UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN"

Transkript

1 Yrkesakademin i Österbotten Examensmästarutbildning UTVECKLINGSARBETE INOM PERSONLIG TILLÄMPNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN Rapport Kadi Lilloja Kimito 2017

2 Innehållsförteckning Inledning Presentation Resultat och spridning Självvärdering

3 Inledning AIPAL responssystem används i de flesta utbildningsorganisationer för insamling av respons från olika fristående examina som ordnas. En bra examensmästare skall inte bara kunna samla in respons utan ska också kunna analysera den och på basis av resultatet utveckla verksamheten av den examen det gäller. Jag som examensmästarstuderande analyserade respons från grundexamen inom lantbruksbranschen i uppgiften del 3 som gällde säkerställande av kvaliteten på examensverksamheten. Analysen av den AIPAL responsen visade att där fanns brister på personlig tillämpning och i anordnande av fristående examen. När grundexamen inom lantbruksbranschen inte var min egen bransch var det väldigt svårt att säga varifrån de brister kommer och vilka utvecklings åtgärder där egentligen behövs. Därför valde jag att göra en allmän presentation om fristående examen och personlig tillämpning som utvecklingsåtgärd till dem. Presentationen som metod valde jag med tanke på att på det sättet får man direkt kontakt med ansvariga för den examen. Efter att jag har berättat hur personlig tillämpningen går till har de själva möjlighet att genom diskussioner konkretisera vilka åtgärder de skulle kunna ta i bruk för att utveckla deras examensverksamhet. För presentationen använde jag i huvudsak Utbildningsstyrelsens Handbok för fristående examen. Under arbete märkte jag att det finns till och med skillnader i instruktioner mellan den svensk- och finskspråkiga handboken. I den svenskspråkiga handboken står det att studier som förbättrar studiefärdigheterna får pågå högst en månad om de är heltidsstudier medan i den finskspråkiga står att de får pågå högst 6 månader. Till presentationen bjöd jag alla som jobbar med grundexamen inom lantbruksbranschen och presentationen blev också videofilmad. Presentationen var den 22. maj och publiken lyssnade aktivt samt gjorde anteckningar. Det kom också några frågor och diskussionen kring personlig tillämpning fortsatte till och med efter att videofilmning hade tagit slut. 3

4 1. Presentationen Utvecklingsarbete för grundexamen inom lantbruksbranschen Handbok om fristående examina Yrkesinriktad grundexamen En yrkesinriktad grundexamen som avläggs som fristående examen är uppbyggd av obligatoriska och valbara examensdelar I examen eller ett kompetensområde i en examen ingår minst en obligatorisk examensdel och minst en valbar examensdel På yrkesinriktade grundexamina som avläggs som fristående examina tillämpas inte kompetenspoäng systemet Grundexamen inom lantbruksbranschen 2 obligatoriska examensdelar: Arbete inom lantbruksbranschen Landsbygdsföretagande 4 kompetensområde: 2.2 Kompetensområdet för lantbruk 2.3 Kompetensområdet för lantbruksteknologi 2.4 Kompetensområdet för djurskötsel 2.5 Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning 4

5 Valbara examensdelar Examensgrunder.pdf Fristående examina Syftet med fristående examina är att erbjuda möjligheten till vuxna att ett flexibelt sätt visa, uppdatera och upprätthålla sin yrkeskompetens Fördelen med systemet är att en persons yrkeskompetens kan erkännas oberoende hur kunnandet förvärvats Som fristående examina kan avläggas yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina En fristående examen avläggs genom att man visar att man har den yrkesskicklighet som fastställts i examensgrunderna I examenstillfällen kan man delta oberoende av hur yrkesskickligheten förvärvats Principer för fristående examina Trepartssamarbete: Samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och lärare Examina är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Examina eller examensdelar avläggs genom att yrkesskickligheten påvisas vid examenstillfällen Personlig tillämpning Examensgrunder Examensdelar Byggs upp enligt arbetslivets nuvarande och förväntade behov. Bedöms som en egen helhet Examinanderna visar i verkliga arbetslivssituationer om de har den yrkesskicklighet som krävs i den examensdelen 5

6 Kraven på yrkesskicklighet Anger vad examinanden ska kunna när hen avlägger examen I en examensdel finns alltid fler än ett krav på yrkesskicklighet Kraven på yrkesskicklighet formuleras på ett sådant sätt att de bildar en verklig arbetsprocess Examensgrunder Kriterierna för bedömning av kunnande Anger på vilken nivå examinanden ska behärska kraven på yrkesskicklighet I yrkesinriktade grundexamina tas kriterier fram för tre nivåer: berömliga B3, goda G2 och nöjaktiga N1 I yrkes-och specialyrkesexamina bestämmer kriterierna en gräns för godkänd prestation Sätten att påvisa yrkesskickligheten Anger vad examinanden ska göra för att påvisa sin yrkesskicklighet Utgångspunkten är att yrkesskickligheten visas i verkliga arbetsuppgifter Dessutom kan det i examensgrunderna anges med vilka eventuella andra metoder påvisandet av yrkesskickligheten kan kompletteras Examensgrunder.pdf Personlig tillämpning Personlig tillämpning betyder att man planerar och erbjuder handledning, rådgivning och annat stöd till personer som avlägger fristående examen och deltar i förberedande utbildning Personlig tillämpning genomförs i tre olika faser: I ansökningsskedet Vid förvärvande av behövlig yrkesskicklighet Vid avläggande av examen Det ska finnas en tydlig koppling mellan de tre faserna 6

7 Personlig tillämpning Utbildningsanordnaren ansvarar för den personliga tillämpningen och tillhörande handledning Om en person far direkt till examen ansvarar examensarrangören för den personliga tillämpningen Den personliga tillämpningen ska dokumenteras i ett dokument om personlig tillämpning Dokumentet om personlig tillämpning och ändringar som gjorts i det ska undertecknas av utbildningsanordnaren och examinanden. Personlig tillämpning i ansökningsskedet Kartläggning av tidigare förvärvat kunnande Handledaren ska utreda vilket tidigare kunnande har sökanden skaffat genom arbetserfarenhet, utbildning, hobbyer osv. Kan användas mångsidiga metoder: Ansökningsblankett Ansökningsintervju Själv bedömning (Jagkan.fi) Tester Arbetsprov Handledaren bedömer tillsammans med sökanden om examen är lämplig och vilka examensdelar ska avläggas samt behov för förberedande utbildning 7

8 Tidigare förvärvat kunnande Tidigare förvärvat kunnande identifieras utgående från olika dokumentation och utredningar: examensbetyg, arbetsintyg, intyg över företags-, hobby-, förenings-eller annan verksamhet. Om sökanden har avlagt en eller flera examensdelar som ingår i gällande examensgrunder och de kan läggas till den examen som nu ska avläggas skall examenskommission informeras om dessa tidigare avlagda examensdelar Om sökanden har avlagt andra examina eller examensdelar som är avlagda enligt examensgrunder som inte längre är i kraft går till bedömarna för bedömning. Bedömningsbeslut med rättelse och omprövning. Enskilda krav på yrkesskicklighet kan inte erkännas Identifierat kunnande men inget dokumentation Direkt till ett examenstillfälle SORA och ekonomiskt stöd Ifall det är en examen som omfattas av SORA-lagstiftningen skall också examensspecifika hälsokraven som finns i SORA-lagstiftningen beaktas.¹ Sökanden skall informeras om SORA-lagstiftningen och eventuella krav på hälsotillståndet. I ansökningsskedet utreds också om examen är lämplig och är på rätt nivå, dvs om sökande har förutsättningar att klara av examen. ¹ Ekonomiskt stöd Sökandes livssituation diskuteras och sökande ska få information om var hen får mer information om ekonomiskt stöd för studier. ¹ Kela, vuxenutbildningsfond 8

9 Behov av handledning och stödåtgärder I samband med kartläggningen av sökandes utgångsläge ska handledaren identifiera om det finns behov för särskilt stöd Inlärningssvårigheter, sjukdom, handikapp Kartläggningen av särskilt stöd görs utgående från: Intyg, expertutredningar Annan dokumentation Intervju Representant från arbetsplatsen Med examinanden planeras handlednings-och stödåtgärder Yrkesinriktad grundexamen kan avläggas som grundläggande yrkesutbildning Särskilda undervisnings-och studerandevårdstjänster- specialundervisning Special läroavtalsstuderande- individuell plan Studier som förbättrar studiefärdigheter Utbildningsordnaren beslutar ordnandet och om innehållet av dem¹ Kan pågå högst en månad om de är heltidsstudier ¹ (6 månader enligt finskspråkiga handboken) Datanätverk, matematik, yrkesspråk, studieteknik osv Skall antecknas i personlig tillämpning 9

10 Beslut som fattas när ansökningsskedet avslutas Om examen är lämplig för sökande Om det finns examensdelar som kan meddelats direkt till examenskommission Om det finns examensdelar/examina som kan lämnats in till bedömarna för erkännande av kunnande Finns det möjlighet att avlägga examen eller någon examensdel direkt Behov för förberedande utbildning Behov för behövlig handledning och stöd Eventuellt behov av studier som förbättrar studiefärdigheterna Skall dokumenteras i dokument för personlig tillämpning och undertecknas Dokument för personlig tillämpning i ansökningsskedet I dokumentet om personlig tillämpning i ansökningsskedet skall antecknas följande uppgifter: Examinandens namn Den examen som avläggs och examensgrunder, eventuellt kompetensområde och examensdelar Kunnande som examinanden tidigare förvärvat och visat Examensdelar som meddelats direkt till examenskommission Examensdelar/examina som lämnats till bedömarna för erkännande av kunnande Behovet av förberedande utbildning Behövlig handledning och behövligt stöd Eventuellt behov av studier som förbättrar studiefärdigheterna Examensarrangören Länk till exempel på personlig tillämpning i studieadministrationsprogrammet Wilma 10

11 Personlig tillämpning vid förvärvande av behövlig yrkesskicklighet Personlig studieplan/personlig plan Handledaren planerar tillsammans med examinanden var och hur examinanden ska lära sig allt det som hen enligt kartläggningen inte kan, men behöver kunna för att klara examen ¹ Personlig studieplan skrivs separat för varje examensdel Där ska framgå mål, innehåll och metoder enligt vilka studerande förvärvar yrkesskicklighet. ¹ Teorikurser, praktiska kurser och IA Vid planeringen ska hänsyn tas till tidigare förvärvat och påvisat kunnande som har konstaterats i samband med ansökan ² Behovet för särskilt stöd ska nu tas i beaktande för studierna och i IA Finns ingen form i studieadministrationsprogrammet Wilma. Alla utbildningar har själv utarbetat eget. Skall vara undertecknad både av examinanden och handledaren Skall uppdateras/ändras vid behov under studiernas gång Personlig tillämpning vid avläggande av examen Personlig tillämpning vid avläggande av examen innebär att examinanden har möjlighet att påverka examenstillfällets innehåll och tidpunkt utan att frångå examensgrunderna.¹ Handledaren planerar med examinanden hur hen ska visa den yrkesskicklighet som anges i examensgrunderna Planeras separat för varje examensdel Behov av särskilt stöd skall tas i beaktande Examenstilfällena för fristående examina ska i regel ordnas på arbetsplatser Pågående arbete på arbetsplatsen kan inverka examenstillfällets tidpunkt. Examinanden som ska göra en skriftlig plan som beskriver tid, plats och innehåll för examenstillfället ¹ 11

12 Dokument om personlig tillämpning vid avläggande av examen I dokument om personlig tillämpning vid avläggande av examen skall antecknas följande uppgifter: 10) tid, plats och innehåll i fråga om examenstillfällena 11) bedömaren av varje examensdel 12) åtgärder för att tillgodose examinandens eventuella behov av särskilt stöd med avseende på arrangemangen vid examenstillfället Planen ska undertecknas av examinand och handledare och uppdateras vid behov. Länk till exempel på personlig tillämpning vid avläggande av examen i studieadministrationsprogrammet Wilma Examenshandledning Kontinuerligt arbete Examinander skall hållas hela tiden uppdaterad Examens info helst i början av förberedande utbildning, mitt i mellan och i slutet av utbildning Personlig handledning vid skriftlig examensplan Muntligt, epost, telefon Tack! 12

13 2. Resultat och spridning Respons till presentationen från publiken var väldigt positivt. De flesta tyckte att det var bra påminnelse om personlig tillämpning och att de också fick några tips, speciellt gällande dokumentation av personlig tillämpning. Det som framkallande mest diskussion var personlig tillämpning vid förvärvande av yrkesskicklighet och jag blev inbjuden med min presentation också till följande större vuxenutbildningsmöte. Den andra presentationen tog plats några veckor senare och framkallade många bra och givande diskussioner som säkert förbättrade arbete vid andra utbildningar. Samtidigt visade mitt arbete att man också kan få mycket nytta av sådana allmänna infotillfällen om fristående examen när det egentligen finns många olika examina som har precis likadana utmaningar men de bara inte kommer på att fråga hjälp av varandra. Mitt arbete visade också att tack vare fristående examinas unika uppbyggnad är det till och med möjligt att göra utvecklingsarbete till en helt främmande examen som man inte har några erfarenheter av. Detta är en stor fördel för hela utbildningsystemen. 13

14 3. Självvärderingen Det var väldigt givande för mig att jobba med detta utvecklingsarbete. Genom det här arbetet bekantade jag mig med grundexamina som jag inte jobbar dagligen med och satt mig själv ännu mera in i personlig tillämpning. Jag anser att alla kriterier uppfylls för bedömningen gällande del 3. I Axxell använder vi AIPAL och det hör till mina uppgifter att samla in AIPAL respons från min egen bransch. På grund av det kan jag säga att jag kan skaffa och analysera respons på hur en fristående examen ordnats. Samtidigt är det viktigt för oss som jobbar med yrkesexamen för djurskötare att erbjuda examensverksamhet av hög kvalitet till våra examinander. Därför tar vi beaktande all respons som vi samlar in med AIPAL att kontinuerligt utveckla kvaliteten av vår examens verksamhet. 14

STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET

STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET STÖDFRÅGOR TILL PERSONLIG TILLÄMPNING I ANSÖKNINGSSKEDET Tom Lindström Nina Sederholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 1. Personlig tillämpning 2 2. Arbetsprocessen i fristående examina 4 2.1 Ansökningsskedet

Läs mer

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen

Vuxenutbildningens förverkligande. Att studera som vuxen Vuxenutbildningens förverkligande Att studera som vuxen 1. ALLMÄNT OM FÖRBEREDANDE UTBILDNING OCH FRISTÅENDE EXAMEN Systemet med fristående examen grundar sig på ett nära samarbete med arbetslivet och

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

Ansökningsskede i kortfilm

Ansökningsskede i kortfilm Ansökningsskede i kortfilm Denice Hohtari Yrkesakademin i Österbotten Våren 2017 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt 3 Resultat 5 Självvärdering 5 Bilaga 7 2 Bakgrund Efter diskussioner

Läs mer

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar 2-3.12.2010 2.12.2010 Carola Helle Fristående examina Examina som är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Kunnande

Läs mer

Lättläst broschyr för systemet med fristående examen

Lättläst broschyr för systemet med fristående examen Lättläst broschyr för systemet med fristående examen Brita Brännbacka-Brunell, Margita Broman FRISTÅENDE EXAMINA Vad är fristående examina? Fristående examina är ett flexibelt sätt för vuxna att visa sin

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

Examensmästare Examinandernas väg mot examen

Examensmästare Examinandernas väg mot examen Examensmästare 2017 Examinandernas väg mot examen Ett verktyg som stöder den personliga examensplanen samt berättar var examinanderna befinner sig på vägen mot examen. Johanna Nykamb Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR LAGEN OM YRKESUTBILDNING (531/2017) OCH TILLHÖRANDE FÖRORDNING Allmänna övergångsbestämmelser för yrkesutbildning och avläggande av yrkesexamen Från ingången av 2018 De utbildningsanordnare

Läs mer

En analys av AIPAL jämförelserapport för Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdomar

En analys av AIPAL jämförelserapport för Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdomar En analys av AIPAL jämförelserapport för Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdomar Utvecklingsarbete inom Examensmästarutbildningen Lilly Swanljung 2017 Innehåll 1. Inledning 2. Resultatredovisning

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare

Bedömarhandbok. Marica Eliasson och Monika Sundqvist. Yrkesexamen för sekreterare Bedömarhandbok Marica Eliasson och Monika Sundqvist Yrkesexamen för sekreterare 22.10.2015 Innehållsförteckning: Introduktion sidan 3 Allmänt om fristående examen Centrala principer sidan 4 Beskrivning

Läs mer

INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE

INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE INTRODUKTION FÖR BEDÖMARE Gisela Andergård-Heiskanen 4.2.2017 Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare Inledning Vi har ett stort och utbrett nätverk av arbetsplatser där våra examinander

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I YRKESUTBILDNINGEN OPH-501-2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 INNEHÅLL PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Din väg till examen En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Uppdaterad i november 2014/CHN Din väg till examen - En beskrivning av hur en fristående examen avläggs har utarbetats 2011 vid Yrkesakademin

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN

IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN IFYLLNADSANVISNINGAR IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTER GÄLLANDE AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMEN Allmänt: Om du vill att en ny rad i ifyllnadsfältet ska börja med indrag som den föregående, tryck

Läs mer

EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.)

EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.) Etunimi Sukunimi EXAMENSMÄSTARE, UTBILDNINGSPROGRAM (25 sp.) Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Föreskrifter och anvisningar 2012:43 Utbildningsstyrelsen och författare

Läs mer

INNEHÅLL OCH BEGREPP I DEN PERSONLIGA UTVECKLINGSPLANEN FÖR KUNNANDET ( ) 9 1 mom. i förordningen 673/2017. Begrepp och förklaringar

INNEHÅLL OCH BEGREPP I DEN PERSONLIGA UTVECKLINGSPLANEN FÖR KUNNANDET ( ) 9 1 mom. i förordningen 673/2017. Begrepp och förklaringar INNEHÅLL OCH BEGREPP I DEN PERSONLIGA UTVECKLINGSPLANEN FÖR KUNNANDET (6.2.2018) 9 1 mom. i förordningen 673/2017 I den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet ska utbildningsanordnaren föra

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor Personlig tillämpning Lista över vem som handleder i olika skeden

Innehållsförteckning. Bilagor Personlig tillämpning Lista över vem som handleder i olika skeden Innehållsförteckning Inledning Syfte och metod Grundexamen i hemarbets rengöringsservice Genomförande Kommentarer från examinander Kommentarer från arbetsgivare Handledning vid ansökningsskedet Handledning

Läs mer

Personlig tillämpning vid avläggande av examen. Utveckling av elektronisk PEP (personlig examensplan) inom YA!

Personlig tillämpning vid avläggande av examen. Utveckling av elektronisk PEP (personlig examensplan) inom YA! Personlig tillämpning vid avläggande av examen Utveckling av elektronisk PEP (personlig examensplan) inom YA! Malin Överholm Administration 23.01.2017 1 Innehåll 1. Inledning 2. Genomförande 3. Produkten

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Examensmästarutbildning 2016-2017 Utvecklingsarbete Yvonne Druveus & Anki Svenlin Hösten 2016 2 Innehåll: 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3.

Läs mer

AIPAL. - en jämförelse mellan studerande som går läroavtalsutbildning och studerande som går utbildning som är statsandelsfinasierad (närvårdare)

AIPAL. - en jämförelse mellan studerande som går läroavtalsutbildning och studerande som går utbildning som är statsandelsfinasierad (närvårdare) AIPAL - en jämförelse mellan studerande som går läroavtalsutbildning och studerande som går utbildning som är statsandelsfinasierad (närvårdare) Eva-Maria Löfqvist Examensmästarstuderande Våren 2017 Yrkesakademin

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Handledningsplan för studerande med särskilda behov

Handledningsplan för studerande med särskilda behov Handledningsplan för studerande med särskilda behov 1. Vid ansökningsskedet och börjande av studier 2. Anskaffning av yrkesskicklighet 3. Förverkligande av examenstillfällen Studie skede Fundera på Vad

Läs mer

Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete

Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete Lyfta fram förmannens uppgift som bedömare i det fristående examensystemet. Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete inom examensmästarutbildningen. Social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare. Kirsi Widberg

Läs mer

Studie av hur examinanden påverkar examenstillfällets innehåll och tidpunkt, samt hur arbetslivet deltar i planeringen

Studie av hur examinanden påverkar examenstillfällets innehåll och tidpunkt, samt hur arbetslivet deltar i planeringen Studie av hur examinanden påverkar examenstillfällets innehåll och tidpunkt, samt hur arbetslivet deltar i planeringen Grundexamen inom skogsbranschen 2014, examensdel Skogsvård och drivning Henrik Östman,

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina ANVISNING 6.7.2016 3/440/2016 Giltighetstid: fr.om 1.8.2016 tillsvidare Upphäver Utbildningsstyrelsens anvisning 1/440/2012 av 13.2.2012 Arrangörer av fristående examina, examenskommissioner AVTAL OM ANORDNANDE

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om yrkesutbildning. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om yrkesutbildning 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om de yrkesinriktade examina som hör till undervisnings-

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015 HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2015 För examensarrangörer och examenskommissioner Guider och handböcker 2015:7 Utbildningsstyrelsen 6:e reviderade upplagan Guider och handböcker 2015:7 ISBN 978-952-13-6178-4

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Examensmästarens uppgifter ur arbetslivets perspektiv

Examensmästarens uppgifter ur arbetslivets perspektiv 1 Examensmästarens uppgifter ur arbetslivets perspektiv Studerande: Pauleen Mannevaara Bransch: Social, hälso och idrottsomårdet Datum: 21.11.2016 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

Reformen av yrkesutbildningen Informationspaket för handledare

Reformen av yrkesutbildningen Informationspaket för handledare Reformen av yrkesutbildningen Informationspaket för handledare 16.3.2018 Innehåll Den nya yrkesutbildningen är kundorienterad och kompetensbaserad... 3 Utbildningen svarar mot individens och arbetslivets

Läs mer

Din väg till examen - en beskrivning av hur en fristående examen avläggs

Din väg till examen - en beskrivning av hur en fristående examen avläggs Din väg till examen - en beskrivning av hur en fristående examen avläggs 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 2 Vad är en fristående examen?... 4 2.1 Examensgrunderna styr resan till examen... 6 2.2 Färdigheter

Läs mer

Kundinriktad verksamhet

Kundinriktad verksamhet Kundinriktad verksamhet Kvalitativ kundundersökning om arbetslivssamarbete inom fristående examen Utvecklingsarbete för examensmästarstudier 2015 Jonas Kackur Håkan Sundelin Mikael Lindvall 1. Inledning

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier Namn på examen: 1(14) Namn: Telefon: Adress: Utbildningen inleddes: Födelsetid: Email adress: Postnummer o postanstalt: Uppskattad avslutningsdag: Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Läs mer

EXAMENSMÄSTARE Utbildningsprogram. (25 sp)

EXAMENSMÄSTARE Utbildningsprogram. (25 sp) EXAMENSMÄSTARE Utbildningsprogram (25 sp) Utbildningsstyrelsen 2007 Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3393-4 (häft.) ISBN 978-952-13-3394-1 (pdf) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV EXAMENSPROCESSEN FÖR DEN ENSKILDA EXAMINANDEN I DET FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET

KVALITETSSÄKRING AV EXAMENSPROCESSEN FÖR DEN ENSKILDA EXAMINANDEN I DET FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET KVALITETSSÄKRING AV EXAMENSPROCESSEN FÖR DEN ENSKILDA EXAMINANDEN I DET FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Modell på offertbegäran som garanterar en kvalitativ utvecklingsprocess OPTIMA August 29, 2013 Carin Hagman

Läs mer

Fortbildningen som utvecklades till kompetensområdet Mentalhälsoarbete och missbrukarvård en beskrivning av processen.

Fortbildningen som utvecklades till kompetensområdet Mentalhälsoarbete och missbrukarvård en beskrivning av processen. Fortbildningen som utvecklades till kompetensområdet Mentalhälsoarbete och missbrukarvård en beskrivning av processen. Utvecklingsarbete Examensmästarutbildning 2017 Monika Sawicki Åsa Rehn-Isaksson Ålands

Läs mer

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Synvinklar utifrån arbetslivssamarbete Utbildning som ordnas på arbetsplats Läroavtalsutbildning Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal Samarbetsskyldighet

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2016

HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2016 HANDBOK OM FRISTÅENDE EXAMINA 2016 För examensarrangörer och examenskommissioner Guider och handböcker 2016:3 Utbildningsstyrelsen 7:e reviderade upplagan Guider och handböcker 2016:3 ISBN 978-952-13-6316-0

Läs mer

Handledning, material och stöd inom fristående examen

Handledning, material och stöd inom fristående examen Handledning, material och stöd inom fristående examen - Marknadsföringsmaterial för läroavtal Mats Wickman och Carina Åkerholm Examensmästare Optima 2014-2016 Inledning... 1 Läroavtal... 1 Vad behövs för

Läs mer

PERSONLIG TILLÄMPNING UR OLIKA SYNVINKLAR

PERSONLIG TILLÄMPNING UR OLIKA SYNVINKLAR PERSONLIG TILLÄMPNING UR OLIKA SYNVINKLAR Förutsättningar för att lyckas och god praxis Guider och handböcker 2015:2 Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker 2015:2 ISBN 978-952-13-5910-1

Läs mer

REFORMORDLISTA FÖR YRKESUTBILDNINGEN

REFORMORDLISTA FÖR YRKESUTBILDNINGEN Undervisnings och kulturministeriet 04/2017 REFORMORDLISTA FÖR YRKESUTBILDNINGEN anordnare av yrkesutbildning; anordnare av yrkesinriktade examina och yrkesutbildning = aktörer som av undervisnings och

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Hur planera och arrangera bedömningen vid examenstillfällen för Vigu.

Hur planera och arrangera bedömningen vid examenstillfällen för Vigu. Hur planera och arrangera bedömningen vid examenstillfällen för Vigu. YRKESEXAMEN FÖR VILDMARKS- OCH NATURGUIDE Johan Lind Axxell Brusaby 9. Januari 2015 Utvecklingsarbete för Examensmästarutbildning Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000

FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 FÖRESKRIFT 47/011/2000 UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM 2000 GRUNDER FÖR UPPGÖRANDET AV PERSONLIGA STUDIEPROGRAM UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab Helsingfors

Läs mer

ARBETSLIVETS ROLL I YRKESUTBILDNINGEN CAROLA BRYGGMAN

ARBETSLIVETS ROLL I YRKESUTBILDNINGEN CAROLA BRYGGMAN ARBETSLIVETS ROLL I YRKESUTBILDNINGEN CAROLA BRYGGMAN 8.5.2018 UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN Utbildning på andra stadiet Gymnasieutbildning, allmänbildande utbildning som leder till studentexamen, behörighet

Läs mer

Grundexamen inom mediebranschen

Grundexamen inom mediebranschen Grundexamen inom mediebranschen Grundexamen inom mediebranschen I arbetsuppgifterna inom mediebranschen behövs både personer med ett brett kunnande och specialister. Grundexamen inom mediebranschen består

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Föreskrift 40/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Grunder för fristående

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande, 20.1.2017 Ulla-Jill Karlsson Konsultativ tjänsteman Kompetens och utbildning: Yrkesutbildningsreformen 2015-2018

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

Handledningsmaterial inför examenstillfällen inom Grundexamen i barn- och familjearbete. obligatoriska examensdelar

Handledningsmaterial inför examenstillfällen inom Grundexamen i barn- och familjearbete. obligatoriska examensdelar Handledningsmaterial inför examenstillfällen inom Grundexamen i barn- och familjearbete obligatoriska examensdelar Gunilla Holmberg och Charlotta Lillas Utvecklingsarbete, Examensmästarutbildningen, 15.10.2016

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

Din väg till examen. Det fristående examenssystemet

Din väg till examen. Det fristående examenssystemet Din väg till examen Det fristående examenssystemet Uppdaterad i november 2012. Din väg till examen - det fristående examenssystemet har utarbetats under 2011 vid Yrkesakademin i Österbotten inom projektet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010

YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DOKUMENT- ADMINISTRATION OCH ARKIVVÄSEN 2010 FÖRESKRIFT 48/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Föreskrifter och anvisningar 2010:18 Grunder för

Läs mer

GUIDE FÖR KOMPETENTA OCH MOTIVERADE BEDÖMARE

GUIDE FÖR KOMPETENTA OCH MOTIVERADE BEDÖMARE GUIDE FÖR KOMPETENTA OCH MOTIVERADE BEDÖMARE Lena Holmberg Examensmästare Yrkesakademin 2013.10.11 BEDÖMARE VID EXAMENSTILLFÄLLE FÖR GRUNDEXAMEN INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR KÖTTBRANSCHEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov BILD. Utbildningssystemet i Finland Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Bedömning inom grundläggande yrkesutbildning

Läs mer

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6

BEDÖMNINGSGUIDE Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina. Guider och handböcker 2015:6 BEDÖMNINGSGUIDE 2015 Grundläggande yrkesutbildning Fristående examina Guider och handböcker 2015:6 3. revirerad upplaga (nätpublikation) Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker 2015:6 ISBN 978-952-13-6177-7

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA TJÄNSTER 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM INFORMATIONS- FÖRMEDLING OCH LOGISTISKA

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

JÄMFÖRELSE OCH UTVECKLING AV EXAMENSTILLFÄLLENA I FRISTÅENDE EXAMEN HOS AXXELL

JÄMFÖRELSE OCH UTVECKLING AV EXAMENSTILLFÄLLENA I FRISTÅENDE EXAMEN HOS AXXELL JÄMFÖRELSE OCH UTVECKLING AV EXAMENSTILLFÄLLENA I FRISTÅENDE EXAMEN HOS AXXELL Utvecklingsarbete Examensmästarutbildning 2015 Kjell Forsman INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Syfte och avgränsningar

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Utbildningsanordnaren ska se till att uppgifterna om läroavtalens giltighetstid är upp daterade på registreringsdagen.

Utbildningsanordnaren ska se till att uppgifterna om läroavtalens giltighetstid är upp daterade på registreringsdagen. IFYLLNADSANVISNING 1(12) Basuppgifter 20.1.2017 LÄROAVTALSUTBILDNING Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och bestämmande av statsandelar och finansiering i enlighet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Schematisk presentation av logistikutbildningens uppbyggnad.

Schematisk presentation av logistikutbildningens uppbyggnad. Schematisk presentation av logistikutbildningens uppbyggnad. Kjell Langels/ Yrkesakademin i Österbotten, Närpes / 6 oktober 2016 / Utvecklingsarbete för examensmästarutbildning Innehåll 1. Inledning s.1

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Specialsakkunnig Bodil Regårdh

Specialsakkunnig Bodil Regårdh PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum 18 25.9.2018 Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 Beslutande Föredragande Justerat Minister Tony Asumaa Specialsakkunnig

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 52/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 52/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 2009 FÖRESKRIFT 52/011/2009

Läs mer

STARTENKÄT Enkäten görs senast inom en månad från det att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet har godkänts.

STARTENKÄT Enkäten görs senast inom en månad från det att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet har godkänts. STUDERANDERESPONSFRÅGOR 2018 1(6) Svarsskala: (5) helt av samma åsikt (4) delvis av samma åsikt (3) delvis av samma åsikt och delvis av annan åsikt (2) delvis av annan åsikt (1) helt av annan åsikt STARTENKÄT

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2011 FÖRESKRIFT 17/011/2011

SPECIALYRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2011 FÖRESKRIFT 17/011/2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2011 FÖRESKRIFT 17/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:30 Föreskrifter och anvisningar 2011:30 Grunder

Läs mer