FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Statsrådets förordning om ädelmetallarbeten Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ädelmetallarbeten Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Nr 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna Given i Helsingfors den 21 december 2000 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996) 30 och fogas till lagen nya 22 a och 32 som följer: 7kap. Särskilda stadganden 22a Bestämmande av statsandelarna vid vissa ändringar i kommunindelningen När en kommun slås samman med två eller flera kommuner beräknas i fråga om den kommun som upplöses statsandelarna och utjämningen av statsandelarna för de nya eller utvidgade kommunerna på basis av de uppgifter för den kommun som upplöses vilka ligger till grund för bestämmandet av statsandelarna det år som ändringen i kommunindelningen träder i kraft. För det år ändringen av kommunindelningen träder i kraft delas de statsandelar som avses i 1 mom. mellan de nya eller utvidgade kommunerna i samma proportion som antalet invånare i den kommun som upplöses fördelar sig mellan de övriga kommuner som ändringen i kommunindelningen gäller. Inom undervisnings- och kulturverksamhe- RP 138/2000 FvUB 20/2000 RSv 210/

2 3066 Nr 1144 ten beviljas den på det kalkylerade antalet studerande, undervisningstimmar och årsverken baserade statsandelen de kommuner som vid ändring av kommunindelningen åläggs att ordna tjänsterna i fråga. Som grund för invånarantalet i områdena i kommunen betraktas de i befolkningsdatalagen avsedda befolkningsuppgifterna i slutet av oktober under fastställelseåret. Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas det år ändringen av kommunindelningen träder i kraft på alla statsandelar samt det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft och året därpå på utjämningen av skatteinkomsterna och på grunderna för statsandelarna för anläggningskostnader. 30 Finansieringsunderstöd 2001 Utöver vad som bestäms i 13 beaktas vid beviljandet av finansieringsunderstöd för 2001 även de särskilda ekonomiska svårigheter som verkställigheten av denna lag åsamkar kommunerna. 32 Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 2000 Utan hinder av 3 4 punkten justeras kostnadsfördelningen 2000 så att i statsandelarna för 2001 inräknas hälften och i statsandelarna för 2002 och 2003 för vartdera året en fjärdedel av det totala beloppet av justeringen av kostnadsfördelningen så som bestäms i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Denna lag träder i kraft den 1 januari De åtgärder för fastställandet av statsandelarna för 2001 som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Helsingfors den 21 december 2000 Republikens President TARJA HALONEN Region- och kommunminister Martti Korhonen

3 3067 Nr 1145 Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården Given i Helsingfors den 21 december 2000 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 32, sådan den lyder i lag 1150/1996, samt fogas till lagen nya 16 b och 45 b som följer: 16b Bestämmande av vissa koefficienter och beaktande av antalet arbetslösa vid ändring i kommunindelningen I samband med ändring i kommunindelningen enligt 22 a lagen om statsandelar till kommunerna tillämpas vid beräkningen av statsandelarna för det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft de koefficienter som avses i i denna lag och som baserar sig på kommunindelningen året innan. När statsandelarna för senare år beräknas används uppgifterna för de nya eller utvidgade kommunerna vid beräkningen av koefficienterna. De i 12 2 mom. avsedda kostnader som beräknas på basis av antalet arbetslösa i kommunen fördelas vid beräkningen av statsandelen för året efter det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft mellan de nya eller utvidgade kommunerna i en proportion som motsvarar ändringarna per invånare under det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft. 32 Tillämpningen av vissa bestämmelser i statsandelslagen På fastställande av resurser och betalningen av statsandel tillämpas dessutom följande bestämmelser i statsandelslagen: 1) bestämmelserna i 14 om förhandlingsförfarande, 2) bestämmelserna i 16 om beviljande av statsandel och finansieringsunderstöd samt om fastställande av den på skatteinkomst baserade utjämningen av statsandelarna, 3) bestämmelserna i 17 om utbetalning, 4) bestämmelserna i 18 om betalning av utebliven förmån, 5) bestämmelserna i 19 om återbetalning av grundlös förmån, RP 138/2000 FvUB 20/2000 RSv 210/2000

4 3068 Nr ) bestämmelserna i 20 om upphörande av betalningsskyldighet, 7) bestämmelserna i 22 a om bestämmande av statsandelarna vid vissa ändringar i kommunindelningen. 45b Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 2000 Utan hinder av 18 3 mom. justeras kostnadsfördelningen 2000 så att i statsandelarna för 2001 inräknas hälften och i statsandelarna för 2002 och 2003 för vartdera året en fjärdedel av beloppet av justeringen av kostnadsfördelningen. Denna lag träder i kraft den 1 januari De åtgärder för fastställandet av statsandelarna för 2001 som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Helsingfors den 21 december 2000 Republikens President TARJA HALONEN Region- och kommunminister Martti Korhonen

5 3069 Nr 1146 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Given i Helsingfors den 21 december 2000 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 12, ändras 8 3 punkten, 9 2mom. 3 punkten, 45 1 mom., 46 3 och 5 mom., 57 1 mom. 3 punkten samt 65 och 68, samt fogas till 57 1 mom. en ny 3 a-punkt som följer: 8 Grunden för statsandelen till kommunen Grunden för statsandelen till kommunen fås genom sammanräkning av 3) produkten av antalet studerande i av kommunen ordnad grundläggande yrkesutbildning samt de priser per enhet per studerande som beräknats särskilt för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och annan grundläggande yrkesutbildning, 9 Kommunens finansieringsandel av driftskostnader som gäller undervisningsverksamhet och bibliotek Vid beräkning av kommunens finansieringsandel sammanräknas alla de statsandelsgrunder till kommunerna som avses i och 6 punkten och till det på så sätt erhållna beloppet adderas 3) på grund av kostnader som föranleds av anläggningsprojekt, tio procent av det belopp som fås när produkterna av antalet studerande i yrkeshögskolor och i annan grundläggande yrkesutbildning än i läroavtalsutbildning samt de i enlighet med 16 fastställda genomsnittliga beloppen av priserna per enhet för yrkeshögskolor och grundläggande yrkesutbildning minskas med statsandelsgrunderna uträknade med stöd av de i 19 5 mom. och 20 5 mom. avsedda årshyror som fastställts för utbildningsanordnarna som grund för beräkning av statsandelen. 45 Beviljande och justering av finansiering Statsbidragsmyndigheten beviljar utan ansökan kommunen eller någon annan anordnare av verksamhet enligt någon av de RP 138/2000 FvUB 20/2000 RSv 210/2000

6 3070 Nr 1146 lagar som nämns i1 denstatsandel som avses i 6 och samt den finansiering för driftskostnader som avses i 7och 11 så som bestäms i 16 2 mom. lagen om statsandelar till kommunerna. 46 Utbetalning av finansiering för driftskostnader Till den finansiering som betalas till anordnare av yrkesutbildning adderas på basis av kostnader för anläggningsprojekt ett belopp som är 43 procent av det belopp som fås när produkten av utbildningsanordnarens studerandeantal och det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts för yrkesutbildning i enlighet med 16 dividerat med tio minskas med de statsandelsgrunder som beräknats på basis av de årshyror som fastställts för utbildningsanordnaren med stöd av 19 5 mom. som grund för beräkning av statsandelen. Härvid beaktas dock inte antalet studerande i yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning. Det belopp som skall adderas till finansieringen till huvudmannen för en yrkeshögskola beräknas på motsvarande sätt på basis av antalet studerande, det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts för yrkeshögskolorna i enlighet med 16 och den årshyra som fastställts för yrkeshögskolan med stöd av 20 5 mom. som grund för beräkning av statsandelen. Om den statsandelsgrund för kommunen om vilken bestäms i 8 och till vilken adderats det belopp enligt 3 mom. som beräknats på basis av kostnader för anläggningsprojekt, den finansiering som beviljas kommunen enligt 11 2 och 3 mom., den statsandel som beviljas kommunen enligt och de belopp som skall betalas till kommunen enligt 4 mom., är mindre än de belopp som beräknats enligt 9 och 10, skall kommunen betala skillnaden till staten i två poster, den första posten före utgången av juli under finansåret och den andra posten före utgången av februari det år som följer efter finansåret. 57 Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om statsandelar till kommunerna På finansiering som avses i denna lag skall dessutom tillämpas följande bestämmelser i lagen om statsandelar till kommunerna: 3) 20 om när betalningsskyldigheten förfaller, 3 a) 22 a om bestämmande av statsandelarna vid vissa ändringar i kommunindelningen, samt 65 De genomsnittliga beloppen för priserna per enhet och priserna per enhet 2001 och 2002 De genomsnittliga belopp för priserna per enhet som avses i 16 samt de priser per enhet som avses i 17 20, 21 2 mom. och 24 beräknas för 2001 och 2002 så som bestäms i denna paragraf. De genomsnittliga beloppen för priserna per enhet och priserna per enhet för 2001 beräknas på basis av de faktiska totalkostnaderna för 1999 så att de statsandelsgrunder som beräknas på basis av priserna per enhet för 2001 och antalet elever, studerande, undervisningstimmar och invånare 1999, sammanlagt motsvarar de sammanräknade kalkylerade statsandelsgrunder för 2000 som beräknats enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) på basis av samma antal elever, studerande, undervisningstimmar och invånare för 2000 för de funktioner som avses i de lagrum som nämns i 1 mom., justerade med ändringen i kostnadsnivån och höjda med fem procent. Vid beräkning av priserna per enhet för 2002 höjs de genomsnittliga beloppen för priserna per enhet för 2001, vilka justerats med ändringen i kostnadsnivån, med tre procent. Utan hinder av 17och 18 skall när priserna per enhet för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för 2001 beräknas till de totala kostnaderna för 1999 samt antalet elever och studerande under 1999 inte

7 Nr hänföras kostnaderna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning vid universitetens övningsskolor och inte heller de elever och studerande som deltagit i nämnda utbildning. 68 statsandelen för museernas driftskostnader är mark per kalkylerat årsverke Denna lag träder i kraft den 1 januari Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Priset per enhet för museer 2001 Det pris per enhet som läggs till grund för Helsingfors den 21 december 2000 Republikens President TARJA HALONEN Region- och kommunminister Martti Korhonen

8 3072 Nr 1147 L ag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Given i Helsingfors den 21 december 2000 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) 11 1 och 9 mom. samt 12 och 30 som följer: 11 Pris per enhet Vederbörande ministerium bestämmer priserna per enhet per studerandevecka, studerandedygn, studerandedag, undervisningstimme och studiecirkeltimme för det följande året. Priserna per enhet bestäms enligt den beräknade kostnadsnivån för finansåret. Under andra år än de som avses i 2 5 mom. bestäms priset per enhet så att det är lika med priset per enhet för det föregående året. 12 Förändringen i kostnadsnivån samt i verksamhetens omfattning och art Vid beräkningen av priserna per enhet beaktas förändringen i kostnadsnivån samt i verksamhetens omfattning och art med iakttagande i tillämpliga delar av 3 1 och 2 punkten samt 4 lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996). Om kostnadsnivån har förändrats väsentligt jämfört med den nivå på basis av vilken driftskostnadernas pris per enhet har bestämts, kan vederbörande ministerium beakta detta vid bestämmandet av priset per enhet för det följande året. 30 Priserna per enhet för medborgarinstitut och idrottsutbildningscentrer 2001 och 2002 Om fastställandet av priserna per enhet för 2001 och 2002 vid medborgarinstituten gäller i tillämpliga delar 65 lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Priserna per enhet för riksomfattande idrottsutbildningscentrer för 2001 beräknas så att det för 2000 bestämda priset per enhet, justerat med förändringen i kostnadsnivån, höjs med fem procent. För 2002 beräknas priserna per enhet så att det för 2001 bestämda priset per enhet, justerat med förändringen i kostnadsnivån, höjs med tre procent. Denna lag träder i kraft den 1 januari Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Helsingfors den 21 december 2000 Republikens President TARJA HALONEN RP 138/2000 FvUB 20/2000 RSv 210/2000 Region- och kommunminister Martti Korhonen

9 3073 Nr 1148 Statsrådets förordning om ädelmetallarbeten Given i Helsingfors den 14 december 2000 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 1 december 2000 om ädelmetallarbeten (1029/2000): 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Avgränsning av tillämpningsområdet Lagen om ädelmetallarbeten och denna förordning tillämpas inte på 1) lagligt mynt och samlarmynt, 2) råmaterial och investeringsguld, 3) föremål från vilkas tillverkning bevisligen har förflutit över 50 år. 2 kap. Förening av ädelmetaller, metaller och andra ämnen 2 Förening av material Används i ett ädelmetallarbete delar som har tillverkats av metall eller annat material, skall med en bestående märkning visas vilka delar som inte är av ädelmetall som skall stämplas. Kan en märkning av tekniska skäl inte användas, skall övriga delar klart skilja sig från ädelmetallen som skall stämplas i arbetet och kunna ses. Ädelmetall som underskrider den halt som skall stämplas, metall eller annat material får inte användas för förstärkning eller fyllning av ett ädelmetallarbete och inte heller för ökning av dess vikt. I matbestick får skaften fyllas med ickemetalliska ämnen, förutsatt att dessa inte används i större mängd än vad som är nödvändigt för att fästa skaften. 3 Lödning De lod som används skall innehålla samma finhalt och ädelmetall som själva arbetet med följande undantag: 1) i guldarbeten med en guldhalt på över 750 skall loden ha en guldhalt på minst 750 tusendelar, 2) silverhalten i lod för silverarbeten skall vara minst 550 tusendelar, 3) platinahalten i lod för platinaarbeten skall vara minst 800 tusendelar. Ett lod med lägre finhalt än den som avses i 1 mom. får användas endast i en sådan mängd som är nödvändig för lödning och det Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG /162

10 3074 Nr 1148 får inte användas för förstärkning eller fyllning av ett ädelmetallarbete och inte heller för ökning av dess vikt. 4 Ytmaterial Finhaltsstämpeln i ett ädelmetallarbete som har försetts med ytmaterial uttrycker ädelmetallhalten i arbetet. Delar som har tillverkats av metall eller av ett annat material och försetts med ädelmetall som ytmaterial får inte användas i ett ädelmetallarbete. 3 kap. Stämplar 5 Kontrollorganets kontrollstämpel Kontrollorganets kontrollstämpel visar det kontrollorgan som har certifierat att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven. Kontrollstämpeln slås alltid på arbetet. Kontrollstämpeln består av en krona på en hjärtformad botten med en vågfigur. I stämpeln kan dessutom finnas en symbol som identifierar kontrollorganet. Tillsynsmyndigheten godkänner kontrollstämpeln på ansökan. 6 Namnstämpel Namnstämpeln visar den verksamhetsutövare som ansvarar för att ett ädelmetallarbete stämmer överens med kraven. Namnstämpeln skall bestå av en versal eller en kombination av versaler. Tillsynsmyndigheten godkänner namnstämpeln på ansökan. Till ansökan skall fogas ett utdrag ur handelsregistret eller motsvarande uppgifter som har certifierats. Tillsynsmyndigheten för register över de namnstämplar myndigheten har godkänt. Innehavaren av en namnstämpel skall skriftligen anmäla till tillsynsmyndigheten om väsentliga ändringar i de lämnade uppgifterna och bekräfta rekistreringen med treårs mellanrum. 7 Finhaltsstämpel Finhaltsstämpeln visar med siffror den andel av fin ädelmetall som en ädelmetalllegering innehåller, uttryckt i tusendelar av legeringens massa. 8 Årsstämpel Årsstämpeln visar arbetets tillverkningsår och bildas av bokstäverna A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y eller Z, som följs av en siffra eller ett tal. Bokstäverna används i ordningsföljd, en för varje år, och siffran efter bokstaven visar hur mångte gången bokstavsserien används. Årsstämpeln A visar år 1810 och Y8 år Ortsstämpel Ortsstämpeln visar ett ädelmetallarbetes tillverkningsort. Ortsstämpelns botten har formen av en sköld. Tillsynsmyndigheten godkänner ortsstämpeln på ansökan av kommunen. 10 Övriga stämplar I ett ädelmetallarbete eller i en produkt som har tillverkats av ett annat material får inte finns andra stämplar som i så hög grad liknar de stämplar som avses i detta kapitel att de kan vilseleda konsumenten. I ett arbete får dock finnas stämplar som används i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11 Nr kap. Finhalter som skall stämplas 11 Finhaltsstämplar De tal som visar tillåtna finhalter i en finhaltsstämpel är för guldarbete 375, 585, 750, 916 och 999, för silverarbete 800, 830, 925 och 999 samt för platinaarbete 850, 900, 950 och 999. Andra tal får inte användas i en finhaltsstämpel. 12 Formerna för finhaltsstämplarnas botten I ett ädelmetallarbete skall finhaltsstämpeln för guld stå på oval och finhaltsstämpeln för silver på rektangulär botten samt finhaltsstämpeln för platina på botten som har formen av en på sin spets vilande romb i liggande ställning. 13 Bestämmande av finhalten Med beaktande av inexaktheten och osäkerheten i den metod som används för bestämmande av ett ädelmetallarbetes finhalt, får dess avvikelse nedåt vara högst fem tusendelar av massan. 5 kap. Stämpling av arbeten 14 Befrielse från stämpling I fråga om guld- och platinaarbeten vilkas massa är under ett gram samt silverarbeten vilkas massa är under 10 gram krävs inte namn- och finhaltsstämpel. Om arbetena stämplas, skall i dem finnas åtminstone både namn- och finhaltsstämpel. 15 Kontroll och stämpling Den som svarar för att ett ädelmetallarbete stämmer överens med kraven kan hos kontrollorganet låta kontrollera ett ädelmetallarbete som har försetts med namn- och finhaltsstämplar. Efter att vid en kontroll ha konstaterat att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven, certifierar kontrollorganet arbetet genom att slå kontrollstämpel på det. Om ett arbete är sådant att det skadas eller dess värde sjunker om kontrollstämpel slås på det, har kontrollorganet rätt att ge ett skriftligt intyg över att kraven uppfylls. Ett ädelmetallarbete kan vidare förses med en gemensam kontrollstämpel, varom bestämts i konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten (FördrS 17/1975), förutsatt att arbetet uppfyller villkoren i den nämnda konventionen. 6 kap. Kontrollorganskraven 16 Krav som gäller kontrollorganen Ett kontrollorgan skall uppfylla följande krav: 1) organet, dess direktör och personal är oberoende av alla sådana aktörer, grupperingar och personer som har direkt eller indirekt intresse i saken, 2) organets personal har god teknisk och yrkesmässig utbildning samt tillräckligt omfattande erfarenhet av uppgifter som ger förtrogenhet med verksamheten, 3) organet använder ett opartiskt bedömt och övervakat system för att säkerställa att ädelmetallarbetena stämmer överens med kraven, samt ändamålsenliga anvisningar för verksamheten och uppföljningen av den. 17 Ansökan om godkännande av kontrollorgan Ansökan om godkännande av ett kontrollorgan skall sändas till tillsynsmyndigheten.

12 3076 Nr 1148 Till ansökan skall bifogas handlingar som visar att de krav som ställs i 16 uppfylls och i vilka ingår ett intyg eller utlåtande som mätteknikcentralen eller en motsvarande organisation har utfärdat eller ett intyg eller utlåtande av annat slag som tillsynsmyndigheten anser utgöra en tillräcklig dokumentering av att de ovan nämnda kraven har uppfyllts. 18 Godkännande av kontrollorgan Efter att ha säkerställt att de gällande kraven blir uppfyllda godkänner tillsynsmyndigheten organet som ett sådant kontrollorgan som avses i denna förordning. 19 Kontrollorganets skyldigheter Om ett kontrollorgan använder utomstående provnings- och kontrolltjänster och andra tjänster, skall organet se till att den som producerar den utomstående tjänsten uppfyller de krav som i 16 ställs på kontrollorganet. Kontrollorganet skall årligen ge tillsynsmyndigheten en berättelse över sin verksamhet. 7kap. Ikraftträdande Ikraftträdelsebestämmelse 20 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. De godkännanden och beslut av tillsynsmyndigheten som har getts innan förordningen träder i kraft förblir som sådana i kraft. Helsingfors den 14 december 2000 Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre Överinspektör Veli Viitala

13 3077 Nr 1149 Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ädelmetallarbeten Given i Helsingfors den 14 december 2000 I enlighet med statsrådets beslut, fattatat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs: 1 Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 april 1977 om ädelmetallarbeten (292/1977). 2 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 14 december 2000 Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre Överinspektör Veli Viitala

14 3078 Nr 1150 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning Given i Helsingfors den 20 december 2000 Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 lagen den 15 december 2000 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar (1077/2000) beslutat: 1 Från sådana vid beskattningen konstaterade i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som avses i 16 sjukförsäkringslagen (364/1963) och 8 sjukförsäkringsförordningen (473/1963) eller sådana i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som har utretts i enlighet med 10 sjukförsäkringsförordningen skall avdras fem procent. Vad som bestäms i 1 mom. om avdrag från de arbetsinkomster som ligger till grund för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen tillämpas på motsvarande sätt på de arbetsinkomster som ligger till grund för den rehabiliteringspenning som fastställts enligt 14 lagen om rehabiliteringspenning (611/1991). 2 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 20 december 2000 Social- och hälsovårdsminister Maija Perho Regeringssekreterare Lauri Pelkonen

15 3079 Nr 1151 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring Given i Helsingfors den 20 december 2000 Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 lagen den 15 december 2000 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar (1077/2000) beslutat: 1 Utan hinder av bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) sänks det belopp av årsarbetsförtjänsten som ligger till grund för dagpenningen för 2001 med fem procent, dock inte i det fall då ersättning betalas till arbetsgivaren. Samma förfarande gäller när grunden för dagpenningen är inkomsterna för fyra veckor som uträknas enligt 16 a lagen om olycksfallsförsäkring. 2 Om den arbetsförtjänst som avses i 1 fastställs på grundval av företagarinkomster, genomförs dock inte den sänkning som avses i1. 3 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 20 december 2000 Social- och hälsovårdsminister Maija Perho Regeringssekreterare Lauri Pelkonen

16 3080 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 1152 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Given i Helsingfors den 20 december 2000 Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 lagen den 15 december 2000 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar (1077/2000) beslutat: 1 Utan hinder av bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) och förordningen om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten (1227/1996) sänks beloppet av arbetsinkomstens del med fem procent, om den i 23 lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda lön som ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen fastställs efter den 1 januari Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 20 december 2000 Social- och hälsovårdsminister Maija Perho Regeringssekreterare Lauri Pelkonen Nr , 2 ark OY EDITA AB, HELSINGFORS 2000 HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2014 676/2014 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2002 Nr 1133 1140 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om social kreditgivning... 4635 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 4638 1135

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2002 Nr 232 240 INNEHÅLL Nr Sidan 232 Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder... 669 233 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 16 december 1999 Nr 1162 1171 INNEHÅLL Nr Sidan 1162 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2007 Nr 277 286 INNEHÅLL Nr Sidan 277 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 28 oktober 2002 Nr 859 867 INNEHÅLL Nr Sidan 859 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet... 4007 860

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2007 Nr 733 739 INNEHÅLL Nr Sidan 733 Lag om ändring av 25 i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2003 Nr 61 68 INNEHÅLL Nr Sidan 61 Lag om ändring av strafflagen... 137 62 Lag om ändring av 8 kap. 4 bokföringslagen... 143 63 Lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 2 augusti 2006 Nr 663 665 INNEHÅLL Nr Sidan 663 Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag... 2041 664 Statsrådets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen.

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 21 juli 2005 Nr 76 81 INNEHÅLL Nr Sidan 76 Republikens presidents förordning om sättande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 29/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 c barnskyddslagen, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen samt 30 c lagen om planering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2010 Nr 1377 1385 INNEHÅLL Nr Sidan 1377 Lagomändringavlagenomhemkommun... 4585 1378 Lagomändringavsocialvårdslagen... 4587 1379

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2001 Nr 654 659 INNEHÅLL Nr Sidan 654 Lag om ändring av strafflagen... 2077 655 Lag om ändring av 5 kap. 11 tvångsmedelslagen... 2079

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare ( / ) träder

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 3 februari 2004 Nr 62 66 INNEHÅLL Nr Sidan 62 Lag om försök med regionfullmäktige... 165 63 Lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 sysselsättningslagen, 9 lönegarantilagen, 8 lagen om lönegaranti för sjömän och lagen om kollektivavtal PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom.

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom. 2 1015/2013 Bilaga 1 I 202 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER (1290/2006) AVSEDDA BERÄKNINGSGRUNDER FÖR DEN FÖRSÄKRINGSTEKNISKA ANSVARSSKULDEN SAMT GRUNDER FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN ENLIGT 153 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 305/2015 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 11 december 2008 Nr 800 805 INNEHÅLL Nr Sidan 800 Lag om konsumentrådgivning... 2477 801 Lag om ändring av 1 ilagen om Konsumentverket... 2480

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2006 Nr 81 83 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 1 juni 1999 Nr 700 705 INNEHÅLL Nr Sidan 700 Förordning om ändring av fångvårdsförordningen... 1577 701 Förordning om rannsakningsfängelse...

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 185/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Arbetspensionslagstiftningen revideras vid ingången

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2007 Nr 1314 1320 INNEHÅLL Nr Sidan 1314 Lag om ändring av befolkningsdatalagen... 5123 1315 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen RIKSDAGENS SVAR 99/2010 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1255/2013 Lag om kraftverksskatt Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 juli 2001 Nr 604 610 INNEHÅLL Nr Sidan 604 Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån... 1553 605 Lag om ändring av 2 och

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 juni 2003 Nr 423 433 INNEHÅLL Nr Sidan 423 Språklag... 1999 424 Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda... 2008 425 Lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2006 Nr 318 320 INNEHÅLL Nr Sidan 318 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om asbestarbete... 977 319 Handels- och industriministeriets

Läs mer

Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014

Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014 Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014 Publicerade Uppdaterade 19.6.2013 (följande uppdatering 9/2013) Sanna Lehtonen utvecklingschef Statsbidrag till kommunerna 2014: 8,67 + 0,98 + 09,5 (md

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 10 augusti 2005 Nr 614 619 INNEHÅLL Nr Sidan 614 Lag om ändring av 5 och 11 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 3487

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2006 Nr 95 101 INNEHÅLL Nr Sidan 95 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a och 31 i lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 16 juli 2008 Nr 483 485 INNEHÅLL Nr Sidan 483 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2004 Nr 67 72 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 15 oktober 2003 Nr 849 857 INNEHÅLL Nr Sidan 849 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det nordiska avtalet om genomförande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 212/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav50 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Det föreslås att i vägtrafiklagen samlas bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2005 Nr 471 476 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av förköpslagen... 2583 472 om ikraftträdande av avtalet med Jersey om beskattning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 19 november 2008 Nr 688 699 INNEHÅLL Nr Sidan 688 Lag om ändring av 33 och 35 a ibilskattelagen... 2173 689 Lag om ändring av 7 kap. 3 och8kap.3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 9 december 2010 Nr 1039 1046 INNEHÅLL Nr Sidan 1039 Lagomändringavlagenomkundinformationssystemetförföretagstjänster... 3297 1040 Lag om ändring

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung,

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, RP 67/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om likabehandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att bestämmelsen om förfarande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 3 augusti 2009 Nr 585 590 INNEHÅLL Nr Sidan 585 Lag om ändring av aktiebolagslagen... 3965 586 Lag om ändring av 2 kap. i värdepappersmarknadslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2003 Nr 1104 1109 INNEHÅLL Nr Sidan 1104 Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer... 3799

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 70 72 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 september 2013 672/2013 Lag om ändring av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 9 lagen om statens familjepensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer