UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS. Telefon. E-post"

Transkript

1 KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 FRITT BILDNINGSARBETE - Folkghögskola - Idrottsutbildningscenter UTBILDNINGSSTYRELSEN Telefax Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS Folkghögskola Idrottsutbildningscenter Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3 Utbildningsanordnarens nummer 1 Telefon Adress Telefax Läroanstaltens namn och nummer 2 E-post Styrkning av uppgifterna, underskrift och datum 1) Utbildningsanordnarens nummer finns t.ex. på samlingslistan i punkten "mottagaridentifikation". 2) De fyra sista numren i läroanstaltens underidefikation från samlingslistan. 3) Här ges kontaktuppgifter för den person som kan ge ytterligare information om innehållet i blankett. Utbildningsstyrelsen Sida 1/3

2 Huvudmannens /utbildningsanordnarens nummer Folkghögskola Idrottsutbildningscenter Funktioner, i euro Kostnader Inkomster enligt finansieringskälla Personalutgifter Övriga utgifter (exkl. moms) Mervärdesskatter Särskild statsfinansiering EU-finansiering Annan särskild finansiering M1 M2 M3 R2 R3 R8 K1.0 Undervisning K2.0 Fastigheter 1 K3.1 Inkvartering K3.2 Måltider K7.0 Huvudmannaförvaltning och gemensamma funktioner K0.0 Punkterna K1.0 + K2.0 + K3.1 + K3.2 + K7.0 sammmanlagt K00R1 - varav studerandeavgifter M2.0 Avgiftsbelagda tjänster M4.0 Investeringar M4.0.1 Anläggningsprojekt 2 M4.0.9 Andra än anläggningsprojekt 3 M8.0 Arrendeavgifter M9.0 Övriga kostnader, andra än i punkterna K1.0 - K0.0, M2.0 - M8.0 M0.0 Punkterna M2.0 + M4.0 + M8.0 + M9.0 sammanlagt 1) Innehåller inte arrendeavgifter. 1) Folkhögskola minst euro ja idrottsutbildningscenter minst euro. 3) För statsandelsverksamhetens del ingår i punkterna K1.0 - K0.0. Utbildningsstyrelsen Sida 2/3

3 Huvudmannens /utbildningsanordnarens nummer Folkghögskola Idrottsutbildnngscenter S1 Prestationer S1.1 Antal undervisningstimmar (exkl. timmarna i punkt S1.2 ) Sammanlagt M1 S1.2 Antal undervisningstimmar i de avgiftsbelagda tjänsterna Folkhögskolor utbildning för gravt handikappade M2 varav kurser som varar högst 10 dagar M3 S1.3 Studerandeveckor enligt lagen om fritt bildningsarbete S varav studerandeveckor för studerande som bor utanför läroanstalten S1.4 Antal studiebrev i korrespondensundervisning S1.5 Antal studerandeveckor i de avgiftsbelagda tjänsterna Idrottsutbildningscenter S1.6 Antal studerandedygn (exkl. dygnen i punkt S1.7 ) S1.7 Antal studerandedygn i de avgiftsbelagda tjänsterna S2 Fastigheternas prestationer m2 S2.1 Egna lokaler S2.9 Lokaler som hyrts av utomstående Utbildningsstyrelsen Sida 3/3

4 IFYLLNADSANVISNINGAR 1(7) Kostnader, inkomster och prestationer år 2007 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter På blanketten anmäls uppgifter om kostnader och inkomster som huvudmannen/utbildningsanordnaren har haft för verksamhet enligt lagen (632/1998) om fritt bildningsarbete. På blanketten anmäls därtill uppgifter om prestationerna år Vid uträkning av enhetspriserna per studerandeveckan/studerandedygn hör följande kostnader inte till verksamhetens driftskostnader (L 632/ ): - kostnader för avgiftsbelagd verksamhet - kostnader för anläggningsprojekt och för köp eller arrendering av landområden - i 11 9 momentet nämnda hyror - kostnader för skötsel av lån och kalkylerade räntor och avskrivningar - andra förvaltningskostnader än sådana som direkt förorsakats av läroanstaltens interna förvaltning - kostnader för verksamhet för vilken beviljas annan lagstadgad statsfinansiering - mervärdesskatterna (L om fritt bildningsarbete, ändrad 1390/2001, 13 och 13 a) Driftskostnader för vilka fåtts finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget får räknas till statsandelsgrunden endast till den del som finansieringen ur Europeiska gemenskapernas budget och motsvarande särskilda nationella finansiering enligt statsbudgeten inte täcker dessa kostnader (1200/2005, 13 3 mom.). De kostnader som motsvarar behovsprövade statsunderstöd som beviljas med stöd av 14 i lagen om fritt bildningsarbete (särskilda understöd och extra understöd) anmäls i kostnadsuppgifterna. När det genomsnittliga priset per enhet räknas ut avdrar undervisningsministeriet från kostnadsgrunden ett belopp som motsvarar de statsbidrag som beviljats under det år priserna per enhet beräknas (1200/2005, 13 4 mom.). På blanketten samlas in också uppgifter om anläggningsprojekt och andra investeringar. Avskrivningar antecknas inte på blanketten. Kostnaderna och inkomsterna anmäls som hela euro. BLANKETTENS KOLUMNER KOSTNADER M1 Personalutgifter I blanketternas kolumner anmäls kostnaderna och motsvarande inkomster enligt verksamhet. De mörka partierna ifylls inte. Personalutgifterna anmäls som netto, personalersättningar avdragna. Här anmäls löner, obligatoriska socialförsäkringsavgifter, s.k. gamla pensioner vid kommunala läroanstalter, Opetushallitus/Rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kumpulantie 3, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) , Utbildningsstyrelsen/Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3, Helsingfors, telefon (09) , fax (09) ,

5 mötesarvoden, revisionsarvoden. Av kostnader för anställning av personer som erhåller sysselsättningsstöd uppges endast nettoutgiften. 2 M2 Övriga utgifter (innehåller inte mervärdesskatt) M3 Mervärdesskatt Här anmäls t.ex. reseersättningar, utgifter för personalutbildning, kontorsförnödenheter, materialanskaffningar, post- och telefonavgifter, läromedel, hyror för och underhåll av maskiner och inventarier och fastighetsskatt. Också s.k. små projekt (under euro utan moms för folkhögskolor eller under euro för idrottsutbildningscenter (F om fritt bildningsarbete, ändrad1396/2001, 5 a ), för vilka inte har erhållits särskild statsunderstöd, anmäls här (se punkterna M4.0.1 och M4.0.9). I denna kolumn meddelas de mervärdesskatter som ingått i varornas eller tjänsternas anskaffningspris, antingen den summa som betalats eller den summa som bokförts i restitutionssystemet. INKOMSTER ENLIGT FINANSIERINGSKÄLLA Inkomster anmäls enligt finansieringskälla och fördelas på de olika verksamheterna i enligt användningsändamålet. Finansieringskällorna är särskild statsfinansiering, EU-finansiering och annan särskild finansiering. R2 Särskild statsfinansiering R3 EU-finansiering Här ingår t.ex. det särskilda och extra statsunderstöd ( 14 i lagen om fritt bildningsarbete) som undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen har beviljat t.ex. för försöksverksamhet i syfte att utveckla verksamheten. Eftersom man på blanketten skall anmäla kostnaderna för verksamhetsårets kostnader, anmäls på motsvarande sätt för de understöd som erhållits endast den andel av understödet som använts under räkenskapsåret. Av staten eventuellt erhållen nationell andel för ett EU-projekt anmäls här som särskilt statsunderstöd. Enhetsprisfinansieringen anmäls inte i denna förfrågan. EU-finansieringen innehåller understöd som EU har beviljat. Eventuell särskild nationell finansieringsandel som erhållits av staten anmäls i punkten särskild statsfinansiering. Exempel på EU-finansiering är t.ex. understöd som Cimo beviljat. Av de kostnader som motsvarar dessa understöd anmäls i punkterna K1.0 K0.0 endast den del som understödet inte täcker och den del som har täckts med understödet anmäls i punkt M9.0. R8 Annan särskild finansiering FUNKTIONERNA Här anmäls - driftsersättningar och hyror, som har fakturerats till ett pris som täcker produktionskostnaderna - donationer och bidrag - intäkter av försäljning av inventarier - ersättningar för material som sålts till studerandena - statens och företagens sponsorering Statsandelsgrunden utgörs av punkterna K1.0, K2.0, K3.1, K3.2 och K7.0.

6 K1.0 Undervisning K2.0 Fastigheter K3.1 Inkvartering K3.2 Måltider K7.0 Utbildningsanordnarens förvaltning och gemensamma funktioner K0.0 Punkterna K1.0, K2.0, K3.1, K3.2 och K7.0 sammanlagt K00R1 varav studerandeavgifter 3 K1.0 Undervisning K2.0 Fastigheter Dessutom insamlas uppgifter om utbildningsanordnaren enligt följande: M2.0 Avgiftsbelagd verksamhet M4.0 Investeringar M8.0 Arrendeavgifter M9.0 Övriga kostnader och inkomster Här anmäls kostnader och inkomster för undervisningen som hör till statsandelsgrunden. Det är fråga om t.ex. - löner o.a. kostnader för lärare och föreläsare - kostnader för undervisningsmaterial - inköp av utbildningstjänster - kostnader för information och marknadsföring - kostnader och inkomster för utveckling av undervisningspersonalen och stödpersonalen - förvaltningskostnader och -inkomster i anslutning till undervisningen (t.ex. kostnaderna och inkomsterna för biträdande rektor, förvaltning som betjänar studerande) Om en tjänst köps av en organisation som också erhåller statsandels/statsfinansiering anmäler köparen köpet i kolumnen för övriga utgifter och försäljaren kostnaderna och intäkterna av försäljningen i punkt M2.0, avgiftsbelagd verksamhet. Här anmäls kostnader och inkomster för underhållet av fastigheterna, t.ex. - fastighetspersonalens löner - utgifter, inköp av material och tjänster - underhåll av maskiner och inventarier - driftsvederlag i anslutning till skötseln och underhållet av fastigheten - hyreskostnader till utomstående - fastighetsskatt - underhållsutgifter för tomt och gata som betjänar fastigheten, med undantag för elevhem och personalbostäder. Här anmäls också kostnader för s.k. små grundreparationer under räkenskapsåret, om helhetskostnaderna understiger euro utan moms för folkhögskolor och euro för idrottsutbildningscenter (F om fritt bildningsarbete, ändrad 1396/2001, 5 a). Om en annan förvaltningsenhet eller någon annan enhet sköter fastighetens underhåll och utgifterna fördelas i relation till användningen av tjänsten, anmäls den fördelade posten i ovannämnd omfattning utan räntor eller avskrivningar. Kostnaderna och inkomsterna för andel av lärar- och övriga personalbostäder i fastigheten, hyror för bostäder som hyrts ut åt personalen och kostnaderna och inkomsterna för elevhemsplatser som utbildningsanordnaren har hyrt ut åt studerandena anmäls i punkt

7 M2.0. Fastighetskostnaderna och -inkomsterna för studerandens inkvartering skall emellertid anmälas i punkten K3.1 4 K3.1 Inkvartering K3.2 Studerandemåltider Den s.k kapitalhyresandelen av de interna kalkylerade räntorna samt kostnader för köp av landområden (tomter) anmäls i punkt M9.0. Här anmäls också hyreskostnaderna för de lokaler som använts för verksamhet som berättigar till statsandel och som ligger till grund för förhöjt pris per enhet år Över de hyreskostnader som anmäls i denna punkt skall även ifyllas blanketten Utredning av hyror som ligger till grund för förhöjt pris per enhet år Blanketten har postats tillsammans med denna förfrågan till de huvudmän/utbildningsanordnare vilkas pris per enhet har förhöjts år 2007 på grund av hyrda lokaler av utomstående. Utbildningsanordnaren skall sända in blanketten per post eller fax till Utbildningsstyrelsen senast Ansökan om nya, av utomstående hyrda hyreslokaler som ligger som grund för förhöjning av priset per enhet skall inlämnas till undervisningsministeriet senast Här anmäls löner m.m. åt elevhemspersonal, inköp av material och tjänster, hyror och övriga underhållskostnader och -inkomster för elevhemmen samt övriga utgifter i anslutning till inkvarteringen. Här anmäls totalkostnaderna för de måltider som ordnats för de studerande, (löner, livsmedel, inventarier, maskiner, transporter, hyror för maskiner och inventarier samt övriga utgifter i anslutning till ordnandet av studerandenas måltider), samt måltidstjänster som köpts av andra. Fastighetskostnaderna för bespisningslokalerna anmäls i punkt K2.0. K7.0 Utbildningsanordnarens förvaltning och gemensamma funktioner Här anmäls kostnader och inkomster som hör till statsandelsgrunden och som förorsakas av utbildningsanordnarens förvaltning och de gemensamma funktionerna. Hit hör inte kostnader och inkomster gällande undervisningen, fastigheterna, inkvarteringen och måltiderna. Här anmäls till exempel - kostnader och inkomster för läroanstaltens rektor - kostnader för personalförvaltning och ekonomiförvaltning - övriga personalkostnader - inköp av material och tjänster - kostnader och inkomster för utveckling av yrkesskickligheten hos personalen

8 K0.0 Punkterna K1.0 + K2.0 + K3.1 + K3.2 + K7.0 sammanlagt 5 K00R1 varav studerandeavgifter Intäkter för tjänster och varor, i vilkas prissättning man inte har strävat efter att täcka produktionskostnaderna, t.ex. läsårsavgifter. Anmäls också funktionsvis i kolumn R8. M2.0 Avgiftsbelagd verksamhet M4.0 Investeringar Med avgiftsbelagd verksamhet avses en sådan verksamhet där utbildningsanordnaren för det fria bildningsarbetet genomför en utbildning på en sådan marknad, där företagen erbjuder motsvarande produkter. Den avgiftsbelagda verksamheten hör inte till statsandelsgrunden. Här anmäls kostnaderna och inkomsterna för t.ex. - utbildning som ordnats som avgiftsbelagd verksamhet - måltider och inkvartering som ordnats för utomstående och personal. - den andel av fastighetskostnaderna som i enligt upphovsprincipen bör hänföras till den avgiftsbelagd verksamheten. Också arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och tilläggsutbildning som länsstyrelserna har köpt och finansierat med statsunderstöd är avgiftsbelagda tjänster i fråga om den utbildning som fortsatt under år Programmet Kunskapslyftet, som inleddes år 2003, finansieras i huvudsak med statsunderstöd från länsstyrelserna. Också kostnaderna för denna verksamhet hör till den avgiftsbelagda verksamheten. M4.0.1 Anläggningsprojekt (minst i euro eller i euro) Här anmäls byggande, köp eller grundrenovering av lokaler ( 15 i lagen om fritt bildningsarbete och 31 moment 1 i finansieringslagen), vars uppskattade totalkostnader uppgår till minst euro utan moms för folkhögskolor och minst euro för idrottsutbildningscenter (F om fritt bildningsarbete, ändrad 1396/2001, 5 a). Detta anmäls oberoende av om särskilt statsunderstöd eller annat extra understöd erhållits för anläggningsprojektet. Här anmäls de kostnader som utbetalats år 2007 samt motsvarande inkomster. Dessa kostnader och inkomster anmäls inte ovan i punkterna K1.0 - K0.0. M4.0.9 Andra än anläggningsprojekt (under i euro eller i euro) M8.0 Arrendeavgifter Här anmäls byggande, köp eller grundrenovering av lokaler vars kostnader understiger i euro för folkhögskolor och i euro för idrottsutbildningscenter (s.k. liten grundreparation) samt köp av anläggningstillgångar. Här anmäls de utgifter som betalats år 2007 och motsvarande inkomster. Dessa kostnader och eventuella inkomster anmäls för statsandelsverksamhets del dessutom ovan i punkterna K1.0 - K0.0. M9.0 Övriga kostnader och inkomster (sådana som inte anmälts i K1.0 - K0.0, M2.0 - M8.0) Här anmäls övriga kostnader som inte beaktas då enhetspriset beräknas, såsom t.ex. köp av landområden, kalkylerade räntor, kapitalandel på intern hyra. Här anmäls EU-finansiering som fåtts för verksamhet som hör till statsandelsgrunden och motsvarande kostnader, eftersom i punkterna K1.0 K0.0 endast kan anmälas kostnader som stödet inte täcker.

9 6 PRESTATIONER S1 Prestationer S1.1 Antal undervisningstimmar Här anmäls de förverkligade undervisningstimmarna år 2007 (lagen om fritt bildningsarbete) i folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer, utan antalet undervisningstimmar i punkt S1.2. S1.2 Antal undervisningstimmar inom den avgiftsbelagda verksamheten Folkhögskolor Här anmäls de förverkligade undervisningstimmarna år 2007 inom den avgiftsbelagda verksamheten (lagen om fritt bildningsarbete) i folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer. S1.3 Antal studerandeveckor (lagen om fritt bildningsarbete) Anmäls totalantalet studerandeveckor Antalet bör också innehålla antal studerandeveckor för de gravt handikappade samt kurser som räcker högst 10 dagar. Dessa specificeras under en senare punkt. Studiebreven i brevundervisningen får inte inkluderas i denna punkt, ej heller studerandeveckorna inom den avgiftsbelagda verksamheten. S1.3.1 av vilka antal studerandeveckor för dem som bor utanför institutet I kolumnen M1 anmäls antalet studerandeveckor (av S1.3) år 2007 som de som bor utanför institutet har genomfört. M2 Antal studerandeveckor för gravt handikappade De institut, vars utbildningsuppgift enligt utbildningstillståndet är att i huvudsak ordna utbildning för gravt handikappade eller för vilka utbildning för gravt handikappade utgör en del av utbildningsuppgiften anmäler i denna punkt antalet studerandeveckor för de gravt handikappade år (F om fritt bildningsarbete, ändrad 1201/2005, 3 moment 1). M3 Antal studerandeveckor som räcker högst 10 dagar De institut, vars utbildningsuppgift enligt utbildningstillståndet (särskild utbildningsuppgift) är att i huvudsak ordna sådan utbildning som räcker högst 10 dagar (F om fritt bildningsarbete, ändrad 1201/2005, 3 moment 3) anmäler här antalet studerandeveckor år S1.4 Antal studiebrev inom brevundervisningen De institut, vars utbildningsuppgift enligt utbildningstillståndet att ordna brevutbildning (F om fritt bildningsarbete, ändrad 1201/2005, 2 moment 2) anmäler här antalet studiebrev år S1.5 Antal studerandeveckor inom den avgiftsbelagda verksamheten Här anmäls det sammanlagda antalet studerandeveckor år 2007 som faller inom ramen för den avgiftsbelagda verksamheten (lagen om fritt bildningsarbete).

10 7 Idrottsutbildningscenter S1.6 Antal studerandedygn Det totala antalet studerandedygn år 2007 anmäls här (lagen om fritt bildningsarbete). Hit räknas inte utbildning som hör till den avgiftsbelagda verksamheten. S1.7 Antal studerandedygn inom den avgiftsbelagda verksamheten Här anmäls det totala antalet studerandedygn år 2007 inom den avgiftsbelagda verksamheten (lagen om fritt bildningsarbete). Besökare under dagtid bokförs under avgiftsbelagda tjänster. Besöken dagtid (ej enskilda spel- och bastutider) ger upphov till dygn av avgiftsbelagda tjänster enligt bokföringsregler som undervisningsministeriet beslutit om. S2 Fastigheternas prestationer S2.1 Egna lokaler Här anmäls den andel av utbildningsanordnarens lokaler som använts för verksamhet enligt lagen om fritt bildningsarbete, t.ex. i förhållande till antalet studerandeveckor/studerandedygn. Här anmäls inte lägenhetsytorna för elevhem, lärarbostäder eller lokaler som hyrts inom ramen för avgiftsbelagd verksamhet S2.9 Lokaler som hyrts av utomstående Den andel av lokaler som hyrts av utomstående och som använts för verksamhet enligt lagen om fritt bildningsarbete. Här anmäls inte lägenhetsytorna för lokaler som hyrts för avgiftsbelagd verksamhet.

Telefax Helsingfors Telefon. E-post

Telefax Helsingfors Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2007 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 Helsingfors

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2008 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766 Konstområde

Läs mer

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3

Kontaktinformation Utbildningsanordnare / huvudman Kontaktpersonens namn 3 KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2012 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Pl 380 00531 HELSINGFORS FRITT BILDNINGSARBETE - Folkhögskola - Fax 029 533 1038 Folkhögskola Kontaktinformation

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde

UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380. Telefax HELSINGFORS Konstområde Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer år 2004 för verksamhet vid musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst enligt lagen om konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster Pb 380

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

FRITT BILDNINGSARBETE

FRITT BILDNINGSARBETE IFYLLNADSANVISNINGAR 1(11) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolor och idrottsutbildningscenter Förändringar i uppgiftsinsamlingen gällande folkhögskolornas kostnader,

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl.

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Med denna förfrågan insamlas uppgifter om sommaruniversitet och privata medborgarinstitut.

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004

Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Blanketter K och M UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman

Läs mer

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401.

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401. IFYLLNADSANVISNING 1(13) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2014 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010.

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010. KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester

00531 HELSINGFORS Typ av institution Museum Teater Orkester ANMÄLAN OM DRIFTSKOSTNADER OCH PRESTATIONER ÅR 2005 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Typ av institution Museum Teater

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2007

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2007 ns kostnader enligt utbildningsområde år 2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings-och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation ns huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 IFYLLNADSANVISNINGAR Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läroavtal som slutits för unga som

Läs mer

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9.

Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om elevantalen som getts på registreringsdagen 20.9. IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 FÖRSKOLEUNDERVISNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom förskoleundervisningen och inom

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN

KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2011 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 00531 HELSINGFORS Kontaktuppgifter Fax 040 348 7766 Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2011 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader och

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan)

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(37)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer för yrkesutbildning år 2004 Blanketter K, M och A

Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer för yrkesutbildning år 2004 Blanketter K, M och A Kostnader, inkomster (i euro) och prestationer för yrkesutbildning år 2004 Blanketter K, M och A UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktinformation

Läs mer

Den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningens kostnader år 2008

Den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningens kostnader år 2008 Den skolbaserade grundläggande yrkesutbildningens kostnader år 2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 00530 Helsingfors Kontaktinformation Utbildningsanordnare 1 Adress Bestyrkning

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Kostnader och inkomster som anmäls enligt utbildningsanordnare år 2010

Kostnader och inkomster som anmäls enligt utbildningsanordnare år 2010 Kostnader och inkomster som anmäls enligt utbildningsanordnare år 2010 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 00531 HELSINGFORS Kontaktinformation Utbildningsanordnare 1 Adress Bestyrkning av

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 36/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om fritt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lagen om fritt bildningsarbete, 8 lagen om yrkesutbildning och

Läs mer

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning BLANKETT 1. De ekonomiska försättningarna för att anordna grundläggande yrkesbildning och yrkesinriktad tilläggsbildning Tabell 1. Grundläggande uppgifter för part som ordnar yrkesinriktad grundbildning

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Brev Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om praxis för registrering av

Brev Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om praxis för registrering av Brev OKM/26/532/2013 28.11.2013 Enligt sändlista Hänvisning Arende Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om praxis för registrering av studerandedygn inom fritt bildningsarbete pä idrottsutbildningscentren

Läs mer

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015 ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015 Hänvisning: Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och idrottslagen (390/2015)

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(17) Basuppgifter 20.9.2015 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

Hörandetillfälle för medborgarinstituten. Helsingfors Annika Bussman

Hörandetillfälle för medborgarinstituten. Helsingfors Annika Bussman Hörandetillfälle för Helsingfors 22.10.2014 Annika Bussman Förnyandet av strukturer inom andra stadiets utbildning och fri bildning Grundar sig på hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin samt

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014). 28. Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullens inkomster Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994)

Läs mer

Hörandetillfälle för folkhögskolor. Helsingfors 22.10.2014 Annika Bussman

Hörandetillfälle för folkhögskolor. Helsingfors 22.10.2014 Annika Bussman Hörandetillfälle för folkhögskolor Helsingfors 22.10.2014 Annika Bussman Förnyandet av strukturer inom andra stadiets utbildning och fri bildning Grundar sig på hållbarhetsunderskottet i den offentliga

Läs mer

RP 140/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

RP 140/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen)

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) När man söker stadigvarande serveringstillstånd ska den finansiering styrkas som redovisas i finansieringsplanen. Du måste visa

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer