FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn om domännamnsförvaltning i landskapet Åland om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägmärken och signaler och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna om sättande i kraft av ändringarna av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna om sättande i kraft av ändringen av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler om sättande i kraft av ändringarna av tilläggsprotokollet om vägmarkeringar till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler Nr 187 Lag om ändring av lagen om domännamn I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen av den 13 mars 2003 om domännamn (228/2003) 2, 3 1 punkten och 5, av dem 3 1 punkten sådan den lyder i lag 241/2005 och 5 sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt fogas till lagen en ny 4 a som följer: Tillämpningsområde Lagen tillämpas på domännamn som slutar på landskoden för Finland (landskoden fi) och landskapskoden för Åland (landskapskoden ax) i datornätet Internet, på domännamnsförvaltningen och på förmedlingen av ansökningar om domännamn. Definitioner I denna lag avses med 1) domännamn en adressuppgift strax under landskoden fi eller landskapskoden ax i datornätet Internet i form av ett namn som består av bokstäver, siffror eller andra tecken eller en kombination av dem, RP 151/2005 KoUB 1/2006 RSv 5/2006 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG; EGT nr L 204, , s

2 594 Nr 187 4a Förfarande vid ansökan av domännamn Ett domännamn skall sökas skriftligen hos Kommunikationsverket på en av verket fastställd blankett. I ansökan skall lämnas de uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan. Uppgifter som behövs för handläggningen av en fysisk persons ansökan är åtminstone namn, personbeteckning, postadress och e-postadress samt uppgifter om namnservrar som är anknutna till domännamnet. Kommunikationsverket ger närmare föreskrifter om de tekniska konfigurationer som är nödvändiga för att domännamnet skall fungera. Sökanden kan ansöka om ett eller flera domännamn. Om samma domännamn söks av flera än en sökande, beviljas namnet den som först ansökt om det. Domännamn får inte sökas för att lagras i syfte att överlåta dem vidare. För behandlingen av ansökan skall en avgift betalas. Avgiftens storlek bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). I ansökan skall lämnas en utredning över att avgiften är betald. 5 1) en i Finland registrerad juridisk person eller privat näringsidkare, 2) ett finländskt offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning, en offentligrättslig förening, 3) en främmande stats beskickning, 4) en person som fyllt 15 år och som har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland och finländsk personbeteckning. Ett domännamn som slutar på landskapskoden ax beviljas 1) en privat näringsidkare som har i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) avsedd hembygdsrätt eller som har sin hemkommun eller fast driftställe i landskapet Åland, 2) en juridisk person som har fast driftställe eller som är registrerad på Åland, 3) ett offentligt samfund, ett affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning eller en offentligrättslig förening som verkar på Åland eller har registrerats där, 4) en person som fyllt 15 år och vars hemkommun är på Åland eller som har i självstyrelselagen för Åland avsedd hembygdsrätt. Denna lag träder i kraft den 27 mars Allmänna förutsättningar för beviljande av domännamn Ett domännamn som slutar på landskoden fi beviljas

3 595 Nr 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs med stöd av 32 i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1556/1994 och i lag 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering: Ålands landskapsregering beviljar den landskapskod ax som avses i 5 2 mom. i lagen om domännamn (187/2006). Landskapsregeringen behandlar och avgör även de andra förvaltningsuppgifter i anslutning till landskapskoden ax som avses i lagen om domännamn. För behandlingen av ansökan om en landskapskod betalas en avgift, vars storlek bestäms enligt landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (Ålands författningssamling 1993:27). Bestämmelser om överklagande av landskapsregeringens beslut i ärenden som avses i 1 mom. finns i 25 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Denna förordning träder i kraft den 27 mars Justitieminister Leena Luhtanen

4 596 Nr 189 om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna De ändringar som arbetsgruppen för vägsäkerhet inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa vid sin 43:e session antagit i den i Wien den 8 november 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986), vilka riksdagen godkänt den 25 maj 2005 och republikens president godkänt den 15 juli 2005, träder i kraft den 28 mars 2006 så som därom har överenskommits. Enligt artikel 54 punkt 5 har Finland den 20 augusti 1993 gjort en reservation till punkt 4 a i annex 3 till konventionen, enligt vilken reservation Finland förbehåller sig rätten att avvika från de minimimått som i fråga om andra motorfordon och släpvagnar till dem föreskrivs för den ellipsdiagonal som utgör registreringsstatens nationalitetsmärke. Finland bibehåller reservationen oförändrad i sak, men efter ändringarna av konventionen gäller reservationen punkt 2 d(i) i annex 3 till konventionen. Lagen av den 15 juli 2005 om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen (534/2005), som även Ålands lagting godkänt, träder i kraft den 28 mars 4 De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning. 5 (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 17/2006)

5 597 Nr 190 om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägmärken och signaler och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna De ändringar som arbetsgruppen för vägsäkerhet inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa vid sin 43:e session antagit i den i Wien den 8 november 1968 ingångna konventionen om vägmärken och signaler (FördrS 31/1986), vilka riksdagen godkänt den 25 maj 2005 och republikens president godkänt den 15 juli 2005, träder i kraft den 28 mars 2006 så som därom har överenskommits. Lagen av den 15 juli 2005 om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen (535/2005), som även Ålands lagting godkänt, träder i kraft den 28 mars De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning. 4 (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 19/2006)

6 598 Nr 191 om sättande i kraft av ändringarna av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna De ändringar som arbetsgruppen för vägsäkerhet inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa vid sin 43:e session antagit i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik (FördrS 32/1986) öppnad för undertecknande i Wien den 8 november 1968, vilka riksdagen godkänt den 25 maj 2005 och republikens president godkänt den 15 juli 2005, träder i kraft den 28 mars 2006 så som därom har överenskommits. Lagen av den 15 juli 2005 om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen (536/2005), som även Ålands lagting godkänt, träder i kraft den 28 mars De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning. 4 (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 21/2006)

7 599 Nr 192 om sättande i kraft av ändringen av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler Den ändring som arbetsgruppen för vägsäkerhet inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa vid sin 43:e session antagit i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler (FördrS 33/1986) öppnad för undertecknande i Wien den 8 november 1968, vilken ändring republikens president godkänt den 9 september 2005, träder i kraft den 28 mars 2006 så som därom har överenskommits. Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning. (Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos kommunikationsministeriet, som även lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

8 600 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 193 om sättande i kraft av ändringarna av tilläggsprotokollet om vägmarkeringar till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler De ändringar av tilläggsprotokollet om vägmarkeringar till den i Genève den 1 mars 1973 ingångna europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler (FördrS 34/1986) öppnad för undertecknande i Wien den 8 november 1968, vilka ändringar arbetsgruppen för vägsäkerhet inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa vid sin 43:e session antagit och republikens president godkänt den 9 september 2005, träder i kraft den 28 mars 2006 så som därom har överenskommits. Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning. (Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos kommunikationsministeriet, som även lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.) UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET Nr , 1 ark EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2006 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 19 mars 2003 Nr 228 231 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Lag om domännamn... 493 229 Lag om ändring av 2 lagen om kommunikationsförvaltningen... 499 230

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 3 april 2002 Nr 224 231 INNEHÅLL Nr Sidan 224 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2010 Nr 538 546 INNEHÅLL Nr Sidan 538 Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden... 1901 539 Lag om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2004 Nr 734 741 INNEHÅLL Nr Sidan 734 Lag om ändring av aravalagen... 2087 735 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2089 736

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2004 Nr 81 87 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Afrikanska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 14 maj 2010 Nr 348 351 INNEHÅLL Nr Sidan 348 Lag om ändring av 3 i lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2003 Nr 325 330 INNEHÅLL Nr Sidan 325 Lag om ändring av mervärdesskattelagen... 1695 326 Lag om ändring av 2 kap. 9 bokföringslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 22 februari 2008 Nr 103 107 INNEHÅLL Nr Sidan 103 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den ändring som gjorts i avtalet mellan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2007 Nr 20 24 INNEHÅLL Nr Sidan 20 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 57 21 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 18 november 1998 Nr 814 823 INNEHÅLL Nr Sidan 814 Lag om ändring av 1 och 29 kap. strafflagen... 2227 815 Lag om ändring av 16 och 40 kap. strafflagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 15 november 2006 Nr 966 974 INNEHÅLL Nr Sidan 966 Lag om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen... 2661 967 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 17 januari 2000 Nr 1 7 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Förordning om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö... 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 18 maj 2004 Nr 379 387 INNEHÅLL Nr Sidan 379 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Organisationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2008 Nr 943 950 INNEHÅLL Nr Sidan 943 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer