Giltighetstid: tills vidare UTKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Giltighetstid: tills vidare UTKAST 17.1.2013"

Transkript

1 1 (13) Utfärdad: [pp.kk.vvvv] Träder i kraft: [ ] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 3 mom., 17 5 och 6 mom., 18 2 mom., 19 6 mom. Ändringsuppgifter: Ny föreskrift Fartygspersonalens behörigheter UTKAST INNEHÅLL 1 DEFINITIONER FÖRNYANDE AV BEHÖRIGHETSBREV OCH CERTIFIKAT ÖVER SPECIALBEHÖRIGHET Allmänt Förnyande på grundval av skötsel av uppgifter som är likvärdiga med sjötjänstgöring Godkännande av sjötjänstgöring i vissa fall Förnyande på grundval av godkänd repetitionsutbildning DÄCKSMANS UTBILDNING TILLRÄCKLIG KUNSKAP FÖR ERHÅLLANDE AV FÖRARBREV FÖR HYRESBÅT INTERNATIONELLT FÖRARBREV FÖR FRITIDSBÅT SÄKERHETSUTBILDNING FÖR PERSONAL PÅ FISKEFARTYG ECDIS-UTBILDNING OCH UTBILDNING ENLIGT TYP TILLÄGGSUTBILDNING OCH SPECIALBEHÖRIGHETER Tilläggsutbildning och specialbehörigheter som fordras av personal på passagerarfartyg Krav på tilläggsutbildning på passagerarfartyg i inrikes fart Utbildning för personal på höghastighetsfartyg i internationell fart och certifikat om specialbehörighet för befäl Allmänt Utbildning för personal på höghastighetsfartyg Förnyande av certifikatet över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg Utbildning för personal på dynamiskt uppburna fartyg i internationell fart och certifikat över specialbehörighet för befäl Allmänt Utbildning för personal på dynamiskt uppburna fartyg Förnyande av certifikat över specialbehörighet för befäl på dynamiskt uppburna fartyg Repetitionsutbildning för förnyande av certifikat i grundläggande säkerhet Prov som ersätter repetitionsutbildning Förnyande av certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar Prov som ersätter repetitionsutbildning... 9 Trafiksäkerhetsverket PB 320, Helsingfors tfn , fax FO-nummer

2 2 (13) 8.4 Förnyande av certifikat för att handha snabbgående beredskapsbåtar Prov som ersätter repetitionsutbildning Förnyande av certifikat i avancerad brandbekämpning Prov som ersätter repetitionsutbildning Certifikat över specialbehörighet för personal på tankfartyg Allmänt Certifikat över specialbehörighet för personal på bränslepråmar och små tankfartyg i inrikes fart ARRANGEMANG UNDER ÖVERGÅNGSPERIODEN Allmänt Behörighetsbrev för matros, maskinman, elektriker och elmästare Behörighetsbrev för båtsman och reparatör Behörighetsbrev för befälhavare i närtrafik Begränsat överstyrmansbrev Behörighetsbrev för maskinchef på fartyg med en maskineffekt under kw Behörigheter med anknytning till skyddsåtgärder Ansökan om specialbehörigheter vid förnyelse av behörighetsbrev Behörighetsbrevets giltighet i vissa fall IKRAFTTRÄDANDE... 13

3 3 (13) 1 DEFINITIONER Utöver det som föreskrivs i definitionerna i 2 i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation på fartyg (1687/2009, lagen om fartygspersonal) och i 1 i statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (xxx/2013, bemanningsförordningen), avses i denna föreskrift med: 1) MODU (mobile offshore drilling unit) flyttbar offshoreborrplattform, 2) oljeplattform bottenfast offshoreborrplattform, 3) STCW-F-konventionen 1995 års internationella konvention om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för personal på fiskefartyg, 4) IMO:s modellkurs 1.33 Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) modellkurs IMO Model Course Safety of Fishing Operations Support Level (ISBN ), 5) ECDIS (Electronic Chart Display and Information System, elektroniskt sjökorts- och informationssystem) ett rattmärkt navigationssystem som utnyttjar officiella ENC-sjökort och ersätter de tryckta sjökorten, 6) Manilaändringarna ändringar i STCW-konventionen som antagits vid en konferens i Manila 2010 genom resolutionerna 1 och 2 i bilagan till STCW-konventionen, 7) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg i IMO:s sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36(63) av den 20 maj 1994 samt sjösäkerhetskommitténs resolution MSC.97(73) av den 5 december 200, jämte ändringar, 8) DSC-koden, den internationella säkerhetskoden för dynamiskt uppburna fartyg, som ingår i IMO:s generalförsamlings resolution A.373(X) av den 14 november 1977, jämte ändringar. 2 FÖRNYANDE AV BEHÖRIGHETSBREV OCH CERTIFIKAT ÖVER SPECIALBEHÖRIG- HET 2.1 Allmänt Den persons sjötjänstgöring som ansöker om förnyande av sitt behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet kontrolleras i regel utgående från uppgifterna i sjömansregistret. Redaren ska enligt lagen om registrering av fartygspersonal (1360/2006) anmäla uppgifterna om personer som är sysselsatta i sjömansbefattningar till Trafiksäkerhetsverket. Sjötjänstgöring på utländska fartyg beaktas och införs på begäran i sjömansregistret på grundval av en tillförlitlig utredning. Vid godkännande av sjötjänstgöring som krävs för förnyande av behörighetsbrev iakttas kraven i bemanningsförordningen och denna föreskrift. När sjötjänstgöringen utgör en av grunderna för förnyande av ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehörighet ska sjötjänstgöringen vara relevant för behörighetsbrevet eller certifikatet i fråga. Vid bedömning av tjänstgöringens relevans tas hänsyn inte bara till sjömansbefattningen utan också till exempelvis fartygets storlek och maskineffekt, fartygstypen och fartygets egenskaper samt fartområdet.

4 4 (13) 2.2 Förnyande på grundval av skötsel av uppgifter som är likvärdiga med sjötjänstgöring Med likvärdiga uppgifter avses i 79 1 mom. 3 punkten i bemanningsförordningen tjänstgöring som kan godkännas i stället för sjötjänstgöring, förutsatt att de likvärdiga uppgifterna kan anses upprätthålla yrkeskompetensen. Likvärdiga uppgifter förs inte in i sjömansregistret. De likvärdiga uppgifternas relevans bedöms fall för fall på grundval av en av sökanden inlämnad tillförlitlig utredning. Då ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet förnyas på basis av att personen i fråga har skött likvärdiga uppgifter, tas vid bedömning av om yrkeskompetensen har upprätthållits hänsyn till att ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet ger personen i fråga likadan rätt att tjänstgöra i uppgifter som förutsätter behörighetsbrevet eller certifikatet i fråga som ett behörighetsbrev eller certifikat som förnyas på basis av sjötjänstgöring. Likvärdiga uppgifter ersätter i regel inte de utbildningar som nämns i förordningens 79 1 mom. 3 punkt utan dessa måste genomgås separat. 2.3 Godkännande av sjötjänstgöring i vissa fall Då ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som beviljats med stöd av STCWkonventionen förnyas på basis av sjötjänstgöring, kan relevant sjötjänstgöring ombord på fartyg med en bruttodräktighet under 500 eller en maskineffekt under 750 kw i inrikes fart godkännas. Relevansen bedöms fall för fall. Då ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehörighet förnyas på basis av tjänstgöring på oljeplattform eller MODU, kan denna tjänstgöring bedömas som en likvärdig uppgift enligt 79 1 mom. 3 punkten i bemanningsförordningen om tjänstgöringen är relevant för det behörighetsbrev eller det certifikat som söks. Relevansen bedöms på basis av en av sökanden inlämnad tillförlitlig utredning. 2.4 Förnyande på grundval av godkänd repetitionsutbildning Enligt 79 1 mom. 4 punkten i bemanningsförordningen kan ett behörighetsbrev för däckseller maskinbefäl förnyas på grundval av en godkänd repetitionsutbildning. Med utbildningen avses repetitionsutbildning enligt regel A-I/11 i STCW-koden. Syftet med den godkända repetitionsutbildningen är att uppdatera yrkeskompetensen hos den som ansöker om förnyande av sitt behörighetsbrev så att yrkeskompetensen uppfyller gällande krav. 3 DÄCKSMANS UTBILDNING Däcksmansutbildningen ska omfatta: 1) utbildning i överlevnadstekniker med hjälp av utrustningen för överlevnad och livräddning ombord. Under utbildningen lär man sig var livräddningsutrustningen är placerad, hur man tar på sig räddningsväst och räddningsdräkt, hur livbojar används, vilka förberedelser som behövs för att ta i bruk livflotte och flytredskap, var de pyrotekniska nödsignalerna är placerade och hur de används, var förstahjälpsutrustningen finns, hur man räddar nödställda

5 5 (13) ur vattnet, hur man assisterar passagerare och hur man använder kommunikationsutrustningen i nödsituationer, 2) brandbekämpningsutbildning med hjälp av brandbekämpningsutrustningen ombord. Under utbildningen lär man sig var brandsläckningsredskapen och släckutrustningen är placerad och hur den används, var nödutgångarna är, hur man utlöser brandsläckningssystemet i maskinrummet, hur man använder bränsletankens snabbavstängningsventil och hur man stänger av luftkonditioneringen och brandspjällen, 3) arbetarskyddsutbildning som omfattar säkra arbetsrutiner ombord, användningen av den personliga skyddsutrustningen och användningen av flytplagg särskilt vid arbete på utsidan av relingen, 4) utbildning i att manövrera fartyget, som omfattar undervisning i hur man hanterar och styr fartyget enligt befälhavarens anvisningar och i särskilda fall även självständigt med hjälp av landmärken och kompass, hur fartyget manövreras för att lägga till vid kaj och hur fartygets maskiner startas och stoppas, och 5) landbaserad utbildning, som består av utbildning i första hjälpen för båtfarare eller motsvarande utbildning och en av en fackman inom branschen anordnad praktisk övning i användningen av handbrandsläckare och brandfilt för släckning av flambara vätskor. Undervisningen i punkterna 1 4 ska ges av fartygets befälhavare som ska utfärda intyg över utbildningen när han eller hon försäkrat sig om däcksmannens kunskaper och färdigheter. 4 TILLRÄCKLIG KUNSKAP FÖR ERHÅLLANDE AV FÖRARBREV FÖR HYRESBÅT För att få förarbrev för hyresbåt enligt 32 i bemanningsförordningen ska sökanden visa att han eller hon behärskar följande: 1) sjötrafiklagen (463/1996) och sjötrafikförordningen (124/1997), 2) sjövägsreglerna (FördrS 30/1977, jämte bilagor), 3) förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Reglerna för inre farvatten 1978) (252/1978), 4) sjömärkena, sjökorten, kompassen, hur man pejlar och tar bäringar, och 5) de bestämmelser i sjölagen (674/1994) som gäller fartygs befälhavare, i tillämpliga delar. Sökanden kan styrka sina kunskaper genom att uppvisa ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin kursverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för kursverksamhet och certifiering har varit föremål för extern utvärdering på ett sätt som Trafiksäkerhetsverket godkänt högst fem år innan intyget beviljats. Kunskaperna enligt punkterna 1-5 ovan kan också styrkas genom ett giltigt behörighetsbrev för däcksbefäl. Kunskaperna enligt punkterna 2-4 ovan kan styrkas genom ett internationellt förarbrev för fritidsbåt. Förarbrev för hyresbåt söks hos Trafiksäkerhetsverket. 5 INTERNATIONELLT FÖRARBREV FÖR FRITIDSBÅT Sökanden kan styrka att han eller hon uppfyller kraven för erhållande av internationellt förarbrev för fritidsbåt i 33 i bemanningsförordningen också genom att uppvisa ett behörighetsbrev för däcksbefäl.

6 6 (13) 6 SÄKERHETSUTBILDNING FÖR PERSONAL PÅ FISKEFARTYG Säkerhetsutbildning för personer som tjänstgör på fiskefartyg, som avses i 18 2 mom. i lagen om fartygspersonal kan anordnas av en läroanstalt som har rätt att ge utbildning som leder till grundexamen i fiskerihushållning och av en läroanstalt som anordnar utbildning som leder till grundexamen i sjöfart. Säkerhetsutbildningen ska planeras och genomföras med beaktande av rekommendationerna i kap. III i STCW-F-konventionen och resolution 5 i bilaga 2 till konventionen. I utbildningen kan hänsyn tas till de giltiga behörighetsbrev som deltagarna har och den utbildning och de kunskaper som de redan har förvärvat. Utbildningen kan i tillämpliga delar planeras med IMO:s modellkurs 1.33 som grundval. 7 ECDIS-UTBILDNING OCH UTBILDNING ENLIGT TYP I Manilaändringarna krävs att däcksbefäl certifierade enligt reglerna II och VII i STCWkonventionen genomgår ECDIS-utbildning. Sådan utbildning krävs dock inte av personer som tjänstgör på fartyg som saknar ECDIS-utrustning. Om ECDIS-utbildning inte har genomgåtts, antecknas denna begränsning i behörighetsbrevet. Enligt regel I/ i bilagan till STCW-konventionen och reglerna 6.3 och 6.5 i ISM-koden ska redaren se till att befälhavare och däcksbefäl görs förtrogna med fartygets utrustning, däribland ECDIS (utbildning enligt typ). Förtrogenhetsutbildningen ska dokumenteras och den ska genomföras med beaktande av anvisningarna i cirkulär STCW.7/Circ TILLÄGGSUTBILDNING OCH SPECIALBEHÖRIGHETER 8.1 Tilläggsutbildning och specialbehörigheter som fordras av personal på passagerarfartyg Krav på tilläggsutbildning på passagerarfartyg i inrikes fart Trafiksäkerhetsverket kan i samband med fastställandet av bemanningen kräva utbildning enligt mom. i bemanningsförordningen av personal på passagerarfartyg i fartområdena I och II i inrikes fart beroende på om fartygets egenskaper, antalet passagerare ombord och fartygspersonalens uppgifter ombord så kräver Utbildning för personal på höghastighetsfartyg i internationell fart och certifikat om specialbehörighet för befäl Allmänt Utbildningen enligt 18 kap. i koden för höghastighetsfartyg som krävs för det certifikat över specialbehörighet som avses i 73 i bemanningsförordningen ska vara sådan att den tar hänsyn till fartygets typ, egenskaper och de rutter som trafikeras. Utbildningen ska omfatta de helheter som nämns i punkt underpunkterna 1-12 nedan. Utbildningen för personal som inte innehar befälsbefattning ska omfatta minst underpunkterna 6-12.

7 7 (13) Certifikatet över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg är fartygsspecifikt och i kraft endast på den rutt eller de rutter som nämns i certifikatet. På ansökan kan ett systerfartyg som trafikerar samma rutt antecknas i certifikatet Utbildning för personal på höghastighetsfartyg Utbildningen för personalen på höghastighetsfartyg ska omfatta följande helheter: 1) fartygets framdrivnings- och kontrollsystem, kommunikations- och navigationsutrustningen, manöver- och elsystemen, inklusive de hydrauliska och pneumatiska systemen och läns- och brandpumparna, 2) störningar i kontroll-, framdrivnings- och manöversystemen och rutinerna i sådana situationer, 3) fartygets manöveregenskaper och omständigheter som begränsar fartygets drift, 4) kommunikationen på bryggan och navigationsmetodiken, 5) intakt- och skadestabiliteten och överlevnaden i skadat läge, 6) livräddningsutrustningens placering och handhavande, inklusive livbåts- och livflotteutrustningen, 7) utrymningsvägarnas placering och användning och evakueringen av passagerarna, 8) brandbekämpnings- och släckutrustningens placering och handhavande vid brand, 9) skadekontrollutrustningens placering och handhavande, inklusive de vattentäta dörrarna och länspumparna, 10) stuvning och surrning av last och fordon, 11) kommunikation och instruerande av passagerarna i nödsituationer, 12) övrigt innehåll i övningshandboken Förnyande av certifikatet över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg Certifikatet över specialbehörighet kan förnyas på basis av sjötjänstgöringen eller genom repetitionsutbildning. Certifikatet kan förnyas på basis av sjötjänstgöringen om sökanden under de två senast förflutna åren har tjänstgjort minst sex månader på fartyget och rutten i fråga Utbildning för personal på dynamiskt uppburna fartyg i internationell fart och certifikat över specialbehörighet för befäl Allmänt Utbildningen som krävs enligt kap. 17 i DSC-koden för erhållande av certifikat över specialbehörighet enligt 74 i bemanningsförordningen ska vara sådan att den beaktar fartygets typ och egenskaper samt de rutter som trafikeras. Utbildningen ska omfatta de helheter som nämns i punkt underpunkterna I utbildningen för personal som inte innehar befälsbefattning ska minst underpunkterna 6 12 genomgås. Certifikatet över specialbehörighet för befäl på dynamiskt uppburna fartyg är fartygsspecifikt och gäller endast på den rutt eller de rutter som antecknats i certifikatet. På ansökan kan ett systerfartyg som trafikerar samma rutt antecknas i certifikatet.

8 8 (13) Utbildning för personal på dynamiskt uppburna fartyg Utbildningen för personal på dynamiskt uppburna fartyg ska omfatta följande helheter: 1) fartygets framdrivnings- och kontrollsystem, kommunikations- och navigationsutrustningen, manöver- och elsystemen, inklusive de hydrauliska och pneumatiska systemen och läns- och brandpumparna, 2) störningar i kontroll-, framdrivnings- och manöversystemen och rutinerna i sådana situationer, 3) fartygets manöveregenskaper och omständigheter som begränsar fartygets drift, 4) kommunikationen på bryggan och navigationsmetodiken, 5) intakt- och skadestabiliteten och överlevnaden i skadat läge, 6) livräddningsutrustningens placering och handhavande, inklusive livbåts- och livflotteutrustningen, 7) utrymningsvägarnas placering och användning och evakueringen av passagerarna, 8) brandbekämpnings- och släckutrustningens placering och handhavande vid brand, 9) skadekontrollutrustningens placering och handhavande, inklusive de vattentäta dörrarna och länspumparna, 10) stuvning och surrning av last och fordon, 11) kommunikation och instruerande av passagerarna i nödsituationer, 12) övrigt innehåll i övningshandboken Förnyande av certifikat över specialbehörighet för befäl på dynamiskt uppburna fartyg Certifikatet över specialbehörighet kan förnyas på basis av sjötjänstgöringen eller genom repetitionsutbildning. Certifikatet kan förnyas på basis av sjötjänstgöringen om sökanden under de två senast förflutna åren har tjänstgjort minst sex månader på fartyget och rutten i fråga. 8.2 Repetitionsutbildning för förnyande av certifikat i grundläggande säkerhet En del av repetitionsutbildningen enligt 82 i bemanningsförordningen kan genomföras ombord. Följande delar kan genomföras ombord under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare: Utbildning i överlevnadsteknik (regel A-VI/1-1 i STCW-koden): 1) påtagande av räddningsväst och räddningsdräkt, 2) bordning av livbåt och livflotte iklädd räddningsväst, 3) klargörande av livbåt före bordning, 4) handhavande av drivankare, 5) handhavande av livbåts- och livflotteutrustningen, 6) handhavande av positioneringsutrustning, inklusive radioutrustning, Brandbekämpningsutbildning för manskap 1) användning av tryckluftsapparat, 2) räddningsövningar i rökfyllt utrymme, där en rökmaskin används, med tryckluftsapparat på. De övriga delarna av utbildningen i överlevnadsteknik och brandbekämpning enligt STCWkoden ska genomgås i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare.

9 9 (13) Prov som ersätter repetitionsutbildning Det prov som enligt 82 i bemanningsförordningen ersätter repetitionsutbildningen ska avläggas i land under ledning eller övervakning av en godkänd utbildningsanordnare. 8.3 Förnyande av certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar En del av den repetitionsutbildning som nämns i 83 i bemanningsförordningen kan genomföras ombord (regel A-VI/2-1 i STCW-koden). Följande delar kan genomföras ombord under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare: 1) Ledning vid sjösättning av livbåt eller livflotte och därefter: a) tolkning av märkningen om för vilket antal personer livflotten eller livbåten är avsedd, b) korrekt ordergivning vid sjösättning, bordning, lösgöring av livflotte eller livbåt, omhändertagande av nödställda och lämnande av livbåt eller livflotte, c) förberedelser för sjösättning av livflotte eller livbåt, säker sjösättning samt snabb frigöring från fartyget, d) säker upptagning av livbåt eller livflotte, 2) Omhändertagande av de överlevande, livbåt eller livflotte efter att fartyget har övergivits: a) rodd och manövrering av livbåt och manövrering av den med hjälp av kompass, b) handhavande av livbåts- och livflotteutrustning, med undantag av de pyrotekniska nödsignalerna, c) aktivering av positioneringsutrustning, 3) Handhavande av positioneringsutrustning, inklusive kommunikations- och signaleringsutrustning: a) handhavande av bärbar radioutrustning i livflotte och livbåt, 4) Givande av första hjälpen till de överlevande. De övriga delarna av utbildningen för erhållande av certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt STCW-koden ska genomgås i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare Prov som ersätter repetitionsutbildning Det prov som enligt 83 i bemanningsförordningen ersätter repetitionsutbildningen ska avläggas i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare. 8.4 Förnyande av certifikat för att handha snabbgående beredskapsbåtar En del av den repetitionsutbildning som nämns i 83 i bemanningsförordningen kan genomföras ombord (regel A-VI/2-2 i STCW-koden). Följande delar kan genomföras ombord under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare: Ledning vid sjösättning av snabb beredskapsbåt och därefter: 1) säker sjösättning och upptagning av båten, 2) handhavande av båten i rådande väderlek och sjögång, 3) kommunikation och handhavande av utrustning för signalering mellan båten, fartyget och helikoptern, 4) handhavande av nödutrustningen, 5) serpentinkörning så att hänsyn tas till miljöaspekten.

10 10 (13) De övriga delarna av utbildningen för erhållande av certifikat för att handha snabba beredskapsbåtar enligt STCW-koden ska genomgås i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare Prov som ersätter repetitionsutbildning Det prov som enligt 84 i bemanningsförordningen ersätter repetitionsutbildningen ska avläggas i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare. 8.5 Förnyande av certifikat i avancerad brandbekämpning En del av den repetitionsutbildning som nämns i 85 i bemanningsförordningen kan genomföras ombord (regel A-VI/2-2 i STCW-koden). Följande delar kan genomföras ombord under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare: Ledning av brandbekämpningen ombord: 1) brandbekämpning till sjöss och i hamn med särskild tonvikt på organisation, taktik och ordergivning, 2) kommunikation och samordning vid brandbekämpning, 3) ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering, 4) kontroll av bränsle- och elsystem, 5) risker vid brandbekämpning (torrdestillering, kemiska reaktioner, rökkanaler för pannor, antändning), 6) brandbekämpningsberedskap och risker med förvaring och hantering av olika ämnen, 7) omhändertagande av skadade personer, 8) samordning med brandmän från land. De övriga delarna av brandbekämpningsutbildningen för befäl ska genomgås i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare Prov som ersätter repetitionsutbildning Det prov som enligt 85 i bemanningsförordningen ersätter repetitionsutbildningen ska avläggas i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare. 8.6 Certifikat över specialbehörighet för personal på tankfartyg Allmänt De lasthanteringsuppgifter på olje- och kemikalietankfartyg som avses i 15 1 mom. i bemanningsförordningen omfattar också sådana lastrelaterade funktioner som anknyter till utrustningen. Med person som har direkt ansvar för hantering av last avses i 15 2 mom. i bemanningsförordningen avses en person som fattar beslut i anslutning till lastning, lossning och skötsel av lasten under resan, spolning av lasttankar eller andra lastrelaterade funktioner Certifikat över specialbehörighet för personal på bränslepråmar och små tankfartyg i inrikes fart Personal på bränslepråmar i inrikes fart eller på tankfartyg med en läng under 70 meter som har lastrelaterade uppgifter ska ha ett certifikat i grundläggande säkerhet och ett certifikat i grundläggande säkerhet vid lasthantering enligt fartygstyp som avses i 68 respektive 71 i

11 11 (13) bemanningsförordningen. Personal som nämns i 15 2 eller 5 mom. i bemanningsförordningen ska dessutom genomgå den utbildning i lasthantering som avses i förordningens 69, 70 eller ARRANGEMANG UNDER ÖVERGÅNGSPERIODEN 9.1 Allmänt Enligt övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (xxx/2013) kan Trafiksäkerhetsverket fortfarande utfärda behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet enligt statsrådets förordning om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet (1797/2009) på så sätt att dokumenten upphör att gälla senast den 31 december Ett villkor för utfärdande är att den sjötjänstgöring som krävs för erhållande av behörighetsbrevet eller certifikatet eller en utbildning enligt de bestämmelser och föreskrifter som varit i kraft före ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen har inletts före den 1 juli Behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet som beviljats tills vidare enligt de krav i STCW-konventionen som var i kraft före den 1 januari 2012 och som inte uppfyller kraven i Manilaändringarna upphör att gälla den 31 december Före den 1 januari 2017 kan både behörighetsbrev och certifikat som uppfyller kraven i Manilaändringarna och sådana behörighetsbrev och certifikat enligt STCW-konventionen som inte uppfyller kraven i Manilaändringarna utfärdas. 9.2 Behörighetsbrev för matros, maskinman, elektriker och elmästare Behörighetsbrev för matros, maskinman, elektriker och elmästare som utfärdats före ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om fartygspersonal uppfyller inte kraven i Manilaändringarna. Dessa behörighetsbrev ska bytas ut mot behörighetsbrev som uppfyller kraven i Manilaändringarna före den 1 januari Behörighetsbrevet för matros kan bytas ut utan tilläggsutbildning, om personen i fråga har tjänstgjort minst tolv månader i däcksavdelningen under de fem senast förflutna åren före denna föreskrifts ikraftträdande. Behörighetsbrev för maskinman kan bytas ut utan tilläggsutbildning, om personen i fråga har tjänstgjort minst tolv månader i maskinavdelningen under de fem senast förflutna åren före denna föreskrifts ikraftträdande. Behörighetsbrev för elektriker kan bytas ut utan tilläggsutbildning, om personen i fråga har tjänstgjort minst tolv månader som fartygselektriker under de fem senast förflutna åren före denna föreskrifts ikraftträdande. Elmästarbrev kan bytas ut utan tilläggsutbildning, om personen i fråga har tjänstgjort minst tolv månader som fartygselektriker eller elmästare under de fem senast förflutna åren före denna föreskrifts ikraftträdande. 9.3 Behörighetsbrev för båtsman och reparatör Behörighetsbreven för båtsman och reparatör ska bytas ut mot behörighetsbrev som uppfyller kraven i Manilaändringarna före den 1 januari I de nya behörighetsbreven införs en

12 12 (13) hänvisning till regel II/5 respektive III/5 i STCW-konventionen. Behörighetsbreven för båtsman och reparatör kan bytas ut utan tilläggsutbildning, om personen i fråga har tjänstgjort minst tolv månader i manskapsuppgifter i den avdelning som motsvarar behörighetsbrevet under de fem senast förflutna åren före denna föreskrifts ikraftträdande. 9.4 Behörighetsbrev för befälhavare i närtrafik Behörighetsbrev för befälhavare i närtrafik enligt 25 i bemanningsförordningen kan utan befälhavarutbildning enligt regel A-II/3 i STCW-koden beviljas den som har vaktstyrmansbrev enligt statsrådets förordning om fartygs bemanning, fartygspersonalens behörighet och vakthållning (1256/1997) eller förordning 1797/2009 i vilken det finns en anteckning om att personen i fråga har rätt att föra befäl på ett fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet under och som under de fem senast förflutna åren före denna föreskrifts ikraftträdande har varit befälhavare i minst tolv månaders tid på ett fartyg i internationell fart där kravet för befälhavarbefattningen är minst vaktstyrmansbrev. Behörighetsbrev som utfärdas med stöd av denna punkt ska sökas före den 1 januari Begränsat överstyrmansbrev Ett begränsat överstyrmansbrev enligt regel II/2.3 i STCW-konventionen kan beviljas den som har ett vaktstyrmansbrev utfärdat enligt förordning 1256/1997 eller förordning 1797/2009 i vilket det finns en anteckning om att personen i fråga har rätt att föra befäl på fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet under och som under de fem senast förflutna åren före denna föreskrifts ikraftträdande har varit befälhavare i minst tolv månaders tid på fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet om 500 eller mer och där kravet för befälhavarbefattningen är minst vaktstyrmansbrev. Härvid begränsas överstyrmansbrevet att gälla fartyg i närtrafik med en bruttodräktighet under Behörighetsbrev som utfärdas med stöd av denna punkt ska sökas före den 1 januari Behörighetsbrev för maskinchef på fartyg med en maskineffekt under kw Behörighetsbrev för maskinchef på fartyg med en maskineffekt under kw enligt 37 i bemanningsförordningen kan utan den utbildning som avses i regel III/3 i STCW-koden beviljas den som har ett vaktmaskinmästarbrev enligt förordning 1256/1997 eller förordning 1797/2009 i vilken finns en anteckning om att personen i fråga har rätt att vara maskinchef i fartyg i Europafart vars maskineffekt är mindre än kw och som under de fem senast förflutna åren före denna föreskrifts ikraftträdande har varit maskinchef i minst tolv månaders tid på fartyg med en maskineffekt av minst 750 kw och där kravet för maskinchefsbefattningen är minst vaktmaskinmästarbrev. Behörighetsbrev som utfärdas enligt denna punkt ska sökas före den 1 januari Behörigheter med anknytning till skyddsåtgärder Fartygspersonal som inte har specifika uppgifter med anknytning till sjöfartsskydd och som har inlett sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012 kan få ett certifikat över specialbehörighet enligt 64 i bemanningsförordningen utan den utbildning som krävs i regel A-VI/6-1 i STCWkoden om personen i fråga har: 1) sex månader godkänd sjötjänstgöring under de senast förflutna tre åren, eller 2) sex månader likvärdig tjänstgöring i skyddsuppgifter under de senast förflutna tre åren. Certifikatet över specialbehörighet ska sökas före den 1 januari 2014.

13 13 (13) Fartygspersonal som har specifika uppgifter med anknytning till sjöfartsskydd och som har inlett sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012 kan få ett certifikat över specialbehörighet enligt 65 i bemanningsförordningen utan den utbildning som krävs i regel A-VI/6-2 i STCWkoden om personen i fråga har: 1) sex månader godkänd sjötjänstgöring i vilken ingår skötsel av specifika uppgifter med anknytning till sjöfartsskydd under de tre senast förflutna åren, eller 2) sex månader likvärdig tjänstgöring i skyddsuppgifter under de tre senast förflutna åren. Certifikatet över specialbehörighet ska sökas före den 1 januari Fartygspersonal som har beviljats behörighetsbrev för skyddschef enligt regel VI/5 i STCWkoden anses uppfylla kraven i regel A-VI/6-1 och A-VI/6-2 i STCW-koden. Den som innehar behörighetsbrev för skyddschef behöver inte ansöka om certifikat över specialbehörighet enligt regel A-VI/6-1 eller A-VI// Ansökan om specialbehörigheter vid förnyelse av behörighetsbrev Den som förnyar sitt behörighetsbrev så att det överensstämmer med kraven i Manilaändringarna ska samtidigt ansöka om certifikat över specialbehörighet, om specialbehörigheter krävs för skötsel av befattningen. I certifikatet över specialbehörighet antecknas alla de specialbehörigheter som personen i fråga är berättigad till. De certifikat över specialbehörighet som avses i i bemanningsförordningen utfärdas dock separat. Den som har ett behörighetsbrev som gäller tills vidare och som inte behöver förnyas mot ett nytt som uppfyller kraven i Manilaändringarna ska ansöka om ett nytt certifikat över specialbehörighet före den 1 januari Angående ansökan om certifikat över specialbehörighet i sjöfartsskydd iakttas dock vad som föreskrivs i punkt 9.7 ovan. 9.9 Behörighetsbrevets giltighet i vissa fall Den som ansöker om förnyande av sitt behörighetsbrev mindre än sex månader före dess giltighet upphör, kan beviljas ett nytt behörighetsbrev som gäller i fem år räknat från det datum då det befintliga behörighetsbrevet upphör att gälla. 10 IKRAFTTRÄDANDE Denna föreskrift träder i kraft den [1 mars 2013].

Fartygspersonalens behörigheter

Fartygspersonalens behörigheter 1 (13) Utfärdad: 19.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 4 mom., 17 6 mom., 18 2 mom., 19 4

Läs mer

Fartygspersonalens specialbehörigheter

Fartygspersonalens specialbehörigheter 1 (6) Utfärdad: 26.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Rättsgrund: Lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Ändrat 14.8.2013 Fartygspersonalens specialbehörigheter

Läs mer

Fartygspersonalens behörigheter

Fartygspersonalens behörigheter UTKAST 1 (11) Utfärdad: 28.6.2018 Träder i kraft: 1.7.2018 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om transportservice (320/2017) II avd., 10 kap., 12 5 mom., 13 4 mom., 14 3 mom., 15 6 mom. Genomförd

Läs mer

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila 1 (9) Datum 2014-03-03 Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila Bakgrund För cirka sex år sedan beslutade det internationella sjöfartsorganet International Maritime Organization (IMO)

Läs mer

Säkerheten på fiskefartyg

Säkerheten på fiskefartyg 1 (6) TRAFI/19281/03.04.01.00/2012 Utfärdad: 20.12.2012 Träder i kraft: 1.1.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 21 3 mom.

Läs mer

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg 1 (32) Utfärdad: 27.2.2014 Träder i kraft: 1.3.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 23 1 mom. och 83 Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för säkerhetsanordningar på fartyg och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för säkerhetsanordningar på fartyg och kraven på deras verksamhet 1 (5) Utfärdad: [pp.kk.vvvv] Träder i kraft: [pp.kk.vvvv] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: -

Läs mer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0555),

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0555), P7_TA-PROV(2012)0384 Minimikrav på utbildning för sjöfolk ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 43/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och 1 (6) Utfärdad: x.x.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 15 3 mom. och 18 1 mom. Ändringsuppgifter:

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Säkerheten på specialfartyg

Säkerheten på specialfartyg 1 (10) Utfärdad: 18.12.2012 Träder i kraft: 1.1.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 22 2 och 6 mom. Ändringsuppgifter: Ny

Läs mer

Säkerhetsövningar på passagerarfartyg inom den svenska skärgårdstrafiken

Säkerhetsövningar på passagerarfartyg inom den svenska skärgårdstrafiken Säkerhetsövningar på passagerarfartyg inom den svenska skärgårdstrafiken Fredrik Lundholm Daniel Pettersson o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 32/2015 Sjöfart Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531 Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009.

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden); beslutade den 2 juni 2009.

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY 20.12.2007 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l uftfa

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER. Säkerhetscertifikat

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER. Säkerhetscertifikat 4620 Bilaga 1 SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER Säkerhetscertifikat Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:132 Några sjömansfrågor.

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:132 Några sjömansfrågor. Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU16 Några sjömansfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:132 Några sjömansfrågor. I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) L 144/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS DIREKTIV 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT

Läs mer

Certifikat och handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön

Certifikat och handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön 3858 Nr 766 Bilaga 1 SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER, PRESTATIONER I ANSLUTNING TILL SKYDDSÅTGÄRDER AVSEENDE FARTYGET OCH HAMNANLÄGGNING- EN SAMT PRESTATIONER I ANSLUTNING TILL MÖNSTRINGAR CERTIFIKAT

Läs mer

Fartygs lastlinjer och fribord

Fartygs lastlinjer och fribord 1 (15) Utfärdad: 18.12.2012 Träder i kraft: 1.1.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 27 3 mom., 28 4 mom. och 32 2 mom. Genomförd

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om privata säkerhetstjänster Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och tillämpningsområde Syftet med denna

Läs mer

FÖRESKRIFT X/2007 UTKAST. Läkemedelslagen 52 4 mom. och 57 2 mom.

FÖRESKRIFT X/2007 UTKAST. Läkemedelslagen 52 4 mom. och 57 2 mom. FÖRESKRIFT X/2007 UTKAST MEDICINSKÅP Fullmaktsstadganden Läkemedelslagen 52 4 mom. och 57 2 mom. Målgrupp Apoteken Giltighetstid 1.1.2008 31.12.2012 Norm som upphävs Föreskrift 6/2002; 5.12.2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 28 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd; SJÖFS 2007:1 Utkom från trycket den 26 januari 2007 beslutade den 19 januari 2007. Sjöfartsverket föreskriver 1 (2006:1213)

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

GRUNDEXAMEN I SJÖFART 2013

GRUNDEXAMEN I SJÖFART 2013 Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN I SJÖFART 2013 Föreskrift 24/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:27 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2013:27 ISBN 978-952-13-5514-1

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:20) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:20) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:20) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 25 maj 2011. TSFS 2011:52 Utkom från trycket den

Läs mer

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning 1(6) Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning Nuvarande Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 382 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25) om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg; SJÖFS 2006:X

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen; SFS 2009:382 Utkom från trycket den 27 maj 2009 utfärdad den 13 maj 2009.

Läs mer

STCW- MANILA 2010 OCH DESS INVERKAN PÅ ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM. Stephan Husell

STCW- MANILA 2010 OCH DESS INVERKAN PÅ ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM. Stephan Husell STCW- MANILA 2010 OCH DESS INVERKAN PÅ ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Stephan Husell Examensarbete för Sjökapten (YH)-examen Utbildningsprogrammet för sjöfart Åbo, 2013 EXAMENSARBETE Författare: Stephan Husell

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

The Independent Fact Group

The Independent Fact Group The Independent Fact Group Box 5145, S-102 43 STOCKHOLM, SWEDEN Tel: +46 8 661 4280 e-mail: factgroup@hotmail.com Stockholm den 16 juli 1999 Sjöfartsinspektionen Att: Sjöfartsdirektören 60178 NORRKÖPING

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd 1 (5) Dnr: 2014-2435:1 Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd Två regelverk styr anmälningsrutinerna Anmälningsrutiner enligt Kodexen om Schengengränserna(Gränskodex)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk;

Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk; Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk; beslutade den 19 december 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 5 och 6 förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.

Läs mer

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22 nr: 08:37 Diarienr: 08/2105 Handläggare: Avdelning: Externmedverkan: Datum: 2008-05-22 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Lärande och arbetsmarknad Irene Reuterfors-Mattsson Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2016-02-15 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2001-01-10 0403-0102005 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL MELLAN ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OCH FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND R.F. 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde Bestämmelserna i detta kollektivavtal tillämpas på löne- och arbetsvillkoren

Läs mer

SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUNDS STANDARDAVTAL FÖR SAMARBETE INOM FISKELAG

SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUNDS STANDARDAVTAL FÖR SAMARBETE INOM FISKELAG 1 (5) SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUNDS STANDARDAVTAL FÖR SAMARBETE INOM FISKELAG 2 (5) 1 GILTIGHET Detta samarbetsavtal gäller för fiskare och fartygsägare som är medlemmar i Sveriges Fiskares Riksförbund

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 216 Text: Carina Jonsson, 1 486 49 31 Arbetsförmedlingen Sjöfart Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 12 9 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2003-06-18 HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Läkarintyg för sjöfolk. Hur gå vidare?

Läkarintyg för sjöfolk. Hur gå vidare? LÄKARWEBB 1 (5) Fartygsoperativa enheten Handläggare, direkttelefon Johan Bagge, 011-19 13 86 Ert datum Er beteckning Läkare som är intresserade av systemet för digitalt läkarintyg Läkarintyg för sjöfolk.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Sida 1/3 Försäkringstagare: Ängösundsfärjan Ab Ängösund AX-226 30 Lumparland Försäkrad(e): Ålands Landskapsregering som Ägare Ängösundsfärjan Ab som Operatör FÖRSÄKRINGSBREV Försäkringsnummer: 25485 /

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Information Ansökan Behörighet för Mätningstekniska Arbeten i Trafikverket

Information Ansökan Behörighet för Mätningstekniska Arbeten i Trafikverket Information Ansökan Behörighet Borlänge: 2013-07-08 Trafikverket 781 89 Borlänge Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se trafikverket@trafikverket.se Per Isaksson IVtbo per.isaksson@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015

Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015 Bfd22 080929 1 (8) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studier 1. Syfte och sammanfattning Detta rättsliga ställningstagande ger riktlinjer

Läs mer

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten 1 (6) Utfärdad: 10.3.2014 Träder i kraft: 15.3.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 3 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Undantag för militär luftfart från

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

ATT BEAKTA: RISKERNA VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING; PERSONSKADOR, VID VÄRSTA FALL HOT FÖR ÖVRIGA VÄGTRAFIKANTERS LIV OCH HÄLSA

ATT BEAKTA: RISKERNA VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING; PERSONSKADOR, VID VÄRSTA FALL HOT FÖR ÖVRIGA VÄGTRAFIKANTERS LIV OCH HÄLSA LASTSÄKRINGSFRÅGOR VID VÄGTRANSPORT UR ETT FINSKT PERSPEKTIV ATT BEAKTA: RISKERNA VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING; PERSONSKADOR, VID VÄRSTA FALL HOT FÖR ÖVRIGA VÄGTRAFIKANTERS LIV OCH HÄLSA RISK FÖR EGENDOMSSKADOR

Läs mer

Brandsäkerheten på fartyg

Brandsäkerheten på fartyg 1 (64) Utfärdad: 12.6.2015 Träder i kraft: 1.7.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 21 3 mom., 22 2 mom., 23 1 mom. och 83

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Betalning av kostnader för nämndemän

Betalning av kostnader för nämndemän JUSTITIEMINISTERIET FÖRESKRIFT 1 (3) PB 25, 00023 STATSRÅDET Telefon (09) 160 03 3 april 2002 OM 20/123/2002 FÖRESKRIFTSSAMLINGEN Betalning av kostnader för nämndemän Behörighet 12 tingsrättslagen Giltighetstid

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik; beslutade den 9 december 2002. Utkom från trycket den 30 december 2002 SFH 1.1 Sjöfartsverket

Läs mer

VALNÄMNDENS UPPGIFTER

VALNÄMNDENS UPPGIFTER HELSINGFORS STAD CENTRALVALNÄMNDEN 20.1.2015 VALNÄMNDENS UPPGIFTER ALLMÄNT OM VALET Valnämnden Arrangemangen kring röstning på ett röstningsställe på valdagen sköts av en valnämnd som kommunstyrelsen har

Läs mer

Säkerheten på fiskefartyg

Säkerheten på fiskefartyg 1 (6) TRAFI/19281/03.04.01.00/2012 Utfärdad: x.x.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 21 3 mom.

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438); SFS 2007:238 Utkom från trycket den 23 maj 2007 utfärdad den 10 maj 2007. Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

Läs mer

Bilaga 4 SJÖFS 2002:17. Sammanställning av de resolutioner som översatts till svenska och som det refereras till i bilaga 1 och 2.

Bilaga 4 SJÖFS 2002:17. Sammanställning av de resolutioner som översatts till svenska och som det refereras till i bilaga 1 och 2. Bilaga 4 Sammanställning av de resolutioner som översatts till svenska och som det refereras till i bilaga 1 och 2. RESOLUTION A.562(14)...596 Rekommendation med kriterium för svåra vind- och rullningsförhållanden

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Sveriges Segelfartygsförenings journal för dokumentation av praktik på traditionsfartyg

Sveriges Segelfartygsförenings journal för dokumentation av praktik på traditionsfartyg Sveriges Segelfartygsförenings journal för dokumentation av praktik på traditionsfartyg Förord Denna praktikjournal har tillkommit dels för att underlätta och ensa utbildning av traditionsfartygens säkerhetsbesättningar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om transportservice (320/2017) och lagen om fartygspersonal

Läs mer

Fartygsbild: Magnus Rietz. Vi värnar om miljön

Fartygsbild: Magnus Rietz. Vi värnar om miljön Vi värnar om miljön Vi värnar om miljön Som Östersjöns ledande rederi känner vi ett särskilt ansvar för vår närmiljö. Därför har Tallink och Silja Line som huvudprincip att prioritera miljöskydd. Vi arbetar

Läs mer