Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9."

Transkript

1 IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 FÖRSKOLEUNDERVISNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom förskoleundervisningen och inom annan verksamhet i anslutning till den i de statliga skolorna, universitetens övningsskolor och hos de privata undervisningsanordnare som fått tillstånd att anordna utbildningen. Också kostnadsuppgifter för förskoleundervisning i utlandsskolor anmäls på denna blankett. Med förskoleundervisning avses förskoleundervisning enligt lagen (628/1998, ändr.1288/1999) och förordningen (852/1998) om grundläggande utbildning, som omfattar minst 700 timmar per år. Insamlingen av uppgifterna om förskoleundervisningens kostnadsuppgifter motsvarar i fråga om funktioner och innehåll insamlingen av uppgifter om den grundläggande utbildningen. Uppgifterna om undervisningen för handikappade och undervisning för de gravast utvecklingsstörda som getts som förskoleundervisning ges separat. Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen Kostnaderna och inkomsterna anmäls som hela euro och prestationerna som hela tal. Allmän avgränsning av kostnadsinformationen Kostnadsuppgifterna delas in i Egentlig verksamhet (förskoleundervisning) och Övrig verksamhet (t.ex. eftermiddagsverksamhet, dagvård, skolhälsovård, kuratorer, psykologer, simhallar, idrottshallar, hyrning av lokaler och tjänster som anordnats för utomstående). I kostnadsuppgifterna för förskoleundervisningen inkluderas de bokföringsenliga bruttodriftskostnaderna för förskoleundervisningen och investeringskostnaderna för sådana anläggningsprojekt (s.k. små projekt) vilkas helhetskostnader beräknas underskrida det av statsrådet angivna minimibeloppet (FinF 1766/2009, euro, utan moms). Lönekostnaderna anmäls dock som netto, personalersättningar avdragna. Kostnadsuppgifterna för förskoleundervisningen anmäls funktionsvis. Avlöningar och Övriga kostnader meddelas utan mervärdesskatt. De mervärdesskatter som funktionerna förorsakar meddelas som utgifter separat i egen kolumn som utgifter. Inkomsterna anmäls inklusive mervärdesskatt. Kostnader som motsvarar behovsprövade statsbidrag som beviljas enligt i finansieringslagen (1705/2009) ska anmälas i kostnadsuppgifterna för förskoleundervisningen. I kostnads- och inkomstuppgifterna för den övriga verksamheten anmäls också undervisnings- och andra tjänster som producerats som avgiftsbelagda tjänster, finansieringsutgifter och inkomster samt inkomster och utgifter för medelanskaffning. Opetushallitus/Rahoitus Hakaniemenranta 6, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/Finansiering Hagnäskajen 6, Helsingfors, telefon , fax ,

2 Övriga avgränsningar 2 Om avskrivningar och investeringar begärs uppgifter med tanke på en eventuell reformering av finansieringssystemet. Inköp av undervisningstjänster Gemensamma kostnader Till kostnadsuppgifterna räknas köp av undervisningstjänster från andra än anordnarens egna verksamhetsenheter, t.ex. då förskoleundervisning köps från ett privat daghem eller en församling. Den undervisning som undervisningsanordnaren köper av andra anordnare är således en kostnad som hör till köparens egentliga verksamhet men för försäljaren en kostnad för den övriga verksamheten. Eftersom en utgift får räknas till kostnadsuppgifterna endast en gång, skall kostnader mellan de egna verksamhetsenheterna hänföras till enheterna i fråga som utgiftsöverföringar. Interna tjänster kan räknas till kostnadesuppgifterna endast om kostnadsfördelningen bygger på faktisk användning av prestationerna. Gemensamma kostnader fördelas enligt huvudregeln i förhållande till elevantalen, undervisningstimmarna eller det antal kvadratmeter som står till förfogande (t.ex. förskoleundervisningens andel av kostnader för grundläggande utbildning eller av kostnader för dagvård). Specificering av utgifts- och inkomstsslag Egentlig verksamhet Kostnaderna enligt funktion anmäls enligt utgiftsslag i kolumner på blanketten: - Avlöningar - Övriga utgifter - Mervärdesskatt Avlöningarna innehåller löner och arvoden, pensioner, pensionsavgifter och andra avlöningskostnader. Dessa skall motsvara undervisningsanordnarens avlöningskostnader för förskoleundervisningen. Lönekostnaderna meddelas som netto, personalersättningar avdragna. Övriga utgifter anges utan mervärdesskatt. I kolumnen mervärdesskatt indelas mervärdesskatt som inkluderats i anskaffningspriset för varor och tjänster enligt funktion och bokföring. Indelningen enligt funktion kan göras också utgående från mervärdesskatteprocenterna. Inkomster för den egentliga verksamheten anmäls inklusive mervärdesskatt. Övrig verksamhet och investeringar Inkomsterna och utgifterna för den övriga verksamheten anmäls inklusive mervärdesskatt. Investeringsutgifter anmäls utan mervärdesskatt och de mervärdesskatter som betalats för dem separat. Investeringsinkomsterna anmäls inklusive mervärdesskatter.

3 3 Hur kostnaderna hänförs till olika funktioner Undervisning K010 Skjutsning K020 Måltider K031 Undervisningen och kostnaderna för de därtill omedelbart hörande funktionerna. Till undervisningen hänförs de omedelbara lönerna för undervisningsverksamheten inklusive de lagstadgade personbikostnaderna samt pensioner, lärarnas personalutbildning, inköp av material och tjänster, underhåll och hyror för maskiner och inventarier, res- och färdtjänster (annan skolskjuts än den som sker mellan hemmet och skolan/daghemmet) och övriga omedelbara kostnader för undervisningen. Den andel av lönen åt rektorer, biträdande rektorer, prorektorer och regionala rektorer som motsvarar undervisningsskyldigheten anmäls här och resten av avlöningen som kostnader för den inre förvaltningen. Lönekostnaderna för skolgångsbiträden ska inte anmälas här utan i punkten Övrig elevvård K039. Även kostnader för köpta förskoleundervisningstjänster, t.ex. förskoleundervisningstjänster som köpts av ett privat daghem eller en församling. För de köpta tjänsterna görs en utredning om de olika funktionernas (undervisning, bespisning, övrig elevvård osv.) andelar av kostnaderna varpå de anmäls enligt frågeformuläret. Undervisningsverksamhetens andel av fastighetskostnaderna uppges i punkt Underhåll av fastigheter. Helhetskostnaderna för förskoleundervisning för handikappade anmäls dock endast i punkterna K070 Undervisning för de gravast utvecklingsstörda och K050 Övrig undervisning för handikappade. Driftskostnader som beviljandet av avgiftsfri skjutsning eller skjutsningsstöd för förskoleeleverna har förorsakat utbildningsanordnaren. Med skjutsning avses avgiftsfri skjuts från hemmet direkt till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården (GrL 628/ , ändr. 1139/2003). Skjutsningskostnader för förskoleundervisning som ordnats för handikappade anmäls separat endast i punkterna K070 Undervisning för de gravast utvecklingsstörda och K050 Övrig undervisning för handikappade. Helhetskostnaderna för måltiderna för elever som deltagit i förskoleundervisningen (löner inklusive de lagstadgade avgifterna, livsmedel, inventarier, anordningar, transporter och övriga kostnader i anslutning till ordnandet av bespisningen), även måltidstjänster som köpts av utomstående. Inte kostnader för fastigheten; dessa anmäls i punkt Underhåll av fastigheter. Till måltidskostnaderna får endast hänföras måltidskostnaderna för förskoleundervisning (inte t.ex. för personalens måltidskostnader, med undantag för den övervakande läraren). Till övriga delar anmäls kostnaderna för måltider i punkten Övrig verksamhet. Kostnader för måltider i undervisning för handikappade anmäls separat endast i punkterna K070 Undervisning för de gravast utvecklingsstörda och K050 Övrig undervisning för handikappade. Om matsalen erbjuder måltider även för elever i andra skolformer (t.ex. grundläggande utbildning, gymnasieutbildning osv.) fördelas kostnaderna för måltiderna mellan de olika

4 skolformerna i förhållande till antalen elever som deltar i måltiderna. I punkt K031 uppges endast förskoleundervisningens andel av kostnaderna. 4 Övrig elevvård K039 Intern förvaltning K061 Övrig elevvård med undantag av måltider och skolskjuts. Kostnader för övrig elevvård är t.ex. utgifter för elevvårdsgruppens verksamhet och vård av elevolycksfall, olycksfallsförsäkringar för eleverna och elevtestningar. Lönerna till övrig elevvårdspersonal (t.ex. barnskötare och skolgångsbiträden i övrig undervisning än undervisning för handikappade) inklusive de lagstadgade avgifterna. Skolskjuts mellan hem och skola eller daghem anmäls i punk K020. Kostnader för övrig elevvård i undervisning för handikappade anmäls separat endast i punkterna K070 Undervisning för de gravast utvecklingsstörda och K050 Övrig undervisning för handikappade. Till punkten Elevvård får inte hänföras verksamhet som lyder under folkhälso- eller barnskyddslagen (såsom t.ex. kostnader för skolhälsovård, skolpsykolog och skolkurator) utan de anmäls på blanketten i punkten Övrig verksamhet. Kostnader för intern förvaltning som ordnandet av förskoleundervisningen omedelbart förorsakat utbildningsanordnaren, såsom löner för den interna förvaltningen inklusive de lagstadgade avgifterna, pensioner, inköp av material och tjänster, hyror för maskiner och inventarier, mötesarvodena för skolornas och daghemmens direktioner och övriga kostnader för förskoleundervisningen i anslutning till den interna förvaltningen som inte kan hänföras till andra funktionerna. Den andel av lönen åt rektorer, biträdande rektorer, prorektorer och regionala rektorer som motsvarar undervisningsskyldigheten anmäls i punkten Undervisning K010 och resten av avlöningen som kostnader för den inre förvaltningen. Kostnaderna för den interna förvaltningen i undervisningen för handikappade anmäls separat endast i punkterna K070 Undervisning för de gravast utvecklingsstörda och K050 Övrig undervisning för handikappade. Underhåll av fastigheter Kapitalkostnadsdelen av interna hyror K120 Kalkylerade avskrivningar och räntor samt övriga motsvarande kalkylerade kostnadsposter som ingår i de interna hyrorna eller i fastighetskostnader som fördelas anmäls här. Resten av den interna hyran anmäls i punkten Övriga fastighetskostnader K062. Övriga fastighetskostnader K062 Fastighetskostnaderna med undantag av andelen av kostnader för handikappade och för de gravast utvecklingsstörda. Fastighetspersonalens löner inklusive de lagstadgade avgifterna samt pensioner, inköp av material och tjänster, hyror och övriga kostnader i anslutning till fastigheternas skötsel och underhåll. Även underhållskostnader för tomt och gata som omedelbart tjänar fastigheterna. Om underhållet av fastigheterna har skötts centraliserat av en annan förvaltningsnämnd och man använder sig av intern debitering eller utgifterna fördelas, beaktas den fördelade posten eller interna debiteringen i ovan nämnd omfattning i denna punkt utan kalkylerade

5 Små projekt K090 5 räntor eller avskrivningar, som anmäls i punkten Kapitalkostnadsdelen av interna hyror K120. I detta fall specificeras avlöningskostnaderna inte i Avlöningskolumnen. Kostnadsandelen för lärar- och andra personalbostäder som inrymts i skolfastigheten samt bostäder och andra utrymmen som uthyrts till utomstående får inte räknas till fastighetskostnaderna utan de anmäls i punkten Övrig verksamhet. Också kostnader för förvärv eller hyrning av markområden anmäls i punkten Övrig verksamhet. I investeringarna ingår s.k. små projekt som underskrider det av statsrådet genom förordning angivna eurobeloppet (FinF 1766/2009, 26, euro utan moms) och för vilka inte har fåtts särskilt statsunderstöd som utgår för anläggningsprojekt, alla kostnader för förskoleundervisning under räkenskapsåret. Undervisning för de gravast utvecklingsstörda K070 Totala kostnader som har förorsakats undervisningsanordnaren för ordnande av förskoleundervisning för de gravast utvecklingsstörda (25 2 mom. lagen om grundläggande utbildning och 14 finansieringslagen). Här anges inte kostnader för anordnande av elevrehabilitering. Till kostnader som förorsakats av undervisningen räknas kostnader för undervisning, inkvartering, skolskjuts, måltider, övrig elevvård, intern förvaltning i skola/daghem/annan enhet och underhåll av fastigheter. För de gravast utvecklingsstörda förskoleeleverna som integrerats i annan undervisning eller verksamhet anges gemensamma kostnaderna i förhållande till antalen elever samt särskilda kostnader för förskoleundervisning för de gravast utvecklingsstörda (t.ex. avlöning av skolgångsbiträde, skolskjuts mm.). Övrig undervisning för handikappade K050 Totala kostnader som förorsakats undervisningsanordnare för förskoleundervisning (11-årig läroplikt) för handikappade enligt 25 2 mom. lagen om grundläggande utbildning. Som kostnader anges kostnader förorsakade av förskoleundervisning för handikappade både i skola och i dagvård. För handikappade elever som integrerats i annan undervisning eller verksamhet anges gemensamma kostnaderna i förhållande till antalen elever samt särskilda kostnader för de handikappade (t.ex. avlöning av skolgångsbiträde, skolskjuts mm.). Till kostnader som förorsakats av undervisningen räknas kostnader för undervisning, inkvartering, skolskjuts, måltider, övrig elevvård, intern förvaltning i skola/daghem/annan enhet och underhåll av fastigheter. Egentlig verksamhet, inkomster Inkomsterna för den egentliga förskoleundervisningsverksamheten frågas efter enligt samma indelning och noggrannhet som i Statistikcentralens uppgiftsinsamling (Statistik över kommunernas/samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013, del II) av de kommunala anordnarna av förskoleundervisning. Privata anordnare av förskoleundervisning, övningsskolor vid universitet och grundskolor

6 som upprätthålls av staten har inte nödvändigtvis inkomster att anmäla i varje inkomstpunkt av den egentliga verksamheten. 6 I inkomsterna för den egentliga verksamheten ska inte anmälas via finansministeriet månatligen erhållna hemkommunsersättningar för förskoleundervisningens driftskostnaderna och inte heller statsandelsfinansiering enligt pris per enhet. De statliga skolorna och universitetens övningsskolor anmäler inte basfinansiering som de fått på basis av statsbudgeten. I inkomsterna för egentliga verksamheten får inte heller anmälas finansiering som fåtts för i 36 finansieringslagen nämnt anläggningsprojekt som överskrider det eurobelopp som statsrådets har fastställt (totalkostnaderna minst euro, FinF 1766/2009, 26 ), utan denna anmäls i investeringsinkomsterna. Inkomsterna för den egentliga verksamheten är till exempel understöd som undervisningsoch kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen beviljat, finansiering som fåtts av kommunen eller samkommunen, finansiering som utomstående, t.ex. företag, stiftelser, föreningar eller privatpersoner har gett samt avgifter som tas ut av de egna eleverna. I inkomsterna ska emellertid inte anmälas av ministeriet för år 2013 beviljade understöd, som har betalats månatligen i samband med den övriga finansieringen (Extra av prövning beroende understöd, UKM:s beslut ). Inkomsterna för den egentliga verksamheten anmäls specificerade enligt följande: - försäljningsinkomster - avgifter - understöd och bidrag - hyresinkomster, externa - hyresinkomster, interna - övriga inkomster Försäljningsinkomsterna specificeras enligt finansieringskälla enligt följande: finansiering av staten, finansiering av kommuner, finansiering av samkommuner, finansiering av övriga. Försäljningsinkomsterna är inkomster för försäljning av anläggningstillgångar som hör till den egentliga verksamheten. I punkten antecknas till exempel inkomster för försäljning av använda inventarier eller apparater. Inkomster för försäljning och uthyrning av undervisnings- eller måltidstjänster antecknas inte här, utan i inkomsterna för den övriga verksamheten. I punkten Avgifter antecknas termins-/läsårsavgifter som tagits ut av de egna eleverna. I punkten ska också antecknas t.ex. materialavgifter, kopieringsavgifter och biblioteksavgifter som tagits ut av de egna förskoleeleverna. Stödavgifter som föräldrarna betalat till skolans huvudman antecknas i punkten Övrig verksamhet/inkomster sammanlagt, ifall avgifterna har karaktären av allmänna stödavgifter och de inte är riktade direkt till anordnandet av förskoleundervisningen. Understöden och bidragen är inkomstöverföringar, som inte är ersättningar för försäljning av prestationer. Erhållna understöd och bidrag specificeras i punkterna sysselsättningsunderstöd, övriga understöd och bidrag av staten, av Europeiska Unionen och av övriga. I punkten Övriga understöd och bidrag av staten antecknas t.ex. statlig finansiering, som har beviljats separat enligt lag. I punkten antecknas också av prövning beroende extra

7 Övrig verksamhet Avskrivningar K90 Investeringar 7 statsunderstöd som beviljats med stöd av 44 i finansieringslagen (1705/2009) samt understöd som med stöd av 44 beviljats för inledande och utveckling av verksamhet samt för försök eller specialuppgifter. I punkten Övriga understöd och bidrag av staten ska även antecknas extra understöd som med stöd av 45 finansieringslagen (1705/2009) beviljats för modersmålsundervisning för elever med ett främmande modersmål, för undervisning i finska eller svenska som andraspråk eller för stödjande av annan undervisning för dem eller för undervisning i samiska eller romani (UBS:s meddelande 3/2013, ). Också statsunderstöd som med stöd av 45 i finansieringslagen beviljats utbildningsanordnare inom samernas hembygdsområde för undervisning på eller i samiska ska anmälas i punkten Övriga understöd och bidrag från staten. I punkten Understöd och bidrag av Europeiska Unionen antecknas understöd och bidrag som fåtts direkt från Europeiska Unionen samt EU-stöd som förmedlats av staten och motsvarande nationella finansieringsandel. Hyresinkomster är inte inkomster för den egentliga verksamheten. Hyresinkomster antecknas i punkten Övrig verksamhet. I punkten Övriga inkomster antecknas övriga inkomster för den egentliga verksamheten än de ovan nämnda. Här anmäls utgifter och inkomster sammanlagt för övrig verksamhet än den egentliga förskoleverksamheten. Det kan vara fråga t.ex. om eftermiddagsverksamhet, daghemsverksamhet, resurscenterverksamhet eller produktion av avgiftsbelagda måltids-, inkvarterings och andra tjänster åt utomstående, hyrning av bostäder och andra lokaler (t.ex. simhallar, idrottshallar) finansieringsutgifter och inkomster samt utgifter och inkomster för medelanskaffning. Också kostnader för hälsovårdare, skolkuratorer och skolpsykologer. Avskrivningarna specificeras i avskrivningar för investeringar som hör till den egentliga verksamheten och avskrivningar för investeringar som hör till den övriga verksamheten. Utgifterna och inkomsterna i anslutning till investeringarna specificeras i investeringar som hör till den egentliga förskoleverksamheten och investeringar som hör till den övriga verksamheten. Investeringarna anmäls utan mervärdesskatt och andelen mervärdesskatt som ingår i investeringsutgifterna separat. I punkten investeringar som hör till förskoleundervisningens egentliga verksamhet anmäls de sammanlagda investeringsutgifterna (inkl. små projekt) enligt bokföringen år 2013 som ansluter sig till anordnandet av förskoleundervisningen. Investeringsutgifterna är kostnader för maskiner, inventarier, byggande och renovering till den del som de behandlas som investeringsutgifter i bokföringen. Investeringarna anmäls före avdrag för räkenskapsårets avskrivningar. I punkten investeringsutgifter för den övriga verksamheten anmäls t.ex. investeringsutgifter för allaktivitetslokal, idrottshall eller t.ex. simhall som används i annan

8 verksamhet än inom förskoleundervisdningen. 8 I punkten investeringsinkomster antecknas understöd och andra inkomster av staten, kommuner och andra aktörer. Prestationer Antal undervisningstimmar/år Egentlig verksamhet S200L001 Det faktiska antal undervisningstimmar inom förskoleundervisningen som hållits under kalenderåret 2013, d.v.s. vårterminen höstterminen 2013, exklusive undervisningstimmar som hör till den övriga verksamheten (ej årsveckotimmar). Med undervisningstimmar avses närundervisningsavsnitt omfattande minuter (närundervisningsavsnitt som omfattar mindre än 45 minuter, t.ex. stödundervisning, sammanslås till undervisningstimmar om 45 minuter). Övrig verksamhet S200L015 Antalet undervisningstimmar som har sålts till utomstående. Inte verksamhetstimmar för övriga verksamhet.

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010.

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010. KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 00531 HELSINGFORS Kontaktuppgifter Fax 040 348 7766 Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl.

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2008 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766 Konstområde

Läs mer

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(37)

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Telefax Helsingfors Telefon. E-post

Telefax Helsingfors Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 Helsingfors

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer år 2004 för verksamhet vid musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst enligt lagen om konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 FRITT BILDNINGSARBETE - Folkghögskola - Idrottsutbildningscenter UTBILDNINGSSTYRELSEN Telefax Finansierings- och kostnadsinformation 09-7747 7766 Gumtäktsvägen

Läs mer

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester ANMÄLAN OM DRIFTSKOSTNADER OCH PRESTATIONER ÅR 2005 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Typ av institution Museum Teater

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Med denna förfrågan insamlas uppgifter om sommaruniversitet och privata medborgarinstitut.

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2011 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader och

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3 KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2012 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Pl 380 00531 HELSINGFORS FRITT BILDNINGSARBETE - Folkhögskola - Fax 029 533 1038 Folkhögskola Kontaktinformation

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401.

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401. IFYLLNADSANVISNING 1(13) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2014 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Anvisningar 1(10) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 IFYLLNADSANVISNINGAR Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läroavtal som slutits för unga som

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Punkt A ifylls av följande uppgiftslämnare: Kontaktinformation på anordnarnivå anges beträffande de anordnare av utbildning och undervisning

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1(8) Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 20.9.2010 Uppgiftslämnare Enkäten om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning ifylls av alla kommuner

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2007

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2007 ns kostnader enligt utbildningsområde år 2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings-och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation ns huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

INFO: Utbildning & småbarnspedagogik

INFO: Utbildning & småbarnspedagogik INFO: Utbildning & småbarnspedagogik Generell information Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Småbarnspedagogik (daghemsvård & familjedagvård) Produktivitetsjämförelse i kommunerna Generell information

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004

Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Blanketter K och M UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan)

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning BLANKETT 1. De ekonomiska försättningarna för att anordna grundläggande yrkesbildning och yrkesinriktad tilläggsbildning Tabell 1. Grundläggande uppgifter för part som ordnar yrkesinriktad grundbildning

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Produktivitetsjämförelse i kommunerna

Produktivitetsjämförelse i kommunerna Produktivitetsjämförelse i kommunerna INFO Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Daghemsvård Familjedagvård Utfall (output) = kalkylerat antal elever eller studerande Grundläggande utbildning: kostnadsviktningskoefficienter

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014

Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014 Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014 Publicerade Uppdaterade 19.6.2013 (följande uppdatering 9/2013) Sanna Lehtonen utvecklingschef Statsbidrag till kommunerna 2014: 8,67 + 0,98 + 09,5 (md

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering RP 118/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 i lagen om grundläggande utbildning samt 9 och 17 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning)

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Blankettanvisningar Det är kommunens uppgift att organisera datainsamlingen för grundskolorna i kommunen. Kommunen informerar skolorna om tidtabellen

Läs mer

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 i mervärdesskattelagen och 32 i i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

40. Allmänbildande utbildning

40. Allmänbildande utbildning 40. Allmänbildande utbildning F ö r k l a r i n g : Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen baserar sig på den plan för utveckling av utbildningen och forskningen som statsrådet har godkänt. Utgångspunkten

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(17) Basuppgifter 20.9.2015 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

RP 120/2015 rd. Propositionen hänför sig till den budgetproposition för 2016 som ska kompletteras och avses bli behandlad i samband med den.

RP 120/2015 rd. Propositionen hänför sig till den budgetproposition för 2016 som ska kompletteras och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 12 och 48 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om elevoch

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD Nämnden Svenska rum 26.2.2015 Träder i kraft 1.8.2015 RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD ALLMÄNNA PRINCIPER - Med en skolresa avses en resa mellan hemmet och skolan inom Esbo som

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Anvisningar 1(26) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Användning av uppgifterna Uppgiftslämnare Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter

Läs mer

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005.

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum 27.8.2004 Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010 Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal 1 Begäran om utlåtande Staden X har bett om anvisningar för bokföringen i fråga om markanvändningsavtal.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer