Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005."

Transkript

1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE INOM YRKESUTBILDNINGEN GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR UTBILDNING FÖR INVANDRARE SOM FÖRBEREDER FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Samarbete mellan hem och skola och elevvård Giltighetstid fr.o.m tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 630/1998, 13 2 mom, L ändr. 479/2003 L 631/1998, 13 2 mom F 812/1998, 1 1 mom Upphäver Föreskrift nr - Ändrar Föreskrifterna Nr FS 9/011/ FS 11-14/011/ FS 6/011/ FS 9-35/011/ FS 40 41/011/ FS 42/011/ FS 71 75/011/ FS 4 7/011/ FS 12 17/011/ FS 24 25/011/ FS 32 33/011/ FS 42/011/ FS 60/011/ FS 21/011/ FS 29/011/ FS 47/011/ FS 6 7/011/2004 Utbildningsstyrelsens direktion har beslutat att ändra samtliga läroplansgrunder och grunder för fristående examina inom den grundläggande yrkesutbildningen (bilaga 1), läroplansgrunderna för undervisning och handledning som ges handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte inom yrkesutbildningen (bilaga 2) och läroplansgrunderna för utbildning för invandrare som förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen (bilaga 3) genom att till dessa foga föreskrifter som gäller samarbetet mellan hem och skola och elevvården. Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m opiskhuolto_ru.doc Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) * Telefon (09) * Faksi (09) * Fax (09) * s-posti E-post

2 2 (2) Utbildningsanordnaren skall göra upp och godkänna en läroplan för utbildningen med beaktande av vad som föreskrivits i dessa grunder. Utbildningsanordnaren, examensarrangören och examenskommissionen kan inte lämna examensgrunderna obeaktade eller avvika från dem. Generaldirektör Kirsi Lindroos Överdirektör Heli Kuusi BILAGOR 1 Grunderna för läroplanen och för fristående examen inom yrkesutbildningen 2 Grunderna för läroplanen för undervisning och handledning som ges handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte inom yrkesutbildningen 3 Grunderna för läroplanen för undervisning för invandrare som förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen

3 BILAGA 1 1(2) GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 5 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 5.6 Samarbetet mellan hem och skola 5.7 Elevvården Utöver det som föreskrivits i lagen om yrkesutbildning (L 479/2003) skall följande iakttas när samarbetet mellan hem och skola anordnas: Inom utbildningen för unga skall utbildningsanordnaren och läroanstalten ta initiativ till att inleda och upprätthålla ett positivt samarbete med den studerandes föräldrar och vårdnadshavare. Samarbetet mellan hem och skola skall ordnas så att det förstärker den studerandes självständighet och ansvar, främjar studierna och gör det möjligt för den studerande att få stöd i frågor som gäller den studerandes hälsa, säkerhet och välbefinnande. Studerande som är i behov av särskilt stöd och studerande som kommer från särskilda språkliga och kulturella grupper bör få stöd i sin livskompetens och sina studier. Den del av läroplanen som gäller samarbetet mellan hem och skola skall göras upp i samarbete med de verkställande myndigheterna inom social- och hälsovården i läroanstaltens placeringskommun eller placeringskommuner. I lagen om yrkesutbildning (L 479/2003, 28, 37 a, ändrad) föreskrivs om ordnande av elevvården. Syftet med elevvården är att skapa en trygg och sund studiemiljö och att främja välbefinnande och trivsel i läroanstalten. Målet är att stöda den studerande och att upprätthålla läroanstaltens funktionsförmåga i situationer som hotar den fysiska och psykiska säkerheten och välbefinnandet. Elevvården skall främja ett tidigt upptäckande och avhjälpande av inlärningssvårigheter och andra problem samt förebygga att utbildningen avbryts. Utbildningsanordnaren skall främja uppnåendet av målen för elevvården genom att i sin läroplan ge anvisningar om frågor som ansluter sig till verksamheten i läroanstalten och hur de skall skötas, såsom t.ex. studerandenas deltagande i undervisningen, uppföljningen av framstegen i studierna och boendet i läroanstaltens elevhem. Förebyggande instruktioner skall ges om rökning och droger, mobbning och störande. Utbildningsanordnaren skall också ge anvisningar om hur man skall handla i krissituationer visavi t.ex. störande beteende, våld, olyckshändelser och dödsfall.

4 2 (2) De studerandes andel och ansvar när det gäller att främja trivseln och välbefinnandet skall uppmuntras. Alla som arbetar med de studerande i skolan ansvarar för egen del för elevvården. Elevvårdstjänsterna koordineras och utvecklas av elevvårdspersonalen i vilken ingår representanter för flera olika yrkesgrupper. De delar av läroplanen som gäller elevvården uppgörs i samarbete med de verkställande myndigheterna eller andra myndigheter inom social- och hälsovården i läroanstaltens placeringskommun eller placeringskommuner. När yrkesutbildningsanordnaren gör upp läroplanen tillsammans med aktörerna inom social- och hälsovården skall han beakta de förpliktelser gällande anordnandet av elevvårdstjänster som nämns i folkhälsolagen (L 66/1972) och barnskyddslagen (L 683/1983). Samtidigt skall man komma överens om verksamhet som syftar till att förebygga utslagning och om sakkunnigtjänster inom elevhälsovård och psykosocialt stöd. Respons från studerandena skall utnyttjas när tjänsterna utvecklas. Under yrkesutbildningen skall de studerande informeras om utbildningens mål och de sätt på vilka utbildningen anordnas, hur elevhandledningen och elevvården genomförs, de tjänster som olika förvaltningsgrenar erbjuder, lokala stödnätverk och andra studiefrågor. De studerande och i fråga om minderåriga studerande även vårdnadshavarna skall informeras om frågor som ansluter sig till arbetarsäkerheten och arbetarskyddet. Utbildningsanordnaren skall se till att de studerande känner till ordningsreglerna i läroanstalten. Studerandens eget ansvar när det gäller att följa läroanstaltens regler och andra anvisningar bör betonas. 6 LÄROPLANEN Läroplanens innehåll I den gemensamma delen av utbildningsanordnarens läroplan skall fastslås: en plan för hur samarbetet mellan hem och skola skall anordnas en plan för hur elevvården skall ordnas och de studerandes och skolsamfundets välbefinnande och säkerhet främjas.

5 BILAGA 2 1 (2) GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE INOM YRKESUTBILDNINGEN 5 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 5.3 Samarbetet mellan hem och skola 5.4 Elevvården Utöver det som föreskrivits i lagen om yrkesutbildning (L 479/2003) skall följande iakttas när samarbetet mellan hem och skola anordnas: Inom utbildningen för unga skall utbildningsanordnaren och läroanstalten ta initiativ till att inleda och upprätthålla ett positivt samarbete med den studerandes föräldrar och vårdnadshavare. Samarbetet mellan hem och skola skall ordnas så att det förstärker den studerandes självständighet och ansvar, främjar studierna och gör det möjligt för den studerande att få stöd i frågor som gäller den studerandes hälsa, säkerhet och välbefinnande. Studerande som är i behov av särskilt stöd och studerande som kommer från särskilda språkliga och kulturella grupper bör få stöd i sin livskompetens och sina studier. Den del av läroplanen som gäller samarbetet mellan hem och skola skall göras upp i samarbete med de verkställande myndigheterna inom social- och hälsovården i läroanstaltens placeringskommun eller placeringskommuner. I lagen om yrkesutbildning (L 479/2003, 28, 37 a, ändrad) föreskrivs om ordnande av elevvården. Syftet med elevvården är att skapa en trygg och sund studiemiljö och att främja välbefinnande och trivsel i läroanstalten. Målet är att stöda den studerande och att upprätthålla läroanstaltens funktionsförmåga i situationer som hotar den fysiska och psykiska säkerheten och välbefinnandet. Elevvården skall främja ett tidigt upptäckande och avhjälpande av inlärningssvårigheter och andra problem samt förebygga att utbildningen avbryts. Utbildningsanordnaren skall främja uppnåendet av målen för elevvården genom att i sin läroplan ge anvisningar om frågor som ansluter sig till verksamheten i läroanstalten och hur de skall skötas, såsom t.ex. studerandenas deltagande i undervisningen, uppföljningen av framstegen i studierna och boendet i läroanstaltens elevhem. Förebyggande instruktioner skall ges om rökning och droger, mobbning och störande. Utbildningsanordnaren skall också ge anvisningar om hur man skall handla i krissituationer visavi t.ex. störande beteende, våld, olyckshändelser och dödsfall.

6 2 (2) De studerandes andel och ansvar när det gäller att främja trivseln och välbefinnandet skall uppmuntras. Alla som arbetar med de studerande i skolan ansvarar för egen del för elevvården. Elevvårdstjänsterna koordineras och utvecklas av elevvårdspersonalen i vilken ingår representanter för flera olika yrkesgrupper. De delar av läroplanen som gäller elevvården uppgörs i samarbete med de verkställande myndigheterna eller andra myndigheter inom social- och hälsovården i läroanstaltens placeringskommun eller placeringskommuner. När yrkesutbildningsanordnaren gör upp läroplanen tillsammans med aktörerna inom social- och hälsovården skall han beakta de förpliktelser gällande anordnandet av elevvårdstjänster som nämns i folkhälsolagen (L 66/1972) och barnskyddslagen (L 683/1983). Samtidigt skall man komma överens om verksamhet som syftar till att förebygga utslagning och om sakkunnigtjänster inom elevhälsovård och psykosocialt stöd. Respons från studerandena skall utnyttjas när tjänsterna utvecklas. Under yrkesutbildningen skall de studerande informeras om utbildningens mål och de sätt på vilka utbildningen anordnas, hur elevhandledningen och elevvården genomförs, de tjänster som olika förvaltningsgrenar erbjuder, lokala stödnätverk och andra studiefrågor. De studerande och i fråga om minderåriga studerande även vårdnadshavarna skall informeras om frågor som ansluter sig till arbetarsäkerheten och arbetarskyddet. Utbildningsanordnaren skall se till att de studerande känner till ordningsreglerna i läroanstalten. Studerandens eget ansvar när det gäller att följa läroanstaltens regler och andra anvisningar bör betonas. 6 LÄROPLANEN 6.1 Läroplanens innehåll I den gemensamma delen av utbildningsanordnarens läroplan skall fastslås: en plan för hur samarbetet mellan hem och skola skall anordnas en plan för hur elevvården skall ordnas och de studerandes och skolsamfundets välbefinnande och säkerhet främjas.

7 BILAGA 3 1 (2) GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR UTBILDNING FÖR INVANDRARE SOM FÖRBEREDER FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN STUDIEHELHETERNAS MÅL OCH CENTRALA INNEHÅLL 3.6 ÖVRIGA BESTÄMMELSER Samarbetet mellan hem och skola Elevvården Utöver det som föreskrivits i lagen om yrkesutbildning (L 479/2003) skall följande iakttas när samarbetet mellan hem och skola anordnas: Inom utbildningen för unga skall utbildningsanordnaren och läroanstalten ta initiativ till att inleda och upprätthålla ett positivt samarbete med den studerandes föräldrar och vårdnadshavare. Samarbetet mellan hem och skola skall ordnas så att det förstärker den studerandes självständighet och ansvar, främjar studierna och gör det möjligt för den studerande att få stöd i frågor som gäller den studerandes hälsa, säkerhet och välbefinnande. Studerande som är i behov av särskilt stöd och studerande som kommer från särskilda språkliga och kulturella grupper bör få stöd i sin livskompetens och sina studier. Den del av läroplanen som gäller samarbetet mellan hem och skola skall göras upp i samarbete med de verkställande myndigheterna inom social- och hälsovården i läroanstaltens placeringskommun eller placeringskommuner. I lagen om yrkesutbildning (L 479/2003, 28, 37 a, ändrad) föreskrivs om ordnande av elevvården. Syftet med elevvården är att skapa en trygg och sund studiemiljö och att främja välbefinnande och trivsel i läroanstalten. Målet är att stöda den studerande och att upprätthålla läroanstaltens funktionsförmåga i situationer som hotar den fysiska och psykiska säkerheten och välbefinnandet. Elevvården skall främja ett tidigt upptäckande och avhjälpande av inlärningssvårigheter och andra problem samt förebygga att utbildningen avbryts. Utbildningsanordnaren skall främja uppnåendet av målen för elevvården genom att i sin läroplan ge anvisningar om frågor som ansluter sig till verksamheten i läroanstalten och hur de skall skötas, såsom t.ex. studerandenas deltagande i undervisningen, uppföljningen av framstegen i studierna och boendet i läroanstaltens elevhem. Förebyggande instruktioner skall ges om rökning och droger, mobbning och störande. Utbildningsanordnaren skall också ge anvisningar om hur man skall handla i krissituationer visavi t.ex. störande beteende, våld, olyckshändelser och dödsfall.

8 2 (2) De studerandes andel och ansvar när det gäller att främja trivseln och välbefinnandet skall uppmuntras. Alla som arbetar med de studerande i skolan ansvarar för egen del för elevvården. Elevvårdstjänsterna koordineras och utvecklas av elevvårdspersonalen i vilken ingår representanter för flera olika yrkesgrupper. De delar av läroplanen som gäller elevvården uppgörs i samarbete med de verkställande myndigheterna eller andra myndigheter inom social- och hälsovården i läroanstaltens placeringskommun eller placeringskommuner. När yrkesutbildningsanordnaren gör upp läroplanen tillsammans med aktörerna inom social- och hälsovården skall han beakta de förpliktelser gällande anordnandet av elevvårdstjänster som nämns i folkhälsolagen (L 66/1972) och barnskyddslagen (L 683/1983). Samtidigt skall man komma överens om verksamhet som syftar till att förebygga utslagning och om sakkunnigtjänster inom elevhälsovård och psykosocialt stöd. Respons från studerandena skall utnyttjas när tjänsterna utvecklas. Under yrkesutbildningen skall de studerande informeras om utbildningens mål och de sätt på vilka utbildningen anordnas, hur elevhandledningen och elevvården genomförs, de tjänster som olika förvaltningsgrenar erbjuder, lokala stödnätverk och andra studiefrågor. De studerande och i fråga om minderåriga studerande även vårdnadshavarna skall informeras om frågor som ansluter sig till arbetarsäkerheten och arbetarskyddet. Utbildningsanordnaren skall se till att de studerande känner till ordningsreglerna i läroanstalten. Studerandens eget ansvar när det gäller att följa läroanstaltens regler och andra anvisningar bör betonas. 4 LÄROPLANEN Läroplanens innehåll I den gemensamma delen av utbildningsanordnarens läroplan skall fastslås: en plan för hur samarbetet mellan hem och skola skall anordnas en plan för hur elevvården skall ordnas och de studerandes och skolsamfundets välbefinnande och säkerhet främjas.

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2000

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2000 DNR 3/011/2009 FÖRESKRIFT Att iakttas som förpliktande Till anordnarna av förskoleundervisning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid Fr.o.m. 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av Lagen

Läs mer

Centrala principer och mål för studerandevården samt utarbetandet av

Centrala principer och mål för studerandevården samt utarbetandet av FÖRESKRIFT 1 (1) Iakttas som förpliktande 12.03.2018 OPH-285-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.3.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 9 L 1287/2013,

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

BILAGA 1 (4) ORIENTERANDE OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

BILAGA 1 (4) ORIENTERANDE OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING BILAGA 1 (4) ORIENTERANDE OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING UNDERVISNING OCH HANDLEDNING I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE FÖR HANDIKAPPADE STUDERANDE I GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever Utbildningsstyrelsen Till kommunstyrelserna DNR 5/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 27.2.2004 Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2004

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 GRUNDER FÖR UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab Helsingfors

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

FÖR KUNSKAP OCH BILDNING

FÖR KUNSKAP OCH BILDNING FÖR KUNSKAP OCH BILDNING 3... För kunskap och bildning 4... Organisation 4... Allmänbildande utbildning 4... Yrkesutbildning 5... Informations- och utvärderingsverksamhet 5... Sektortjänster 5... Svenskspråkig

Läs mer

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation 7.4.2014 Helsingfors 8.4.2014 Åbo 10.4.2014 Korsholm Ira Vanne Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN UNDERVISNING SOM FÖRBEREDER FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2015

GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN UNDERVISNING SOM FÖRBEREDER FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2015 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN UNDERVISNING SOM FÖRBEREDER FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:49 Föreskrifter och anvisningar 2015:49 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

FÖRESKRIFT 38/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 38/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 38/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SKOBRANSCHEN 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SKOBRANSCHEN 2004 FÖRESKRIFT 38/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING FÖRESKRIFT 37/011/1999 FÖRESKRIFT 38/011/1999 BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Utbildningsstyrelsens ändring av beslutet om detaljerad tidtabell för upprätthållande av antagningsregistret år 2009

Utbildningsstyrelsens ändring av beslutet om detaljerad tidtabell för upprätthållande av antagningsregistret år 2009 OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN DNR 1/011/2009 FÖRESKRIFT X Förpliktande ANVISNING Ej förpliktande DATUM 13.1.2009 RÄTTEN ATT MEDDELA FÖRESKRIFTER FÖLJER AV Förordningen om systemet för gemensam ansökan

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET BILAGA 1 (10) 4/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET KAPITEL 5.4 Elevvård I grunderna för läroplanen

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

FÖRESKRIFT 50/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 50/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 50/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRÄNARE 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRÄNARE 2007 FÖRESKRIFT 50/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Elevvårdens ABC. Maj-Len Engelholm undervisningsråd Helsingfors Åbo Vasa. Enheten för svenskspråkig utbildning

Elevvårdens ABC. Maj-Len Engelholm undervisningsråd Helsingfors Åbo Vasa. Enheten för svenskspråkig utbildning Elevvårdens ABC 2.10.2019 Helsingfors 3.10.2019 Åbo 8.10.2019 Vasa Maj-Len Engelholm undervisningsråd Enheten för svenskspråkig utbildning Vad är elevvård? Eleven har rätt att avgiftsfritt få den elevvård

Läs mer

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE 2000 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 1 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Utbildningsstyrelsen 2001 Edita

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

UTARBETANDE AV ORDNINGSREGLER

UTARBETANDE AV ORDNINGSREGLER UTARBETANDE AV ORDNINGSREGLER Anvisning 1/012/2016 Föreskrifter och anvisningar 2016:2 Föreskrifter och anvisningar 2016:2 UTARBETANDE AV ORDNINGSREGLER Anvisning 1/012/2016 ANVISNING 23.3.2016 1/012/2016

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET KAPITEL 5.4 Elevvård Helsingfors stad använder i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen begreppen elevvård, elev och skola

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2010.

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2010. Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2010. Innehåll 1. Utgångspunkterna för den undervisning som förbereder för den 3 grundläggande utbildningen 2. Den förberedande

Läs mer

Elevvårdsplan för elevvården i Hangöby skola

Elevvårdsplan för elevvården i Hangöby skola Hangöby skola Elevvårdsplan för elevvården i Hangöby skola Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN Henrik Hägglund Februari 2012 1. Inledning Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen. Det här är en central princip i lagen om grundläggande utbildning och den innebär

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE INOM YRKESUTBILDNINGEN

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE INOM YRKESUTBILDNINGEN 1 UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE INOM YRKESUTBILDNINGEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN 2000 UTBILDNINGSSTYRELSEN 2 Omslag Petri Tolppanen Ombrytning

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

Aktuellt inom elevvården

Aktuellt inom elevvården Aktuellt inom elevvården Motivation, samtal och välbefinnande Nationella dagar för elev- och studerandevård 29 30.10.2012 Kristiina Laitinen Undervisningsråd Utbildningsstyrelsen Inledningsvis Vilka frågor

Läs mer

ORIENTERANDE OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 2010

ORIENTERANDE OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 2010 ORIENTERANDE OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 2010 FÖRESKRIFT 15/011/2010 grunder för LÄROPLAN Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

LukiMat Informationstjänst

LukiMat Informationstjänst LAG OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 21.8.1998/628 4 Skyldighet att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning (23.12.1999/1288) 11 Undervisningens innehåll 14 Timfördelning och grunderna för läroplanen

Läs mer

TILL MEDIERNA Material får användas fritt

TILL MEDIERNA Material får användas fritt OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN TILL MEDIERNA 8.8. Material får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER

Läs mer

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina ANVISNING 6.7.2016 3/440/2016 Giltighetstid: fr.om 1.8.2016 tillsvidare Upphäver Utbildningsstyrelsens anvisning 1/440/2012 av 13.2.2012 Arrangörer av fristående examina, examenskommissioner AVTAL OM ANORDNANDE

Läs mer

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten.

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten. 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande och en sund och trygg studiemiljö.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 23/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 23/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 23/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2004 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan)

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM FASTIGHETSFÖRMEDLING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM FASTIGHETSFÖRMEDLING 2005 FÖRESKRIFT 9/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(17) Basuppgifter 20.9.2015 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

FÖRESKRIFT 37/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 37/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 37/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TOLK FÖR TALHANDIKAPPADE 2006 FÖRESKRIFT 37/011/2006

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN IFYLLNADSANVISNINGAR IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN Allmänt: Om du vill att en ny rad i ifyllnadsfältet ska börja med indrag som den föregående, tryck

Läs mer

7. ELEVVÅRD. Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den regleras i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013).

7. ELEVVÅRD. Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den regleras i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). 7. ELEVVÅRD I takt med att barnens och de ungas uppväxtmiljö och skolans verksamhetsmiljö förändras, har elevvården blivit en allt viktigare del av skolans kärnverksamhet. Elevvården hänger nära samman

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

ANVISNING 7.4.2003 2/012/2003. Gäller fr.o.m. 7.4.2003 tillsvidare

ANVISNING 7.4.2003 2/012/2003. Gäller fr.o.m. 7.4.2003 tillsvidare OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN ANVISNING 7.4.2003 2/012/2003 Gäller fr.o.m. 7.4.2003 tillsvidare Rätten att meddela anvisningen följer av: 7 lagen 182/1991 om Utbildningsstyrelsen 33 gymnasielagen

Läs mer

GRUNDER OCH INTYG FÖR SPRÅKEXAMINA FÖR STATSFÖRVALTNINGEN

GRUNDER OCH INTYG FÖR SPRÅKEXAMINA FÖR STATSFÖRVALTNINGEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 34/011/2003 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 3.10.2003 Giltighetstid fr.o.m. 1.1.2004 tillsvidare De stadganden på vilka befogenheten att utfärda föreskriften

Läs mer

IDROTTSUTBILDNINGSCENTREN

IDROTTSUTBILDNINGSCENTREN IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Basuppgifter 20.9.2017 IDROTTSUTBILDNINGSCENTREN Enligt 10 i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) fastställer undervisnings- och kulturministeriet årligen det antal studerandedygn

Läs mer

4. Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2011 insänds före (kryss i rutan)

4. Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2011 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Bilaga 2. Förskolans elevvårdsplan i Åbo

Bilaga 2. Förskolans elevvårdsplan i Åbo Bilaga 2 Förskolans elevvårdsplan i Åbo Svenska området för småbarnspedagogik 22.2.2016 1 (4) Innehåll Inledning... 1 1 Det totala behovet av elevvård och vilka elevvårdstjänster som är tillgängliga...

Läs mer

ANVISNING Denna anvisning träder i kraft Den tillämpas på utbildning som inleds eller därefter.

ANVISNING Denna anvisning träder i kraft Den tillämpas på utbildning som inleds eller därefter. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 2/012/2006 ANVISNING 13.6.2006 Giltighetstid: fr.o.m. 13.6.2006 tills vidare Författningar på vilka anvisningen baserar sig: Lagen om Utbildningsstyrelsen 182/1991,

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

RP 116/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

RP 116/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om elev- och

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Bedömningen ska på ett positivt sätt sporra den studerande att ställa upp sina mål och justera sina arbetssätt.

Bedömningen ska på ett positivt sätt sporra den studerande att ställa upp sina mål och justera sina arbetssätt. 6. BEDÖMNING AV STUDIERNA 137 6.1 Syftet med bedömningen Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

1. KONTROLL AV LÄROANSTALTSUPPGIFTERNA (GRUNDSKOLREGISTRET)

1. KONTROLL AV LÄROANSTALTSUPPGIFTERNA (GRUNDSKOLREGISTRET) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 3/012/2004 FÖRESKRIFT - ANVISNING X DATUM 12.10.2004 RÄTTEN ATT MEDDELA FÖRESKRIFTER FÖLJER AV Lag om antagningsregister och studentexamensregister (1058/1998 1

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2001

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2001 Föreskrift 49/011/2001 YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2001 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2002 2 Edita Prima Oy Helsingfors 2002 ISBN 952-13-1580-6

Läs mer

Giltighetstid Fr.o.m Till anordnarna av gymnasieutbildning och gymnasierna

Giltighetstid Fr.o.m Till anordnarna av gymnasieutbildning och gymnasierna FÖRESKRIFT 10/011/2009 iakttas som förpliktande 20.5.2009 Till anordnarna av gymnasieutbildning och gymnasierna Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2009 tillsvidare Rätten att meddela Gymnasielagen föreskriften

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Anordnarna av grundläggande utbildning och och gymnasieutbildning för vuxna

Anordnarna av grundläggande utbildning och och gymnasieutbildning för vuxna FÖRESKRIFT 11/011/2009 iakttas som förpliktande 20.5.2009 Anordnarna av grundläggande utbildning och och gymnasieutbildning för vuxna Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2009 tillsvidare Rätten att meddela Gymnasielagen

Läs mer

ANVISNING Denna anvisning träder i kraft Den tillämpas på utbildning som inleds eller därefter.

ANVISNING Denna anvisning träder i kraft Den tillämpas på utbildning som inleds eller därefter. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 2 / 012 /2004 ANVISNING 10.6.2004 Giltighetstid: fr.o.m. 10.6.2004 tillsvidare Författningar på vilka anvisningen baserar sig: Lagen om Utbildningsstyrelsen 182/1991,

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

Må bra i skolan 02.11 2011

Må bra i skolan 02.11 2011 Må bra i skolan 02.11 2011 Studiehandledning i Lag, förordning och läroplan Lag 630, 29 Rätt till undervisning En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. Om studiehandledningen

Läs mer

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 44/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 44/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VÄKTARE 2006 FÖRESKRIFT 44/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 47/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 FÖRESKRIFT 47/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer