GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter"

Transkript

1 IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m : Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och till lag om ändring av gymnasielagen. Enligt propositionen tillämpas den nya lagen för första gången när man bestämmer om finansieringen för år Fr.o.m. början av år 2017 är det meningen att statsandelsfinansieringen för gymnasieutbildningens ämnesstudier upphör för dem som har avlagt studentexamen. Därför ska utbildningsanordnarna i basuppgiftsinsamlingen hösten 2015 och i basuppgiftsinsamlingarna år 2016 av de kurser som slutförts fr.o.m specificera de kurser som har slutförts av studerande som hade avlagt studentexamen redan då kursen började. I sådana fall där en studerande samtidigt avlägger en yrkesinriktad grundexamen och studentexamen och den studerande är en studerande som utgör grund för finansiering av grundläggande yrkesutbildning, finansieras den studerandes gymnasiestudier fr.o.m. år 2017 som s.k. ämnesstudier på basis av de kurser som har slutförts i gymnasiet. Därför ska man i basuppgiftsinsamlingen hösten 2015 och i basuppgiftsinsamlingarna år 2016 utöver antalet kursen som genomförts enligt läroplanen för vuxna fr.o.m även anmäla antalet kurser som genomförts enligt läroplanen för unga som ny punkt. Som ytterligare ny information samlas även information om vilken aktör som har betalat gymnasiekurserna för de studerande som utgör grund för finansiering av grundläggande yrkesutbildning och som siktar på att avlägga studentexamen (vanligen en yrkesutbildningsanordnare). Denna information ges för första gången i samband med basuppgiftsinsamlingen hösten Basuppgiftsinsamlingen : Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 25 förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska uppgifterna som behövs för att beräkna och bestämma statsandelar och finansiering för utbildningsanordnarna ges inom 10 dagar efter registreringsdagen i enlighet med situationen på registreringsdagen (20.1). Uppgifterna som samlas in under våren används för att granska årets finansiering enligt det faktiska antalet studerande samt för beräkning av det kommande årets preliminära statsandelar. Även folkhögskolor, privata skolor med främmande undervisningsspråk, utlandsskola och Steinerskolor (inkl. verksamhetsfilialer) lämnar uppgifter om antalet studerande i gymnasieutbildningen med denna blankett. Övriga utom utlandsskolan anmäler dessutom antalet studerande enligt hemkommun enligt separat anvisning. Opetushallitus/Rahoitus PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/Finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

2 Kontaktuppgifter (1 * ) 2 (9) Studerande i grundläggande utbildning som ordnas som vuxenutbildning (vuxengymnasier/-linjer) anmäls endast i Statistikcentralens enkät Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltsnivå hösten Förfrågans uppgifter ges via Internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. Om kommunens gymnasieutbildning har överförts till en kommun som blivit till genom kommunsammanslagning, eller gymnasieutbildningen till följd av en ändring i tillståndet att ordna utbildning har blivit en del av gymnasieutbildningen i en annan kommun eller samkommun under åren , så ska registreringsdagens uppgifter för varje tidigare anordnare trots detta fortsättningsvis ges separat. Utbildningsstyrelsen skickar till den sammanslagna anordnaren en samlingslista, där varje tidigare anordnare syns på en egen rad enligt den tidigare kommunen för anordnaren. Varje rad motsvaras vid lagringen av en blankett. Gymnasiets alla blanketter fylls i med samma mottagaridentifikation eller med samma underidentifikation för gymnasieutbildningen. Observera att också uppgifterna om hemkommun och nationalitet anmäls specificerade på de tidigare anordnarnas nivå. (FinF 1766/ mom) I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. Kan lämnas ofylld om uppgifterna är desamma som utbildningsanordnarens kontaktuppgifter. Antal studerande i gymnasieutbildning (2) Antalet studerande uppges i enlighet med situationen Antal studerande som grund för finansiering (punkterna ) Till det antal studerande som ligger till grund för finansieringen (punkterna ) anmäls de studerande som läser gymnasiets hela lärokurs. Då antalet studerande beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk (FinF 1766/ , max 4 år (GyL 629/ )). Ifall den studerande genom erkännande av kunnande tillgodoräknas tidigare gymnasiestudier, ska man också beakta de tillgodoräknade gymnasiestudierna då gymnasiestudiernas längd beräknas. Utbytesstuderande som studerar minst en termin i gymnasieutbildning i Finland kan inräknas i antalet studerande. Utbytesstuderande som på registreringsdagen är utomlands, privatstuderande eller studerande som deltar i utbildning som ordnats som avgiftsbelagd tjänst anmäls inte i antalet studerande. En studerande kan under samma registreringsdag räknas som en sådan studerande som utgör grund för finansiering inom endast en utbildning som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/ mom.). En studerande som studerar samtidigt i gymnasiet och inom den grundläggande yrkesutbildningen kan räknas till antalet studerande endast vid den ena utbildningsformen. Därtill kan en utlandsskola, som av undervisnings- och kulturministeriet har beviljats tillstånd att ordna utbildning utomlands, till de studerande som utgör grund för finansiering endast räkna tillfälligt utomlands bosatta finska medborgare. Vistelsen * Numret inom parentes hänvisar till ifrågavarande punkt på blanketten

3 utomlands betraktas som tillfällig då personen i fråga enligt befolkningsdatasystemet fortsättningsvis har hemkommun i Finland (201/ ). Studerande i gymnasieutbildning som inlett gymnasiestudierna som yngre än 18 år (typ 3) (2.1) 3 (9) Här antecknas antalet studerande som inlett gymnasiestudierna som yngre än 18 år. En studerande som fyllt aderton år anses ha inlett studierna som yngre än 18 år, om han fortsätter de studier som han har inlett som yngre än 18 år, och dessa studier inte har varit avbrutna under minst ett år (15 GyF 810/1998). I punkten ska inte anmälas studerande i gymnasieutbildning som enligt tillståndet att ordna utbildningen har ordnats som internatutbildning (folkhögskolor, Suomen kristillinen yhteiskoulu). Dessa anmäls endast i punkt från punkt 2.1 studerande, vars gymnasiestudier har pågått mer än tre år (2.1.1) Av studerandena i punkt 2.1 specificeras här de studerande, vilkas gymnasiestudier har på registreringsdagen pågått mer än tre år. Också tidigare gymnasiestudier som genom erkännande av kunnande har räknats den studerande till godo ska beaktas då gymnasiestudiernas längd beräknas. Här anmäls endast studerande som ingår i punkt 2.1, som kan räknas som studerande som ligger till grund för finansieringen. Då det antal studerande på vilket finansieringen bygger beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk (FinF 1766/ , max 4 år (GyL 629/ )). - från punkt 2.1 studerande med främmande modersmål (2.1.2) Av elevantalet i punkt 2.1 specificeras de studerande vars modersmål är ett annat än finska, svenska eller samiska. Modersmål är det modersmål för personen som har antecknats i befolkningsdatasystemet. Studerande i gymnasieutbildning som inlett gymnasiestudierna vid fyllda 18 år (typ 4) (2.2) Här antecknas antalet studerande som inlett gymnasiestudierna efter att ha fyllt 18 år. En studerande som fyllt aderton år anses dock ha inlett studierna som yngre än 18 år, om han fortsätter de studier som han har inlett som yngre än 18 år, och dessa studier inte har varit avbrutna under minst ett år (15 GyF 810/1998). I punkten ska inte uppges studerande i gymnasieutbildning som ordnats som internatutbildning (folkhögskolor, Suomen kristillinen yhteiskoulu). Dessa uppges endast i punkt från punkt 2.2 studerande, vars gymnasiestudier har pågått mer än tre år (2.2.1) Av studerandena i punkt 2.2 specificeras här de studerande, vilkas gymnasiestudier har på registreringsdagen pågått mer än tre år. Också tidigare gymnasiestudier som genom erkännande av kunnande har räknats den studerande till godo ska beaktas då gymnasiestudiernas längd beräknas. Här anmäls endast studerande som ingår i punkt 2.2, som kan räknas som studerande som ligger till grund för finansieringen. Då det antal studerande på vilket finansieringen bygger beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk (FinF 1766/ , max 4 år (GyL 629/ )).

4 4 (9) - från punkt 2.2 studerande med främmande modersmål (2.2.2) Av elevantalet i punkt 2.2 specificeras de studerande vars modersmål är ett annat än finska, svenska eller samiska. Modersmål är det modersmål för personen som har antecknats i befolkningsdatasystemet. Studerande i gymnasieutbildning som ordnats som internatutbildning (typ 3) (2.3) Här antecknas det totala antalet studerande i gymnasieutbildningen hos en utbildningsanordnare som enligt tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet har rätt att ordna utbildningen i ett internat. T.ex. folkhögskolor och Suomen kristillinen yhteiskoulu uppger här de studerande som fullgör hela gymnasiets lärokurs. - från punkt 2.3 studerande, vars gymnasiestudier har pågått mer än tre år (2.3.1) Av studerandena i punkt 2.3 specificeras här de studerande, vilkas gymnasiestudier har på registreringsdagen pågått mer än tre år. Också tidigare gymnasiestudier som genom erkännande av kunnande har räknats den studerande till godo ska beaktas då gymnasiestudiernas längd beräknas. Här anmäls endast studerande som ingår i punkt 2.3, som kan räknas som studerande som ligger till grund för finansieringen. Då det antal studerande på vilket finansieringen bygger beräknas kan en studerande räknas som studerande högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk (FinF 1766/ , max 4 år (GyL 629/ )). - från punkt 2.3 studerande med främmande modersmål (2.3.2) Av elevantalet i punkt 2.3 specificeras de studerande vars modersmål är ett annat än finska, svenska eller samiska. Modersmål är det modersmål för personen som har antecknats i befolkningsdatasystemet. Antal studerande enligt hemkommun Antalen studerande som utgör grund för finansiering (punkterna ) anmäls dessutom enligt hemkommun enligt separat anvisning. Studerandena i punkterna 2.1 och 2.3 anmäls i uppgifterna om hemkommun i punkt Studerande i gymnasieutbildning som inlett gymnasiestudier under 18 år (typ 3). Studerandena i punkt 2.2 Studerande som inlett gymnasiestudier vid fyllda 18 år (typ 4), anmäls i uppgifterna om hemkommun separat i listan Studerande som inlett gymnasiestudier vid fyllda 18 år. I ovan nämnda listor över hemkommun, indelade enligt typ 3 och typ 4, inkluderas också antalet studerande som saknar hemkommun. Studerandenas nationaliteter anmäls på egna listor av studerande utan hemkommun. Antalen studerande på blanketten för basuppgifter måste överensstämma med antalen studerande enligt hemkommun och utan hemkommun sammanlagt antalet studerande i punkterna = typ 3 antalet studerande enligt hemkommun antalet studerande i punkt 2.2 = typ 4 antalet studerande enligt hemkommun

5 Punkten som gäller insändandet av hemkommunsuppgifter kryssas för i punkt 9 på blanketten. Ämnesstuderande och utlandsskolans studerande anmäls inte enligt hemkommun. Antal ämnesstuderande sammanlagt (2.4) 5 (9) I punkt 2.4 anmäls antalet ämnesstuderande i gymnasieutbildningen (GyL 629/1998, 20 3 mom.) enligt situationen på registreringsdagen. Ämnesstuderande är studerande som inte studerar gymnasiets hela lärokurs. I punkten ingår också studerande som på heltid studerar vid en annan läroanstalt eller inom en annan utbildning och studerande som avlägger två examina, såvida de anmäls som studerande som utgör grund för finansiering i den andra läroanstaltens eller utbildningsformens studerandeuppgifter. En studerande som studerar både i gymnasiet och inom yrkesutbildningen kan således ingå i det egentliga antalet studerande (de studerande som berättigar till finansiering) endast i den ena utbildningsformen. Ämnesstuderande får inte anmälas i antalet studerande i punkterna och inte heller i antalet studerande enligt hemkommun. Antal studerande sammanlagt (punkterna ) (2.5) Övriga faktorer och faktorer som påverkar priset per enhet för gymnasieutbildning (3) Studerande som inkvarterats i internat (av studerandena i punkt 2.3) (3.1) Här uppges de studerande som i anslutning till utbildning som ordnas som internatutbildning får bo avgiftsfritt och får extra måltider. Antal studerande enligt undervisningsspråk (3.2) -från punkt 2.1 studerande enligt undervisningsspråk (3.2.1.) Antalet studerande i punkt 2.1 (inlett gymnasiestudierna som yngre än 18 år) anges här specificerat enligt undervisningsspråk. -från punkt 2.2 studerande enligt undervisningsspråk (3.2.2.) Antalet studerande i punkt 2.2 (inlett gymnasiestudierna vid fyllda 18 år) anges här specificerat enligt undervisningsspråk. -från punkt 2.3 studerande enligt undervisningsspråk (3.2.3.) Antalet studerande i punkt 2.3 (gymnasieutbildning som ordnats som internatutbildning) anges här specificerat enligt undervisningsspråk. Antal obligatoriska och fördjupade gymnasiekurser som ämnesstuderandena avlagt under tiden i enlighet med timfördelningen för undervisningen för vuxna (4) I punkt 4 ges antalsuppgifter för alla obligatoriska gymnasiekurser och fullgjorda riksomfattande kurser som erbjuds som fördjupade studier som ämnesstuderande avlagt enligt timfördelningen i undervisning för vuxna.

6 6 (9) I kurserna medräknas de kurser som avlagts godkänt under föregående termin och kurserna för dem som deltagit i undervisning enligt kurserna. Om en studerande däremot saknar en del av en prestation som hör till kursen i slutet av terminen, så kan hans eller hennes kurs inte räknas med innan denna kursdel har avlagts. Inte heller en kurs som avlagts tidigare inom en annan utbildning och som räknas den studerande till godo, kan räknas med i antalet kurser som anmäls. De kurser som inkluderas i uppgifterna ska vara kurser som utbildningsanordnaren själv har producerat eller som utbildningsanordnaren har köpt. Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen (4.1) I finansieringen av driftskostnaderna för gymnasieutbildningen ingår också kurser för studerande som avlägger ett eller flera enskilda läroämnen. I punkt 4.1 anmäls antalet kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen. I punkten specificeras antalet kurser sammanlagt för de studerande som inte avlägger gymnasiets hela lärokurs. Här anmäls antalet i enlighet med timfördelningen för undervisningen för vuxna avlagda kurser för alla andra ämnesstuderande än sådana, som på registreringsdagen vid en annan läroanstalt eller inom en annan utbildning har varit heltidsstuderande och studerande som avlägger två examina, som utgör grund för finansiering. (FinL 1705/ , FinF 1766/ ). -varav kurser som avlagts av invandrare som språkutbildning (4.1.1) Av kurserna i punkt 4.1 specificeras här antalet kurser i modersmål och litteratur (finska /svenska) eller i finska/svenska som andraspråk som avlagts av invandrare som språkutbildning. Språkutbildning som arbetsförvaltningen köpt meddelas inte med denna blankett. Kurser tillhörande ämnesstudierna i gymnasiet som fullgjorts av studerande som avlägger examen vid en annan läroanstalt eller inom en annan utbildning (4.2) Här anmäls antalet i enlighet med timfördelningen för undervisningen för vuxna avlagda kurser sammanlagt för de studerande som på registreringsdagen i en annan läroanstalt eller inom en annan utbildning har varit heltidsstuderande och studerande som avlägger två examina, som utgör grund för finansiering. Här anmäls inte kurser för studerande som avlagt /avlägger två examina, om de studerande har avlagt gymnasiekurserna enligt timfördelningen för unga (kursernas omfattning i medeltal 38 timmar och gymnasiets hela lärokurs minst 75 kurser (GymF 810/ ). - varav gymnasiekurser som fullgjorts av studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och som har för avsikt att avlägga studentexamen (4.2.1) Av kurserna i punkt 4.2 specificeras här antalet kurser i gymnasiet för studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och studentexamen /gymnasiets lärokurs. Avlagda kurser sammanlagt (punkterna ) (4.3)

7 7 (9) Antal studerande i utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning (5) Antalen studerande anmäls enligt situationen Utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning är avsedd för invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål. Med invandrare avses en person som vistas i landet med tillstånd som beviljats för annat än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse eller vars uppehållsrätt har registrerats eller som har blivit beviljad uppehållstillståndshandling som nämns i 161 i utlänningslagen (301/2004). Med en person med ett främmande språk som modersmål avses en person vars modersmål i det befolkningsdatasystem som avses i lagen (661/2009) om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster är ett annat än finska, svenska eller samiska. Den förberedande utbildningen omfattar ett läsår, vilket innebär att den ska omfatta minst 25 kurser. Utbildningen kan ordnas både för unga och för vuxna. Utbildningen för unga omfattar i genomsnitt 38 timmar per kurs och utbildningen för vuxna i genomsnitt 28 timmar per kurs. En studerande som anmäls i antalet studerande i utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning kan inte samma registreringsdag anmälas som studerande som utgör grund för finansiering i någon annan utbildning som nämns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/ mom.). Studerande i förberedande utbildning anmäls därtill enligt hemkommun och studerande som saknar hemkommun därtill enligt nationalitet. De studerande som anmäls i punkterna 5.1 och 5.3 anmäls i hemkommunsuppgifterna i egen lista Studerande som inlett den förberedande utbildningen före fyllda 18 år (typ 37). Studerandena i punkt 5.2 som inlett den förberedande utbildningen efter fyllda 18 år, anmäls separat i hemkommunsuppgifterna i listan Studerande som inlett den förberedande utbildningen efter fyllda 18 år (typ 38). Även antalen studerande som är utan hemkommun inkluderas i listorna. För de studerande som saknar hemkommun anmäls nationaliteten i egna listor. Punkt 9 på blanketten som gäller insändandet av hemkommunuppgifterna kryssas för. Om utbildningsanordnaren som ny inleder utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning höstterminen 2015 och önskar få finansiering för den förberedande utbildningen genast när utbildningen inleds, ska utbildningsanordnaren före skicka till Utbildningsstyrelsen en uppskattning av antalet studerande i den förberedande utbildningen på registreringsdagen Om utbildningsanordnaren inte i förväg skickar till Utbildningsstyrelsen en uppskattning av antalet studerande i den förberedande utbildningen, kan utbildningsanordnaren inte få finansiering genast när utbildningen inleds, utan finansieringen beviljas i efterhand i samband med justeringsbeslutet för finansåret. Studerande, under 18 år när studierna inom den förberedande utbildningen inleddes (typ 37) (5.1) I punkt 5.1 anmäls antalet studerande i förberedande utbildning som har inlett den förberedande utbildningen före fyllda 18 år.

8 8 (9) I punkten ska inte anmälas studerande i förberedande utbildning som i enlighet med tillståndet att ordna gymnasieutbildning har ordnats i internat: dessa studerande anmäls endast i punkt 5.3. Studerande, fyllda 18 år när studierna inom den förberedande utbildningen inleddes (typ 38) (5.2) I punkt 5.2 anmäls antalet studerande i förberedande utbildning som har inlett den förberedande utbildningen efter fyllda 18 år. I punkten ska inte anmälas studerande i förberedande utbildning som i enlighet med tillståndet att ordna gymnasieutbildning har ordnats i internat: dessa studerande anmäls endast i punkt 5.3. Studerande i förberedande utbildning vid internat (typ 37) (5.3) I punkt 5.3 anmäler alla de utbildningsanordnare sina studerande i förberedande utbildning som enligt undervisnings- och kulturministeriets tillstånd har rätt att ordna gymnasieutbildning i internat. Utbildningsanordnare med tillstånd att ordna utbildningen i internat är t.ex. folkhögskolorna och Suomen kristillinen yhteiskoulu. -varav studerande i internatinkvartering (5.3.1) Övriga uppgifter (6) Av studerandena i punkt 5.3 specificeras här de studerande i förberedande utbildning som i anslutning till utbildning i internatformat ges avgiftsfritt boende och extra måltid. Uppgifterna i punkt 6 anmäls separat för gymnasieutbildning och för utbildning som förebereder för gymnasieutbildning. Inkvarterade studerande (andra än sådana som inkvarteras i internat) (6.1) Antal gymnasier (6.2) Här uppges antalet studerande som har beviljats inkvarteringsförmån. I denna punkt får inte uppges sådana inkvarterade studerande som avses i punkt 3.1 eller punkt Här anmäls antalen gymnasier som anordnar gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning med undantag av de antal som anmäls i punkterna 6.3 och 6.4. Antal vuxengymnasier/-linjer (6.3) Här anmäls det sammanlagda antalet vuxengymnasier/-linjer som anordnar gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning med undantag av det antal som anmäls i punkt 6.4. Antal övriga läroanstalter som anordnar gymnasieutbildning (t.ex. folkhögskolorna) (6.4) Här anmäls antalet övriga läroanstalter som anordnar gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning än de som anmäls i punkterna 6.2 och 6.3.

9 9 (9) Antalet studerande enligt hemkommun har insänts (9) Studerandenas hemkommuner anmäls både för gymnasieutbildningens studerande och för den förberedande utbildningens studerande. Punkten som gäller insändandet av hemkommunsuppgifter kryssas för. Utlandsskolans studerande anmäls inte enligt hemkommun. Förteckning över utlandsskolas studerande Till utlandsskolan postas som separat bilaga en blankett för anmälan av studerandeuppgifter. På blanketten specificeras studerandena i studerande som utgör grund för finansiering och övriga studerande. Till de studerande som utgör grund för finansiering kan enligt tillståndet att ordna utbildning räknas tillfälligt utomlands bosatta finska medborgare som enligt befolkningsdatasystemet har hemkommun i Finland (201 / ). De studerande som utgör grund för finansiering ska därtill i enlighet med gymnasieutbildningens blankett specificeras i studerande som inlett gymnasiestudierna i under 18 års ålder (från punkt 2.1), studerande som inlett gymnasiestudierna efter att ha fyllt 18 år (från punkt 2.2) och studerande vars kurser i punkt 4.1 har räknats in i antalet ämnesstudiekurser som utgör grund för bestämmande av finansiering. Till de övriga studerande än sådana som utgör grund för finansiering räknas studerande som fullgör gymnasiets hela lärokurs, men som inte med stöd av tillståndet att ordna utbildning eller lagen eller förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet eller gymnasielagen inte kan räknas till de studerande som utgör grund för finansiering. Förteckningen över studerandena returneras till Utbildningsstyrelsen per post, fax eller e-post under adr. Utbildningsstyrelsen, Finansieringsenheten, PB 380, Helsingfors, Finland / fax / Korrigering av uppgifterna efter lagringstidens slut Efter lagringstidens slut korrigeras registreringsdagens uppgifter i datasystemet av enheten för Finansiering. De uppgifter som ska korrigeras anmäls så att den ursprungliga uppgiften streckas över på registreringsdagens blankett och den nya uppgiften antecknas tydligt invid den korrigerade. Man bör också beakta korrigeringens inverkan på övriga punkter i blanketten och införa motsvarande korrigeringar på dessa. När studerandeantal korrigeras, ska även uppgifterna om hemkommun korrigeras. De korrigerade blanketterna skickas skannade som e-postbilaga till Finansieringsenhetens e-postadress (eller per fax på numret eller per post under adressen Utbildningsstyrelsen, Finansieringsenheten, PB 380, Helsingfors). BILAGA Studerandeförteckning /utlandsskola

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan)

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(17) Basuppgifter 20.9.2015 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1(8) Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 20.9.2010 Uppgiftslämnare Enkäten om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning ifylls av alla kommuner

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2011 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.1.2013 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016

Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Avsnitt F12-F13 visas för läroanstalter som valt Ja-alternativet i punkt D7. Avsnitt F14-F15 visas för läroanstalter som valt Ja-alternativet i punkt D8.

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Anvisningar 1(10) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Anvisningar 1(26) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Användning av uppgifterna Uppgiftslämnare Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2013 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Blankettens struktur Läroanstaltens och uppgiftslämnarens kontaktinformation A B C

Blankettens struktur Läroanstaltens och uppgiftslämnarens kontaktinformation A B C Elever och studerande på läroanstaltsnivå 213 Denna blankett ifylls av grundskolor (inkl. specialskolor på grundskolenivå, skolor på grund- och gymnasienivå, även skolor utomlands), gymnasier, yrkesläroanstalter

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 28 augusti 1998 Nr 628 648 INNEHÅLL Nr Sidan 628 Lag om grundläggande utbildning... 1719 629 Gymnasielag... 1731 630 Lag om yrkesutbildning...

Läs mer

TILL MEDIERNA Material får användas fritt

TILL MEDIERNA Material får användas fritt OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN TILL MEDIERNA 8.8. Material får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Föreskrifter och anvisningar 2015:12

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Anvisningar 1(27) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2016 Användning av uppgifterna Uppgiftslämnare Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) det inledande stycket i 2 kap. 1 2 mom., 10 2 mom. 2 4

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2006 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2011 Punkt A ifylls av följande uppgiftslämnare: Kontaktinformation på anordnarnivå anges beträffande de anordnare av utbildning och undervisning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2005 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Telefax Helsingfors Telefon. E-post

Telefax Helsingfors Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 Helsingfors

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 i lagen om finansiering av undervisningsoch

Läs mer

Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 20.9 anvisningar

Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 20.9 anvisningar 1 YKSIKKÖ Nimi Yhteystiedot Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 20.9 anvisningar Datainsamlingen gäller Datainsamlingen gäller de studerande som 20.9.2008 är inskrivna i läroanstalten och som

Läs mer

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012 1(5) Pvm Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Viite Ref. Datainsamlingarna hösten 2012 Asia Ärende Datainsamlingar Statistikcentralen samlar i höst in

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer år 2004 för verksamhet vid musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst enligt lagen om konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380

Läs mer

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering RP 118/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 i lagen om grundläggande utbildning samt 9 och 17 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl.

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Centrala beredningar i anslutning till finansierings- och strukturreformen

Centrala beredningar i anslutning till finansierings- och strukturreformen Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Produktivitetsjämförelse i kommunerna

Produktivitetsjämförelse i kommunerna Produktivitetsjämförelse i kommunerna INFO Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Daghemsvård Familjedagvård Utfall (output) = kalkylerat antal elever eller studerande Grundläggande utbildning: kostnadsviktningskoefficienter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2014 676/2014 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 gymnasielagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att gymnasielagens bestämmelser om studentexamens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016 Föreskrifter och anvisningar 2017:5b Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2017:5b

Läs mer

Brev Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om praxis för registrering av

Brev Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om praxis för registrering av Brev OKM/26/532/2013 28.11.2013 Enligt sändlista Hänvisning Arende Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om praxis för registrering av studerandedygn inom fritt bildningsarbete pä idrottsutbildningscentren

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 2 mom. och 5 1 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005.

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum 27.8.2004 Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer