LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE"

Transkript

1 LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY PB 186, VANDA, FINLAND, tel. 358 (0) , fax 358 (0) uftfa rtsforva l t ni n gen. fi CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE Denna luftfartsbestämmelse har utfärdats med stöd av 3 och 45 i luftfartslagen 1242/2005. Innehåll: l. Allmänt 2. Villkor för beviljande av certifikat 3. Certifikatsinnehavarens rättigheter och begränsningar av rättigheterna 4. Certifikatets giltighetstid 5. Beviljande av certifikat 6. Äterutskrivning av certifikat 7. Förnyelse av certifikat 8. Introduktionsutbildning 9. Tilläggsrättigheter 10. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 1 ALLMÄNT 1.1 Tillämpningsområde I bestämmelsen regleras kraven på det certifikat som krävs för flygverksamhet med segelflyg plan. För segelflygplan, segelflygplan med hjälpmotor och självstartande segelflygplan används i denna bestämmelse den gemensamma benämningen segelflygplan, om inte någon närmare specifikation behövs. 1.2 Definitioner segelflygplan. Med segelflygplan avses i denna bestämmelse ett luftfartyg som är tyngre än luften, som kan hållas i luften utan motorkraft och som får sin huvudsakliga lyftkraft genom aerodynamiska reaktioner mot ytor som förblir fasta under flygningen. segelflygplan med hjälpmotor. Med segelflygplan med hjälpmotor avses i denna bestämmelse ett motorsegelflygplan som kan hållas i luften med egen motorkraft men som inte är certifierat för start med egen motorkraft. När det gäller certifikatskraven jämställs segelflygplan med hjälpmotor med segelflygplan och flygerfarenhet med ett sådant flygplan räknas som segelflygningserfarenhet. Självstarta n de segelflygplan. Med självstartande segelflygplan avses i denna bestämmelse ett motorsegelflygplan som kan starta med egen motorkraft, men som även är certifierat för andra startmetoder. När det gäller certifikatskraven jämställs ett självstartande segelflygplan med segelflygplan och flygerfa- renhet med ett sådant flygplan räknas som segelflygningserfarenhet. Molnflygning. Med molnflygning avses flygning med segelflygplan i moln enbart med hjälp av instrument, utan yttre referenspunkter. 2 VILLKOR FÖR BEVILJANDE AV CERTIFIKAT 2.1 Ålder sökanden ska ha fyllt 16 år. 2.2 Teoretisk kunskap Sökanden ska ha genomgått teoretisk utbildning som ordnas av en sådan flygutbildningstillståndsinnehavare som godkänts av Luftfartsförvaltningen. Sökanden ska ha ett intyg över att i provet ha uppvisat den kunskapsnivå som krävs av segelflygare i följande läroämnen: a) luftfartsförfattningarna, b) segelflygplanets konstruktioner och mekanismer, c) segelflygplanets instrument, d) aerodynamik, e) manöverlära och flygoperativa procedurer, f) meteorologi, g) flygorientering, h) användning och underhåll av segelflygplan, förtrogenhet med flyghandboken, samt LU 3300R 01/06

2 2/6 PEL M2-41, i) människans prestationsförmåga och begränsningar. Utöver kunskaperna i de ovan nämnda läroämnena ska sökanden ha begränsad radiotelefonistbehörighet (PEL M2-92 eller PEL M3-93) eller giltig utbildning för sådan (TRG M 1-11) Om sökanden har ett giltigt certifikat för varmluftsballongflygare, ska sökanden ha ett intyg över att han eller hon i provet har uppvisat den kunskapsnivå som krävs av segelflygare i de läroämnen som anges i punkterna b) - h) Om ett självstartande segelflygplan används vid flygutbildningen, ska sökanden ha tillräckliga kunskaper i läroämnet "användning och underhåll av motorn" Om sökanden har giltig klass- eller typbehörighet för flygplan, typbehörighet för helikopter eller ett giltigt certifikat för ultralättflygare, autogyroflygare eller motorsegelflygare, ska sökanden ha ett intyg över att han eller hon i provet har uppvisat den kunskapsnivå som krävs av segelflygare i de läroämnen som anges i punkterna b), e) och h) Om sökanden har avlagt ett godkänt prov i sådan teoretisk utbildning som krävs för något av de certifikat som nämns ovan i punkt 2.2.3, kan han eller hon befrias från den teoretiska utbildningen och slutprovet i samma läroämnen som innehavaren av respektive certifikat, om det inte har förlöpt mer än två år från det slutprov som hör samman med den tidigare teoretiska utbildningen Om sökanden har ett föråldrat certifikat som nämns i punkt 2.2.3, ska sökanden vid behov ges kompletterande teoretisk utbildning i de läroämnen inom utbildningsprogrammet från vilka han eller hon skulle vara berättigad till befrielse med stöd av ett giltigt certifikat. Sökanden ska genomföra och bli godkänd i slutprovet i alla läroämnen. 2.3 Flygutbildning och flygerfarenhet sökanden ska ha genomgått sådan segelflygutbildning som ges vid en segelflygkurs hos en flygutbildningstillståndsinnehavare som godkänts av Luftfartsförvaltningen. Sökanden ska ha ett intyg över att han eller hon har genomfört utbildningsprogrammet på en sådan prestationsnivå som krävs av segelflygare och att han eller hon har sådan flygerfarenhet som anges i följande punkter Av en sökande som inte har tidigare flygerfarenhet krävs a) minst 10 flygtimmar med segelflygplan och b) minst 50 flygningar med segelflygplan, av vilka minst 30 ska vara skolflygningar och minst 10 ensamflygningar; av starterna ska minst 40 ha utförts med den startmetod som i huvudsak tillämpas vid utbildningen Av en sökande som har giltig typbehörighet för helikopter eller ett giltigt certifikat för autogyroflygare krävs a) minst 5 flygtimmar med segelflygplan och b) minst 25 flygningar med segelflygplan, av vilka minst 15 ska vara skolflygningar och minst 2 ensamflygningar med segelflygplan Av en sökande som har giltig klass- eller typbehörighet för flygplan eller ett giltigt certifikat för ultralättflygare eller motorsegelflygare krävs a) minst 2 flygtimmar med segelflygplan och b) minst 10 flygningar med segelflygplan, av vilka minst 7 ska vara skolflygningar och minst 2 ensamflygningar med segelflygplan. Obs. Vid den flygutbildning som avses i punkt och som ges sökanden före ensamflygning ska man i huvudsak använda en och samma startmetod och vid sådan flygutbildning som avses i punkt endast en och samma startmetod. Den utbildning som ges i fråga om startmetoderna ska motsvara de krav som ställs i punkt Av en sökande som har ett föråldrat certifikat som nämns i punkt krävs utöver sådan utbildning som avses i punkt även sådan tilläggsutbildning som utbildningschefen eller chefsflygläraren fastställer på basis av flyglärarens utvärderingsskolflygning. 2.4 Praktisk kunskap Sökanden ska ha ett intyg över att han eller hon under ett flygprov a) med segelflygplan har utfört både normala manövreringar och manövreringar som krävs i nödsituationer på den prestationsnivå som krävs av segelflygare och b) har visat sin färdighet att följa de instruktioner och metoder som gäller för segelflygning. Sökanden ska genomgå hela certifikatskursen och bli godkänd i alla teoretiska prov innan han eller hon utför det flygprov som krävs för att certifikatet ska beviljas. 2.5 Medicinska krav Sökanden ska ha ett giltigt medicinskt intyg av klass l, 2 eller 4.

3 3 CERTIFIKATSINNEHAVA RENs RÄTTIGHETER OCH BE GRÄNSNINGAR AV RÄTTIG HETERNA 3.1 Rättigheter En segelflygarcertifikatsinnehavare är berättigad att utan ersättning fungera som befälhavare på ett segelflygplan, med tillämpning av den startmetod som använts vid flygutbildningen, eller med tillämpning av en annan startmetod om han eller hon uppfyller de tilläggskrav som avses i punkt 9, enligt följande: a) att flyga ensamflygningar och b) att befordra passagerare, under förutsättning att certifikatsinnehavaren har fyllt 17 år, han eller hon har minst 35 flygtimmar med segelflygplan, av vilka minst 15 timmar ska vara ensamflygningar, och därutöver minst 100 flygningar med segelflygplan, av vilka minst 15 ska ha utförts med den aktuella startmetoden, och han eller hon vid en kompetenskontroll har visat sig kunna utföra både normala manövreringar och manövreringar som krävs i nödsituationer på den prestationsnivå som är tillräcklig för att befordra passagerare, samt att kontrollflygaren har infört en anteckning om en godkänd kompetenskontroll för rätt till passagerarbefordran i certifikatsinnehavarens flygdagbok, bestyrkt anteckningen med sin namnteckning och gett ett sådant kompetenskontrollutlåtande som avses i luftfartsbestämmelse TRG Ml Om segelflygarcertifikatsinnehavaren har ett giltigt certifikat för ultralättflygare eller motorsegelflygare utan rätt att befordra passagerare, är han eller hon berättigad att befordra passagerare med segelflygplan under förutsättning att a) han eller hon har minst 30 flygningar med segelflygplan, av vilka minst 15 ska ha utförts med den aktuella startmetoden, b) han eller hon vid en kompetenskontroll har visat sig kunna utföra både normala manövreringar och manövreringar som krävs i nödsituationer på den prestationsnivå som är tillräcklig för att befordra passagerare och PEL M2-41, /6 c) kontrollflygaren har infört en anteckning om en godkänd kompetenskontroll för rätt till passagerarbefordran i certifikatsinnehavarens flygdagbok, bestyrkt anteckningen med sin namnteckning och gett ett sådant kompetenskontrollutlåtande som avses i luftfartsbestämmelse TRG Ml Om segelflygarcertifikatsinnehavaren har giltig klass- eller typbehörighet för flygplan, ett giltigt certifikat för ultralättflygare eller motorsegelflygare samt rätt att befordra passagerare, är han eller hon berättigad att befordra passagerare med segelflygplan utan särskild anteckning om denna rättighet, under förutsättning att han eller hon har erfarenhet av minst 15 starter med den aktuella startmetoden. När det gäller självstartande segelflygplan krävs 5 starter. 3.2 Begränsningar En segelflygarcertifikatsinnehavare får fungera som befälhavare på ett segelflygplan, ett segelflygplan med hjälpmotor eller ett självstartande segelflygplan endast om han eller hon med ett sådant luftfartyg under de senaste 12 månaderna har utfört a) minst två flygningar eller b) en skolflygning tillsammans med en segelflyglärare och c) han eller hon har giltig rätt att använda den aktuella startmetoden En segelflygarcertifikatsinnehavare som har rätt att befordra passagerare får befordra passagerare endast om han eller hon under de senaste 12 månaderna, med tilllämpning av den aktuella startmetoden, med ett segelflygplan har utfört a) minst två flygningar eller b) en skolflygning tillsammans med en segelflyglärare. 4 CERTIFIKATETs GILTIGHETs TID Certifikatet beviljas för högst fem år. För att certifikatet ska vara giltigt förutsätts det att certifikatsinnehavaren har ett giltigt medicinskt intyg av klass l, 2 eller 4. 5 BEVILJANDE AV CERTIFIKAT För beviljande av certifikatet ska sökanden förete de handlingar som nämns i luftfartsbestämmelse PEL Ml-4 för Luftfartsförvaltningen.

4 4/6 PEL M2-41, ÄTERUTSKRIVNING AV CER TIFIKAT Äterutskrivning av ett certifikat förutsätter, utöver det som föreskrivs om förnyelse av certifikat i luftfartsbestämmelse PEL Ml-4, a) att sökanden har fungerat som segelflygplan s-, motorsegelflyg plans-, ultralättflyg plans- eller autogyropilot vid minst två olika flygningar under de 12 månader som föregår utgången av certifikatets giltighetstid, eller b) att söka n den företer ett intyg över giltig klass- eller typbehörighet för flygplan eller typbehörighet för helikopter, eller c) att sökanden företer ett intyg över en skolflygning med något av de luftfartyg som nämns i punkt 6 a), som utförts under de 12 månader som föregår utgången av certifikatets giltighetstid och som avses i punkten angående begränsningar i luftfartsbestämmelsen angående certifikatet i fråga, eller d) att sökanden företer ett utlåtande över ett godkänt flygprov eller en godkänd kontrollflygning som genomförts högst tre månader tidigare med något av de luftfartyg som nämns i punkt 6 a), eller e) att sökanden företer ett utlåtande över ett godkänt flygprov eller en godkänd kontrollflygning som genomförts högst tre månader tidigare för beviljande av sådan klass- eller typbehörighet som avses i punkt 6 b) eller för förlängning av dess giltighetstid. 7 FÖRNYELSE AV CERTIFIKAT Angående förnyelse av ett föråldrat certifikat bestäms särskilt (luftfartsbestämmelserna PEL M1-4 och PEL M1-5). 8 INTRODUKTIONSUTBILD NING Piloten ska genomgå introduktionsutbildning för varje ny segelflygplanstyp. Vid utbildningen ska piloten göra sig förtrogen med flyghandboken. 9 TILLÄGGsRÄTTIGHETER 9.1 Rättigheter beträffande startmetoder Befälhavaren på ett segelflygplan ska ha giltig rätt att tillämpa den startmetod som används vid starten. startmetoderna är a) bil- och vinschbogsering, b) flygplansbogsering och c) start med ett självstartande segelflygplans egen motor. Certifikatsinnehavaren har utan särskild kvittering av flygläraren rätt att tillämpa startmetoden som använts vid den segelflygningskurs på basis av vilket certifikatet har beviljats och som använts vid flygprovet. Certifikatsinnehavaren har rätt att tillämpa en ny startmetod då den flyglärare som svarat för utbildningen har gjort en anteckning om den godkända utbildningen i certifikatsinnehavarens flygdagbok och bestyrkt anteckningen med sin namnteckning eller utfärdat ett annat intyg över utbildningen Utbildning angående startmetoder Bil-, vinsch- eller flygplansbogsering Av en segelflygarcertifikatsinnehavare krävs minst 7 skolflygningar med den aktuella startmetoden tillsammans med en flyglärare. Självstartande segelflygplan En segelflygarcertifikatsinnehavare ska ha genomgått utbildning som ges av en flyglärare, där certifikatsinnehavaren har a) gjort sig förtrogen med flyghandboken för självstartande segelflygplan och med användning och underhåll av dess motor, samt b) fått flygutbildning som innefattar minst 7 skolflygningar med självstartande segelflygplan. Om utbildningen genomförs med ett ensitsigt självstartande segelflygplan, ska den som genomgår utbildningen ha giltig rätt att använda flygplansbogsering som startmetod. Då utbildningen inleds ska hans eller hennes flygerfarenhet med segelflygplan omfatta minst 35 timmar. Flygläraren ska övervaka flygningarna från marken på flygplatsen och det ska finnas en ömsesidig radioförbindelse mellan läraren och den som genomgår utbildningen. Certifikatsinnehavaren har giltig rätt att tilllämpa startmetoden då den flyglärare som svarat för utbildningen har gjort en anteckning om den godkända utbildningen i certifikatsinnehavarens flygdagbok och bestyrkt anteckningen med sin namnteckning eller utfärdat ett annat intyg över utbildningen. Av en segelflygarcertifikatsinnehavare som också har ett motorsegelflygar-, ultralättflygar- eller motorflygarcertifikat krävs istället för ovan nämnd utbildning sådan introduktionsutbildning som avses i punkt Giltighetstiden för rätten att tillämpa en startmetod Rätten att tillämpa en startmetod är giltig då innehavaren under de senaste 24 månaderna

5 PEL M2-41, /6 har utfört minst en flygning med tillämpning av den aktuella startmetoden eller då innehavaren har utfört minst en start med den aktuella startmetoden tillsammans med en flyglärare eller, då det är fråga om självstartande segelflygplan, under övervakning av en flyglärare. När det gäller självstartande segelflygplan är rätten att tillämpa en startmetod giltig då innehavaren har giltig klass- eller typbehörighet för flygplan eller ett giltigt ultralättflygar- eller motorsegelflygarcertifikat med användningsrätt 9.2 Rätt till molnflygning Teoretisk kunskap För att beviljas rätt till molnflygning ska segelflygarcertifikatsinnehavaren uppfylla följande krav: Segelflygarcertifikatsinnehavaren ska ha genomgått sådan teoretisk utbildning för molnflygning som ges hos en flygutbildningstillståndsinnehavare som godkänts av Luftfartsförvaltningen. Han eller hon ska ha ett intyg över att i provet ha uppvisat den kunskapsnivå som krävs för molnflygning i följande läroämnen: a) teori angående instrumentflygning för molnflygare, b) meteorologi för molnflygare, c) människans prestationsförmåga och begränsningar vid molnflygning, samt d) flygoperativa procedurer vid molnflygning. Om segelflygarcertifikatsinnehavaren dessutom har ett giltigt förvärvs- eller trafikflygarcertifikat eller giltig instrumentflygbehörighet för flygplan eller helikopter, krävs utbildning i läroämne d) Flygutbildning och flygerfarenhet Segelflygarcertifikatsinnehavaren ska ha genomgått sådan flygutbildning för molnflygning som ges hos en flygutbildningstillståndsinnehavare som godkänts av Luftfartsförvaltningen. Han eller hon ska ha ett intyg över att ha genomfört utbildningsprogrammet på den prestationsnivå som krävs för rätt till molnflygning och ha följande flygerfarenhet: a) minst 35 timmar flygerfarenhet med segelflygplan och minst 5 flygtimmar instrumentflygtid i form av skolflygningar med segelflygplan eller motorsegelflygplan innan utbildningen inleds. Av instrumentflygtiden ska minst en halv timme vara instrumentflygning i moln. Av instrumentflygtiden på fem timmar kan högst två timmar ersättas med fem timmars flygutbildning med hjälp av en flygträningsanordning, eller, b) om segelflygarcertifikatsinnehavaren dessutom har ett giltigt förvärvs- eller trafikflygarcertifikat eller giltig instrumentflygbehörighet för flygplan eller helikopter, krävs minst l flygtimme instrumentflygningstid i form av skolflygning med segelflygplan Praktisk kunskap För att beviljas rätt till molnflygning ska sökanden genomföra ett godkänt flygprov med segelflygplan. Självständig molnflygning förutsätter att utbildningschefen eller chefsflygläraren hos en flygutbildningstillståndsinnehavare som godkänts av Luftfartsförvaltningen har gjort en anteckning om godkänd utbildning i certifikatsinnehavarens flygdagbok och att kontrollflygaren har gett ett sådant utlåtande som avses i luftfartsbestämmelse TRG M 1-6 över ett godkänt flygprov Rättigheterna för den som har molnflygningsrätt Den som har rätt till molnflygning är berättigad att fungera som befälhavare på ett segelflygplan vid molnflygning, under förutsättning att han eller hon i övrigt har giltig rätt att fungera som befälhavare på ett segelflygplan och han eller hon under de senaste 24 månaderna a) minst l timme har fungerat som pilot vid molnflygning, eller b) har tränat minst 3 flygtimmar instrumentflygning med en flygträningsanordning, eller c) har giltig instrumentflygbehörighet för flygplan, eller d) har minst l timme instrumentflygtid i form av skolflygning med segelflygplan tillsammans med en segelflyglärare som har rätt att utföra molnflygning, eller e) har blivit godkänd i ett sådant flygprov som avses i punkt eller vid en kompetenskontroll och kontrollflygaren har infört en anteckning om saken i flygdagboken, bestyrkt anteckningen med sin namnteckning och gett ett sådant utlåtande som avses i luftfartsbestämmelse TRG M1-6 över flygprovet eller kompetenskontrollen. 10 IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÄNGSBESTÄMMELSER 10.1 Denna luftfartsbestämmelse träder i kraft r och med denna bestämmelse upphävs luftfartsbestämmelserna PEL M2-41 och PEL M2-43 som utfärdats

6 6/6 PEL M2-41, Utbildning som inletts innan denna bestämmelse har trätt i kraft får slutföras senast Den molnflygningsbehörighet (CF) som antecknats i segelflygarcertifikatet förblir giltig och anteckningen kvarstår i certifikatet utan särskilda åtgärder. Den som har sådan behörighet omfattas av punkt i denna bestämmelse.

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 5.6.2019 Träder i kraft: 6.6.2019 Rättsgrund: Lag om transportservice (320/2017) 131 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift upphäver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018?

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? FAQ Allmänna frågor kring EASA FCL och konvertering av certifikat Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? A Segelflyget har för närvarande ett

Läs mer

Föreskrift 1 (5) TRAFI/657758/ /2018 PEL M2-71

Föreskrift 1 (5) TRAFI/657758/ /2018 PEL M2-71 1 (5) Utfärdad: 5.6.2019 Träder i kraft: 6.6.2019 Rättsgrund: Lag om transportservice (320/2017) 131 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift upphäver

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat. Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat. Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart Utbildning Sid nr 1 av 5 Utbildningsplan till segelflygcertifikat Startmetod: Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart Kursens längd: Den praktiska utbildningen skall fördelas på minst 21 flygdagar.

Läs mer

Allmänna bestämmelser om flygcertifikat

Allmänna bestämmelser om flygcertifikat UTKASTutkastutkast Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 5.9.2018 Träder i kraft: 7.9.2018 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014), 47 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Genom

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Medlemsantalet är c a 25 st. Klubben är medlem i Kungliga Svenska Aeroklubben, vanligen kallat KSAK och bedriver utbildning för UL-B certifikat.

Medlemsantalet är c a 25 st. Klubben är medlem i Kungliga Svenska Aeroklubben, vanligen kallat KSAK och bedriver utbildning för UL-B certifikat. Smålanda Flygklubb (SFK) Smålanda FK bildades 1985 och är en flygklubb främst för ultralätt flyg. Klubben är belägen vid fältet Kronobergshed som är ett grässtråk intill väg 126 mellan Alvesta och Moheda.

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad lu 1 (6) Utfärdad: 11.2.2015 Träder i kraft: 15.2.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse

Läs mer

Segelflyg en sport som passar alla!

Segelflyg en sport som passar alla! Segelflyg är en sport där du i ett segelflygplan blir uppbogserad av ett motorflygplan till 500-1000 meters höjd och där utnyttjar du uppåtvindar s.k. termik vilket bildas när solen lyser på en markyta.

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den 5 mars 2018. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den 5 mars 2018. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Luftfartsföreskrift 1 (8) Giltighetstid: Tillsvidare

Luftfartsföreskrift 1 (8) Giltighetstid: Tillsvidare Luftfartsföreskrift 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Utfärdad: 6.7.2011 Träder i kraft: 1.8.2011 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 6 och 78 4 mom. Giltighetstid: Tillsvidare Ändringsuppgifter:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Luftfartslag; utfärdad den 3 juni 2010. SFS 2010:500 Utkom från trycket den 15 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat Utbildning Sid nr 1 av 5 Utbildningsplan till segelflygcertifikat Startmetod: Flygstart, vinschstart eller självstartande segelflygplan (SLG). Kursens längd: Den praktiska utbildningen skall fördelas på

Läs mer

Yttrande över begäran om ändring i yrkestrafiklagen

Yttrande över begäran om ändring i yrkestrafiklagen TSV 2010-2563 N2007/4842/TR YTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över begäran om ändring i yrkestrafiklagen Sammanfattning Transportstyrelsen anser att det inte

Läs mer

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Utbildning till Pilot på motorsegelflygplan i Uppsala Flygklubb Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Drömmen om att flyga bland

Läs mer

Accisfrihet för bränslen som används i luftfart

Accisfrihet för bränslen som används i luftfart Kundmeddelande Accisfrihet för bränslen som används i luftfart Allmänt Luftfartyg Privat nöjesflygning Kommersiell luftfart och luftfart i samband med myndighetsverksamhet Återbäringsförfarande Anskaffning

Läs mer

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC)

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Direktoratet för regelarbete Yttrande nr 03/2013 Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) TILLHÖRANDE NPA/CRD 2011-16 RMT.0199 & RMT.0198

Läs mer

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB INFORMATIONSPAKET PRIVATFLYGARCERTIFIKAT(PPL) Tilläggsutbildningar: Mörkerbevis Klassinflygning Sjö Klassinflygning TMG Bogserförartillstånd

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan för Segelflygcertifikat med Motorsegelflygplan, SLG och Segelflygplan

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan för Segelflygcertifikat med Motorsegelflygplan, SLG och Segelflygplan Utbildning Sid nr 1 av 5 Utbildningsplan för Segelflygcertifikat med Motorsegelflygplan, SLG och Segelflygplan Startmetod: Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart Kursens längd: Den praktiska

Läs mer

Utbildning till pilot på motorsegelflygplan i Uppsala flygklubb

Utbildning till pilot på motorsegelflygplan i Uppsala flygklubb Utbildning till pilot på motorsegelflygplan i Uppsala flygklubb Utbildning på motorseglare Har du funderat på att utbilda dig till motorsegelflygpilot med möjligheten att bli segelflygare eller senare

Läs mer

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap 1 (9) Utfärdad: 23.12.2016 Rättsgrund: Träder i kraft: 1.1.2017 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (864/2014) 47 och 113 såsom 47 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen (61/2016) Genomförd

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

Människan i luften. Flygsäkerhet & Flygmedicin. Segelflyg Människan I Luften

Människan i luften. Flygsäkerhet & Flygmedicin. Segelflyg Människan I Luften Människan i luften Flygsäkerhet & Flygmedicin Två haverityper Materialfel Pilotfel Pilot-fel är den vanligaste haveriorsaken Material-fel Vajer nöts sönder Materialförsvagning Råttäten fallskärm Svetsar

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Alla är hjärtligt välkomna.

Alla är hjärtligt välkomna. KSFK TERMIK Nummer 2 Årgång 72 2016-03-28 Årsmötet Årets möte, som lockat 19 medlemmar avklarades utan några direkta överraskningar. Dock kan nämnas att styrelsens förslag på att införa ett prissystem

Läs mer

Att efter en avslutad flygutbildning vara både certifikatsinnehavare (MPLcertifikat, Multi-crew Pilot License) och behörig på en flygplanstyp med

Att efter en avslutad flygutbildning vara både certifikatsinnehavare (MPLcertifikat, Multi-crew Pilot License) och behörig på en flygplanstyp med MPL ǀ Multi-crew crew Pilot License Trafikflygarutbildning på Trafikflyghögskolan, TFHS TFHS erbjuder från och med våren 2014 en ny och unik trafikflygarutbildning. Utbildningen är i sin första del 2,5

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd...

Läs mer

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos För att ta ett certifikat måste man genomföra: Teoretisk utbildning Praktisk flygutbildning ca 60 starter och 15 timmars flygtid för segelflyg ca 102 starter

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten 1 (6) Utfärdad: 10.3.2014 Träder i kraft: 15.3.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 3 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Undantag för militär luftfart från

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare UTKAST 17.1.2013

Giltighetstid: tills vidare UTKAST 17.1.2013 1 (13) Utfärdad: [pp.kk.vvvv] Träder i kraft: [1.3.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 3 mom., 17 5 och 6 mom., 18 2

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R1702 SV 28.12.2009 005.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1702/2003 av den 24 september

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Allmänflygprojektets branschdag

Allmänflygprojektets branschdag Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter Allmänflygprojektets branschdag Nya EU-föreskrifter för personal inom civil luftfart (EU)1178/2011 1 Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Utbildning Sid nr 1 av 7 Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Allmänt Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildningar för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildningar för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildningar för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); beslutade den 5 mars 2018. Transportstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg; beslutade den 13 juni 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 7 luftfartsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2018:16. Den konsoliderade

Läs mer

FLYGBLADET. Planera och notera

FLYGBLADET. Planera och notera FLYGBLADET NR 3 2013 INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB Planera och notera 27/7 Nasco Yankee Meeting även den 26/7 pyssel på kvällen. Föranmäl på uppsatt lista i entrén för att vi får en bättre organisation.

Läs mer

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen Flyglära Vi börjar med den grundläggande delen Det rent hantverksmässiga manövrerandet av flygplanet. Roderhantering osv. Den rent taktiska manövreringen. Hur vi flyger i varvet osv. Innan vi börjar!!

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (11) Utfärdad: 11.11.2014 Träder i kraft: 13.11.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 2008-08-20 Hemavan förbudssektor ÄLVSBY FLYGKLUBB BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 Allmänt En sektor benämnd Hemavan förbudssektor upprättas i samband med Skyways start och landning.

Läs mer

Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S)

Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Från S-certifikat till EASA FCL En presentation som hjälper dig med din personliga konvertering från S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Begrepp och

Läs mer

LÄR DIG FLYGA I SOMMAR! Välkommen på segelflygläger på Borlänge Flygklubb v v

LÄR DIG FLYGA I SOMMAR! Välkommen på segelflygläger på Borlänge Flygklubb v v www.bfk.nu LÄR DIG FLYGA I SOMMAR! Välkommen på segelflygläger på Borlänge Flygklubb v. 29 - v. 30 2017. Introduktion I sommar anordnar Borlänge Flygklubb ett utbildningsläger i segelflyg på Dala-Airport

Läs mer

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN skapa Föreskrift 1 (6) Utfärdad: 9.10.2015 Träder i kraft: 9.10.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: - FLYGNING

Läs mer

Flygplan Av: Mathilda & Leona

Flygplan Av: Mathilda & Leona Flygplan Av: Mathilda & Leona Första skisserna av glidflygplanet Runt 1800-talet så började hela tanken med att skapa ett flygplan. Människor på flera ställen runt om i världen började med olika skisser.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning Remissammanställning 1 (18) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning KSAK Ändring i TSFS 2013:12 Certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis 2, begreppsförklaringar

Läs mer

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../..

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den XXX EASA Yttrande 03/2013 [...](2013) XXX utkast BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. av den XXX om ändring av kommissionens förordning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1, 2, 4, 5 och 15, 5 kap. 1,

Läs mer

Slutrapport RL 2013:08

Slutrapport RL 2013:08 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:08 Olycka den 20 september 2012 med motorsegelflygplanet SE-UDP på Sollefteå/Långsele flygplats, Västernorrlands län. Diarienr L-109/12 2013-03-27 SHK undersöker olyckor

Läs mer

Inlämnad av: 44 personer, motsvarande ca 1 000 flygtimmar per år.

Inlämnad av: 44 personer, motsvarande ca 1 000 flygtimmar per år. Norrköpings Automobil och Flygklubb Arbetsgruppen för framtida flygplansflotta November 2007 Inlämnad av: 44 personer, motsvarande ca 1 000 flygtimmar per år. Datum: 13 januari 2007 Dina synpunkter behandlas

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Teorikurs för. Bogserbehörighet

Teorikurs för. Bogserbehörighet Teorikurs för Bogserbehörighet Villkor för att få behörigheten Gällande certifikat för flygplan Timkrav (en av nedanstående skall vara uppfylld) 100 timmar 150 timmar varav högst 75 segel 75 timmar och

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Sträckflygning och tävlingsflygning

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Sträckflygning och tävlingsflygning Utbildning Sid nr 1 av 7 Sträckflygning och tävlingsflygning Allmänt Utbildningarna genomförs som 3 olika kurser. Utbildningarna är frivilliga men kan användas för fortsatt utbildning och ger en ökad kunskap

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2016-02-15 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011.

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 311 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 25 november 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den [Välj datum]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 268/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 268/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet. RIKSDAGENS SVAR 268/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES)

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES) REV 16.09.2011 SV 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Läs mer

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr)

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr) ÅTVIDABERGS KOMMUN 1(5) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD SOM ÄR FOLKBOKFÖRD I ÅTVIDABERGS KOMMUN Sökande Namn Personnummer Bostadsadress Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

Flygplans- och helikopterflygutbildning

Flygplans- och helikopterflygutbildning 1 (10) Utfärdad: 17.6.2016 Träder i kraft: 1.7.2016 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Upphäver luftfartsföreskriften om

Läs mer

INFORMATION GÄLLANDE TEORETISKA EXAMINATIONER FÖR

INFORMATION GÄLLANDE TEORETISKA EXAMINATIONER FÖR EXAMINATIONSINFORMATION INFORMATION GÄLLANDE TEORETISKA EXAMINATIONER FÖR PRIVAT- OCH TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT SAMT IR-BEHÖRIGHET ENLIGT TRANSPORTSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH TILLÄMPLIGA EU-FÖRORDNINGAR EXAMINATIONSINFORMATION

Läs mer

Svenska HängflygFörbundet Verksamhetshandbok

Svenska HängflygFörbundet Verksamhetshandbok 1 Innehåll 1. Introduktion... 4 1.1 Svenska Hängflygförbundet... 4 1.2... 4 1.3 Hänvisningar... 4 1.4 Ändringar... 4 2. Organisation... 4 2.1 Stadgar... 4 2.2 Medlemskap... 4 2.3 Roller... 4 2.3.1 Verksamhetsansvarig...

Läs mer

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-UKE på Skövde Flygplats, O län, den 10/9 2006. SHK Dnr L-26/06

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-UKE på Skövde Flygplats, O län, den 10/9 2006. SHK Dnr L-26/06 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UKE på Skövde Flygplats, O län, den 10/9 2006 SHK Dnr L-26/06 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda allt

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2018:17.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr /9 Fjärde kvartalet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse....

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer