UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013"

Transkript

1 IFYLLNADSANVISNINGAR Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läroavtal som slutits för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (10 klassen) våren 2013 och förhöjd utbildningsersättning... 2 Bestämmelser... 3 Kostnader som inte beaktas vid beräkningen av priset per enhet... 3 Anmälning av kostnader, inkomster och prestationer... 4 Sammandragsblanketten och överensstämmelse... 4 Hänförande av kostnader och inkomster... 5 Anmälning av mervärdesskatter... 5 Statsunderstöd... 5 Personalutgifter (M1)... 8 Övriga utgifter; exkl. moms (M2)... 8 Mervärdesskatterna (M3)... 8 Inkomstslag och mervärdesskatter... 8 Särskild statsfinansiering/statsfinansiering (R2)... 8 EU-finansiering (R3)... 8 Övrig särskild finansiering (R8)... 8 Mervärdesskatter (R9)... 8 Funktioner... 9 K1 Undervisningsverksamhet... 9 K2 Underhåll av fastigheter K3. Studiesociala förmåner i läroavtalsutbildning K3.1 Inkvartering i grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform (blankett K02) K3.2 Kostnader för studerandemåltider inom grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform (blankett K02) K7. Gemensamma funktioner K8. Utbildningsanordnarens förvaltning K9. Avskrivningar T0. Inkomster Prestationer S1 Grundläggande yrkesutbildning på blankett K S 6. Grundläggande yrkesutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning på blankett K13p S 4. Yrkesinriktade tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning på blankett K13l S4, S7, S5 Yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform på blankett K Uppgifter som anmäls enligt utbildningsanordnare (E92-blankett) T0. Inkomster sammanlagt; P. Uppgifter som samlas in för beräkning av resultaten E2. Avgiftsbelagd service E4. Investeringar E5. Avskrivningar för den avgiftsbelagda servicen E6. Förändring av reserver, fonder och avskrivningsdifferens E9. Övriga kostnader och övrig finansiering Opetushallitus/Rahoitus PL 380, Helsinki, puhelin, , faksi , Utbildningsstyrelsen/Finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

2 2 YRKESUTBILDNING I dessa anvisningar för uppgiftsinsamlingen har de bestämmelser och instruktioner som gäller alla utbildningsformer placerats i början av anvisningen. Anvisningarna för funktionerna inom den grundläggande yrkesutbildningen, den yrkesinriktade tilläggsutbildningen och läroavtalsutbildningen har förenhetligats och innehållet i funktionerna beskrivs bara en gång. I anvisningarna rörande funktionerna och prestationerna har gjorts inskrivningar bara i den mån det finns skillnader mellan utbildningsformerna i förfrågan. Förändringar i uppgiftsinsamlingen om år 2013: Kompetensprogrammet för unga vuxna Uppgifter begärs för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroavtalsform, blankett K131,( enligt utbildningsområde) och yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform, blankett K 14 (examensinriktad utbildning, utbildningsområde/graderad utbildning 1 8) enligt följande: Kostnads- och prestationsuppgifterna för kompetensprogrammet innefattas i de kostnader för yrkesinriktad tilläggsutbildning i form av läroavtal som anmäls enligt utbildningsområde och funktion på blankett K13l. De kostnader som ingår i punkterna K1 K9 ska dessutom anmälas i punkten för ytterligare information (K0.0) i punkt K05. Prestationerna anmäls separat i punkt S5. Kostnadsuppgifterna för kompetensprogrammet innefattas i de kostnader för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform som anmäls enligt funktion på blankett K14. I punkt K08 på blanketten anmäls alla de kostnadsuppgifter för kompetensprogrammet som ingår i punkterna 1 8. Kompetensprogrammets inkomstsuppgifter anmäls separat i punkt T0 och prestationerna separat i punkt S5. Läroavtal som slutits för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (10 klassen) våren 2013 och förhöjd utbildningsersättning Kostnaderna för läroavtal inom grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som slutits efter för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den 10 klassen) våren 2013 anmäls på läroavtalsutbildningens blanketter K13p och K13l: För läroavtal inom grundläggande yrkesutbildning innefattas uppgifterna i de kostnader för grundläggande yrkesutbildning som anmäls enligt utbildningsområde och funktion. Uppgifterna anmäls därtill i punkten Ytterligare information (K0.0) i punkt K03. Prestationerna anmäls i punkt S6. För läroavtal inom yrkesinriktad tilläggsutbildning innefattas uppgifterna i de kostnader för yrkesinriktad tilläggsutbildning som anmäls enligt utbildningsområde och funktion. Uppgifterna anmäls därtill i punkten Ytterligare information (K0.0) i punkt K03. Prestationerna anmäls i punkt S4. På blanketterna för läroavtal inom grundläggande yrkesutbildning (K13p) och yrkesinriktad tilläggsutbildning (K13l) frågas i punkt K1.4.2 efter förhöjda utbildningsersättningar till arbetsgivare som har betalats av det statsunderstödsanslag som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat som specialunderstöd , 147/522/2012. Den utbildningsersättning som utbildningsanordnaren har betalat uppgår under studerandens första läroavtalsår till 800 euro/må. I punkten anmäls endast andelen förhöjd utbildningsersättning och den överskridande andelen anmäls i punkt K1.4.1 Utbildningsersättningar till arbetsgivare.

3 3 Bestämmelser Enligt 58 i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet, nedan finansieringslagen, ska kommunen, samkommunen och en privat verksamhetsanordnare tillställa statsbidragsmyndigheten de uppgifter baserade på budgeten, ekonomiplanen, bokslutet och verksamhetsberättelsen samt de övriga uppgifter om kostnaderna och verksamhetens omfattning som behövs för fastställandet av finansiering enligt denna lag. De uppgifter som behövs för bestämmandet av priset per enhet samlas in av yrkesutbildningsanordnarna årligen. Enligt resultatavtalet mellan undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samlar Utbildningsstyrelsen in uppgifterna. Enligt 1 i finansieringslagen finansieras bl.a. verksamhet enligt lagen (630/1998) om yrkesutbildning och lagen (631/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning, senare vuxenutbildningslagen. Utgångspunkten vid beräknandet av finansieringen för driftskostnaderna är det bokföringsenliga bruttobeloppet av yrkesutbildningens driftskostnader för verksamhet enligt lagen om yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. På basis av dessa beräknas det genomsnittliga priset per enhet (23 i finansieringslagen) som statsrådet har bestämt för den grundläggande yrkesutbildningen. Om gradering av priserna per enhet för yrkesutbildning på basis av verksamhetens resultat och beräkning av resultatmätarna bestäms i 25 i finansieringslagen. Om priserna per enhet för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen i läroanstaltsform bestäms i 27 i finansieringslagen. Priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning bygger på det genomsnittliga priset per enhet för den grundläggande yrkesutbildningen i läroanstaltsform. Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning bestäms av undervisnings- och kulturministeriet inom ramen för statsbudgeten. Kostnader som inte beaktas vid beräkningen av priset per enhet I driftskostnaderna för utbildningen (statsandelsgrunden) kan inte innefattas alla kostnader för verksamheten. Som i lagen avsedda driftskostnader betraktas enligt 31 i finansieringslagen inte 1) kostnader för anläggningsprojekt som avses i lagen och kostnader för förvärv eller hyrning av markområden, 2) kostnader för ordnande av skolskjuts för studerande, 2 a) mervärdesskatt som ingår i anskaffningspriset för varor och service; 3) kostnader för skötsel av lån eller kalkylerade räntor och avskrivningar; detta gäller inte utbildningsanordnarens bokföringsenliga avskrivningar, för vilka gäller vad som bestäms i 25 2 momentet i finansieringslagen. 4) kostnader för vilka lagstadgad statsfinansiering beviljas särskilt, 5) avgifter till den som ordnar verksamhet enligt de lagar som nämns i 1 och enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), om de kostnader som anordnarna haft för den verksamhet som utgör grund för avgifterna beaktas när priserna per enhet räknas ut, 6) kostnader för avgiftsbelagd service för den som ordnar verksamhet enligt någon av de lagar som nämns i 1, samt 7) andra förvaltningskostnader än sådana som direkt hänför sig till verksamhet som ordnas enligt de lagar som nämns i 1. De driftskostnader för utbildningsformerna, för vilka beviljas finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget, får räknas som driftskostnader som finansieras till den del de inte

4 täcks av EU-finansieringen eller motsvarande särskilda nationella finansieringen enligt statsbudgeten (Finansieringslagen 31 ). 4 I kostnadsenkäten anmäls de kostnader som inte berättigar till statsandel på utbildningsanordnarens blankett E 92 enligt följande: avgiftsbelagd service (punkterna E2 och E5) reserver, överföringar till fonder och avskrivningsdifferens (punkt E6) övriga kostnader och inkomster (punkt E9) Anmälning av kostnader, inkomster och prestationer Kostnadsuppgifterna ska motsvara de antal studerande/antal studerandeårsverk i den yrkesinriktade tilläggsutbildningen som har anmälts på registreringsdagarna (20.1 och 20.9) år Driftskostnaderna enligt statsandelsgrunden, de prestationer som motsvarar dem och övriga uppgifter i anslutning till beräkningen av statsandelsgrunden anmäls på separata blanketter enligt utbildningsform. Som uppföljningsinformation insamlas dessutom uppgifter om de utgifter som inte hör till statsandelsgrunden, på basis av vilka utbildningsanordnarens yrkesutbildningsverksamhet kan uppskattas. Blanketterna inom de olika utbildningsformerna Grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform (K02) Utbildningsområden och graderade examina (blanketterna ) Grundläggande yrkesutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning (K13p) Utbildningsområden (blanketterna 1-8) Yrkesinriktad tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning (K13l) + KUV Utbildningsområden (blanketterna 1-8, innehåller också utbildning examen inom utbildningsområdet som inte leder till) Yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform (K14)+ KUV Prisgrupper (blanketterna 1-8) Anordnarvis blankett (E92) För alla obligatoriskt blankettunderlag Orienterande och förberedande utbildning (blanketterna ) KUV= Kompetensprogrammet för unga vuxna Övrig utbildning (blankett 9, annan utbildning än sådan som leder till fristående examen Finansieringen för yrkesutbildning kommer enligt regeringens strukturpolitiska program att förnyas så att finansieringen i huvudsak baseras på examina och delar av dem. På grund av detta ska utbildningsanordnarna ägna särskild uppmärksamhet åt de anmälda kostnads- och prestationsuppgifternas riktighet enligt utbildningsform och utbildningsområde. De faktiska uppgifterna för år 2013 kommer att användas både vid utvecklandet av finansieringsgrunderna och vid beredningen av finansieringsbeslut under senare år. Sammandragsblanketten och överensstämmelse Alla utbildningsanordnare ska gå till blanketten på utbildningsanordnarens nivå som gäller hela yrkesutbildningen (E92) och fylla i de uppgifter som begärs på blanketten.

5 För att underlätta granskningen av uppgifterna görs en sammandragskalkyl över de uppgifter som utbildningsanordnaren har anmält och lagrat. Kalkylen sammanfattar de kostnads- och inkomstuppgifter som yrkesutbildningsanordnarens har anmält via webblagringssystemet. Sammandragskalkylen finns efter lagringen av yrkesutbildningsanordnarens blankett (E92). Sammandragsblanketten ska godkännas efter lagringen, också efter varje ändring (gäller alla utbildningsformer). I samband med kalkylen meddelar systemet om eventuellt antal fel eller om uppgifter som saknas och som skall korrigeras i lagringssystemet. Hänförande av kostnader och inkomster Alla kostnader och inkomster som ansluter sig till yrkesutbildningen (utom statsandelsinkomsterna, som bokförs i systemet av myndigheten) ska fördelas på blanketterna enligt upphovsprincipen. Kostnader och inkomster anmäls som hela euro. Gemensamma kostnader, som inte som sådana kan hänföras till blanketterna, hänförs enligt kalkylerade grunder som beskriver var de förorsakats av, t.ex. i förhållande till arbetstiden, antalet studerande, undervisningstimmar eller kvadrat. Att hänföra kostnaderna i förhållande till inkomsterna ger inte som fördelningsgrund en riktig bild av hur tjänsterna har använts och vilka kostnaderna för tjänsterna/verksamheten är. Exempel: Om en person arbetar både inom den undervisning som hänför sig till den egentliga verksamheten och inom projekt som hör till den avgiftsbelagda servicen, ska lönekostnaderna hänföras i enlighet med hur mycket personen har arbetat inom de olika uppgifterna. Om t.ex. en biträdande rektor både undervisar och sköter undervisningens förvaltning, hänförs hans lön till undervisningen och till de gemensamma funktionerna (undervisningens förvaltning) i förhållande till arbetet. Anmälning av mervärdesskatter Alla utbildningsanordnare anmäler på blanketterna för de olika utbildningsformerna mervärdesskattens andel, oberoende av om mervärdesskatten är slutlig kostnad och eller om utbildningsanordnaren har rätt att få tillbaka/få avdrag för momsen. Mervärdesskatten anmäls också för avgiftsbelagd service. De utbildningsanordnare som i fråga om byggtjänster har omvänd mervärdesskatteplikt, anmäler också mervärdesskattebeloppet för byggtjänsterna trots att momsbokföringen ändrades i och med lagändringen Lagändringen medför ingen ändring av bokföringssättet av momsen i kostnadsenkäten. Momsen anmäls på samma sätt som innan lagändringen trädde i kraft. Mervärdesskatten anmäls i egen kolumn (moms för kostnader kolumn M3 och moms för inkomster kolumn R9). Om utbildningsanordnaren inte får momsuppgifterna direkt från ekonomiförvaltningens datasystem, ska mervärdesskatten utredas så att den bygger på det faktiska momsuttaget. Statsunderstöd För att avlägsna överlappande finansiering avdras av totalkostnaderna för verksamheten ett eurobelopp motsvarande de statunderstöd som med stöd av 44 1 och 2 momentet i finansieringslagen har beviljats för statsandelsverksamheten. Statsandelsmyndigheten gör avdraget ur kostnadsgrunden i enlighet med de statsunderstöd som beviljats under det år som kostnaderna beräknas, varför utbildningsanordnarna anmäler kostnaderna till deras bruttobelopp i enlighet med anvisningarna. 5

6 6 Utbildningsanordnaren anmäler för grundläggande yrkesutbildning och för grundläggande utbildning och tilläggsutbildning som ordnas som läroavtalsutbildning statsunderstöd som Utbildningsstyrelsen och/eller undervisnings- och kulturministeriet med stöd av 44 1 och 2 momentet i finansieringslagen har beviljat på blanketten på utbildningsanordnarens nivå (E92) på inkomstsidan i punkt TO (i punkten R2 Särskild statsfinansiering). För yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform anmäler utbildningsanordnaren de statsunderstöd som Utbildningsstyrelsen och/eller undervisnings- och kulturministeriet med stöd av 44 1 och 2 momentet i finansieringslagen har beviljat på blankett K 14 i punkt T0 Övriga inkomster (R8). Observera att de statsunderstödskostnader som anmäls på blanketten gäller räkenskapsåret. På motsvarande sätt anmäls av erhållna understöd endast den del som använts under räkenskapsåret. I genomförandet av ett projekt som genomförs med statsunderstöd och som ansluter sig till statsandelsverksamheten kan delta en eller flera utbildningsanordnare i enlighet med beslutet om statsunderstöd. Ansvaret för att anmäla kostnaderna i den här förfrågan är hos den utbildningsanordnare som har fått statsunderstödet. Utbildningsanordnaren ska komma överens om bokföringen och hur kostnadsuppgifterna i enlighet med statsandelsystemet ska anmälas med de övriga anordnarna.???särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att de kostnader och inkomster som hänför sig till projektet anmäls bara en gång i kostnadsförfrågan och att kostnaderna hänförs riktigt enligt utbildningsområde och funktion.????? Dessutom bör man märka att projekt- och utvecklingsunderstöd för skötsel av utvecklings- och serviceuppgifter för arbetslivet och annat utvecklingsunderstöd (utveckling av kvaliteten i den yrkesinriktade tilläggsutbildningen) som i enlighet med 18 i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning har beviljats anordnare av tilläggsutbildning och de kostnader som förorsakats av användningen av understödet inte alls får anmälas på blanketterna för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, utan de anmäls i punkt E9 Övriga kostnader och övrig finansiering.

7 Särskilda anmärkningar Grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform (K02) Grundläggande yrkesutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning (K13p) Yrkesinriktad tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning (K13l) Yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform (K14) Blanketten på utbildningsanordnarens nivå (E92) Uppgifterna om orienterande/förberedande utbildningar ges separat i punkterna Kostnaderna för hushållsskolundervisning anmäls i kostnaderna för utbildningsområde 899 (K1-K9) och dessutom i punkt K0.0 Tilläggsuppgifter. Kostnader för försök med arbetsledarutbildning anmäls i kostnaderna för utbildningsområdena 399 och 599 (K1-K9) i enlighet med till vilket område utbildningen hör och dessutom som specificerad uppgift på samma blanketter i punkten för tilläggsuppgifter (K09) Kostnader för försök med arbetsledarutbildning anmäls i kostnaderna för utbildningsområdena 399 och 599 (K1-K9) i enlighet med till vilket område utbildningen hör och dessutom som specificerad uppgift på samma blanketter i punkten för tilläggsuppgifter (K09) Kostnaderna för läroavtal inom grundläggande yrkesutbildning som efter slutits för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den 10 klassen) våren 2013 ingår i de kostnader som anmäls enligt utbildningsområde/funktion (K1 K9). Därtill ska kostnaderna anmälas sammanlagt i punkten för Ytterligare information K03. Kostnaderna för läroavtal inom yrkesinriktad tilläggsutbildning som efter slutits för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den 10 klassen) våren 2013 ingår i de kostnader som anmäls enligt utbildningsområde/funktion (K1 K9). Därtill ska kostnaderna anmälas sammanlagt i punkten för Ytterligare information K03. Kostnaderna för Kompetensprogrammet för unga vuxna ingår i de kostnader som anmäls enligt utbildningsområde/funktion (K1 K9). Därtill ska kostnaderna anmälas sammanlagt i punkten för Ytterligare information K05. Kostnaderna för Kompetensprogrammet för unga vuxna ingår i de kostnader som anmäls enligt utbildningsområde/gradering (1 8) och funktion. I punkt K05 anmäls alla de kostnadsuppgifter för Kompetensprogrammet som ingår i punkterna K1 K8. Inkomstuppgifterna för Kompetensprogrammet anmäls separat i punkt T0 och prestationsuppgifterna separat i punkt S5. Om utbildningsanordnaren säljer teoretisk utbildning till en annan utbildningsanordnare, är det fråga om avgiftsbelagd service, som ska anmälas på utbildningsanordnarens blankett (E92). 7

8 8 Utbildningsanordnaren ska arkivera de anmälda kostnads- och prestationsuppgifterna försedda med sin underskrift. Utbildningsanordnaren ska också dokumentera och arkivera information om de grunder enligt vilka kostnader och inkomster har hänförts. De uppgifter som enheten för finansierings- och kostnadsinformation har samlat in kan läsas på adressen /asiakkaat/rahoitus Kostnadslag och mervärdesskatter Personalutgifter (M1) Personalutgifterna anmäls som netto med personalersättningarna avdragna. Här anmäls löner, lagstadgade socialförsäkringsavgifter, grupplivförsäkringsavgifter, s.k. gamla pensioner vid kommunala läroanstalter, pensionsutgiftsbaserad avgift och mötesarvoden. Av de kostnader som uppstår vid anställning av personer som får sysselsättningsstöd anmäls endast nettoutgiften. Arbetsgivaren betalar en pensionsutgiftsbaserad avgift för de pensioner som har uppkommit i arbetsgivarens tjänst före år De pensionsutgiftsbaserade avgifterna är kostnader för den till statsandel berättigande verksamheten, dock inte till den del som verksamheten har gällt avgiftsbelagd service. Kommunförbundet (Kommunalekonomi 4/12) och Keva (cirkulär 3/2012). Övriga utgifter; exkl. moms (M2) T.ex. reseersättningar, utgifter för personalutbildning, kontorsförnödenheter, materialanskaffningar, post- och telefonavgifter, läromedel, hyror för och underhåll av maskiner och inventarier. Mervärdesskatterna (M3) I denna kolumn meddelas de mervärdesskatter som ingått i varornas eller servicens anskaffningspris, antingen den summa som betalats eller den summa som bokförts i restitutions-/avdragssystemet (se s. 5) Inkomstslag och mervärdesskatter Särskild statsfinansiering/statsfinansiering (R2) I den särskilda statsfinansieringen ingår t.ex. extra statsunderstöd (FinL 44 ) som undervisnings- och kulturministeriet samt utbildningsstyrelsen har beviljat t.ex. för internationalisering och utveckling av inlärningen i arbetet. (se s. 6) EU-finansiering (R3) Här anmäls understöd och bidrag som fåtts direkt från Europeiska Unionen och den statliga finansieringsandelen för EU-projekt. (se s. 21 Avgiftsbelagd service) Övrig särskild finansiering (R8) Den övriga särskilda finansieringen kan bestå av t.ex. avgifter för service och varor. Därutöver anmäls driftsersättningar och hyror, ersättningar för material som sålts till studerandena och privatstuderandes avgifter. I inkomsterna ska inte anmälas examensavgifter för fristående examina. Utbildningsstyrelsen har gett en anvisning om uttagande och redovisning av examensavgifter (6/011/2011, ). Mervärdesskatter (R9) I denna kolumn meddelas de mervärdesskatter som ingått i varornas eller servicens anskaffningspris. (se s.5)

9 Funktioner 9 K1 Undervisningsverksamhet K1.1. Undervisning (med undantag av punkterna K1.2 K1.4) Här anmäls för utbildningsanordnarens egna lärare löner för när- och distansundervisning, eventuella löner som utbetalats till lärarna under inlärningsperioder i arbete, till föreläsare, utbildningsinspektörer och skolgångsbiträden samt övriga kostnader för avlöningen. I undervisningen anmäls övriga kostnader för undervisningen, såsom undervisningsmaterial och instruktioner (t.ex. handbok inom läroavtalsutbildningen), läromedel och apparatur samt övriga kostnader för ordnandet och utvecklandet av undervisningen. I fråga om den grundläggande yrkesutbildningen i läroanstaltsform (K02) ingår kostnaderna för yrkesprov och examenstillfällen som ingår i den examensförberedande utbildningen i denna punkt K1.1 Undervisning. Kostnaderna för de organ som tillsatts för planeringen och genomförandet av yrkesproven antecknas trots detta i punkt K7.9. Om utbildningstjänster köps av utomstående organisationer, anmäls kostnaderna i kolumnen för övriga utgifter. Försäljaren av utbildningstjänsterna anmäler kostnaderna för utbildningen i den avgiftsbelagda serviceverksamheten och motsvarande försäljningsinkomst i den avgiftsbelagda verksamheten i punkt E2.7 Försäljning av utbildning och annat kunnande. Om utbildningstjänster köps internt av läroanstaltsenheter inom den egna organisationen, antecknas den köpta utbildningen liksom lönekostnaderna för den egna personalen i kolumn M1 personalutgifter. Interna inkomster anmäls inte i inkomsterna för den avgiftsbelagda servicen i den här enkäten. Av de datatekniska kostnaderna anmäls en andel som hänför sig till ett enskilt utbildningsområde (t.ex. cad-program inom metallbranschen, specialprogram och apparatur för datanomutbildningen). Till exempel kostnaderna för allmänna datorsalar anmäls i punkt K7.9 övriga gemensamma funktioner. K1.2 Examenstillfällen Här anmäls för läroavtalsutbildningen (K13p och K13l) och den yrkesinriktade tillläggsutbildningen i läroanstaltsform (K14) helhetskostnaderna för anordnande och personlig tillämpning av examenstillfällena, såsom lärarnas och den övriga personalens planeringsarbete, handledningen och bedömningen av examinanden samt eventuella ersättningar till arbetsgivare för anordnande av examenstillfällena. K1.3 Inlärning i arbetet Kostnadsuppgifter för inlärningen i arbetet begärs bara för den grundläggande yrkesutbildningen på blankett K02. Här anmäls kostnaderna för läroplansenlig inlärning i arbetet i hemlandet och utomlands. Med inlärning i arbetet avses en del av studierna som omfattar minst 20 studieveckor och som är en del av de treåriga yrkesinriktade grundexamina. I inlärningen i arbetet förverkligas en del av målen för studierna på en arbetsplats. I utbildning som leder till fristående examen ska inlärningsperioderna i arbetet vara tillräckligt långa och mångsidiga med tanke på behärskandet av yrket. Om det av synnerligen vägande skäl fall inte är möjligt att ordna inlärningen i arbetet på en arbetsplats, kan perioden genomföras i läroanstaltens övningsföretag eller genom motsvarande arrangemang. Här anmäls t.ex. kostnader för planering och anskaffning av inlärningsplatser och för bedömningen av inlärningen i arbetet. Som kostnader anmäls också resekostnader för lärarna och studerandena. Måltidskostnader för studerandena under inlärningen i arbetet anmäls i punkt K3.2.

10 När kostnadsuppgifter för orienterande utbildningar anmäls antecknas kostnader för inlärning i arbetet eller arbetslivsträning i punkten. K1.4 Ersättningar till arbetsgivaren Här anmäls ersättningar för inlärning i arbetet som i grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltform (K02) har betalats till en arbetsgivare på basis av ett avtal mellan utbildningsanordnaren och arbetsgivaren. K1.4.1 Ersättningar till arbetsgivaren i läroavtalsutbildning (punkt K1.4.2 borträknad) I utbildning som ordnas som läroavtalsutbildning (K13 p och K13 l) anmäls utbildningsersättningar som betalats till arbetsgivare (Förordningen om yrkesutbildning 811/1998 6). 10 K1.4.2 Förhöjd utbildningsersättning som har betalats med statsunderstöd som undervisningsoch kulturministeriet har beviljat som specialunderstöd I punkten anmäls förhöjda utbildningsersättningar till arbetsgivare som har betalats av statsunderstödesanslag som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat som specialunderstöd , 147/522/2012. Den utbildningsersättning som utbildningsanordnaren har betalat uppgår under studerandens första läroavtalsår till 800 euro/månad. I denna punkt anmäls endast andelen förhöjd utbildningsersättning och den överskridande andelen anmäls i punkt K1.4.1 Utbildningsersättningar till arbetsgivare. K2 Underhåll av fastigheter Som underhållskostnader för fastigheter anmäls fastighetspersonalens löner och dylika utgifter, inköp av material och service, underhållsutgifter, övriga utgifter i anslutning till skötseln och underhållet av fastigheten samt fastighetsskatt och underhållskostnader för tomt och gata som betjänar fastigheten, med undantag för elevhem och personalbostäder. Arrendeavgifter för landområden anmäls i punkt E9.1.9 Anskaffningskostnader för fastighetens maskiner och inventarier, till den del de behandlas som investeringskostnader i bokföringen, anmäls endast i punkt E4. Fastighetskostnader för inkvartering som anordnats som studiesocial förmån (Lagen om yrkesutbildning 630/1998, ) anmäls i punkt K3.1. Kostnaderna för lärar- och övriga personalbostäder och motsvarande hyresinkomster anmäls i punkt E2. Om utbildningsanordnaren har hyrt elevhemsplatser åt utomstående, ska hyresinkomsterna och elevhemskostnaderna till denna del anmälas i punkt E2.9. Fastighetskostnader som hänför sig till den avgiftsbelagda verksamheten anmäls i punkt E2. K2.1 Egna lokaler Här anmäls kostnader för lokaler som ägs av utbildningsanordnaren och som har använts för statsandelsverksamheten enligt följande: E2.1.1 Kapitalkostnad som ingår i intern hyra Av underhållskostnaderna för fastigheter specificeras kapitalkostnader som ingår i interna hyror såsom planenliga avskrivningar, kalkylerade avskrivningar och räntor samt andra motsvarande kalkylerade kostnadsposter (t.ex. intern täckning). Kapitalkostnad som ingår i en intern hyra berättigar inte till statsandel. Uppgiften anmäls trots detta i denna punkt, och inte i punkt E2 eller E9. K2.1.9 Övrigt underhåll av fastigheter Som underhållskostnader för fastigheterna anmäls fastighetspersonalens löner och övriga utgifter för skötsel och underhåll av egna fastigheter.

11 I övriga utgifter (kolumnen M2) anmäls städnings-, uppvärmnings-, el- och övriga driftskostnader för fastigheten, underhållskostnader och skötselvederlag för den interna hyran. I punkten ingår också inköp av material och service samt fastighetsskatt och underhållskostnader för tomt och gata som betjänar fastigheten. K2.2 Hyreslokaler Här anmäls de hyreskostnader som betalats för fastigheterna och kostnaderna för städning, uppvärmning och el samt övriga underhållskostnader för fastigheterna. K3. Studiesociala förmåner i läroavtalsutbildning I läroavtalsutbildningen har de studerande rätt att under de teoretiska studierna som studiesocial förmån få dagpenning, familjestöd, inkvarterings- och reseersättning i enlighet med undervisningsministeriets förordning 799/2007. Förmånerna anmäls på blankett K13. K3.1 Inkvartering i grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform (blankett K02) Kostnaderna i punkt 3.1 fördelas enligt följande: K3.1.2 Särskild utbildningsuppgift i specialundervisningen (specialyrkesläroanstalter) Här anmäls inkvartering enligt 10 2 momentet i finansieringsförordningen, d.v.s. specialyrkesläroanstalternas inkvarteringskostnader till den del inkvarteringsförmånen är avgiftsfri. K3.1.3 Internatboende Här anmäls inkvartering i internat enligt 10 3 momentet i finansieringsförordningen eller m.a.o. inkvarteringskostnader för grundläggande yrkesutbildning som anordnas vid folkhögskolor och idrottsutbildningscenter till den del inkvarteringsförmånen är avgiftsfri. K3.1.9 Övriga inkvarteringsförmåner Här anmäls kostnaderna för inkvartering enligt 10 1 mom. i finansieringsförordningen till den del kostnaderna gäller avgiftsfri inkvarteringsförmån. K3.2 Kostnader för studerandemåltider inom grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform (blankett K02) Vid heltidsstudier har studerandena rätt till en avgiftsfri måltid under sådana arbetsdagar då läroplanen förutsätter att de är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren har anvisat. Här anmäls kostnaderna för löner, livsmedel, inventarier, maskiner, transporter, hyror för maskiner och inventarier samt övriga utgifter i anslutning till ordnandet av studerandenas måltider och även de bespisningstjänster som köpts av utomstående. Också måltidskostnader för studerandena under inlärningen i arbetet anmäls i denna punkt. Kostnaderna och inkomsterna för måltider för privatstuderande och utomstående och för personalens avgiftsbelagda måltider och måltider som hör till arbetsverksamheten anmäls i punkt E2.9, övrig avgiftsbelagd service. K3.2.2 Inkvarterade studerande inom naturbruk med utökad måltidsförmån Här anmäls kostnader för inkvarterade studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen, utbildningsområdet naturbruk, som fått utökad måltidsförmån (frukost och middag utöver den dagliga skolmåltiden) enligt följande: utbildning som leder till grundexamen inom lantbruk, hästhushållning, trädgårdsskötsel, skogsbruk och natur- och miljöområdet. Kostnaderna för utökad måltidsförmån, d.v.s. frukost eller middag, anmäls här. K7. Gemensamma funktioner De gemensamma funktionerna anmäls enligt följande indelning: 11

12 12 K7.6 Undervisningsförvaltning Här anmäls kostnaderna för förvaltningen i anslutning till anordnandet av undervisningen, studerandeförvaltningen och stödverksamheten (övriga kostnader än sådana som anmälts i punkterna K7.9), t.ex. lönekostnader för rektor, biträdande rektor, utbildningsprogramsföreståndare, studiehandledare och läroavtalssekreterare, samt kostnaderna för utvecklande och upprätthållande av undervisningspersonalens och stödpersonalens yrkeskunnande och övriga kostnader för de gemensamma funktionerna. Här anmäls också väglednings- och rekryteringsservicen, som innehåller service för de studerande och arbetsgivarna och som syftar till att förbättra utbildningsanordnarens arbetslivskontakter och sysselsättningen av de utexaminerade. Då väglednings- och rekryteringsservice säljs till utomstående, anmäls kostnaderna och inkomsterna till denna del i punkten Avgiftsbelagd service E2. K7.9 Övriga gemensamma funktioner Här anmäls lönekostnader och kostnaderna för utvecklande och upprätthållande av biblioteks- och informationstjänstspersonal, kostnaderna för utvecklande och upprätthållande av personalens yrkesskicklighet. Kostnaderna för undervisningens och de gemensamma funktionernas IT- och datatekniska service samt lönekostnaderna för personalen, kostnaderna för utvecklande och upprätthållande av personalens yrkesskicklighet. Av de datatekniska kostnaderna anmäls en del som hänför sig till ett enskilt utbildningsområde (t.ex. cad-program inom metallbranschen, specialprogram och apparatur för datanomutbildningen) i punkten K1 Undervisning. Kostnaderna för marknadsföring av yrkesutbildningen för potentiella studerande och andra intressegrupper hör till denna punkt. Också kostnaderna för den personal som arbetar med nämnda uppgifter och kostnaderna för utvecklande och upprätthållande av personalens yrkesskicklighet anmäls i denna punkt Kostnaderna för de organ som tillsatts för att planera och genomföra yrkesproven anmäls i denna punkt. Inventarie- och apparaturanskaffningar som bokförts som årliga kostnader, samlingar, tidskrifter, litteratur, program som används av biblioteks- och informationstjänsten, kostnader för datakommunikation, nätverkssamarbete, uppdatering av webbsidor och anordnande av evenemang anmäls här. Kostnader för de gemensamma funktionerna och för anskaffning av maskiner och inventarier för förvaltningen, till den del dessa behandlas som investeringar i bokföringen, anmäls endast på utbildningsanordnarens blankett (E92) i punkt E4. K8. Utbildningsanordnarens förvaltning Här anmäls utgifter som hör till statsandelsgrunden och som förorsakas av utbildningsanordnarens förvaltning. Här anmäls t.ex. direktionens och styrelsens mötesarvoden, lönekostnaderna för samkommunens direktör, den ledande rektorn, ledande utbildningsinspektör, ekonomidirektören, personalförvaltningen, löneuträkningen och ekonomiförvaltningen, inköp av material och service samt övriga kostnader för verksamheten. Kostnader för dataadministration och datateknik samt kostnader för utveckling och upprätthållande av personalens yrkesskicklig-

13 het, t.ex. fortbildning samt kostnader för bl.a. arbetarskydd, samarbetsförfarande och förtroendemannaverksamhet, andel av kostnaderna för telefon- och telekommunikation samt kostnader för inventarier och förnödenheter. Till statsandelsgrunden räknas inte sådana förvaltningskostnader som inte direkt hänför sig till ordnandet av yrkesutbildningen (FinL 31 ). De anmäls i punkt E Anskaffning av maskiner och inventarier, till den del de behandlas som investeringskostnader i bokföringen, anmäls endast i punkt E4. K0. Kostnader sammanlagt innehåller även kapitalkostnad som ingår i intern hyra i punkten E K9. Avskrivningar Här anmäls enligt bokföringen för år 2013 avskrivningar som hänför sig till investeringar enligt följande: - grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform på blankett K02, - grundläggande yrkesutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning på blankett K13p, - yrkesinriktad tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning på blankett K13l, - yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform på blankett K14. Avskrivningarna innefattas inte i de kostnader som anmäls i punkterna K1 K8. Avskrivningar för den avgiftsbelagda servicen anmäls på blanketten på utbildningsanordnarens nivå E92 i punkt E5. K9.1 Avskrivningar för byggnader Här anmäls bokföringsenliga avskrivningar bl.a. för byggnader, upphandling, anläggningsprojekt och grundlig reparation. K9.9 Avskrivningar för övriga investeringar Här anmäls de bokförings- och planenliga avskrivningarna för maskiner, anordningar och andra investeringar, även immateriella tillgångar. T0. Inkomster Inkomsterna för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen i läroanstaltsform anmäls på blankett K14. De inkomster som motsvarar punkterna K1 K8 anmäls separat för frivillig utbildning och personalutbildning samt utbildning i enlighet med Kompetensprogrammet för unga vuxna (frivillig utbildning). Motsvarande inkomster för övriga utbildningsformer anmäls på utbildningsanordnarens blankett E92 i punkt T0. R5. Studerandeavgifter/Arbetsgivaravgifter i den yrkesinriktade tilläggsutbildningen Bestämmelser om studerandeavgifterna i yrkesinriktad tilläggsutbildning finns i undervisningsministeriets förordning (1323/ ). Här anmäls inkomster av studerandeavgifter bestående av studerandeavgifter för frivillig utbildning och arbetsgivaravgifter för personalutbildning. I den frivilliga utbildningen ingår inkomster av utbildning i enlighet med Kompetensprogrammet för unga vuxna. Inkomsterna för kompetensprogramet anmäls ytterligare i en egen kolumn (-varav kompetensprogrammet för unga vuxna) R8. Övriga inkomster i den yrkesinriktade tilläggsutbildningen Här anmäls övriga inkomster än de som anmälts i punkt R5. Inkomster från arbetsverksamhet och motsvarande kostnader anmäls i de avgiftsbelagda tjänsterna. 13

14 14 Prestationer S1 Grundläggande yrkesutbildning på blankett K02 S1.1 Antal undervisningstimmar I timantalet inkluderas lärarnas och studiehandledarnas närundervisning, distansundervisning och flerformsundervisning samt handledning av inlärning i arbetet och studiehandledning i läroplansbaserad utbildning och i utbildning som förbereder för fristående examina. S1.2 Antal närundervisningstimmar Av timantalet i punkt S1.1 anmäls antalet timmar som hållits av lärare eller studiehandledare i form av närundervisning i läroanstalten eller annan lärmiljö. Det sammanlagda timantalet från punkterna S1.2.1 och S1.2.2 kan vara större än timantalet i punkt S1.2 t.ex. på grund av att undervisningen har getts i gemensamma undervisningsgrupper. S1.2.1 varav antal närundervisningstimmar i den läroplansbaserade utbildningen Här anmäls av timmarna i punkt S1.2 antalet närundervisningstimmar i den läroplansbaserade utbildningen. S1.2.2 varav närundervisningstimmar i utbildning som förbereder för fristående examina Här anmäls av timmarna i punkt S1.2 antalet närundervisningstimmar i utbildning som förbereder för fristående examina. S1.3 Godkända studieveckor (utan de studieveckor som har räknats till godo) Här anmäls det totala antalet studieveckor som de studerande har avlagt under år Hit räknas både de studieveckor som har avlagts i den utbildning som utbildningsanordnaren själv har ordnat och de studieveckor som har avlagts i utbildning som utbildningsanordnaren har köpt. Studieveckor som den studerande har fått räkna sig till godo (erkännande av kunnande) anmäls inte. S1.3.1 varav studieveckor som har avlagts i den läroplansbaserade utbildningen Här anmäls av studieveckorna i punkt S1.3 det totala antalet studieveckor som de studerande har avlagt i den läroplansbaserade utbildningen under år Hit räknas både de studieveckor som har avlagts i den utbildning som utbildningsanordnaren själv har ordnat och de studieveckor som har avlagts i utbildning som utbildningsanordnaren har köpt. Studieveckor som den studerande har fått räkna sig till godo anmäls inte. S varav studieveckor för inlärning i arbetet Här anmäls av studieveckorna i punkt S1.3.1 antalet studieveckor i inlärning i arbetet som de studerande har avlagt i den läroplansbaserade utbildningen under år S1.4 Studieveckor som har räknats till godo (erkännande av kunnande) Här anmäls antalet studieveckor som har räknats till godo under kalenderåret. Utbildningsanordnaren kan köpa en del av den service som nämns i lagen (630/ ) av en annan utbildningsanordnare eller av en annan sammanslutning eller stiftelse. S1.7.1 Studieveckor som har köpts av en annan yrkesutbildningsanordnare Här anmäls antalet studieveckor beräknade per studerande. S1.7.3 Studieveckor som har köpts av en anordnare av gymnasieutbildning Här anmäls antalet studieveckor beräknade per studerande.

15 15 S2. Fastigheternas lägenhetsyta Antalet kvadratmeter lägenhetsyta anmäls som helt tal. Om det under året har skett betydande förändringar i fråga om de lokaler som utbildningsanordnaren har till sitt förfogande, anmäls den genomsnittliga ytan. S2.1 Egna lokaler Här anmäls de egna lokalerna förutom inkvarteringslokaler som erbjudits som studiesocial förmån och lokaler som använts för avgiftsbelagd verksamhet. S2.9 Hyreslokaler (ej timbaserade lokaler) Lägenhetsytan för lokaler som hyrts av utomstående. K0.0 Tilläggsuppgifter på blanketten för grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform Här anmäls alla de kostnader för hushållsundervisning och arbetsledarutbildning som hänför sig till statsandelsverksamheten och som ingår i punkterna K1 K9. I kostnaderna i punkt K0.0 får inte ingå kapitalkostnad som ingår i intern hyra från punkt E K08. Hushållskolundervisning (ingår i kostnaderna för turism-, kosthålls- och ekonomibranschen) K09. Försök med arbetsledarutbildning S 6. Grundläggande yrkesutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning på blankett K13p Om prestationerna för den grundläggande yrkesutbildningen begärs uppgifter separat för läroplansbaserad utbildning och utbildning som leder till fristående examen. I antalet prestationer i punkt S6 ingår också prestationer motsvarande de läroavtal inom grundläggande yrkesutbildning som slutits efter för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den 10 klassen) våren Prestationerna ska därtill anmälas specificerade i kolumn d. S6.1 Studerande som inlett studier Här anmäls antalet studerande som har inlett studier under kalenderåret. S6.2 Utbildningsdeltagare Här anmäls antalet studerande som deltagit i utbildning under kalenderåret. S6.3 Hävda läroavtal Här anmäls antalet studerande vars läroavtal har upphävts under kalenderåret. S6.4 Antal avlagda examina (studerande som avlagt hela examen) För den läroplansbaserade utbildningens del anmäls antalet studerande som har tilldelats examensbetyg av utbildningsanordnaren år 2013 och för den utbildning som förebereder för fristående examen antalet studerande som har tilldelats av examenskommissionen godkänt examensbetyg år Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt uppgifternas riktighet. Här anmäls antalet examina som avlagts under år 2013 för de studerande som utbildningsanordnaren på registreringsdagen har anmält som berättigande till finansiering.

16 16 S6.6 Antal avlagda examensdelar (på fristående examen baserad samt läroplansbaserad utbildning) Här anmäls antalet examensdelar som avlagts under år 2013 för de studerande som av utbildningsanordnaren under registreringsdagarna har anmälts som studerande som berättigar till finansiering. Här anmäls inte examensdelar som avlagts av studerande inom de avgiftsbelagda tjänsterna (studerande i teoretisk utbildning som sålts till annan utbildningsanordnare). Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt uppgifternas riktighet. K 0.0 Ytterligare information på blanketten för grundläggande yrkesutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning Här anmäls alla de kostnader för arbetsledarutbildning som hänför sig till statsandelsverksamheten och som ingår i punkterna K1 K9 samt kostnader som motsvarar de läroavtal inom grundläggande yrkesutbildning som slutits efter för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den 10 klassen) våren I kostnaderna i punkt K0.0 får inte ingå kapitalkostnad som ingår i intern hyra från punkt E K09. Försök med arbetsledarutbildning K 03 Kostnader som motsvarar de läroavtal inom grundläggande yrkesutbildning som slutits efter för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den 10 klassen) våren S 4. Yrkesinriktade tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning på blankett K13l Om prestationerna för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen begärs uppgifter separat för yrkes- och specialyrkesexamina och för utbildning som inte leder till examen. I punkten utbildning som inte leder till examen antecknas uppgifter för de studerande som har avlagt examensdelar inom utbildning som inte leder till examen (målet är endast att avlägga en examensdel/examensdelar från en yrkes- eller specialyrkesexamen). Se på punkt S7.6. I antalet prestationer i punkt S4 ingår också prestationer motsvarande de läroavtal inom yrkesinriktad tilläggsutbildning som slutits efter för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den 10 klassen) våren Prestationerna ska därtill anmälas specificerade i kolumn e. Prestationer från år 2013 som motsvarar läroavtal som slutits inom Kompetensprogrammet för unga vuxna ingår inte i prestationerna i punkt S4, utan de anmäls specificerade i punkt S5. S4.1, S5.1 Studerande som har inlett studier Här anmäls antalet studerande som har inlett studier under kalenderåret. S4.2, S5.2 Utbildningsdeltagare Här anmäls antalet studerande som deltagit i utbildning under kalenderåret. S4.3, S5.3 Hävda läroavtal Här anmäls antalet studerande vars läroavtal har upphävts under kalenderåret. S4.4, S5.4 Antal avlagda examina (studerande som har avlagt hela examen) På blanketten för yrkesinriktad tilläggsutbildning som avläggs som läroavtalsutbildning begärs uppgifter om avlagda examina. Här anmäls studerande som har tilldelats av examenskommissionen godkänt examensbetyg år 2013.

17 17 Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt riktigheten av de kvantitativa uppgifterna. Examen skrivs på den utbildningsanordnare som har ingått läroavtalet, anmält den studerande som grund för finansiering och fått statsandel för detta av undervisnings- och kulturministeriet. Se grunderna för bestämmande av finansiering för läroavtalsutbildning. S4.6, S 5.6 Antal avlagda examensdelar Här anmäls antalet examensdelar som avlagts under år 2013 för de studerande med läroavtal inom yrkesinriktad tilläggsutbildning som av utbildningsanordnaren under registreringsdagarna har anmälts som studerande som berättigar till finansiering. I kolumnerna yrkesexamina och specialyrkesexamina på blanketten antecknas prestationer för en eller flera examensdelar när den studerande har för avsikt att avlägga hela yrkes- eller specialyrkesexamen. Om den studerande inte har för avsikt att avlägga hela examen, antecknas de avlagda examensdelarna i punkten utbildning som inte leder till examen. Här ska inte anmälas antal examensdelar för de studerande som endast avlägger en eller flera examensdelar i läroavtalsbaserad grundläggande yrkesutbildning och som år 2013 har anmälts i antalet studerande som ligger till grund för finansieringen för ickeexamensinriktad läroavtalsbaserad yrkesinriktad tilläggsutbildning. Här ska inte heller anmälas examensdelar som avlagts av studerande inom avgiftsbelagda tjänster (studerande inom teoretisk utbildning som sålts till annan utbildningsanordnare). K0.0 Ytterligare information på blanketten för yrkesinriktad tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning Här anmäls alla de kostnader som motsvarar läroavtal inom yrkesinriktad tilläggsutbildning som slutits efter för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den 10 klassen) våren 2013 som ingår i punkterna K1 K9 och som hänför sig till statsandelsverksamheten samt de kostnader för utbildning inom Kompetensprogrammet för unga vuxna som genomförts på basis av statsandelen för år I kostnaderna i punkt K0.0 får inte ingå kapitalkostnad som ingår i intern hyra från punkt E K 03 Kostnader som motsvarar de läroavtal inom grundläggande yrkesutbildning som slutits efter för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnads undervisningen efter den grundläggande utbildningen (den 10 klassen) våren K 05 Kostnader för utbildning inom Kompetensprogrammet för unga vuxna som genom förts på basis av statsandelen för år S4, S7, S5 Yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform på blankett K14 Undervisningens prestationer anmäls enligt utbildningsområde/ gradering, separat för frivillig utbildning och personalutbildning. Prestationsuppgifter för Kompetensprogrammet för unga vuxna anmäls separat i punkt S5. De ska inte ingå i prestationsuppgifterna i punkterna S4 och S7. S4.7, S7.7 S5.7 Studerandeårsverken Genomförda studerandeårsverken anmäls enligt utbildningsområde med en decimals noggrannhet, fördelade på frivillig utbildning och personalutbildning. Studerandeårsverkena

18 18 för studerande som fått specialundervisning anmäls både inkluderade i det sammanlagda antalet årsverken och separat. Studerandeårsverken för utbildning enligt Kompetensprogrammet för unga vuxna anmäls separat i punkt S5.7. De ska inte ingå i de studerandeårsverken som anmäls i punkterna S4.7 och S7.7. Ett studerandeårsverke omfattar 190 arbetsdagar omfattande minst sju timmar, per studerande. Som arbetstimmar räknas alla arbetstimmar som hänför sig till när-, distans- och flerformsstudier och som räknas som timmar som påverkar studiernas omfattning per studerande (Timantalet x antalet studerande/7/190). Till studerandeårsverkena kan räknas prestationer för sådana delar av examina som den studerande avlägger utan att delta i förberedande utbildning. Deltagandet motsvarar åtta procent av ett helt studerandeårsverke när finansieringen bestäms. (FinF 1766/ ). S4.1, S7.1, S5.1 Inledda studier år 2013 Som statistisk uppgift frågas efter antalet studerande som inlett studier inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen under verksamhetsåret. Antalen anmäls enligt prisgrupp och utbildningsområde, separat för frivillig utbildning och personalutbildning och inklusive studerande som fått specialundervisning. Studerande i utbildningar i enlighet med Kompetensprogrammet för unga vuxna ska inte ingå i ovan nämnda antal studerande, utan de anmäls separat i punkt S5.1. I antalet studerande medräknas alla som år 2013 inlett studier inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. S4.6, S7.6, S5.6 Antal examensdelar Här anmäls antalet genomförda examensdelar, som kan vara högre än antalet studerande. Antalet examensdelar inom Kompetensprogrammet för unga vuxna anmäls i punkt S5.6 och ska således inte innefattas i antalen i punkterna S4.6 och S7.6. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt riktigheten av antalet examensdelar. S4.4, S7.4, S5.4 Färdiga examina För resultatfinansieringen för yrkesinriktad tilläggsutbildning begärs på blanketterna för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform uppgifter om avlagda examina. Från början av år 2010 har priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning graderats på basis av resultaten. Undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (47/2912) innehåller en bilaga, av vilken framgår vilka yrkes- och specialyrkesexamina som kan avläggas som fristående examina. Här anmäls specificerade enligt examen antalet personer som år 2013 deltagit i förberedande utbildning eller omedelbart i yrkesprov, som avlagt yrkes- eller specialyrkesexamen och som erhållit betyg av examenskommissionen. I en egen kolumn anmäls antalet yrkesinriktade grundexamina sammanlagt som avlagts utan förberedande utbildning. Antalet examina inom Kompetensprogrammet för unga vuxna anmäls i punkt S5.4 och ska således inte innefattas i antalen i punkterna S4.4 och S7.4. Finansieringstagare är den utbildningsanordnare som har svarat för den förberedande utbildningen eller, i fråga om studerande som deltagit direkt i examenstillfällena, för kartläggningen av lämpligheten och handledningen av studerandena. Antalet examina som grund för resultatfinansieringen räknas ut som ett medeltal för två år, på basis av de antal examina som anmälts i Utbildningsstyrelsens årliga insamling av kostnadsuppgifter. Antalet examina åren 2012 och 2013 påverkar resultatfinansieringen för år 2015.

19 19 Uppgifter som anmäls enligt utbildningsanordnare (E92-blankett) Uppgifterna på utbildningsanordnarens nivå anmäls enligt följande: - Uppgifter om den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningen skall ingå i punkterna T0, E2 E9 och i punkt P uppgifter som samlas in med tanke på resultatfinansieringen för den grundläggande yrkesutbildningen - Uppgifter om den grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktade tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning skall ingå i punkterna T0, E2 E9 och i fråga om den grundläggande yrkesutbildningen i punkt P uppgifter som samlas in med tanke på resultatfinansieringen - Uppgifter om den yrkesinriktade tilläggsutbildningen skall ingå i punkterna E2 E9. T0. Inkomster sammanlagt; undervisning, inkvartering, studerandemåltider, underhåll av fastigheter, gemensamma funktioner, utbildningsanordnarens förvaltning Här anmäls för den grundläggande yrkesutbildningen i läroanstaltsform och för den grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktade tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning de inkomster som motsvarar punkterna K1 K8 på utbildningsanordnarens nivå. P. Uppgifter som samlas in för beräkning av resultaten Enligt 25 i finansieringslagen graderas priserna per enhet för anordnare av grundläggande yrkesutbildning på basis av utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen begär de uppgifter som behövs för beräkning av personalutvecklingsmätaren och lärarbehörighetsmätaren. P5. Lärarbehörighetsmätaren I punkten begärs av utbildningsanordnaren kvantitativa uppgifter om alla de lärare inom den grundläggande yrkesutbildningen som var anställda hos utbildningsanordnaren Uppgifterna innefattar alla lärare som gav grundläggande yrkesutbildning (grundläggande läroavtalsutbildning medräknad) ; alla ordinarie och på bestämd tid anställda lärare, inklusive tjänstelediga lärare och lärare som verkat som vikarier minst 4 månader (bl.a. rektorer och andra ledare med undervisningsskyldighet, lektorer och timlärare i huvudsyssla, speciallärare, studiehandledare). Föreläsare och motsvarande som hållit enstaka/tillfälliga timmar medtas inte i antalet lärare. Med formell behörighet avses att läraren är behörig enligt förordningen (986/1998) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. P6. Personalutvecklingsmätaren K0.2 Utgifter för utvecklande av personalen inom den grundläggande yrkesutbildningen Uppgifterna för personalutvecklingsmätaren ingår i kostnaderna i punkterna K1 K8 på blanketten (K02) för den grundläggande yrkesutbildningen och i kostnaderna i punkterna K1 K8 på blanketten (K13) för grundläggande yrkesutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning. Här anmäls kostnader för förnyelse av personalens kompetens inom den grundläggande yrkesutbildningen. Kostnadsuppgifterna ges utan mervärdesskatt och mervärdesskatterna anmäls separat i egna punkter.

20 20 Som divisor vid beräkningen av personalutvecklingsmätaren används summan av personalutgifterna som fås direkt från punkterna K1 K8 på blanketten för den grundläggande yrkesutbildningen och på blanketten för grundläggande yrkesutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning. I kostnaderna inkluderas: 1. Personalutbildning I kostnaderna inkluderas alla utbildningskostnader som arbetsgivaren har betalat för upprätthållande av personalens yrkesskicklighet, inklusive lönekostnader och socialförsäkringspremier för den personal som deltagit i utbildningen. För att kostnaderna för en utbildning som arbetsgivaren har anordnat eller köpt skall kunna tas med i personalutvecklingsmätaren krävs en godkänd utbildningsansökan eller att utbildningen till sin natur är enhetligt anordnad utbildning för hela personalen eller för en stor del av den. I kostnaderna får inte ingå bl.a. kostnader för motions- och rekreationsdagar o.a. dagar som ordnas i syfte att upprätthålla arbetsförmågan, mässevenemang, orienteringsbesök vid eller deltagande i anordnandet av Mästare-tävlingen och andra liknande evenemang, olika möten, informations- och andra motsvarande evenemang som ansluter sig till utbildningsanordnarens organisation, informations- och orienteringsdagar i början av terminen och utbildningskostnader för de förtroendevalda. De kostnader som anmälts i personalutvecklingsmätaren ingår i kostnaderna för statsandelsverksamheten. I kostnaderna för personalutvecklingsmätaren anmäls inte personalutvecklingskostnader som hänför sig till avgiftsbelagd service. Utbildningskostnader för personal som ingår i ett EU-projekt kan antecknas i personalutvecklingsmätarens kostnader till den del som kostnaderna har anmälts på blanketten K02 eller K13 för den grundläggande yrkesutbildningen i fråga om självriskandelen. Personalkostnaderna kan beräknas på två sätt: antingen utgående från den faktiska årslönen för de enskilda personerna eller utgående från de kalkylerade kostnaderna. Om man i beräkningen utgår från den faktiska årslönen för en person, beräknas lönekostnaderna för en utbildningsdag enligt följande: Arbetstid enligt undervisningsskyldighet Personens årslön/195 dagar = priset på en utbildningsdag +bikostnader Annan arbetstid (t.ex. totalarbetstid, kontorsarbetstid) Personens årslön/235 dagar = priset på en utbildningsdag +bikostnader Om personen arbetar bara en del av året: Personens totallön/de faktiska arbetsdagarna 2. Kostnader förorsakade av lärarnas arbetslivskontakter Sådana kostnader är bl.a. de personalutgifter för arbetslivsperioder, rese- och inkvarteringskostnader och dagtraktamenten som utbildningsanordnaren har betalat och de övriga kostnader som omedelbart ansluter sig till dessa. Med arbetslivsperiod avses en period då läraren under minst en vecka bekantar sig med och/eller arbetar med uppgifter inom det egna yrkesområdet i ett företag eller en sammanslutning. Kostnader för planering och handledning av studerandenas läroplansenliga inlärningsperioder i arbetet anmäls inte i denna punkt.

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2008 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766 Konstområde

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 FRITT BILDNINGSARBETE - Folkghögskola - Idrottsutbildningscenter UTBILDNINGSSTYRELSEN Telefax Finansierings- och kostnadsinformation 09-7747 7766 Gumtäktsvägen

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Telefax Helsingfors Telefon. E-post

Telefax Helsingfors Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 Helsingfors

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer år 2004 för verksamhet vid musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst enligt lagen om konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401.

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401. IFYLLNADSANVISNING 1(13) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2014 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3 KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2012 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Pl 380 00531 HELSINGFORS FRITT BILDNINGSARBETE - Folkhögskola - Fax 029 533 1038 Folkhögskola Kontaktinformation

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010.

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010. KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl.

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Med denna förfrågan insamlas uppgifter om sommaruniversitet och privata medborgarinstitut.

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan)

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004

Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Blanketter K och M UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

Kostnader och inkomster som anmäls enligt utbildningsanordnare år 2010

Kostnader och inkomster som anmäls enligt utbildningsanordnare år 2010 Kostnader och inkomster som anmäls enligt utbildningsanordnare år 2010 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 00531 HELSINGFORS Kontaktinformation Utbildningsanordnare 1 Adress Bestyrkning av

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(17) Basuppgifter 20.9.2015 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2007

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2007 ns kostnader enligt utbildningsområde år 2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings-och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation ns huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester ANMÄLAN OM DRIFTSKOSTNADER OCH PRESTATIONER ÅR 2005 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Typ av institution Museum Teater

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9.

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9. IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 FÖRSKOLEUNDERVISNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom förskoleundervisningen och inom

Läs mer

Den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningens kostnader år 2008

Den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningens kostnader år 2008 Den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningens kostnader år 2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 00530 Helsingfors Kontaktinformation Utbildningsanordnare 1 Adress Bestyrkning

Läs mer

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 00531 HELSINGFORS Kontaktuppgifter Fax 040 348 7766 Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2011 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader och

Läs mer

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(37)

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.1.2013 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer för yrkesutbildning år 2004 Blanketter K, M och A

Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer för yrkesutbildning år 2004 Blanketter K, M och A Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer för yrkesutbildning år 2004 Blanketter K, M och A UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2011 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2013 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

Yrkesutbildningen i Finland. Yrkeskunnande, kunskaper och färdigheter för arbetslivet och fortsatta studier

Yrkesutbildningen i Finland. Yrkeskunnande, kunskaper och färdigheter för arbetslivet och fortsatta studier Yrkesutbildningen i Finland Yrkeskunnande, kunskaper och färdigheter för arbetslivet och fortsatta studier Utbildningssystemet i Finland Doktors- och licentiatexamina Universitet Högre högskoleexamina

Läs mer

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING FÖRESKRIFT 37/011/1999 FÖRESKRIFT 38/011/1999 BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

Statsbudgeten Yrkesutbildning. F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar

Statsbudgeten Yrkesutbildning. F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar 20. Yrkesutbildning Målet inom yrkesutbildningen är att stärka välståndet och konkurrenskraften i arbetslivet och samhället i den allt mera internationella

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 13 november 1998 Nr 808 813 INNEHÅLL Nr Sidan 808 Lag om upphävande av 4 3mom. lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export-

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer:

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: 5 Den interna fördelningen

Läs mer

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar 2-3.12.2010 2.12.2010 Carola Helle Fristående examina Examina som är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Kunnande

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande, 20.1.2017 Ulla-Jill Karlsson Konsultativ tjänsteman Kompetens och utbildning: Yrkesutbildningsreformen 2015-2018

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer