UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen HELSINGFORS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766"

Transkript

1 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax HELSINGFORS Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens nummer 1 Adress Kontaktpersonens namn 2 Telefon Telefax Uppgifterna bekräftas av, underskrift och datum E-post Utgifter som hör till statsandelen, I EURO Avlöningar L01 Övriga utgifter (exkl. moms) L02 Mervärdeskatt L03 Undervisning K010 Inkvartering K020 Måltider K031 Övrig elevvård K039 Intern förvaltning K061 Underhåll av fastigheter K062 Små projekt K090 Sammanlagt K100 Utgifter som inte hör till statsandelsgrunden (inkl. moms) K199 Prestationer Undervisningstimmar, antal/år Undervisningsverksamhet S200L001Avgiftsbelagda tjänster S200L015 1) Utbildningsanordnarens nummer finns t.ex. på samlingslistan i punkten "mottagaridentifikation". 2) Här ges kontaktuppgifter för den person som kan ge ytterligare information om innehållet i blanketten.

2 IFYLLNADSANVISNING 1(6) Anmälan av driftskostnader enligt funktion år 2007 GYMNASIEUTBILDNING Med denna förfrågan samlas kostnadsuppgifter om gymnasieutbildningen i de statliga skolorna och hos de privata utbildningsanordnare som har fått tillstånd att anordna gymnasieutbildning. På blanketten inkluderas också med stöd av undervisningsministeriets beslut uppgifter om fristående verksamhetsenheter som hör till Steinerskola. Också gymnasieutbildning som ordnas i folkhögskolor anmäls på denna blankett. Uppgifter om dag- och vuxengymnasier eller vuxenlinjer meddelas på en gemensam blankett. Kostnader för grundläggande utbildning som ett vuxengymnasium ordnat anmäls inte på denna blankett, utan på blanketten för grundläggande utbildning. Kostnaderna i punkten Avlöningar och Övriga kostnader meddelas utan mervärdeskatt. De mervärdeskatter som funktionerna förorsakar meddelas separat i egen kolumn. Utgifter som inte hör till statsandelsgrunden meddelas inklusive mervärdeskatt. Kostnadsuppgifterna skall motsvara de uppgifter om gymnasieutbildningens elevantal som getts på registreringsdagarna. Beloppen uppges som hela euro och prestationerna som hela tal. Allmän avgränsning av kostnadsgrunden Kostnadsuppgifterna bildas av kostnader som hör till statsandelsgrunden och kostnader som inte hör till statsandelsgrunden enligt funktion. I statsandelsgrunden innefattas de bokföringsenliga bruttodriftskostnaderna för gymnasieutbildningen och sådana investeringskostnader för anläggningsprojekt vilkas helhetskostnader beräknas underskrida det av statsrådets fastställda minimibeloppet för anläggningsprojekt (FinF 1395/2001, euro, utan moms). Lönekostnaderna meddelas dock som netto, personalersättningar avdragna. Kostnader som motsvarar de extra statsunderstöd som beviljas med stöd av 42 i finansieringslagen (635/1998) räknas till I kostnadsuppgifterna anmäls således också kostnaderna för stödundervisning för invandrare som anordnats med särskilt statsunderstöd och kostnaderna för modersmålsundervisning för elever med samiska, romani eller ett främmande språk som modersmål (UBS:s meddelande 25/2007, ). När det genomsnittliga priset per enhet räknas ut avdrar undervisningsministeriet av de riksomfattande driftskostnaderna för gymnasieutbildningen ett belopp som motsvarar de statsunderstöd som med stöd av 42 har beviljats utbildningsanordnarna för gymnasieutbildningen (FinL 1071/2005, 23 3 mom.). Opetushallitus/Rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kumpulantie 3, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) , Utbildningsstyrelsen/Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3, Helsingfors, telefon (09) , fax (09) ,

3 I statsandelsgrunden för verksamheten får inte inräknas de i 23 lagen (635/1998) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, nedan kallad finansieringslagen, nämnda kostnader som skall lämnas obeaktade då priserna per enhet räknas ut. 2 Särskilda avgränsningar av statsandelsgrunden 1. Avgränsningar enligt 23 i finansieringslagen (635/1998) Anläggningsprojekt och förvärv eller hyrning av markområden Finansieringskostnader Till statsandelsgrunden räknas inte kostnader för i 31 finansieringslagen nämnda anläggningsprojekt som överskrider det av statsrådet fastställda eurobeloppet (FinF 1395/2001, 20 a ) eller för förvärv eller hyrning av markområden. Med anläggningskostnader avses byggande, förvärv, grundlig reparation eller motsvarande åtgärder i fråga om lokaler som bildar en funktionell helhet samt anskaffning av lösegendom i samband med sådana åtgärder, om åtgärdens beräknade totalkostnader uppgår till minst euro (utan moms). De s.k. små projekt som understiger detta eurobelopp och för vilka inte har erhållits särskild statsandel som utgår för anläggningsprojekt, räknas till kostnadsgrunden. Kostnader för skötsel av lån och kalkylerade eller inre räntor räknas inte till Avskrivningar och räntor på anläggningstillgångarna Avskrivningar och räntor på utbildningsanordnarens anläggningstillgångar räknas inte till statsandelsgrunden, liksom inte heller avskrivningar och räntor som ingår i de interna hyrorna. Övrig verksamhet som berättigar till statsfinansiering Kostnader för vilka beviljas separat statsfinansiering som stöder sig på lag räknas inte till kostnadsgrunden. I fråga om personer som anställts med sysselsättningsanslag kan nettoutgifterna ändå räknas till kostnadsgrunden. Kostnader motsvarande statsunderstöd som fåtts med stöd av programmet för höjning av vuxnas utbildningsnivå (KUNSKAPSLYFTET) räknas inte till kostnadsgrunden. Driftskostnader för vilka har beviljats finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget Avgiftsbelagd service Driftskostnader för vilka fås finansiering ur Europeiska gemenskapernas budget får räknas till de driftskostnader som hör till statsandelsgrunden endast till den del som finansieringen ur Europeiska gemenskaperna budget och motsvarande särskilda finansiering enligt statsbudgeten inte täcker dessa kostnader. Kostnader för avgiftsbelagd service som utbildningsanordnaren ordnat räknas inte till I den avgiftsbelagda servicen uppbär utbildningsanordnaren avgifter för utbildning och andra tjänster som han sålt till utomstående köpare, t.ex. till andra utbildningsanordnare, offentliga samfund eller privata samfund eller stiftelser.

4 Förvaltningskostnader Mervärdeskatt 3 Avgiftsbelagd service är t.ex. personalutbildning och måltidstjänster som utbildningsanordnaren sålt samt avgiftsbelagda måltider för personalen och undervisningstjänster som sålts till den primära utbildningsanordnaren. Med den primära utbildningsanordnaren avses den läroanstalt där eleven är inskriven och som är berättigad till statsandel. Endast kostnader som ordnandet av gymnasieutbildningen omedelbart förorsakat i form av förvaltningskostnader och utgifter för skolans direktion kan räknas till Till statsandelsgrunden hänförs inte mervärdeskatt som ingår i anskaffningspriset för varor och tjänster. För privata utbildningsanordnare beaktas dock mervärdeskatten som höjning av priserna per enhet (FinL 1389/2001, 23 a ). 2. Övriga särskilda avgränsningar Inköp av undervisningstjänster Gemensamma kostnader Till statsandelsgrunden räknas köp av undervisningstjänster från andra än egna enheter för gymnasieutbildning, t.ex. då en i läroplanen inskriven kurs köps från en yrkesläroanstalt. Den undervisning utbildningsanordnaren köper av andra läroanstalter, av egna verksamhetsenheter eller av andra utbildningsanordnare är alltså en kostnad som hör till köparens kostnadsgrund, men för försäljaren avgiftsbelagd service. Eftersom en utgift får räknas till statsandelsgrunden endast en gång, skall kostnader mellan de egna verksamhetsenheterna hänföras till de ifrågavarande enheterna som utgiftsöverföringar. Interna tjänster kan räknas till statsandelsgrunden endast om kostnadsfördelningen bygger på den faktiska användningen av prestationerna. Gemensamma kostnader fördelas enligt huvudregeln i förhållande till elevantalen, undervisningstimmarna eller det antal kvadratmeter som står till förfogande (t.ex. andelen av lönen åt en gemensam lärare eller annan personal eller av gemensamma utrymmen). Hur kostnaderna hänförs till olika funktioner Undervisning K010 Gymnasieutbildningens egentliga undervisningsverksamhet. Till undervisningsverksamheten hänförs utbildningsanordnarens omedelbara löner till rektorer och lärare inklusive de lagstadgade avgifterna samt pensioner, lärarnas personalutbildning, inköp av material och tjänster, hyror för maskiner och inventarier, övriga skjutsningar av studerandena än sådana mellan hemmet och skolan och övriga omedelbara kostnader för undervisningen. Undervisningsverksamhetens andel av fastighetskostnaderna uppges i punkt K062 Underhåll av fastigheter.

5 Inkvartering K020 4 Måltider K031 Övrig elevvård K039 Intern förvaltning K061 Inkvarteringskostnaderna för gymnasieutbildningen. Också kostnaderna för inkvartering av gymnasieelever i grundskolas elevhem. Inte kostnader för måltider som serverats i samband med inkvarteringen; de skall anmälas i punkt K199 Utgifter som inte hör till Totalkostnaderna för de måltider som ordnats för heltidsstuderande* ) i gymnasiet; lönerna inklusive de lagstadgade avgifterna, livsmedel, inventarier, anordningar, skjutsningar och övriga kostnader i anslutning till ordnandet av bespisningen. Även bespisning som ordnats som köptjänst. Inte kostnader för fastigheten; dessa kostnader anmäls i punkt K062 Underhåll av fastigheter. * ) Gymnasiestudierna betraktas som heltidsstudier när deras omfattning enligt lärokursen är minst 75 kurser (GyF 810/1998, 15 ). Om matsalen erbjuder måltider även för elever i andra skolformer (t.ex. yrkesutbildning osv.) fördelas kostnaderna för måltiderna mellan de olika skolformerna i förhållande till antalen elever som deltar i måltiderna. I punkt K031 anmäls endast gymnasieutbildningens andel av måltidskostnaderna. Kostnaderna för avgiftsbelagda måltider för gymnasieelever som fullgör en lärokurs som omfattar mindre än 75 kurser, för utomstående matgäster, personal och för måltider som serverats i samband med inkvartering (med undantag av internat) samt övriga måltidskostnader anmäls i punkt K199 Utgifter som inte hör till Övrig elevvård med undantag av inkvartering och måltider. Till punkten Övrig elevvård får inte hänföras verksamhet som lyder under folkhälso- eller barnskyddslagen (såsom t.ex. kostnader för skolhälsovård, skolpsykolog och skolkurator). De anmäls på blanketten i punkt K199 Utgifter som inte hör till Kostnader som omedelbart förorsakats av ordnandet av gymnasieutbildningen, såsom löner för den inre förvaltningen inklusive de lagstadgade avgifterna, pensioner, inköp av material och tjänster, hyror för maskiner och inventarier, direktionens mötesarvoden och övriga kostnader i anslutning till den interna förvaltningen som inte kan hänföras till funktionerna ovan. Till statsandelsgrunden räknas inte sådana förvaltningskostnader enligt 23 finansieringslagen som inte omedelbart förorsakas av ordnandet av gymnasieutbildningen. Underhåll av fastigheter K062 Fastighetskostnaderna med undantag av elevhem. Även underhållskostnader för tomt och gata som omedelbart tjänar fastigheterna. Fastighetspersonalens löner inklusive de lagstadgade avgifterna samt pensioner, inköp av material och tjänster, hyror och övriga kostnader i anslutning till fastigheternas skötsel och underhåll. Om underhållet av fastigheterna har skötts centraliserat av en annan förvaltningsnämnd och kostnaderna fördelas, beaktas den fördelade posten i ovannämnd omfattning i denna punkt utan kalkylerade räntor eller avskrivningar.

6 Kostnadsandelen för lärar- och andra personalbostäder som inrymts i skolfastigheten samt bostäder och andra utrymmen som uthyrts till utomstående får inte räknas till fastighetskostnaderna utan de anges i punkt K199 Utgifter som inte hör till 5 Små projekt K090 I investeringarna ingående s.k. små projekt som underskrider det av statsrådet fastställda eurobeloppet (FinF 1395/2001, euro utan moms) och för vilka inte har erhållits särskild statsandel som betalas för anläggningsprojekt, alla kostnader sammanlagt för gymnasieutbildningen under räkenskapsåret. Specificering av utgiftsslag Utgifter som hör till Kostnaderna som ingår i funktionerna ovan anges enligt utgiftsslag i kolumner på blanketten: - Avlöningar - Övriga utgifter - Mervärdeskatt Avlöningarna innehåller löner och arvoden, pensioner, pensionsavgifter och andra avlöningskostnader. Dessa skall motsvara utbildningsanordnarens avlöningskostnader för gymnasieutbildningen. Lönekostnaderna meddelas som netto, personalersättningar avdragna. Övriga utgifter anges utan mervärdeskatt. I kolumnen mervärdeskatt indelas mervärdeskatt som inkluderats i anskaffningspriset för varor och tjänster funktionsvis och enligt bokföring. Indelningen enligt funktion kan göras också utgående från mervärdeskatteprocenterna. Utgifter som inte hör till statsandelsgrunden (inkl. moms) K199 I de kostnader som inte räknas till statsandelsgrunden anmäls utgifter som skall lämnas obeaktade då priserna per enhet räknas ut. Sådana utgifter är t.ex.: - den stödbelagda andelen av avlöningskostnaderna för personer som avlönats med sysselsättningsstöd - kostnader som motsvarar statsunderstöd som erhållits för länsstyrelsens program Kunskapslyftet - avgiftsbelagda måltider för utomstående, personal och ämnesstuderande, övriga elevmåltider än sådana som ansluter sig till internatinkvartering - utgifter för lärar- och andra personalbostäder - understöd för skolresor - övriga avgiftsbelagda tjänster - avskrivningar och räntor på anläggningstillgångarna Varken anläggningskostnader som överskrider det av statsrådet fastställda eurobeloppet (FinF 1395/2001) eller finansieringskostnader skall anmälas på denna blankett. De utgifter som inte hör till statsandelsgrunden meddelas inklusive mervärdeskatt sammanlagt.

7 Prestationer 6 Antal undervisningstimmar/år Undervisningsverksamhet S200L001 Det faktiska antalet undervisningstimmar som hållits under kalenderåret 2007, d.v.s. vårterminen höstterminen 2007 uttryckt i årstimmar exklusive undervisningstimmar som hör till den avgiftsbelagda servicen (ej årsveckotimmar). Med undervisningstimmar avses närundervisningsavsnitt omfattande minuter, d.v.s. klasstimmar samt närundervisning som ges i form av nätundervisning i enlighet med det timantal som har fastställts för läraren. Även stödundervisning beaktas. I undervisningstimmarna inräknas inte specialuppgifter för lärarna som inte innefattar kontakt med eleverna och inte heller planeringstimmar, klubbtimmar eller koefficientstillägg. Avgiftsbelagda tjänster S200L015 Antalet undervisningstimmar som sålts till utomstående.

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET 2012 1 Layout: Dynamo Ombrytning: Graiksi/Pauliina Sjöholm Utgivare: RAY Giltig: 2012 2 Sisältö 1. Inledning...4 2. RAY 3751 Utredning

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008 Statistik över regional ekonomi PB 6C, 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, fax (09) 1734 3662 E-postadress: Kommuner: kuntien.talous@stat.fi, samkommuner: ky.talous@stat.fi E-postadress till olika

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2002 FÖRFATTARE Oiva Myllyntaus ARBETSGRUPP Sisko Myöhänen Mauri Marjamäki Jaakko Paloposki Auli Valli-Lintu Karl-Erik Blomgren

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-729-6 (haftad) ISBN 978-952-213-730-2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer