Direktiv för TG-kursdeltagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktiv för TG-kursdeltagare"

Transkript

1 Direktiv för TG-kursdeltagare

2 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER ry Tölögatan 55, FI Helsingfors, Finland Tel Fax Direktiv för TG-kursdeltagare SP / Ko-Gi-ryhmä, FS / TG-grupp Godkänd: Redaktionsråd: Marjukka Aaltonen, Laura Grönlund, Pasi Mikkonen, Timo Muttonen & Janne Roslöf Bilder: Janne Roslöf SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

3 1. ALLMÄNT De här anvisningarna är ämnade för dig, som deltar i TG-utbildningen. Anvisningarna är ett stöd under utbildningens olika skeden och innehåller såväl konkreta direktiv för processens olika skeden som bakgrundsinformation om utbildningens mål och innehåll. Läs anvisningarna noggrant och ha häftet med dig under de olika kursdelarna samt då du träffar din handledare. På kompletterande frågor svarar din handledare och kursens utbildare. Vandra framåt med öppet sinne och kom ihåg att den frågvise inte tappar bort sig. 2. SCOUTLEDARENS FORTSÄTTNINGS- UTBILDNING Scoutledarnas fortsättningsutbildning, Treklöver-Gilwell-utbildningen, TG, (på finska Ko-Gi, Kolmiapila-Gilwell) hör till Finlands Scouters (SP-FS) utbildningssystem och genomförs i kursform. Kursernas upplägg varierar från gång till gång och år till år. Varje kurs innehåller ändå en minst fem dygn lång naturdel som kan innebära t.ex. ett läger, en vandring eller en seglats. Den traditionella kursen innehåller en nio dagar lång lägerdel. Till en kurs som innehåller en kortare naturdel hör ofta en introduktionsdel, ett veckoslut i ett kurscenter. Dessutom är det karakteristiskt för TG-utbildningen att den innehåller ett veckoslutsseminarium. Förutom detta är verksamhetsdelen en betydande del av utbildningen. Verksamhetsdelen består av en omfattande utvecklingsuppgift, en fördjupad inlärningsuppgift samt av reflektion. Verksamhetsdelen rapporterar du till SP-FS:s TG-grupp som sedan godkänner din scoutledarfortsättningsutbildning i sin helhet och beviljar dig ett kursintyg samt TG-insignierna. Reservera ca 1,5 år för TG-utbildningen räknat från att du blivit godkänd som deltagare till att du får dina insignier. För att genomföra hela utbildningen har du 3 år på dig från det att du fått antagningsbrevet. Om du behöver extratid bör du ansöka om det med klara motiv från SP-FS:s TG-grupp. Under hela utbildningen har du en egen TG-handledare till stöd och hjälp. Handledaren når du via ditt eget distrikts utbildningsgrupp. Distriktens utbildningsinstruktörer eller TG-utbildare kan fungera som handledare. Du bör träffa din handledare redan innan den första kursdelen. Handledaren är också den som godkänner rapporten om din verksamhetsdel. TG-utbildningen består av fem moduler som SP-FS:s TG-grupp ansvarar för att arrangera och som förverkligas av en kursstab utsedd av TG-gruppen. Utbildningens omfattning motsvarar ungefär 8 studiepoäng (lägerdel 3 sp, seminariedel 1 sp och verksamhetsdel 4 sp; de olika delarnas omfattning kan variera beroende på hur de genomförs). 3. MÅL OCH INNEHÅLL 3.1. UTBILDNINGSHELHETENS KUNSKAPSMÅL Efter avklarad fortsättningsutbildning (TG-utbildning) kan scoutledaren: utvärdera och utveckla sin egen verksamhet som scoutledare leda och utveckla scoutverksamheten i sina egna verksamhetsförhållanden utveckla scoutverksamhetens kvalitet SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

4 leda och handleda vuxna scouter förverkliga scoutingens roll som fostrande organisation tillämpa scoutingens målsättningar och värdegrund i sin verksamhet 3.2. MODULERNA SOM INGÅR I UTBILDNINGEN SCOUTING 2 Efter avklarad modul kan scoutledaren: förverkliga scoutrörelsens målsättningar och värdegrund beskriva världsförbundens, centralorganisationens (SP-FS), scoutdistriktets och kårens arbetsfördelning delta i samhällelig påverkan stöda scouter och scoutkårer att delta i samhällelig påverkan leda och handleda verksamhet i enlighet med scoutprogrammet föra scoutingens traditioner vidare LEDARSKAP Efter avklarad modul kan scoutledaren: leda olika organisationer inom scoutingen handleda vuxengruppers eller ledargruppers verksamhet använda sig av olika problemlösningsmetoder och lösa problem i grupper planera organisationens ledarresurser och bedöma utbildningsbehovet stöda vuxna som verkar inom organisationen utgående från deras individuella egenskaper omfatta vad som är gott ledarskap inom scoutingens ledarskapsuppfattning använda sig av handslaget som ett ledarskapsverktyg ge och ta emot respons konstruktivt VERKSAMHETSUTVECKLING Efter avklarad modul kan scoutledaren: bedöma verksamhetens kvalitet och framgång utgående från olika synvinklar identifiera utvecklingsbehov inom kåren eller inom någon annan scoutorganisation och bedöma vilket behov som är mest akut för stunden/behovens inbördes betydelse identifiera grundläggande (root causes) problem inom verksamheten och hitta kreativa lösningar planera, leda och bedöma verksamhetsutvecklande projekt inom kåren eller inom någon annan scoutorganisation tillämpa metoder för att kontinuerligt förbättra ledarskapet och utveckla verksamheten JAG SOM SCOUTLEDARE Efter avklarad modul kan scoutledaren: utvärdera och utveckla sin egen verksamhet som ledare, gruppmedlem och som individ SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

5 tillämpa scoutingens värdegrund i sitt ledarskap verka ansvarsfullt som stöd för barns och ungas verksamhet verka som stöd för andra ledare och för vuxna inom scouting, samt på ett ansvarsfullt sätt stöda barns och ungas verksamhet. SCOUTING NU Efter avklarad modul kan scoutledaren: dra nytta av centralorganisationens aktuella samt kommande teman och projekt när verksamheten planeras beakta scoutingens nationella och internationella aktuella samhälleliga mål tillämpa SP-FS:s och distriktets (FiSSc) strategi 3.3. KURSANDELARNAS INNEHÅLL Kursstaben ansvarar för att förverkliga TG-kursens så att tyngdpunkten ligger på rätt innehåll. Årliga teman koordineras gemensamt mellan de olika kurserna. Seminariedelen innehåller åtminstone modulen SCOUT NU samt element som stöder kursdeltagarens verksamhetsdel. Elementen kan ha anknytning t.ex. till projektstyrning och - uppföljning. Under seminariedelen kan dessutom sådana teman som tidigare blivit oavslutade lyftas upp under seminariedelen, eller teman som kursdeltagarna i sin egen respons önskat fästa uppmärksamhet vid. SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

6 4. TG-UTBILDNINGENS PROCESS 4.1. ALLT BÖRJAR MED ANMÄLNINGEN Ditt deltagande i en viss kurs fastställs och du får information om detta under februari månad. Med bekräftelsebrevet får du också det första egentliga kursbrevet och kan påbörja förberedelserna inför den första kursdelen. Troligtvis får du också förhandsuppgifter av utbildarna på din kurs, alltså staben, och genom att utföra förhandsuppgifterna kommer du behändigt igång med att förbereda dig för kursen. Efter det här kontaktas du av ditt eget distrikts utbildningsgrupp så att du kan välja en TGhandledare åt dig. Också det här borde ske innan den första kursdelen börjar. I första hand är det en utbildningsinstruktör från ditt eget distrikt som fungerar som din handledare, men du kan också välja handledare bland utbildningsinstruktörerna i andra distrikt. Vid behov kan du diskutera valet av handledare med ditt distrikts ansvariga utbildningsinstruktör. Ifall det påbörjade handledningsförhållandet inte fungerar kan antingen du eller din handledare ta kontakt med utbildningsgruppen i ditt distrikt (eller i andra hand SP-FS:s TG-grupp) och be om en ny handledare. Du ska få träffa din handledare så fort som möjligt. Vid det första mötet lönar det sig att ni tillsammans går igenom följande saker: Du får en dagbok av din TG-handledare. Du har nytta av att genast från början göra anteckningar i den. En mångsidigt och aktivt ifylld dagbok är ett ypperligt hjälpmedel när du skriver slutrapporten. SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

7 Tillsammans med din TG-handledare gör du upp personliga målsättningar för TG-kursen utifrån SP-FS:s målsättningar för TG-utbildningen. Kom också ihåg de målsättningar du skrev ner i samband med anmälningen till TG. Vilka målsättningar har du redan uppnått och vilka kräver ännu insatser? Då du går vidare lönar det sig att fundera på vilken situationen är nu och hur du vill utvecklas som scoutledare. Du har nytta av att ställa upp några klara och realistiska mål. Det lönar sig att komma överens om spelreglerna för handledandet, hur du och din handledare ska hålla kontakt med varandra och hur ni går vidare inom projektet. Redan i det här skedet är det bra att börja skissera upp vad verksamhetsdelens utvecklingsuppgift ska handla om. Också ämnet för den fördjupande inlärningsuppgiften kan du reflektera över redan då du fyller i kunskapskartläggningen som du får i samband med det första kursbrevet. Vilket som blir din fördjupande inlärningsuppgift lönar det sig dock att välja slutgiltigt först under eller efter lägret. Diskutera också de här sakerna med din handledare UTVECKLINGSUPPGIFTEN Verksamhetsdelens utvecklingsuppgift innebär att du inleder, utvecklar eller fördjupar någon, för dig viktig scoutverksamhet samtidigt som du utvecklas som scoutledare och människa. Utvecklingsuppgiften är en ledarskapsuppgift som innehåller planering, organisering, praktiskt förverkligande och utvärdering. Utvecklingsuppgiften förverkligas genom projektmetoder och du fungerar som ledare för projektgruppen. Utvecklingsuppgiftens tema eller ämne väljer du själv. Utvecklingsuppgiften eller projektet kan mycket väl handla om att utveckla något i kårens vardagliga verksamhet och ha anknytning till ditt nuvarande scoutuppdrag (handslag). Det viktiga är att projektet känns intressant och lagom utmanande för dig samt att omfattningen är sådan att projektet går att genomföra på 6 12 månader (målet är att alla genomför TG-utbildningen senast tre år efter anmälan). Det viktiga är att välja ett tema med vars hjälp du kan utvecklas som ledare samtidigt som du kan utveckla kårens (eller en annan scoutgemenskaps) verksamhet. TG-handledarens uppgift är att hjälpa dig ifall du har svårt att hitta ett lämpligt tema eller att avgränsa ditt projekt på ett bra sätt. I det här skedet är det också bra att besluta när projektet avslutas. Kursstaben ska sedan godkänna temat du valt för din utvecklingsuppgift. Det här sker vanligtvis under kursens naturdel eller senast på seminariet. Om du har hunnit reflektera tillräckligt mycket över uppgiften kan den också godkännas redan under kursens eventuella inledningsdel. Ifall utvecklingsuppgiften av någon orsak inte framskrider som planerat är det möjligt att byta ämne. Ett nytt ämne godkänns av kursstaben eller av SP-FS:s TG-grupp efter att kursdelarna avslutats (din handledare hjälper till med överenskommelsen vid behov). När utvecklingsuppgiften godkänts kan du börja genomföra den. Meningen med utvecklingsuppgiften är att ge dig möjlighet att fördjupa ditt scoutledarskap, att tillämpa den kunskap och färdighet i praktiken som du inhämtat under TG-utbildningen samt att dra nytta av din tidigare scouterfarenhet. Du ska göra upp en preliminär plan (projektplan) för din utvecklingsuppgift och presentera den för kursstaben. Planen ska innehålla följande delar: SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

8 Bakgrund nuläge: Varför är det viktigt att utveckla det du har valt att fokusera på och hurdant är läget för tillfället? Målen: Vad vill du utveckla genom projektet och hurdana förändringar vill du få till stånd? Resultaten: Vad gör ni konkret, i praktiken? Projektorganisationen: Vem arbetar med utvecklingsuppgiften? En specifik projektgrupp eller en redan existerande grupp? Vem är du ansvarig inför när det gäller projektet? T.ex. kårstyrelsen eller någon gruppordförande inom regionen eller distriktet (FiSSc). Preliminär tidtabell. Handledarens namn och kontaktuppgifter. Med det första kursbrevet eller antagningsbrevet kommer en blankett som du kan skriva projektplanen på. Kom ihåg att ta den här planen med till lägret/naturdelen! Exempel på ämnen för utvecklingsuppgiften: I kåren blåsa nytt liv i föräldra- eller stödföreningens verksamhet öka utfärdskunskaperna och lägerfärdigheterna i hela kåren eller i en viss åldersgrupp utvärdera och utveckla kvaliteten på verksamheten arrangera ett samarbetsprojekt med ortens övriga organisationer kring ett aktuellt tema ordna ett läger eller annat evenemang och utveckla verksamheten och färdigheterna i samband med det I regionen eller distriktet/fissc effektivera eller blåsa nytt liv i rekryteringen eller något annat delområde ansvara för eller arrangera ett läger eller en betydande del av ett läger, där någon viss aspekt utvecklas och lyfts fram grunda en ny viktig grupp eller sektion arrangera ett evenemang på ett nytt sätt, t.ex. ledardagarna Efter att utvecklingsuppgiften godkänts och eventuellt preciserats, ska du göra en noggrann projektplan, som det lönar sig att diskutera med handledaren. Kom överens om några datum då ni granskar hur projektet framskrider. Stöd för ditt projekt kan du också få av övriga ledare som verkar i din omgivning. Projektplanen bör innehålla följande: Utgångsläget (direkt ur den godkända planen) Målsättningarna (direkt ur den godkända planen) Mätare: hur mäter jag att jag nått målen? Uppgifterna och deras tidtabell Ansvarsfördelningen Projektorganisationen Resurserna (bl.a. budgeten) Riskfaktorerna Uppföljning och utvärdering SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

9 4.3. PROCESSEN FRAMSKRIDER Innehållet i kursens eventuella inledningsdel varierar från år till år men syftet med inledningsdelen är att det ska finnas tillräckligt med tid och utrymme för allt utbildningsinnehåll, också när enbart en kortare naturdel ingår i kurshelheten. TG:s naturdel räcker minst fem dygn. Ett traditionellt TG-läger räcker nio dygn. Under naturdelen lever och verkar man i patruller. Inlärningen blir en helhet genom att scoutmetoden utnyttjas. På lägret hålls mångsidiga utbildningspass, och deltagarna samverkar mycket i de egna patrullerna och med hela lägret, men man har också tid för sig själv. TG-utbildningens huvudpunkter (moduler) presenterades tidigare. Seminariedelen tar ett veckoslut i anspråk och ordnas i oktober/november. Seminariets program innehåller Scout Nu modulen samt vid behov andra ämnen exempelvis utgående från kursdeltagarnas önskemål. REFLEKTIONER Det är bra att börja med reflektionsuppgifterna genast efter lägret (naturdelen). Reflektionen hör till verksamhetsdelen och syftet är att stöda dig och ditt arbete med utvecklingsuppgiften. Det är således bra att reflektera samtidigt som du utför utvecklingsuppgiften. Det lönar sig att utnyttja TG-handledarens stöd och expertis då du reflekterar. Reflektionsdelen innehåller två ämneshelheter: Jag som scoutledare och Kåren som fostrare a) Jag som scoutledare Målet är att du medvetandegör din egen utveckling samt dina egna och scoutingens värderingar. Startskottet för självanalysen är den korta beskrivning av dig själv och din scoutstig som du skrev ner i samband med att du anmälde dig till TG-utbildningen. Frågor du kan ha som stöd när du reflekterar: Vilka värderingar är viktiga för mig och hur kan de länkas eller anpassas till de värderingar som scoutingens grundsatser förmedlar? Vilken betydelse har centrala scoutvärderingar såsom goda gärningar, förhållande till naturen etc. för mig? Hurdan är jag som scoutledare? Hur leder jag människor, grupper, organisationer eller projekt? Vilka är mina styrkor och utvecklingsbehov som ledare? Hur hänger de samman med hur jag för övrigt verkar i arbets- eller i studielivet, inom mina andra uppdrag, hemma, i vänskapsförhållanden och andra relationer etc.? Hur ser jag på scoutingens roll i mitt liv nu, förr och i framtiden? Vad motiverar mig att verka inom scoutingen i detta skede av mitt liv? Hur ser jag på min egen plats och mina påverkningskanaler i samhället? b) Kåren (regionen, distriktet/fissc eller organisationen) som fostrare SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

10 Reflektera över din kår, eller en annan scoutorganisation (region, disktrikt, förbund, någon annan) som står dig nära, som fostrare och förverkligare av scoutingens grundsatser och metoder. Ifall du reflekterar över distriktet och centralorganisationen, koncentrera dig då på vilken roll dessa organisationer har när det gäller att främja att målen för fostran förverkligas. Frågor du kan ha som stöd när du reflekterar: Hur syns scoutmetoden i verksamheten? Hur fördelas tyngdpunkterna mellan grundsatsernas olika teman? Hur syns målen för fostran i verksamheten, eller hur främjar man att dessa förverkligas? På vilket sätt är kåren (regionen, distriktet/fissc, organisationen) en del av samhället? Hur fungerar ledarskapet i kåren (t.ex. handslaget, stödet, beslutsprocesserna, problemlösningen)? Vilka värderingar förmedlar kåren och hur? Skriv till slut ett koncentrerat sammandrag av dina reflektioner. I detta sammandrag kan du koppla ihop reflektionerna med ditt projekt d.v.s. sträva efter att reflektera över frågorna i anslutning till ditt eget projekts ämne, inte som en fristående uppgift. Erbjud din kår (regionen, distriktet/fissc eller organisationen) att ta del av din rapport, så blir resultaten av ditt resonemang och dina utvecklingsidéer inte bara ett papper som ingen mer än du har nytta av. DEN FÖRDJUPADE INLÄRNINGSUPPGIFTEN För den fördjupade inlärningsuppgiften, som hör till verksamhetsdelen, kan du välja ett ämne som hjälper dig att nå både utbildningens och dina egna mål. Som hjälp kan du t.ex. använda dig av kunskapskartläggningen och utbildningens kunskapsmål. Välj ett ämne som du vill lära dig mera om eller som du vill få en djupare förståelse av. Den fördjupade inlärningsuppgiften kan alltså t.ex. beröra ett tema som stöder utbildningens kunskapsmål och som du anser att inte ännu har behandlats tillräckligt eller som du får nytta av att fördjupa dig i under verksamhetsdelen. Inlärningsuppgiften ska vara en komprimerad och motiverande utrednings- eller inlärningsuppgift som inte innebär onödigt skriftligt arbete eller dylikt. Diskutera ämnesvalet med din handledare. Exempel på ämnen för den fördjupade inlärningsuppgiften Bekanta dig med ett intressant ledarskapstema, exempelvis via litteratur Förbered dig för utvecklingsuppgiften genom att intervjua personer som tidigare har lett motsvarande projekt Bekanta dig med andra ungdomsorganisationers verksamhet i anslutning till utvecklingsdelens tema Gör dig förtrogen med världsorganisationernas eller andra nationella scoutorganisationers riktlinjer eller verksamhet i anslutning till ett intressant och för dig aktuellt tema Uppgiften rapporteras elektroniskt i slutrapporten. SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

11 NÄR UTVECKLINGSUPPGIFTEN ÄR GJORD Verksamhetsdelen rapporterar du vanligtvis skriftligen. Om det av någon orsak är svårt för dig att skriva en rapport är det också möjligt att avge en muntlig rapport. Din handledare bör i så fall ta kontakt med SP-FS:s TG-grupp och komma överens om arrangemangen kring den muntliga rapporteringen. Rapporten är i första hand ett inlärningsverktyg och i den samlar du allt det du gjort och reflekterat över. Genom rapporten berättar du om dina erfarenheter för din handledare och förhoppningsvis också för din kår. Det viktiga och det som rekommenderas är att du reflekterar samtidigt som du arbetat med utvecklingsuppgiften. Efter att utvecklingsuppgiften är slutförd är det dags att också sammanställa reflektionerna i rapporten. Reflektera över hur det varit att leda utvecklingsuppgiften, över din egen utveckling under verksamhetsdelens och hela TGutbildningens gång och över hur ditt ledarskap lyckades. Detta är en viktig del av rapporten. Rapporten innehåller följande delar: a) pärmbladet (blanketten finns som bilaga till denna instruktion) b) verksamhetsdelens helhetstidtabell. c) ett sammandrag av reflektionerna kring Jag som scoutledare. d) ett sammandrag av reflektionerna kring Kåren (regionen, distriktet/fissc) som fostrare. e) ett sammandrag av din utvecklingsuppgift (utgångsläget, målen, verksamheten, utvärderingen etc.) och en utvärdering av hur ditt eget ledarskap lyckades. f) dina åsikter om scoutledarens fortsättningsutbildning och idéer för hur TG skulle kunna utvecklas. g) utvecklingsuppgiftens preliminära plan och projektplanen bifogas till rapporten. När du utvärderar scoutledarens fortsättningsutbildning (f) koncentrera dig åtminstone på följande frågor: Vad har du lärt dig av TG som helhet? Vad av det du lärt dig syns redan i din verksamhet? Hur syns det i din verksamhet som scoutledare att du gått TG? Hur har TG-utbildningens målsättningar förverkligats när det gäller dig? Hur har dina egna målsättningar inför TG-utbildningen förverkligats? Vilka har för dig varit de mest centrala delarna av utbildningen? Vad har du fått störst behållning av? Hur skulle man ytterligare kunna utveckla TG-utbildningen? Har du valt rätt tidpunkt för att delta i TG? Hur har förhållandet mellan dig och din TG-handledare fungerat? Dina kommentarer om vad du lärt dig är viktig respons både åt dig själv och din TG-handledare samt åt SP-FS:s TG-grupp med tanke på kursens fortlöpande utveckling. TG-handledarens utlåtande och godkännande SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

12 Som en bilaga till din rapport skriver din TG-handledare ett eget utlåtande om ert samarbete. I utlåtandet ingår en bedömning av i vilken mån målsättningarna för din verksamhetsdel har uppnåtts. TG-handledaren skickar utlåtandet och rapporten vidare till SP-FS:s TG-grupp först när både du och handledaren är överens om att verksamhetsdelen slutgiltigt är genomförd. I oklara fall kan man vända sig till SP-FS:s utbildningskoordinator. TG-handledaren skickar din rapport och sitt utlåtande till SP-FS:s TG-grupp via Scoutstationen. Rapporten och utlåtandet skickas endast elektroniskt. Rapporten behandlas och du får insignierna/ Behandlingen av rapporten och utdelningen av insignierna En av medlemmarna i SP-FS:s TG-grupp tar del av din rapport (läser, lyssnar eller tittar på den) och ger respons åt dig. TG-gruppens utlåtande kan inte vara en alltför djupgående utvärdering över den personliga utvecklingen, det får din TG-handledare stå för. På Scoutstationen förvaras en kopia av ditt pärmblad, TG-handledarens utlåtande, ett eventuellt sammandrag av din rapport eller utvecklingsuppgift samt dina idéer för hur TG-utbildningen kan utvecklas. Rapporten returneras senare via TG-handledaren till dig. Dina idéer om hur TGutbildningen kan utvecklas bör alltid finnas i skriftlig form, eftersom de granskas med jämna mellanrum. När SP-FS:s TG-grupp fått bekräftelse på att alla delar är genomförda, godkänner gruppen din TG-utbildning som genomförd. Efter detta levereras kursintyget och insignierna till TGhandledaren som överräcker dem vid ett lämpligt tillfälle. Man strävar efter att intyget och insignierna sänds iväg ca en månad efter att rapporten har nått Scoutstationen. Också efter scoutledarens fortsättningsutbildning finns ett scoutliv! Hoppas att du har hittat en meningsfull uppgift eller vet vilka saker du vill göra inom scoutingen i framtiden. Var själv aktiv ansvaret är ditt! SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

13 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER ry Tölögatan 55, FI Helsingfors, Finland Tel Fax SP-FS TG kursdeltagarens direktiv /13

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2016 innehåll... 2 INLEDNING... 3 UPPLÄGGET FÖR SCOUTLEDARENS FORTSÄTTNINGSUTBILDNING...

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING... 4 ÖVRIGA UTBILDNINGS- HELHETER...11 SCOUTLEDARGRUND- UTBILDNING... 5 INSTRUKTÖRS- OCH ORGANISATIONS- UTBILDNING...

INNEHÅLL INLEDNING... 4 ÖVRIGA UTBILDNINGS- HELHETER...11 SCOUTLEDARGRUND- UTBILDNING... 5 INSTRUKTÖRS- OCH ORGANISATIONS- UTBILDNING... INNEHÅLL INLEDNING... 4 SCOUTLEDARGRUND- UTBILDNING... 5 Välkommen till scouting... 5 Vice åldersgruppsledare... 5 Åldersgruppsledare... 6 Som ledare i kåren... 6 Valbara moduler inom grundutbildningen

Läs mer

10 Roverscoutlotsens handbok

10 Roverscoutlotsens handbok 10 Roverscoutlotsens handbok Grattis! Du har tagit emot den viktiga uppgiften att handleda ungdomar i livet. Lycka till! En roverscout är 18 22 år gammal. Roverscouten börjar ta kontroll över sitt eget

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

för spejarscoutprogrammet

för spejarscoutprogrammet för spejarscoutprogrammet Innehåll 1. Inledning 3 2. Hur man tar ibruk spejarprogrammet på ett smidigt sätt 4 3. Samarbete med äventyrsscoutavdelningen 8 4. Spejarscoutavdelningens gemensamma träffar 9

Läs mer

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 BILAGA TILL FiSSc:S VB2015 Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands Svenska

Läs mer

DELTAGARENS INSTRUKTIONER

DELTAGARENS INSTRUKTIONER DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Vad är ledarskapsövningen?... 3 3. Val av en lämplig ledarskapsövning...

Läs mer

Kårchefens. Det här kortet ägs av:

Kårchefens. Det här kortet ägs av: Kårchefens UTBILDNINGSKORT Som kårchef har du ett ansvarsfullt men givande uppdrag. I det här kortet finns listade sådana saker du i ditt uppdrag har nytta av att kunna. Kortet baserar sig på de moduler

Läs mer

Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011

Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011 Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011 Motion anga ende scoutmetoden Jag är av den uppfattningen att all scouting bör ske enligt scoutmetoden. Scoutmetoden är sju olika punkter som alla bör

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING 1 UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 65 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Hur verksamhetsplanen blev till Finlands Scouters strategi 2015-2018 Inledning Vår verksamhetsplan baserar sig på Finlands Scouters strategi 2015-2018,

Läs mer

BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET

BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2 2. Vilket skede är du nu?... 3 3. Uppställande av mål för lärdomsprovet... 5 4. Lärdomsprovets framskridande...

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID

FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID anvisningar för föreläsaren futureimagebank.com futureimagebank.com

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Vision erbjuda Lunds bästa ungdomsverksamhet. år 2020 erbjuda minst tvåhundra scouter en meningsfull fritid som genom scoutmetoden bidrar till personlig utveckling.

Läs mer

Scoutprogrammet ä. vad, hur, varför? att leda en kår är att behärska helheten

Scoutprogrammet ä. vad, hur, varför? att leda en kår är att behärska helheten scoutprogrammet Scoutprogrammet Arbetsgrupp: Finlands Scouters programgrupp 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Redaktion: FS information Layout: Liisa Holm Ombrytning: Kate Wikström

Läs mer

8 Explorerscoutlotsens handbok

8 Explorerscoutlotsens handbok 8 Explorerscoutlotsens handbok,qohgqlqj Du har bestämt dig för att bli lots för en explorerscoutpatrull. Du har gjort ett bra val! Explorerscouten är 15 17 år gammal och explorerscoutprogrammet omfattar

Läs mer

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 -

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Programworkshop Workshopunderlag En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Det här är ett underlag till dig som ska hålla workshop i det förbundsgemensamma scoutprogrammet. Se det som

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd...

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6 MästarePLUS regler INNEHÅLLSFFÖTECKNING 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET... 5 2.1. Mästare- och MästarePLUS-finaler...

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Att vara handledare Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen 1 LiU EXPANDING REALITY Att vara handledare......är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

I detta meddelande. 1. Viktigt om lägret. VIP-gäster. 1. Internationella nationella teamet berättar. 2. Home Hospitality. 3.

I detta meddelande. 1. Viktigt om lägret. VIP-gäster. 1. Internationella nationella teamet berättar. 2. Home Hospitality. 3. Kilkemeddelande Juni 2010 Det här är det månatliga informationspaketet för alla som är intresserade av Kilke. Aktuell information om Kilke sammanställs i de månatliga Kilkemeddelandena. Brevet innehåller

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 Vinter Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar Projektarbete i gymnasieskolan Elevens frågor och svar Anders Danell och Mats Eriksson, Katedralskolan 2002 Innehåll 1. VILKET SYFTE HAR DET HÄR HÄFTET?... 3 2. VILKET SYFTE HAR GYMNASIESKOLANS PROJEKTARBETE?...

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Praktikguide för Aboa Mare

Praktikguide för Aboa Mare Praktikguide för Aboa Mare xxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1. HANDLEDD PRAKTIK... 3 2. FÖRE PERIODEN...

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator 6 dagar med träffar i Stockholm 2004 13-14 september, 12-13 oktober, 16-17 november, 14 oktober

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

HITTEGODS Om man tappat eller förlorat någonting är det bäst att kontakta lärarna vid respektive undervisningslokal.

HITTEGODS Om man tappat eller förlorat någonting är det bäst att kontakta lärarna vid respektive undervisningslokal. Föräldra Guide VÄLKOMMEN TILL ESBO BILDKONSTSKOLA! Esbo bildkonstskola grundades år 1979. Skolan ger grundundervisning i bildkonst enligt den den fördjupande lärokursen åt barn och unga i åldern 5 20 år.

Läs mer

Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar

Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar -affisch -tävlingsinbjudan -program Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar -möteskallelse -anmälning -tävlingsregler 17.10.2015 Peltolan koulu, Näckrosvägen 27 b Dickursby,

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI

INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI Bästa handledare! Institutionen för psykologi och logopedi (IPL) vid Åbo Akademi arbetar med ett projekt vars syfte är att

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering. inom försörjningen av dagligvaror

Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering. inom försörjningen av dagligvaror Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering inom försörjningen av dagligvaror I SAMARBETE Arbets- och näringsministeriet Social- och hälsovårdsministeriet Försörjningsberedskapscentralen

Läs mer

PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund

PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund Avsikten med detta dokument är att kortfattat beskriva verksamheten i Studerandenas idrottsförbund

Läs mer

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN

LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN LÖNESYSTEMET FÖR TJÄNSTEMÄNNEN I MEDIEBRANSCHEN Utbildningsguide 2008 Medieförbundet Mediernas Centralförbund Tjänstemannaunionen TU VAAL VKL TU 2 VAAL VKL TU 3 FÖRORD Förbunden har kommit överens om minimilönesystem

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

ISP-verktyget i WebOodi

ISP-verktyget i WebOodi ISP-verktyget i WebOodi WebOodi har ett ISP-verktyg med vilket du kan skapa en individuell studieplan (ISP) på nätet. Med ISP-verktyget kan du kontrollera vilka studieperioder som hör till dina examensfordringar

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Handbok Delrapport. Athena utbyten

Handbok Delrapport. Athena utbyten Handbok Delrapport Athena utbyten Förord Delrapportering Resultaten av beviljade utbyten mäts vid rapporteringen. Du rapporterar online genom ditt användarkonto för Athena utbyten. 1. När er ansökan beviljades

Läs mer

6\PEROLN 3ODWV 6\PEROHUVRPEHVNULYHUXWUXVWQLQJHQ. 6\PEROHUVRPEHVNULYHUXSSJLIWHQVOlQJG *UXSSVWRUOHN 6SHFLDOV\PERO $QQDW. XWPlUNWPHGEOnEDNJUXQG

6\PEROLN 3ODWV 6\PEROHUVRPEHVNULYHUXWUXVWQLQJHQ. 6\PEROHUVRPEHVNULYHUXSSJLIWHQVOlQJG *UXSSVWRUOHN 6SHFLDOV\PERO $QQDW. XWPlUNWPHGEOnEDNJUXQG 6\PEROLN 3ODWV.nUORNDOHQ²XSSJLIWHQNDQOlWWJ UDVSnNnUORNDOHQ,VNRJHQ²XSSJLIWHQJ UVLWHUUlQJHQ,VWDGHQ²XSSJLIWHQJ USnHWWDQQDWVWlOOHlQNnUORNDOHQ 0nOVlWWQLQJHQPHGDNWLYLWHWHQlU XWPlUNWPHGEOnEDNJUXQG Alltid redo

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Skräddarsydda utbildningsmaterial

Skräddarsydda utbildningsmaterial Skräddarsydda utbildningsmaterial Var är ni? Vart ska ni? Hur ska ni komma dit? En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se 1 Skräddarsydda program för kompetensutveckling Varje organisation har

Läs mer

En bättre framtid med gemensam anda

En bättre framtid med gemensam anda En bättre framtid med gemensam anda Till skolans grundläggande uppgifter hör att förbereda barn och unga för framtiden. Vi kan inte veta hur framtiden ser ut men vi kan stärka de färdigheter hos barn och

Läs mer

Samråd för hbtq-frågor

Samråd för hbtq-frågor !Infoga logotyp här Sida 1(6) Samråd för hbtq-frågor Datum: 2 oktober 2014 Tid: 09.00 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Angelica Löwdin, FPES Annika Håkansson, kommittén

Läs mer

Orienterar scoutverksamheten åt rätt håll på marknaden?

Orienterar scoutverksamheten åt rätt håll på marknaden? Orienterar scoutverksamheten åt rätt håll på marknaden? Balansen mellan scoutverksamhetens Brand Identity och Brand Image Annette Jalas Sonja Eskman Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till:

Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till: Ansökan till tjänst som ekonom 75 % Fyll i nedanstående formulär fullständigt som möjligt och skicka det till: Katrineholmsbygdens församling Att. Peter Fagerlund Bievägen 3 641 46 Katrineholm Senast 2016-03-25

Läs mer

eport tar hand om hela kursadministrationen

eport tar hand om hela kursadministrationen eport tar hand om hela kursadministrationen Allt ha kontroll över kursplanering och alla kompetenser och intyg har aldrig varit enklare eport tar hand om allt. eport sparar tid, pengar, effektiviserar

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vinter Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har

Läs mer

Introduktion till apoteksfarmaci platsbesök på öppenvårdsapotek

Introduktion till apoteksfarmaci platsbesök på öppenvårdsapotek Sid 1 (9) Innehåll Introduktion till apoteksfarmaci platsbesök på öppenvårdsapotek... 1 Inför ditt platsbesök på öppenvårdsapotek... 2 När ska jag göra platsbesök?... 2 Hur hittar jag ett apotek som kan

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Att anordna kurser för stalluthyrare

Att anordna kurser för stalluthyrare Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Akelans handbok. Viktigt för vargungen en känsla av trygghet den egna gruppen verksamhet och lekar att lära sig nya färdigheter.

Akelans handbok. Viktigt för vargungen en känsla av trygghet den egna gruppen verksamhet och lekar att lära sig nya färdigheter. 2 Akelans handbok Grattis! Du har tagit emot det viktiga uppdraget som akela. Den här mappen är ett stöd för dig i din verksamhet. Vargungarna är 7-9 år gamla scouter och de är indelade i grupper som kallas

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall Hundratals teknikövningar i handboll! Ljudformat: Dolby Digital 2,0 lätt r uell DVD individuell ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK INDIVIDUELL ANFALLS- OCH FÖRSVARSTEKNIK individuell

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. verksamhetsplan 2014-2015. och redovisning av

Verksamhetsberättelse 2015. verksamhetsplan 2014-2015. och redovisning av Verksamhetsberättelse 2015 och redovisning av verksamhetsplan 2014-2015 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1 REKRYTERA 1 RESULTAT 1 REFLEKTION 2 UTBILDA 3 RESULTAT 3 ARRANGERA 4 RESULTAT 4 LEDA & KOMMUNICERA 5

Läs mer

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 KAPITEL 15 ÅRSKURS 7 9 15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 Övergången mellan årskurs 6 och 7 Övergången från årskurs sex till årskurs sju förutsätter systematiskt samarbete

Läs mer

Att höra barn och unga

Att höra barn och unga Att höra barn och unga Barn och unga under 18 år har rätt att höras i frågor som handlar om dem. Vuxna, så som beslutsfattare, vårdnadshavare och rektorer, har en skyldighet att ta de ungas röster på allvar.

Läs mer

UPPDATERAT i NOVEMBER

UPPDATERAT i NOVEMBER UPPDATERAT i NOVEMBER 2012 1 Innehåll Inledning 3 Liten ordlista 4 Utbildningsansvarigas uppgifter 5 Anmälningen 6 Anmälningar i Stigen 8 Ersätta moduler 11 Vem ska gå vad? 13 Häften och publikationer

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

ERASMUS utbytesrapport

ERASMUS utbytesrapport ERASMUS utbytesrapport Stuttgart, hösten 2012 Johan Dahl Utbildningsprogrammet för automations- och systemteknik Utbytesrapport fra n Stuttgart Val av utbytesplats Valet av studieort var inte lätt. Jag

Läs mer

Introduktion. Vinnande medarbetarskap

Introduktion. Vinnande medarbetarskap Introduktion Vinnande medarbetarskap Helgesson Coaching&Consulting 2015 Vinnande medarbetarskap. introduktion sid 1 Inledning Vi är alla del av större sammanhang. På arbetsplatsen skall vi gemensamt med

Läs mer

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar.

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Förberedelse inför start-/infomöte om utvecklingssamtal Det kan vara en god idé att ha ett start-/infomöte inför utvecklingssamtalen.

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas arbetstid . Arbetstidsbestämmelser för barnträdgårdslärarna. Tillämpningen av arbetstidsbestämmelserna. Vad ska jag göra om problem uppstår? . Arbetstidsbestämmelser

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer