CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET"

Transkript

1 CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014

2

3 INNEHÅLL CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET De centrala principerna gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten Elevhälsans centrala principer och målen för elevhälsan inom undervisningsväsendet... 3 UTARBETANDET AV EN ELEVHÄLSOPLAN... 4

4 1 CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) (förändring 787/2014 ) 5 3 mom. ska utbildningen när det gäller studerande under 18 år genomföras i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna. Enligt 36 3 mom. ska utbildningsanordnaren regelbundet utreda de studerandes och deras vårdnadshavares åsikter om läroanstaltens och utbildningsanordnarens verksamhet. Verksamhet som riktar sig mot studerandes och deras vårdnadshavares delaktighet ska planeras som en del av läroplanen och övriga planer som grundar sig på läroplanen eller i samband med dem. Enligt 2 2 mom. i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) är målet med lagen att främja välbefinnandet i läroanstalten och i studiemiljön, en sund, trygg och tillgänglig läroanstalt och studiemiljö, gemensam verksamhet samt samarbetet mellan hemmet och läroanstalten. Enligt lagens 3 3 mom. omfattar elevhälsan en elevhälsa i enlighet med en läroplan som godkänts av utbildningsanordnaren samt elevhälsotjänster, vilka är psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsovårdstjänsterut. Enligt paragrafens 4 mom. genomförs verksamheten inom elevhälsan som undervisningsväsendets samt social- och hälsovårdsväsendets sektorsövergripande systematiska samarbete med de studerande och deras vårdnadshavare samt vid behov med andra samarbetsparter. I elev- och studerandevårdslagens 6 sägs att med elevhälsa i enlighet med en läroplan avses verksamhet för att stödja det generella och det individuella välbefinnandet samt uppkomsten av en sund och trygg inlärningsmiljö, främja den psykiska hälsan och förebygga marginalisering samt främja välbefinnandet inom läroanstalten. Med hjälp av elevhälsa i enlighet med en läroplan kan man stödja inlärning samt i ett så tidigt skede som möjligt identifiera, lindra och förebygga hinder för inlärning, inlärningssvårigheter och andra studierelaterade problem I lagen om grundläggande yrkesutbildning 37a 1 mom. beslutar Utbildningsstyrelsen om de centrala principerna för samarbetet mellan hemmet och läroanstalten samt om målen för den elevvård som hör till undervisningsväsendet. I elev- och studerandevårdslagens 13 3 mom. bestäms att Utbildningsstyrelsen ska i grunderna för läroplanen ange hur elevhälsoplanen ska utarbetas. I denna föreskrift används för begreppet studerandevård begreppet elevhälsa enligt lagen om elev-och studerandevård. Föreskrifterna har beretts på det sätt tidigare nämnda lagparagraf förutsätter i samråd med Institutionen för hälsa och välfärd. 1 De centrala principerna gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten Utbildningsanordnaren ska vara initiativtagare till att ett positivt samarbete börjar och upprätthålls tillsammans med studerandes vårdnadshavare. Det informationsutbyte som sker i samarbete ska grunda sig på öppenhet och ömsesidig tillit. Målet med samarbetet mellan hemmet och läroanstalten är att i samarbete med vårdnadshavarna stöda studerandes tillväxt mot vuxenhet och självständighet, främja studerandes eget ansvarstagande i studierna samt möjliggöra för studerande tillgång till stöd i frågor gällande studerandes hälsa, trygghet och välmående.

5 2 Utbildningsanordnaren ska i sin läroplan erbjuda studerandes vårdnadshavare olika möjligheter att delta, bli hörd och påverka utarbetandet av utbildningsanordnarens läroplan. Det är viktigt att utbildningsanordnaren med jämna mellanrum ber om vårdnadshavarnas respons om hur väl den gemensamma uppgiften som fostrare har lyckats och hur vårdnadshavarna ser på utbildningsanordnarens åtgärder gällande främjandet av hälsa och välmående i läroanstaltssamarbetet. dessutom är det viktigt att få respons på innehållet, kvaliteten och ändamålsenligheten i samarbetet. Vårdnadshavarnas respons ska beaktas då man utvecklar samarbetet samt i övrig verksamhet som främjar välmåendet. Man ska även i samarbetet beakta de individuella behov studeranden med särskilda behov av stöd samt studeranden med annan språk- och kulturbakgrund har samt stödjandet av livshantering och studier. Studerandes behov ska bemötas jämlikt och jämställt. Då studerande blivit myndig för studerande självständigt talan i frågor gällande sig själv och utbildningsanordnaren sköter frågor i anknytning till studier och elevhälsa med studeranden. Enligt lag om grundläggande yrkesutbildning 37 a ska utbildningsanordnarenför sin del utarbeta en läroplan gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten i samarbete med de myndigheter som sköter uppgifter i samband med verkställigheten av social- och hälsovården i kommunen och ange formerna för samarbetet. De centrala principerna gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten kan finnas i utbildningsanordnarens läroplan i t.ex följande frågor: - Hur samarbetar utbildningsanordnaren med hemmen och vårdnadshavarna inom den grundläggande yrkesutbildningen och hur deltar personalen i samarbetet, - hurudana samarbetsformer och verksamhetssätt erbjuder och använder utbildningsanordnaren, - hur informeras och handleds vårdnadshavarna då studerande ansöker till utbildning, under utbildningen och efter avslutad utbildning samt då studerande övergår till arbetslivet eller fortsatta studier, - hur informeras studerande om principerna gällande samarbetet mellan hemmet och läroanstalten och hur beaktas studerandes ålder, myndighet och samtycke till samarbetet, - hur beaktar utbildningsanordnaren i samarbetet mellan hemmet och läroanstalten den sakkunskap och de yrkesmässiga ansvarsområden kommunens myndigheter inom social- och hälsovården innehar, - hur samarbetar de och informerar vårdnadshavarna om krav på examensspecifika hälsotillstånd och funktionsförmåga (F 811/1998 (förändring 799/2014), 16, Utbildningsstyrelsens föreskrift 91/011/2014) då studeranden gör val gällande sin utbildning eller i situationer då studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga försvagats under utbildningen och, - hur uppföljs och utvärderas förverkligandet och resultaten av samarbetet mellan hemmet och läroanstalten.

6 3 2 Elevhälsans centrala principer och målen för elevhälsan inom undervisningsväsendet Enligt 3 i lagen om elev-och studerandevård omfattar elevhälsan en elevhälsa i enlighet med en läroplan som godkänts av utbildningsanordnaren samt elevhälsotjänster, vilka är psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsotjänster. Enligt 9 svarar utbildningsanordnaren för att elevhälsoplanen i enlighet med läroplan genomförs. Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för tillhandahållandet av tjänsterna förutom för de i lagen om elev-och studerandevårdens 10 nämnda specialläroanstalter, vilka själva får ordna hälsovårdstjänster för studeranden som stöd för undervisning och utbildning. En studerande har rätt att avgiftsfritt få en sådan elevhälsa som han eller hon behöver för att kunna delta i undervisning med undantag för sjukvårdstjänster för studeranden över 18 år. Elevhälsan genomförs i ett sektorövergripande samarbete inom undervisningsväsendet och social- och hälsovårdssektorn så att en fungerande och enhetlig helhet uppstår. Elevhälsan genomförs i ett samarbete med studeranden och deras vårdnadshavare samt vid behov övriga samarbetsparter. Elevhälsan är en uppgift för alla som jobbar i läroanstalten och myndigheterna samt personalen som ansvarar för tjänster inom elevhälsan. Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten (1287/2013, 3 och 4 ). Elevhälsan genomförs som en generellt inriktad elevhälsa (1287/2013, 4 ), där utgångspunkten är studerandes och vårdnadshavarens delaktighet och att de blir hörda samt som en individuellt inriktad elevhälsa som betyder att en enskild studerande tillhandahålls skol- och studerandevårdstjänster samt psykolog- och kuratorstjänster, sektorsövergripande individuellt inriktade insatser från elevhälsan samt i specialläroanstalter enligt 10 hälso- och sjukvårdstjänster för att stödja undervisningen och utbildningen. I yrkesutbildning ska den generellt inriktade elevhälsan betona verksamhetssätt som är förebyggande, delaktiga, handledande och tillgängliga. främjandet av en fysisk, psykisk och social trygghet och välbefinnande är en del av samfundsinriktad verksamhetskultur. Vid ordnandet av individuellt inriktad elevhälsa ska man prioritera modeller om tidigt ingripande och med olika metoder göra tröskeln låg för den studerande att i tid söka det stöd och de tjänster som han eller hon behöver. I den individuellt inriktad elevhälsan är förtroendeskydd och datasekretess centrala förutsättningar för att verksamheten ska lyckas samt dess etiska grund. Enligt lagen om elev-och studerandevårdens 18 1 mom. genomförs elevhälsan i samverkan mellan den studerande och hans eller hennes vårdnadshavare. Den studerandes egna önskemål och åsikter ska i enlighet med hans eller hennes ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar beaktas i åtgärder och avgöranden som gäller honom eller henne. Han eller hon kan enligt 2 mom. i samma paragraf av vägande skäl förbjuda att hans eller hennes vårdnadshavare deltar i behandlingen av ett elevhälsoärende som gäller honom eller henne och förbjuda att sekretssbelagda elevhälsoupplysningar lämnas ut till vårdnadshavaren om detta inte klart strider mot hans eller hennes intresse. Vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda en minderårig att anlita elevhälsotjänster. I grundläggande yrkesutbildning och i förberedande utbildningar i dess anslutning ska man i elevhälsan beakta mångfaldigheten i yrkesutbildningens olika utbildningsområden

7 4,examina, utbildningar och lärmiljöer. Kraven på fysisk, psykisk och social studieförmåga samt säkerhet vilka är förknippade med lämplighet för arbetsklivet för de som studerar till ett yrke, betonas i studier som sker i olika lärmiljöer och speciellt under inlärning i arbetet. Uppnåendet av målen för kunnandet i Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap samt kraven på yrkesskickligheten som främjar hälsa, säkerhet och funktionsförmåga i de yrkesinriktade examensdelarna främjat å sin sida uppnåendet av målen i elevhälsan. I yrkesutbildningen ska man motivera studeranden att avlägga arbetskapacitetsintyg eller delar av det. För att främja studierna behövs ofta ett flexibelt samarbete med arbetslivet, övrig sektorövergripande sakkunskap och samarbete med myndigheter, särskilt stöd samt rehabiliterande åtgärder. Målet med sektorövergripande sakkunniggrupper som samlas vid enskilda fall är att främja studerandes studier och förstärka välmåendet. UTARBETANDET AV EN ELEVHÄLSOPLAN Enligt 13 i lag om elev- och studerandevård ska utbildningsanordnaren ansvarar för att det för varje läroanstalt utarbetas en elevhälsoplan för hur studerandevården ska genomföras, utvärderas och utvecklas. Elevhälsoplanen kan också vara gemensam för två eller flera läroanstalter. Ifall utbildningsanordnaren har flera läroanstalter inom en och samma kommun, får utbildningsanordnaren själv bestämma om alla läroanstalter ska ha separata elevhälsoplaner eller om flera läroanstalter ska ha en gemensam elevhälsoplan. Andra åtgärder inom studerandevården än de som avses i 13 2 mom. i lagen om elevoch studerandevård kan också skrivas in i den gemensamma delen av den läroplan som utbildningsanordnaren godkänt. Elevhälsoplanen ska utarbetas i samverkan med läroanstaltens personal, de studerande och deras vårdnadshavare. Planen ska ses över inom ett år efter att kommunens välfärdsplan för barn och unga har setts över. (1287/2013, 13 1mom.). Utöver det som fastställs om innehållet i elevhälsoplanen i 13 i lagen om elev- och studerandevård, ska de riktlinjer för utbildningsanordnarens yrkesövergripande och läroanstaltsspecifika elevhälsogrupp som fastställs i 14 om planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av elevhälsan beaktas i den läroanstaltsspecifika eller den för flera läroanstalter gemensamma elevhälsoplanen. Innan elevhälsoplanen fastställs ska utbildningsanordnaren också höra studerandekåren Studerandevårdsplanen ska innehålla följande punkter: 1. Uppskattning av det totala behovet av studerandevård Utbildningsanordnaren ska i sin studerandevårdsplan uppskatta det totala behovet av studerandevård och vilka studerandevårdstjänster som finns att tillgå, för att garantera jämlik tillgång till tjänsterna och en ändamålsenlig verksamhet. Uppskattningen ska ta hänsyn till behov som berör de studerandes hälsa och välbefinnande, läroanstalten och studiemiljöerna. I uppskattningen ska man mångsidigt använda sig av utredningar och information i anknytning till ovanstående behov av studerandevård. Därtill ska man använda uppgifter och erfarenheter och den respons vårdnadshavarna och speciellt de studerande gett angående studerandevården. 2.Elevhälsotjänster

8 5 2.1 Gemensam studerandevård Utbildningsanordnaren ska beskriva vilka tjänster inom gemensam studerandevård som finns att tillgå och vilka åtgärder som vidtas för att följa upp och främja den studerandes och hela läroanstaltens hälsa, trygghet och välbefinnande på följande sätt: - samarbetsformer och åtgärder som stärker de studerandes och vårdnadshavarnas delaktighet, - yrkesövergripande samarbete i anslutning till undersökningar av hälsa, trygghet och välbefinnande inom läroanstalten, - samarbetsformer med ungdomsarbetet, barnskyddet, polisen och andra parter som behövs för att stödja läroanstalten och möjliggöra konsultation och för att utveckla studerandevården, - verksamhetssätt och rutiner i läroanstaltens studerandevårdsgrupp, - samarbetet vad gäller upprätthållande av studie- och arbetsförmågan, gymnastik- och hälsokunskapsundervisningen och undervisningen i de yrkesinriktade examensdelarna, - information om examensspecifika hälsotillståndskrav och andra villkor som gäller studierna, - uppföljning och förebyggande av frånvaro samt åtgärder vid frånvaro, - åtgärder för att förebygga studieavbrott, - trygga en tillgänglig studiemiljö och förebygga olyckor, - skriftliga anvisningar som utarbetas i samverkan med experter inom studerandehälsovården för att förebygga användning av tobak, snus och rusmedel, ingripa vid missbruk av rusmedel samt hänvisa missbrukare till vård. I anvisningarna är det skäl att åtminstone precisera hur och under vilka förutsättningar narkotikatest som visar den studerandes funktionsförmåga ordnas i samband med praktiska uppgifter i studierna eller inlärning i arbetet, och hur och när den studerande ska uppvisa ett intyg för utbildningsanordnaren över en utredning som baserar sig på ett narkotikatest, - anvisningar om säkerheten gällande skolresor, resor i samband med utbildning, transporter och väntetider. Som en del av planen för gemensam studerandevård ska dessutom verksamheten vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer beskrivas. En krisplan ska beredas i samarbete med de myndigheter som behövs och med hänsyn till övriga anvisningar för kris-, hot- och farosituationer på följande sätt: - hur man förebygger och förbereder sig för krissituationer, - principer för ledningen, samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen i olika krissituationer samt när man förbereder sig för sådana, - principerna för utbildningsanordnarens interna och externa information och kommunikation, - hur personalen, de studerande, vårdnadshavarna och samarbetsparter ska introduceras och informeras om planen, - åtgärder i olika akuta krissituationer och samordning av anvisningar som gäller läroanstaltens säkerhet (räddningsplan och övriga säkerhetsanvisningar), - hur psykosocialt stöd och eftervård ordnas, - hur beredskapen upprätthålls, - hur planen utvärderas och uppdateras. 2.2 Individuell studerandevård Studerandevårdsplanen ska beskriva hur den individuella studerandevården som de studerande har tillgång till genomförs och hur man samarbetar för att främja och följa upp den studerandes hälsa, välbefinnande och studier och för att ordna de individuella stödåtgärder som behövs på följande sätt: - hur studerandevårdstjänsterna ordnas, arbets- och ansvarsfördelningen bland personalen och vilka samarbetsparter som behövs för att ordna tjänsterna, - hur den yrkesöverskridande expertgruppen tillsätts och gruppens verksamhetssätt och

9 6 rutiner, - hur studerandevårdsjournaler utarbetas och förvaras, - samarbetet som hälsoundersökningar och övrig studerandehälsovård förutsätter, - åtgärder som främjar tidig identifiering av problem som beror på förändringar i de studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga eller andra problem, - hur vård, specialdiet eller medicinering som den studerandes sjukdom kräver ordnas inom läroanstalten, - samarbetet som kurators- och psykologtjänsterna inom studerandevården förutsätter, - hur sjukvårdstjänster inom studerandehälsovården ordnas och hur de studerande hänvisas till dem, - hur ärenden som gäller en enskild studerande behandlas i den yrkesövergripande expertgruppen, - vilket samarbete som behövs med utomstående tjänsteleverantörer och samarbetspartner (såsom specialsjukvården, socialväsendet, polisen, ungdomsarbetet), - samarbetet i anslutning till intensifierat och särskilt stöd, den grundläggande utbildningen, orienteraande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, verkstadsverksamhet och sjukhusundervisning samt vid planeringen av fortsatta studier, - stöd och handledning inom studerandevården i samband med disciplinära straff eller indragning eller hot om indragning av studierätten. 3Samarbetet med de studerande och deras vårdnadshavare Studerandevården ska planeras i samverkan med de studerande och deras vårdnadshavare med beaktande av följande frågor: - den studerandes och vårdnadshavarens delaktighet och samarbete vid planering, utveckling och utvärdering av studerandevården, - hur den studerande och vårdnadshavaren informeras om vad lagen föreskriver om förfaringssätten och behandlingen av uppgifter i ärenden som gäller en enskild studerande, - den studerandes ställning som självständig klient inom studerandevården i sådana fall, där den studerande är tillräckligt mogen för att bedöma ärendet som behandlas och självständigt ta ansvar för det, - hur den studerandes önskemål beaktas i fråga om samarbetet med vårdnadshavarna, - hur den studerandes utvecklingsnivå bedöms av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovård som arbetar inom studerandevården. 4. Plan för att skydda de studerande mot våld, mobbning och trakasseri Utbildningsanordnaren ska utarbeta en plan (630/1998, 28 (förändring 787/2014) och 1287/2013, 13 ) för att förebygga mobbning, våld och trakasseri och ingripa vid behov. Planen ska ta hänsyn till både samspelet mellan de studerande och till samspelet mellan de studerande och de som arbetar vid läroanstalten på följande sätt: - hur man förebygger och ingriper mot mobbning, våld och trakasseri, - hur ovannämnda frågor beaktas på läroanstalts-, grupp- och individnivå, - hur individuellt stöd eller vård ordnas, övriga åtgärder och uppföljning i efterhand, både för förövaren och för den som utsatts, - samarbetet med vårdnadshavarna, - samarbetet med de myndigheter som behövs, - hur personalen, de studerande, vårdnadshavarna, myndigheter och samarbetsparter ska sättas in i och informeras om planen, - hur planen uppdateras, följs upp och utvärderas. 5. Genomförande och uppföljning av studerandevårdsplanen (egenkontroll) I lagen om elev- och studerandevård (1287/2013, 26 ) föreskrivs om egenkontroll av

10 studerandevården och i 13 om uppföljning av studerandevårdsplanen. Utöver det ska utbildningsanordnaren beskriva hur och genom vilka åtgärder uppföljningen av studerandevårdsplanen genomförs. Studerandevårdsplanen ska innehålla en beskrivning av vad som följs upp, hur informationen samlas in, hur ofta uppföljningen sker och vem som ansvarar för uppföljningen. Utbildningsanordnaren ska också beskriva hur informationen behandlas och utnyttjas för att utveckla studerandevården och hur de studerande, vårdnadshavare och behövliga samarbetsparter informeras om de centrala resultaten. 7

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation 7.4.2014 Helsingfors 8.4.2014 Åbo 10.4.2014 Korsholm Ira Vanne Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET BILAGA 1 (10) 4/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET KAPITEL 5.4 Elevvård I grunderna för läroplanen

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BILAGA 1 (10) 5/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET KAPITEL 5.3 Elevvård I grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen

Läs mer

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten.

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten. 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande och en sund och trygg studiemiljö.

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

PLAN FÖR ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA 2016

PLAN FÖR ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA 2016 Bilaga Plan för elev- och studerandehälsa Kotka Svenska Samskola PLAN FÖR ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA 2016 1. Förebyggande gemensam och individuell vård I egenskap av utbildningsanordnare upprätthåller och

Läs mer

Plan för studerandehälsan

Plan för studerandehälsan Plan för studerandehälsan Fastställd av styrelsen 23.8.2017. 1. Plan för den gemensamma studerandehälsan 2. Plan för den generella studerandehälsan Med generell studerandehälsa, eller studerandehälsa avser

Läs mer

4 STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE. 4.1 Samarbetet mellan hem och läroanstalt. 4.2 Handledning

4 STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE. 4.1 Samarbetet mellan hem och läroanstalt. 4.2 Handledning 4 STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE Regionalt råder så stora skillnader gymnasierna emellan att inga regionala allmänna aspekter införs i läroplanen, utan varje gymnasium formar sitt stöd och sin

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Aktuellt inom elev- och studerandevård. Nationella dagar för elev- och studerandevård Helena Öhman

Aktuellt inom elev- och studerandevård. Nationella dagar för elev- och studerandevård Helena Öhman Aktuellt inom elev- och studerandevård Nationella dagar för elev- och studerandevård 3.11-4.11.2016 Helena Öhman Regeringens proposition 206/2016 Lagarna i kraft 1.1.2017 Ändringar i; lagen om grundläggande

Läs mer

Elevvård. Ändring av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Elevvård. Ändring av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Elevvård Ändring av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Godkänd av fakultetsrådet 11/6/2014 I N N E H Å L L 5.4 ELEVVÅRD... 2 5.4.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården...

Läs mer

RP 116/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

RP 116/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om elev- och

Läs mer

7. ELEVVÅRD. Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den regleras i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013).

7. ELEVVÅRD. Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den regleras i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). 7. ELEVVÅRD I takt med att barnens och de ungas uppväxtmiljö och skolans verksamhetsmiljö förändras, har elevvården blivit en allt viktigare del av skolans kärnverksamhet. Elevvården hänger nära samman

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005.

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum 27.8.2004 Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

Donnerska skolans elevvårdsplan

Donnerska skolans elevvårdsplan Donnerska skolans elevvårdsplan 2016 2017 Innehåll Bakgrund... 3 Totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster... 3 Den gemensamma elevvården och tillvägagångssätt... 3 Ordnandet av individuell

Läs mer

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 24.5.2016 Studerandevården är en viktig del av verksamhetskulturen i gymnasieutbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 7.4.2014 Åbo 8.4.2014 Vasa 10.4.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Kapellby skolas. elevvårdsplan

Kapellby skolas. elevvårdsplan Kapellby skolas elevvårdsplan Målet med elevvården är, att främja elevernas lärande, hälsa och välbefinnande samt att skapa en trygg och sund lärmiljö! Läroanstaltens kontaktuppgifter Adress: Lappträskvägen

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN/ KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN/ KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET BILAGA 4/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN/ KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET KAPITEL 5.4 Elevvård I grunderna för läroplanen

Läs mer

Elevvård i förskoleundervisningen

Elevvård i förskoleundervisningen Elevvård i förskoleundervisningen I grunderna för förskoleundervisningens läroplan används begreppen elevvård, barn och förskola eller förskoleenhet i stället för de i lagen om elev- och studerandevård

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Studerandevårdsplan för Tölö specialiseringsgymnasium

Studerandevårdsplan för Tölö specialiseringsgymnasium 1 Studerandevårdsplan för Tölö specialiseringsgymnasium Planen är uppgjord enligt Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, läroplanen för gymnasiets läroplan 2003 samt tillägg till denna 2014 och beslut

Läs mer

Ny lagstiftning om arbetsro och elevhälsa

Ny lagstiftning om arbetsro och elevhälsa Ny lagstiftning om arbetsro och elevhälsa Sibbo 27.10.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4A.2 Gemensam elevvård 4A.3 Individuell elevvård 4A.4 Elevvårdsplaner 4A.4.1 Välfärdsplan 4A.4.2 Elevvården

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Aktuellt inom elevvården

Aktuellt inom elevvården Aktuellt inom elevvården Motivation, samtal och välbefinnande Nationella dagar för elev- och studerandevård 29 30.10.2012 Kristiina Laitinen Undervisningsråd Utbildningsstyrelsen Inledningsvis Vilka frågor

Läs mer

DEN NYA LAGSTIFTNINGEN OM ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD TILLÄMPNINGSANVISNING

DEN NYA LAGSTIFTNINGEN OM ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD TILLÄMPNINGSANVISNING SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO 13 a / 2015 BILAGA DEN NYA LAGSTIFTNINGEN OM ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD TILLÄMPNINGSANVISNING Sjötullsgatan 8, Helsingfors PB 33, FI-00023 STATSRÅDET, FINLAND

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan. 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet.

5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan. 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet. 5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet Med elevvård i förskolan avses arbete för att främja förskolebarnens inlärning, goda

Läs mer

Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt

Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt Yrkesakademin i Österbotten Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt Godkänd av direktionen 17.02.2016 14 Plan för disciplinära åtgärder Enligt YA:s policy skapar vi de bästa förutsättningar

Läs mer

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 Med psykolog- och kuratorstjänster avses att elevhälsans psykolog och kurator ger stöd och

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

Främjande av hälsa och välbefinnande i yrkesläroanstalter 2014

Främjande av hälsa och välbefinnande i yrkesläroanstalter 2014 Främjande av hälsa och välbefinnande i yrkesläroanstalter 2014 Anvisningar för att besvara enkäten Vi rekommenderar att ni först fyller i enkäten på pappersblanketten. Med knappen Fortsätt senare som finns

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN/ KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN/ KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET BILAGA 4/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN/ KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET KAPITEL 5.4 Elevvård I grunderna för läroplanen

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning. Personalresurser

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning. Personalresurser 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete har bl.a. bestått av samarbete med skolpersonal och av klientarbete med elever

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Studerandevårdsplan för Lovisa Gymnasium

Studerandevårdsplan för Lovisa Gymnasium Lovisa Gymnasium Enligt Lag om elev- och studerandevård (1287/2013, i kraft från 1.8.2014) Studerandevårdsplan för Lovisa Gymnasium Den läroanstaltsvisa studerandevårdsplanen utarbetas i samråd med läroanstaltens

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

HANDBOK KRING ORSAKER TILL FRÅNVARO

HANDBOK KRING ORSAKER TILL FRÅNVARO ESF-projektet StudieFlex HANDBOK KRING ORSAKER TILL FRÅNVARO Förslag på diskussionsunderlag INLEDNING StudieFlex Handbok kring orsaker till frånvaro skall ses som ett förslag till verktyg för grupphandledaren

Läs mer

om ändring av lagen om yrkesutbildning

om ändring av lagen om yrkesutbildning Lagförslag 1. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 27 2 mom., ändras 32, 35, 35 a och 42 44,

Läs mer

SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN

SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 1.4.2016 Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL

LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL 1 LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL Innehåll Förbundet Hem och Skola i Finland rf. 2016 Denna broschyr utgår ifrån Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och Utbildningsstyrelsens

Läs mer

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN UTKAST 22.9.2015 GRUNDERNA FÖR GYMNASIETS LÄROPLAN 2015 UTKAST 22.9.2015

UTBILDNINGSSTYRELSEN UTKAST 22.9.2015 GRUNDERNA FÖR GYMNASIETS LÄROPLAN 2015 UTKAST 22.9.2015 UTBILDNINGSSTYRELSEN UTKAST 22.9.2015 GRUNDERNA FÖR GYMNASIETS LÄROPLAN 2015 UTKAST 22.9.2015 UTKAST 22.9.2015 Innehåll 1 LÄROPLANEN 1.1 Uppgörandet av läroplanen 1.2 Läroplanens innehåll 2 GYMNASIEUTBILDNINGENS

Läs mer

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 1 ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 2 Innehåll 1. Studerandevård... 3 2. Studerandevårdsplaner... 3 3. Yrkesövergripande samarbete

Läs mer

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN Henrik Hägglund Februari 2012 1. Inledning Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen. Det här är en central princip i lagen om grundläggande utbildning och den innebär

Läs mer

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever Utbildningsstyrelsen Till kommunstyrelserna DNR 5/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 27.2.2004 Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2004

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

Elevvårdsplan för skolorna inom den grundläggande utbildningen

Elevvårdsplan för skolorna inom den grundläggande utbildningen Sv.sekt. 18.1.2017 Elevvårdsplan för skolorna inom den grundläggande utbildningen 1. Inledning Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala

Läs mer

Elevvårdsplan. Forsby skola

Elevvårdsplan. Forsby skola Elevvårdsplan Forsby skola 2016 2017 Organsation i Forsby skola ELEVVÅRDSGRUPPEN PEDAGOGISK STÖDGRUPP EXPERTGRUPP Rektor Spec.lärare Kurator Hälsovårdare Skolpsykolog Lärare/Förskollärare Rektor leder

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande, 20.1.2017 Ulla-Jill Karlsson Konsultativ tjänsteman Kompetens och utbildning: Yrkesutbildningsreformen 2015-2018

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den

1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den 1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den Vi har en skolvis jämställdhetsplan. Den lokala läroplanen skrivs in i verktyget egrunder och följer det format som finns upplagt i tjänsten.

Läs mer

"Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter."

Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter. GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor

Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor Uppgifter i anslutning till planen Central författningsgrund: Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) Lag om ändring av lagen

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Må bra i skolan 02.11 2011

Må bra i skolan 02.11 2011 Må bra i skolan 02.11 2011 Studiehandledning i Lag, förordning och läroplan Lag 630, 29 Rätt till undervisning En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. Om studiehandledningen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen)

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Uppdatering av kapitlet Elevvårdsarbete i Borgå stads kommunala läroplan (För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Elevhälsoarbetets verksamhetsprinciper...

Läs mer

RP 206/2016 rd. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för år 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 206/2016 rd. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för år 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 och 35 a i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag HÄLSOKUNSKAP Läroämnets uppdrag Hälsokunskap är ett läroämne som bygger på kunskap från flera vetenskapsgrenar. Undervisningen i hälsokunskap har som uppgift att ge eleverna mångsidig kunskap om hälsa.

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Ändringar och kompletteringar av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Ändringar och kompletteringar av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 Innehåll 1. LÄROPLANEN... 3 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Ett mångsidigt samarbete kan illustreras med fyra korgar. Med hjälp av korgarnas olika innehåll får man en klarare bild av samarbetets

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar 2-3.12.2010 2.12.2010 Carola Helle Fristående examina Examina som är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Kunnande

Läs mer

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad 1.8.2016 -> 20 Godkänd i Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.5.2016, 25 1. Den lokala läroplanen Läroplanen utarbetas och godkänns på finska och svenska

Läs mer