VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO Verksamhetsplan fastställd och godkänd av Bildningsnämndens svenska utbildningssektion

2 Innehållsförteckning sidan 1. Utgångspunkterna för anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet 3 2. Principer och administration för ordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten Verksamhetens koordinering samt arbets- och ansvarsfördelning Verksamhetens finansiering och fördelning av budgetanslag Verksamhetens administration och finansiering Uppgörandet av verksamhets- och arbetsplan samt verksamhetsberättelse Tidpunkt och plats där verksamheten ordnas Beslut om hur verksamheten ordnas Köptjänster och understöd Ansökan om plats till eftermiddagsverksamheten Antagning av elev till eftermiddagsverksamheten Barngruppens storlek Avgifter och debitering samt eventuella avgiftsnedsättningar och avgiftsbefrielser Mellanmålet Ledarnas benämning, avlöning och utredning om den brottsliga bakgrunden Skolgångsbiträden och skolskjutsar Olycksfallsförsäkringar Information om morgon- och eftermiddagsverksamheten 9 3. Mål för verksamheten Att stöda hemmets och skolans fostrande arbete Att stöda känslolivet och den sociala utvecklingen Att stöda den etiska utvecklingen Att främja delaktigheten, öka jämlikheten och förebygga utslagning Morgon- och eftermiddagsverksamhetens innehåll Personal Barn i behov stöd inom morgon- och eftermiddagsverksamheten Samarbete Samarbete med hemmen Övrigt samarbete Utvärdering och uppföljning av den lagstadgade eftermiddagsverksamheten Insamling av information Så genomförs utvärderingen i praktiken 14 Bilagor: Avtal om ordnandet av morgon och eftermiddagsverksamhet 2

3 1. Utgångspunkterna för anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet Med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses handledd och planenlig verksamhet för elever inom den grundläggande utbildningen enligt kapitlet 8 a i lagen om grundläggande utbildning som en kommun kan anordna eller skaffa. I enlighet med vad som föreskrivits i lagen om grundläggande utbildning 48 a 3 momentet besluter Utbildningsstyrelsen om mål och centralt innehåll för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Dessa finns beskrivna i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen. Verksamheten skall även grunda sig på den grundläggande utbildningens värden. Den grundläggande utbildningens värden är mänskliga rättigheter, jämlikhet, demokrati, naturens mångfald samt omgivningens livskraft samt tolerans och vilja att slå vakt om den kulturella mångfalden. Om kommunen anordnar eller skaffar denna verksamhet skall den erbjudas eleverna i årskurs 1 och 2 i alla skolor i kommunen samt i fråga om övriga årskurser till elever som tagits in eller förts över till specialundervisning i den omfattning som kommunen bestämmer. När verksamheten anordnas skall behoven hos olika språkgrupper beaktas. I Sibbo har det fattats beslut om att alla elever i åk 1 och 2 som vill delta i verksamheten skall ges möjlighet till det på sitt eget modersmål. För de elever som är överförda till specialundervisning har endast i begynnelse skedet elever i åk 1-6 getts rätt att delta i eftermiddagsverksamheten Morgon- och eftermiddagsverksamheten skall omfatta antingen 570 timmar eller 760 timmar under skolåret för varje barn som deltar i verksamheten. Verksamheten kan anordnas på vardagar i regel mellan klockan 7.00 och I Sibbo ordnas morgon och eftermiddagsverksamhet åtminstone alla skoldagar åtminstone 3 timmar per dag. För skolorna i Sibbo förläggs den lagstadgade morgon- och eftermiddagsverksamheten till eftermiddagen eftersom behovet av verksamhet är störst då och den lagstadgade timkvoten inte räcker till både för och morgon- och eftermiddagsverksamhet. Av den anledningen behandlas i fortsättningen i denna verksamhetsplan i huvudsak eftermiddagsverksamheten Kommunen har helhetsansvaret för verksamheten. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller köpa tjänster av offentliga eller privat serviceproducenter. Verksamheten bör ordnas och övervakas av professionell och yrkeskunnig personal. Skolornas eller andra lämpliga utrymmen kan användas för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Kommunen är skyldig att övervaka att de utrymmen och den utrustning som används är säkra. Barnen bör inte utsättas för mobbning eller våldshandlingar. Verksamhetsmiljön bör stöda verksamhetens målsättning och när den planeras bör utöver trygghetsaspekterna också verksamhetens karaktär och ändamål samt barnens behov beaktas. I Sibbo har det fattats beslut om att morgon- och eftermiddagsverksamheten kan ordnas i skolans utrymmen eller i lokaler i närheten av skolan som uppfyller ovannämnda kriterier. Den samhälleliga utgångspunkten för anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet är att erbjuda barnet en trygg uppväxtmiljö före och efter skoldagen. Syftet är 3

4 att stödja barnets växande och utveckling, skapa en grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i deras fostrande arbete. Ett annat syfte är att förebygga riskfaktorer som uppkommer då barnen tillbringar fritiden ensamma eller utan tillsyn. Ytterligare ett syfte är att främja jämlikheten i samhället och förebygga utslagning. Morgon- och eftermiddagsverksamheten skall bygga vidare på den fostrande uppgiften inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen och utgå från de allmänna principerna för fostran i den grundläggande utbildningen. Verksamheten har också en egen karaktär som betonar en högklassig fritidsverksamhet. I barndomen och förpuberteten ökar självständigheten gradvis, men barnet behöver fortsättningsvis trygghet, närvaro och handledning. I morgon- och eftermiddagsverksamheten betonas barnets egna upplevelser. Utgångspunkten för planeringen är individuella synpunkter och synpunkter som ansluter sig till gemenskapen och till det sociala växandet. Målet är att erbjuda en mångsidig och stimulerande verksamhet som utgår från barnens behov och att också ge möjlighet till vila och till att vara för sig själva. Händelserna under skoldagen skall om möjligt beaktas i verksamheten. Kommunen ansvarar för verksamheten som helhet. Kommunen kan anordna verksamheten själv eller skaffa tjänsterna genom olika offentliga eller privata serviceproducenter. När morgon- och eftermiddagsverksamheten anordnas kan man utnyttja olika kommunala förvaltningars och andra aktörers tjänster. Verksamheten skall genomföras under tillsyn av yrkeskunnig och för arbetet lämplig personal. Morgon- och eftermiddagsverksamheten kan anordnas i skolans lokaler eller i andra miljöer eller lokaler som är lämpliga för verksamheten. Kommunen skall se till att lokalerna och utrustningen är trygga. Barnen får inte utsättas för mobbning, trakasseri eller våld. Verksamhetsmiljön skall stödja uppnåendet av de mål som uppställts för verksamheten, och när verksamheten planeras skall man utöver trygghetsaspekten beakta verksamhetens natur och syfte, barnets intressen och verksamhetens mångsidighet. Morgon- och eftermiddagsvården skall stärka barnets självförtroende och utveckla barnets interaktionsfärdigheter. En väl organiserad morgon- och eftermiddagsvård handleder barnet till att utvecklas till en aktiv, sund och hållbar livshållning. Det rekommenderas att morgon- och eftermiddagsverksamheten är en del av den kommunala välfärdsplanen för barn och unga. 2. Principer och administration för ordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten 2.1 Verksamhetens koordinering samt arbets- och ansvarsfördelning Sibbo kommun (bildningsavdelningen) ansvarar för att lagar gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten följs. Förtroendeorganen och tjänstemännens beslutsrätt är i huvudsak den samma som gäller för den grundläggande utbildningen. 4

5 Den beslutanderätten som avviker från den grundläggande utbildningen anges i denna verksamhetsplan. Rektor i respektive skola ansvarar för den morgon- och eftermiddagsverksamhet som ordnas i skolan. För vardera språkgruppen utses en koordinator som har i uppgift att följa upp och dra upp riktlinjer för verksamheten. Koordinatorn ansvarar också för den pedagogiska planeringen samt utvärderingen. 2.2 Verksamhetens finansiering och fördelning av budgetanslag Morgon- och eftermiddagsverksamheten bekostas med det statsbidrag som kommunen erhåller och de månadsavgifter som vårdnadshavarna erlägger samt eventuella övriga kommunala eller andra bidrag. De budgetmedel som skolorna har erhållit för egentlig undervisning kan inte användas för eftermiddagsverksamhet. Anslag som beviljats för eftermiddagsverksamhet kan inte heller användas för skoländamål. Budgetmedlen för skolans verksamhet och eftermiddagsverksamheten hålls skilt. Kommunen uppbär ingen skild hyra för de lokaler som används för eftermiddagsverksamhet. 2.3 Verksamhetens administration och finansiering I Sibbo har beslut fattats om att bildningsväsendet administrerar den lagstadgade morgonoch eftermiddagsverksamheten som ordnas enligt behov i alla skolor. Rektor i respektive skola ansvarar för eftermiddagsverksamheten. En koordinator för vardera språkgruppen utses åtminstone under en inkörsperiod. För övrigt bekostas morgon och eftermiddagsverksamhetens administration med bildningsväsendets budgetmedel. För att ordna och administrera morgon- och eftermiddagsverksamheten bör budgetmedel reserveras skolvis. Undervisningsdirektören fördelar budgetanslaget skolvis i proportion till antalet deltagare och anordnare. Rektor kan också köpa de administrationstjänster av arrangörerna eller sköta dem själv eller låta en tredje part sköta uppgifterna. Då en tredje part arrangerar morgon- och eftermiddagsverksamhet betalar kommunen en månatlig ersättning som baserar sig på antalet deltagare. Separat fakturering behövs inte utan det räcker att rektor anmäler till ekonomidirektören elevantalet som berättigar till fullt stöd. Om rektor i sin helhet sköter administrationen är han/hon berättigad till tilläggsersättning eller som minskning av undervisningsskyldigheten. I övriga fall kan man även komma överens om fördelningen av administrationen och ersättningen för den. Fördelningen baserar sig på elevantalet av de medel som är avsedda för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Grunden för fördelningen baserar sig på totalantalet barn per vecka som är berättigade till stöd. Ett barn som deltar tre timmar fem dagar i veckan (15 timmar/vecka) är berättigat till fullt stöd. Koordinatorn för vardera språkgruppen har utarbetat blanketter för ändamålet så att antalet heldagsbarn/vecka lätt kan sammanställas. 2.4 Uppgörandet av verksamhets- och arbetsplan samt verksamhetsberättelse Den svenska utbildningssektionen godkänner den kommunala verksamhetsplanen för den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten. Utbildningssektionen godkänner också 5

6 eftermiddagsverksamhetens arbetsplan som en del av skolans arbetsplan. Rektor ansvarar för att arbetsplanen för eftermiddagsverksamheten görs upp. I samband med att skolornas verksamhetsberättelser behandlas godkänns även eftermiddagsverksamhetens verksamhetsberättelse. Övrig utvärdering av verksamheten behandlas senare i denna verksamhetsplan. 2.5 Plats där eftermiddagsverksamhet ordnas Svenska utbildningssektionen fattar beslut om på vilka platser det ordnas morgon- och eftermiddagsverksamhet. Verksamheten kan ordnas i skolans egna utrymmen eller i utrymmen som finns i skolans närhet. Oberoende var verksamheten ordnas bör de krav på utrymmen som framkommit tidigare uppfyllas. Då nya skolor för den grundläggande utbildningen byggs samt då nuvarande skolbyggnader renoveras bör behov av utrymmen för morgon- och eftermiddagsverksamheten beaktas. Morgon- och eftermiddagsvården bör erbjuda antingen 570 timmar eller 760 timmar ledd verksamhet under läsåret för alla barn som deltar i verksamheten. Verksamhet kan ordnas under vardagar i huvudsak mellan kl. 7 och 17. Trots att den lagstadgade verksamheten inte ordnas under sommarlovet kan övrig morgon- och eftermiddags ordnas. Denna verksamhet bör beskrivas i skolornas arbetsplaner. I Sibbo skall morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas under skoldagar minst 3 timmar/dag. Från och med läsåret strävar vi i Sibbo att övergå till att erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet 760 timmar under läsåret. Då blir den dagliga verksamheten minst 4 h/barn och tiden kan användas till både morgon- och eftermiddagsverksamhet. 2.6 Beslut om hur verksamheten ordnas Hur verksamheten arrangeras bestäms av rektor. Rektor kan ordna den helt och hållet i skolans regi eller delvis som skolans egen verksamhet i samarbete med någon utomstående arrangör. Rektor kan också göra köpeavtal med övriga arrangörer. Det ges också möjlighet för utomstående arrangörer att vara med och arrangera eftermiddagsverksamhet utan bindande köp- eller understödsavtal. I så fall ansvarar samarbetsparterna för såväl utgifterna som verksamhetens innehåll. Rektor ansvarar för verksamhetens kvalitet även om eftermiddagsverksamheten sköts av en samarbetspartner. 2.7 Köptjänster och understöd Om verksamheten förverkligas som köptjänst gör rektor ett köpeavtal enligt bilaga 1 tillsammans med serviceproducenten. 2.8 Ansökan om plats till eftermiddagsverksamheten I samband med elevinskrivningen av nya elever ansöks också om plats för eftermiddagsverksamheten. Man kan också ansöka om plats senare. En skriftlig ansökan bör lämnas till närskolan före den 15 maj. Alla elever i åk 1-2 och elever i åk 1-6 överförda till specialundervisning som ansökt om plats inom utsatt tid antas (gäller läsåret ). Elever som flyttar till Sibbo under läsåret skall beredas plats såvitt det är möjligt. Om det finns plats kan även elever från andra årskurser delta. 6

7 2.9 Antagning av elever till eftermiddagsverksamheten Rektor fattar beslut om de elever som antas till eftermiddagsverksamheten. I Sibbo har det fattats beslut om att alla elever i åk 1-2 och de elever som är överförda till specialundervisningen i åk 1-6 antas förutsatt att ansökan om plats har lämnats in inom utsatt tid. Elever som flyttar till Sibbo eller elever som överförs till special-undervisning kan även antas under läsåret. Eleven antas för hela läsåret, vilket är både för målsmän och arrangörer den kortaste förbindelsetiden, frånsett de elever som antas under läsåret. En förteckning över de barn som har antagits till eftermiddagsverksamheten skickas till bildningskansliet. Om det inte är möjligt att ordna eftermiddagsverksamhet i den egna närskolan bör utbildningsdirektören anvisa en plats i någon annan närliggande skola som ordnar eftermiddagsverksamhet Avgifter och debitering samt eventuella avgiftsnedsättningar och avgiftsbefrielser a) Den tid som utgör grund för debitering och avgiften för tilläggstimmar Minimidebiteringstiden är 3 timmar per dag. För varje därpå börjad timme erläggs tilläggsavgifter, som arrangören kan fastställa. Grunden för tilläggstimmarna bör basera sig på de faktiska kostnaderna som uppstår för dessa timmar. Eleven kan delta 1-5 dagar per vecka. Avgiften som debiteras baserar sig på antalet dagar och timmar som målsman och arrangören avtalet om. b) Enligt lag kan avgiften för ett barn som deltar i eftermiddagsverksamheten 3 timmar/dag högst vara 60 /barn/månad. Lagen anger inte priset för de timmar som kommer därutöver. Från augusti 2012 strävar samtliga skolor i Sibbo att följa samma praxis och prissättning för timmar som överstiger det högst tillåtna. Undervisningsväsendet bör bekräfta en enhetlig prissättning för avgifterna senast i januari Ifall det lagstadgade timantalet för morgon- och eftermiddagsverksamheten överskrids, fastställs en separat avgift. Vid behov fastställs en särskild avgift för morgonverksamheten. De avgifter som uppbärs av målsmän framgår närmare i tabellen nedan. Fastställandet av priset för övertimmarna har överlåtits åt arrangörerna. Priset på tilläggstimmar i tabellen är per månad. högst 3 timmar/dag högst 4 timmar/dag högst 5 timmar/dag 5 dgr/v 60 /mån. 5 dgr/v 60 /mån + 20 tilläggst./mån 5 dgr/vecka 60 /mån.+ 40 tiläggst./mån 4 dgr/v 50 /mån. 4 dgr/v 60 /mån.+ 4 tilläggst./mån 4 dgr/vecka 60 /mån.+ 20 tilläggst./mån 3 dgr/v 40 /mån. 3 dgr/v 50 /mån. 3 dgr/vecka 60 /mån. 2 dgr/v 30 /mån. 2 dgr/v 40 /mån. 2 dgr/vecka 50 /mån. 1 dag/v 15 /mån. 1 dag/v 25 /mån. 1 dag/vecka 35 /mån. Den som ansvarar för eftermiddagsverksamheten fakturerar målsmännen. Avgiften uppbärs för varje månad som verksamheten ordnas. Om det antalet verksamhetsdagar en månad är högst 10 halveras den avgift som skall debiteras. Om ett barn är pga sjukdom är 7

8 förhindrat att delta i verksamheten en hel månad uppbärs ingen avgift. Om barnet av annan orsak inte deltar under en månad halveras avgiften. c) Eventuella avgiftsnedsättningar och avgiftsbefrielser Vårdnadshavaren lämnar in en ansökan om avgiftsnedsättning/avgiftsbefrielse till utbildningsdirektören. Handlingar som belyser familjens utkomst bör fogas till ansökan. Eventuella avgiftsnedsättningar/avgiftsbefrielser beviljas på samma grunder som inom dagvården. Utbildningsväsendet betalar skillnaden. d) Kommunens understöd till arrangörerna Kommunen betalar månatligen i förskott ersättning till verksamhetsarrangören enligt det anmälda deltagarantalet som berättigar till fullt stöd. Höstterminen 2004 fastställdes stödets storlek till 39,90 /barn/månad. Från detta pris avdras utgifterna för mellanmålet såvida mellanmålet köps via skolan. Någon egentlig faktura behöver inte göras. Understödet baserar sig på de uppgifter som rektor lämnat till ekonomichefen. För ändamålet har utarbetats en blankett som rektor fyller i Barngruppens storlek I utvecklingsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamheten för åren definieras barngruppens storlek från och med hösten 2011 till 16 barn/ledare. Barngruppen är från och med hösten 2012 förslagsvis 13 barn/ledare. Målet är att dessa gruppstorlekar uppnås i enlighet med tidtabellen i utvecklingsplanen Mellanmålet De barn som deltar i den lagstadgade eftermiddagsverksamheten är berättigade till ett mellanmål. Mellanmålet finansieras med det bidrag som kommunen erhåller från staten. Övriga barn har också möjlighet att köpa mellanmål. Kosthållet fakturerar skolan eller arrangörerna för mellanmålet. Arrangörerna ges också möjligheten att själva ordna mellanmålet, i så fall avdras inte mellanmålskostnaderna från det bidrag som arrangörerna erhåller. Avsikten med mellanmålet är att hjälpa eleverna att orka hela skoldagen. Rätten till mellanmål är inte subjektiv. Arrangören avgör tidpunkten för när mellanmålet serveras. De elever som är på plats vid denna tidpunkt erhåller mellanmål Ledarnas benämning, avlöning och utredning av den brottsliga bakgrunden Om skolan själv ordnar morgon och eftermiddagsverksamheten är tjänstebenämningen eftermiddagsverksamhetsledare. Rektor avlönar ledarna. Utomstående arrangörer kan använda andra benämningar. Om det finns flera ledare bör en ansvarig ledare utses. Verksamhetsarrangören skall se till att alla som arbetar tillsammans med barnen lämnar in ett sådant brottsregisterutdrag som avses i lagen. Rektorn svarar för att den brottsliga bakgrunden hos verksamhetsledarna på sätt har retts ut. 8

9 2.13 Skolgångsbiträden och skolskjutsar För eftermiddagsverksamhetens ändamål har inga budgetmedel reserverats för skolskjutsar eller skolgångsbiträden. De elever som är berättigade till skolskjuts borde vi sträva till att dessa barn har möjlighet att använda skolskjuts då morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas Olycksfallsförsäkringar De elever som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten är försäkrade på samma villkor som skoleleverna Information om eftermiddagsverksamheten Allmän information om eftermiddagsverksamheten Sibbo kommun informerar om på vilka ställen eftermiddagsverksamhet anordnas, vid vilken tidpunkt verksamheten börjar och slutar samt på vilket sätt ansökan till eftermiddagsverksamheten skall göras. Utöver detta kan kommunen ge fortlöpande information som riktas till barnen, deras föräldrar, skolorna och eventuellt andra samarbetspartners. Information om verksamheten I samråd med rektor informerar arrangören vårdnadshavarna om eftermiddagsverksamhetens program, arrangemang och dagliga arbete. Informationen kan vara både skriftlig och muntlig. 3. Mål för morgon- och eftermiddagsverksamheten Det allmänna målet för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att stödja barnens allsidiga välbefinnande och hälsa och att skapa en grund för en god utveckling. Detta mål är förpliktande för alla som anordnar och genomför morgon- och eftermiddagsverksamhet. 3.1 Att stödja hemmets och skolans fostrande arbete Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att stödja hemmets och skolans fostrande arbete. Samarbetet mellan hemmet, skolan och den som genomför verksamheten skall enligt planerna utgöra en naturlig del av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Målet är att skapa en miljö för växande som främjar en gynnsam utveckling hos barnet. Det främsta ansvaret för barnets fostran bärs av vårdnadshavarna. I morgon och eftermiddagsverksamheten har verksamhetsledarna ansvar för att fostra barnet som en medlem av denna gemenskap. 9

10 Stödjande av skolans och hemmets fostrande arbete förutsätter samarbete som bygger på ömsesidig respekt och som betonar det gemensamma ansvaret och intresset för barnets utveckling. En öppen och tillitsfull växelverkan lägger också en grund för att möta eventuella problemsituationer. Syftet med växelverkan mellan de olika aktörerna är att öka kunskapen om barnet och på det sättet göra det möjligt att identifiera dess behov. Det gemensamma målet bör också synas i skötseln av ärenden som gäller det enskilda barnet. Planeringen av verksamheten bör ske i samarbete med hemmen och skolorna. Den administrationsmodell som Sibbo valt för att förverkliga morgon- och eftermiddagsverksamheten underlättar och stöder samarbetet mellan hemmet och skolan. 3.2 Att stödja känslolivet och den sociala utvecklingen Morgon- och eftermiddagsverksamheten har som mål att stödja barnets känsloliv. Målet är att var och en skall känna sig accepterad och uppskattad som han eller hon är. Barnet får lära sig att uttrycka olika känslor och behärska dem. Målet är att hitta fritidssysselsättningar som stöder personlighetens utveckling. Att betona glädjen i att delta och upplevelser av att lyckas är viktigt för utvecklingen av självkänslan. Befogad uppmuntran och beröm av barnet stöder utvecklingen av självkänslan och tilltron till den egna förmågan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten skall ske i en lugn och trygg miljö och atmosfär. Bestående människorelationer främjar såväl barnets känsla av trygghet som verksamhetsledarens möjlighet att stödja barnet i dess utveckling. Också samverkan mellan barnen stöder känslolivet och den sociala utvecklingen. Genom de kamratförhållanden som erbjuds lär sig barnen färdigheter som de behöver i social växelverkan, såsom t.ex. ömsesidighet och förmåga att uttrycka och behärska sina känslor. Barnet behöver kamratkretsens godkännande och en känsla av att tillhöra den egna gruppen. De attityder och regler som omfattas i gruppen formar för egen del det kommande sociala beteendet. Gruppen möjliggör uppkomsten av en egen inbördes kultur barnen emellan och aktiviteter som utgår från barnens behov. Syftet med gemensamma regler och gränser är att ge barnet erfarenheter av trygghet och omsorg. Med hjälp av gemensamt överenskomna regler kan barnet lära sig att behärska sina känslor och också att acceptera andras rättigheter. Barnet skall enligt sin ålder få delta då gemensamma regler och överenskommelser görs upp. 3.3 Att stödja den etiska utvecklingen Morgon- och eftermiddagsverksamheten har som mål att stödja barnens etiska utveckling. Den etiska utgångspunkten för verksamheten är den värdegrund för den grundläggande utbildningen som fastslås i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, kapitel 2.1 och de principer för fostran som hemmet och skolan är delaktiga i. I morgon- och eftermiddagsverksamheten skall barnet ses som en viktig individ som enligt sin ålder och sitt utvecklingsskede bär ansvar för sig själv och sina handlingar, i sitt etiska tänkande behöver handledning av en vuxen och som social varelse fortsättningsvis lär och 10

11 utvecklas. När den etiska utvecklingen byggs upp är den modell som de vuxna ger, det samspel och de etiska frågor som man stöter på i vardagen speciellt viktiga. Målet för den etiska utvecklingen är att förstå företeelser som ansvar och ömsesidighet. I morgon- och eftermiddagsverksamheten skall barnets uppmärksamhet fästas på ansvaret för den egna välfärden och sunda levnadsvanor andras välfärd och de rättigheter och skyldigheter som detta medför de följder och känslor som det egna beteendet leder till både för barnet och för andra de överenskommelser som ansluter sig till gruppens verksamhet och för att hålla sig till överenskommelserna inställningen till omgivningen och naturen. I morgon- och eftermiddagsverksamheten är målet en atmosfär som genomsyras av gemenskap och som återspeglar värdena etiskt ansvar, förtroende och omsorg. Barnet får lära sig tillvägagångssätt som gör det möjligt att hantera eventuella konfliktsituationer positivt och konstruktivt. För att stödja den etiska tillväxten är det viktigt att utnyttja samspelet i gruppen, diskussioner i anslutning till olika situationer, de möjligheter och estetiska upplevelser som konsten erbjuder och aktiv verksamhet. 3.4 Att främja delaktigheten, öka jämlikheten och förebygga utslagning Morgon- och eftermiddagsverksamheten har som mål att främja delaktigheten, öka jämlikheten och förebygga utslagning. Barnen bör ha möjlighet att delta i planeringen och bli hörda. I verksamheten bör det skapas situationer som ökar barnets upplevelse av delaktighet. Att öka delaktigheten för barn i behov av särskilt stöd och barn som kommer från olika kulturella minoriteter är viktigt. Ett av syftena med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att öka jämlikheten i samhället. Målet är att varje barn skall få stöd och handledning enligt sin utvecklingsnivå och sina behov. När verksamheten planeras och genomförs bör skillnaderna i pojkars och flickors utveckling och deras olika behov beaktas. Delaktighet och jämlikhet förebygger utslagning. Målet är att så tidigt som möjligt observera faktorer som kan leda till utslagning och att fästa särskild vikt vid att stödja barnet och ordna det stöd som barnet behöver. I Sibbo är de elever som är överförda till specialundervisningen integrerade i vanlig eftermiddagsverksamhet. 4. Morgon- och eftermiddagsverksamhetens innehåll Morgon och eftermiddagsverksamheten har en egen innehållslig karaktär, för vilken mångsidighet, behovsinriktning och frivillighet är utmärkande. Anordnaren och den som genomför verksamheten definierar och väljer detaljinnehållet. Detaljinnehållet påverkas av 11

12 de lokala förhållandena och utbudet, personalens styrka, betoningarna och det praktiskt genomförbara. Innehållet måste bidra till att målen för verksamheten uppnås. Innehållet bör planeras så att verksamheten bildar en helgjuten och mångsidig helhet som bjuder på social interaktion, estetiska upplevelser, uppiggande fysiska aktiviteter inom- och utomhus och också möjlighet till egen verksamhet, rekreation och vila. När innehållet väljs skall särskild vikt fästas vid lek, skapande verksamhet och positiva upplevelser. Innehållet kan ansluta sig till olika målinriktade aktiviteter och annan verksamhet som stöder utvecklingen, såsom fysiska aktiviteter, handens färdigheter, språkligt och visuellt uttryck, musik och vardagssysslor. Också olika kognitiva ämneskretsar kan utgöra innehåll i verksamheten. Inom ramen för verksamheten kan man också vid behov reservera tid för att utföra uppgifter som ansluter sig till skolarbetet. Också skolans klubbverksamhet och grundläggande undervisning i konst kan utgöra barnets morgon- och eftermiddagsverksamhet. När innehållet i verksamheten planeras skall barnets behov och önskemål beaktas. Ett samtal mellan barnet och verksamhetsledaren om vad för slags verksamhet som barnet finner intressant och som är till glädje för honom eller henne, påverkar det praktiska genomförandet av de olika delarna i innehållet. 5. Personalen I morgon- och eftermiddagsverksamheten bör en tillräckligt behörig och yrkeskunnig personal anställas. Som ledare för eftermiddagsverksamheten kan verka en person som avlagt examen för ändamålet eller som har en utbildning som lämpar sig för verksamheten t.ex. behörigt skolgångsbiträde. Från och med hösten 2009 krävs en för uppgiften avlagd examen. Målet är att åtminstone en av ledarna skulle ha avlagt en examen som ger behörighet för uppgiften som ledare för eftermiddagsverksamheten. Kraven på lämplighet hos de ledare som fungerar som hjälpledare kan arrangören fastställa. Med tanke på arbetstagarens anställningstrygghet bör möjligheterna till annat arbete i skolan (tex skolgångsbiträde) övervägas. I mån av möjlighet bör ett heldagsarbete erbjudas ledarna. Ledaren har i uppgift att: leda verksamheten och ansvara för barngrupperna fullfölja planerad verksamhet delta i gemensamma planeringsmöten samla in uppgifter som berör verksamheten Om antalet barn förutsätter flera ledare bör en ansvarig ledare utses. 6. Barn i behov av stöd inom morgon- och eftermiddagsverksamheten Morgon- och eftermiddagsverksamheten ska stärka barnens helhetsmässiga uppväxt och utveckling. Också när det är fråga om barn i behov av stöd, är det morgon- och eftermiddagsverksamhetens allmänna mål och innehåll som är utgångspunkten för ordnandet och genomförandet av verksamheten. Det stöd som barnet kan få indelas i allmänt, intensifierat och särskilt stöd. De är olika stödformer både vad gäller omfattning och längd. De elever som har ett beslut om särskilt stöd är berättigade att anhållan om 12

13 plats inom morgon- och eftermiddagsverksamheten under hela den grundläggande utbildningen. Morgon- och eftermiddagsverksamheten kan vi behov vara en del av det stöd för inlärning och skolgång som ges under den grundläggande utbildningen. Då verksamheten ordnas är det speciellt viktigt att samarbetet mellan hemmet och skolans morgon- och eftermiddagsverksamhet fungerar. Det är viktigt att hemmet och skolans personal är medvetna om hur det intensifierade eller särskilda stödet beaktas inom morgon- och eftermiddagsverksamheten. På detta vis blir elevens dag en pedagogiskt fungerande helhet. Ledaren för morgon- och eftermiddagsverksamheten kan med vårdnadshavarens tillstånd delta i uppgörandet av elevens individuella plan för hur undervisningen ordnas (IP) Som anordnare av verksamheten bör kommunen se till att personalen inom morgon- och eftermiddagsverksamheten utbildas i hur personuppgifter behandlas, frågor i anslutning till sekretess, förordningar som gäller tystnadsplikten och skyldigheter i anslutning till barnskyddslagen. Speciallärare och elevvårdens personal kan genom konsultation stöda ledarnas arbete. 7. Samarbete Den modell som Sibbo kommun valt för att förverkliga eftermiddagsverksamheten är starkt anknuten till skolvärlden. Verksamheten ordnas i de flesta fall i skolan och rektor ansvarar för verksamheten. Dessutom administrerar bildningsväsendet både den grundläggande undervisningen och eftermiddagsverksamheten. Eftersom det är frågan om en ny verksamhetsform är det viktigt att samarbetet inom skolenheten byggs upp på ett mångsidigt sätt. Skolan och arrangören för eftermiddagsverksamheten samt övriga parter bör hitta en samarbetsmodell som tillfredsställer samtliga parter. Nödvändiga uppgifter om barnen delges åt ledarna för eftermiddagsverksamheten och vice versa, såvida målsmännen har gett sitt samtycke därtill. Lagen om tystnadsplikt bör iakttas. Om behov finns kan ledare för eftermiddagsverksamheten delta i elevvårdsgruppens möten. På sikt kan det också vara bra att etablera samarbete med andra utomstående som för tillfället inte har någon nämnvärd roll i arrangerandet av eftermiddagsverksamheten. 7.1 Samarbete med hemmen I grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten fastställs att ett av verksamhetsmålen är att stödja hemmets fostrande arbete. Detta förutsätter en öppen och tillitsfull växelverkan med hemmen. Detta samarbete kan ta sig uttryck i form av träffar, information till föräldrarna, diskussionstillfällen mm. 7.2 Övrigt samarbete Samarbete med någon annan arrangör av morgon- och eftermiddagsverksamhet rekommenderas, såväl inom den egna språkgruppen såväl som den andra. Regelbundna möten mellan ledarna möjliggör utbyte av erfarenheter och t.ex. samplanering. Planering av större helheter gällande verksamhetens innehåll till förmån för hela kommunen är även möjlig på de olika enheterna. Samarbete med aktörer inom hobby- och 13

14 föreningsverksamhet t.ex. Borgånejdens musikinstitut och Sibbo svenska församling är även möjligt. 8. Utvärdering och uppföljning av den lagstadgade eftermiddagsverksamheten Enligt lag skall kommunen utvärdera eftermiddagsverksamheten som den ordnar eller köper. Kommunen är också skyldig att delta i extern utvärdering. Utvärderingsresultaten är offentliga. Varje år görs en gemensam utvärdering för att följa upp verksamhetens målsättningar samt för att kunna bedöma eftermiddagsverksamhetens kvalitetsnivå. Målet med utvärderingen bör vara att befrämja och utveckla eftermiddagsverksamheten. 8.1 Insamling av uppgifter I samband med att grundskolestatistken görs upp (i september månad) samlas även följande uppgifter in om eftermiddagsverksamheten: antalet elever (årskurs 1 och 2 samt elever som är inom det särskilda stödet) det sammanlagda antalet ledda timmar En uppföljning av ovannämnda uppgifter görs på vårterminen (inom april månad) Dessutom förs det dagligen bok över de barns som deltar i verksamheten. 8.2 Så genomförs utvärderingen i praktiken En välfungerande uppföljning och utvärdering kopplas naturligt ihop med verksamheten. Barnen, deras föräldrar och eventuella samarbetspartners ombes dela med sig av sina åsikter om verksamhetens utformning samt hur de mål som är uppställda förverkligats i praktiken. a) Barnens utvärdering Ett frågeformulär som berör verksamheten: trivseln, ledarna, kompisarna, utrymmen, mellanmålen, lekredskapen mm fylls i av barnen (eller tillsammans med personalen/föräldrarna). Verksamheten utvärderas också muntligt med jämna mellanrum för att ledarna skall kunna anpassa verksamheten efter barnens behov. b) Föräldrarnas utvärdering Ett frågeformulär som berör verksamheten: nöjdhetsgrad, målsättningarnas förverkligande, ledarnas roll, uppfattning om barnens trivsel, avgifter mm fylls i av förädlarna. Verksamheten utvärderas också muntligt med jämna mellanrum för att ledarna skall kunna anpassa verksamheten efter barnens och målsmännens behov och önskemål. c) Personalens, lärarnas, arrangörernas och samarbetspartners utvärdering För att åstadkomma en fungerande eftermiddagsverksamhet krävs många personers och samarbetspartners insatser. Deras åsikter är värdefulla för att alla inblandade parter skall få en helhetsbild av serviceproduktionen. Ett frågeformulär 14

15 som berör verksamheten: samarbete, verksamhetsförutsättningar, stödfunktioner, måluppfyllelse, arrangörerna och samarbetspartners fylls i av personalen. Materialet från samtliga utvärderingar sammanställs. Utvärderingsresultaten bör i mån av möjlighet beaktas i fortsatt planering. Koordinatorn ansvarar för sin del att den i verksamhetsplanen angivna utvärderingen genomförs. Om skolan är arrangör redogörs det för eftermiddagsverksamheten i skolans verksamhetsberättelse. 15

16 16

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHET FÖR SKOLELEVER LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET Många barn tillbringar långa tider utan en vuxens närvaro. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO Innehåll 1. Inledning...3 2. Värdegrund och uppgift..4 3. Verksamhetens mål 5 4. Innehåll.6 5. Verksamhetens ramar 7 Verksamhetsplaner..7

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

Kokkolan kaupunki Sivistyskeskus. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. skolelever 2015-2016

Kokkolan kaupunki Sivistyskeskus. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. skolelever 2015-2016 Kokkolan kaupunki Sivistyskeskus Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet för skolelever 2015-2016 Karleby stad Bildningscentralen 2015 Innehåll 1. Utgångspunkterna för anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten...

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 1 Morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Morgon och eftermiddagsverksamheten (eftis) i Västankvarns

Läs mer

Läsårsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Degerby skola 2015-2016

Läsårsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Degerby skola 2015-2016 Läsårsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Degerby skola 2015-2016 1 Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Degerby skola 2015-2016 Eftermiddagsverksamheten (eftis) i Degerby skola riktar sig

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Kunskapsskolan Västerås Gäller tom 31 augusti 15 1 Den 1 januari 2009 infördes Diskrimineringslagen och 14:e kapitlet skollagen. Där finns

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! BÄSTA VÅRDNADSHAVARE Att inleda det första skolåret upplevs både med glädje och spänning. I detta häfte finns information som är nyttig då en familjemedlem skall inleda sin skolgång.

Läs mer

Läroplan för förskoleundervisningen i Larsmo kommun

Läroplan för förskoleundervisningen i Larsmo kommun Läroplan för förskoleundervisningen i Larsmo kommun Namn Kommun Läroplan för förskoleundervisningen i Larsmo kommun Larsmo Träder i kraft 1.8.2016 Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och

Läs mer

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet utvecklar kvaliteten i den grundläggande utbildningen De resurser som frigörs från undervisningen när åldersklasserna

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Innehållsförteckning 1. Småbarnsfostran 2 2. Småbarnsfostran i Korsholms kommun 3 2.1. Syftet med småbarnsfostran 4 2.2. Målet för småbarnsfostran 4 2.3. Korsholms kommuns organisation

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:1

GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:1 GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:1 Föreskrifter och anvisningar 2011:1 Utbildningsstyrelsen GRUNDERNA FÖR

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4A.2 Gemensam elevvård 4A.3 Individuell elevvård 4A.4 Elevvårdsplaner 4A.4.1 Välfärdsplan 4A.4.2 Elevvården

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Namn. Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun. Pedersöre Träder i kraft

Namn. Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun. Pedersöre Träder i kraft Namn Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun Pedersöre Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen av läroplanen.......... 1 2. Lokala särdrag

Läs mer

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Läroplikten... 4 2. Inskrivning till grundskolans första klass... 4 3. Sjundeå kommuns skolor och kontaktuppgifter... 5

Läs mer

Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10

Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10 Båtbacken friskola Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10 Verksamheten vid Båtbacken friskola startade år 2007 med en allmän pedagogisk inriktning. Skolans huvudman är Båtbackens

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM. TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby

PEDAGOGISK PLATTFORM. TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby PEDAGOGISK PLATTFORM TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby beslutad av Treklöverns personal 8/2 2008 INNEHÅLL INNEHÅLL OCH INLEDNING sidan 2 PRESENTATION AV ENHETEN sidan 3 UPPDRAG sidan 4 VERKSAMHETSIDÉ sidan

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra.

Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra. INFORMATION OM SKOLANS ARBETE LÄSÅRET 2010-2011 Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra. Som elev kan du förvänta dig av oss - att vi bemöter dig med respekt -

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Forsnäsgården Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Inledning Arbetet med denna verksamhetsplan har genomförts med Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som underlag. Vår vision Att ha den mest lustfyllda och lärorika verksamheten

Läs mer

Norråsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norråsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norråsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor ansvarar för att det varje år upprättas en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Vi jobbar alla förf EN SKOLA ATT MÅM BRA I I. Version 1.0 / 5.3.2012. version 1.0

Vi jobbar alla förf EN SKOLA ATT MÅM BRA I I. Version 1.0 / 5.3.2012. version 1.0 VINDÄNGEN NGEN 2015 Vi jobbar alla förf EN SKOLA ATT MÅM BRA I I Version 1.0 / 5.3.2012 Innehållsf llsförteckning Vår vision Vindängen 2015 hörnstenar eleverna mår bra i föräldrarna mår bra i lärarna mår

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner av diskriminering och kränkande behandling 3. Skolans organisation för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen)

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Uppdatering av kapitlet Elevvårdsarbete i Borgå stads kommunala läroplan (För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Elevhälsoarbetets verksamhetsprinciper...

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

ALLMÄN FÖRSKOLA 3 5 ÅR

ALLMÄN FÖRSKOLA 3 5 ÅR Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Dokumentägare: Stab Fastställd 2009-07-01 Reviderad: 2016-01-01 ALLMÄN FÖRSKOLA 3 5 ÅR 2(7) 3(7) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Barn ska erbjudas plats i förskolan fr o

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Hea Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Välkommen till Vesslans förskola

Välkommen till Vesslans förskola Välkommen till Vesslans förskola 2011/2012 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Reviderad oktober 2013 Vision Skolan är en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Lillmons skola

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Information. Svea Torn VT 2013

Information. Svea Torn VT 2013 Information Svea Torn VT 2013 Välkommen till Olympen skola Svea Torn RESPEKT, ORDNING OCH REDA Fri lek och spontanitet får sitt självklara utrymme på Olympens alla skolor men vi är även tydliga med att

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 1 ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 2 Innehåll 1. Studerandevård... 3 2. Studerandevårdsplaner... 3 3. Yrkesövergripande samarbete

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: 272 80 Simrishamn www.simrishamn.se. Skolenhet Syd. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: 272 80 Simrishamn www.simrishamn.se. Skolenhet Syd. Kvalitetsredovisning 2006 Skolenhet Syd Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Skolenhet Syd, december 2006 förskola, fritidshem och grundskolan Utveckling och lärande Skolan skall ansvara för att eleven inhämtar och utvecklar

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för föräldern och läraren på lågstadiet 16.12.2015

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för föräldern och läraren på lågstadiet 16.12.2015 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för föräldern och läraren på lågstadiet 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTALET 2 1. Presentation, att bekanta sig och att förklara metodens syfte

Läs mer

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Svaranvisningar Alla frågor i webbformuläret besvaras på en gång. Det går inte att avbryta svarandet och fortsätta senare. När

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 Innehåll 1. Tyngdpunkter i fostrings- och undervisningsarbetet 2 2. Undervisningsarrangemang 3 2.1 Undervisningsgrupper och gruppstorlekar 3 2.2 Timresursen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Nyköping

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Nyköping Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Kunskapsskolan Nyköping enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet

Läs mer

Inlärningsstigen i Borgå

Inlärningsstigen i Borgå Inlärningsstigen i Borgå Läroplan för ordnande av: Elevhandledningen Elevstödet Elevvården 1.8.2011 1. Inlärningstigen i Borgå 1.1. Vision 1.2. Barnkonventionen i läroplanen 1.3. Utbildningens värdegrund

Läs mer

Likabehandlingsplan. för MBC skolan Södermalm

Likabehandlingsplan. för MBC skolan Södermalm Likabehandlingsplan för MBC skolan Södermalm Att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2012 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola a för planen Jim Priest - rektor Anna Bruzelius - pedagog

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014

Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014 Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014 Bildningssektorn, Åbo stad Svenskspråkig fostran och undervisning 1 Kriterier för elevantagning till svenskspråkig

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Välkommen till Mariebergs förskola. Såsom du själv vill bli behandlad ska du också behandla andra!

Välkommen till Mariebergs förskola. Såsom du själv vill bli behandlad ska du också behandla andra! Välkommen till Mariebergs förskola Såsom du själv vill bli behandlad ska du också behandla andra! 1 Syftet med denna arbetsplan är att alla som önskar ska få en inblick i verksamhetens mål och inriktning.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor Tommy Thundahl Biträdande

Läs mer

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning och storlek 2. Normer, värden och inflytande 2.1 Förmedla

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Juridik i eftermiddagsverksamhet

Juridik i eftermiddagsverksamhet Juridik i eftermiddagsverksamhet Möte för personal inom eftermiddagsverksamheten i Helsingfors 11.5.2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan FN:s konvention om barnens rättigheter Artikel

Läs mer