FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 11 november 2005 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 864 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet Nr 864 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i Given i Helsingfors den 13 november 1998 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Konventionens ikraftträdande Bestämmelserna i den i Bryssel den 26 maj 1997 på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen upprättade konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så därom har avtalats. 2 Bemyndigande att utfärda förordning Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. 3 Ikraftträdande Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt bestäms genom förordning. Helsingfors den 13 november 1998 Republikens President MARTTI AHTISAARI RP 46/1998 LaUB 7/1998 RSv 106/1998 Justitieminister Jussi Järventaus (Förordning är publicerad i Finlands författningssamlings nr 736/2005) (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 98/2005)

2 4226 Nr 865 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet Given i Helsingfors den 3 november 2005 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, ändras i förordningen av den 14 december1998 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 2 1 mom. 4 punkten, 4, 5 1 mom., 5 a, 6 1 mom., 7 1 och 2 mom., mom., 10 1 och 2 mom., 10 a och 11, 13 1 mom. 2 punkten, 14 1 mom., 15 1 mom., 16 1 mom., 18 1 mom. och 22 1 mom., av dem 5 a och 10 a samt 22 1 mom. sådana de lyder i förordning 693/2003, 7 2 mom. sådant det lyder i förordning 327/2000, mom. sådana de lyder i förordning 1133/2003 och 14 1 mom. sådant det lyder i förordning 614/2001, samt fogas till förordningen en ny 1a,till 5 ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 8, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1133/2003, nya 3 och 4 mom., varvid det ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 7 mom., till förordningen en ny 8a,till 10 ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom. och till 22, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 693/2003, nya 5 och 6 mom. följer: 1a Definitioner I denna förordning avses med 1) studiepoäng den grund för dimensionering av studier om vilken bestäms i 5 i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004), 2) studievecka den grund för dimensionering av studier om vilken bestämdes i de förordningar upphävdes genom statsrådets förordning om universitetsexamina samt i tidigare förordningar gällde examina avlagts vid universitet. 3) studier i olika ämnen och ämneshelheter undervisas i den grundläggande utbildningen de studier i lärarutbildningen anges i 19 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina och omfattar minst 60 studiepoäng, och 4) studier i olika ämnen och ämneshelheter undervisas i grundskolan de studier anges i 12 i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/1995) och omfattar minst 35 studieveckor. I de pedagogiska studierna för lärare samt i studierna för speciallärare och studiehandledare inom yrkesutbildningen avses med studiepoäng och studievecka utöver vad bestäms i 1 mom. de grunder för dimensionering av studier anges i statsrådets förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning (357/2003) samt i tidigare bestämmelser och föreskrifter om den yrkespedagogiska lärarutbildningen. 2 Behörighet för rektor Behörig rektor är den har 4) examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen godkända grun-

3 Nr der, slutfört studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning. 4 Behörighet för klasslärare Behörig att ge klassundervisning är den 1) har avlagt pedagogie magisterexamen, har slutfört sådana studier omfattande minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor inom de olika ämnen och ämneshelheter undervisas i grundskolan eller den grundläggande utbildningen samt pedagogiska studier för lärare omfattande minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor, 2) har avlagt kandidatexamen enligt förordningen om pedagogiska examina och studier (530/1978) samt slutfört i 1 punkten avsedda studier, eller 3) i Danmark, Island, Norge eller Sverige har avlagt examen för klasslärare i grundskolan baserad på ett minst treårigt utbildningsprogram. Behörig att ge klassundervisning är också den har behörighet att ge ämnesundervisning i grundläggande utbildning och har fullgjort studierna inom de olika ämnen och ämneshelheter undervisas i grundskolan. Detta gäller dock inte personer vars behörighet att ge ämnesundervisning baserar sig på mom. i grundskoleförordningen (718/1984) sådant det lyder i förordningen om ändring av grundskoleförordningen (294/1996) eller på 3 mom. i samma paragraf, sådant det lyder i förordningen om ändring av grundskoleförordningen (1174/1992). Om den examen för klasslärare i grundskolan avses i 1 mom. 3 punkten grundar sig på kortare studier än tre år, är en person behörig att undervisa i årskurs 1 4 inom den grundläggande utbildningen eller, efter att ha slutfört av utbildningsstyrelsen bestämda tillläggstudier, på samma sätt den har avlagt examen baserad på tre års studier. 5 Behörighet för ämneslärare Behörig att ge ämnesundervisning är den 1) har avlagt högre högskoleexamen, 2) i varje ämne undervisas har slutfört minst 60 studiepoängs studier i undervisningsämnet i utbildningen för ämneslärare när studierna är grundstudier och ämnesstudier i läroämnet eller i en helhet jämställs med läroämnet, och 3) har slutfört minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare. Behörighet ger, utan hinder av vad bestäms i 1 mom. 2 punkten, i varje ämne undervisas minst 35 studieveckors studier i undervisningsämnet i utbildningen för ämneslärare när studierna omfattar grundstudier och ämnesstudier vid universitet. 5a Behörighet för ämneslärare i vissa fall När undervisning ges enligt en godkänd läroplan i ett läroämne inte nämns i statsrådets förordning om rikfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (1435/2001) och det inte är fråga om fördjupade eller tillämpade studier i läroämnet, är utan hinder av 5 1 mom. 2 punkten den behörig ämneslärare vid universitet har slutfört sammanlagt minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors studier innehållsmässigt lämpar sig för det läroämne nämns i läroplanen. Om studierna inte ingår i examen skall de visas genom ett av universitetet utfärdat särskilt intyg. 6 Behörighet för elevhandledare Behörig att ge elevhandledning är den 1) har avlagt högre högskoleexamen och slutfört de studier avses i 19 1 mom. 4 punkten i statsrådets förordning om univer-

4 4228 Nr 865 sitetsexamina eller i 15 2 mom. i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området, 2) har slutfört utbildning enligt 15 1 mom. i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området, eller 3) har den behörighet föreskrivs i 15 1 mom. i denna förordning. 7 Behörighet för lärare ger förskoleundervisning Behörig att ge förskoleundervisning är den enligt denna förordning är behörig att ge klassundervisning. Behörig att ge förskoleundervisning för en undervisningsgrupp i vilken inte ingår elever får grundläggande utbildning är även den 1) har avlagt lämplig pedagogie kandidatexamen och i examen eller fristående har slutfört antingen de studier avses i 19 1 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina eller de 35 studieveckors studier enligt 11 i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området ger yrkesfärdighet, eller 2) har avlagt barnträdgårdslärarexamen. 8 Behörighet för lärare ger specialundervisning Behörig att ge specialundervisning avses i 17 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning är den 1) har avlagt högre högskoleexamen eller har den behörighet att ge klassundervisning föreskrivs i denna förordning och utöver examen eller behörigheten har slutfört studier för speciallärare, eller 2) har slutfört utbildning för speciallärare enligt 14 1 mom. i förordningen om området. Behörig att ge specialundervisning avses i 17 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning är den 1) har den behörighet att ge klassundervisning föreskrivs i denna förordning och har slutfört studier för speciallärare, 2) har slutfört utbildning för speciallärare enligt 14 1 mom. i förordningen om området samt de studier inom olika ämnen och ämneshelheter avses i 4 a eller 3) har den behörighet i denna förordning fordras av ämneslärare och har slutfört de studier inom olika ämnen och ämneshelheter avses i 4 a samt studier för speciallärare. Behörig att ge undervisning i ett läroämne så specialundervisning enligt 17 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning är utan hinder av 2 mom. också den enligt denna förordning är behörig att ge undervisning i detta ämne i den grundläggande utbildningen och har slutfört studier för speciallärare. Behörig att ge undervisning i gymnastik i statens skolor för elever med nedsatt hörsel-, syn- och rörelseförmåga är utan hinder av 2 mom. också den har behörighet att ge undervisning i gymnastik i den grundläggande utbildningen och har slutfört grund- och ämnesstudier i specialidrott. Vad föreskrivs i 2 mom. 3 punkten och i 3 mom. gäller dock inte personer vars behörighet att ge ämnesundervisning baserar sig på mom. i grundskoleförordningen, sådant det lyder i förordningen om ändring av grundskoleförordningen (294/ 1996), eller 3 mom. i samma paragraf, sådant det lyder i förordningen om ändring av grundskoleförordningen (1174/1992). Behörig att ge förskoleundervisning för elever avses i 17 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning och även annan specialundervisning för utvecklingshämmade elever är även den har avlagt lämplig högskoleexamen och slutfört studier för speciallärare. Behörig att ge förskoleundervisning för elever avses i 17 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning är även den har sådan behörighet lärare i förskoleundervisning föreskrivs i mom. och har slutfört studier för speciallärare. Även den har avlagt lämplig högskoleexamen kan fungera

5 Nr assisterande lärare i undervisning för elever avses i 17 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning och i förskoleundervisning för elever avses i 25 2 mom. i samma lag. 8a Studier för speciallärare I 8 avses med studier för speciallärare de studier i lärarutbildningen anges i 19 1 mom. 3 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina och omfattar minst 60 studiepoäng, de studier för speciallärare anges i 14 2 mom. i förordningen om området och omfattar minst 35 studieveckor samt de studier för speciallärare anges i 35 i förordningen om pedagogiska examina och studier. De studier för speciallärare avses i 1 mom. krävs inte av den har slutfört utbildning för speciallärare enligt 14 1 mom. i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området. 10 Behörighet för ämneslärare Behörig att ge ämnesundervisning är den 1) har avlagt högre högskoleexamen, 2) i ett av de ämnen undervisas har slutfört minst 120 studiepoängs studier i undervisningsämnet i utbildningen för ämneslärare när studierna är grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier i huvudämnet för examen eller i en helhet jämställs med huvudämnet, och i varje annat ämne undervisas har slutfört minst 60 studiepoängs studier i undervisningsämnet i utbildningen för ämneslärare när studierna är grundstudier och ämnesstudier vid universitet i läroämnet eller i en helhet jämställs med läroämnet, samt 3) har slutfört minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare. Behörighet för ämneslärare ger, utan hinder av vad bestäms i 1 mom. 2 punkten, i ett av de ämnen undervisas studier i undervisningsämnet i utbildningen för ämneslärare, när studierna omfattar slutförda grundstudier och ämnesstudier vid universitet samt fördjupade studier, sammanlagt minst 55 studieveckor, och i varje annat undervisningsämne studier i undervisningsämnet i utbildningen för ämneslärare när studierna omfattar slutförda grundstudier och ämnesstudier vid universitet, sammanlagt minst 35 studieveckor. Ämnesundervisning kan utan hinder av 1 och 2 mom. ges även av den av utbildningsstyrelsen har givits behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i Danmark, Island, Norge eller Sverige. 10a Behörighet för ämneslärare i vissa fall När undervisning ges enligt en godkänd läroplan i ett läroämne inte nämns i statsrådets förordning om allmänna rikfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002) och det inte är fråga om en fördjupad eller tillämpad kurs i läroämnet, är utan hinder av 10 1 mom. 2 punkten den behörig ämneslärare vid universitet har slutfört sammanlagt minst 120 studiepoängs eller minst 55 studieveckors studier innehållsmässigt lämpar sig för det läroämne nämns i läroplanen, om han eller hon undervisar endast i detta läroämne i gymnasiet, samt den har slutfört sammanlagt minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors studier innehållsmässigt lämpar sig för läroämnet, om han eller hon undervisar även i något annat sådant läroämne i gymnasiet i vilket han eller hon har slutfört de 120 studiepoängs eller 55 studieveckors studier avses i 10 1 mom. 2 punkten. Om studierna inte ingår i examen skall de visas genom ett av universitetet utfärdat särskilt intyg.

6 Behörighet för studiehandledare Behörig att ge studiehandledning är den 1) har avlagt högre högskoleexamen och utöver examen har slutfört studier enligt 19 4 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina eller studier för studiehandledare enligt 15 2 mom. i förordningen om området, 2) har slutfört utbildning enligt 15 1 mom. i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området, eller 3) har den behörighet föreskrivs i 15 1 mom. 13 Behörighet för lärare i yrkesinriktade studier Behörig att ge undervisning i de yrkesinriktade studier ingår i yrkesutbildningen är den 2) har slutfört minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare, 14 Behörighet för lärare i gemensamma studier Behörig att ge sådan undervisning enligt 12 2 mom. i lagen om yrkesutbildning i modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga studier, humanistisk-samhällsvetenskapliga studier samt gymnastik och andra konst- och färdighetsämnen samt hälsokunskap är nödvändig för förvärvande och komplettering av yrkesskickligheten är den 1) har avlagt högre högskoleexamen, i vilken ingår minst 120 studiepoängs eller minst 55 studieveckors eller motsvarande studier i ett undervisningsämne och minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors eller motsvarande studier i andra undervisningsämnen, eller har avlagt diplomingenjörsexamen i något lämpligt utbildningsprogram, samt 2) har slutfört minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare. 15 Behörighet för studiehandledare Behörig att ge studiehandledning är den 1) har behörighet för lärare i yrkesinriktade och gemensamma studier enligt denna förordning samt har slutfört 60 studiepoängs eller 35 studieveckors studier för studiehandledare vid yrkespedagogisk lärarhögskola eller universitet eller minst 60 studiepoängs studier enligt 19 1 mom. 4 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina, eller 2) har den behörighet föreskrivs i Behörighet för lärare ger specialundervisning Behörig att ge specialundervisning är den har sådan behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma studier föreskrivs i denna förordning och har slutfört minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors studier för speciallärare inom yrkesutbildningen eller sådana studier för speciallärare avses i 8 a 1 mom. eller slutfört sådan utbildning för speciallärare avses i 14 1 mom. i förordningen om området. 18 Behörighet för lärare i fritt bildningsarbete Behörig lärare avses i lagen om fritt bildningsarbete är den har lämplig

7 Nr högskoleexamen och har slutfört minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare. 22 Särskilda bestämmelser om vissa behörighetsvillkor Med pedagogiska studier för lärare avses i denna förordning pedagogiska studier för lärare enligt 19 1 mom. 5 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina och enligt förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området, pedagogiska studier för ämneslärare enligt förordningen om pedagogiska examina och studier, yrkespedagogiska lärarutbildningsstudier enligt statsrådets förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning samt sådana minst 35 studieveckors pedagogiska studier i yrkespedagogisk lärarutbildning anges i tidigare bestämmelser och föreskrifter och slutförts fristående eller i examen. Den före den 1 augusti 2005 fått behörighet att ge ämnesundervisning i teknisk slöjd eller textilslöjd i den grundläggande utbildningen är behörig att ge ämnesundervisning i slöjd i den grundläggande utbildningen. Den studieprestation anges behörighetskrav i 19 1 mom. i statsrådets förordning om universitetsexamina kan ersättas med ett sådant intyg av universitetet avses i 26 5 mom. i samma förordning. Denna förordning träder i kraft den 1 december Om en studerande under tiden mellan den 1 augusti 2005 och denna förordnings ikraftträdande har givits ett intyg där studierna anges i studiepoäng, preciseras intyget vid behov med en anteckning av universitetet av vilken behörigheten att ge ämnesundervisning framgår. Ett intyg har utfärdats före denna förordnings ikraftträdande och genom vilket kunskaper och färdigheter motsvarar de studieprestationer ingår i behörighetsvillkoren visas enligt de bestämmelser gäller vid denna förordnings ikraftträdande, ger alltjämt behörighet för en sådan läraruppgift intyget gav behörighet för när denna förordning trädde i kraft. Helsingfors den 3 november 2005 Undervisningsminister Antti Kalliomäki Regeringsråd Minna Antila

8 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET Nr , 1 ark EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2005 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 18 december 1998 Nr 986 990 INNEHÅLL Nr Sidan 986 Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet... 2641 987 Förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 9 oktober 2002 Nr 833 839 INNEHÅLL Nr Sidan 833 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2000 Nr 322 331 INNEHÅLL Nr Sidan 322 Lag om ändring av revisionslagen... 827 323 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2010 Nr 27 33 INNEHÅLL Nr Sidan 27 om sättande i kraft av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn

Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ISBN 978-952-213-427-1 www.kommunarbetsgivarna.fi Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 126 127 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2006 Nr 95 101 INNEHÅLL Nr Sidan 95 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 27 oktober 1999 Nr 956 963 INNEHÅLL Nr Sidan 956 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Indien för att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2004 Nr 899 904 INNEHÅLL Nr Sidan 899 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2008 Nr 38 43 INNEHÅLL Nr Sidan 38 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1039/2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universitetsexamina Utfärdad i Helsingfors den 19 december

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 18 juli 2008 Nr 486 490 INNEHÅLL Nr Sidan 486 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2005 Nr 471 476 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av förköpslagen... 2583 472 om ikraftträdande av avtalet med Jersey om beskattning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2004 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av rådets beslut 2002/772/EG,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 22 maj 2002 Nr 370 373 INNEHÅLL Nr Sidan 370 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien... 2807 371 Republikens

Läs mer

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 juli 2008 Nr 471 474 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering... 1365 472 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 maj 2011 518/2011 Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 juni 2006 Nr 411 417 INNEHÅLL Nr Sidan 411 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2003 Nr 45 51 INNEHÅLL Nr Sidan 45 Lag om Leivonmäki nationalpark... 93 46 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1040/2013 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 25 oktober 2004 Nr 918 921 INNEHÅLL Nr Sidan 918 Republikens presidents förordning om ändring av 4 republikens presidents förordning om placeringsorterna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2014 369/2014 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 8 september 1999 Nr 875 880 INNEHÅLL Nr Sidan 875 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 20 januari 2004 Nr 8 10 INNEHÅLL Nr Sidan 8 Statsrådets förordning om konfrontation... 25 9 Statsrådets förordning om behörighetsvillkor som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 13 november 1998 Nr 808 813 INNEHÅLL Nr Sidan 808 Lag om upphävande av 4 3mom. lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export-

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 14 maj 2010 Nr 348 351 INNEHÅLL Nr Sidan 348 Lag om ändring av 3 i lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 13 november 2002 Nr 96 98 INNEHÅLL Nr Sidan 96 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 585 591 INNEHÅLL Nr Sidan 585 Lag om ändring av 18 och 45 a lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 september 2001 Nr 762 771 INNEHÅLL Nr Sidan 762 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 1999 Nr 930 937 INNEHÅLL Nr Sidan 930 Lag om ändring av 1 lagen om republikens presidents rätt till pension... 2341 931 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 17 september 2008 Nr 599 603 INNEHÅLL Nr Sidan 599 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Lissabonfördraget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor; SFS 2011:326 Utkom från trycket den 5 april 2011 utfärdad den 17 mars 2011.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 november 2003 Nr 965 969 INNEHÅLL Nr Sidan 965 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli... 3411 966

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 januari 2003 Nr 1 3 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 8 juni 2000 Nr 512 515 INNEHÅLL Nr Sidan 512 Lag om Syöte nationalpark... 1263 513 Lag om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 21 juli 2005 Nr 76 81 INNEHÅLL Nr Sidan 76 Republikens presidents förordning om sättande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 70 72 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 25 april 2001 Nr 344 349 INNEHÅLL Nr Sidan 344 Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 14 november 2008 Nr 685 687 INNEHÅLL Nr Sidan 685 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2001 års

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 28 augusti 1998 Nr 628 648 INNEHÅLL Nr Sidan 628 Lag om grundläggande utbildning... 1719 629 Gymnasielag... 1731 630 Lag om yrkesutbildning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2001 Nr 654 659 INNEHÅLL Nr Sidan 654 Lag om ändring av strafflagen... 2077 655 Lag om ändring av 5 kap. 11 tvångsmedelslagen... 2079

Läs mer

Löner och arvoden i UKTA fr.o.m. 1.2.2010 UKTA 2010 2011

Löner och arvoden i UKTA fr.o.m. 1.2.2010 UKTA 2010 2011 KA 1 (13) Löner och arvoden i UKTA fr.o.m. 1.2.2010 UKTA 2010 2011 Del A Allmän del Arvoden Förhör av privatelev ( 25) 34,10 /gång Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 23 april 2003 Nr 315 319 INNEHÅLL Nr Sidan 315 Statsrådets förordning om ändring av 2 förordningen om odontologiska examina... 1679 316 Statsrådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2008 Nr 58 62 INNEHÅLL Nr Sidan 58 Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd år 2008 för kostnaderna för

Läs mer

RP 74/1999 m PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 74/1999 m PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 74/1999 m Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om upphävande av lagen om lärarutbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen den l O december

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

1992 rd - RP 297. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av l och 2 a lagen om statsunderstöd till

1992 rd - RP 297. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av l och 2 a lagen om statsunderstöd till 1992 rd - RP 297 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av l och 2 a lagen om statsunderstöd till folkbögskolor, l och 2 lagen om barnträdgårdslirarinstitut och l lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 372/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett finsk-norskt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 9 november 2007 Nr 963 969 INNEHÅLL Nr Sidan 963 Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 16 december 1999 Nr 1162 1171 INNEHÅLL Nr Sidan 1162 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden...

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 13 juli 2007 Nr 768 772 INNEHÅLL Nr Sidan 768 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om ITrelaterad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 2006 Nr 866 871 INNEHÅLL Nr Sidan 866 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Statsrådets förordning om universitetsexamina

Statsrådets förordning om universitetsexamina Statsrådets förordning om universitetsexamina Given i Helsingfors den 19 augusti 2004 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 3

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor 1 DEL B, BILAGA 1 DEL B GRUNDSKOLAN II II/1 TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER Uppgiftsrelaterad lön 2 Grundlön för lektorer (ämneslärare) 4 03 04 00 5 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande

Läs mer