaderna för åtgärderna uppgår till minst euro (utan moms). Till kostnadsgrunden räknas s.k. små projekt som understiger detta belopp och för vilka man inte har fått särskilt statsunderstöd för anläggningsprojekt. Till kostnadsgrunden räknas inte lånekostnader (amorteringar och räntor). Till kostnadsgrunden räknas inte utbildningsanordnarens planenliga avskrivningar och nedskrivningar, inte heller eventuella avskrivningar som ingår i interna hyror (planenliga eller kalkylerade), kalkylerade räntor eller andra motsvarande kalkylerade poster.

26 25(37) Annan verksamhet som berättigar till statsfinansiering Till kostnadsgrunden räknas inte kostnader för vilka beviljas särskild statlig finansiering med stöd av lag. I fråga om personer som anställts med sysselsättningsstöd kan nettokostnaderna ändå räknas till kostnadsgrunden. Till kostnadsgrunden räknas inte kostnader som motsvarar extra statsunderstöd som beviljats med stöd av 45 i finansieringslagen (1705/2009). Bland kostnadsuppgifterna anges alltså inte med särskilt statsunderstöd anordnad modersmålsundervisning för elever med ett främmande språk som modersmål, undervisning i finska eller svenska som andra språk eller annan stödundervisning för dem och inte heller kostnader för undervisning i samiska och romani. Bland kostnadsuppgifterna anges inte heller kostnader som motsvarar sådana statsunderstöd som med stöd av 45 i finansieringslagen beviljats utbildningsanordnare inom samernas hembygdsområde för undervisning på och i samiska. Till kostnadsgrunden räknas dock kostnader som motsvarar de behovsprövade statsunderstöd som beviljas med stöd av 44 i finansieringslagen. Sådana understöd är understöd som beviljats för inledande eller utveckling av verksamhet, försök och specialuppgifter i samband med verksamheten samt extra understöd. Driftkostnader för vilka har beviljats finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget Hemkommunens betalningsandelar Avgiftsbelagd serviceverksamhet Driftskostnader för vilka finansiering beviljats ur Europeiska gemenskapernas budget får hänföras till de driftskostnader som hör till statsandelsgrunden till den del finansieringen ur Europeiska gemenskapernas budget och motsvarande särskilda nationella finansiering enligt statsbudgeten inte täcker dessa kostnader. Till kostnadsgrunden räknas inte de betalningsandelar som hemkommunen på basis av separata avtal betalar till en annan utbildningsanordnare för den del av kostnaderna som överstiger statsfinansieringen. De anges bland kostnader som inte hör till statsandelsgrunden på raden Hemkommunens betalningsandelar. Kostnader för avgiftsbelagd service som utbildningsanordnaren ordnat räknas inte till kostnadsgrunden. Vid avgiftsbelagd serviceverksamhet tar utbildningsanordnaren ut avgifter för undervisning och andra tjänster som han sålt till utomstående köpare, till exempel till andra utbildningsanordnare. Avgiftsbelagd serviceverksamhet är till exempel måltidstjänster som utbildningsanordnaren sålt och personalmåltidstjänster samt undervisningstjänster som har sålts till primära utbildningsanordnare. Med primär utbildningsanordnare avses den utbildningsanordnare till vars utbildning den studerande

27 26(37) har antagits för att avlägga examen och som är berättigad till statsandel (t.ex. anordnare av yrkesutbildning). Kostnader som motsvarar kurser som studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen har avlagt vid ett gymnasium hör inte till statsandelsgrunden. Den andel av kostnaderna som motsvarar de ersättningar som anordnaren av den grundläggande yrkesutbildningen betalar till gymnasiets huvudman (kostnader som motsvarar inkomsterna) ska avskiljas, eftersom endast kostnader för gymnasieelever ska hänföras till statsandelsgrunden för gymnasier. Förvaltningskostnader Till kostnadsgrunden räknas endast sådana förvaltningskostnader för kommunen eller samkommunen som direkt orsakats av anordnandet av gymnasieutbildning. Således räknas kommunens kostnader för t.ex. kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utbildningsnämnden inte till kostnadsgrunden. Av kostnaderna för de kommunala förtroendeorganen är det endast kostnaderna för gymnasiets direktion som får hänföras till kostnadsgrunden. Som direkta förvaltningskostnader betraktas inte t.ex. kostnader för ledande tjänsteinnehavare, om inte kostnaderna hänför sig till skolans/ undervisningsställets verksamhet, till exempel rektor eller gymnasiets skolsekreterare oberoende av var de är stationerade. Till kostnadsgrunden hänförs egna förvaltningskostnader för anordnande av gymnasieutbildning och gymnasieutbildningens andel av de kommunala uppgifter som sköts centraliserat (t.ex. ekonomi- och personalförvaltning). Kostnaderna kan delas upp enligt den faktiska användningen eller utgående från en kalkylerad kostnadsfördelning. I en samkommun räknas gymnasieutbildningens andel av förvaltningskostnaderna till kostnadsgrunden. 2. Andra särskilda avgränsningar Köp av undervisningstjänster Till kostnadsgrunden räknas undervisningstjänster som köpts av andra än kommunens verksamhetsenheter, till exempel undervisning som köpts av en annan anordnare av gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. Kostnader för kurser som köpts till gymnasieelever av en anordnare av yrkesutbildning hänförs till statsandelsgrunden för gymnasieutbildning En kostnad får ingå endast en gång i kostnadsgrunden. Därför ska köp av hela undervisningstjänster mellan egna verksamhetsenheter hänföras till enheterna i fråga som kostnadsöverföringar. Kostnadsuppgifterna ska motsvara de uppgifter om antalet studerande som getts på statistikföringsdagarna (20.1 och 20.9) i Utbildningsstyrelsens insamlingar av uppgifter.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010.

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010. KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl.

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9.

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9. IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 FÖRSKOLEUNDERVISNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom förskoleundervisningen och inom

Läs mer

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2008 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766 Konstområde

Läs mer

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 00531 HELSINGFORS Kontaktuppgifter Fax 040 348 7766 Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Telefax Helsingfors Telefon. E-post

Telefax Helsingfors Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 Helsingfors

Läs mer

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer år 2004 för verksamhet vid musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst enligt lagen om konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 FRITT BILDNINGSARBETE - Folkghögskola - Idrottsutbildningscenter UTBILDNINGSSTYRELSEN Telefax Finansierings- och kostnadsinformation 09-7747 7766 Gumtäktsvägen

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester ANMÄLAN OM DRIFTSKOSTNADER OCH PRESTATIONER ÅR 2005 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Typ av institution Museum Teater

Läs mer

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3 KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2012 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Pl 380 00531 HELSINGFORS FRITT BILDNINGSARBETE - Folkhögskola - Fax 029 533 1038 Folkhögskola Kontaktinformation

Läs mer

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1(8) Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 20.9.2010 Uppgiftslämnare Enkäten om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning ifylls av alla kommuner

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Med denna förfrågan insamlas uppgifter om sommaruniversitet och privata medborgarinstitut.

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2011 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader och

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Anvisningar 1(10) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Punkt A ifylls av följande uppgiftslämnare: Kontaktinformation på anordnarnivå anges beträffande de anordnare av utbildning och undervisning

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Produktivitetsjämförelse i kommunerna

Produktivitetsjämförelse i kommunerna Produktivitetsjämförelse i kommunerna INFO Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Daghemsvård Familjedagvård Utfall (output) = kalkylerat antal elever eller studerande Grundläggande utbildning: kostnadsviktningskoefficienter

Läs mer

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401.

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401. IFYLLNADSANVISNING 1(13) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2014 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

INFO: Utbildning & småbarnspedagogik

INFO: Utbildning & småbarnspedagogik INFO: Utbildning & småbarnspedagogik Generell information Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Småbarnspedagogik (daghemsvård & familjedagvård) Produktivitetsjämförelse i kommunerna Generell information

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

40. Allmänbildande utbildning

40. Allmänbildande utbildning 40. Allmänbildande utbildning F ö r k l a r i n g : Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen baserar sig på den plan för utveckling av utbildningen och forskningen som statsrådet har godkänt. Utgångspunkten

Läs mer

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 IFYLLNADSANVISNINGAR Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läroavtal som slutits för unga som

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO Verksamhetsplan fastställd och godkänd av Bildningsnämndens svenska utbildningssektion 5.9.2011 9 Innehållsförteckning sidan 1. Utgångspunkterna för

Läs mer

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(84) Innehåll Inledning 6 Innehållet i insamlingen av uppgifter för statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi fr.o.m. statistikåret

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Anvisningar 1(26) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Användning av uppgifterna Uppgiftslämnare Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD Nämnden Svenska rum 26.2.2015 Träder i kraft 1.8.2015 RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD ALLMÄNNA PRINCIPER - Med en skolresa avses en resa mellan hemmet och skolan inom Esbo som

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Klassifiseringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2006. Webbpublikation ISBN 952-213-089-3 Tryckt publikation ISBN 952-213-090-7

Klassifiseringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2006. Webbpublikation ISBN 952-213-089-3 Tryckt publikation ISBN 952-213-090-7 Klassifiseringar för statistik över ekonomi och verksamhet Webbpublikation ISBN 952-213-089-3 Tryckt publikation ISBN 952-213-090-7 Suomen Kuntaliitto 2005 Klassificeringar för statistik över ekonomi och

Läs mer

AVTAL OM GEMENSAMT SKOLVÄSEN

AVTAL OM GEMENSAMT SKOLVÄSEN Liite - Bilaga 35 / kv-fm 58/21.4.2010 AVTAL OM GEMENSAMT SKOLVÄSEN Mellan Lovisa stad, som nedan kallas förläggningskommun och Lappträsk och Mörskom kommuner, som nedan kallas övriga avtalskommuner, har

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Juridik i eftermiddagsverksamhet

Juridik i eftermiddagsverksamhet Juridik i eftermiddagsverksamhet Möte för personal inom eftermiddagsverksamheten i Helsingfors 11.5.2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan FN:s konvention om barnens rättigheter Artikel

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 28 augusti 1998 Nr 628 648 INNEHÅLL Nr Sidan 628 Lag om grundläggande utbildning... 1719 629 Gymnasielag... 1731 630 Lag om yrkesutbildning...

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning)

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Blankettanvisningar Det är kommunens uppgift att organisera datainsamlingen för grundskolorna i kommunen. Kommunen informerar skolorna om tidtabellen

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING 1992 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

10. Allmänbildande utbildning

10. Allmänbildande utbildning Samhälleliga verkningar 1. Allmänbildande utbildning Utgångspunkten för utvecklingen av den allmänbildande utbildningen (förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, gymnasieutbildning,

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi. ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf)

REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi. ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf) Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf)

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning BLANKETT 1. De ekonomiska försättningarna för att anordna grundläggande yrkesbildning och yrkesinriktad tilläggsbildning Tabell 1. Grundläggande uppgifter för part som ordnar yrkesinriktad grundbildning

Läs mer