GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT"

Transkript

1 IFYLLNADSANVISNING 1(17) Basuppgifter GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och bestämmande av statsandelar och finansiering i enlighet med situationen på registreringsdagen (20.9.) inom 10 dagar efter denna dag (Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 58 1 mom. (1705/2009) och statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 25 (1766/2009) Namnet på lagen om yrkesutbildning har genom lag 787/2014 ändrats till Lag om grundläggande yrkesutbildning 630/1998. Statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning 811/1998. Om yrkesinriktade grundexamina som avläggs som fristående examina har stiftats en Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998. Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning 812/1998. Uppgifterna om de studerande används för att justera årets finansiering enligt det faktiska antalet studerande samt för beräkning av det kommande årets preliminära statsandel och pris per enhet. Uppgifterna ges via Internet. Inloggningsadress till webbsidorna finns på bifogade samlingslista. Examensgrunderna för de yrkesainriktade grundexamina och de övriga föreskrifter från Utbildningsstyrelsen som ansluter sig till dem har reviderats och träder i kraft De reviderade grunderna för yrkesinriktade grundexamina som utfärdats med stöd av TUTKE2-lagstiftningen och övriga föreskrifter liksom även grunderna för de fristående examina finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen i punkten Lagar och anvisningar. Alla studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen övergår till att studera och avlägga examen eller examensdelar enligt de nya grunderna Grunden för dimensioneringen av yrkesinriktade grundexamina och examensdelar som avläggs som grundläggande yrkesutbildning är fr.o.m kompetenspoäng (L om grundläggande yrkesutbildning 630/1998, 12 ). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng (kp). Undervisnings- och kulturministeriet har genom sitt beslut ändrat utbildningsuppgiften som ingår utbildningsanordnarnas tillstånd att ordna yrkesutbildning i fråga om handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. Se s. 7. Opetushallitus/ Rahoitus PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/Finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

2 2 På blanketten för grundläggande yrkesutbildning som ordnas vid läroanstalt ges uppgifter om antalet studerande som berättigar till finansiering för läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning, utbildning som förereder för en fristående examen och annan utbildning än sådan som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen enligt följande: Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning Heltidsstudier En studerande kan räknas som en studerande som berättigar till finansiering högst den tid som studierna kan ta i anspråk om de bedrivs på heltid. (Finansieringsförordningen 1766/2009, 23 ) Studierna betraktas som heltidsstudier, när studiernas omfattning i genomsnitt är minst 4,5 kompetenspoäng per studiemånad under läsåret. (Lagen om studiestöd har ändrats genom L /789, som träder i kraft ). En yrkesinriktad grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng (kp). Med stöd av den läroplan som utbildningsanordnaren har godkänt (L om grundläggande yrkesutbildning 14 ) uppgörs en personlig studieplan för den studerande (L om grundläggande yrkesutbildning 29 a, /787). I den grundläggande yrkesutbildningen omfattar studierna i allmänhet 180 kompetenspoäng, såvida den studerande inte har tidigare kunnande som har räknats till godo. Erkännande av kunnande förkortar studietiden (L om grundläggande yrkesutbildning 30, ändr /787). Utbildningsstyrelsen har meddelat en föreskrift (nr 93/011/2014) om principerna för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande på grundläggande yrkesutbildning. Föreskriften kan läsas på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen Kalkylerat exempel på antalet registreringsdagar Antal kompetenspoäng som avläggs sammanlagt (erkännande av kunnande beaktas i studietiden) Normal studietid enligt omfattningen av studierna 180 kp 6 registreringsdagar 150 kp 5 registreringsdagar 120 kp 4 registreringsdagar 90 kp 3 registreringsdagar 60 kp 2 registreringsdagar 30 kp 1 registreringsdagar Utbildning som leder till en yrekesinriktad grundexamen ska ordnas så, att studierna när de bedrivs på heltid kan slutföras på den tid som motsvarar deras omfattning. När en studerande anmäls som berättigande till finansiering ska erkännande av kunnande beaktas.

3 3 Om en studerandes studier i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning drar ut på tiden på grund av en orsak som beror på den studerande, ska den studerande slutföra sina studier inom en tid som med högst ett år får överskrida den tid som examen angetts omfatta (erkännande av kunnande ska beaktas). Studeranden kan då anmälas till finansieringen, om kravet på heltidsstudier uppfylls. Om minst 22.5 kompetenspoäng av prestationen fattas, kan den studerande anmälas för 1 extra registreringsdag, om minst 45 kompetenspoäng fattas för 2 extra registreringsdagar (omfattar på så sätt ett års heltidsstudier). Utbildning som förbereder för fristående examen En yrkesinriktad grundexamen avläggs som en i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning nämnd fristående examen. Om grundläggande yrkesutbildning för vuxna gäller även vad som föreskrivs i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) (Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, 1 ). I utbildning som förbereder för en fristående examen bestäms studietiden enligt examensgrunderna och det dokument gällande personlig tillämpning som har gjorts upp för den studerande. Som grund för finansiering kan den studerande anmälas högst den tid som studierna enligt dokumentet gällande personlig tillämpning kan ta i anspråk om de bedrivs på heltid. Statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning har utfärdats (794/2015) och trätt i kraft Enligt 7 i förordningen ska utbildningsanordaren tillsammans med examinanden utarbeta ett dokument om den personliga anpassningen. I förordningen föreskrivs vad som ska antecknas i dokumentet om den personliga tillämpningen. Dokumentet om personlig tillämpning och ändringar som gjorts i det ska undertecknas av utbildningsanordaren och examinanden. Gemensamma examensdelar ingår inte i utbildning som förbereder för fristående examen. Studier som förbättrar studiefärdigheterna. Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning har utökats med en ny paragraf 8 b om studier som förbättrar studiefärdigheterna (631/1998 och RP 357/2014). I de fall då en studerande inte har tillräckliga studiefärdigheter kan som en del av den utbildning som förbereder för fristående examina ordnas studier i syfte att möjliggöra avläggande av fristående examen eller en del av den och deltagande i utbildning som förbereder för fristående examen. Studier som förbättrar studiefärdigheterna får som heltidsstudier omfatta högst sex månader. Ifall studierna pågår vid registreringstidpunkten, anmäls den studerande som grund för finansiering i enlighet med denna anvisning, med beaktande av vad som sagts om heltidsstudier och personlig tillämpning. Utbildningsanordnaren ska separat följa upp genomförandet av studierna som förbättrar studiefärdigheterna; bl.a. antalen studerande, antalet dylika studieperioder och deras längd terminvis. Uppgifterna kommer att begäras i samband med insamlingen avkostnadsuppgifterna för år Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (Valma) och utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (Telma) (Nya utbildningar fr.o.m )

4 4 Se s. 7, punkt 2.2. Annan utbildning än sådan som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen. Enligt 31 i lagen om grundläggande yrkesutbildning 630/1998) ska en handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (Valma) slutföras inom ett år, om inte den studerande på grund av sjukdom eller någon annan särskild orsak beviljas förlängning. Tiden för slutförandet av en utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (Telma) bestäms utifrån den studerandes individuella mål och färdigheter. Utbildningstiden kan vara högst tre år. 2 Begränsningar vid räknande som studerande som berättigar till finansiering Studierna ska vara heltidsstudier: En studerande kan räknas som en studerande som berättigar till finansiering högst den tid som studierna kan ta i anspråk om de bedrivs på heltid (FinF 1766/2009). Målet är att avlägga hela examen: Inom utbildning som leder till examen och som ordnas i enlighet med lagen om yrkesutbildning är det primära målet alltid att avlägga hela examen. Studierna ska basera sig på grunderna för den yrkesinriktade grundexamen. De studerande kan avlägga examen i en följd eller en del av examen åt gången enligt en personlig läroplan eller ett dokument om personlig tillämpning (Utbildningsstyrelsen , nr 43/011/2006). Utbildningsstyrelsens föreskrift om personlig tillämpning 43/011/2006 har upphävts. Statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning trädde i kraft (794/2015). Erkännande av kunnande inverkar på finansieringstiden: Erkännande av kunnande inverkar direkt på utbildningens längd och därigenom på den tid som berättigar till finansiering. Om erkännande av kunnande från gymnasiestudierna har föreskrivits i Utbildningsstyrelsens föreskrift 93/011/2014. Också tillgodoräknande som har gjorts under studiernas gång förkortar studietiden. Studerande som inte studerar på heltid: Såsom berättigande till finansiering får inte anmälas studerande, som inte har för avsikt att avlägga studierna på heltid eller för vilka det är uppenbart att kravet på heltidsstudier inte uppfylls. En studerande som utan giltig orsak uteblir från undervisningen anses ha avgått, om det är uppenbart att han eller hon inte har för avsikt att fortsätta studierna (L om grundläggande yrkesutbildning 630/ mom.). Beaktande av långvarig frånvaro: En studerande kan inte räknas såsom berättigande till finansiering, om studierna inte kommer att ske på heltid under terminen t.ex. på grund av sjukledighet, moderskapsledighet eller bevärings- eller civiltjänst. Del av yrkesexamen/specialyrkesexamen som avläggs som del av en grundexamen: Om den studerande som en del av den grundläggande yrkesutbildningen avlägger examensdelar från en yrkesexamen eller specialyrkesexamen, finansieras dessa som en del av den grundläggande yrkesutbildningen i läroanstaltsform (får inte anmälas i antalet studerandearbetsdagar för yrkesinriktad tilläggsutbildning).

5 Studier enligt ett kompetensområde efter utexaminering: Om en studerande som har avlagt en grundexamen av den examen som han eller hon har avlagt tidigare efter utexamineringen studerar ännu ett annat kompetensområde, kan studeranden anmälas såsom berättigande till finansiering enligt högst den tid som studierna omfattar/studiernas längd. Det kan inte vara fråga om en del från någon annan grundexamen eller yrkesexamen/specialyrkesexamen e.d. En del av studierna avläggs vid en utländsk läroanstalt: En finländsk utbildningsanordnare kan avtala med en utländsk läroanstalt, utbildningsanordnare eller plats för inlärning i arbetet om att en del av studierna för en finländsk examen fullgörs vid en utländsk läroanstalt. Den finländska studeranden anmäls då i det antal studerande som utgör grund för finansiering. Utlänningar som tillfälligt studerar i Finland I antalen studerande får inte ingå utlänningar som på basis av utbytesprogram tillfälligt studerar i Finland. Inte samtidig finansiering: En studerande kan under samma tid räknas som en sådan studerande som utgör grund för finansiering inom endast en utbildning som hör till tillämpningsområdet för förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. (FinL 48 ) Till tillämpningsområdet hör: gymnasielagen lagen om grundläggande yrkesutbildning lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning Studerande som är inskrivna i den grundläggande yrkesutbildningen och som avlägger två examina (yrkesinriktad grundexamen och studentexamen) anmäls i den grundläggande yrkesutbildningens basuppgiftsinsamling, men inte i gymnasieutbildningens basuppgiftsinsamling såsom till finansiering berättigande. Finansieringen för grundläggande yrkesutbildning gäller inte: privatstuderande studerande i utbildning som har ordnats som avgiftsbelagd service, t.ex. o utbildning som köpts av arbets- och näringsförvaltningen o yrkesinriktad grundexamen eller del av examen som på basis av samarbetsavtal mellan utbildningsanordnare har anordnats som avgiftsbelagd service (t.ex. samarbete kring utbildning för skogsmaskinförare) o övrig avgiftsbelagd service som utbildningsanordnaren har anordnat teoretisk undervisning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som har ordnats i form av läroavtalsutbildning 5 3 Ifyllnadsanvisningar

6 6 På blanketten i punkt 2 anmäls för grundläggande yrkesutbildning vid läroanstalt antalet studerande i utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen, i utbildning som förbereder för en fristående examen och i annan utbildning än sådan som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen i fråga om den utbildning som berättigar till statsandel. I antalet studerande får inte ingå studerande i utbildning som finansieras med statsunderstöd. Dessa studerande efterfrågas separat i punkterna 6 och 7 på blanketten. I punkt 2 i uppgiftsinsamlingen begärs uppgifter om antalet studerande åldersgruppsvis enligt året för utbildningens inledande separat för läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning, utbildning som förbereder för en fristående examen och annan utbildning än sådan som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen enligt följande: Antal studerande sammanlagt, varav - unga under 20 år som saknar examen efter den grundläggande utbildningen (den studerande har inte yrkesinriktad grundexamen, studentexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen, yrkeshögskoleexamen eller examen på universitetsnivå från tidigare) åringar utan examen efter den grundläggande utbildningen åringar utan examen efter den grundläggande utbildningen åringar utan examen efter den grundläggande utbildningen Undervisnings- och kulturministeriet följer upp och rapporterar till olika myndigheter uppgifter om antalet studerande enligt samhällsgarantin för unga och kompetensprogrammet för unga vuxna och en ny grupp som finansieras är därtill åringar som är utan examen efter den grundläggande utbildningen. I bilaga 5 begärs därtill uppgifter om nya studerande enligt åldersindelningen ovan. Bilaga 5 har korrigerats i fråga om handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (Valma) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (Telma). Utbildningsanordnaren ska särskilt beakta att det i punkt 6 på huvudblanketten begärs uppgifter om antalet studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller en examensdel/examensdelar av en yrkesinriktad grundexamen med statsunderstöd som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat och finansierat (20 29-åringar utan examen efter den grundläggande utbildningen) och separat i punkt 7 om antalet åriga studerande som saknar examen efter den grundläggande utbildningen och som avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller en examensdel/examensdelar av en yrkesinriktad grundexamen med statsunderstöd som har beviljats för förstärkning av vuxnas kompetensgrund. Studerandena i punkterna 6 och 7 innefattas inte i antalen studerande på blankett i punkt 2.3 och inte heller i uppgifterna på bilagorna 1, 5 och 7 och i uppgiftsinsamlingen ges inte uppgift om hemkommun för dessa studerande. Antal studerande i utbildning som berättigar till statsandel

7 7 Punkt 2.1 Utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen Punkter på blanketten och bilagor: BILAGA 1 BILAGA 5, punkt A BILAGA 7 Hemkommunsuppgifter Utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen är: läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning (punkt på blanketten) utbildning som förbereder för en fristående examen (punkt på blanketten) Uppgifterna om antal studerande som berättigar till finansiering (se s.1-5) ges enligt utbildningsområde. Därtill anmäls studerandeantalen i punkt på blanketten (antal studerande sammanlagt). En del grundexamina har ett graderat pris per enhet. Antalen studerande i dessa grundexamina/kompetensområden anmäls dessutom i bilaga 1 i punkten Antal studerande för eventuell gradering av priset per enhet (se anvisning s. 9). I bilaga 1 begärs dessutom uppgift om antalet studerande i grundexamen inom gruvbranschen, vars kostnader följs upp separat. Det finns inte något graderat pris per enhet i finansieringen av examen. I bilaga 5, punkt A anmäls alla studerande från punkterna och2.1.2 samt specificeringsuppgifter för nya studerande (se anvisningen på s. 10). Bilaga 7 är en ny bilaga i uppgifterinsamlingen höst På bilagan begärs uppgifter för studerande i utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen från punkterna och 2.1.2: för hur mångte gången anmäls den studerande vid registreringstidpunkten som berättigande till statsandelsfinansiering, se anvisning på s. 15. För de studerande ges därtill hemkommunsuppgifter (se separat brev). Antalen studerande i punkten får inte innehålla studerande som finansieras med statsunderstöd. Se punkterna 6 och 7 på blanketten. Punkt 2.2 Annan utbildning än sådan som leder till eller förbereder för yrkesinriktad grundexamen undervisning och handledning för handikappade i tränings- och rehabiliteringssyfte (utbildningen upphör, slutar senast ) kolumn 9 förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare (utbildningen upphör, slutar senast ) kolumn 10 orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen (utbildningen upphör, slutar senast ) kolumn 11 handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (Valma) ny utbildning fr.o.m kolumn 12 utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (Telma) ny utbildning fr.o.m kolumn 13 Den hushållsundervisning som ordnats som en utbildning som inte leder till examen har upphört Utbildningsanordnaren ska ge uppgifterna om antalen studerande i den förberedande utbildningen i enlighet med tillståndet att ordna utbildning med beaktande av vad där sägs om slutförande av upphörande utbildning då det gäller orienterande och förbere-

8 8 dande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, handledning för handikappade och förberedande utbildning för invandrare. När studerandeantalen anmäls ska följande beaktas: Om omfattningen av studierna för en studerande som börjat i undervisning och handledning för handikappade i träningsoch rehabiliteringssyfte (studierna inletts före ) har definierats som omfattande över 40 studieveckor, övergår den studerande till att avlägga motsvarande utbildning (Valma) i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för den, dock så att den tid på vilken den studerande ska slutföra studierna inte förändras. Punkter på blanketten och bilagor: BILAGA 5, punkt B Hemkommunsuppgifter I antalet studerande kan anmälas de studerande som berättigar till finansiering (se s.1-4). Utbildningsanordnaren ska ha tillstånd att ordna utbildningen i fråga. Därtill anmäls antalen studerande i punkt på blanketten (antal studerande sammanlagt). I bilaga 5, punkt B anmäls alla studerande från punkterna 2.2, kolumnerna 12 och 13 på blanketten samt specificeringsuppgifter för nya studerande (se anvisningen på s. 13). För de studerande som berättigar till statsandel ges därtill hemkommunsuppgifter (se separat brev). Antal studerande som avlägger två examina Punkter på blanketten: c)-punkten I antalet studerande som avlägger två examina inräknas de studerande som avlägger en läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning (yrkesinriktad grundexamen) och är inskrivna som studerande inom yrkesutbildningen och som samtidigt avlägger studentexamen. Uppgifterna ges i punkt c) för de studerande som avlägger två examina (de studerande ingår också i antalen egentliga studerande (punkterna och 2.3.1). Specialstuderande Specialstuderande kan finnas både i utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen och i annan utbildning än sådan som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen. Med specialstuderande avses studerande, som på grund av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller annan orsak behöver och får särskilda undervisnings- och elevvårdstjänster. För de studerande ska ha utarbetats (L om grundläggande yrkesutbildning 20 ) en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (F om grundläggande yrkesutbildning 8 ). Punkter på blanketten: Huvudblanketten, a)- punkterna Stödundervisning betraktas inte som specialundervisning, och utländska studerande kan anmälas som specialstuderande bara om de på ovan nämnda grunder behöver och får ovan nämnda särskilda stödtjänster.

9 9 Uppgifterna ges i alla a)-punkter på huvudblanketten (= varav specialstuderande). Specialstuderandena ingår också i antalen egentliga studerande (punkterna 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3). En särskild utbildningsuppgift inom specialundervisning (specialläroanstalt) Utbildningsanordnaren kan i sitt tillstånd ha en särskild utbildningsuppgift att sköta ordnandet av specialundervisning (L om grundläggande yrkesutbildning 20 ). Specialstuderande enligt en särskild utbildningsuppgift kan anmälas som studerande endast när utbildningsanordnaren i sitt tillstånd att ordna utbildning som särskild utbildningsuppgift har fått att sköta ordnandet av specialundervisning. Specialstuderande enligt en särskild utbildningsuppgift kan finnas både i utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen och i annan utbildning än sådan som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen. För specialstuderandena ska ha utarbetats (L om grundläggande yrkesutbildning 20 ) en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (F om grundläggande yrkesutbildning 8 ). Stödundervisning betraktas inte som specialundervisning, och utländska studerande kan anmälas som specialstuderande bara om de på ovan nämnda grunder behöver och får ovan nämnda särskilda stödtjänster. Punkter på blanketten och bilagor: Huvudblanketten b)-punkterna BILAGA 1 Uppgifter ges i alla b)-punkter på huvudblanketten (= varav specialstuderande i specialundervisning enligt en särskild utbildningsuppgift). Specialstuderandena ingår också i antalen egentliga studerande (punkterna 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3). Antalen studerande anmäls dessutom i punkt 3.1 studerande enligt särskild utbildningsuppgift inom specialundervisning (innehåller punkterna och 3.1.2) samt i bilaga 1 graderade enligt 9 i finansieringsförordningen (punkten Förhöjningar av priset per enhet på basis av särskild utbildningsuppgift inom specialundervisning) (se anvisningen på s.9) I punkt anmäls övriga studerande enligt en särskild utbildningsuppgift (specialläroanstalt), som inte erbjuds särskilda undervisnings- och elevvårdstjänster. Inkvarterade studerande I inkvarteringsförmånen kan anmälas studerande som regelbundet bor och övernattar i utbildningsanordnarens elevhem. Inkvarteringsförmånen är avgiftsfri för studeranden. Punkter på blanketten och bilagor: 3.2 BILAGA 1 De inkvarterade studerandena anmäls för läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning och annan utbildning än sådan som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen. Uppgifterna ges i punkt 3.2 Inkvarterade studerande. De inkvarterade studerandena anmäls därtill i bilaga 1 graderade enligt 10 i finansieringsförordningen i punkten Förhöjningar av priset per enhet på basis av inkvarteringsförmån (se anvisning s.13). Punkt 3.2 på huvudblanketten ska stämma överens med specificeringen i bilaga 1.

10 10 VERKSAMHET SOM FINANSIERAS MED STATSUNDERSTÖD i punkterna 6 och 7 Kompetensprogrammet för unga vuxna (KUV) I punkten anmäls de studerande enligt kompetensprogrammet för unga vuxna ( åringar utan examen efter den grundläggande utbildningen) som avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller en examensdel/examensdelar av en yrkesinriktad grundexamen i utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen som avläggs som fristående examen. Antalet studerande anmäls indelat i åriga (ålder vid inledandet av studierna)och åriga studerande åringar utan examen efter den grundläggande utbildningen (Statsandel som beviljas för förstärkning av kompetensprogrammet för vuxna) I punkten anmäls antalet studerande i nämnda kompetensprogram ( åringar utan examen efter den grundläggande utbildningen) som avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller en examensdel/examensdelar av en yrkesinriktad grundexamen i utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen som avläggs som fristående examen. Studerande på blankett i punkterna 6 och 7 innefattas inte i antalen studerande på blankett i punkt 2.3 och inte heller i uppgifterna på bilagorna 1, 5 och 6. Uppgifterna om hemkommun för dessa studerande ges inte. TILLÄGGSUPPGIFTER i punkt 8 I tilläggsuppgifterna anmäls de studerande som inte kan anmälas som studerande som berättigar till finansiering på registreringsdagen , men som på registreringsdagen är inskrivna vid utbildningsanordnaren. Se punkten Begränsningar vid räknande av studerande som berättigar till finansiering (s. 3 4). De studerande anmäls inte enligt hemkommun. Antalet s.k. övertidsstuderande i grundläggande yrkesutbildning som ordnas vid en läroanstalt (8.1) De studerande, för vilka finansiering inte längre fås, eftersom studierna har överskridit den tid som berättigar till finansiering (se s. 1 2 Studerande som berättigar till finansiering). Antal övriga studerande i grundläggande utbildning som ordnas vid en läroanstalt som inte utgör grund för finansiering än de i punkt 8.1. nämnda (8.6) Till exempel studerande som på registreringsdagen är skrivna vid utbildningsanordnaren som studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen, men vars studier inte uppfyller kriterierna för heltidsstudier. De studerande kan därför inte anmälas som grund för finansiering. Antal studerande i grundläggande yrkesutbildning vid läroanstalt som ordnats som avgiftsbelagd service för en annan yrkesutbildningsanordnare (8.2) Yrkesinriktad grundexamen eller en del av en sådan som på basis av samarbetsavtal mellan utbildningsanordnare har anordnats som avgiftsbelagd service (t.ex. samarbete kring utbildning för skogsmaskinsförare), Studerande i teoretisk utbildning som ansluter sig till läroavtalsutbildning vilken ordnas som avgiftsbelagd service De utbildningsanordnare som enligt 9 i lagen (630/1998) om grundläggande yrkesutbildning ordnar läroavtalsutbildning och i enlighet med 7 i förordningen

11 (811/1998) om yrkesutbildning svarar för ledningen och övervakningen av läroavtalsutbildningen anmäler läroavtalsutbildningens studerande på en särskild blankett BAS- UPPGITER/Läroavtalsutbildning. Antal studerande i annan grundläggande yrkesutbildning som ordnats som avgiftsbelagd service än den som avses i punkt 8.2 (8.3) Antal studerande i grundläggande yrkesutbildning vid läroanstalt som finansieras av arbets- och näringsministeriet (8.4) Antal studerande i annan utbildning som anordnats som avgiftsbelagd service (8.5) Alla övriga studerande inom yrkesutbildningen som genomförts som avgiftsfri service, som är inskrivna vid utbildningsanordnaren , t.ex. antalet studerande i yrkesinriktad tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning och som ordnas som avgiftsbelagd service för en annan yrkesutbildningsanordnare antalen studerande på kortkurser som sålts som avgiftsbelagd service 11

12 12 Bilaga 1 Antal studerande för gradering av priset per enhet (FinF 4 ) I en del grundexamina finns ett graderat pris per enhet och examenskostnaderna följs upp särskilt enligt graderingsfaktor. Antalen studerande i dessa examina anmäls i bilaga 1. Till vänster på bilagan finns en kod för utbildningsområdet som visar vilket utbildningsområde graderingsfaktorn gäller. I bilaga 1 begärs också uppgifter om antalet studerande i grundexamen inom gruvbranschen. Antalet studerande och utbildningens kostnader inom gruvbranschen år 2015 följs upp särskilt, trots att graderat pris per enhet inte ingår i finansieringen av examen. Om antalet studerande i grundexamen i logistik, utbildningsprogrammet för transportservice, begärs i bilaga 1 uppgifter enligt följande: Grundexamen inom logistik, kompetensområdet för transportservice. I punkten anmäls alla studerande utom studerande i utbildning för busschaufförer eller kombinationsfordonsförare. I punkten utbildning för busschaufför eller kombinationsfordonsförare anmäls endast studerande i dessa utbildningar. Om studierna differentieras under det första året, anmäls graderingsstuderandena enligt det faktiska antalet. Förhöjning av priset per enhet med stöd av särskild utbildningsuppgift inom specialundervisning (FinF 9, ändring 332/2015), specificering från punkt Gravt handikappade studerande, vilkas studier förutsätter ett personligt skolgångsbiträde (81) Gravt handikappade studerande vilkas studier förutsätter assistenttjänster. Här avses ett biträde som undervisningen förutsätter och som utbildningsanordnaren ordnar och avlönar, inte sådan personlig assistans som kommunen bekostar enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998, 38 ) har studerande som får specialundervisning rätt att få sådana biträdestjänster, övriga elevvårdstjänster samt särskilda hjälpmedel vilka är en förutsättning för att de skall kunna delta i undervisningen. Om andra tjänster och stödåtgärder som ordnas för handikappade bestäms särskilt. Övriga gravt handikappade studerande (82) Gravt handikappade studerande, vars utbildning kan ordnas utan att det förutsätter att den studerande har ett personligt skolgångsbiträde. Övriga specialstuderande (89) Studerande som inte kan anses vara gravt handikappade och som inte hör till punkterna 81 eller 82. Här anmäls studerande som på grund av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, emotionella störningar eller annan orsak behöver och får särskilda undervisnings- eller elevvårdstjänster Antal skolgångsbiträden som utbildningsanordnaren har avlönat (811) Här anmäls antalet biträden som utbildningsanordnaren har skaffat och avlönat. Skolgångsbiträden i vilkas avlönande kommunen helt eller delvis deltar räknas inte med. Förhöjningar av priset per enhet på basis av inkvarteringsförmån (FinF 10 ), specificering från punkt 3.2 (Inkvarterade studerande)

13 Inkvarterade studerande vid läroanstalter (specialläroanstalter) med särskild utbildningsuppgift inom specialundervisning (92) Här anmäls oberoende av utbildningsområde sådana i utbildningstillståndets utbildningsuppgift definierade studerande (specialstuderande och övriga studerande enligt ovan nämnda särskilda utbildningsuppgift), som har fått avgiftsfri inkvartering i en specialläroanstalts elevhem. En förutsättning är att utbildningsanordnaren som särskild utbildningsuppgift har fått i uppgift att anordna specialundervisning. Inkvarterade studerande i utbildning som ordnats som internatutbildning i folkhögskolor och idrottsutbildningscenter (93) Här anmäls oberoende av utbildningsområde sådana studerande i grundläggande yrkesutbildning som i anslutning till utbildning som ordnas som internatutbildning erhåller avgiftsfri inkvartering och extra måltider. En förutsättning är att utbildningsanordnaren som särskild utbildningsuppgift har fått att ordna utbildningen som internatutbildning. Sådan utbildning kan ges vid folkhögskolor och idrottsutbildningscenter. Övriga än i punkterna ovan nämnda inkvarterade studerande (99) Här anmäls oberoende av utbildningsområde övriga än ovan nämnda studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen, som får avgiftsfri inkvarteringsförmån. 13 Bilaga 5 Tilläggsuppgifter om nya studerande A. Tilläggsuppgifter om den grundläggande yrkesutbildningen För uppföljning av samhällsgarantins förverkligande behövs uppgifter om de nya studerande ( ), som har inlett en grundläggande yrkesutbildning omedelbart efter grundskolan, påbyggnadsundervisning (tionde årskursen), hushållsskola eller utbildning orienterar eller förbereder för den grundläggande utbildningen. Uppgifterna ges för separat för läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning och utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamens som avläggs som fristående examen. I bilaga 5 innefattas inte antal studerande för verksamhet som finansieras med statsunderstöd. Bilaga 5, punkt A: a) Rad 1: Antalet studerande är det samma som på basuppgiftsblanketten i punkt antal studerande inom den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen sammanlagt (summan av kolumnerna 1-8) Rad 2: Antalet studerande är det samma som på basuppgiftsblanketten i punkt antal studerande i utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs som en fristående examen sammanlagt (summan av kolumnerna 1-8) b) En studerande anmäls som en ny studerande, om utbildningsanordnaren inte har anmält honom eller henne som en studerande som berättigar till finansiering inom den grundläggande yrkesutbildningen på den tidigare registreringsdagen Om den studerande har bytt utbildningsområde efter , ska hen inte räknas som ny studerande En studerande som tidigare tillfälligt

14 har avbrutit studierna t.ex. på grund av beväringstjänst, ska inte räknas som ny studerande när hen fortsätter studierna. c) Av antalet studerande i kolumn b) anmäls de studerande som har slutfört den grundläggande utbildningen Siffran innefattar inte dem som genomgått påbyggnadsundervisning (den tionde årskursen). Syftet är att ta reda på antalet elever som direkt efter den grundläggande utbildningen har etablerat sig i en utbildning som leder till en grundexamen. d) Av antalet studerande i kolumn b) anmäls de studerande som har genomgått påbyggnadsundervisning (den tionde årskursen) Syftet är att ta reda på antalet elever som direkt efter påbyggnadsundervisningen har etablerat sig i en utbildning som leder till en grundexamen. e)-h) Här anmäls av studerandena i kolumn b) de studerande som har deltagit i orienterande eller förberedande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen eller hushållsundervisning under tiden och som har varit i utbildningen på registreringsdagen I punkten anmäls både dem som har slutfört utbildningen och dem som har flyttat över till en grundläggande yrkesutbildning, också om den förberedande utbildningen har blivit på hälft (men inte sådana som har börjat i den orienterande eller förberedande utbildningen efter registreringsdagen ). I punkten anmäls också studerande som studerat inom förberedande utbildning inför den grundläggande utbildningen vid andra läroanstalter än vid utbildningsanordnarens egna läroanstalter. Syftet är att ta reda på etableringen i en utbildning som leder till en grundexamen omedelbart efter de förberedande utbildningarna. B. Tilläggsuppgifter om handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (Valma) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (Telma) Punkt B på bilaga 5 fylls i endast av de utbildningsanordnare som av undervisnings- och kulturministeriet i tillståndet att ordna utbildning har fått i uppgift att ordna handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (Valma) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (Telma) fr.o.m I kolumnerna i punkt B: a) Antalet studerande är detsamma som det antal studerande som anmälts i punkt 2.2, kolumnerna 12 och 13 sammanlagt. b) Antalet studerande i punkten alla nya studerande är enligt huvudregeln detsamma som antalet studerande i punkt a. c) Av antalet studerande i kolumn b) anmäls de studerande som har slutfört den grundläggande utbildningen , i siffran ingår inte studerande som genomgått påbyggnadsundervisning (den s.k. 10 årskursen). Syftet är att ta reda på antalet studerande som omedelbart efter grundläggande utbildning fortsätter med någon av de förberedande utbildningarna. 14

15 15 d) Av antalet studerande i kolumn b) anmäls de studerande som har genomgått grundskolans påbyggnadsundervisning (den s.k. 10 årskursen) Bilaga 7 På bilagan begärs uppgift om för hur mångte gången den studerande på registreringsdagen anmäls som studerande som berättigar till statsandelsfinansiering. På bilagan ges uppgifter för de studerande som på huvudblanketten anmälts i punkterna Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning och punkt Utbildning som förbereder för fristående examen. För antalen studerande sammanlagt i punkterna och ges uppgift om för hur mångte gången utbildningsanordnaren på registreringsdagen anmäler den studerande som till statsandelsfinansiering berättigande studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen i enlighet med indelningen på blanketten: a) för första gången b) för andra gången c) för tredje gången d) för fjärde gången e) för femte gången f) för sjätte gången g) för sjunde gången h) för åttonde gången i) för nionde gången eller mer När antalet anmälningsgången beräknas beaktas inte studietiden i orienterande och förberedande utbildningar, och de registreringsdagar som ingår i dem inkluderas således inte i antalet anmälningsgånger. Om den studerande inom samma utbildningsanordnare i grundläggande yrkesutbildning som ordnas vid en läroanstalt har bytt utbildningsområde/examen, eller den studerande av en tidigare avlagd grundexamen avlägger studier inom ett annat kompetensområde inom samma examen, anmäls uppgifterna enligt det faktiska antalet anmälningsgånger: när antalet anmälningsgånger beräknas beaktas sålunda hela den tid som den studerande varit inskriven vid utbildningsanordnaren och uppgift om för hur mångte gången den studerande har anmälts som till finansiering berättigande studerande som studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen. Ansökningar om behovsprövad finansiering år 2016 Behovsprövad förhöjning av priset per enhet Enligt 25 4 momentet i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet kan undervisningsministeriet på basis av en särskild uppgift som ålagts utbildningsanordnaren eller av andra skäl höja priset per enhet för yrkesutbildning. Av ansökan skall framgå: vilket eurobaserat momsfritt pris per enhet som söks, förhöjningen medräknad (för privata utbildningsanordnare inkluderas momsen)

16 de särskilda orsaker som anförs som stöd för ansökan en uppskattning av kostnaderna och inkomsterna för yrkesutbildningen år Kostnaderna anmäls utan moms och momsen skilt för sig en uppskattning av antalet studerande och av kostnaderna och inkomsterna för yrkesutbildningen år Kostnaderna anmäls utan moms och momsen skilt för sig. En till undervisnings- och kulturministeriet riktad ansökan sänds till Utbildningsstyrelsens enhet för Finansiering före Vi ber er skicka ansökan i två exemplar. Punkten gällande insändande av ansökan på blanketten för basuppgifter kryssas för. Behovsprövad förhöjning av priset per enhet i anslutning till projektet för att påskynda bildandet av ett samlat anordnarnät En till undervisnings- och kulturministeriet riktad ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet sänds till Utbildningsstyrelsens enhet för Finansiering före Vi ber er skicka ansökan i två exemplar. Ansökan ska göras före ovan nämnda datum och av den skall framgå antalet studerande i yrkesutbildning och en kalkyl gällande utgifter och inkomster för år Utgifterna anmäls utan moms och momsen skilt för sig. en uppskattning av tilläggskostnaderna för sammanslagning i initialskedet, för vilka ansöks om tilläggsfinansiering i form av behovsprövad förhöjning. Moms-förhöjning för fastigheter Enligt 32 om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet kan priset per enhet för en privat anordnare av yrkesutbildning höjas på ansökan för en fastighet och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit till en privat sammanslutning eller stiftelse för verksamhet som överensstämmer med denna lag så att förhöjningen multiplicerad med det antal studerande som används vid bestämmande av finansieringen högst motsvarar beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för överlåtelserna för nämnda ändamål. Ansökan riktas till undervisnings- och kulturministeriet och skickas till Utbildningsstyrelsens Finansieringsenhet före Ansökan om ändring av antalet studerande som används som multiplikator vid bestämmandet av den preliminära finansieringen för år 2016 Enligt 48 i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beräknas den preliminära finansieringen enligt det genomsnittliga antalet studerande under det föregående finansåret. Dessutom kan sådana uppskattade förändringar i antalet studerande beaktas som orsakas av bl.a. ett beslut som en statlig myndighet har fattat, såsom t.ex. ett beslut om tillstånd att anordna utbildning. Utgångspunkten är att inga förändringar under finansåret görs i finansieringen som baserar sig på antalet studerande under det föregående finansåret, varför ansökan om ändring av det antal studerande som utgör multiplikator vid beräkningen av priset per enhet för år 2016 ska insändas till Utbildningsstyrelsens enhet för Finansiering före Punkten gällande insändande av ansökan på blanketten för basuppgifter kryssas för. Korrigering av uppgifterna efter lagringstidens slut 16

17 Efter lagringstidens slut korrigeras registreringsdagens uppgifter i datasystemet av Utbildningsstyrelsen. De uppgifter som skall korrigeras anmäls så att den ursprungliga uppgiften streckas över på registreringsdagens blankett och den nya uppgiften antecknas tydligt invid den korrigerade. Man bör också beakta korrigeringens inverkan på övriga punkter i blanketten och på eventuella bilageblanketter och införa motsvarande korrigeringar på dessa. När studerandeantal korrigeras, skall även uppgifterna om hemkommun korrigeras. De korrigerade blanketterna skickas skannade som e- postbilaga till enheten för finansiering under adress eller per post under adress Utbildningsstyrelsen, Finansiering, PB 380, Helsingfors. 17

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(16) Basuppgifter 20.1.2017 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING IFYLLNADSANVISNING 1(16) Basuppgifter 20.9.2014 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och bestämmande av statsandelar och finansiering

Läs mer

Fax E-post. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet

Fax E-post. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.1.2017 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens nummer Kontaktpersonens

Läs mer

E-post. Naturbruk och miljöområdet. Teknik och kommunikation. Social-, hälso- och idrottsområdet

E-post. Naturbruk och miljöområdet. Teknik och kommunikation. Social-, hälso- och idrottsområdet BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2017 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens nummer Kontaktpersonens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Utbildningsanordnaren ska se till att uppgifterna om läroavtalens giltighetstid är upp daterade på registreringsdagen.

Utbildningsanordnaren ska se till att uppgifterna om läroavtalens giltighetstid är upp daterade på registreringsdagen. IFYLLNADSANVISNING 1(12) Basuppgifter 20.1.2017 LÄROAVTALSUTBILDNING Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och bestämmande av statsandelar och finansiering i enlighet

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.1.2013 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2013 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan.

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) 20.1.2018 GYMNASIEUTBILDNING Kontaktuppgifter (1) Enligt 58 i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 25 i förordningen (1766/2009) om finansiering

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2011 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.1.2007 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan.

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) 20.1.2019 GYMNASIEUTBILDNING Enligt 58 i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 25 i förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisnings-

Läs mer

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan.

Förfrågans uppgifter ges via internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan. IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (10) 20.9.2018 GYMNASIEUTBILDNING Enligt 58 i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 25 i förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisnings-

Läs mer

IDROTTSUTBILDNINGSCENTREN

IDROTTSUTBILDNINGSCENTREN IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Basuppgifter 20.9.2017 IDROTTSUTBILDNINGSCENTREN Enligt 10 i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) fastställer undervisnings- och kulturministeriet årligen det antal studerandedygn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan)

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNING. IFYLLNADSANVISNING 1(12) Basuppgifter

LÄROAVTALSUTBILDNING. IFYLLNADSANVISNING 1(12) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNING 1(12) Basuppgifter 20.9.2014 LÄROAVTALSUTBILDNING Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och bestämmande av statsandelar och finansiering i enlighet

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2007 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING Allmänna övergångsbestämmelser för yrkesutbildning och avläggande av yrkesexamen Från ingången av 2018 De utbildningsanordnare

Läs mer

2.2 Yrkesinriktad tilläggsutbildning Läroavtal (omfattar läroavtal minst 4 månader)

2.2 Yrkesinriktad tilläggsutbildning Läroavtal (omfattar läroavtal minst 4 månader) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Läroavtalsutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Blankett I Enkät 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2006 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området

Telefonnummer. Telefax. E-post. 3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska. administrativa området UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.1.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

2. Antal studerande 2.1 Grundläggande yrkesutbildning Läroavtal Läroavtal Grundläggande yrkesutbildning

2. Antal studerande 2.1 Grundläggande yrkesutbildning Läroavtal Läroavtal Grundläggande yrkesutbildning UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Läroavtalsutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Enkät 20.1.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

2.1 Grundläggande yrkesutbildning. Läroavtal (läroavtal minst 4 månader) 2.1 Grundläggande yrkesutbildning

2.1 Grundläggande yrkesutbildning. Läroavtal (läroavtal minst 4 månader) 2.1 Grundläggande yrkesutbildning UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Läroavtalsutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Enkät 20.9.2012 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2005 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Uppgifterna om studieprestationer och examina förs in i den nationella informationsresursen KOSKI

Uppgifterna om studieprestationer och examina förs in i den nationella informationsresursen KOSKI [Asiakirjan päiväys] MEDDELADE Anordnarna av grundläggande utbildning Anordnarna av gymnasieutbildning Anordnarna av yrkesutbildning Uppgifterna om studieprestationer och examina förs in i den nationella

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Enkät om hemkommunsersättning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning (6)

Enkät om hemkommunsersättning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning (6) Enkät om hemkommunsersättning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 31.12.2018 1(6) 2(6) Innehåll ENKÄT OM HEMKOMMUNSERSÄTTNING INOM FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 31.12.2018...

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 IFYLLNADSANVISNINGAR Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läroavtal som slutits för unga som

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN IFYLLNADSANVISNINGAR IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN Allmänt: Om du vill att en ny rad i ifyllnadsfältet ska börja med indrag som den föregående, tryck

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1410/2014 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 i lagen om finansiering av undervisningsoch

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005.

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum 27.8.2004 Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Läs mer

Målgruppen för yrkesstarten

Målgruppen för yrkesstarten Datum 9.2.2010 Anordnare av yrkesutbildning Dnr 4/530/2010 Ärende: Ansökan om tillstånd för anordnande av orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen, yrkesstarten,

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 GRUNDER FÖR UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab Helsingfors

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 116/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

RP 116/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om elev- och

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) det inledande stycket i 2 kap. 1 2 mom., 10 2 mom. 2 4

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post:

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post: ANSÖKAN Datum UTBILDNINGSANORDNARENS ANSÖKAN OM ATT BLI ANORDNARE AV YRKESUTBILDNING OCH UTBILDNINGSCENTRUM SOM ORDNAR UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Adress: Kontaktperson:

Läs mer

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m. 1.1.2018 Timo Repo överingenjör Innehåll Yrkeskompetens för förare, allmänt Tillstånd som krävs för utbildningsverksamheten Yrkeskompetensutbildning

Läs mer

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/76/531/2017 och Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasas svaromål 11.8.

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/76/531/2017 och Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasas svaromål 11.8. Beslut OKM/76/531/2017 6.10.2017 Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasa Kaserntorget 1, PB 46 65101 VASA Referens Ärende Undervisnings- och kulturministeriets förslag 9.6.2017, OKM/76/531/2017 och Fria Kristliga

Läs mer

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post:

ANSÖKAN. Datum. Utbildningsanordnarens namn Adress: Kontaktperson: Telefon: E-post: 10 BILAGA Utbildningsanordnarna skall lämna de uppgifter som nämns under punkterna A - F i bilagan: ansökningsblankett och som bilagor kopior av de handlingar som nämns samt begärda utredningar/planer.

Läs mer

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Synvinklar utifrån arbetslivssamarbete Utbildning som ordnas på arbetsplats Läroavtalsutbildning Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal Samarbetsskyldighet

Läs mer

TILL MEDIERNA Material får användas fritt

TILL MEDIERNA Material får användas fritt OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN TILL MEDIERNA 8.8. Material får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om yrkesutbildning 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om de yrkesinriktade examina som hör till undervisnings-

Läs mer

Reformen av yrkesutbildningen Informationspaket för handledare

Reformen av yrkesutbildningen Informationspaket för handledare Reformen av yrkesutbildningen Informationspaket för handledare 16.3.2018 Innehåll Den nya yrkesutbildningen är kundorienterad och kompetensbaserad... 3 Utbildningen svarar mot individens och arbetslivets

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Anordnare av grundläggande yrkesutbildning 18.3.2008 Dnr 5/502/2008

Anordnare av grundläggande yrkesutbildning 18.3.2008 Dnr 5/502/2008 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Datum 18.3.2008 Dnr 5/502/2008 ÖKNING AV ANTALET STUDERANDE I GRUNDLÄGGANDE YRKESUT- BILDNING FRÅN 1.1.2009 - SAMT VISSA ANDRA FRÅGOR SOM FÖRUTSÄTTER ÄNDRINGAR

Läs mer

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/75/531/2017 och Kvarnen samkommuns svaromål

Beslut Undervisnings- och kulturministeriets förslag , OKM/75/531/2017 och Kvarnen samkommuns svaromål Beslut OKM/75/531/2017 6.10.2017 Kvarnen samkommun Torgarevägen 4 68500 KRONOBY Referens Ärende Undervisnings- och kulturministeriets förslag 9.6.2017, OKM/75/531/2017 och Kvarnen samkommuns svaromål 9.8.2017

Läs mer

FÖR KUNSKAP OCH BILDNING

FÖR KUNSKAP OCH BILDNING FÖR KUNSKAP OCH BILDNING 3... För kunskap och bildning 4... Organisation 4... Allmänbildande utbildning 4... Yrkesutbildning 5... Informations- och utvärderingsverksamhet 5... Sektortjänster 5... Svenskspråkig

Läs mer