CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET"

Transkript

1 CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014

2

3 INNEHÅLL CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET De centrala principerna gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten Elevhälsans centrala principer och målen för elevhälsan inom undervisningsväsendet... 3 UTARBETANDET AV EN ELEVHÄLSOPLAN... 4

4 1 CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) (förändring 787/2014 ) 5 3 mom. ska utbildningen när det gäller studerande under 18 år genomföras i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna. Enligt 36 3 mom. ska utbildningsanordnaren regelbundet utreda de studerandes och deras vårdnadshavares åsikter om läroanstaltens och utbildningsanordnarens verksamhet. Verksamhet som riktar sig mot studerandes och deras vårdnadshavares delaktighet ska planeras som en del av läroplanen och övriga planer som grundar sig på läroplanen eller i samband med dem. Enligt 2 2 mom. i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) är målet med lagen att främja välbefinnandet i läroanstalten och i studiemiljön, en sund, trygg och tillgänglig läroanstalt och studiemiljö, gemensam verksamhet samt samarbetet mellan hemmet och läroanstalten. Enligt lagens 3 3 mom. omfattar elevhälsan en elevhälsa i enlighet med en läroplan som godkänts av utbildningsanordnaren samt elevhälsotjänster, vilka är psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsovårdstjänsterut. Enligt paragrafens 4 mom. genomförs verksamheten inom elevhälsan som undervisningsväsendets samt social- och hälsovårdsväsendets sektorsövergripande systematiska samarbete med de studerande och deras vårdnadshavare samt vid behov med andra samarbetsparter. I elev- och studerandevårdslagens 6 sägs att med elevhälsa i enlighet med en läroplan avses verksamhet för att stödja det generella och det individuella välbefinnandet samt uppkomsten av en sund och trygg inlärningsmiljö, främja den psykiska hälsan och förebygga marginalisering samt främja välbefinnandet inom läroanstalten. Med hjälp av elevhälsa i enlighet med en läroplan kan man stödja inlärning samt i ett så tidigt skede som möjligt identifiera, lindra och förebygga hinder för inlärning, inlärningssvårigheter och andra studierelaterade problem I lagen om grundläggande yrkesutbildning 37a 1 mom. beslutar Utbildningsstyrelsen om de centrala principerna för samarbetet mellan hemmet och läroanstalten samt om målen för den elevvård som hör till undervisningsväsendet. I elev- och studerandevårdslagens 13 3 mom. bestäms att Utbildningsstyrelsen ska i grunderna för läroplanen ange hur elevhälsoplanen ska utarbetas. I denna föreskrift används för begreppet studerandevård begreppet elevhälsa enligt lagen om elev-och studerandevård. Föreskrifterna har beretts på det sätt tidigare nämnda lagparagraf förutsätter i samråd med Institutionen för hälsa och välfärd. 1 De centrala principerna gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten Utbildningsanordnaren ska vara initiativtagare till att ett positivt samarbete börjar och upprätthålls tillsammans med studerandes vårdnadshavare. Det informationsutbyte som sker i samarbete ska grunda sig på öppenhet och ömsesidig tillit. Målet med samarbetet mellan hemmet och läroanstalten är att i samarbete med vårdnadshavarna stöda studerandes tillväxt mot vuxenhet och självständighet, främja studerandes eget ansvarstagande i studierna samt möjliggöra för studerande tillgång till stöd i frågor gällande studerandes hälsa, trygghet och välmående.

5 2 Utbildningsanordnaren ska i sin läroplan erbjuda studerandes vårdnadshavare olika möjligheter att delta, bli hörd och påverka utarbetandet av utbildningsanordnarens läroplan. Det är viktigt att utbildningsanordnaren med jämna mellanrum ber om vårdnadshavarnas respons om hur väl den gemensamma uppgiften som fostrare har lyckats och hur vårdnadshavarna ser på utbildningsanordnarens åtgärder gällande främjandet av hälsa och välmående i läroanstaltssamarbetet. dessutom är det viktigt att få respons på innehållet, kvaliteten och ändamålsenligheten i samarbetet. Vårdnadshavarnas respons ska beaktas då man utvecklar samarbetet samt i övrig verksamhet som främjar välmåendet. Man ska även i samarbetet beakta de individuella behov studeranden med särskilda behov av stöd samt studeranden med annan språk- och kulturbakgrund har samt stödjandet av livshantering och studier. Studerandes behov ska bemötas jämlikt och jämställt. Då studerande blivit myndig för studerande självständigt talan i frågor gällande sig själv och utbildningsanordnaren sköter frågor i anknytning till studier och elevhälsa med studeranden. Enligt lag om grundläggande yrkesutbildning 37 a ska utbildningsanordnarenför sin del utarbeta en läroplan gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten i samarbete med de myndigheter som sköter uppgifter i samband med verkställigheten av social- och hälsovården i kommunen och ange formerna för samarbetet. De centrala principerna gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten kan finnas i utbildningsanordnarens läroplan i t.ex följande frågor: - Hur samarbetar utbildningsanordnaren med hemmen och vårdnadshavarna inom den grundläggande yrkesutbildningen och hur deltar personalen i samarbetet, - hurudana samarbetsformer och verksamhetssätt erbjuder och använder utbildningsanordnaren, - hur informeras och handleds vårdnadshavarna då studerande ansöker till utbildning, under utbildningen och efter avslutad utbildning samt då studerande övergår till arbetslivet eller fortsatta studier, - hur informeras studerande om principerna gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten och hur beaktas studerandes ålder, myndighet och samtycke till samarbetet, - hur beaktar utbildningsanordnaren i samarbetet mellan hemmet och läroanstalten den sakkunskap och de yrkesmässiga ansvarsområden kommunens myndigheter inom social- och hälsovården innehar, - hur samarbetar de och informerar vårdnadshavarna om krav på examensspecifika hälsotillstånd och funktionsförmåga (F 811/1998 (förändring 799/2014), 16, Utbildningsstyrelsens föreskrift 91/011/2014) då studeranden gör val gällande sin utbildning eller i situationer då studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga försvagats under utbildningen och, - hur uppföljs och utvärderas förverkligandet och resultaten av samarbetet mellan hemmet och läroanstalten.

6 3 2 Elevhälsans centrala principer och målen för elevhälsan inom undervisningsväsendet Enligt 3 i lagen om elev-och studerandevård omfattar elevhälsan en elevhälsa i enlighet med en läroplan som godkänts av utbildningsanordnaren samt elevhälsotjänster, vilka är psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsotjänster. Enligt 9 svarar utbildningsanordnaren för att elevhälsoplanen i enlighet med läroplan genomförs. Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för tillhandahållandet av tjänsterna förutom för de i lagen om elev-och studerandevårdens 10 nämnda specialläroanstalter, vilka själva får ordna hälsovårdstjänster för studeranden som stöd för undervisning och utbildning. En studerande har rätt att avgiftsfritt få en sådan elevhälsa som han eller hon behöver för att kunna delta i undervisning med undantag för sjukvårdstjänster för studeranden över 18 år. Elevhälsan genomförs i ett sektorövergripande samarbete inom undervisningsväsendet och social- och hälsovårdssektorn så att en fungerande och enhetlig helhet uppstår. Elevhälsan genomförs i ett samarbete med studeranden och deras vårdnadshavare samt vid behov övriga samarbetsparter. Elevhälsan är en uppgift för alla som jobbar i läroanstalten och myndigheterna samt personalen som ansvarar för tjänster inom elevhälsan. Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten (1287/2013, 3 och 4 ). Elevhälsan genomförs som en generellt inriktad elevhälsa (1287/2013, 4 ), där utgångspunkten är studerandes och vårdnadshavarens delaktighet och att de blir hörda samt som en individuellt inriktad elevhälsa som betyder att en enskild studerande tillhandahålls skol- och studerandevårdstjänster samt psykolog- och kuratorstjänster, sektorsövergripande individuellt inriktade insatser från elevhälsan samt i specialläroanstalter enligt 10 hälso- och sjukvårdstjänster för att stödja undervisningen och utbildningen. I yrkesutbildning ska den generellt inriktade elevhälsan betona verksamhetssätt som är förebyggande, delaktiga, handledande och tillgängliga. främjandet av en fysisk, psykisk och social trygghet och välbefinnande är en del av samfundsinriktad verksamhetskultur. Vid ordnandet av individuellt inriktad elevhälsa ska man prioritera modeller om tidigt ingripande och med olika metoder göra tröskeln låg för den studerande att i tid söka det stöd och de tjänster som han eller hon behöver. I den individuellt inriktad elevhälsan är förtroendeskydd och datasekretess centrala förutsättningar för att verksamheten ska lyckas samt dess etiska grund. Enligt lagen om elev-och studerandevårdens 18 1 mom. genomförs elevhälsan i samverkan mellan den studerande och hans eller hennes vårdnadshavare. Den studerandes egna önskemål och åsikter ska i enlighet med hans eller hennes ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar beaktas i åtgärder och avgöranden som gäller honom eller henne. Han eller hon kan enligt 2 mom. i samma paragraf av vägande skäl förbjuda att hans eller hennes vårdnadshavare deltar i behandlingen av ett elevhälsoärende som gäller honom eller henne och förbjuda att sekretssbelagda elevhälsoupplysningar lämnas ut till vårdnadshavaren om detta inte klart strider mot hans eller hennes intresse. Vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda en minderårig att anlita elevhälsotjänster. I grundläggande yrkesutbildning och i förberedande utbildningar i dess anslutning ska man i elevhälsan beakta mångfaldigheten i yrkesutbildningens olika utbildningsområden

7 4,examina, utbildningar och lärmiljöer. Kraven på fysisk, psykisk och social studieförmåga samt säkerhet vilka är förknippade med lämplighet för arbetsklivet för de som studerar till ett yrke, betonas i studier som sker i olika lärmiljöer och speciellt under inlärning i arbetet. Uppnåendet av målen för kunnandet i Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap samt kraven på yrkesskickligheten som främjar hälsa, säkerhet och funktionsförmåga i de yrkesinriktade examensdelarna främjat å sin sida uppnåendet av målen i elevhälsan. I yrkesutbildningen ska man motivera studeranden att avlägga arbetskapacitetsintyg eller delar av det. För att främja studierna behövs ofta ett flexibelt samarbete med arbetslivet, övrig sektorövergripande sakkunskap och samarbete med myndigheter, särskilt stöd samt rehabiliterande åtgärder. Målet med sektorövergripande sakkunniggrupper som samlas vid enskilda fall är att främja studerandes studier och förstärka välmåendet. UTARBETANDET AV EN ELEVHÄLSOPLAN Enligt 13 i lag om elev- och studerandevård ska utbildningsanordnaren ansvarar för att det för varje läroanstalt utarbetas en elevhälsoplan för hur studerandevården ska genomföras, utvärderas och utvecklas. Elevhälsoplanen kan också vara gemensam för två eller flera läroanstalter. Ifall utbildningsanordnaren har flera läroanstalter inom en och samma kommun, får utbildningsanordnaren själv bestämma om alla läroanstalter ska ha separata elevhälsoplaner eller om flera läroanstalter ska ha en gemensam elevhälsoplan. Andra åtgärder inom studerandevården än de som avses i 13 2 mom. i lagen om elevoch studerandevård kan också skrivas in i den gemensamma delen av den läroplan som utbildningsanordnaren godkänt. Elevhälsoplanen ska utarbetas i samverkan med läroanstaltens personal, de studerande och deras vårdnadshavare. Planen ska ses över inom ett år efter att kommunens välfärdsplan för barn och unga har setts över. (1287/2013, 13 1mom.). Utöver det som fastställs om innehållet i elevhälsoplanen i 13 i lagen om elev- och studerandevård, ska de riktlinjer för utbildningsanordnarens yrkesövergripande och läroanstaltsspecifika elevhälsogrupp som fastställs i 14 om planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av elevhälsan beaktas i den läroanstaltsspecifika eller den för flera läroanstalter gemensamma elevhälsoplanen. Innan elevhälsoplanen fastställs ska utbildningsanordnaren också höra studerandekåren Studerandevårdsplanen ska innehålla följande punkter: 1. Uppskattning av det totala behovet av studerandevård Utbildningsanordnaren ska i sin studerandevårdsplan uppskatta det totala behovet av studerandevård och vilka studerandevårdstjänster som finns att tillgå, för att garantera jämlik tillgång till tjänsterna och en ändamålsenlig verksamhet. Uppskattningen ska ta hänsyn till behov som berör de studerandes hälsa och välbefinnande, läroanstalten och studiemiljöerna. I uppskattningen ska man mångsidigt använda sig av utredningar och information i anknytning till ovanstående behov av studerandevård. Därtill ska man använda uppgifter och erfarenheter och den respons vårdnadshavarna och speciellt de studerande gett angående studerandevården. 2.Elevhälsotjänster

8 5 2.1 Gemensam studerandevård Utbildningsanordnaren ska beskriva vilka tjänster inom gemensam studerandevård som finns att tillgå och vilka åtgärder som vidtas för att följa upp och främja den studerandes och hela läroanstaltens hälsa, trygghet och välbefinnande på följande sätt: - samarbetsformer och åtgärder som stärker de studerandes och vårdnadshavarnas delaktighet, - yrkesövergripande samarbete i anslutning till undersökningar av hälsa, trygghet och välbefinnande inom läroanstalten, - samarbetsformer med ungdomsarbetet, barnskyddet, polisen och andra parter som behövs för att stödja läroanstalten och möjliggöra konsultation och för att utveckla studerandevården, - verksamhetssätt och rutiner i läroanstaltens studerandevårdsgrupp, - samarbetet vad gäller upprätthållande av studie- och arbetsförmågan, gymnastik- och hälsokunskapsundervisningen och undervisningen i de yrkesinriktade examensdelarna, - information om examensspecifika hälsotillståndskrav och andra villkor som gäller studierna, - uppföljning och förebyggande av frånvaro samt åtgärder vid frånvaro, - åtgärder för att förebygga studieavbrott, - trygga en tillgänglig studiemiljö och förebygga olyckor, - skriftliga anvisningar som utarbetas i samverkan med experter inom studerandehälsovården för att förebygga användning av tobak, snus och rusmedel, ingripa vid missbruk av rusmedel samt hänvisa missbrukare till vård. I anvisningarna är det skäl att åtminstone precisera hur och under vilka förutsättningar narkotikatest som visar den studerandes funktionsförmåga ordnas i samband med praktiska uppgifter i studierna eller inlärning i arbetet, och hur och när den studerande ska uppvisa ett intyg för utbildningsanordnaren över en utredning som baserar sig på ett narkotikatest, - anvisningar om säkerheten gällande skolresor, resor i samband med utbildning, transporter och väntetider. Som en del av planen för gemensam studerandevård ska dessutom verksamheten vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer beskrivas. En krisplan ska beredas i samarbete med de myndigheter som behövs och med hänsyn till övriga anvisningar för kris-, hot- och farosituationer på följande sätt: - hur man förebygger och förbereder sig för krissituationer, - principer för ledningen, samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen i olika krissituationer samt när man förbereder sig för sådana, - principerna för utbildningsanordnarens interna och externa information och kommunikation, - hur personalen, de studerande, vårdnadshavarna och samarbetsparter ska introduceras och informeras om planen, - åtgärder i olika akuta krissituationer och samordning av anvisningar som gäller läroanstaltens säkerhet (räddningsplan och övriga säkerhetsanvisningar), - hur psykosocialt stöd och eftervård ordnas, - hur beredskapen upprätthålls, - hur planen utvärderas och uppdateras. 2.2 Individuell studerandevård Studerandevårdsplanen ska beskriva hur den individuella studerandevården som de studerande har tillgång till genomförs och hur man samarbetar för att främja och följa upp den studerandes hälsa, välbefinnande och studier och för att ordna de individuella stödåtgärder som behövs på följande sätt: - hur studerandevårdstjänsterna ordnas, arbets- och ansvarsfördelningen bland personalen och vilka samarbetsparter som behövs för att ordna tjänsterna, - hur den yrkesöverskridande expertgruppen tillsätts och gruppens verksamhetssätt och

9 6 rutiner, - hur studerandevårdsjournaler utarbetas och förvaras, - samarbetet som hälsoundersökningar och övrig studerandehälsovård förutsätter, - åtgärder som främjar tidig identifiering av problem som beror på förändringar i de studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga eller andra problem, - hur vård, specialdiet eller medicinering som den studerandes sjukdom kräver ordnas inom läroanstalten, - samarbetet som kurators- och psykologtjänsterna inom studerandevården förutsätter, - hur sjukvårdstjänster inom studerandehälsovården ordnas och hur de studerande hänvisas till dem, - hur ärenden som gäller en enskild studerande behandlas i den yrkesövergripande expertgruppen, - vilket samarbete som behövs med utomstående tjänsteleverantörer och samarbetspartner (såsom specialsjukvården, socialväsendet, polisen, ungdomsarbetet), - samarbetet i anslutning till intensifierat och särskilt stöd, den grundläggande utbildningen, orienteraande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, verkstadsverksamhet och sjukhusundervisning samt vid planeringen av fortsatta studier, - stöd och handledning inom studerandevården i samband med disciplinära straff eller indragning eller hot om indragning av studierätten. 3Samarbetet med de studerande och deras vårdnadshavare Studerandevården ska planeras i samverkan med de studerande och deras vårdnadshavare med beaktande av följande frågor: - den studerandes och vårdnadshavarens delaktighet och samarbete vid planering, utveckling och utvärdering av studerandevården, - hur den studerande och vårdnadshavaren informeras om vad lagen föreskriver om förfaringssätten och behandlingen av uppgifter i ärenden som gäller en enskild studerande, - den studerandes ställning som självständig klient inom studerandevården i sådana fall, där den studerande är tillräckligt mogen för att bedöma ärendet som behandlas och självständigt ta ansvar för det, - hur den studerandes önskemål beaktas i fråga om samarbetet med vårdnadshavarna, - hur den studerandes utvecklingsnivå bedöms av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovård som arbetar inom studerandevården. 4. Plan för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasseri Utbildningsanordnaren ska utarbeta en plan (630/1998, 28 (förändring 787/2014) och 1287/2013, 13 ) för att förebygga mobbning, våld och trakasseri och ingripa vid behov. Planen ska ta hänsyn till både samspelet mellan de studerande och till samspelet mellan de studerande och de som arbetar vid läroanstalten på följande sätt: - hur man förebygger och ingriper mot mobbning, våld och trakasseri, - hur ovannämnda frågor beaktas på läroanstalts-, grupp- och individnivå, - hur individuellt stöd eller vård ordnas, övriga åtgärder och uppföljning i efterhand, både för förövaren och för den som utsatts, - samarbetet med vårdnadshavarna, - samarbetet med de myndigheter som behövs, - hur personalen, de studerande, vårdnadshavarna, myndigheter och samarbetsparter ska sättas in i och informeras om planen, - hur planen uppdateras, följs upp och utvärderas. 5. Genomförande och uppföljning av studerandevårdsplanen (egenkontroll) I lagen om elev- och studerandevård (1287/2013, 26 ) föreskrivs om egenkontroll av

10 studerandevården och i 13 om uppföljning av studerandevårdsplanen. Utöver det ska utbildningsanordnaren beskriva hur och genom vilka åtgärder uppföljningen av studerandevårdsplanen genomförs. Studerandevårdsplanen ska innehålla en beskrivning av vad som följs upp, hur informationen samlas in, hur ofta uppföljningen sker och vem som ansvarar för uppföljningen. Utbildningsanordnaren ska också beskriva hur informationen behandlas och utnyttjas för att utveckla studerandevården och hur de studerande, vårdnadshavare och behövliga samarbetsparter informeras om de centrala resultaten. 7

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan. 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet.

5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan. 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet. 5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet Med elevvård i förskolan avses arbete för att främja förskolebarnens inlärning, goda

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN Henrik Hägglund Februari 2012 1. Inledning Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen. Det här är en central princip i lagen om grundläggande utbildning och den innebär

Läs mer

SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2015-16

SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2015-16 SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2015-16 Godkänd av svenska utbildningssektionen xx.xx 2015 Innehåll 1. Vision och

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier

Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier I den föreliggande planen beskrivs det förebyggande samt ingripande arbetet mot våld, mobbning och trakasserier som utförs i Gymnasiet

Läs mer

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 FÖRESKRIFT 09/011/2010 grunder för LÄROPLAN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:1

GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:1 GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:1 Föreskrifter och anvisningar 2011:1 Utbildningsstyrelsen GRUNDERNA FÖR

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET 2010

YRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET 2010 FÖRESKRIFT 63/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:31 Föreskrifter och anvisningar 2010:31

Läs mer

Gymnasiet Grankulla samskola Studerandevårdsplan 2015 2016

Gymnasiet Grankulla samskola Studerandevårdsplan 2015 2016 Gymnasiet Grankulla samskola Studerandevårdsplan 2015 2016 Gymnasiet Grankulla samskola har knappt 300 studerande. För deras studerandevård anställer Grankulla stad en skolhälsovårdare, en skolpsykolog

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess

Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess Möte för personal inom eftermiddagsverksamheten i Helsingfors 22.11.2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan Offentlighetslagen:

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

Vad är skolans ansvar?

Vad är skolans ansvar? Vad är skolans ansvar? Vasa 9.10.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet / Thomas Sundell

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2012 Föreskrift 47/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:49 Föreskrifter och anvisningar 2012:49 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Ålands vårdinstitut Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Fastställd av direktionen 7.6.2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Må bra i skolan 02.11 2011

Må bra i skolan 02.11 2011 Må bra i skolan 02.11 2011 Studiehandledning i Lag, förordning och läroplan Lag 630, 29 Rätt till undervisning En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. Om studiehandledningen

Läs mer

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna Arbetsseminarium i Vasa Kompetens i självvärdering av kvalitetssystemen Vasa 15.1.2015 kl. 9.15-10.45 Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Elevens rättigheter Vasa 13.4.2013 Thomas Sundell Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet 16.4.2013

Läs mer

Kristiina Laitinen och Merja Hallantie. VÄLBEFINNANDE I MORGONDAGENS SKOLA Ramar för utveckling av elevvården. Guider och handböcker 2012:4

Kristiina Laitinen och Merja Hallantie. VÄLBEFINNANDE I MORGONDAGENS SKOLA Ramar för utveckling av elevvården. Guider och handböcker 2012:4 Kristiina Laitinen och Merja Hallantie VÄLBEFINNANDE I MORGONDAGENS SKOLA Ramar för utveckling av elevvården Guider och handböcker 2012:4 Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker 2012:4 ISBN 978-952-13-5183-9

Läs mer

KOMPETENS OCH BILDNING 2020. Utbildningsstyrelsens strategi

KOMPETENS OCH BILDNING 2020. Utbildningsstyrelsens strategi KOMPETENS OCH BILDNING 2020 Utbildningsstyrelsens strategi Ledning och påverkan genom information Ett växande nationellt kompetenskapital Effektivare anordnande av studier och utbildning FÖR KUNSKAP OCH

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

GYMNASIEUNDERVISNINGEN I ÅBO LÄROPLANENS GEMENSAMMA DEL SAMT DEN SKOLVISA DELEN FÖR KATEDRALSKOLAN I ÅBO

GYMNASIEUNDERVISNINGEN I ÅBO LÄROPLANENS GEMENSAMMA DEL SAMT DEN SKOLVISA DELEN FÖR KATEDRALSKOLAN I ÅBO GYMNASIEUNDERVISNINGEN I ÅBO LÄROPLANENS GEMENSAMMA DEL SAMT DEN SKOLVISA DELEN FÖR KATEDRALSKOLAN I ÅBO Uppdaterad 4.12.2014 INNEHÅLL 1. HUR LÄROPLANEN ÄR UPPBYGGD 3 2. GYMNASIETS UPPGIFT OCH VÄRDEGRUND

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 954/2011 Lag om ändring av universitetslagen Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i universitetslagen

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

MÅ BRA. Studerandevård praxis och utveckling inom grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet. Rapportsammandrag

MÅ BRA. Studerandevård praxis och utveckling inom grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet. Rapportsammandrag Saara Kotamäki Marja Niemi Helmi Sirkiä Elise Virnes Anu Räisänen Risto Hietala MÅ BRA Studerandevård praxis och utveckling inom grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet Rapportsammandrag P u b l

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:96 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:96 ISBN 978-952-13-6002-2 (häft.) ISBN 978-952-13-6003-9

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

KOMPETENS OCH BILDNING 2025. Utbildningsstyrelsens strategi

KOMPETENS OCH BILDNING 2025. Utbildningsstyrelsens strategi KOMPETENS OCH BILDNING 2025 Utbildningsstyrelsens strategi Innehåll Förord...3 Effektivitetsaspekten...6 1. Kompetensen stärks och lärande kulturen förnyas...6 2. Ledarskapet i utbildningen stärks...7

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Utbildningsgrunder HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Elevvårdsplan i S:t Karins svenska skola (Uppdaterad 22.9.2015)

Elevvårdsplan i S:t Karins svenska skola (Uppdaterad 22.9.2015) Elevvårdsplan i S:t Karins svenska skola (Uppdaterad 22.9.2015) 1) Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster Behov av elevvård läsåret 2015-2016 skolan har 144 elever i åk 1-6 14

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering Introduktionstillfälle -självvärdering av det system som stöder en fungerande kvalitetsledning och en fortsatt förbättring av kvaliteten Vaasa 31.10.2014 Allmän presentation av kriterierna och verkställandet

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRAFIKLÄRARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRAFIKLÄRARE 2014 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRAFIKLÄRARE 2014 Föreskrift 8/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:5 Föreskrifter och anvisningar 2014:5 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 Innehåll Vad då ungdomsgaranti? Varför ungdomsgaranti? Mål och budskap med ungdomsgarantin Vem genomför ungdomsgarantin? Resultat av ungdomsgarantin

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012)

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) 1. Arbetsförmedling 2. Information och rådgivning 3. Sakkunnigbedömningar kartläggning

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Din väg till examen En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Uppdaterad i november 2014/CHN Din väg till examen - En beskrivning av hur en fristående examen avläggs har utarbetats 2011 vid Yrkesakademin

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer